EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0258

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012 , ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva

Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj

30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 258/2012

zo 14. marca 2012,

ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2001/748/ES zo 16. októbra 2001 týkajúcim sa podpísania, v mene Európskeho spoločenstva, protokolu Organizácie Spojených národov o nezákonnej výrobe a obchodovaní so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (2) Komisia podpísala uvedený protokol (ďalej len „protokol OSN o strelných zbraniach“) v mene Spoločenstva 16. januára 2002.

(2)

Protokol OSN o strelných zbraniach, ktorého účelom je podporiť, zjednodušiť a posilniť spoluprácu medzi zmluvnými stranami s cieľom predísť nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a časťami a strelivom, bojovať proti nim a odstrániť ich, nadobudol platnosť 3. júla 2005.

(3)

S cieľom uľahčiť sledovanie pohybu strelných zbraní a účinne bojovať proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a hlavnými časťami a strelivom je potrebné zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, najmä prostredníctvom lepšieho využívania existujúcich komunikačných kanálov.

(4)

Osobné údaje sa musia spracúvať v súlade s pravidlami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

(5)

Komisia vo svojom oznámení z 18. júla 2005 o opatreniach na zaistenie väčšej bezpečnosti pri výbušninách, rozbuškách, zariadeniach používaných na výrobu bômb a strelných zbraniach (5) oznámila svoj zámer vykonávať článok 10 protokolu OSN o strelných zbraniach ako súčasť opatrení, ktoré sa musia prijať, aby Únia mohla uzatvoriť protokol.

(6)

Protokol OSN o strelných zbraniach vyžaduje, aby strany zaviedli alebo zlepšili administratívne postupy alebo systémy na vykonávanie účinnej kontroly výroby, označovania, dovozu a vývozu strelných zbraní.

(7)

Súlad s protokolom OSN o strelných zbraniach vyžaduje aj to, aby sa nedovolená výroba alebo nedovolené obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a hlavnými časťami a strelivom kvalifikovalo ako trestný čin a aby sa prijali opatrenia umožňujúce zhabanie položiek, ktoré boli takto vyrobené alebo s ktorými sa obchoduje takýmto spôsobom.

(8)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti alebo strelivo, ktoré sú osobitne určené na vojenské účely. Opatrenia na splnenie požiadaviek článku 10 protokolu OSN o strelných zbraniach by sa mali upraviť tak, aby sa pre strelné zbrane na civilné účely zabezpečili zjednodušené postupy. Následne by sa malo zabezpečiť určité zjednodušenie, pokiaľ ide o povolenie na viacnásobné zásielky, opatrenia týkajúce sa tranzitu a dočasného vývozu na legitímne účely.

(9)

Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie článku 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka základných záujmov bezpečnosti členských štátov, a nemá vplyv ani na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (6), ani na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (7). Okrem toho protokol OSN o strelných zbraniach a následne ani toto nariadenie sa nevzťahujú na transakcie medzi štátmi, ani na prepravu v rámci štátu v prípadoch, keď by uplatňovanie protokolu ovplyvnilo právo zmluvnej strany prijať opatrenie v záujme národnej bezpečnosti v súlade s chartou Organizácie Spojených národov.

(10)

Smernica 91/477/EHS sa zaoberá prepravou strelných zbraní na civilné účely v rámci územia Únie, zatiaľ čo toto nariadenie sa zameriava na opatrenia týkajúce sa vývozu z colného územia Únie do tretích krajín alebo cez tretie krajiny.

(11)

Strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti a strelivo, ak sa dovážajú z tretích krajín, podliehajú právu Únie, a najmä požiadavkám smernice 91/477/EHS.

(12)

Mal by sa zabezpečiť súlad s ustanoveniami o vedení evidencie platnými na základe práva Únie.

(13)

S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tohto nariadenia, členské štáty by mali prijať opatrenia poskytujúce príslušným orgánom primerané právomoci.

(14)

S cieľom viesť zoznam strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva, v prípade ktorých sa vyžaduje povolenie na základe tohto nariadenia, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prispôsobenie prílohy I k tomuto nariadeniu prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (8) a prílohe I k smernici 91/477/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokladov Európskemu parlamentu a Rade.

