EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1056

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1056/2012 z  12. novembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch, pokiaľ ide o prechodné opatrenia Text s významom pre EHP

OJ L 313, 13.11.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1056/oj

13.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1056/2012

z 12. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch, pokiaľ ide o prechodné opatrenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 5,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1332/2008 je lehota na predkladanie žiadostí týkajúcich sa enzýmov 24 mesiacov odo dňa začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení, ktoré sa majú stanoviť v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2).

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (3), sa uplatňuje od 11. septembra 2011.

(3)

Zostavenie zoznamu potravinárskych enzýmov Únie by malo prebiehať hladko a nemalo by narušiť existujúci trh s potravinárskymi enzýmami, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Ak je to potrebné, môžu sa na účely zostavenia tohto zoznamu prijať akékoľvek vhodné prechodné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1332/2008.

(4)

V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 234/2011 žiadatelia prihliadajú na najnovšie usmernenia týkajúce sa údajov vyžadovaných na účely posúdenia rizík, ktoré vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a ktoré sú dostupné v čase podania žiadosti. Úrad prijal 23. júla 2009 vedecké stanovisko, ktorým poskytol usmernenie o údajoch vyžadovaných na účely hodnotenia žiadostí týkajúcich sa potravinárskych enzýmov (4) a 8. júla 2011 vydal vysvetľujúce poznámky k usmerneniu o predkladaní dokumentácie týkajúcej sa potravinárskych enzýmov (5). Okrem toho 25. mája 2011 prijal vedecké stanovisko, ktorým aktualizoval usmernenie o posúdení rizík geneticky modifikovaných mikroorganizmov a z nich vyrobených výrobkov, ktoré sú určené na použitie v potravinách a krmivách (6).

(5)

Podrobné požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 234/2011 a v usmerneniach a vysvetľujúcich poznámkach vydaných úradom boli prijaté neskôr než nariadenie (ES) č. 1332/2008.

(6)

Na základe medzičasom získaných skúseností je zrejmé, že pôvodná lehota na predloženie žiadostí nie je dostatočná na to, aby zainteresované strany, najmä malé a stredné podniky, dokázali vyprodukovať všetky potrebné údaje. V záujme hladšieho prechodu zo súčasnej právnej situácie na systém zavedený nariadením (ES) č. 1332/2008 sa vyžaduje dlhšia lehota na predkladanie žiadostí, než sa pôvodne plánovalo. Preto by sa lehota na predkladanie žiadostí týkajúcich sa enzýmov, ktorá bola stanovená v nariadení (ES) č. 1332/2008 na 24 mesiacov, mala predĺžiť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1332/2008 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Lehota na predkladanie takýchto žiadostí je 42 mesiacov odo dňa začiatku uplatňovania vykonávacích opatrení, ktoré sa stanovia v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 15.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2009) 1305, s. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf

(5)  Podporná publikácia 2011:177. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011;9(6):2193. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf


Top