Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií Text s významom pre EHP

OJ L 201, 27.7.2012, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 237 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/60


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 649/2012

zo 4. júla 2012

o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 a článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (3) bolo niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, malo by sa nariadenie (ES) č. 689/2008 v záujme prehľadnosti prepracovať.

(2)

Nariadením (ES) č. 689/2008 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (4) (ďalej len „dohovor“), ktorý nadobudol platnosť 24. februára 2004, a nahrádza sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (5).

(3)

Z dôvodu prehľadnosti a súladu s inými príslušnými právnymi predpismi Únie by sa mali zaviesť alebo objasniť určité vymedzenia pojmov a mala by sa zosúladiť terminológia s terminológiou použitou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (6) na jednej strane a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (7) na strane druhej. Malo by sa zabezpečiť, aby toto nariadenie zohľadňovalo prechodné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1272/2008, aby sa zamedzilo akejkoľvek nezlučiteľnosti harmonogramov uplatňovania prvého nariadenia a uplatňovania druhého nariadenia.

(4)

Dohovor umožňuje zmluvným stranám právo prijať opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, ktoré sú prísnejšie ako tie, ktoré sa uvádzajú v dohovore, pokiaľ sú takéto opatrenia v súlade s ustanoveniami dohovoru, ako aj v súlade s medzinárodným právom. V záujme zaistenia vyššej úrovne ochrany životného prostredia a verejnosti dovážajúcich krajín je preto v niektorých prípadoch potrebné a primerané ísť nad rámec ustanovení dohovoru.

(5)

Pokiaľ ide o účasť Únie na dohovore, je nevyhnutné, aby na komunikáciu medzi Úniou a sekretariátom dohovoru (ďalej len „sekretariát“) a ostatnými zmluvnými stranami dohovoru, ako aj ostatnými krajinami existovalo jedno kontaktné miesto. Týmto kontaktným miestom by mala byť Komisia.

(6)

Na úrovni Únie existuje potreba zaistiť účinnú koordináciu a riadenie technických a administratívnych aspektov tohto nariadenia. Členské štáty a Európska chemická agentúra zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „agentúra“) majú právomoci a skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti chemikálií a s vykonávaním medzinárodných dohôd o chemikáliách. Z tohto dôvodu by členské štáty a agentúra mali vykonávať úlohy, pokiaľ ide o administratívne, technické a vedecké aspekty vykonávania dohovoru prostredníctvom tohto nariadenia, ako aj výmenu informácií. Komisia, členské štáty a agentúra by mali navyše spolupracovať v záujme účinného vykonávania medzinárodných záväzkov Únie podľa dohovoru.

(7)

Vzhľadom na to, že určité úlohy Komisie by sa mali zveriť agentúre, agentúra by mala ďalej rozvíjať a udržiavať európsku databázu vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií pôvodne zriadenú Komisiou.

(8)

Vývoz nebezpečných chemikálií, ktoré sú v Únii zakázané alebo prísne obmedzené, by mal naďalej podliehať spoločnému postupu oznámenia o vývoze. Preto by sa na nebezpečné chemikálie, či už vo forme látok ako takých, alebo látok v zmesiach alebo vo výrobkoch, ktorých použitie ako prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú inou formou pesticídov, alebo priemyselných chemikálií určených len na odborné použitie alebo spotrebiteľské použitie je Úniou zakázané alebo prísne obmedzené, mali vzťahovať pravidlá oznámenia o vývoze podobné tým, ktoré sa na tieto chemikálie uplatňujú, keď sú zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo obidvoch kategórií použitia ustanovených v dohovore, t. j. ako pesticídy alebo chemikálie na priemyselné použitie. Okrem toho by sa rovnaké pravidlá týkajúce sa oznámenia o vývoze mali vzťahovať aj na chemikálie podliehajúce medzinárodnému postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) (ďalej len „postup PIC“). Uvedený spoločný postup oznámenia o vývoze by sa mal uplatňovať na vývoz z Únie do všetkých tretích krajín bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zmluvnými stranami dohovoru, alebo či sa zúčastňujú na jeho postupoch. Členské štáty by mali mať možnosť účtovať správne poplatky na pokrytie svojich nákladov súvisiacich s uplatňovaním tohto postupu.

(9)

Vývozcovia a dovozcovia by mali byť povinní poskytovať informácie o množstvách chemikálií v medzinárodnom obchode, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, aby bolo možné monitorovať a posúdiť dosah a efektívnosť opatrení, ktoré sú v ňom ustanovené.

(10)

Oznámenia určené sekretariátu o právoplatných regulačných opatreniach Únie alebo členského štátu, ktoré zakazujú alebo prísne obmedzujú chemikálie s cieľom zaradiť ich do rámca postupu PIC, by mala posielať Komisia v prípadoch, keď sú kritériá ustanovené v dohovore splnené. V prípade potreby by sa mali požadovať doplňujúce informácie na podporu takýchto oznámení.

(11)

V prípadoch, keď si právoplatné regulačné opatrenia Únie alebo členského štátu nevyžadujú zaslanie oznámenia, pretože nespĺňajú kritériá ustanovené v dohovore, by sa informácie o týchto opatreniach mali aj napriek tomu zasielať sekretariátu a ostatným zmluvným stranám dohovoru v záujme výmeny informácií.

(12)

Je tiež nevyhnutné zabezpečiť, aby Únia prijímala rozhodnutia o dovoze chemikálií podliehajúcich postupu PIC do Únie. Tieto rozhodnutia by mali vychádzať z platných právnych predpisov Únie a brať do úvahy zákazy alebo prísne obmedzenia uložené členskými štátmi. V odôvodnených prípadoch by sa mali navrhnúť zmeny a doplnenia právnych predpisov Únie.

(13)

Sú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa členské štáty a vývozcovia dozvedeli rozhodnutia dovážajúcich krajín týkajúce sa chemikálií podliehajúcich postupu PIC a aby vývozcovia uvedené rozhodnutia rešpektovali. Okrem toho by sa s cieľom predísť neželanému vývozu nemali vyvážať žiadne zakázané ani prísne obmedzené chemikálie v rámci Únie, ktoré spĺňajú kritériá na oznamovanie podľa dohovoru alebo podliehajú postupu PIC, pokiaľ sa nepožiadalo o výslovný súhlas dovážajúcej krajiny a tento súhlas nebol udelený, bez ohľadu na to, či táto krajina je, alebo nie je zmluvnou stranou dohovoru. Okrem toho je v prípade splnenia určitých podmienok primerané poskytnúť výnimku z tejto povinnosti v súvislosti s vývozom určitých nebezpečných chemikálií do krajín, ktoré sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V záujme umožnenia dočasného pokračovania vývozu určitých chemikálií za odôvodnených podmienok je potrebný aj postup vybavovania prípadov, keď napriek všetkému úsiliu nebola získaná odpoveď od dovážajúcej krajiny. Je potrebné zabezpečiť aj pravidelné preskúmanie všetkých takých prípadov, ako aj prípadov, v ktorých bol udelený výslovný súhlas.

(14)

Je tiež dôležité, aby sa všetky vyvážané chemikálie vhodne skladovali, aby sa mohli použiť efektívne a bezpečne. V prípade pesticídov, najmä tých, ktoré sa vyvážajú do rozvojových krajín, je obzvlášť dôležité, aby k nim boli priložené informácie o vhodných podmienkach na ich uskladnenie a aby sa použili vhodné obaly a vhodná veľkosť prepraviek s cieľom predchádzať vzniku starých zásob.

(15)

Výrobky obsahujúce chemikálie nepatria do rozsahu pôsobnosti dohovoru. Napriek tomu je primerané, aby sa pravidlá oznámenia o vývoze vzťahovali aj na výrobky vymedzené v tomto nariadení, obsahujúce chemikálie, ktoré by sa mohli uvoľniť pri určitom používaní alebo zneškodňovaní a ktoré sú v Únii zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií použitia ustanovených v dohovore alebo ktoré podliehajú postupu PIC. Okrem toho by sa nemali vôbec vyvážať určité chemikálie a výrobky obsahujúce určité chemikálie, ktoré síce nepatria do oblasti pôsobnosti dohovoru, ale vzbudzujú mimoriadne obavy.

(16)

V súlade s dohovorom by sa informácie o tranzite chemikálií podliehajúcich postupu PIC mali poskytovať zmluvným stranám dohovoru, ktoré o takéto informácie požiadajú.

(17)

Pravidlá Únie týkajúce sa obalov a označovania a ďalších bezpečnostných informácií by sa mali uplatňovať na všetky chemikálie, ak sú určené na vývoz do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a do iných krajín, pokiaľ uvedené ustanovenia nie sú v rozpore s akýmikoľvek osobitnými požiadavkami týchto krajín, a to s prihliadnutím na príslušné medzinárodné normy. Keďže sa v nariadení (ES) č. 1272/2008 zaviedli nové ustanovenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, mal by sa v tomto nariadení uviesť odkaz na uvedené nariadenie.

(18)

Na účely zabezpečenia účinnej kontroly a presadzovania by členské štáty mali určiť orgány, ako napríklad colné orgány, ktoré by boli zodpovedné za kontrolu dovozu a vývozu chemikálií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. Komisia s podporou agentúry a členské štáty majú kľúčovú úlohu a mali by konať cielene a koordinovane. Členské štáty by mali ustanoviť príslušné sankcie za prípadné porušenie pravidiel.

(19)

Na uľahčenie colných kontrol a zníženie administratívneho bremena pre vývozcov aj orgány by sa mal ustanoviť systém kódov, ktorý by sa používal vo vyhláseniach o vývoze. V prípade potreby by sa mali používať osobitné kódy aj na chemikálie vyvážané na účely výskumu alebo analýzy v množstvách, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvňovali zdravie ľudí alebo životné prostredie, a ktoré v každom prípade neprekročia 10 kg od každého vývozcu do každej dovážajúcej krajiny za kalendárny rok.

(20)

Mala by sa podporovať výmena informácií, spoločná zodpovednosť a spoločné úsilie pri spolupráci medzi Úniou a členskými štátmi a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť riadne zaobchádzanie s chemikáliami bez ohľadu na to, či sú tieto tretie krajiny zmluvnými stranami dohovoru. V prvom rade by Komisia a členské štáty mali priamo alebo nepriamo prostredníctvom podpory projektov mimovládnych organizácií poskytovať technickú pomoc rozvojovým krajinám a krajinám s hospodárstvom v prechodnom štádiu, aby týmto krajinám umožnili vykonávať dohovor, čím prispejú k zamedzeniu škodlivému vplyvu chemikálií na zdravie ľudí a životné prostredie.

(21)

Ak majú byť postupy efektívne, je potrebné ich pravidelne monitorovať. Na tento účel by členské štáty a agentúra mali pravidelne predkladať správy v štandardizovanej podobe Komisii, ktorá by mala zasa pravidelne predkladať správy Európskemu parlamentu a Rade.

(22)

Agentúra by mala vypracovať technické usmernenia, ktoré by povereným orgánom vrátane takých orgánov, ako sú colné orgány kontrolujúce vývoz, vývozcom a dovozcom uľahčili uplatňovanie tohto nariadenia.

(23)

S cieľom prispôsobiť toto nariadenie technickému pokroku by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o zaradenie chemikálií do časti 1 alebo 2 prílohy I a iné zmeny a doplnenia uvedenej prílohy, zaradenie chemikálií do časti 1 alebo 2 prílohy V a iné zmeny a doplnenia uvedenej prílohy a zmeny a doplnenia príloh II, III, IV a VI. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej činnosti uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(24)

V záujme zaistenia rovnakých podmienok na vykonávanie tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (8).

(25)

Keďže ciele tohto nariadenia, najmä zabezpečenie jednotného a účinného vykonávania povinností Únie podľa dohovoru, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ich z dôvodu potreby harmonizácie pravidiel týkajúcich sa dovozu a vývozu nebezpečných chemikálií možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(26)

Nariadenie (ES) č. 689/2008 by sa malo zrušiť.

