EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  28. júna 2013 , ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/13 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (ECB/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/75


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 28. júna 2013,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/13 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu

(ECB/2013/21)

(2013/376/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 a článok 34.1 druhú zarážku v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.2,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Kritériá určujúce akceptovateľnosť zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú stanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1) (ďalej len „všeobecná dokumentácia“).

(2)

Podľa oddielu 1.6 všeobecnej dokumentácie Rada guvernérov ECB môže nástroje, podmienky, kritériá a postupy na vykonávanie operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa oddielu 6.3.1 všeobecnej dokumentácie si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňa jeho požiadavky na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika na základe akýchkoľvek informácií, ktoré môže považovať za relevantné.

(3)

Rozhodnutie ECB/2013/13 zo 2. mája 2010 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (2), bolo výnimočným opatrením, ktorým sa dočasne pozastavilo uplatňovanie minimálnych požiadaviek Eurosystému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu.

(4)

Cyperská republika sa rozhodla prijať opatrenia na riadeniu dlhu, ktoré sa týkajú obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala.

(5)

Akceptovateľnosť obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu, ako zábezpeky v operáciách Eurosystému, bola ďalej nepriaznivo ovplyvnená rozhodnutím prijať opatrenia na riadenie dlhu.

(6)

Rozhodnutie ECB/2013/13 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutia ECB/2013/13

Rozhodnutie ECB/2013/13 sa zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 28. júna 2013.

Vo Frankfurte nad Mohanom 28. júna 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 133, 17.5.2013, s. 26.


Top