EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1258

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1258/2012 z  28. novembra 2012 o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

OJ L 361, 31.12.2012, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 258 - 259

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1258/oj

31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/85


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1258/2012

z 28. novembra 2012

o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 15. novembra 2007 prijala nariadenie (ES) č. 31/2008 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“).

(2)

Nový protokol k dohode o partnerstve bol parafovaný 10. mája 2012 (ďalej len „nový protokol“). Na základe nového protokolu sa plavidlám EÚ udeľujú rybolovné možnosti vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Madagaskaru, pokiaľ ide o rybolovné záležitosti.

(3)

Rada prijala dňa 28. novembra 2012 rozhodnutie 2012/826/EÚ (2) o podpise a predbežnom vykonávaní nového protokolu.

(4)

Mal by sa vymedziť spôsob rozdeľovania rybolovných možností medzi členské štáty na dobu platnosti nového protokolu.

(5)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (3) Komisia v prípadoch, keď sa ukáže, že sa oprávnenia na rybolov alebo rybolovné možnosti udelené Únii na základe nového protokolu plne nevyužívajú, informuje o tejto skutočnosti príslušné členské štáty. Ak členský štát neodpovie v lehote, ktorú určí Rada, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že plavidlá príslušného členského štátu nevyužívajú v plnej miere svoje rybolovné možnosti v danom období. Táto lehota by sa mala stanoviť.

(6)

Vzhľadom na to, že protokol sa bude predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu a najneskôr od 1. januára 2013, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od takto určeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rybolovné možnosti stanovené protokolom, na ktorom sa dohodli Európska únia a Madagaskarská republika a ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (ďalej len „protokol“), sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Typ plavidla

Členský štát

Rybolovné možnosti

Plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Španielsko

21

Francúzsko

18

Taliansko

1

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou vyššou ako 100 GT

Španielsko

17

Francúzsko

9

Portugalsko

5

Spojené kráľovstvo

3

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine s tonážou 100 GT alebo nižšou

Francúzsko

22

2.   Nariadenie (ES) č. 1006/2008 sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá dohoda o partnerstve.

3.   Ak sa žiadosťami členských štátov uvedených v odseku 1 o oprávnenie na rybolov nevyčerpajú rybolovné možnosti stanovené protokolom, Komisia zváži v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008 žiadosti o oprávnenie na rybolov od akéhokoľvek iného členského štátu.

4.   Lehota uvedená v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1006/2008, v rámci ktorej majú členské štáty potvrdiť, že v plnej miere nevyužívajú udelené rybolovné možnosti, sa stanovuje na desať pracovných dní odo dňa, ku ktorému im Komisia oznámi, že rybolovné možnosti nie sú plne využité.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu podpisu protokolu a najskôr od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 1.

(2)  Pozri stranu 11 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.


Top