(27)

S cieľom poskytnúť agentúre dostatok času na to, aby sa pripravila na svoju novú úlohu, a umožniť priemyslu oboznámiť sa s novými postupmi, je vhodné uplatňovanie tohto nariadenia odložiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

1.   Ciele tohto nariadenia sú:

a)

vykonávať Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (ďalej len „dohovor“);

b)

podporovať spoločnú zodpovednosť a spoločné úsilie pri spolupráci súvisiacej s medzinárodným pohybom nebezpečných chemikálií s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred možným poškodením;

c)

prispievať k environmentálne vhodnému použitiu nebezpečných chemikálií.

Ciele stanovené v prvom pododseku sa dosiahnu uľahčovaním výmeny informácií o vlastnostiach nebezpečných chemikálií, ustanovením rozhodovacieho procesu v rámci Únie o ich dovoze a vývoze a zasielaním rozhodnutí zmluvným stranám dohovoru a prípadne aj ďalším krajinám.

2.   Okrem cieľov uvedených v odseku 1 sa týmto nariadením zabezpečuje, aby sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 1272/2008 týkajúce sa klasifikácie, označovania a balenia uplatňovali na všetky chemikálie, keď sa vyvážajú z členských štátov do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, alebo iných krajín, pokiaľ tieto ustanovenia nie sú v rozpore s akýmikoľvek špecifickými požiadavkami uvedených zmluvných strán alebo iných krajín.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

vybrané nebezpečné chemikálie, ktoré podliehajú postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa dohovoru (ďalej len „postup PIC“);

b)

určité nebezpečné chemikálie, ktoré sú v Únii alebo členskom štáte zakázané alebo prísne obmedzené;

c)

vyvážané chemikálie, pokiaľ ide o ich klasifikáciu, označovanie a balenie.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

omamné látky a psychotropné látky podľa nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (9);

b)

rádioaktívne materiály a látky podľa smernice Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (10);

c)

odpady podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (11);

d)

chemické zbrane podľa nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (12);

e)

potraviny a prídavné látky v potravinách podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (13);

f)

krmivá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (14), vrátane prídavných látok bez ohľadu na to, či sú spracované, čiastočne spracované, alebo nespracované, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat;

g)

geneticky modifikované organizmy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (15);

h)

farmaceutické špeciality a veterinárne lieky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (16), a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (17), pokiaľ sa na ne nevzťahuje článok 3 ods. 5 písm. b) tohto nariadenia.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na chemikálie vyvážané na účely výskumu alebo analýzy v množstvách, pri ktorých je nepravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvňovali zdravie ľudí alebo životné prostredie, a v každom prípade neprekročia 10 kg od každého vývozcu do každej dovážajúcej krajiny na kalendárny rok.

Bez ohľadu na prvý pododsek vývozcovia chemikálií uvedených v prvom pododseku získavajú osobitné referenčné identifikačné číslo prostredníctvom databázy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) a toto referenčné identifikačné číslo poskytujú vo svojom vyhlásení o vývoze.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„chemikália“ je látka, či už ide o látku ako takú, látku v zmesi, alebo zmes, pričom táto látka alebo zmes bola buď vyrobená, alebo získaná z prírody, s výnimkou živých organizmov, ktorá patrí do niektorej z týchto kategórií:

a)

pesticídy vrátane veľmi nebezpečných pesticídnych prípravkov;

b)

priemyselné chemikálie;

2.

„látka“ je akýkoľvek chemický prvok a jeho zlúčeniny podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

3.

„zmes“ je zmes alebo roztok podľa vymedzenia v článku 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1272/2008;

4.

„výrobok“ je konečný produkt obsahujúci chemikáliu, ktorej použitie v tomto konkrétnom výrobku bolo zakázané alebo prísne obmedzené právnymi predpismi Únie v prípade, že sa na tento produkt nevzťahuje bod 2 alebo 3;

5.

„pesticídy“ sú chemikálie jednej z týchto dvoch podkategórií:

a)

pesticídy používané ako prípravky na ochranu rastlín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (18);

b)

iné pesticídy, napríklad:

i)

biocídne výrobky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (19) a

ii)

dezinfekčné prostriedky, insekticídy a paraziticídy podľa smerníc 2001/82/ES a 2001/83/ES;

6.

„priemyselné chemikálie“ sú chemikálie jednej z týchto dvoch podkategórií:

a)

chemikálie na odborné použitie;

b)

chemikálie na spotrebiteľské použitie;

7.

„chemikália, ktorá podlieha oznámeniu o vývoze,“ je každá chemikália, ktorá je v Únii zakázaná alebo ktorej používanie v Únii je prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií, a každá chemikália, ktorá podlieha postupu PIC a ktorá je uvedená v časti 1 prílohy I;

8.

„chemikália, ktorá spĺňa podmienky na oznámenie PIC,“ je každá chemikália, ktorá je v Únii alebo členskom štáte zakázaná alebo ktorej používanie je prísne obmedzené v Únii alebo členskom štáte v rámci jednej alebo viacerých kategórií. Chemikálie, ktoré sú v Únii zakázané alebo ktorých používanie je v Únii prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií, sú uvedené v časti 2 prílohy I;

9.

„chemikália, ktorá podlieha postupu PIC,“ je každá chemikália uvedená v prílohe III k dohovoru a v časti 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;

10.

„zakázaná chemikália“ je buď:

a)

chemikália, ktorej každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané právoplatným regulačným opatrením Únie s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie, alebo

b)

chemikália, ktorej žiadosť o prvé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu Únie, alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci procesu oznámenia, registrácie alebo schvaľovania, a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie;

11.

„chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené,“ je buď:

a)

chemikália, ktorej prakticky každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané právoplatným regulačným opatrením Únie s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie, ale ktorej určité špecifické použitie je naďalej povolené, alebo

b)

chemikália, ktorej žiadosť o povolenie prakticky na každé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu Únie, alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci procesu oznámenia, registrácie alebo schvaľovania, a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie;

12.

„zakázaná chemikália alebo chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené členským štátom,“ je každá chemikália, ktorej používanie je zakázané alebo prísne obmedzené vnútroštátnym právoplatným regulačným opatrením členského štátu;

13.

„právoplatné regulačné opatrenie“ je právne záväzný akt, ktorého účelom je chemikáliu zakázať alebo prísne obmedziť jej používanie;

14.

„veľmi nebezpečný pesticídny prípravok“ je chemikália vyvinutá na použitie ako pesticíd, ktorá má pri dodržaní podmienok použitia veľmi nepriaznivé účinky na zdravie alebo životné prostredie krátko po jednorazovom alebo opakovanom vystavení jej pôsobeniu;

15.

„colné územie Únie“ je územie podľa vymedzenia v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (20);

16.

„vývoz“ je:

a)

trvalý alebo dočasný vývoz chemikálie spĺňajúcej podmienky článku 28 ods. 2 ZFEÚ;

b)

opätovný vývoz chemikálie, ktorá nespĺňa podmienky článku 28 ods. 2 ZFEÚ a ktorá sa nachádza v inom colnom režime, ako je vonkajší tranzitný režim Únie, na pohyb tovaru na colnom území Únie;

17.

„dovoz“ je fyzický vstup chemikálie na colné územie Únie, ktorá je prepustená do iného colného režimu, ako je vonkajší tranzitný režim Únie, na pohyb tovaru na colnom území Únie;

18.

„vývozca“ je ktorákoľvek z týchto osôb, či už fyzická, alebo právnická:

a)

osoba, v ktorej mene sa predkladá vyhlásenie o vývoze, t. j. osoba, ktorá má v čase prijatia vyhlásenia o vývoze zmluvu s príjemcom v krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajine a má právomoc rozhodnúť o zaslaní chemikálie mimo colného územia Únie;

b)

v prípade, že nebola uzavretá zmluva o vývoze alebo ak zmluvná strana zmluvy o vývoze nekoná vo vlastnom mene, je to osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o zaslaní chemikálie mimo colného územia Únie;

c)

v prípade, že podľa zmluvy o vývoze má právo disponovať s chemikáliou osoba usadená mimo Únie, je to zmluvná strana usadená v Únii;

19.

„dovozca“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v čase dovozu na colné územie Únie príjemcom chemikálie;

20.

„zmluvná strana dohovoru“ je štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá súhlasí s tým, že bude viazaná dohovorom, a v ktorej tento dohovor nadobudol platnosť;

21.

„iná krajina“ je ktorákoľvek krajina, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru;

22.

„agentúra“ je Európska chemická agentúra zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006;

23.

„sekretariát“ je sekretariát dohovoru, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.

Článok 4

Poverené vnútroštátne orgány členských štátov

Každý členský štát poverí orgán alebo orgány (ďalej len „poverený vnútroštátny orgán“ alebo „poverené vnútroštátne orgány“), ktoré budú vykonávať administratívne úlohy, ktoré si vyžaduje toto nariadenie, ak tak už neurobili pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

O takých poverených orgánoch informuje Komisiu do 17. novembra 2012, pokiaľ už tieto informácie neboli poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a tiež informuje Komisiu o akejkoľvek zmene týkajúcej sa povereného vnútroštátneho orgánu.

Článok 5

Účasť Únie na dohovore

1.   Za účasť na dohovore sú spoločne zodpovedné Komisia a členské štáty, najmä za technickú pomoc, výmenu informácií a záležitosti týkajúce sa riešenia sporov, za účasť v pomocných orgánoch a hlasovanie.

2.   Komisia ako spoločný poverený orgán vystupuje pri plnení administratívnych úloh dohovoru súvisiacich s postupom PIC v mene všetkých poverených vnútroštátnych orgánov členských štátov, úzko s nimi pri tom spolupracuje a konzultuje.

Komisia je zodpovedná najmä za:

a)

zasielanie oznámení o vývoze Únie zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám podľa článku 8;

b)

predkladanie oznámení príslušných právoplatných regulačných opatrení o chemikáliách, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC podľa článku 11, sekretariátu;

c)

zasielanie informácií o iných právoplatných regulačných opatreniach o chemikáliách, ktoré nespĺňajú podmienky na oznámenie PIC podľa článku 12;

d)

prijímanie informácií zo sekretariátu vo všeobecnosti.

Komisia tiež poskytuje sekretariátu odpovede pri dovoze chemikálií, ktoré podľa článku 13 podliehajú postupu PIC, do Únie.

Okrem toho Komisia koordinuje príspevky Únie k všetkým technickým otázkam, ktoré súvisia s:

a)

dohovorom;

b)

prípravou konferencie zmluvných strán dohovoru ustanovenej podľa článku 18 ods. 1 dohovoru;

c)

Posudzovacím chemickým výborom zriadeným v súlade s článkom 18 ods. 6 dohovoru (ďalej len „Posudzovací chemický výbor“);

d)

inými pomocnými orgánmi konferencie zmluvných strán dohovoru.

3.   Komisia a členské štáty vyvinú iniciatívy potrebné na zabezpečenie náležitého zastúpenia Únie v rozličných orgánoch, ktoré vykonávajú dohovor.

Článok 6

Úlohy agentúry

1.   Okrem úloh, ktoré jej boli zverené podľa článkov 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 a 25, agentúra vykonáva aj tieto úlohy:

a)

udržiava, ďalej rozvíja a pravidelne aktualizuje databázu vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií (ďalej len „databáza“);

b)

sprístupňuje databázu verejnosti na svojej webovej stránke;

c)

v prípade potreby poskytuje so súhlasom Komisie a po konzultáciách s členskými štátmi pomoc a technické a vedecké usmernenia a nástroje priemyslu v záujme zaistenia účinného uplatňovania tohto nariadenia;

d)

so súhlasom Komisie poskytuje pomoc a technické a vedecké usmernenia povereným vnútroštátnym orgánom členských štátov v záujme zaistenia účinného uplatňovania tohto nariadenia;

e)

na žiadosť členského štátu alebo expertov Komisie z Posudzovacieho chemického výboru a v rámci dostupných zdrojov poskytuje informácie pri vypracúvaní návrhu usmernení o prijímaní rozhodnutí uvedených v článku 7 dohovoru a iných technických dokumentov súvisiacich s vykonávaním dohovoru;

f)

na žiadosť Komisie jej poskytuje technické a vedecké informácie a pomáha jej v záujme zaistenia účinného vykonávania tohto nariadenia;

g)

na žiadosť Komisie jej poskytuje technické a vedecké informácie a pomáha jej pri plnení jej úlohy ako spoločného povereného orgánu Únie.

