Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2012 z  20. júla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

21.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 665/2012

z 20. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (2) Európska železničná agentúra zaviedla proces riadenia zmien pre technické dokumenty uvedený v prílohe III k uvedenému nariadeniu. V dôsledku toho Európska železničná agentúra predložila 20. decembra 2011 odporúčanie aktualizovať prílohu III k nariadeniu (EÚ) č. 454/2011, aby sa v nej odkazovalo na technické dokumenty, ktoré boli zmenené a doplnené v súlade s procesom riadenia zmien.

(2)

Nariadenie (EÚ) č. 454/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 454/2011 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Zoznam technických dokumentov, na ktoré sa odkazuje v tejto TSI

Referenčný dokument

Označenie

B.1. (V1.1.1)

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný alebo zahraničný predaj – lístky NRT

B.2. (V1.1)

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný a zahraničný predaj – cestovné lístky s integrovanou rezerváciou (IRT)

B.3. (V1.1)

Počítačové generovanie a výmena tarifných údajov určených na medzinárodný alebo zahraničný predaj – špeciálne ponuky

B.4. (V1.1.1)

Príručka na zavedenie správ EDIFACT týkajúcich sa výmeny údajov o cestovných poriadkoch

B.5. (V1.1)

Elektronická rezervácia miest na sedenie/ležanie a elektronický výdaj cestovných dokladov – výmena správ

B.6. (V1.1)

Elektronická rezervácia miest na sedenie/ležanie a elektronický výdaj prepravných dokladov (normy RCT2)

B.7. (V1.1.1)

Medzinárodné cestovné lístky určené na vytlačenie cestujúcimi

B.8. (V1.1)

Štandardné číselné kódovanie pre železničné podniky, manažérov infraštruktúry a ostatné spoločnosti zapojené do reťazca železničnej dopravy

B.9. (V1.1)

Štandardné číselné kódovanie miest

B.10 (V1.1)

Elektronická rezervácia pomoci pre osoby so zníženou pohyblivosťou – výmena správ

B.30. (V1.1)

Schéma – katalóg správ/dátových súborov potrebný na komunikáciu medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry o TAP TSI“


Top