(15)

Únia prijala súbor colných pravidiel obsiahnutých v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (9), a v jeho vykonávacích ustanoveniach uvedených v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (10). Zohľadniť by sa malo aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (11), ktorého ustanovenia sa uplatňujú v rôznych fázach podľa jeho článku 188. Žiadne ustanovenie v tomto nariadení neobmedzuje žiadne právomoci v rámci a podľa Colného kódexu Spoločenstva a jeho vykonávacích ustanovení.

(16)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(17)

Toto nariadenie nemá vplyv na režim Únie na kontrolu vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ustanovený nariadením Rady (ES) č. 428/2009 (12).

(18)

Toto nariadenie je v súlade s inými príslušnými ustanoveniami o strelných zbraniach, ich súčastiach, hlavných častiach a strelive na vojenské účely, stratégiách bezpečnosti, nedovolenom obchodovaní s ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami a vývoze vojenskej technológie vrátane spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (13).

(19)

Komisia a členské štáty by sa mali vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a ďalších dôležitých informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením.

(20)

Toto nariadenie nebráni členským štátom v uplatňovaní ich ústavných pravidiel týkajúcich sa prístupu verejnosti k úradným dokladom vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokladom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (14),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET, VYMEDZENIE POJMOV A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje pravidlá, ktorými sa riadi povolenie na vývoz a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva na účely vykonávania článku 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a časťami a strelivom, doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (ďalej len „protokol OSN o strelných zbraniach“).

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1.

„strelná zbraň“ je akákoľvek prenosná zbraň s hlavňou, ktorá vystreľuje, je konštruovaná alebo môže byť upravená tak, aby vystreľovala náboj, strelu alebo projektil pôsobením okamžitého uvoľnenia nahromadenej energie, ako sa uvádza v prílohe I.

Objekt sa považuje za schopný úpravy na uvedenie náboja, strely alebo projektilu do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, ak:

má vzhľad strelnej zbrane a

v dôsledku svojej konštrukcie alebo materiálu, z ktorého je vyrobený, môže byť takto upravený;

2.

„súčasti“ sú akékoľvek prvky alebo náhradné súčasti uvedené v prílohe I, osobitne určené pre strelnú zbraň a podstatné pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu alebo zásobníka, uzáverov alebo valca, záveru alebo puzdra záveru a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo strelnej zbrane;

3.

„hlavné časti“ sú záverový mechanizmus, komora a hlaveň strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie tých strelných zbraní, ktorých sú alebo majú byť súčasťou;

4.

„strelivo“ je kompletný náboj alebo jeho komponenty vrátane nábojníc, zápaliek, výmetných náplní, striel a projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani, ako sa uvádza v prílohe I, za podmienky, že tieto komponenty samy podliehajú povoleniu v príslušnom členskom štáte;

5.

„znehodnotená strelná zbraň“ je predmet zodpovedajúci z iného hľadiska definícii strelnej zbrane, ktorý bol trvalo znehodnotený deaktiváciou, ktorá zabezpečuje, aby všetky podstatné súčasti strelnej zbrane boli trvalo nefunkčné a nedali sa odstrániť, nahradiť ani upraviť tak, aby sa strelná zbraň mohla znovu akýmkoľvek spôsobom aktivovať.

Členské štáty prijmú kroky zamerané na to, aby tieto opatrenia na deaktiváciu overil príslušný orgán. V rámci tohto overovania členské štáty zabezpečia vydanie osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho znehodnotenie strelnej zbrane alebo umiestnenie zreteľne viditeľného zodpovedajúceho označenia na strelnú zbraň;

6.

„vývoz“ je:

a)

režim vývoz v zmysle článku 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

b)

spätný vývoz v zmysle článku 182 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorý však nezahŕňa tovar prepravovaný v režime vonkajšieho tranzitu, ako sa uvádza v článku 91 uvedeného nariadenia, kde nie sú splnené formality spätného vývozu v zmysle jeho článku 182 ods. 2;

7.

„osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba, a pokiaľ to platné právne predpisy ustanovujú, združenie osôb uznané za spôsobilé vykonávať právne úkony, ale ktoré nemá postavenie právnickej osoby;

8.

