EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  20. decembra 2013 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/29


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. decembra 2013

o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3

(ECB/2013/54)

(2014/106/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1, článok 16 a článok 34.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Článok 128 ods. 1 zmluvy a článok 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) stanovujú, že Európska centrálna banka (ECB) má výlučné právo povoľovať vydávanie bankoviek v Únii. Toto právo zahŕňa právomoc prijímať opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov.

(2)

ECB prijala rozhodnutie ECB/2008/3 z 15. mája 2008 o bezpečnostnej akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura vo vzťahu k eurobankovkám (2). Toto rozhodnutie zaviedlo bezpečnostnú akreditáciu, ktorá potvrdzuje, či výrobcovia spĺňajú minimálne bezpečnostné požiadavky ECB na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu eurobankoviek a ich častí a iných súvisiacich materiálov a informácií, ktoré si vyžadujú bezpečnostnú ochranu a ktorých strata, krádež alebo zverejnenie by mohli poškodiť integritu eurobankoviek alebo pomôcť pri výrobe falošných eurobankoviek alebo ich častí. V rozhodnutí ECB/2008/3 sa okrem toho stanovili postupy na zaistenie sústavného dodržiavania uvedených bezpečnostných požiadaviek.

(3)

ECB prijala rozhodnutie ECB/2010/22 z 25. novembra 2010 o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek (3) s cieľom zabezpečiť, že len výrobcovia, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky kvality ECB na výrobu eurobankoviek a surovín na výrobu eurobankoviek, sú akreditovaní na výrobu uvedených bankoviek a materiálov.

(4)

V súlade s článkami 9 a 11 zmluvy prijala ECB rozhodnutie ECB/2011/8 z 21. júna 2011 o konaniach o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek (4) s cieľom zabezpečiť, že len výrobcovia, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky ECB v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia sú akreditovaní na činnosť súvisiacu s výrobou eurobankoviek.

(5)

Za základe skúseností ECB s uplatňovaním rozhodnutí ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8 je nevyhnutné zaviesť účinný jednotný akreditačný systém s cieľom predchádzať hmotným a procesným nezrovnalostiam, ktoré by mohli plynúť z uplatňovania uvedených rozhodnutí, napríklad neprimeraným rozdielom v platnosti akreditácií, konaniach o ich udeľovanie a terminológii.

(6)

Na vyriešenie uvedených otázok a na zmiernenie administratívnej záťaže výrobcov je nevyhnutné zaviesť jednotný akreditačný systém, ktorý: a) umožní hodnotiť dodržiavanie príslušných požiadaviek v oblasti zabezpečenia, kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia zo strany výrobcov tak, ako stanovuje ECB; b) umožní hodnotiť dodržiavanie týchto požiadaviek na základe harmonizovaného postupu inšpekcie; c) poskytne vhodné a primerané druhy sankcií vrátane finančných pokút v prípade nedodržania uvedených požiadaviek a d) zaistí, že ochraňované hodnoty eura budú dodané národným centrálnym bankám a budúcim národným centrálnym bankám Eurosystému, ak o tom rozhodne Rada guvernérov, iným akreditovaným výrobcom a/alebo ECB.

(7)

Tento nový jednotný akreditačný systém by sa mal zakladať na hodnotiacom postupe pozostávajúcom z niekoľkých krokov, v rámci ktorého bude hodnotené, či výrobca žiadajúci o akreditáciu v plnom rozsahu dodržiava všetky aspekty príslušných požiadaviek akreditácie stanovených v tomto rozhodnutí.

(8)

Na zjednodušenie hodnotenia, vrátane ďalšieho hodnotenia, či akreditovaný výrobca sústavne spĺňa požiadavky, bude potrebné zaviesť zjednotený režim inšpekcie, ktorý umožní ECB vykonávať inšpekciu na mieste a na diaľku.

(9)

S cieľom vyhnúť sa súčasnému väčšiemu počtu osobitných akreditácií by sa mala udeľovať jednotná predbežná akreditácia, ktorú bude možné zmeniť na riadnu jednotnú akreditáciu na základe oficiálnej objednávky zo strany akreditovaného výrobcu, ECB alebo NCB v súlade s jeho predbežnou akreditáciou v prípade, že príslušný výrobca preukázal dodržiavanie všetkých požiadaviek akreditácie, a to aj počas výroby.

(10)

S cieľom zachovať flexibilitu procesu akreditácie by ECB mala mať možnosť rozhodnúť o organizácii jednotlivých krokov v rámci hodnotenia vo vzťahu k žiadosti o začatie konania o udelenie predbežnej akreditácie.

(11)

S cieľom zabezpečiť lepšiu správu v oblasti postupu akreditácie by dočasná akreditácia a riadna akreditácia mali platiť, dokiaľ sa nezistí, že výrobca nedodržiava príslušné požiadavky akreditácie. Na rovnaké účely je ECB oprávnená zmeniť predbežnú akreditáciu na akreditáciu v prípade, že príslušný výrobca vyrába ochraňované hodnoty eura a/alebo hodnoty eura na základe oficiálnej objednávky ECB alebo NCB nepretržite 36 mesiacov. ECB bude mať tiež právomoc na základe vlastnej iniciatívy zmeniť akreditáciu na dočasnú akreditáciu v prípade, že výrobca nevyrábal ochraňované hodnoty eura a/alebo hodnoty eura nepretržite 36 mesiacov.

(12)

Preto je potrebné zrušiť rozhodnutia ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8 a nahradiť ich týmto rozhodnutím. Na zaistenie plynulého prechodu zo súčasných akreditačných systémov na jednotný akreditačný systém na základe tohto rozhodnutia by malo byť zavedené prechodné obdobie v trvaní jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia. Výrobcom s osobitnými akreditáciami v oblasti zabezpečenia, kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia sa tak umožní prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby splnili príslušné požiadavky akreditácie podľa tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„hodnotami eura“ sa rozumejú eurobankovky, čiastočne vytlačené eurobankovky a papier, farba, fólia a prúžky použité na výrobu eurobankoviek alebo čiastočne vytlačených bankoviek;

2.

„činnosťou súvisiacou s hodnotami eura“ sa rozumie výroba hodnôt eura;

3.

„ochraňovanými hodnotami eura“ sa rozumejú hodnoty uvedené v hmotných bezpečnostných požiadavkách vrátane eurobankoviek, ktoré: a) sú v obehu; b) sú vyvíjané, aby nahradili eurobankovky v obehu alebo c) sú stiahnuté z obehu spolu s ich časťami a súvisiacimi informáciami, ktoré si vyžadujú bezpečnostnú ochranu, pretože ich strata, krádež alebo neoprávnené zverejnenie by mohli poškodiť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov;

4.