2.   Sekretariát agentúry vykonáva úlohy, ktoré boli zverené agentúre podľa tohto nariadenia.

Článok 7

Chemikálie, ktoré podliehajú oznámeniu o vývoze, chemikálie, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC, a chemikálie, ktoré podliehajú postupu PIC

1.   Chemikálie, ktoré podliehajú oznámeniu o vývoze, chemikálie, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC a chemikálie, ktoré podliehajú postupu PIC, sú uvedené v prílohe I.

2.   Chemikálie uvedené v prílohe I možno zaradiť do jednej alebo viacerých skupín chemikálií, ktoré sú uvedené v častiach 1, 2 a 3 uvedenej prílohy.

Chemikálie uvedené v časti 1 prílohy I podliehajú postupu oznámenia o vývoze ustanovenému v článku 8, ktoré obsahuje podrobné informácie o identifikácii látky, kategórii a/alebo podkategórii použitia, ktoré podliehajú obmedzeniu, o druhu obmedzenia a prípadne aj ďalšie informácie, najmä o výnimkách z požiadaviek týkajúcich sa oznámenia o vývoze.

Okrem toho, že chemikálie uvedené v časti 2 prílohy I podliehajú oznámeniu o vývoze podľa článku 8, spĺňajú aj podmienky postupu oznámenia PIC ustanovené v článku 11; v tejto časti sa uvádzajú podrobné informácie o identifikácii látky a kategórii použitia.

Chemikálie uvedené v časti 3 prílohy I podliehajú postupu PIC; v tejto časti sa uvádzajú kategórie použitia a v prípade potreby aj doplňujúce informácie, a to najmä o akýchkoľvek požiadavkách týkajúcich sa oznámenia o vývoze.

3.   Zoznamy stanovené v prílohe I sa verejne sprístupňujú prostredníctvom databázy.

Článok 8

Oznámenia o vývoze zasielané zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám

1.   Odseky 2 až 8 tohto článku sa uplatňujú bez ohľadu na plánované použitie chemikálie v dovážajúcej zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine v prípade látok uvedených v časti 1 prílohy I alebo zmesí obsahujúcich takéto látky v koncentrácii, ktorá bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok odôvodňuje povinné označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.   V prípade, že má vývozca vyviezť chemikáliu uvedenú v odseku 1 z Únie do krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajiny prvýkrát odo dňa, keď sa na neho začnú vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia, musí to oznámiť poverenému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom je usadený (ďalej len „členský štát vývozcu“), a to najneskôr 35 dní pred očakávaným dátumom vývozu. Vývozca potom každý kalendárny rok oznámi poverenému vnútroštátnemu orgánu prvý vývoz takejto chemikálie, a to najneskôr 35 dní pred uskutočnením vývozu. Oznámenie musí byť v súlade s požiadavkami na informácie ustanovenými v prílohe II a sprístupňuje sa Komisii a členským štátom prostredníctvom databázy.

Poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu skontroluje súlad informácií s prílohou II, a ak je oznámenie úplné, najneskôr 25 dní pred očakávaným dátumom vývozu ho zašle agentúre.

Agentúra v mene Komisie zasiela oznámenie poverenému vnútroštátnemu orgánu dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo zodpovedajúcemu orgánu inej dovážajúcej krajiny a prijíma potrebné opatrenia, aby zaistila, že dostanú oznámenie najneskôr 15 dní pred prvým plánovaným vývozom chemikálie a potom najneskôr 15 dní pred každým prvým vývozom chemikálie každý nasledujúci kalendárny rok.

Agentúra zaregistruje každé oznámenie o vývoze a pridelí mu identifikačné referenčné číslo v databáze. Agentúra takisto sprístupňuje verejnosti a prípadne povereným vnútroštátnym orgánom členských štátov aktualizovaný zoznam dotknutých chemikálií dovážajúcich zmluvných strán dohovoru a iných krajín za každý kalendárny rok prostredníctvom databázy.

3.   Ak do 30 dní od odoslania oznámenia agentúra nedostane od dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny potvrdenie o doručení prvého oznámenia o vývoze vystaveného po zaradení chemikálie do časti 1 prílohy I, zašle v mene Komisie druhé oznámenie. Agentúra vynaloží v mene Komisie primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby poverený vnútroštátny orgán dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru alebo zodpovedajúci orgán inej dovážajúcej krajiny dostal druhé oznámenie.

4.   Nové oznámenie o vývoze sa vystaví v súlade s odsekom 2 pre každý vývoz, ku ktorému dôjde po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení právnych predpisov Únie, ktoré sa týkajú uvádzania na trh, používania alebo označovania príslušných látok, alebo pri každej zmene zloženia príslušnej zmesi, v dôsledku ktorej je potrebné zmeniť jej označovanie. Nové oznámenie musí spĺňať požiadavky na informácie stanovené v prílohe II a musí sa v ňom uvádzať, že ide o revíziu predchádzajúceho oznámenia.

5.   V prípade, že vývoz chemikálie súvisí s mimoriadnou situáciou, pri ktorej by meškanie mohlo ohroziť zdravie ľudí alebo životné prostredie v dovážajúcej zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine, poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu môže po porade s Komisiou, ktorej pomáha agentúra, udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z povinností stanovených v odsekoch 2, 3 a 4 na základe zdôvodnenej žiadosti vývozcu alebo dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru, alebo inej krajiny. Rozhodnutie o žiadosti sa považuje za rozhodnutie, ktoré bolo prijaté po konzultácii s Komisiou, ak Komisia nevyjadrí nesúhlas do 10 dní po tom, ako poverený vnútroštátny orgán členského štátu odoslal podrobnosti žiadosti.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v článku 19 ods. 2, povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku sa neuplatňujú, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

chemikália začne podliehať postupu PIC;

b)

dovážajúca krajina je zmluvnou stranou dohovoru a v súlade s článkom 10 ods. 2 dohovoru oznámi sekretariátu, či súhlasí s dovozom chemikálie, a

c)

sekretariát túto informáciu oznámi Komisii, ktorá ju zašle členským štátom a agentúre.

Bez ohľadu na prvý pododsek tohto odseku sa povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku neprestanú uplatňovať v prípadoch, keď dovážajúca krajina je zmluvnou stranou dohovoru a vyslovene požaduje oznámenie o vývoze zo strany vyvážajúcich zmluvných strán dohovoru, a to napríklad prostredníctvom svojho rozhodnutia o dovoze alebo iným spôsobom.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v článku 19 ods. 2, povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku sa neuplatňujú, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

a)

poverený vnútroštátny orgán dovážajúcej zmluvnej strany alebo zodpovedajúci orgán inej dovážajúcej krajiny upustí od požiadavky, aby dostal oznámenie pred vývozom chemikálie, a

b)

Komisia dostane informácie od sekretariátu alebo od povereného vnútroštátneho orgánu dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru alebo zodpovedajúceho orgánu inej dovážajúcej krajiny, zašle ich členským štátom a agentúre, ktorá ich sprístupní prostredníctvom databázy.

7.   Komisia, relevantné poverené vnútroštátne orgány členských štátov, agentúra a vývozcovia poskytnú na požiadanie dovážajúcim zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám dostupné doplňujúce informácie o vyvážaných chemikáliách.

8.   Členské štáty môžu transparentným spôsobom zaviesť systémy, ktoré vývozcom ukladajú povinnosť zaplatiť za každé vykonané oznámenie o vývoze a za každú vydanú žiadosť o výslovný súhlas správny poplatok zodpovedajúci nákladom, ktoré im vzniknú pri vykonávaní postupov stanovených v odsekoch 2 a 4 tohto článku a v článku 14 ods. 6 a 7.

Článok 9

Oznámenia o vývoze prijaté od zmluvných strán dohovoru a iných krajín

1.   Oznámenia o vývoze, ktoré agentúra dostane od povereného vnútroštátneho orgánu zmluvnej strany dohovoru alebo zodpovedajúceho orgánu inej krajiny a ktoré sa týkajú vývozu do Únie takej chemikálie, ktorej výroba, použitie, manipulácia s ňou, ako aj jej spotreba, preprava alebo predaj podliehajú zákazu alebo prísnemu obmedzeniu podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny, sa sprístupnia do 15 dní od prijatia takéhoto oznámenia agentúrou prostredníctvom databázy.

Agentúra v mene Komisie potvrdí prijatie prvého doručeného oznámenia o vývoze pre každú chemikáliu od každej zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny.

Poverený vnútroštátny orgán členského štátu prijímajúceho vývoz dostane kópiu oznámenia prijatého agentúrou spolu so všetkými dostupnými informáciami, a to do 10 dní od jeho prijatia. Ostatné členské štáty si môžu vyžiadať kópiu.

2.   Ak by Komisia alebo poverené vnútroštátne orgány členských štátov dostali akékoľvek oznámenie o vývoze buď priamo, alebo nepriamo od poverených vnútroštátnych orgánov zmluvných strán dohovoru alebo zodpovedajúcich orgánov iných krajín, bezodkladne tieto oznámenia zašlú agentúre spolu so všetkými dostupnými informáciami.

Článok 10

Informácie o vývoze a dovoze chemikálií

1.   Každý vývozca jedného alebo viacerých z týchto výrobkov:

a)

látok uvedených v prílohe I;

b)

zmesí obsahujúcich takéto látky v koncentrácii, ktorá bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok odôvodňuje povinné označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, alebo

c)

výrobkov obsahujúcich látky uvedené v časti 2 alebo 3 prílohy I v nezreagovanej forme alebo zmesí obsahujúcich takéto látky v koncentrácii, ktorá bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok odôvodňuje povinné označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008,

informuje v prvom štvrťroku každého roka poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu o množstve chemikálie (vo forme látky ako takej alebo látky v zmesiach alebo vo výrobkoch), ktoré bolo počas predchádzajúceho roka dodané do každej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajiny. Tieto informácie sa poskytnú spolu so zoznamom mien/názvov a adries každej fyzickej alebo právnickej osoby dovážajúcej chemikálie zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine, ktorým bola chemikália v danom období dodaná. V týchto informáciách sa osobitne uvádza vývoz podľa článku 14 ods. 7.

Každý dovozca v Únii poskytne rovnocenné informácie o množstvách dovezených do Únie.

2.   Na žiadosť Komisie, ktorej pomáha agentúra, alebo povereného vnútroštátneho orgánu členského štátu vývozca alebo dovozca poskytne doplňujúce informácie o chemikáliách potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

3.   Každý členský štát poskytne agentúre každý rok súhrnné informácie v súlade s prílohou III. Agentúra zhrnie tieto informácie na úrovni Únie a sprístupní údaje, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom databázy.

Článok 11

Oznámenie zakázaných chemikálií alebo chemikálií, ktorých používanie je prísne obmedzené podľa dohovoru

1.   Komisia písomne oznámi sekretariátu, ktoré chemikálie uvedené v časti 2 prílohy I spĺňajú podmienky na oznámenie PIC.

