EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  20. marca 2013 , ktorým sa zrušujú rozhodnutia ECB/2011/4 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou, ECB/2011/10 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou, ECB/2012/32 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou a ECB/2012/34 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/21


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. marca 2013,

ktorým sa zrušujú rozhodnutia ECB/2011/4 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou, ECB/2011/10 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou, ECB/2012/32 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou a ECB/2012/34 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene

(ECB/2013/5)

(2013/168/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 31 prvú zarážku, článok 12.1, článok 18 a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1), a najmä na jeho prílohu I oddiely 1.6, 6.3.1 a 6.3.2,

keďže:

(1)

Obsah rozhodnutia ECB/2012/34 z 19. decembra 2012 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (2) by sa mal stať súčasťou usmernenia ECB/2012/18 z 2. augusta 2012 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (3), ktoré je základným právnym aktom upravujúcim dočasné opatrenia týkajúce sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky.

(2)

Obsah rozhodnutí ECB/2011/4 z 31. marca 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou (4), ECB/2011/10 zo 7. júla 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou (5) a ECB/2012/32 z 19. decembra 2012 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou (6) by sa v záujme jednoznačnosti a súladu a s cieľom zjednodušiť rámec Eurosystému pre zábezpeku mal stať tiež súčasťou usmernenia upravujúceho dočasné opatrenia o akceptovateľnosti zábezpeky v operáciách menovej politiky.

(3)

Tieto postupy, ktoré sa implementujú prostredníctvom vyhotovenia prepracovaného znenia usmernenia ECB/2012/18, by mali zároveň umožniť národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro, aby implementovali dodatočné opatrenia na zvýšenie podpory poskytovania úverov v zmluvnom a regulačnom rámci, ktorý platí pre ich zmluvné strany.

(4)

Rozhodnutia ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34 by sa preto mali zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34

1.   Rozhodnutia ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34 sa zrušujú s účinnosťou od 3. mája 2013.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutia sa považujú za odkazy na usmernenie ECB/2013/4.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 22. marca 2013.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. marca 2013

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2013, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2011, s. 33.

(5)  Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2011, s. 31.

(6)  Ú. v. EÚ L 359, 29.12.2012, s. 74.


Top