„vývozca“ je osoba usadená v Únii, ktorá robí alebo v mene ktorej sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v tretej krajine a má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie. V prípade, že zmluva o vývoze nebola uzatvorená, alebo ak táto osoba nekoná vo svojom mene, potom vývozcom je osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie.

Ak právo disponovať strelnými zbraňami, ich súčasťami a hlavnými časťami alebo strelivom získa osoba usadená mimo Únie podľa zmluvy, ktorá tvorí základ vývozu, vývozca sa považuje za zmluvnú stranu usadenú v Únii;

9.

„colné územie Únie“ je územie v zmysle článku 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

10.

„vývozné colné vyhlásenie“ je úkon, ktorým určitá osoba prejavuje v predpísanej forme a predpísaným spôsobom svoj zámer prepustiť strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti a strelivo do režimu vývozu;

11.

„dočasný vývoz“ je pohyb strelných zbraní, ktoré opúšťajú colné územie Únie a ktoré sú určené na spätný dovoz v lehote nepresahujúcej 24 mesiacov;

12.

„tranzit“ je vykonanie prepravy tovaru, ktorý opúšťa colné územie Únie a prechádza cez územie tretej krajiny alebo viacerých tretích krajín s konečným miestom určenia v inej tretej krajine;

13.

„prekládka“ je tranzit, ktorý zahŕňa fyzickú vykládku tovaru z dopravných prostriedkov použitých na dovoz, po ktorom nasleduje opätovná nakládka na účely spätného vývozu, obvykle na iný dopravný prostriedok;

14.

„vývozné povolenie“ je:

a)

jednorazové povolenie alebo licencia udelené/udelená jednému konkrétnemu vývozcovi na jednotlivú zásielku jednej alebo viacerých strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva jednému určenému konečnému príjemcovi alebo adresátovi v tretej krajine, alebo

b)

povolenie alebo licencia na viacnásobný vývoz udelené/udelená jednému konkrétnemu vývozcovi na viacnásobné zásielky jednej alebo viacerých strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva jednému určenému konečnému príjemcovi alebo adresátovi v tretej krajine, alebo

c)

globálne povolenie alebo licencia udelené/udelená jednému konkrétnemu vývozcovi na viacnásobné zásielky jednej alebo viacerých strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva niekoľkým určeným konečným príjemcom alebo adresátom v jednej alebo vo viacerých tretích krajinách;

15.

„nedovolené obchodovanie“ je dovoz, vývoz, predaj, dodávka, pohyb alebo prevoz strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí alebo streliva z územia jedného členského štátu alebo cez jeho územie na územie tretej krajiny, ak platí niektorá z týchto podmienok:

a)

príslušný členský štát to nepovoľuje v súlade s podmienkami tohto nariadenia;

b)

strelné zbrane nie sú označené v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 smernice 91/477/EHS;

c)

dovezené strelné zbrane nie sú označené v čase dovozu aspoň jednoduchým označením, ktoré umožňuje identifikáciu prvej krajiny dovozu v rámci Európskej únie, alebo v prípade, že strelné zbrane nemajú takéto označenie, jedinečným označením, ktorým sa identifikujú dovezené strelné zbrane;

16.

„sledovanie“ je systematické sledovanie strelných zbraní, a ak je to možné, aj ich súčastí a hlavných častí a streliva od výrobcu ku kupujúcemu s cieľom pomôcť príslušným orgánom členských štátov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze nedovolenej výroby a obchodovania.

Článok 3

1.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

transakcie medzi štátmi alebo prepravu v rámci štátu;

b)

strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti a strelivo, ak sú osobitne určené na vojenské účely a v žiadnom prípade na samočinné strelné zbrane;

c)

strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti a strelivo, ak sú určené pre ozbrojené sily, políciu alebo orgány verejnej správy členských štátov;

d)

zberateľov a orgány zaoberajúce sa kultúrnymi a historickými aspektmi strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva, ktorých na účely tohto nariadenia za také uznal členský štát, na území ktorého sú usadené, za predpokladu, že sú zabezpečené opatrenia týkajúce sa sledovania;

e)

znehodnotené strelné zbrane;

f)

starožitné strelné zbrane a ich repliky, ktoré sú vymedzené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, za predpokladu, že starožitné strelné zbrane nezahŕňajú strelné zbrane vyrobené po roku 1899.