2.   Vždy keď sa do časti 2 prílohy I pridajú ďalšie chemikálie podľa druhého pododseku článku 23 ods. 2, Komisia oznámi uvedené chemikálie sekretariátu. Uvedené oznámenie PIC sa zašle čo najskôr po prijatí príslušného právoplatného regulačného opatrenia na úrovni Únie o zákaze alebo prísnom obmedzení používania chemikálie, najneskôr však do 90 dní po dni, keď sa právoplatné regulačné opatrenie má uplatňovať.

3.   Oznámenie PIC musí obsahovať všetky podstatné informácie požadované v prílohe IV.

4.   Pri určovaní priorít pre oznámenie Komisia zohľadní, či je chemikália už uvedená v časti 3 prílohy I, rozsah, v akom môžu byť splnené požiadavky na informácie ustanovené v prílohe IV, a závažnosť rizík, ktoré chemikália predstavuje najmä pre rozvojové krajiny.

V prípade, že chemikália spĺňa podmienky na oznámenie PIC, ale informácie nie sú dostatočné na to, aby spĺňali požiadavky prílohy IV, uvedení vývozcovia alebo dovozcovia na žiadosť Komisie do 60 dní od podania žiadosti poskytnú všetky podstatné informácie, ktoré majú k dispozícii, vrátane informácií z iných národných alebo medzinárodných programov na kontrolu chemikálií.

5.   Komisia písomne oznámi sekretariátu, keď dôjde k zmene a doplneniu právoplatného regulačného opatrenia oznámeného podľa odseku 1 alebo 2, čo možno najskôr po prijatí nového právoplatného regulačného opatrenia, najneskôr však do 60 dní odo dňa, keď sa nové právoplatné regulačné opatrenie má uplatňovať.

Komisia poskytne všetky relevantné informácie, ktoré nemala k dispozícii v čase vykonania pôvodného oznámenia podľa odseku 1 alebo 2.

6.   Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany dohovoru alebo sekretariátu Komisia poskytne doplňujúce informácie o chemikálii alebo o právoplatnom regulačnom opatrení, pokiaľ je to možné.

Členské štáty a agentúra na žiadosť Komisie pomôžu v prípade potreby so zberom informácií.

7.   Komisia bezodkladne zašle členským štátom a agentúre informácie, ktoré dostane od sekretariátu a ktoré sa týkajú chemikálií, ktoré ostatné zmluvné strany dohovoru oznámili ako zakázané chemikálie alebo chemikálie, ktorých používanie je prísne obmedzené.

V prípade potreby Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi a agentúrou a vyhodnotí potrebu navrhnúť opatrenia na úrovni Únie s cieľom predísť akýmkoľvek neprijateľným rizikám pre zdravie ľudí alebo životné prostredie v rámci Únie.

8.   V prípadoch, keď členský štát prijme vnútroštátne právoplatné regulačné opatrenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, ktorým zakáže alebo prísne obmedzí používanie chemikálie, poskytne Komisii relevantné informácie. Komisia sprístupní tieto informácie ďalším členským štátom. Členské štáty môžu do štyroch týždňov od sprístupnenia týchto informácií zaslať Komisii a členskému štátu, ktorý vnútroštátne právoplatné regulačné opatrenie predložil, pripomienky k možnému oznámeniu PIC vrátane relevantných informácií o ich vnútroštátnej regulačnej situácii v súvislosti s chemikáliou. Po zvážení pripomienok predkladajúci členský štát informuje Komisiu o tom, či má Komisia:

a)

vykonať oznámenie PIC sekretariátu podľa tohto článku alebo

b)

poskytnúť sekretariátu informácie podľa článku 12.

Článok 12

Informácie, ktoré sa majú zasielať sekretariátu o zakázaných chemikáliách alebo chemikáliách, ktorých používanie je prísne obmedzené, ktoré nespĺňajú podmienky na oznámenie PIC

V prípade, že sú chemikálie uvedené len v časti 1 prílohy I, alebo po doručení informácií z členského štátu podľa článku 11 ods. 8 písm. b) Komisia poskytne sekretariátu informácie o príslušných právoplatných regulačných opatreniach, aby tieto informácie mohli byť v prípade potreby zaslané iným zmluvným stranám dohovoru.

Článok 13

Povinnosti týkajúce sa dovozu chemikálií

1.   Keď Komisia dostane od sekretariátu usmernenia o prijímaní rozhodnutí, bezodkladne ich zašle členským štátom a agentúre.

Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o dovoze vo forme konečnej alebo predbežnej odpovede pri dovoze v mene Únie týkajúce sa budúceho dovozu príslušnej chemikálie. Vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2. Komisia oznámi rozhodnutie čo najskôr sekretariátu, najneskôr však do deviatich mesiacov od odoslania usmernenia o prijímaní rozhodnutí sekretariátom.

Ak sa na chemikáliu začnú vzťahovať dodatočné alebo zmenené a doplnené obmedzenia podľa právnych predpisov Únie, Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme revidované rozhodnutie o dovoze. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2. Komisia oznámi upravené rozhodnutie o dovoze sekretariátu.

2.   V prípade zakázanej chemikálie alebo chemikálie, ktorej používanie je prísne obmedzené jedným alebo viacerými členskými štátmi, Komisia na písomnú žiadosť príslušného členského štátu zohľadní túto skutočnosť vo svojom rozhodnutí o dovoze.

3.   Rozhodnutie o dovoze podľa odseku 1 sa týka kategórie alebo kategórií uvedených pre danú chemikáliu v usmernení o prijímaní rozhodnutí.

4.   Pri oznámení rozhodnutia o dovoze sekretariátu Komisia uvedie právne alebo správne opatrenie, na ktorom je rozhodnutie založené.

5.   Každý poverený vnútroštátny orgán členských štátov sprístupní rozhodnutia o dovoze podľa odseku 1 tým, ktorí patria do jeho pôsobnosti, a to v súlade so svojimi právnymi alebo správnymi opatreniami. Agentúra sprístupní rozhodnutia o dovoze podľa odseku 1 prostredníctvom databázy.

6.   V prípade potreby Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi a agentúrou a vyhodnotí potrebu navrhnúť opatrenia na úrovni Únie s cieľom predísť akýmkoľvek neprijateľným rizikám pre zdravie ľudí a životné prostredie v rámci Únie s prihliadnutím na informácie uvedené v usmernení o prijímaní rozhodnutí.

Článok 14

Iné povinnosti týkajúce sa vývozu chemikálií ako oznámenie o vývoze

1.   Komisia bezodkladne zašle členským štátom, agentúre a európskym priemyselným združeniam informácie doručené zo sekretariátu, či už formou obežníkov, alebo inou formou, ktoré sa týkajú chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC, ako aj rozhodnutí dovážajúcich zmluvných strán dohovoru, o podmienkach dovozu uplatniteľných na tieto chemikálie. Členským štátom a agentúre zašle bezodkladne aj informácie o všetkých prípadoch, keď nebola zaslaná odpoveď v súlade s článkom 10 ods. 2 dohovoru. Agentúra pridelí každému rozhodnutiu o dovoze identifikačné referenčné číslo a uchováva všetky informácie o týchto rozhodnutiach verejne prístupné prostredníctvom databázy a sprístupní informácie každému, kto o ne požiada.

2.   Komisia klasifikuje každú chemikáliu uvedenú v prílohe I podľa kombinovanej nomenklatúry Európskej únie. Tieto klasifikácie sa upravia podľa potreby, pokiaľ v prípade dotknutých chemikálií nastane akákoľvek zmena nomenklatúry harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie alebo kombinovanej nomenklatúry Európskej únie.

3.   Každý členský štát oznámi informácie a rozhodnutia zaslané Komisiou podľa odseku 1 tým, ktorí patria do jeho jurisdikcie.

4.   Vývozcovia musia spĺňať požiadavky rozhodnutí uvedené v každej odpovedi pri dovoze najneskôr do šiestich mesiacov po tom, ako sekretariát prvýkrát informuje Komisiu o takýchto rozhodnutia podľa odseku 1.

5.   Komisia, ktorej pomáha agentúra, a členské štáty poskytnú v prípade potreby a na požiadanie dovážajúcim zmluvným stranám dohovoru poradenstvo a pomoc pri získavaní ďalších informácií potrebných na vypracovanie odpovede pre sekretariát o dovoze danej chemikálie.

6.   Látky uvedené v časti 2 alebo 3 prílohy I alebo zmesi obsahujúce takéto látky v koncentrácii, ktorá bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok odôvodňuje povinné označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, sa môžu bez ohľadu na ich plánované použitie v dovážajúcej zmluvnej strane dohovoru alebo v inej krajine vyvážať len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

vývozca požiadal o výslovný súhlas s dovozom do príslušnej tretej krajiny a tento súhlas dostal prostredníctvom povereného vnútroštátneho orgánu členského štátu vývozcu po porade s Komisiou, ktorej pomáha agentúra, a povereným vnútroštátnym orgánom dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru alebo zodpovedajúcim orgánom v inej dovážajúcej krajine;

b)

v prípade chemikálií uvedených v časti 3 prílohy I posledný obežník vydaný sekretariátom podľa odseku 1 uvádza, že dovážajúca zmluvná strana dohovoru s dovozom súhlasila.

V prípade chemikálií uvedených v časti 2 prílohy I, ktoré sú určené na vývoz do krajín OECD, môže na žiadosť vývozcu poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu po porade s Komisiou a so zreteľom na konkrétny prípad rozhodnúť, že pre chemikáliu nie je potrebný žiadny výslovný súhlas, ak bola chemikália v čase dovozu do príslušnej krajiny OECD licencovaná, zaregistrovaná alebo autorizovaná.

Pokiaľ v prípade podania žiadosti o výslovný súhlas podľa písmena a) prvého pododseku agentúra nedostala odpoveď na žiadosť do 30 dní, agentúra v mene Komisie zašle upomienku, pokiaľ Komisia alebo poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu nedostali odpoveď a neposlali ju agentúre. Ak nepríde odpoveď ani v ďalšej lehote 30 dní, môže agentúra prípadne zaslať ďalšie upomienky.

7.   V prípade chemikálií uvedených v časti 2 alebo 3 prílohy I poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu môže po porade s Komisiou, ktorej pomáha agentúra, so zreteľom na konkrétny prípad a s výhradou druhého pododseku rozhodnúť, že vývoz sa môže uskutočniť, ak na základe úradných zdrojov neexistuje žiadny dôkaz o právoplatnom regulačnom opatrení na zákaz alebo prísne obmedzenie používania chemikálie, ktoré by prijala dovážajúca zmluvná strana dohovoru alebo iná krajina, a pokiaľ napriek všetkému úsiliu nebola odpoveď na žiadosť o výslovný súhlas podľa odseku 6 písm. a) doručená do 60 dní a bola splnená jedna z týchto podmienok:

a)

ak z úradných zdrojov dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny existujú dôkazy o tom, že chemikália je licencovaná, zaregistrovaná alebo autorizovaná, alebo

b)

plánované použitie uvedené v oznámení o vývoze a písomne potvrdené fyzickou alebo právnickou osobou dovážajúcou chemikáliu zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine nepatrí do kategórie, pre ktorú je chemikália uvedená v časti 2 alebo 3 prílohy I, a z úradných zdrojov vyplývajú dôkazy o tom, že chemikália sa za posledných päť rokov používala v dovážajúcej zmluvnej strane dohovoru alebo inej dotknutej krajine alebo sa tam dovážala.

V prípade chemikálií uvedených v časti 3 prílohy I sa vývoz na základe splnenia požiadaviek podľa písmena b) nesmie vykonávať, ak bola chemikália v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 klasifikovaná ako karcinogénna kategórie 1A alebo 1B alebo mutagénna kategórie 1A alebo 1B, alebo reprodukčne toxická kategórie 1A alebo 1B, alebo ak chemikália spĺňa kritériá prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 perzistentnej, bioakumulatívnej a toxickej alebo veľmi perzistentnej a veľmi bioakumulatívnej látky.

