EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0430

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 430/2012 z  22. mája 2012 , ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

OJ L 132, 23.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/430/oj

23.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 430/2012

z 22. mája 2012,

ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na článok 43 písm. a), d) a j) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 33 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že Komisia môže prijať rozhodnutie, ktorým poverí orgány, ktoré poskytnú dostatočné záruky a ktoré sú schválené členskými štátmi, uzatváraním zmlúv o skladovaní olivového oleja, s ktorým obchodujú, ak v niektorých regiónoch Európskej únie dôjde k vážnemu narušeniu trhu.

(2)

V Španielsku a Grécku, teda v členských štátoch, ktoré spoločne produkujú viac než dve tretiny celkovej produkcie olivového oleja v Únii, je priemerná cena olivového oleja zaznamenaná na trhu počas lehoty určenej v článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (2), pod úrovňou uvedenou v článku 33 nariadenia (ES) č. 1234/2007. To spôsobuje vážne narušenie trhov v uvedených členských štátoch. Pre trh Únie s olivovým olejom je typická vysoká úroveň vzájomnej prepojenosti, a preto hrozí, že vážne narušenie na španielskom a gréckom trhu sa môže rozšíriť do všetkých členských štátov produkujúcich olivový olej.

(3)

V článku 31 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že na súkromné skladovanie olivového oleja možno poskytovať pomoc a že výšku tejto pomoci by Komisia mala stanoviť vopred alebo na základe verejnej súťaže.

(4)

Nariadením (ES) č. 826/2008 sa stanovili všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie. Podľa článku 6 uvedeného nariadenia sa má verejná súťaž vyhlásiť v súlade s podrobnými pravidlami a podmienkami stanovenými v článku 9 uvedeného nariadenia.

(5)

Celkové množstvo, na ktoré sa môže poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie, by sa malo stanoviť na úrovni, ktorou by sa na základe analýzy trhu prispelo k stabilizácii tohto trhu.

(6)

V záujme uľahčenia administratívnych a kontrolných prác súvisiacich s uzatváraním zmlúv by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobku, ktoré musí obsahovať každá ponuka.

(7)

Mala by sa stanoviť zábezpeka, aby sa zaistilo, že prevádzkovatelia budú plniť svoje zmluvné záväzky a že opatrenie bude mať na trh požadovaný účinok.

(8)

Vzhľadom na vývoj situácie na trhu počas súčasného hospodárskeho roku a na predpovede na nasledujúci hospodársky rok by Komisia mala mať možnosť rozhodnúť o skrátení dĺžky trvania zmlúv, ktoré sa realizujú, a o príslušnej úprave výšky pomoci. Táto možnosť musí byť súčasťou zmluvy, ako sa stanovuje v článku 21 nariadenia (ES) č. 826/2008.

(9)

Podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa má stanoviť lehota, v rámci ktorej majú členské štáty oznamovať Komisii všetky platné ponuky.

(10)

S cieľom zabrániť nekontrolovateľnému poklesu cien, pohotovo reagovať na výnimočnú situáciu na trhu a zabezpečiť účinné riadenie tohto opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(11)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nepredložil svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Vyhlasuje sa verejná súťaž s cieľom určiť výšku pomoci na súkromné skladovanie podľa článku 31 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 pre kategórie olivového oleja uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu a vymedzené v bode 1 prílohy XVI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

2.   Celkové množstvo, na ktoré sa môže poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie, je 100 000 ton.

Článok 2

Uplatniteľné pravidlá

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 826/2008.

Článok 3

Predkladanie ponúk

1.   Čiastkové obdobie, počas ktorého možno predkladať ponuky v rámci prvej čiastkovej verejnej súťaže, sa začína 31. mája 2012 a končí sa 5. júna 2012 o 11.00 hod. bruselského času.

Čiastkové obdobie, počas ktorého možno predkladať ponuky v rámci druhej čiastkovej verejnej súťaže, sa začína prvým pracovným dňom nasledujúcim po ukončení predchádzajúceho čiastkového obdobia a končí sa 19. júna 2012 o 11.00 hod. bruselského času.

2.   Ponuky sa týkajú obdobia skladovania, ktoré trvá 180 dní.

3.   Každá ponuka sa vzťahuje na minimálne množstvo 50 ton.

4.   V prípade, že sa jeden prevádzkovateľ zúčastňuje na verejnej súťaži pre viaceré kategórie olejov alebo pre kade nachádzajúce sa na rozdielnych adresách, musí na každý prípad predložiť samostatnú ponuku.

5.   Ponuky sa môžu predkladať iba v Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, na Cypre, na Malte, v Portugalsku a Slovinsku.

Článok 4

Zábezpeky

Uchádzači skladajú zábezpeku vo výške 50 EUR na tonu olivového oleja, ktorá je predmetom ponuky.

Článok 5

Skrátenie trvania zmlúv

Na základe vývoja trhu s olivovým olejom a predpokladaného vývoja v budúcnosti môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť o skrátení dĺžky trvania zmlúv, ktoré sa realizujú, a o príslušnej úprave výšky pomoci. V zmluve s úspešným uchádzačom sa uvádza odkaz na túto možnosť.

Článok 6

Oznamovanie ponúk Komisii

V súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 826/2008 členské štáty oznamujú Komisii samostatne všetky platné ponuky do 24 hodín po skončení každého čiastkového obdobia podľa článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Kategórie olivového oleja podľa článku 1 ods. 1

Extrapanenský olivový olej

Panenský olivový olej


Top