EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0413

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 413/2012 z  15. mája 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 496/2011, pokiaľ ide o minimálny obsah benzoátu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky v krmive pre odstavené prasiatka Text s významom pre EHP

OJ L 128, 16.5.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 274 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/413/oj

16.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 413/2012

z 15. mája 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 496/2011, pokiaľ ide o minimálny obsah benzoátu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky v krmive pre odstavené prasiatka

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Používanie benzoátu sodného, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“, bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 496/2011 (2) povolené na desať rokov ako kŕmna doplnková látka na použitie pri odstavených prasiatkach.

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 navrhol držiteľ povolenia zmenu podmienok povolenia príslušnej látky znížením jej minimálnej koncentrácie z 99,9 % na 99,0 %, pokiaľ ide o používanie pri odstavených prasiatkach. K uvedenej žiadosti boli priložené príslušné podporné údaje.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vo svojom stanovisku z 15. novembra 2011 dospel k záveru, že príslušná látka je bezpečná pre ľudí, cieľové druhy a životné prostredie a pri tých istých podmienkach používania, aké sa vzťahujú na súčasnú formulu, je jej používanie efektívne pri odstavených prasiatkach pri požadovanom minimálnom obsahu ≥ 99,0 % (3).

(4)

Podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 496/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V stĺpci 4 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 496/2011 sa slová „Benzoát sodný: ≥ 99,9 %“ nahrádzajú slovami „Benzoát sodný: ≥ 99,0 %“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 21.5.2011, s. 9.

(3)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2011; 9(12):2443.


Top