Pri rozhodovaní o vývoze chemikálií uvedených v časti 3 prílohy I poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu po porade s Komisiou, ktorej pomáha agentúra, posúdi možný vplyv používania chemikálie na zdravie ľudí alebo životné prostredie v dovážajúcej zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine a predloží agentúre príslušnú dokumentáciu na účely sprístupnenia prostredníctvom databázy.

8.   Platnosť každého výslovného súhlasu získaného podľa odseku 6 písm. a) alebo rozhodnutia pokračovať vo vývoze v prípade, že nedošlo k výslovnému súhlasu podľa odseku 7, pravidelne preskúma Komisia po porade s príslušným členským štátom takto:

a)

v prípade každého výslovného súhlasu získaného podľa odseku 6 písm. a) sa do konca tretieho kalendárneho roka po udelení súhlasu vyžaduje nový výslovný súhlas, pokiaľ v podmienkach daného súhlasu nie je stanovené inak;

b)

pokiaľ medzičasom nebola doručená odpoveď na žiadosť, každé rozhodnutie pokračovať bez výslovného súhlasu podľa odseku 7 platí maximálne na obdobie 12 mesiacov, po uplynutí ktorého je opäť potrebný výslovný súhlas.

V prípadoch uvedených v písmene a) prvého pododseku sa však môže pokračovať vo vývoze počas ďalšieho obdobia 12 mesiacov po uplynutí príslušného obdobia, a to až do doručenia odpovede na novú žiadosť o výslovný súhlas.

9.   Agentúra zaregistruje v databáze všetky žiadosti o výslovný súhlas, získané odpovede a rozhodnutia pokračovať bez výslovného súhlasu vrátane dokumentácie uvedenej v treťom pododseku odseku 7. Každému výslovnému súhlasu, ktorý bol získaný, alebo rozhodnutiu pokračovať bez výslovného súhlasu sa pridelí referenčné identifikačné číslo a uvádza sa spolu so všetkými podstatnými informáciami o prípadných podmienkach, napríklad lehoty platnosti. Informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, sa verejne sprístupnia prostredníctvom databázy.

10.   Žiadna chemikália sa nesmie vyviezť neskôr ako šesť mesiacov pred dátumom jej exspirácie, ak takýto dátum existuje alebo ak ho možno odvodiť z dátumu výroby, pokiaľ to neznemožňujú vnútorné vlastnosti chemikálie. Najmä v prípade pesticídov vývozcovia zabezpečia, aby veľkosť a balenie prepraviek s pesticídmi boli optimalizované tak, aby sa minimalizovalo riziko vytvárania starých zásob.

11.   Pri vyvážaní pesticídov vývozcovia zabezpečia, aby etiketa obsahovala špecifické informácie o podmienkach uskladnenia a o stabilite pri uskladnení zodpovedajúce klimatickým podmienkam dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny. Okrem toho zabezpečia, aby vyvážané pesticídy spĺňali normy pre čistotu ustanovené v právnych predpisoch Únie.

Článok 15

Vývoz určitých chemikálií a výrobkov

1.   Výrobky podliehajú postupu oznámenia o vývoze ustanovenému v článku 8, ak obsahujú:

a)

látky uvedené v časti 2 alebo 3 prílohy I v nezreagovanej forme alebo

b)

zmesi obsahujúce takéto látky v koncentrácii, ktorá bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok odôvodňuje povinné označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.   Chemikálie a výrobky, ktorých použitie je v Únii zakázané z dôvodu ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia a ktoré sú uvedené v prílohe V, sa nesmú vyvážať.

Článok 16

Informácie o tranzite

1.   Zmluvné strany dohovoru, ktoré spolu s informáciami, ktoré požadujú všetky zmluvné strany dohovoru prostredníctvom sekretariátu, požadujú aj informácie o tranzite chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC, sú uvedené v prílohe VI.

2.   V prípade, že vývozca prepravuje chemikáliu uvedenú v časti 3 prílohy I cez územie zmluvnej strany dohovoru uvedenej v prílohe VI, poskytne v rámci možností poverenému vnútroštátnemu orgánu členského štátu vývozcu informácie, ktoré požaduje daná zmluvná strana dohovoru v súlade s prílohou VI, a to najneskôr 30 dní pred uskutočnením prvého tranzitu a najneskôr 8 dní pred každým nasledujúcim tranzitom.

3.   Poverený vnútroštátny orgán členského štátu vývozcu zašle Komisii informácie, ktoré dostal od vývozcu podľa odseku 2, spolu so všetkými dostupnými doplňujúcimi informáciami a kópiu zašle agentúre.

4.   Komisia zašle informácie, ktoré dostane podľa odseku 3, povereným vnútroštátnym orgánom zmluvných strán dohovoru, ktoré tieto informácie požadujú, spolu so všetkými dostupnými doplňujúcimi informáciami, a to najneskôr 15 dní pred prvým tranzitom a pred každým ďalším tranzitom.

Článok 17

Sprievodné informácie k chemikáliám určeným na vývoz

1.   Chemikálie určené na vývoz podliehajú ustanoveniam týkajúcim sa balenia a označovania, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, smernici 98/8/ES a nariadení (ES) č. 1272/2008 alebo v akýchkoľvek iných príslušných právnych predpisoch Únie alebo sú stanovené podľa uvedených predpisov.

Prvý pododsek sa uplatňuje, pokiaľ tieto ustanovenia nie sú v rozpore so žiadnymi osobitnými požiadavkami dovážajúcich zmluvných strán dohovoru alebo iných krajín.

2.   V prípade potreby sa na etiketách uvedie dátum exspirácie a dátum výroby chemikálií uvedených v odseku 1 alebo uvedených v prílohe I a v prípade potreby sa uvedú dátumy exspirácie pre rozličné klimatické oblasti.

3.   K chemikáliám uvedeným v odseku 1 sa pri vývoze prikladá karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. Vývozca zasiela túto kartu bezpečnostných údajov každej fyzickej alebo právnickej osobe dovážajúcej chemikáliu zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine.

4.   Informácie na etikete a v karte bezpečnostných údajov sa v rámci možností uvádzajú v úradných jazykoch alebo v jednom alebo vo viacerých hlavných jazykoch krajiny určenia alebo oblasti plánovaného použitia.

Článok 18

Povinnosti orgánov členských štátov týkajúce sa kontroly dovozu a vývozu

1.   Každý členský štát určí orgány, napríklad colné orgány, ktoré budú zodpovedné za kontrolu dovozu a vývozu chemikálií uvedených v prílohe I, ak už tak neurobil pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Pri monitorovaní dodržiavania tohto nariadenia vývozcami Komisia s podporou agentúry a členské štáty postupujú cielene a koordinovane.

2.   Na koordináciu siete orgánov členských štátov zodpovedných za presadzovanie tohto nariadenia sa využíva fórum na výmenu informácií o presadzovaní ustanovené nariadením (ES) č. 1907/2006.

3.   Každý členský štát vo svojich pravidelných správach o fungovaní postupov podľa článku 22 ods. 1 uvádza podrobnosti o činnosti svojich orgánov v tejto oblasti.

Článok 19

Ďalšie povinnosti vývozcov

1.   Vývozcovia chemikálií podliehajúcich požiadavkám stanoveným v článku 8 ods. 2 a 4 uvádzajú vo svojom vývoznom vyhlásení (kolónka 44 jednotných administratívnych dokladov alebo príslušný dátový prvok v elektronickom vývoznom vyhlásení) príslušné identifikačné referenčné čísla v zmysle článku 161 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2.   Vývozcovia chemikálií oslobodení na základe článku 8 ods. 5 od povinností stanovených v odsekoch 2 a 4 uvedeného článku alebo chemikálií, na ktoré sa viac tieto povinnosti nevzťahujú v súlade s článkom 8 ods. 6, získajú osobitné identifikačné referenčné číslo prostredníctvom databázy a toto identifikačné referenčné číslo uvádzajú vo svojom vývoznom vyhlásení.

3.   Na poskytnutie informácií požadovaných na splnenie ich povinností podľa tohto nariadenia vývozcovia používajú databázu v prípade, ak ich o to požiada agentúra.

Článok 20

Výmena informácií

1.   Komisia, ktorej pomáha agentúra, a členské štáty v prípade potreby uľahčia poskytovanie vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií o chemikáliách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vrátane toxikologických, ekotoxikologických a bezpečnostných informácií.

V prípade potreby Komisia zabezpečí s podporou členských štátov a agentúry:

a)

poskytovanie verejne dostupných informácií o regulačných opatreniach, ktoré sú relevantné z hľadiska cieľov dohovoru, a

b)

poskytovanie informácií zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám priamo alebo prostredníctvom sekretariát, o tých opatreniach, ktoré zásadne obmedzujú jeden alebo viac spôsobov použitia niektorej chemikálie.

2.   Komisia, členské štáty a agentúra chránia na základe vzájomnej dohody dôverné informácie získané od zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny.

3.   Pokiaľ ide o prenos informácií podľa tohto nariadenia a bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (21), za dôverné sa nepovažujú prinajmenšom tieto informácie:

a)

informácie uvedené v prílohe II a prílohe IV;

b)

informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov podľa článku 17 ods. 3;

c)

dátum exspirácie chemikálie;

d)

dátum výroby chemikálie;

e)

informácie o bezpečnostných opatreniach vrátane klasifikácie nebezpečnosti, charakteru rizika a príslušných bezpečnostných pokynov;

f)

zhrnutie výsledkov toxikologických a ekotoxikologických testov;

g)

informácie o zaobchádzaní s obalom po vyprázdnení chemikálie.

4.   Agentúra každé dva roky pripravuje súhrn zaslaných informácií.

Článok 21

Technická pomoc

Komisia, poverené vnútroštátne orgány členských štátov a agentúra spolupracujú s prihliadnutím na potreby rozvojových krajín a krajín s hospodárstvom v prechodnom štádiu pri poskytovaní technickej pomoci vrátane odbornej prípravy v záujme rozvoja infraštruktúry, kapacít a získavania vedomostí o správnom zaobchádzaní s chemikáliami počas ich životného cyklu.

Technická pomoc určená na pomoc týmto krajinám pri vykonávaní dohovoru sa má poskytovať najmä prostredníctvom poskytovania technických informácií o chemikáliách, podporovaním výmeny expertov, poskytovaním podpory pri zriaďovaní alebo fungovaní poverených vnútroštátnych orgánov a poskytovaním technickej expertízy pri identifikácii nebezpečných pesticídnych prípravkov a pri príprave oznámení pre sekretariát.

Komisia a členské štáty aktívne pôsobia v rámci medzinárodných aktivít na budovanie kapacít na zaobchádzanie s chemikáliami, a to poskytovaním informácií o projektoch, ktoré podporujú alebo financujú v záujme lepšieho zaobchádzania s chemikáliami v rozvojových krajinách a krajinách s hospodárstvom v prechodnom štádiu. Komisia a členské štáty zvážia aj poskytovanie podpory mimovládnym organizáciám.

Článok 22

Monitorovanie a podávanie správ

1.   Členské štáty a agentúra zasielajú Komisii každé tri roky informácie o fungovaní postupov ustanovených v tomto nariadení vrátane prípadných informácií o colných kontrolách, porušeniach ustanovení, sankciách a nápravných opatreniach. Komisia prijme vykonávací akt ustanovujúci vopred spoločný formát podávania správ. Tento vykonávací akt prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2.

2.   Komisia každé tri roky vypracúva správy o plnení úloh ustanovených v tomto nariadení, za ktoré je zodpovedná, a zahrnie ich do súhrnnej správy, ktorá obsahuje informácie poskytnuté členskými štátmi a agentúrou podľa odseku 1. Súhrnná správa, ktorá sa uverejňuje na internete, sa zašle Európskemu parlamentu a Rade.

3.   Pokiaľ ide o informácie poskytnuté podľa odsekov 1 a 2, Komisia, členské štáty a agentúra dodržiavajú príslušné povinnosti na ochranu dôverného charakteru a údajov vlastníctva.

