EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0166

2013/166/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  2. apríla 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2008/72/ES na účely rozšírenia výnimky, pokiaľ ide o dovozné podmienky pre množiteľský a sadivový zeleninový materiál iný ako osivo z tretích krajín [oznámené pod číslom C(2013) 1773] Text s významom pre EHP

OJ L 94, 4.4.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 217 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/166/oj

4.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/8


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. apríla 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2008/72/ES na účely rozšírenia výnimky, pokiaľ ide o dovozné podmienky pre množiteľský a sadivový zeleninový materiál iný ako osivo z tretích krajín

[oznámené pod číslom C(2013) 1773]

(Text s významom pre EHP)

(2013/166/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Od Komisie sa na základe článku 16 ods. 1 smernice 2008/72/ES požaduje, aby rozhodla, či množiteľský a sadivový materiál zelenín iný ako osivo vyrobený v tretej krajine a poskytujúci také isté záruky, pokiaľ ide o záväzky dodávateľa, identitu, vlastnosti, zdravotný stav rastlín, pestovateľské prostredie, balenie, kontrolné opatrenia, označovanie a uzatváranie, je ekvivalentný zo všetkých týchto hľadísk s množiteľským a sadivovým materiálom zelenín vyrobeným v Únii a vyhovujúcim požiadavkám a podmienkam tejto smernice.

(2)

Avšak informácie o podmienkach uplatňovaných v tretích krajinách, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie sú dostatočné na to, aby umožnili Komisii prijať akékoľvek rozhodnutie v súvislosti s ktoroukoľvek treťou krajinou.

(3)

S cieľom zabrániť prerušeniu obchodných modelov by členským štátom, ktoré dovážajú množiteľský a sadivový materiál zelenín iný ako osivo z tretích krajín, malo byť povolené pokračovať v uplatňovaní takýchto podmienok, minimálne rovnocenných tým, ktoré sa uplatňujú pre podobné výrobky Únie v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice 2008/72/ES. Obdobie uplatňovania výnimky ustanovenej v smernici 2008/72/ES pre takýto dovoz by sa preto malo predĺžiť na obdobie po 31. decembri 2012. Dostupné dôkazy naznačujú, že sa nevyskytli žiadne problémy z hľadiska súladu dovezeného materiálu s ustanoveniami smernice 2008/72/ES. Dá sa odôvodnene predpokladať, že dovezený materiál bude naďalej v súlade s právnymi predpismi Únie počas obdobia 10 rokov.

(4)

Smernica 2008/72/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia tohto rozhodnutia sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 16 ods. 2 prvom pododseku smernice 2008/72/ES sa dátum „31. decembra 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2022“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. apríla 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28.


Top