„činnosťou súvisiacou s ochraňovanými hodnotami eura“ sa rozumie akákoľvek z nasledujúcich činností: príprava tlačových materiálov, výroba, spracovanie, likvidácia, skladovanie, interná preprava v rámci výrobného miesta alebo preprava ochraňovaných hodnôt eura;

5.

„prípravou tlačových materiálov“ sa rozumie transformácia základnej grafickej podoby eurobankoviek v rámci vývoja do podoby tlačových materiálov: usporiadanie, separácia farieb, kresby, tlačové dosky a príprava usporiadania a prototypov častí navrhovaných v základných grafických podobách;

6.

„výrobcom“ sa rozumie subjekt, ktorý sa zúčastňuje alebo sa chce zúčastniť na činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura s výnimkou tých subjektov, ktoré sa zúčastňujú alebo sa chcú zúčastniť len na preprave ochraňovaných hodnôt eura, resp. na zabezpečení špecializovaného likvidačného zariadenia;

7.

„výrobným miestom“ sa rozumejú akékoľvek priestory, ktoré výrobca využíva alebo chce využívať v súvislosti s prípravou tlačových materiálov, výrobou, spracovaním, likvidáciou a skladovaním ochraňovaných hodnôt eura a/alebo hodnôt eura;

8.

„požiadavkami akreditácie“ sa rozumejú hmotné požiadavky ECB, požiadavky súvisiace s konaním o akreditácii a požiadavky na umiestnenie, ako aj pretrvávajúce povinnosti stanovené v tomto rozhodnutí, ktoré si výrobca musí plniť, aby mohol získať, resp. ponechať si predbežnú akreditáciu alebo akreditáciu;

9.

„akreditovaným výrobcom“ sa rozumie výrobca s predbežnou akreditáciou alebo akreditáciou;

10.

„hmotnými požiadavkami“ sa rozumejú príslušné požiadavky v oblasti zabezpečenia, kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia samostatne stanové ECB, ktoré je výrobca povinný dodržiavať, aby mohol vykonávať činnosti súvisiace s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura;

11.

„opatreniami“ sa rozumejú opatrenia v oblasti zabezpečenia, kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré prijal výrobca s cieľom dodržať príslušné hmotné požiadavky;

12.

„pôvodnými akreditáciami“ sa rozumejú platné dočasné alebo úplné akreditácie, najmä akreditácie v oblasti zabezpečenia, kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré ECB udelila výrobcovi na vykonávanie činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura v súlade s rozhodnutiami ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8;

13.

„zrušenými rozhodnutiami ECB o akreditácii“ sa spoločne rozumejú rozhodnutia ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8;

14.

„NCB“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro;

15.

„budúcou NCB Eurosystému“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, pre ktorý platila výnimka a ktorý splnil podmienky na prijatie eura a vo vzťahu ku ktorému bolo prijaté rozhodnutie o zrušení výnimky podľa článku 140 ods. 2 zmluvy;

16.

„certifikačným orgánom“ sa rozumie nezávislý certifikačný orgán, ktorý hodnotí systémy riadenia výrobcu v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia a je oprávnený potvrdiť, že výrobca spĺňa požiadavky sérií noriem ISO 9001 alebo ISO 14000 alebo OHSAS 18000;

17.

„pracovným dňom“ sa rozumie pracovný deň ECB od pondelka do piatku okrem sviatkov ECB, ako je uvedené na internetovej stránke ECB;

18.

„inšpekciou“ sa rozumie postup akreditácie zameraný na hodnotenie dodržiavania požiadaviek akreditácie zo strany výrobcu vo forme inšpekcie na diaľku alebo na mieste, ktorá je ukončená príslušnou správou inšpekcie o výsledkoch hodnotenia;

19.

„inšpekciou na mieste“ sa rozumie návšteva inšpekčného tímu ECB na výrobnom mieste s cieľom zhodnotiť, či sú opatrenia, ktoré boli zavedené na výrobnom mieste, v súlade s príslušnými požiadavkami akreditácie;

20.

„inšpekciou na diaľku“ sa rozumie hodnotenie dokumentácie predloženej výrobcom v súvislosti s inšpekciou, ktoré vykonáva ECB mimo výrobného miesta s cieľom určiť, či výrobca dodržiava príslušné požiadavky akreditácie;

21.

„osobitnými bezpečnostnými kontrolami NCB“ sa rozumie vykonávanie kontrol zásob, kontrol likvidácie alebo prepravy vykonávaných objednávajúcou NCB na akreditovanom výrobnom mieste v súvislosti s oficiálnou objednávkou výroby zadanou akreditovanému výrobcovi v súlade s článkom 11;

22.

„kontrolou zásob“ sa rozumie návšteva príslušnej NCB na akreditovanom výrobnom mieste s cieľom zhodnotiť presnosť skladových zásob ochraňovaných hodnôt eura u príslušného výrobcu;

23.

„kontrolou likvidácie“ sa rozumie návšteva objednávajúcej NCB na akreditovanom výrobnom mieste s na účely monitorovania likvidácie ochraňovaných hodnôt eura a vykonania kontroly zásob počas likvidácie ochraňovaných hodnôt eura v súlade s článkom 11;

24.

„kontrolou prepravy“ sa rozumie hodnotenie súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa prepravy so zreteľom na opatrenia na prepravu eurobankoviek a/alebo papiera eurobankoviek, ktoré zaviedol akreditovaný výrobca;

25.

„výrobou“ sa rozumie výroba ochraňovaných hodnôt eura alebo hodnôt eura v súlade s oficiálnou objednávkou iného akreditovaného výrobcu, NCB alebo ECB, s výnimkou výroby na účely výskumu a vývoja a na testovacie účely, ktorej výsledky nie sú určené na emisiu, a s výnimkou výroby pre interné zásoby.

Článok 2

Všeobecné zásady akreditácie

1.   Výrobca môže vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura vo vzťahu k ochraňovaným hodnotám eura a/alebo hodnotám eura len na výrobnom mieste, pre ktoré mu ECB udelila akreditáciu alebo predbežnú akreditáciu.

2.   V prípade, že výrobca v minulosti nevyrábal, ECB mu môže udeliť predbežnú akreditáciu na príslušnú činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4, 5 a 6.

3.   Predbežnú akreditáciu je možné zmeniť na akreditáciu v prípade, že výrobca úspešne absolvoval príslušné inšpekcie počas výroby v súlade s postupom stanoveným v článku 7.

4.   V prípade, že akreditovaný výrobca nevykonával výrobu nepretržite 36 mesiacov, ECB môže zmeniť jeho akreditáciu na predbežnú akreditáciu, ako je uvedené v článku 8.