2.   Týmto nariadením nie je dotknuté nariadenie (EHS) č. 2913/92 (Colný kódex Spoločenstva), nariadenie (EHS) č. 2454/93 (vykonávacie ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva), nariadenie (ES) č. 450/2008 (modernizovaný Colný kódex) a režim na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, ustanovený nariadením (ES) č. 428/2009 (nariadenie o dvojakom použití).

KAPITOLA II

VÝVOZNÉ POVOLENIE, POSTUPY A KONTROLY A OPATRENIA TÝKAJÚCE SA DOVOZU A TRANZITU

Článok 4

1.   Vývozné povolenie vydané v súlade s formulárom uvedeným v prílohe II sa vyžaduje v prípade vývozu strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva uvedených v prílohe I. Takéto povolenie udeľujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený a vydáva sa v písomnej alebo elektronickej podobe.

2.   Ak si vývoz strelných zbraní, ich súčastí, hlavných častí a streliva vyžaduje vývozné povolenie podľa tohto nariadenia a tento vývoz zároveň podlieha požiadavkám na povolenie v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP, členské štáty môžu použiť jednotný postup na splnenie povinností, ktoré im ukladá toto nariadenie a uvedená spoločná pozícia.

3.   Ak sú strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti a strelivo umiestnené v inom členskom štáte alebo vo viacerých iných členských štátoch, ako je členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť o vývozné povolenie, táto skutočnosť sa uvedie v tejto žiadosti. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom bola žiadosť o vývozné povolenie podaná, bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi daného členského štátu alebo daných členských štátov a poskytnú príslušné informácie. Konzultovaný členský štát alebo štáty oznámia do 10 pracovných dní akékoľvek námietky, ktoré by mohli mať voči udeleniu takéhoto povolenia, čo bude záväzné pre členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná.

Článok 5

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6 prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia prílohy I na základe zmien a doplnení prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 a na základe zmien a doplnení prílohy I k smernici 91/477/EHS.

Článok 6

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 7

1.   Pred vydaním vývozného povolenia na vývoz strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva príslušný členský štát overí, či:

a)

dovážajúca tretia krajina povolila príslušný dovoz a

b)

tretie krajiny tranzitu, ak existujú, písomne oznámili – a to najneskôr pred odoslaním –, že nemajú námietku proti tranzitu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na:

zásielky po mori alebo vzdušnou prepravou a cez prístavy či letiská tretích krajín za predpokladu, že nedochádza k prekládke alebo zmene prostriedku prepravy;

v prípade dočasného vývozu na overiteľné zákonné účely, medzi ktoré patrí poľovníctvo, športová streľba, oceňovanie, nepredajné výstavy a opravy.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že ak sa do 20 pracovných dní odo dňa písomnej žiadosti vývozcu o vyjadrenie námietky proti tranzitu nepredložia žiadne námietky proti tranzitu, má sa za to, že oslovená tretia krajina tranzitu nemá námietky proti tranzitu.

3.   Vývozca poskytne príslušnému orgánu členského štátu, ktorý je zodpovedný za vydanie vývozného povolenia potrebné doklady preukazujúce, že dovážajúca tretia krajina povolila dovoz a že tretia krajina tranzitu nemá námietky proti tranzitu.

4.   Členské štáty spracujú žiadosti o vývozné povolenia v lehote stanovenej podľa vnútroštátneho práva alebo praxe, ktorá nepresahuje 60 pracovných dní odo dňa, keď boli príslušným orgánom poskytnuté všetky požadované informácie. Za výnimočných okolností a z náležite zdôvodnených príčin sa táto lehota môže predĺžiť na 90 pracovných dní.

5.   Doba platnosti vývozného povolenia neprekročí dobu platnosti dovozného povolenia. Ak sa v dovoznom povolení neuvádza doba platnosti, doba platnosti vývozného povolenia je najmenej deväť mesiacov okrem výnimočných okolností a náležite zdôvodnených príčin.

6.   Členské štáty môžu rozhodnúť o použití elektronických dokladov na účely spracúvania žiadostí o vývozné povolenie.