Článok 23

Aktualizácia príloh

1.   Komisia preskúmava zoznam chemikálií uvedený v prílohe I aspoň raz ročne na základe vývoja právnych predpisov Únie a podľa dohovoru.

2.   Pri rozhodovaní, či v prípade právoplatného regulačného opatrenia na úrovni Únie ide o zákaz alebo prísne obmedzenie, sa účinok tohto opatrenia posudzuje na úrovni podkategórií v rámci kategórie „pesticídy“ a „priemyselné chemikálie“. Ak právoplatné regulačné opatrenie zakazuje alebo prísne obmedzuje použitie chemikálie v ktorýchkoľvek podkategóriách, táto chemikália sa uvádza v časti 1 prílohy I.

Pri rozhodovaní, či v prípade právoplatného regulačného opatrenia na úrovni Únie ide o zákaz, alebo prísne obmedzenie použitia, a teda príslušná chemikália spĺňa podmienky na oznámenie PIC podľa článku 11, sa účinok tohto opatrenia posudzuje na úrovni kategórií „pesticídy“ a „priemyselné chemikálie“. Ak právoplatné regulačné opatrenie zakazuje alebo prísne obmedzuje použitie chemikálie v jednej z týchto dvoch kategórií, táto chemikália sa uvádza aj v časti 2 prílohy I.

3.   Rozhodnutie o zaradení chemikálií do prílohy I alebo o prípadnej zmene ich zaradenia sa prijme bez zbytočného odkladu.

4.   S cieľom prispôsobiť toto nariadenie technologickému pokroku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty týkajúce sa týchto opatrení:

a)

zaradenie chemikálie do časti 1 alebo 2 prílohy I v súlade s odsekom 2 tohto článku na základe právoplatného regulačného opatrenia na úrovni Únie a iné zmeny a doplnenia prílohy I vrátane úpravy existujúcich položiek;

b)

zaradenie chemikálie, ktorá podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (22) do časti 1 prílohy V;

c)

zaradenie chemikálie, ktorá už podlieha zákazu vývozu na úrovni Únie, do časti 2 prílohy V;

d)

úpravy existujúcich položiek v prílohe V;

e)

zmeny a doplnenia príloh II, III, IV a VI.

Článok 24

Rozpočet agentúry

1.   Na účely tohto nariadenia príjmy agentúry tvorí:

a)

dotácia Únie zapísaná vo všeobecnom rozpočte Únie (oddiel Komisie);

b)

akýkoľvek dobrovoľný príspevok členských štátov.

2.   Príjmy a výdavky na činnosti podľa tohto nariadenia a príjmy a výdavky týkajúce sa činností podľa iných nariadení sa riešia osobitne prostredníctvom rôznych oddielov rozpočtu agentúry.

Príjmy agentúry uvedené v odseku 1 sa používajú na plnenie jej úloh podľa tohto nariadenia.

3.   Komisia preskúma, či je vhodné, aby si agentúra účtovala poplatok za služby poskytované vývozcom do piatich rokov od 1. marca 2014, a v prípade potreby predloží príslušný návrh.

Článok 25

Formáty a softvér na predkladanie informácií agentúre

Agentúra určí formáty a softvérové balíky a bezplatne ich sprístupní na svojej webovej stránke na účely predkladania informácií agentúre. Členské štáty a iné subjekty podliehajúce tomuto nariadeniu používajú tieto formáty a balíky na predkladanie informácií podľa tohto nariadenia agentúre.

Článok 26

Výkon delegovania

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. marca 2014. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 23 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 27

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 28

Sankcie

Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré sa budú uplatňovať v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania týchto ustanovení. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto ustanovenia, ak tak neurobili ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a to najneskôr do 1. marca 2014, a bezodkladne jej oznámia každú ich následnú zmenu a doplnenie.

Článok 29

Prechodné obdobie pre klasifikáciu, označovanie a balenie chemikálií

Odkazy v tomto nariadení na nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa v prípade potreby považujú za odkazy na právne predpisy Únie, ktoré sa uplatňujú podľa článku 61 uvedeného nariadenia a v súlade s časovým plánom, ktorý je v ňom uvedený.

Článok 30

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 689/2008 sa zrušuje s účinnosťou od 1. marca 2014.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 689/2008 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 31

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. marca 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 4. júla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, s. 163.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. júna 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(9)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(12)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(17)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(22)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.


PRÍLOHA I

ZOZNAM CHEMIKÁLIÍ

(uvedený v článku 7)

ČASŤ 1

Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu oznámenia o vývoze

(podľa článku 8)

V prípade, že chemikálie uvedené v tejto časti prílohy podliehajú postupu PIC, povinnosť oznámiť vývoz podľa článku 8 ods. 2, 3 a 4 sa neuplatňuje za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 8 ods. 6 prvom pododseku písm. b) a c). Chemikálie označené v nižšie uvedenom zozname symbolom # sa v záujme uľahčenia odkazu uvádzajú aj v časti 3 tejto prílohy.

Treba tiež poznamenať, že ak chemikálie uvedené v tejto časti prílohy spĺňajú podmienky na oznámenie PIC z dôvodu povahy právoplatného regulačného opatrenia Únie, uvádzajú sa aj v časti 2 tejto prílohy. Tieto chemikálie sú v nižšie uvedenom zozname označené symbolom +.

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória (1)

Obmedzenie použitia (2)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

1,1,1-trichlóretán

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibrómetán (etyléndibromid) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

i(2)

b

cis-1,3-dichloropropén ((Z)-1,3-dichloropropén)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dichloropropén (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobután (sek-butylamín)

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftylamín a jeho soli (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a iné

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 a iné

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

kyselina 2-naftyloxyoctová

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T a jeho soli a estery (6)

93-76-5 a iné

202-273-3 a iné

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

4-aminobifenyl (bifenyl-4-amín) a jeho soli (7)

92-67-1, 2113-61-3 a iné

202-177-1 a iné

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobifenyl (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

acefát (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

alachlór (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

aldikarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

ametrín

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

antrachinón (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

zlúčeniny arzénu

 

 

 

p(2)

sr

 

azbestové vlákna (7)

1332-21-4 a iné

 

 

 

 

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

krocidolit (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

amozit (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

antofylit (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

aktinolit (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

tremolit (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

chryzotil (7)

12001-29-5 alebo 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

atrazín (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

azinfos-etyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

azinfos-metyl (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

benfurakarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

benzultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

benzén (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

benzidín a jeho soli (7)

deriváty benzidínu (7)

92-87-5, 36341-27-2 a iné

202-199-1, 252-984-8 a iné

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

bifentrín

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

binapakryl (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

i(2)

b

butralín (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

kadmium a jeho zlúčeniny

7440-43-9 and others

231-152-8 and others

81073206 49 30 and others

i(1)

sr

 

cadusafos (7)

95465-99-9

neuv.

2930 90 85

p(1)

b

 

kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

kaptafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

karbaryl (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

karbofurán (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

chlorid uhličitý

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

karbosulfán (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

chinometionát

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlorečnan (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

chlórdimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

chlórfenapyr (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

chlorfénvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlórmefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

chlórbenzilát (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

chloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

chlortál-dimetyl (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

chlozolinát (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

cholekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

kumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

kreozot a látky príbuzné kreozotu

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

krimidín

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

kyánamid (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

kyanazín

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

cyhalotrín

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB(Di-μ-oxo-di-n-butylstanio-hydroxyborán/dioxastanaboretán-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

diazinón (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

dichlobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

dikloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

dichlórvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

dikofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dikofol obsahujúci < 78 % p, p′-dikofol alebo 1 g/kg DDT a zlúčeniny príbuzné DDT (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dimeténamid (7)

87674-68-8

neuv.

2934 99 90

p(1)

b

 

dinikonazol-M (7)

83657-18-5

neuv.

2933 99 80

p(1)

b

 

dinitro-orto-krezol (DNOC) a jeho soli (ako napr. amónna soľ, draselná soľ a sodná soľ) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

dinoseb a jeho soli a estery (6)

88-85-7 a iné

201-861-7 a iné

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

difenylamín

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

práškové prípravky určené na rozprašovanie obsahujúce kombináciu:

 

 

3808 99 90

 

 

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

7 % alebo viac benomylu

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

10 % alebo viac karbofuránu

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

a 15 % alebo viac tiramu (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

endosulfán (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

etalfluralín (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

etión

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

etoxychín (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

etylénoxid (oxirán) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

fenitrotión (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

fenpropatrín

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentión (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

fentín-acetát (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentín-hydroxid (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fenvalerát

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

fluóracetamid (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

flurprimidol (7)

56425-91-3

neuv.

2933 59 95

p(1)

b

 

furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

guazatín (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

hexachlóretán

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

hexazinón

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

iminoktadín

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

kyselina indolyloctová (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

izoxatión

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

malatión

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)

hydrazid kyseliny maleínovej a jeho soli okrem cholínových, draselných a sodných solí

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

cholínové, draselné a sodné soli hydrazidu kyseliny maleínovej obsahujúce viac než 1 mg/kg voľného hydrazínu vyjadreného pomocou kyselinového ekvivalentu

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

zlúčeniny ortuti vrátane anorganických zlúčenín ortuti, alkylových zlúčenín ortuti a alkyloxyalkylových a arylových zlúčenín ortuti s výnimkou zlúčenín ortuti uvedených v prílohe V (6)

62-38-4, 26545-49-3 a iné

200-532-5, 247-783-7 a iné

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

kyselina metylditiokarbámová

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

metamidofos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

metidatión

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

metomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

metylbromid (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

metylparatión (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

metoxurón

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

monokrotofos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

monolinurón

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

monometyl-dibróm-difenylmetán

obchodný názov: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

monometyl-dichlór-difenylmetán,

obchodný názov: Ugilec 121 alebo Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monometyl-tetrachlór-difenylmetán

obchodný názov: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monurón

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

nikotín (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

nitrofén (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

nonylfenoly C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-03, (fenol, nonyl-)

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonyl-, rozvetvený)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononylfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonyl-, rozvetvený),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonylfenol) a iné

203-199-4 a iné

 

 

 

 

nonylfenol-etoxyláty (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 a iné

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

oktabrómdifenyléter (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

ometoát

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

oxydemetón-metyl (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

parakvát (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

paratión (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

pebulát

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

pentachlórfenol a jeho soli a estery (6)

87-86-5 a iné

201-778-6 a iné

2908 11 00

2908 19 00 a iné

p(1)-p(2)

b-sr

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

perfluoroktánsulfonáty

1763-23-1

neuv.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

a iné

 

a iné

 

 

 

[X = OH, kovová soľ (O-M+), halidy, amidy a iné deriváty vrátane polymérov] (7)

 

 

 

 

 

 

permetrín

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

fosalon (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

fosfamidón (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 1 000 g aktívnej zložky/l) (6)

13171-21-6 (mixture, (E) & (Z) isomers)

23783-98-4 ((Z)-isomer)

297-99-4 ((E)-isomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

polybrómované bifenyly (PBB) s výnimkou hexabrómbifenylu (6)

13654-09-6, 27858-07-7 a iné

237-137-2, 248-696-7 a iné

2903 69 90

i(1)

sr

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

polychlórované terfenyly (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

procymidón (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

propachlór (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

profám

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

propizochlór (7)

86763-47-5

neuv.