5.   Ak chce výrobca získať a ponechať si predbežnú akreditáciu alebo akreditáciu od ECB, okrem požiadaviek stanovených v tomto rozhodnutí musí dodržiavať aj nasledujúce požiadavky:

a)

príslušné hmotné požiadavky, ktoré sú minimálnymi požiadavkami. Výrobcovia môžu prijať a implementovať prísnejšie opatrenia v oblasti zabezpečenia, kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia;

b)

nasledujúce požiadavky na umiestnenie:

i)

v prípade, že je tlačiarňou, jeho výrobné miesto sa nachádza sa v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu;

ii)

v prípade, že je tlačiarňou, jeho výrobné miesto sa nachádza v členskom štáte Európskej únie.

6.   Výkonná rada môže za opodstatnených okolností udeliť výnimku z požiadavky na umiestnenie stanovenej v uvedenom odseku 5 písm. b). V prípade, že Výkonná rada takú výnimku udelí, poskytne relevantné odôvodnenie.

7.   Výrobcovia s predbežnou akreditáciou alebo akreditáciou sú rovnako oprávnení na účasť v tendroch.

8.   Akreditovaný výrobca môže vyrábať a/alebo dodávať ochraňované hodnoty eura s cieľom splniť oficiálnu objednávku jedného z nasledujúcich subjektov:

a)

ďalší akreditovaný výrobca, ktorý požaduje ochraňované hodnoty eura na svoje činnosti súvisiace s ochraňovanými hodnotami eura;

b)

NCB;

c)

na základe rozhodnutia Rady guvernérov, budúca NCB Eurosystému;

d)

ECB.

9.   Výrobca znáša akékoľvek náklady a súvisiace straty, ktoré vznikli v súvislosti s uplatňovaním tohto rozhodnutia.

Článok 3

Rozhodnutia Výkonnej rady

1.   Výkonná rada je oprávnená prijímať všetky rozhodnutia v súvislosti s akreditáciou výrobcu podľa článkov 6, 16 až 18 a 20.

2.   Výkonná rada môže rozhodnúť o ďalšom delegovaní právomocí na udelenie predbežnej akreditácie podľa článku 6 jednému alebo viacerým členom rady.

ODDIEL II

KONANIE O AKREDITÁCII

Článok 4

Žiadosť o začatie konania o predbežnej akreditácii

1.   Výrobca bez akéhokoľvek druhu akreditácie, ktorý chce vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura, podáva ECB písomnú žiadosť o začatie konania o predbežnej akreditácii.

2.   Žiadosť o začatie konania:

a)

určuje činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a ochraňované hodnoty eura a/alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura a hodnoty eura, ako aj presnú adresu výrobného miesta, pre ktoré sa žiada o dočasnú akreditáciu;

b)

obsahuje vyhlásenie výrobcu podávajúceho žiadosť, že bude zachovávať dôvernosť obsahu hmotných požiadaviek;

c)

obsahuje písomný záväzok, že bude dodržiavať všetky uplatniteľné ustanovenia tohto rozhodnutia.

3.   V prípade, že výrobca žiada o vykonávanie činnosti súvisiacej s hodnotami eura, poskytne ECB kópie certifikátov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 vydaných príslušnými certifikačnými orgánmi, ktoré potvrdzujú, že na príslušnom výrobnom mieste, kde výrobca plánuje vykonávať činnosť súvisiacu s hodnotami eura, dodržiava príslušné normy.

4.   ECB zhodnotí informácie a dokumentáciu poskytnutú výrobcom v žiadosti o začatie konania a v prípade potreby si môže vyžiadať dodatočné informácie alebo spresnenia.

5.   ECB môže zamietnuť žiadosť o začatie konania v prípade, že nebola doplnená podľa odseku 4, hoci si ECB vyžiadala dodatočné informácie alebo spresnenia, alebo v prípade, že výrobca nedodržiava článok 2 ods. 5 písm. b).

Článok 5

Predbežné hodnotenie hmotných požiadaviek

1.   Po prijatí žiadosti o začatie konania poskytne ECB výrobcovi kópiu príslušných hmotných požiadaviek. ECB ďalej poskytne dokumentáciu, v ktorej výrobca určí, akým spôsobom by jeho opatrenia spĺňali príslušné hmotné požiadavky. Výrobca dokumentáciu vyplní a vráti ECB, ktorá následne predbežne zhodnotí, či by výrobca mohol spĺňať príslušné hmotné požiadavky.

2.   V prípade, že sa na základe vnútroštátneho práva vyžaduje, aby výrobca, ktorý žiada o predbežnú akreditáciu na činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura, používal špecializované likvidačné zariadenia, ktoré nie je možné používať na výrobnom mieste, výrobca poskytne tiež informácie o špecializovanom likvidačnom zariadení, ktoré navrhuje používať vrátane podrobných informácií:

a)

o príslušných ustanoveniach vnútroštátneho práva a vysvetlenia, prečo nie je možné umiestniť likvidačné zariadenia na výrobnom mieste;

b)

o špecializovanom likvidačnom zariadení, ktoré výrobca navrhuje používať;

c)

o ochraňovaných hodnotách eura, ktoré výrobca navrhuje likvidovať v príslušnom špecializovanom likvidačnom zariadení;

d)

o bezpečnostných opatreniach navrhovaných na ochranu ochraňovaných hodnôt eura počas celého procesu prepravy do zariadenia a zo zariadenia a počas likvidácie v zariadení.

3.   ECB zhodnotí informácie a dokumentáciu, ktorú výrobca poskytne na základe odsekov 1 a 2, a môže si vyžiadať dodatočné informácie alebo spresnenia. ECB môže zamietnuť každú žiadosť o predbežnú akreditáciu, ktorá zostala neúplná, hoci si ECB vyžiadala dodatočné informácie alebo spresnenia, alebo ktorá nie je v súlade s týmto článkom.

Článok 6

Udelenie predbežnej akreditácie

1.   ECB môže výrobcovi udeliť dočasnú akreditáciu v prípade, že výrobca úspešne preukázal, že ešte pred začatím činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura zaviedol postupy a infraštruktúru potrebnú na splnenie príslušných požiadaviek akreditácie na výrobnom mieste.

2.   V súlade s článkom 9 vykoná ECB inšpekcie s cieľom zhodnotiť, či výrobca dodržiava všetky požiadavky akreditácie.

3.   U výrobcu, ktorý žiada o predbežnú akreditáciu na plánované činnosti súvisiace s ochraňovanými hodnotami eura, sa najprv vykoná inšpekcia dodržiavania bezpečnostných požiadaviek. Kým výrobca úspešne neabsolvuje bezpečnostnú inšpekciu, nebudú vykonané žiadne ďalšie inšpekcie.

Článok 7

Zmena predbežnej akreditácie na akreditáciu

ECB môže zmeniť dočasnú akreditáciu výrobcu na akreditáciu v prípade, že výrobca úspešne absolvoval príslušné inšpekcie počas výroby a tým preukázal, že počas samotného výkonu príslušnej činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura zaviedol požadované postupy a infraštruktúru a účinne dodržiava príslušné požiadavky akreditácie na výrobnom mieste.