Článok 8

1.   Vývozné povolenie a dovozná licencia alebo dovozné povolenie vydané dovážajúcou treťou krajinou a sprievodné doklady spolu obsahujú na účely sledovania tieto informácie:

a)

dátumy vydania a dobu platnosti;

b)

miesto vydania;

c)

krajinu vývozu;

d)

krajinu dovozu;

e)

tretiu krajinu alebo krajiny tranzitu, ak existujú;

f)

adresáta;

g)

konečného príjemcu, ak je známy v čase odoslania;

h)

údaje umožňujúce identifikáciu strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva a ich množstvo vrátane označenia vzťahujúceho sa na strelné zbrane, a to najneskôr pred odoslaním.

2.   Informácie uvedené v odseku 1, ak sú obsiahnuté v dovoznej licencii alebo dovoznom povolení, poskytuje vývozca tretím krajinám tranzitu vopred, najneskôr pred odoslaním.

Článok 9

1.   Zjednodušené postupy na dočasný vývoz alebo spätný vývoz strelných zbraní, ich súčastí, hlavných častí a streliva sa uplatňujú takto:

a)

Vývozné povolenie sa nevyžaduje na:

i)

dočasný vývoz poľovníkmi alebo športovými strelcami ako súčasť ich sprevádzaného osobného majetku počas cesty do tretej krajiny za predpokladu, že príslušným orgánom túto cestu zdôvodnia, najmä predložením pozvánky alebo iného dôkazu o poľovníckej činnosti alebo športovej streleckej činnosti v tretej krajine určenia:

jednej alebo viacerých strelných zbraní,

ich hlavných častí, ak sú označené, ako aj ich súčastí,

s nimi súvisiaceho streliva s obmedzením na najviac 800 nábojov pre poľovníkov a najviac 1 200 nábojov pre športových strelcov;

ii)

spätný vývoz poľovníkmi alebo športovými strelcami ako súčasť ich sprevádzaného osobného majetku po dočasnom použití na poľovníctvo alebo športovú streľbu za predpokladu, že strelné zbrane zostanú vlastníctvom osoby usadenej mimo colného územia Únie a strelné zbrane sa spätne vyvezú tejto osobe.

b)

Poľovníci a športoví strelci pri opustení colného územia Únie cez iný členský štát, ako je členský štát ich bydliska príslušným orgánom predložia európsky zbrojný pas ustanovený v článkoch 1 a 12 smernice 91/477/EHS. V prípade cesty lietadlom sa európsky zbrojný pas predloží príslušným orgánom pri odovzdaní príslušných položiek leteckej spoločnosti na prepravu mimo colného územia Únie.

Poľovníci a športoví strelci sa môžu pri opustení colného územia Únie cez členský štát svojho bydliska rozhodnúť predložiť namiesto európskeho zbrojného pasu iný doklad, ktorý príslušné orgány tohto členského štátu považujú za platný na tento účel.

c)

Príslušné orgány členského štátu pozastavia na obdobie nepresahujúce 10 dní proces vývozu alebo v prípade potreby inak zabránia tomu, aby strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti alebo strelivo opustili colné územie Únie cez tento členský štát, ak majú dôvodné podozrenie, že dôvody, ktoré uviedli poľovníci alebo športoví strelci, nie sú v súlade s príslušnými kritériami a povinnosťami ustanovenými v článku 10. Za výnimočných okolností a z náležite zdôvodnených príčin sa lehota uvedená v tomto písmene môže predĺžiť na 30 dní.

2.   Členské štáty v súlade so svojimi platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi stanovia zjednodušené postupy na:

a)

spätný vývoz strelných zbraní po dočasnom použití na oceňovanie alebo nepredajnú výstavu, alebo aktívny zušľachťovací styk na opravu pod podmienkou, že strelné zbrane zostanú vo vlastníctve osoby usadenej mimo colného územia Únie a strelné zbrane sa spätne vyvezú tejto osobe;

b)

spätný vývoz strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva v prípade, že sú dočasne uskladnené od okamihu, keď vstúpia na colné územie Únie, až po jeho opustenie;

c)

dočasný vývoz strelných zbraní na účel ocenenia a opravy a nepredajnej výstavy pod podmienkou, že vývozca zdôvodní zákonné vlastníctvo týchto strelných zbraní a vyváža ich v colnom režime pasívny zušľachťovací styk alebo colnom režime dočasný vývoz.

