EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0016(01)

2013/358/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  21. júna 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2013/16)

OJ L 187, 6.7.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 297 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/358/oj

6.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek

(ECB/2013/16)

(2013/358/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 16,

keďže:

(1)

Vzhľadom na to, že 1. júla 2013 pristúpi Chorvátsko k Európskej únii a jeho národná centrálna banka (NCB) Hrvatska narodna banka, sa stane súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, v rozhodnutí ECB/2013/17 z 21. júna 2013 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1), sa ustanovuje, že sa rozširuje kľúč na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „kľúč základného imania“) a s účinnosťou od 1. júla 2013 sa ustanovujú nové vážené podiely pridelené každej NCB v rámci rozšíreného kľúča základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(2)

V článku 1 písm. d) rozhodnutia ECB/2010/29 z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (2) sa vymedzuje „kľúč na prideľovanie bankoviek“ a odkazuje sa na prílohu I k tomuto rozhodnutiu, v ktorej sa bližšie vymedzuje kľúč na prideľovanie bankoviek platný od 1. januára 2011. Keďže od 1. júla 2013 budú platiť nové vážené podiely v kľúči základného imania, je potrebné zmeniť a doplniť rozhodnutie ECB/2010/29 s cieľom určiť kľúč na prideľovanie bankoviek, ktorý bude platiť od 1. júla 2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena

1.   V článku 1 písm. d) rozhodnutia ECB/2010/29 sa posledná veta nahrádza takto: „V prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa bližšie vymedzuje kľúč na prideľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. júla 2013.“

2.   Príloha I k rozhodnutiu ECB/2010/29 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. júna 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Pozri stranu 15 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 26.


PRÍLOHA

KĽÚČ NA PRIDEĽOVANIE BANKOVIEK OD 1. JÚLA 2013

Európska centrálna banka

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1975 %

Deutsche Bundesbank

24,8130 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4695 %

Bank of Greece

2,5770 %

Banco de España

10,916 %

Banque de France

18,6945 %

Banca d’Italia

16,4760 %

Central Bank of Cyprus

0,1765 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2300 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0840 %

De Nederlandsche Bank

5,2460 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5620 %

Banco de Portugal

2,3325 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9100 %

Suomen Pankki

1,6475 %

CELKOM

100,0000 %


Top