EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1217

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1217/2012 z  12. decembra 2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

OJ L 351, 20.12.2012, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 48 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1217/oj

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/34


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1217/2012

z 12. decembra 2012

o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

S ohľadom na hospodársky význam dovozu surového dreva pre Úniu a význam, ktorý má Ruská federácia pre Úniu ako dodávateľ surového dreva, Komisia prerokovala s Ruskou federáciou záväzky Ruskej federácie týkajúce sa zníženia alebo odstránenia vývozného cla na surové drevo.

(2)

Uvedené záväzky, ktoré sa po pristúpení Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) stali súčasťou jej WTO zoznamu koncesií a záväzkov týkajúcich sa tovaru, zahŕňajú colné kvóty na vývoz určitých druhov ihličnatého dreva, z ktorých časť sa pridelila na vývoz do Únie.

(3)

V súvislosti s rokovaniami o pristúpení Ruskej federácie k WTO Komisia v mene Únie prerokovala Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie (2) (ďalej len „dohoda“).

(4)

Únia a Ruská federácia taktiež prerokovali protokol o technických postupoch podľa dohody (3) (ďalej len „protokol“).

(5)

Dňa 14. decembra 2011 prijala Rada rozhodnutie 2012/105/EÚ (4), ktorým sa oprávňuje podpísanie dohody a protokolu a ich predbežného vykonávania odo dňa pristúpenia Ruskej federácie k WTO. Dohoda a protokol boli podpísané 16. decembra 2011. Ruská federácia pristúpila k WTO 22. augusta 2012.

(6)

V súlade s ustanoveniami dohody Únia spravuje svoj podiel na pridelených colných kvótach v súlade so svojimi internými postupmi. V rozhodnutí 2012/105/EÚ sa stanovuje, že Komisia prijme podrobné pravidlá pre spôsob prideľovania povolení na využitie kvóty podľa protokolu a akékoľvek ďalšie ustanovenia, ktoré Únia potrebuje na správu množstiev colných kvót pridelených na vývoz do Únie. Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 498/2012 (5) sa stanovili potrebné prechodné vykonávacie pravidlá s cieľom umožniť Únii plne operatívne riadenie svojho podielu colných kvót dovtedy, kým sa Ruská federácia nestane členom WTO. Uvedené nariadenie prestane platiť vtedy, keď sa dohoda a protokol uzavrú a vstúpia do platnosti.

(7)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania dohody a protokolu po ich nadobudnutí platnosti by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (6).

(8)

S cieľom zabezpečiť hospodárskym subjektom právnu istotu a právnu kontinuitu, nové vykonávacie akty, ktoré sa majú prijať podľa tohto nariadenia, by mali zachovať právne účinky prechodných opatrení, ktoré boli prijaté na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 498/2012. S uvedenými prechodnými opatreniami by sa preto malo zaobchádzať, ako keby boli prijaté na základe zodpovedajúcich ustanovení uvedených nových vykonávacích aktov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   S cieľom vykonať dohodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou týkajúcu sa správy colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Únie a protokol o technických postupoch podľa tejto dohody Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné pravidlá pre spôsob prideľovania povolení na využitie kvóty podľa článku 5 ods. 2 protokolu a stanovujúce akékoľvek ďalšie ustanovenia, ktoré Únia potrebuje na správu množstiev colných kvót pridelených na vývoz do Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 2 ods. 2.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 zachovajú právne účinky prechodných opatrení prijatých podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 498/2012.

Článok 2

1.   Komisii pomáha Výbor pre dovoz dreva zriadený článkom 5 rozhodnutia 2012/105/EÚ. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Výbor pre dovoz dreva môže preskúmať akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa uplatňovania dohody a protokolu, ktorú predloží Komisia, alebo na žiadosť členského štátu.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. decembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 21. novembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. decembra 2012.

(2)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2012, s. 28.

(6)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


Top