Článok 8

Zmena akreditácie na predbežnú akreditáciu

ECB môže zmeniť akreditáciu výrobcu na predbežnú akreditáciu v prípade, že výrobca neuskutočňoval výrobu na základe oficiálnej objednávky ECB alebo NCB nepretržite 36 mesiacov.

ČASŤ III

INŠPEKCIE A OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY NCB

Článok 9

Inšpekcie

1.   ECB prostredníctvom inšpekcií zhodnotí, či výrobca dodržiava príslušné požiadavky akreditácie. Inšpekcie môžu mať formu inšpekcií na mieste a/alebo na diaľku.

2.   Inšpekcie na diaľku sa vykonávajú vo vzťahu k akejkoľvek dokumentácii poskytnutej výrobcom, ktorá je relevantná na účely hodnotenia dodržiavania požiadaviek akreditácie.

3.   Inšpekcie na mieste hodnotia dodržiavanie príslušných hmotných požiadaviek zo strany výrobcu na výrobnom mieste, a to najmä v súvislosti s požiadavkami v oblasti zabezpečenia a kvality. ECB sa môže rozhodnúť vykonať inšpekcie na mieste vždy, keď to bude považovať za potrebné. Inšpekcie na mieste sa však uskutočnia najmenej každých 36 mesiacov s ohľadom na hmotné požiadavky v oblasti zabezpečenia a kvality v rámci činnosti súvisiacej s hodnotami eura a/alebo ochraňovanými hodnotami eura.

4.   Inšpekcie na mieste, ktoré súvisia s hmotnými požiadavkami v oblasti bezpečnosti a kvality, môžu byť ohlásené vopred. Inšpekcie na mieste v oblasti zabezpečenia a kvality, ktoré boli vopred ohlásené, sa uskutočnia v deň, na ktorom sa vzájomne dohodnú výrobca a ECB. Inšpekcie na mieste v oblasti zabezpečenia a kvality môžu byť neohlásené v prípade, že výrobca už začal vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura

5.   Najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom ohlásenej inšpekcie na mieste môže ECB poskytnúť výrobcovi predbežnú dokumentáciu súvisiacu s inšpekciou na mieste, ktorú výrobca doplní. Najmenej päť pracovných dní pred začiatkom inšpekcie na mieste výrobca vráti ECB uvedenú dokumentáciu.

6.   Ak sa na základe vnútroštátneho práva vyžaduje, aby výrobca používal špecializované zariadenie na likvidáciu, tím pre inšpekciu na mieste môže skontrolovať aj toto zariadenie s cieľom zhodnotiť, či sú opatrenia navrhované výrobcom dostatočné na ochranu integrity príslušných ochraňovaných hodnôt eura.

Článok 10

List o zisteniach a správa o inšpekcii

1.   V prípade, že inšpekcia odhalí akýkoľvek prípad nedodržania príslušných požiadaviek akreditácie, ECB pošle v rámci nasledujúcich lehôt výrobcovi list o zisteniach, v ktorom sa uvádza príslušný prípad, resp. prípady nedodržania požiadaviek:

a)

15 pracovných dní odo dňa ukončenia príslušnej inšpekcie na mieste;

b)

40 pracovných dní od doručenia akejkoľvek relevantnej dokumentácie na základe inšpekcie na diaľku do rúk ECB, najmä v súvislosti s pretrvávajúcimi povinnosťami stanovenými v článku 12;

c)

15 pracovných dní od doručenia správy NCB adresovanej ECB v prípade, že boli vykonané osobitné bezpečnostné kontroly NCB podľa článku 11.

2.   Výrobca má 15 pracovných dní od doručenia listu o zisteniach na písomnú komunikáciu s ECB o pripomienkach a podrobnostiach všetkých opatrení alebo zlepšení, ktoré chce vykonať v súvislosti s obsahom listu o zisteniach.

3.   ECB pripraví predbežnú správu o inšpekcii do 25 pracovných dní po: a) ukončení inšpekcie v prípade, že nebol odhalený žiadny prípad nedodržania požiadaviek; b) doručení písomných pripomienok výrobcu týkajúcich sa listu o zisteniach ECB alebo c) uplynutí lehoty na podávanie pripomienok v prípade, že žiadne pripomienky neboli doručené. Predbežná správa o inšpekcii obsahuje zistenia inšpekcie a relevantné pripomienky výrobcu. Táto správa ďalej obsahuje závery o tom, či výrobca dodržiava požiadavky akreditácie.

4.   Od doručenia predbežnej správy o inšpekcii má výrobca 15 pracovných dní na písomnú komunikáciu s ECB o pripomienkach a podrobnostiach týkajúcich sa akýchkoľvek opatrení alebo zlepšení, ktoré chce vykonať v súvislosti s obsahom predbežnej správy o inšpekcii. Po doručení pripomienok výrobcu alebo po uplynutí lehoty na poskytnutie pripomienok ECB do 30 pracovných dní dokončí predbežnú správu o inšpekcii a túto konečnú správu odovzdá príslušnému výrobcovi.

5.   Môžu sa uskutočniť dodatočné inšpekcie na mieste s cieľom overiť, či výrobca po zavedení opatrení alebo zlepšení dodržiava relevantné požiadavky akreditácie. Dodatočné inšpekcie na mieste môžu oddialiť dokončenie predbežnej správy o inšpekcii.

6.   V prípade zásadného nedodržania požiadaviek akreditácie, ktoré si vyžaduje naliehavé rozhodnutie ECB a ktoré by si opodstatnene vyžadovalo rozhodnutie o pozastavení činnosti podľa článku 17 alebo rozhodnutie o odňatí podľa článku 18, môže ECB rozhodnúť o skrátení procesu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 3, pričom výrobca má maximálne päť pracovných dní na pripomienkovanie príslušného nedodržania požiadaviek. ECB takéto naliehavé rozhodnutie odôvodní.

7.   ECB môže rozhodnúť o predĺžení lehôt uvedených v tomto článku.

Článok 11

Osobitné bezpečnostné kontroly NCB

1.   NCB, ktorá podala oficiálnu objednávku na výrobu eurobankoviek, môže v súvislosti s ňou vykonávať kontroly zásob a kontroly likvidácie ochraňovaných hodnôt eura na výrobnom mieste, na ktorom sa eurobankovky vyrábajú, alebo na ktoromkoľvek inom výrobnom mieste, kde sa vyrábajú, spracúvajú, skladujú alebo likvidujú časti eurobankoviek.