2924 29 98

p(1)

b

 

pyrazofos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

chintozén (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

scilirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

simazín (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

strychnín

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

teknazén (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

tetraetylové olovo (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

tetrametylové olovo (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

sulfát tálitý

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

tiobenkarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

tiocyklám

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

tiodikarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

tolylfluanid (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

všetky zlúčeniny tributylcínu vrátane:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

tributylcín oxidu

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

tributylcín fluoridu

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

tributylcín metakrylátu

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

tributylcín benzoátu

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

tributylcín chloridu

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

tributylcín oxidu

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

tributylcín naftenátu (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

trichlórfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

tricyklazol (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

trifluralín (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

triorganociničité zlúčeniny okrem zlúčenín tributylcínu (7)

2931 00 95 a iné

p(2)

sr

 

i(2)

sr

tris (2, 3-dibrómpropyl)-fosfát (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

pozri obežník PIC na webovej stránke: www.pic.int/

tris-aziridín-1-yl)fosfánoxid (1,1′,1′-fosforyltriaziridín) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

vamidotión

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

vinklozolín (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 or 3824 90 97

p(1)

b

 

ČASŤ 2

Zoznam chemikálií, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC

(podľa článku 11)

Tento zoznam obsahuje chemikálie, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC. Neobsahuje chemikálie, ktoré už podliehajú postupu PIC a ktoré sú uvedené v časti 3 tejto prílohy.

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Kategória (8)

Obmedzenie použitia (9)

1,3-dichloropropén

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-naftylamín (naftalén-2-amín) a jeho soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a iné

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 a iné

2921 45 00

i

b

4-aminobifenyl (bifenyl-4-amín) a jeho soli

92-67-1, 2113-61-3 a iné

202-177-1 a iné

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenyl

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

acefát

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

alachlór

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

antrachinón

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

azbestové vlákna: chryzotil

12001-29-5 alebo 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

atrazín

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

azinfos-metyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

benfurakarb

82560-54-1

neuv.

2932 99 00

p

b

benzidín a jeho soli

92-87-5, 36341-27-2 a iné

202-199-1, 252-984-8 a iné

2921 59 90

i

sr

deriváty benzidínu

 

 

 

butralín

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

cadusafos

95465-99-9

neuv.

2930 90 99

p

b

karbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

karbofurán

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

karbosulfán

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

chlorečnan

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

chlórfenapyr

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

chlortál-dimetyl

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

chlozolinát

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

kyánamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

diazinón

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

dichlobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

dikloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

dichlórvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

dikofol obsahujúci < 78 % p,p′-dikofolu alebo 1 g/kg DDT a zlúčenín príbuzných DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

dimeténamid

87674-68-8

neuv.

2934 99 90

p

b

dinikonazol-M

83657-18-5

neuv.

2933 99 80

p

b

dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

endosulfán

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

etalfluralín

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

etoxychín

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

fenitrotión

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

fentión

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

fentín-acetát

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

fentín-hydroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

flurprimidol

56425-91-3

neuv.

2933 59 95

p

b

guazatín

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

kyselina indolyloctová

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

metamidofos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

metylbromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

metylparatión (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

monometyl-dibróm-difenylmetán

obchodný názov: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

monometyl-dichlór-difenylmetán,

obchodný názov: Ugilec 121 alebo Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

monometyl-tetrachlór-difenylmetán

obchodný názov: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

nikotín

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

nitrofén

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

nonylfenoly C6H4(OH)C9H19

25154-52-03, (fenol, nonyl-)

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3, (fenol, 4-nonyl-, rozvetvený),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (izononylfenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonyl-, rozvetvený),

291-844-0

 

 

 

104-40-5(P-nonylfenol) a iné

203-199-4 a iné

 

 

 

nonylfenol-etoxyláty (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 a iné

 

3402 13 00

i

sr

p

b

oktabrómdifenyléter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

oxydemeton-metyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

parakvát

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

perfluoroktánsulfonáty

1763-23-1

neuv.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X [X = OH, kovová soľ (O-M+), halidy, amidy a iné deriváty vrátane polymérov]

2795-39-3 a iné

 

2904 90 20 a iné

 

 

fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

procymidón

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

propachlór

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

propizochlór

86763-47-5

neuv.

2924 29 98

p

b

pyrazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

chintozén

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

simazín

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

teknazén

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

tiobenkarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

tolylfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

trichlórfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

tricyklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

trifluralín

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

triorganociničité zlúčeniny okrem zlúčenín tributylcínu

2931 00 95 a iné

p

sr

vinklozolín

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

ČASŤ 3

Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC

(uvedený v článkoch 13 a 14)

(Uvedené kategórie sa nachádzajú v dohovore)

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS

čistá látka

Kód HS

zmesi obsahujúce látku

Kategória

2,4,5-T a jeho soli a estery

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

pesticíd

aldrín (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

pesticíd

binapakryl

485-31-4

2916.19

3808.50

pesticíd

kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

pesticíd

chlórdan (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

pesticíd

chlórdimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

pesticíd

chlórbenzilát

510-15-6

2918.18

3808.50

pesticíd

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

pesticíd

dieldrín (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

pesticíd

dinitro-orto-krezol (DNOC) a jeho soli (ako napr. amónna soľ, draselná soľ a sodná soľ)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

pesticíd

dinoseb a jeho soli a estery

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

pesticíd

1,2-dibrómetán (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

pesticíd

etyléndichlorid (1,2-dichlóretán)

107-06-2

2903.15

3808.50

pesticíd

etylénoxid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

pesticíd

fluóracetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

pesticíd

HCH (zmesné izoméry) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

pesticíd

heptachlór (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

pesticíd

hexachlórbenzén (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

pesticíd

lindán (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

pesticíd

zlúčeniny ortuti vrátane anorganických zlúčenín ortuti, alkylových zlúčenín ortuti a alkyloxyalkylových a arylových zlúčenín ortuti

10112-91-1, 21908-53-2 a iné

Pozri aj: www.pic.int/

2852.00

3808.50

pesticíd

monokrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

pesticíd

paratión

56-38-2

2920.11

3808.50

pesticíd

pentachlórfenol a jeho soli a estery

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

pesticíd

toxafén (12)

8001-35-2

3808.50

pesticíd

práškové prípravky určené na rozprašovanie, obsahujúce kombináciu: 7 % alebo viac benomylu, 10 % alebo viac karbofuránu a 15 % alebo viac tiramu

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

metylparatión [emulgovateľné koncentráty (EC) s obsahom 19,5 % aktívnej zložky alebo viac a práškové produkty obsahujúce 1,5 % aktívnej zložky alebo viac]

298-00-0

2920.11

3808.50

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

fosfamidón (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 1 000 g aktívnej zložky/l)

 

2924.12

3808.50

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

zmes (E) & (Z) izomérov

13171-21-6

(Z)-izomér

23783-98-4

(E)-izomér

297-99-4

azbestové vlákna:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

priemyselná

krocidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

aktinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

antofylit

77536-67-5

2524.90

 

 

amozit

12172-73-5

2524.90

 

 

tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

polybrómované bifenyly (PBB)

 

 

 

 

(hexa-) (12)

36355-01-8

3824.82

priemyselná

(octa-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

13654-09-6

 

 

 

polychlórované bifenyly (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

priemyselná

polychlórované terfenyly (PCT)

61788-33-8

3824.82

priemyselná

tetraetyl-olovo

78-00-2

2931.00

3811.11

priemyselná

tetrametyl-olovo

75-74-1

2931.00

3811.11

priemyselná

všetky zlúčeniny tributylcínu vrátane:

 

2931.00

3808.99

pesticíd

tributylcín oxidu

56-35-9

2931.00

3808.99

tributylcín fluoridu

1983-10-4

2931.00

3808.99

tributylcín metakrylátu

2155-70-6

2931.00

3808.99

tributylcín benzoátu

4342-36-3

2931.00

3808.99

tributylcín chloridu

1461-22-9

2931.00

3808.99

tributylcín linoleátu

24124-25-2

2931.00

3808.99

tributylcín naftenátu

85409-17-2

2931.00

3808.99

tris(2,3-dibrómpropyl)-fosfát

126-72-7

2919.10

3824.83

priemyselná


(1)  Podkategória: p(1) – pesticíd zo skupiny prípravkov na ochranu rastlín, p(2) – iný pesticíd vrátane biocídov, i(1) – priemyselná chemikália určená na odborné použitie a i(2) – priemyselná chemikália určená na spotrebiteľské použitie.

(2)  Obmedzenie použitia: sr – prísne obmedzenie, b – zákaz (pre príslušnú podkategóriu alebo príslušné podkategórie) podľa právnych predpisov Únie.

(3)  Táto položka nemá vplyv na existujúcu položku týkajúcu sa cis-1,3-dichlóropropénu (č. CAS 10061-01-5).

(4)  Táto položka nemá vplyv na existujúcu položku týkajúcu sa rozpustných kvapalných prípravkov látky metamidofos, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l.

(5)  Okrem motorových pohonných látok, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58).

Číslo CAS= číslo v registri Chemical Abstracts Service.

(6)  

(#)

Chemikália, ktorá úplne alebo čiastočne podlieha postupu PIC.

(7)  

(+)

Chemikália, ktorá spĺňa podmienky na oznámenie PIC.

(8)  Kategória: p – pesticídy, i – priemyselná chemikália.

(9)  Obmedzenie použitia: sr – prísne obmedzenie, b – zákaz (pre príslušnú kategóriu alebo príslušné kategórie).Číslo CAS = číslo v registri Chemical Abstracts Service.

(10)  Táto položka nemá vplyv na položku v časti 3 prílohy I týkajúcu sa rozpustných kvapalných prípravkov látky metamidofos, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l.

(11)  

(#)

Chemikália, ktorá úplne alebo čiastočne podlieha postupu PIC.

(12)  Na tieto látky sa vzťahuje zákaz vývozu v súlade s článkom 15 ods. 2 tohto nariadenia a prílohou V k tomuto nariadeniu.

(13)  

(#)

Uvádzajú sa len čísla CAS materských zlúčenín.


PRÍLOHA II

OZNÁMENIE O VÝVOZE

Požadujú sa tieto informácie podľa článku 8:

1.

Identifikácia látky, ktorá sa má vyviezť:

a)

názov podľa názvoslovia Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie;

b)

iné názvy (napr. označenie ISO, bežné názvy, obchodné názvy, skratky);

c)

číslo Einecs (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok) a číslo CAS (číslo v registri Chemical Abstracts Service);

d)

číslo CUS (Európsky colný súpis chemických látok) a kód kombinovanej nomenklatúry;

e)

hlavné znečisťujúce prímesi v látke, ak sú obzvlášť dôležité.

2.

Identifikácia zmesi, ktorá sa má vyviezť:

a)

obchodný názov a/alebo označenie zmesi;

b)

pre každú látku uvedenú v prílohe I percentuálny podiel a podrobné údaje uvedené v bode 1;

c)

číslo CUS (Európsky colný súpis chemických látok) a kód kombinovanej nomenklatúry.

3.

Identifikácia výrobku, ktorý sa má vyviezť:

a)

obchodný názov a/alebo označenie výrobku;

b)

pre každú látku uvedenú v prílohe I percentuálny podiel a podrobné údaje uvedené v bode 1.

4.

Informácie o vývoze:

a)

krajina určenia;

b)

krajina pôvodu;

c)

očakávaný dátum prvého vývozu v danom roku;

d)

odhadované množstvo chemikálie, ktoré sa má počas daného roka vyviezť do príslušnej krajiny;

e)

plánované použitie v krajine určenia, ak je známe, vrátane informácií o kategóriách podľa dohovoru, do ktorých použitie patrí;

f)

meno/názov, adresa a iné podstatné identifikačné údaje dovážajúcej fyzickej alebo právnickej osoby;

g)

meno/názov, adresa a iné podstatné identifikačné údaje vývozcu.

5.

Poverené vnútroštátne orgány:

a)

názov, adresa, telefón a telex, faxové číslo alebo e-mail povereného orgánu v Únii, od ktorého možno získať ďalšie informácie;

b)

názov, adresa, telefón a telex, faxové číslo alebo e-mail povereného orgánu v dovážajúcej krajine.

6.

Informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je potrebné prijať, vrátane kategórie nebezpečenstva a rizika a bezpečnostných pokynov.

7.

Súhrn fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností.

8.