Článok 10

1.   Pri rozhodovaní o tom, či udeliť vývozné povolenie podľa tohto nariadenia, členské štáty zvážia všetky podstatné skutočnosti, v prípade potreby vrátane:

a)

ich záväzkov a povinností ako strán príslušných medzinárodných dojednaní o kontrole vývozu alebo príslušných medzinárodných zmlúv;

b)

aspektov vnútroštátnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2008/944/SBZP;

c)

aspektov zamýšľaného konečného použitia, adresáta, určeného konečného príjemcu a rizika zneužitia.

2.   Okrem príslušných aspektov uvedených v odseku 1 členské štáty pri posudzovaní žiadosti o vývozné povolenie zohľadnia, či vývozca používa primerané a vhodné spôsoby a postupy na zabezpečenie súladu s ustanoveniami a cieľmi tohto nariadenia a s podmienkami povolenia.

Pri rozhodovaní o tom, či udeliť vývozné povolenie podľa tohto nariadenia, členské štáty dodržiavajú svoje záväzky týkajúce sa sankcií ukladaných na základe rozhodnutí prijatých Radou alebo na základe rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), alebo záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, najmä čo sa týka zbrojných embárg.

Článok 11

1.   Členské štáty:

a)

odmietnu udeliť vývozné povolenie, ak žiadateľ má záznam v registri trestov týkajúci sa konania, ktoré je trestným činom uvedeným v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (15), alebo akékoľvek iného konania za predpokladu, že je trestným činom, ktorého spáchanie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou najmenej štyri roky alebo závažnejším trestom;

b)

zrušia, pozastavia, zmenia alebo odvolajú vývozné povolenie, ak podmienky na jeho udelenie nie sú splnené alebo už nie sú splnené.

Týmto odsekom nie sú dotknuté prísnejšie pravidlá vnútroštátnych právnych predpisov.

2.   V prípade, že členské štáty zamietnu, zrušia, pozastavia, zmenia alebo odvolajú vývozné povolenie, informujú o tom príslušné orgány ostatných členských štátov a vymieňajú si s nimi príslušné informácie. Ak príslušné orgány členského štátu pozastavili platnosť vývozného povolenia, ich konečné posúdenie sa oznámi ostatným členským štátom na konci doby pozastavenia platnosti.

3.   Predtým, ako príslušné orgány členského štátu udelia vývozné povolenie na základe tohto nariadenia, zohľadnia všetky zamietavé rozhodnutia podľa tohto nariadenia, o ktorých boli informované, s cieľom uistiť sa, či bolo povolenie zamietnuté príslušnými orgánmi iného členského štátu alebo členských štátov v prípade v podstate rovnakej transakcie (týkajúce sa tovaru v podstate s rovnakými parametrami alebo technickými vlastnosťami pre rovnakého dovozcu alebo adresáta).

Najprv sa môžu poradiť s príslušnými orgánmi členského štátu alebo členských štátov, ktoré vydali rozhodnutia o zamietnutí, zrušení, pozastavení, zmene alebo odvolaní podľa odsekov 1 a 2. Ak sa po takejto konzultácii príslušné orgány členského štátu rozhodnú udeliť povolenie, oznámia to príslušným orgánom ostatných členských štátov, pričom poskytnú všetky dôležité informácie na vysvetlenie svojho rozhodnutia.

4.   Všetky informácie zdieľané v súlade s ustanoveniami tohto článku musia byť v súlade s ustanoveniami článku 19 ods. 2, pokiaľ ide o zachovanie ich dôvernosti.

Článok 12

Členské štáty v súlade so svojimi platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou uchovávajú najmenej 20 rokov všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní, a ak je to vhodné a možné, ich súčastí a hlavných častí a streliva, ktoré sú potrebné na sledovanie a identifikáciu týchto strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva a na zabránenie nedovolenému obchodovaniu s týmito výrobkami a na odhaľovanie takýchto prípadov. Takéto informácie zahŕňajú miesto a dátumy vydania a dobu platnosti vývozného povolenia; krajinu vývozu; krajina dovozu; ak je to možné tretiu krajinu tranzitu; adresáta; konečného príjemcu, ak je známy v čase vývozu; opis a množstvo položiek vrátane použitého spôsobu ich označenia.