2.   NCB uvedená v odseku 1 môže tiež vykonávať kontroly prepravy eurobankoviek a papiera eurobankoviek.

3.   V prípade, že výrobca porušuje pravidlá prepravy ECB uvedené v hmotných požiadavkách alebo v prípade, že je odhalená akákoľvek nezrovnalosť počas kontrol zásob alebo kontrol likvidácie, NCB pošle písomnú správu ECB do troch pracovných dní od ukončenia kontrol

4.   ECB môže vymenovať osobitný tím pre bezpečnostnú inšpekciu na mieste, ktorý v rámci výrobného miesta vykoná inšpekcie na mieste a na účely overenia, či došlo k porušeniam alebo nezrovnalostiam odhaleným NCB. Akékoľvek zistenia ECB založené na výsledku bezpečnostnej inšpekcie osobitného tímu pre bezpečnostnú inšpekciu sa vykazujú podľa článku 10.

ČASŤ IV

PRETRVÁVAJÚCE POVINNOSTI

Článok 12

Pretrvávajúce povinnosti akreditovaných výrobcov

1.   Akreditovaný výrobca poskytuje ECB v súvislosti s príslušným výrobným miestom kópiu príslušného certifikátu uvedeného v článku 4 ods. 3 vždy, keď sa príslušný certifikát obnoví alebo zmení, a to v lehote troch mesiacov od príslušného dátumu obnovenia alebo zmeny.

2.   Akreditovaný výrobca okamžite informuje ECB v prípade, že bol ktorýkoľvek z požadovaných certifikátov odňatý.

3.   V nasledujúcich prípadoch akreditovaný výrobca bezodkladne písomne informuje ECB:

a)

začatie konkurzného konania alebo konania o reštrukturalizácii výrobcu alebo podobného konania;

b)

vymenovanie likvidátora, správcu v konkurznom konaní, správcu alebo podobného úradníka vo vzťahu k výrobcovi;

c)

každý zámer podpísať subdodávateľskú zmluvu alebo zapojiť tretie osoby do činnosti súvisiacej s hodnotami eura alebo ochraňovanými hodnotami eura, na ktorú má výrobca akreditáciu;

d)

každá zmena v opatreniach na výrobnom mieste, ktorá sa uskutoční po udelení akreditácie a ovplyvňuje, resp. môže ovplyvniť dodržiavanie príslušných požiadaviek akreditácie vrátane zmien podrobných informácií podľa článku 5 ods. 2 písm. a) až d);

e)

každý zámer zmeniť riadenie akreditovaného výrobcu alebo zmeniť jeho vlastnícku štruktúru;

f)

uplynutie neprerušeného obdobia v trvaní 34 mesiacov od poslednej výroby.

4.   Akreditovaný výrobca neprevedie ani neudelí svoje akreditácie tretej strane vrátane svojich dcérskych spoločností a pridružených spoločností.

5.   Akreditovaný výrobca neprevedie žiadnu časť činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo hodnotami eura, žiadne ochraňované hodnoty eura alebo hodnoty eura na iné výrobné miesto vo vlastníctve, prenájme alebo iným spôsobom podliehajúce riadeniu výrobcu, ak toto miesto nezískalo riadnu akreditáciu v súlade s článkom 2 a ECB nedala na prevod vopred písomný súhlas.

6.   Akreditovaný výrobca nesmie zadať alebo previesť žiadnu časť činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo hodnotami eura, žiadne ochraňované hodnotami eura alebo hodnoty eura na tretiu stranu vrátane dcérskych spoločností a pridružených spoločností výrobcu, ak tretej strane nebola udelená riadna akreditácia v súlade s článkom 2 a ECB nedala na zadanie alebo prevod predchádzajúci písomný súhlas

7.   Predchádzajúci písomný súhlas ECB je potrebný na to, aby mohol akreditovaný výrobca zadať akúkoľvek časť činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo hodnotami eura inému výrobnému miestu.

8.   Výrobca s predbežnou akreditáciou bezodkladne oznámi ECB prijatie oficiálnej objednávky na výrobu od iného akreditovaného výrobcu, NCB alebo ECB, aby bolo možné čo najskôr vykonať príslušné inšpekcie. Oznámenie obsahuje informácie o oficiálnej objednávke na výrobu a o jej plánovanom začiatku a ukončení.

9.   Výrobca s dočasnou akreditáciou poskytne ECB informácie o aspektoch ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade s príslušnými hmotnými požiadavkami.

10.   Ak je akreditovaný výrobca tlačiarňou, zabezpečuje vykonanie analýzy chemických látok zhotovených eurobankoviek a informuje ECB v súlade s príslušnými požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia.

11.   Akreditovaný výrobca zachováva dôvernosť hmotných požiadaviek.

Článok 13

Pretrvávajúce povinnosti ECB

ECB informuje akreditovaných výrobcov o všetkých aktualizáciách hmotných požiadaviek týkajúcich sa činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura, na ktorú im bola udelená akreditácia alebo predbežná akreditácia.

ČASŤ V

DÔSLEDKY NEDODRŽANIA POŽIADAVIEK

Článok 14

Prípady nedodržania požiadaviek

1.   Všetky nasledujúce situácie predstavujú prípad nedodržania požiadaviek zo strany výrobcu:

a)

nesplnenie príslušných podmienok akreditácie;

b)

neuskutočnenie zlepšení dohodnutých s ECB;

c)

odmietnutie umožniť tímu pre inšpekciu na mieste alebo personálu určeného NCB okamžitý prístup na výrobné miesto, čím sa znemožní vykonanie kontrol zásob, kontrol likvidácie alebo kontrol prepravy;

d)

predloženie nepravdivého alebo zavádzajúceho prehlásenia alebo falošného dokumentu ECB a prípadne NCB podľa postupov v tomto rozhodnutí;

e)

porušenie povinnosti zachovávať dôvernosť hmotných požiadaviek.

2.   Každý prípad nedodržania príslušných požiadaviek akreditácie sa oznamuje príslušnému výrobcovi v súlade s článkom 10 ods. 4 alebo iným spôsobom. Každý prípad nedodržania požiadaviek musí byť v dohodnutej lehote napravený. Táto lehota zodpovedá závažnosti nedodržania požiadaviek.

3.   Zásadným nedodržaním požiadaviek je prípad, ktorý mal alebo má okamžitý a závažne nepriaznivý vplyv na bezpečnosť činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo okamžitý a závažne nepriaznivý vplyv na aspekty kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci činnosti súvisiacej s hodnotami eura.

4.   ECB môže adresovať výrobcovi odporúčanie, ktoré je návrhom na zlepšenie určitého opatrenia, a to aj v prípade, že toto opatrenie spĺňa požiadavky akreditácie.