Použitie chemikálie v Únii:

a)

použitia, kategórie podľa dohovoru a podkategórie Únie podliehajúce kontrolnému opatreniu (zákazu alebo prísnemu obmedzeniu);

b)

použitia, ktoré nie sú pre danú chemikáliu prísne obmedzené ani zakázané (uviesť kategórie a podkategórie podľa prílohy I k nariadeniu);

c)

v prípade možnosti odhad množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie.

9.

Informácie o bezpečnostných opatreniach na obmedzenie vystavenia pôsobeniu chemikálie alebo na zníženie jej emisií.

10.

Súhrn regulačných obmedzení a dôvodov ich prijatia.

11.

Súhrn informácií uvedených v prílohe IV bode 2 písm. a), c), a d).

12.

Doplňujúce informácie poskytnuté vyvážajúcou zmluvnou stranou dohovoru, pretože sa považujú za dôležité, alebo ďalšie informácie špecifikované v prílohe IV, ak ich dovážajúca zmluvná strana dohovoru požaduje.


PRÍLOHA III

Informácie, ktoré majú Komisii podľa článku 10 poskytovať poverené vnútroštátne orgány členských štátov

1.

Súhrn množstiev chemikálií (vo forme látok, zmesí a výrobkov) patriacich do prílohy I a vyvezených v predchádzajúcom roku:

a)

rok vývozu;

b)

tabuľka obsahujúca súhrn množstiev vyvezených chemikálií (vo forme látok, zmesí a výrobkov), ako sa uvádza ďalej.

Chemikália

Dovážajúca krajina

Množstvo látky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zoznam fyzických alebo právnických osôb dovážajúcich chemikálie zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine:

Chemikália

Dovážajúca krajina

Dovážajúca osoba

Adresa a iné príslušné identifikačné údaje dovážajúcej osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA IV

Oznámenie o zakázaných alebo prísne obmedzených chemikáliách sekretariátu dohovoru

INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE OZNÁMENIA PODĽA ČLÁNKU 11

Oznámenia musia obsahovať:

1.

vlastnosti, identifikáciu a použitie:

a)

všeobecný názov;

b)

chemický názov podľa medzinárodne uznávaného názvoslovia [napríklad názvoslovia Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC)], ak takéto názvoslovie existuje;

c)

obchodné názvy a názvy zmesí;

d)

kódové označenia: číslo CAS (Chemicals Abstract Service), colný kód harmonizovaného systému a iné čísla;

e)

informácie o klasifikácii nebezpečenstva, ak chemikália podlieha klasifikačným požiadavkám;

f)

použitie alebo použitia chemikálií:

v Únii,

inde (ak sú známe);

g)

fyzikálno-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti;

2.

právoplatné regulačné opatrenie:

a)

informácie týkajúce sa právoplatného regulačného opatrenia:

i)

súhrn právoplatného regulačného opatrenia;

ii)

odkaz na regulačný dokument;

iii)

dátum nadobudnutia účinnosti právoplatného regulačného opatrenia;

iv)

informácie o tom, či bolo právoplatné regulačné opatrenie prijaté na základe hodnotenia rizika alebo posúdenia nebezpečnosti, a ak áno, informácie o takomto hodnotení alebo posúdení vrátane odkazu na príslušnú dokumentáciu;

v)

dôvody prijatia právoplatného regulačného opatrenia súvisiace so zdravím ľudí vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov alebo súvisiace so životným prostredím;

vi)

súhrn nebezpečenstiev a rizík, ktoré chemikália predstavuje pre zdravie ľudí vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov alebo pre životné prostredie, ako aj očakávaný účinok právoplatného regulačného opatrenia;

b)

kategória alebo kategórie, pre ktoré bolo prijaté právoplatné regulačné opatrenie, a pre každú kategóriu:

i)

použitie alebo použitia zakázané právoplatným regulačným opatrením;

ii)

povolené použitie alebo použitia;

iii)

ak je to možné, odhad množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie;

c)

čo možno najviac informácií o pravdepodobnej relevantnosti právoplatného regulačného opatrenia pre ostatné štáty a regióny;

d)

iné relevantné informácie, ktoré sa môžu týkať:

i)

posúdenia sociálno-ekonomických účinkov právoplatného regulačného opatrenia;

ii)

informácií o alternatívach a súvisiacich rizikách, ak sú k dispozícii, ako napríklad:

integrované stratégie pre boj proti škodcom,

priemyselné postupy a procesy vrátane čistejších technológií.


PRÍLOHA V

Chemikálie a výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

(podľa článku 15)

ČASŤ 1

Perzistentné organické látky uvedené v prílohách A a B k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach (1) podľa jeho ustanovení

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

 

Aldrín

číslo EC 206-215-8,

číslo CAS 309-00-2,

kód KN 2903 52 00

 

chlórdan

číslo EC 200-349-0,

číslo CAS 57-74-9,

kód KN 2903 52 00

 

chlórdekón

číslo EC 205-601-3

číslo CAS 143-50-0

kód KN 2914 70 00

 

dieldrín

číslo EC 200-484-5,

číslo CAS 60-57-1,

kód KN 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)) etán

číslo EC 200-024-3,

číslo CAS 50-29-3,

kód KN 2903 62 00

 

endrín

číslo EC 200-775-7,

číslo CAS 72-20-8,

kód KN 2910 90 00

 

heptabrómdifenyléter C12H3Br7O

číslo EC 273-031-2

číslo CAS 68928-80-3 a ďalšie

kód KN 2909 30 38

 

heptachlór

číslo EC 200-962-3,

číslo CAS 76-44-8,

kód KN 2903 52 00

 

hexabrómbifenyl

číslo EC 252-994-2

číslo CAS 36355-01-8

kód KN 2903 69 90

 

hexabrómdifenyléter C12H4Br6O

číslo EC 253-058-6

číslo CAS 36483-60-0 a ďalšie

kód KN 2909 30 38

 

hexachlórbenzén

číslo EC 200-273-9,

číslo CAS 118-74-1,

kód KN 2903 62 00

 

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

čísla EC 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

čísla CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

kód KN 2903 51 00

 

mirex

číslo EC 219-196-6,

číslo CAS 2385-85-5,

kód KN 2903 59 80

 

pentabrómdifenyléter C12H5Br5O

číslo EC 251-084-2 a ďalšie

číslo CAS 32534-81-9 a ďalšie

kód KN 2909 30 31

 

pentachlórbenzén

číslo EC 210-172-5

číslo CAS 608-93-5

kód KN 2903 69 90

 

polychlórované bifenyly (PCB)

číslo EC 215-648-1 a iné, číslo

CAS 1336-36-3 a iné,

kód KN 2903 69 90

 

tetrabrómdifenyléter C12H6Br4O

číslo EC 254-787-2 a ďalšie

číslo CAS 40088-47-9 a ďalšie

kód KN 2909 30 38

 

toxafén (kamfechlór)

číslo EC 232-283-3,

číslo CAS 8001-35-2,

kód KN 3808 50 00

ČASŤ 2

Chemikálie odlišné od perzistentných organických látok uvedených v prílohách A a B k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach podľa jeho ustanovení

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

Kozmetické mydlá s obsahom ortuti

kódy KN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Zlúčeniny ortuti s výnimkou zlúčenín vyvážaných na účely výskumu a vývoja, medicínske alebo analytické účely

rumelka, chlorid ortuťný (Hg2Cl2, číslo CAS 10112-91-1), oxid ortuťnatý (HgO, číslo CAS 21908-53-2); kód KN 2852 00 00

Kovová ortuť a zmesi kovovej ortuti s inými látkami vrátane zliatin ortuti, s koncentráciou ortuti aspoň 95 hmotnostných %

číslo CAS 7439-97-6

kód KN 2805 40


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 3.


PRÍLOHA VI

Zoznam krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a požadujú informácie o tranzite chemikálií podliehajúcich postupu PIC

(uvedený v článku 16)

Krajina

Požadované informácie

 

 

 

 


PRÍLOHA VII

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 689/2008

Toto nariadenie

článok 1

článok 1 ods. 1

1 ods. 1

článok 1 ods. 2

1 ods. 2

článok 2

článok 2 ods. 1

2 ods. 1

článok 2 ods. 2

2 ods. 2

2 ods. 3

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5 ods. 1

5 ods. 1

článok 5 ods. 2

5 ods. 2

článok 5 ods. 3

5 ods. 3

článok 6

6 ods. 1

6 ods. 2

článok 7

článok 6 ods. 1

7 ods. 1

článok 6 ods. 2

7 ods. 2

článok 6 ods. 3

7 ods. 3

článok 8

článok 7 ods. 1

8 ods. 1

článok 7 ods. 2

8 ods. 2

článok 7 ods. 3

8 ods. 3

článok 7 ods. 4

8 ods. 4

článok 7 ods. 5

8 ods. 5

článok 7 ods. 6

8 ods. 6

článok 7 ods. 7

8 ods. 7

článok 7 ods. 8

8 ods. 8

článok 9

článok 8 ods. 1

9 ods. 1

článok 8 ods. 2

9 ods. 2

článok 10

článok 9 ods. 1

10 ods. 1

článok 9 ods. 2

10 ods. 2

článok 9 ods. 3

10 ods. 3

článok 11

článok 10 ods. 1

11ods. 1

článok 10 ods. 2

11ods. 2

článok 10 ods. 3

11ods. 3

článok 10 ods. 4

11ods. 4

článok 10 ods. 5

11ods. 5

článok 10 ods. 6

11ods. 6

článok 10 ods. 7

11ods. 7

článok 10 ods. 8

11ods. 8

článok 11

článok 12

článok 13

článok 12 ods. 1

13 ods. 1

článok 12 ods. 2

13 ods. 2

článok 12 ods. 3

13 ods. 3

článok 12 ods. 4

13 ods. 4

článok 12 ods. 5

13 ods. 5

článok 12 ods. 6

13 ods. 6

článok 14

článok 13 ods. 1

14 ods. 1

článok 13 ods. 2

14 ods. 2

článok 13 ods. 3

14 ods. 3

článok 13 ods. 4

14 ods. 4

článok 13 ods. 5

14 ods. 5

článok 13 ods. 6

14 ods. 6

článok 13 ods. 7

14 ods. 7

článok 13 ods. 8

14 ods. 8

článok 13 ods. 9

14 ods. 9

článok 13 ods. 10

14 ods. 10

článok 13 ods. 11

14 ods. 11

článok 15

článok 14 ods. 1

15 ods. 1

článok 14 ods. 2

15 ods. 2

článok 16

článok 15 ods. 1

16 ods. 1

článok 15 ods. 2

16 ods. 2

článok 15 ods. 3

16 ods. 3

článok 15 ods. 4

16 ods. 4

článok 17

článok 16 ods. 1

17 ods. 1

článok 16 ods. 2

17 ods. 2

článok 16 ods. 3

17 ods. 3

článok 16 ods. 4

17 ods. 4

článok 18

článok 17 ods. 1

18 ods. 1

18 ods. 2

článok 17 ods. 1

18 ods. 3

článok 19

článok 17 ods. 2

19 ods. 1

19 ods. 2

19 ods. 3

článok 20

článok 19 ods. 1

20 ods. 1

článok 19 ods. 2

20 ods. 2

článok 19 ods. 3

20 ods. 3

článok 19 ods. 3

20 ods. 4

článok 20

článok 21

článok 22

článok 21ods. 1

22 ods. 1

článok 21ods. 2

22 ods. 2

článok 21ods. 3

22 ods. 3

článok 23

článok 22 ods. 1

23 ods. 1

článok 22 ods. 2

23 ods. 2

článok 22 ods. 3

23 ods. 3

článok 22 ods. 4

23 ods. 4

článok 24

24 ods. 1

24 ods. 2

24 ods. 3

článok 25

článok 26

26 ods. 1

26 ods. 2

26 ods. 3

26 ods. 4

26 ods. 5

článok 27

článok 24 ods. 1

27 ods. 1

článok 24 ods. 2

27 ods. 2

článok 18

článok 28

článok 29

článok 25

článok 30

článok 26

článok 31

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI

príloha VI


Top