Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013B0721

2013/721/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  9. októbra 2013 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

OJ L 328, 7.12.2013, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/721/oj

7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/95


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 9. októbra 2013

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

(2013/721/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (1),

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2011 [COM(2012) 436 – C7-0226/2012] (2),

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2011 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 17. apríla 2013 (5), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2011, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8),

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0310/2013),

1.

neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2011;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 344, 12.11.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 130.

(5)  Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 20.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 9. októbra 2013

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (1),

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2011 [COM(2012) 436 – C7-0226/2012] (2),

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2011 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 17. apríla 2013 (5), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2011, a na sprievodné uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8),

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0310/2013),

A.

keďže v demokratickej spoločnosti majú daňoví poplatníci a verejná mienka právo byť informovaní o využívaní verejných prostriedkov (9);

B.

keďže občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom;

C.

keďže Rada by mala mať ako inštitúcia Únie demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie, pokiaľ je príjemcom prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

D.

keďže Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie a udeľuje absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie,

1.

zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

2.

upozorňuje, že podľa článku 335 ZFEÚ je Únia „zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“, čo s ohľadom na článok 55 nariadenia o rozpočtových pravidlách znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.

pripomína, že podľa článku 77 jeho rokovacieho poriadku sa „ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, použijú aj na postup udelenia absolutória […] osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci), Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov“;

Stanovisko Dvora audítorov k Európskej rade a Rade v jeho vyhlásení o vierohodnosti za rozpočtový rok 2011

4.

poukazuje na to, že Dvor audítorov do svojej výročnej správy za rozpočtový rok 2011 adresoval Európske rade a Rade pripomienky k postupom verejného obstarávania týkajúcich sa upratovacích služieb a nákupu uniforiem a topánok, pri ktorých sa zistili isté nedostatky v uplatňovaní výberových kritérií a kritérií na zadanie zákazky;

5.

berie na vedomie vysvetlenia Rady týkajúce sa nedostatkov vo verejnom obstarávaní a jej uistenie o plnom dodržiavaní ducha a zásad nariadenia o rozpočtových pravidlách;

6.

súhlasí s odporúčaniami Dvora audítorov, aby povoľujúci úradníci prostredníctvom vhodných kontrol a lepšieho usmerňovania zdokonalili koncepciu, koordináciu a výkon postupov verejného obstarávania; odporúča prísnejšie uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania, ktorými sa musia riadiť všetky inštitúcie Únie;

7.

konštatuje, že Rada neposkytla žiadnu ďalšiu odpoveď na odporúčanie Dvora audítorov týkajúce sa vhodných kontrol a lepšieho usmerňovania postupov verejného obstarávania;

Nevyriešené otázky

8.

vyjadruje poľutovanie nad ťažkosťami, ktoré vznikli v rámci postupov udeľovania absolutória za rozpočtové roky 2007, 2008, 2009 a 2010 a ktoré zapríčinila nedostatočná spolupráca Rady; zdôrazňuje, že Európsky parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtové roky 2009 a 2010 pre dôvody uvedené v jeho uzneseniach z 10. mája 2011 (10), 25. októbra 2011 (11), 10. mája 2012 (12) a 23. októbra 2012 (13);

9.

očakáva, že ďalšie výročné správy o činnosti, ktoré dostane Európsky parlament od Rady, budú obsahovať komplexný prehľad všetkých ľudských zdrojov rozdelených podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania, ako aj interné rozhodnutia Rady týkajúce sa rozpočtu;

10.

zdôrazňuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by mali byť oddelené, aby sa prispelo k transparentnosti ich finančného hospodárenia a zabezpečila adresnejšia zodpovednosť oboch inštitúcií;

11.

opätovne zdôrazňuje, že Rada musí predložiť dôkladné písomné vysvetlenie, v ktorom podrobne uvedie celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nákup budovy Résidence Palace, rozpočtové riadky, z ktorých sa čerpali tieto prostriedky, splátky, ktoré boli doposiaľ uhradené a ktoré sa majú ešte uhradiť, a účel, na ktorý bude budova slúžiť;

12.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada naďalej odmieta odpovedať na otázky Európskeho parlamentu;

13.

opätovne zdôrazňuje, že stále čaká na odpoveď Rady na otázky a na žiadosť o zaslanie dokumentov uvedenú v jeho uznesení z 10. mája 2012; vyzýva generálneho tajomníka Rady, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu poskytol podrobné písomné odpovede na tieto otázky;

14.

trvá na tom, že výdavky Rady sa musia kontrolovať rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií; zastáva názor, že základné prvky takejto kontroly sú stanovené v jeho uznesení z 23. októbra 2012;

15.

víta však skutočnosť, že úradujúce predsedníctvo Rady prijalo pozvanie Európskeho parlamentu na diskusie o správach o absolutóriu za rozpočtový rok 2011, ktoré sa uskutočnili v rámci plenárnej schôdze 16. apríla 2013; podporuje skutočnosť, že predsedníctvo bolo otvorené v otázke rozvoja výhodnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a Radou;

16.

berie na vedomie návrh írskeho predsedníctva zriadiť medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, ktorá by rokovala o možných riešeniach týkajúcich sa absolutória pre Radu; očakáva konkrétny návrh od litovského predsedníctva Rady;

Právo Európskeho parlamentu udeliť absolutórium

17.

zdôrazňuje právomoci Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 317, 318 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie;

18.

pripomína, že Komisia vo svojej odpovedi z 25. novembra 2011 na list predsedu Výboru pre kontrolu rozpočtu, písomne vyjadrila, že je žiaduce, aby Európsky parlament naďalej udeľoval absolutórium, odkladal svoje rozhodnutie o absolutóriu alebo zamietal absolutórium ostatným inštitúciám – vrátane Rady – ako doteraz;

19.

zastáva názor, že je v každom prípade nevyhnutné vyhodnotiť hospodárenie Rady ako inštitúcie Únie v priebehu daného rozpočtového roka, a dodržať tak právomoci Európskeho parlamentu vrátane zabezpečenia demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie;

20.

domnieva sa preto, že by bolo možné dosiahnuť určitý pokrok, ak by Európsky parlament a Rada mohli spoločne vytvoriť zoznam dokumentov, ktoré sa majú vymieňať, aby si splnili svoje úlohy v rámci postupu udeľovania absolutória;

21.

domnieva sa, že úspešná spolupráca medzi oboma inštitúciami, ktorá sa prejavuje v postupe otvoreného a formálneho dialógu, môže byť pozitívnym signálom, ktorý treba vyslať občanom Únie v týchto ťažkých časoch.


(1)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 344, 12.11.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 130.

(5)  Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 20.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(9)  Rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2003 v spojených veciach C-465/00, C-138/01 a C-139/01 Österreichischer Rundfunk a i. (Zb. 2003, s. I-4989, bod 85).

(10)  Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.

(11)  Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.

(12)  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.

(13)  Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.


Top