Článok 15

Rozhodnutia ECB o nedodržaní požiadaviek

1.   ECB prijíma všetky rozhodnutia uvedené v článkoch 16 až 18 a 20 v písomnej forme. Tieto rozhodnutia obsahujú:

a)

prípad nedodržania požiadaviek a prípadne pripomienky výrobcu;

b)

výrobné miesto, ochraňované hodnoty eura a/alebo hodnoty eura a činnosti súvisiace s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje;

c)

deň, v ktorý rozhodnutie nadobudne účinnosť;

d)

prípadne lehotu na nápravu nedodržania požiadaviek;

e)

odôvodnenie rozhodnutia.

2.   Vo všetkých prípadoch, v ktorých ECB prijme rozhodnutie podľa článku 16 až 18 a 20, je toto rozhodnutie primerané závažnosti nedodržania požiadaviek a minulým prípadom nedodržania požiadaviek zo strany výrobcu a opatreniam na nápravu, ktoré prijal.

3.   ECB môže informovať národné centrálne banky a všetkých akreditovaných výrobcov o všetkých rozhodnutiach prijatých podľa tohto článku, ich rozsahu a trvaní. V takom prípade stanoví, že národným centrálnym bankám sa oznámi každá ďalšia zmena v postavení výrobcu.

Článok 16

Upozornenie

1.   ECB môže vydať upozornenie v súvislosti s akreditovaným výrobcom v prípade:

a)

zásadného nedodržania požiadaviek s ohľadom na bezpečnostné aspekty činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura, resp. aspekty v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci činnosti súvisiacej s hodnotami eura;

b)

opätovného výskytu určitého druhu prípadov nedodržania požiadaviek;

c)

nevykonania včasnej a účinnej nápravy akéhokoľvek prípadu nedodržania požiadaviek.

2.   ECB prihliada na všetky relevantné vysvetlenia zo strany výrobcu.

3.   V rozhodnutí o upozornení sa môže tiež stanoviť, že ak v určenej lehote nedôjde k náprave nedodržania požiadaviek, uplatní sa článok 17 alebo 18.

4.   Ak sa ECB domnieva, že samotné rozhodnutie o upozornení by vzhľadom na závažnosť odhaleného prípadu nedodržania požiadaviek nebolo opodstatnené, môže prijať rozhodnutie podľa článku 17 alebo 18.

Článok 17

Prerušenie činnosti vo vzťahu k novým objednávkam

1.   ECB môže prijať rozhodnutie o prerušení činnosti v súvislosti s akreditovaným výrobcom, v ktorom stanoví, že výrobca môže vybaviť akúkoľvek zadanú objednávku na výrobu, ale nesmie prijať nové objednávky, kým sa nezruší rozhodnutie o prerušení činnosti. Rozhodnutie o prerušení činnosti je možné prijať v prípade:

a)

zásadného nedodržania požiadaviek s okamžitým a závažne nepriaznivým vplyvom na bezpečnosť činností súvisiacich s ochraňovanými hodnotami eura v prípade, že bol výrobca schopný preukázať, že nedošlo k žiadnej strate alebo krádeži ochraňovaných hodnôt eura, ani neoprávnenému zverejneniu informácií, ktoré by mohlo poškodiť integritu ochraňovaných hodnôt eura;

b)

neuskutočnenia nápravy zo strany výrobcu v súvislosti s nedodržaním požiadaviek uvedeným v rozhodnutí o upozornení.

2.   ECB prihliada na všetky relevantné vysvetlenia zo strany výrobcu.

3.   V rozhodnutí o prerušení činnosti sa môže tiež stanoviť, že ak v určenej lehote nedôjde k náprave nedodržania požiadaviek, uplatní sa článok 18.

4.   Ak sa ECB domnieva, že samotné rozhodnutie o prerušení činnosti by nebolo vzhľadom na závažnosť odhaleného prípadu nedodržania požiadaviek opodstatnené, môže prijať rozhodnutie o odňatí akreditácie podľa článku 18.

5.   Rozhodnutie o prerušení činnosti môže byť zrušené len vtedy, ak boli napravené všetky príslušné prípady nedodržania požiadaviek a boli vyhodnotené ako napravené na základe inšpekcie.

Článok 18

Odňatie akreditácie

1.   ECB môže prijať rozhodnutie o odňatí akreditácie v prípade, že:

a)

výrobca nedodrží rozhodnutie o prerušení činnosti;

b)

výrobca nedodrží článok 19;

c)

výrobca nedodrží požiadavku bezodkladne informovať ECB o akýchkoľvek okolnostiach uvedených v článku 12 ods. 3 písm. c) až f);

d)

akreditovaný výrobca požiada o presun činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura alebo jej časti na nové výrobné miesto. Rozhodnutie o odňatí sa bude vzťahovať na pôvodné výrobné miesto, z ktorého bola príslušná činnosť presunutá;

e)

akreditovaný výrobca požiada o zrušenie akreditácie alebo predbežnej akreditácie.

2.   ECB môže prijať rozhodnutie o odňatí akreditácie v prípade, že je podľa jej hodnotenia primerané:

a)

závažnosti prípadu, resp. prípadov nedodržania požiadaviek;

b)

rozsahu skutočnej alebo potenciálnej straty, krádeže alebo akejkoľvek následnej finančnej škody alebo následného poškodenia dobrého mena v dôsledku neoprávneného zverejnenia informácií súvisiacich s ochraňovanými hodnotami eura;

c)

adekvátnosti reakcie výrobcu, kapacite a schopnosti zmierniť nedodržanie požiadaviek.

3.   ECB prihliada na všetky relevantné vysvetlenia zo strany príslušného výrobcu.

4.   V prípade, že by držba ochraňovaných hodnôt eura zo strany výrobcu po odňatí akreditácie mohla ohroziť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov, ECB môže požiadať výrobcu, aby prijal určité opatrenia, napríklad aby doručil príslušné ochraňované hodnoty eura ECB alebo NCB alebo aby ich zlikvidoval, na účely zabezpečenia, že výrobca nebude mať v držbe žiadne ochraňované hodnoty eura potom, ako rozhodnutie o odňatí akreditácie nadobudne účinnosť.

5.   V rozhodnutí o odňatí sa stanovuje dátum, po ktorom sa môže výrobca opäť uchádzať o predbežnú akreditáciu. Tento dátum sa určí na základe okolností, ktoré viedli k odňatiu akreditácie. Pôjde o dátum minimálne rok po prijatí rozhodnutia o odňatí akreditácie.

Článok 19

Okamžité zastavenie činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura

1.   Vo výnimočných prípadoch, keď dochádza k závažnému nedodržaniu požiadaviek, ktoré by v prípade, že nie je prijaté okamžité nápravné opatrenie, mohlo skončiť stratou alebo krádežou ochraňovaných hodnôt eura alebo neoprávneným zverejnením informácií, ktoré by mohli poškodiť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov, môže tím inšpekcie na mieste požadovať od príslušného výrobcu, aby zastavil príslušnú činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura s okamžitým účinkom, až kým nedodržanie požiadaviek nebude napravené. V takom prípade výrobca nesmie obnoviť svoju činnosť bez predchádzajúceho písomného schválenia ECB.

