Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1224

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2012 z  18. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

OJ L 349, 19.12.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 155 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1224/oj

19.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/45


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1224/2012

z 18. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2), a najmä na jeho článok 92,

keďže:

(1)

V záujme zohľadnenia určitých zmien v právnych predpisoch niektorých členských štátov alebo s cieľom zjednodušiť uplatňovanie systému koordinácie nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 členské štáty predložili Správnej komisii pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia žiadosti o zmenu a doplnenie niektorých príloh k nariadeniu (ES) č. 883/2004 a nariadeniu (ES) č. 987/2009.

(2)

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia s požadovanými zmenami a doplneniami súhlasila a predložila Komisii príslušné návrhy na technické úpravy príloh.

(3)

Komisia môže s príslušnými návrhmi súhlasiť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Za oddiel „LOTYŠSKO“ sa vkladajú tieto nové oddiely:

„MAĎARSKO

Od 1. januára 2012 v zmysle zákona CXCI z roku 2011 o dávkach pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou a zmene a doplnení niektorých iných zákonov:

a)

dávka na rehabilitáciu;

b)

dávka v invalidite.

SLOVENSKO

Invalidný dôchodok pre osobu, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, alebo počas denného doktorandského štúdia, kým nedovŕšila 26 rokov veku, a v prípade ktorej sa podmienka požadovaného počtu rokov poistenia vždy považuje za splnenú (§ 70 ods. 2, § 72 ods. 3 a § 73 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).“

b)

V oddiele „ŠVÉDSKO“ sa znenie „(zákon 1962:381 v znení zákona 2001:489)“ nahrádza znením „[kapitola 34 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

c)

Oddiel „SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa nahrádza takto:

„SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Zamestnanecký a podporný príspevok

a)   Veľká Británia

Časť 1 zákona o reforme sociálneho zabezpečenia z roku 2007.

b)   Severné Írsko

Časť 1 zákona o reforme sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) z roku 2007.“

2.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti 1 sa oddiel „RAKÚSKO“ mení a dopĺňa takto:

i)

písm. c) sa nahrádza takto: „c) Všetky žiadosti o pozostalostné dôchodky na základe dôchodkového účtu podľa všeobecného zákona o dôchodkoch (APG) z 18. novembra 2004, s výnimkou prípadov podľa časti 2.“;

ii)

dopĺňa sa nové písm. g): „g) Všetky žiadosti o dávky podľa zákona o poistení notárov z 3. februára 1972 – NVG 1972.“

b)

V časti 1 sa oddiel „ŠVÉDSKO“ nahrádza takto:

„ŠVÉDSKO

a)

Žiadosti o zaručený dôchodok vo forme starobného dôchodku [kapitoly 66 a 67 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)];

b)

Žiadosti o zaručený dôchodok vo forme pozostalostného dôchodku [kapitola 81 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

c)

V časti 2 sa za oddiel „BULHARSKO“ vkladá tento nový oddiel:

„DÁNSKO

a)

Osobné dôchodky;

b)

Dávky v prípade úmrtia (na ktoré vzniká nárok na základe príspevkov na Arbejdsmarkedets Tillægspension vzťahujúcich sa na obdobie pred 1. januárom 2002);

c)

Dávky v prípade úmrtia (na ktoré vzniká nárok na základe príspevkov na Arbejdsmarkedets Tillægspension vzťahujúcich sa na obdobie po 1. januári 2002) uvedené v konsolidovanom zákone o doplnkových dôchodkoch na trhu práce (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.“

d)

V časti 2 sa oddiel „ŠVÉDSKO“ nahrádza takto:

„ŠVÉDSKO

Dôchodky závislé od príjmu a povinné dôchodkové sporenie [kapitoly 62 a 64 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

3.

Príloha IX sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti I sa v oddiele „ŠVÉDSKO“ nahrádza znenie „(zákon 1962:381)“ znením „[kapitola 34 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

b)

V časti II sa v oddiele „SLOVENSKO“ vypúšťa písmeno b).

c)

V časti II sa oddiel „ŠVÉDSKO“ nahrádza takto:

„ŠVÉDSKO

Nemocenská náhrada a náhrada za činnosť vo forme zaručenej náhrady [kapitola 35 zákonníka o sociálnom poistení (2010:110)]

Vdovský dôchodok vypočítaný na základe započítaných poistných období [kapitola 84 zákonníka sociálneho poistenia (2010:110)].“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 987/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe 1 sa v oddiele „ŠPANIELSKO – PORTUGALSKO“ vypúšťa písmeno a).

2.

Príloha 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiely „TALIANSKO“ a „MALTA“ sa vypúšťajú.

b)

Za oddiel „ŠPANIELSKO“ sa vkladá nový oddiel „CYPRUS“.

3.

V prílohe 5 sa za oddiel „ČESKÁ REPUBLIKA“ vkladá nový oddiel „DÁNSKO“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top