2.   Príslušný výrobca poskytne ECB informácie o každom ďalšom výrobcovi, ktorý môže byť ako klient alebo dodávateľ nepriamo ovplyvnený zastavením činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo hodnotami eura. Tím inšpekcie na mieste môže od akreditovaného výrobcu tiež požadovať, aby prijal opatrenia uvedené v článku 18 ods. 4 s cieľom zabezpečiť, že počas obdobia, na ktoré bola činnosť súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura zastavená, nebude mať výrobca v držbe osobitné ochraňované hodnoty eura.

3.   Ak je činnosť akreditovaného výrobcu súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura zastavená podľa odseku 2, ECB o tom informuje všetkých potenciálne dotknutých výrobcov uvedených v odseku 1, pričom uvedie, že títo výrobcovia dostanú oznámenie o prípadnej zmene v postavení výrobcu.

4.   Čo najskôr potom, ako si tím ECB poverený inšpekciou na mieste vyžiada zastavenie činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura, a bez toho, aby boli dotknuté iné rozhodnutia prijaté podľa článkov 16 až 18, ECB bezodkladne zruší zastavenie činnosti v prípade, že následná inšpekcia potvrdí, že príslušné nedodržanie požiadaviek bolo napravené.

Článok 20

Finančné pokuty v prípade nezrovnalostí v množstve eurobankoviek alebo bankovkového papiera

1.   Výrobca, ktorý vyrába papier eurobankoviek alebo eurobankovky, oznamuje ECB v súlade s hmotnými bezpečnostnými požiadavkami akúkoľvek nezrovnalosť v množstve papiera eurobankoviek alebo v množstve úplne alebo čiastočne vytlačených eurobankoviek odhalenú počas akejkoľvek činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura na jeho akreditovanom výrobnom mieste.

2.   Ak príslušný výrobca odhalí nezrovnalosť v množstve papiera eurobankoviek alebo v množstve čiastočne alebo úplne vytlačených eurobankoviek počas činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura na akreditovanom výrobnom mieste a neoznámi túto skutočnosť v súlade s hmotnými bezpečnostnými požiadavkami a táto nezrovnalosť sa dá ECB na vedomie inými prostriedkami, ECB uloží výrobcovi finančnú pokutu najmenej 50 000 EUR. Ak je zodpovedajúca nominálna hodnota nezrovnalosti vyššia ako 50 000 EUR, ECB uloží výrobcovi finančnú pokutu v zodpovedajúcej nominálnej hodnote do maximálnej výšky 500 000 EUR.

3.   Ak výrobca oznámi ECB nezrovnalosť v množstve papiera eurobankoviek alebo v množstve čiastočne alebo úplne vytlačených eurobankoviek odhalenú počas činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura na akreditovanom výrobnom mieste, no následne neurčí ani neoznámi ECB príčinu nezrovnalosti v rámci lehôt uvedených v hmotných bezpečnostných požiadavkách, ECB zváži uloženie minimálnej finančnej pokuty 50 000 EUR. Ak je zodpovedajúca nominálna hodnota nezrovnalosti vyššia ako 50 000 EUR, ECB uloží výrobcovi finančnú pokutu v zodpovedajúcej nominálnej hodnote do maximálnej výšky 500 000 EUR.

4.   Ak výrobca neodhalí nezrovnalosť v množstve papiera eurobankoviek alebo čiastočne alebo úplne vytlačených eurobankoviek počas činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura na akreditovanom výrobnom mieste a táto nezrovnalosť sa odhalí a dá sa na vedomie ECB inými prostriedkami, ECB uloží výrobcovi finančnú pokutu najmenej 50 000 EUR. Ak je zodpovedajúca nominálna hodnota nezrovnalosti vyššia ako 50 000 EUR, ECB uloží výrobcovi finančnú pokutu v zodpovedajúcej nominálnej hodnote do maximálnej výšky 500 000 EUR.

5.   Pri rozhodovaní o výške finančnej pokuty sa závažnosť nezrovnalosti sa posudzuje v každom prípade osobitne a je dôvodom na finančnú pokutu vyššiu alebo nižšiu ako 50 000 EUR. Závažnosť nezrovnalosti sa dokladá zodpovedajúcou nominálnou hodnotou príslušnej nezrovnalosti. Finančné pokuty za žiadnych okolností nepresiahnu 500 000 EUR.

6.   Rozhodnutia o finančných pokutách sa riadia postupmi uvedenými v nariadení (ES) č. 2532/98 a nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o právomociach Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (5). ECB môže rozhodnúť, že okrem finančnej pokuty vydá aj rozhodnutie o upozornení, resp. odníme alebo pozastaví predbežnú akreditáciu alebo akreditáciu.

Článok 21

Preskúmanie rozhodnutí

1.   ECB posudzuje každú žiadosť a informácie poskytnutú výrobcom, ktorá sa vzťahuje na toto rozhodnutie, a písomne ho informuje o svojom rozhodnutí prijať alebo zamietnuť žiadosť alebo platnosť informácií prijatých do 50 pracovných dní od doručenia:

a)

žiadosti o začatie konania alebo

b)

akýchkoľvek dodatočných informácií alebo spresnení, ktoré si vyžiada ECB.

2.   Ak ECB prijala rozhodnutie:

a)

o zamietnutí žiadosti o začatie konania o akreditácii;

b)

o zamietnutí: i) udelenia akejkoľvek predbežnej akreditácie; ii) zmeny predbežnej akreditácie na akreditáciu alebo iii) zmeny akreditácie na predbežnú akreditáciu;

c)

o zmene pôvodnú akreditáciu na predbežnú akreditáciu alebo akreditáciu;

d)

podľa článkov 16 až 19,

výrobca môže do 30 pracovných dní od oznámenia o uvedenom rozhodnutí predložiť Rade guvernérov písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Výrobca v žiadosti uvedie odôvodnenie a tiež všetky doplňujúce informácie.

3.   Preskúmanie nemá odkladný účinok. Ak o to výrobca vo svojej žiadosti o preskúmanie výslovne požiada a uvedie príslušné odôvodnenie, Rada guvernérov môže odložiť účinnosť rozhodnutia, ktoré práve skúma.

4.   Rada guvernérov preskúma rozhodnutie s ohľadom na žiadosť výrobcu o preskúmanie. Ak sa Rada guvernérov domnieva, že rozhodnutie je v rozpore s týmto rozhodnutím, buď nariadi, aby sa príslušný postup zopakoval, alebo vydá konečné rozhodnutie. V opačnom prípade zamietne žiadosť výrobcu o preskúmanie. Výrobca sa oboznamuje s výsledkom preskúmania písomne do 60 pracovných dní od doručenia žiadosti o preskúmanie. V rozhodnutí Rady guvernérov sa uvedú príslušné dôvody, na ktorých je založené.

5.   Súdny dvor Európskej únie má výlučnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu medzi ECB a výrobcom, ktorý sa týka tohto rozhodnutia. Ak môže výrobca využiť proces preskúmania podľa odseku 2, počká na rozhodnutie ECB o preskúmaní predtým, ako sa v danej veci obráti na Súdny dvor. Lehoty stanovené v zmluve začínajú plynúť po doručení rozhodnutia o preskúmaní.

6.   Odchylne od odsekov 1 až 4 sa postup preskúmania rozhodnutí o finančných pokutách podľa článku 20 vykonáva v súlade s postupom uvedeným v nariadení (ES) č. 2532/98 a nariadení (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4).

Článok 22

Register akreditácií vedený ECB

1.   ECB vedie register akreditácií, ktorý obsahuje:

a)

zoznam výrobcov, ktorým bola udelená predbežná akreditácia alebo akreditácia;

b)

vo vzťahu ku každému výrobnému miestu činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura, ochraňované hodnoty eura a hodnoty eura, pre ktoré bola udelená predbežná akreditácia alebo akreditácia.

2.   ECB sprístupní informácie z registra akreditácií všetkým národným centrálnym bankám, budúcim národným centrálnym bankám Eurosystému a akreditovaným výrobcom. ECB register akreditácií pravidelne aktualizuje v súlade s informáciami poskytnutými akreditovanými výrobcami a národnými centrálnymi bankami podľa tohto rozhodnutia. Na účely pravidelných aktualizácií registra akreditácií môže ECB zhromažďovať ďalšie relevantné informácie od akreditovaných výrobcov, národných centrálnych bánk a budúcich národných centrálnych bánk Eurosystému, ktoré ECB považuje za potrebné na dodržanie presnosti a správnosti informácií uvedených v registri akreditácií.

3.   Ak ECB prijme rozhodnutie o prerušení činnosti podľa článku 17, zaznamená rozsah a trvanie opatrenia a všetky zmeny v postavení výrobcu, ktoré sa týkajú jeho mena, príslušného výrobného miesta a príslušných ochraňovaných hodnôt eura, hodnôt eura alebo činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a hodnotami eura v súlade s podmienkami rozhodnutia o pozastavení činnosti.

4.   Ak ECB prijme rozhodnutie o odňatí akreditácie podľa článku 18, odstráni meno výrobcu, výrobné miesto, ochraňované hodnoty eura a činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnoty eura a činnosť súvisiacu s hodnotami eura z registra akreditácií v súlade s podmienkami rozhodnutia o odňatí.

ČASŤ VI

ZMENA, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Zmena

Článok 1 písm. c) rozhodnutia ECB/2008/3 sa nahrádza takto:

„c)

‚ochraňovanými hodnotami eura‘ sa rozumejú hodnoty uvedené v bezpečnostných pravidlách vrátane eurobankoviek, ktoré: a) sú v obehu; b) sa vyvíjajú na účely nahradenia eurobankoviek v obehu alebo c) sú stiahnuté z obehu spolu s ich časťami a súvisiacimi informáciami, ktoré si vyžadujú bezpečnostnú ochranu, pretože ich strata, krádež alebo nepovolené zverejnenie by mohli poškodiť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov;“.

Článok 24

Zrušovacie ustanovenie

Rozhodnutia ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8 sa zrušujú k dátumu uvedenému v článku 26 ods. 3. Odkazy na rozhodnutia ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 25

Prechodné ustanovenia

1.   Výrobcovia s pôvodnými akreditáciami sú oprávnení vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura do dátumu uvedeného v článku 26 ods. 3.

2.   Dva mesiace pred dátumom uvedeným v článku 26 ods. 3 informujú výrobcovia s pôvodnými akreditáciami ECB o tom, či v predchádzajúcich 36 mesiacoch vykonávali činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura.

3.   Pôvodné akreditácie udelené podľa zrušených rozhodnutí ECB o sa zmenia v súlade s odsekmi 4 a 5 alebo ich platnosť uplynie po dátume uvedenom v článku 26 ods. 3 bez ohľadu na zostávajúcu platnosť alebo trvalý status.

4.   Platné akreditácie výrobcu v oblasti zabezpečenia, kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý vyrábal ochraňované hodnoty eura a/alebo suroviny na výrobu eurobankoviek v súlade so zrušenými rozhodnutiami ECB o akreditácii počas 36 mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 26 ods. 3, sa menia na akreditácie v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia a príslušnými požiadavkami akreditácie.

5.   Platné akreditácie výrobcu v oblasti zabezpečenia, kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý nevyrábal ochraňované hodnoty eura a/alebo suroviny na výrobu eurobankoviek v súlade so zrušenými rozhodnutiami ECB o akreditácii počas 36 mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 26 ods. 3, sa zmenia na predbežné akreditácie v súlade s článkom 8 tohto rozhodnutia a príslušnými požiadavkami akreditácie.

6.   Všetky začaté alebo prebiehajúce postupy podľa zrušených rozhodnutí ECB o akreditácii v súvislosti s pôvodnými akreditáciami, najmä:

a)

úvodné alebo následné bezpečnostné inšpekcie vrátane auditov alebo predbežných auditov v oblasti kvality;

b)

udeľovanie akreditácie, resp. akreditácií;

c)

vydanie rozhodnutia o upozornení, pozastavene činnosti alebo odňatie akreditácie, resp. akreditácií alebo

d)

preskúmania činností alebo rozhodnutí podľa písmen a) až c),

sa ukončia v súlade s ustanoveniami zrušených rozhodnutí ECB o akreditácii v období končiacom sa dátumom uvedeným v článku 26 ods. 3.

7.   V rámci výroby eurobankoviek od roku 2016 NCB neschvália žiadne vytlačené eurobankovky obsahujúce chemické látky, ktoré prekračujú povolené limity uvedené v požiadavkách v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia.

Článok 26

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie je účinné odo dňa nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Články 23 a 25 sa uplatňujú odo dňa nasledujúceho po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Ostatné ustanovenia tohto rozhodnutia sa uplatňujú po 12 mesiacoch po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie

Článok 27

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované výrobcom ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura a aj národným centrálnym bankám v prípade, že národné centrálne banky vykonávajú kontroly zásob, kontroly likvidácie alebo kontroly prepravy.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. decembra 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2008, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 330, 15.12.2010, s. 14.

(4)  Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 52.

(5)  Ú. v. ES L 264, 12.10.1999, s. 21.


Top