Tento článok sa nevzťahuje na vývozy ustanovené v článku 9.

Článok 13

1.   Členské štáty v prípade podozrenia požiadajú dovážajúcu tretiu krajinu, aby potvrdila prijatie odoslanej zásielky strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí alebo streliva.

2.   Na základe žiadosti vyvážajúcej tretej krajiny, ktorá je v čase vývozu stranou protokolu OSN o strelných zbraniach, členské štáty potvrdia prijatie odoslanej zásielky strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí alebo streliva v rámci colného územia Únie, ktoré je spravidla zabezpečené predložením príslušných colných dovozných dokladov.

3.   Členské štáty dodržiavajú odseky 1 a 2 v súlade s ich platným vnútroštátnym právom alebo praxou. Najmä v prípade vývozu sa môže príslušný orgán členského štátu rozhodnúť, či sa obráti na vývozcu alebo priamo na dovážajúcu tretiu krajinu.

Článok 14

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby ich postupy udeľovania povolenia boli bezpečné a aby sa pravosť dokladov mohla overiť alebo potvrdiť.

Overenie a potvrdenie platnosti sa v prípade potreby môžu zabezpečiť aj diplomatickou cestou.

Článok 15

S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tohto nariadenia prijmú členské štáty potrebné a primerané opatrenia umožňujúce ich príslušným orgánom:

a)

získať informácie o akejkoľvek objednávke alebo transakcii zahŕňajúcej strelné zbrane, ich súčasti, hlavné časti a strelivo a

b)

zistiť, či sa riadne uplatňujú opatrenia týkajúce sa kontroly vývozu, medzi ktoré môže patriť najmä právo vstupu do priestorov osôb so záujmom o vývoznú transakciu.

Článok 16

Členské štáty stanovia pravidlá ukladania sankcií uplatňovaných v prípadoch porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že sú vykonávané. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

KAPITOLA III

COLNÉ FORMALITY

Článok 17

1.   Pri plnení colných formalít potrebných na vývoz strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí alebo streliva na colnom úrade vývozu vývozca predloží dôkaz, že získal potrebné vývozné povolenie.

2.   Od vývozcu možno vyžadovať, aby predložil preklad akýchkoľvek dokladov predložených ako dôkaz do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa podáva vývozné colné vyhlásenie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právomoci udelené členským štátom podľa nariadenia (EHS) č. 2913/92, členské štáty počas obdobia nepresahujúceho10 dní pozastavia proces vývozu z ich územia, alebo ak je to potrebné, inak zabránia, aby strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti alebo strelivo, ktorých sa týka platné vývozné povolenie, opustili colné územie Únie cez ich územie, pokiaľ majú dôvodné podozrenie, že:

a)

pri udeľovaní povolenia neboli zohľadnené príslušné informácie alebo

b)

od udelenia povolenia sa značne zmenili okolnosti.

Za výnimočných okolností a z náležite zdôvodnených príčin sa uvedená lehota môže predĺžiť na 30 dní.

4.   V lehote alebo predĺženej lehote uvedenej v odseku 3 členské štáty buď uvoľnia strelné zbrane, ich súčasti a hlavné časti alebo strelivo, alebo príjmu opatrenia podľa článku 11 ods. 1 písm. b).

Článok 18

1.   Členské štáty môžu stanoviť, aby sa colné formality týkajúce sa vývozu strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí alebo streliva vybavovali iba na colných úradoch splnomocnených na tento účel.

2.   Členské štáty využívajúce možnosť uvedenú v odseku 1 informujú Komisiu o riadne splnomocnených colných úradoch alebo o následných zmenách. Komisia uverejňuje a aktualizuje tieto informácie každý rok v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

KAPITOLA IV

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 19

1.   Členské štáty v spolupráci s Komisiou a v súlade s článkom 21 ods. 2 prijmú všetky primerané opatrenia na nadviazanie priamej spolupráce a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi s cieľom posilniť účinnosť opatrení stanovených týmto nariadením. Takéto informácie môžu obsahovať:

a)

podrobnosti o vývozcoch, ktorých žiadosť o povolenie bola zamietnutá, alebo o vývozcoch, ktorí podliehajú rozhodnutiam prijatým členskými štátmi podľa článku 11;

b)

údaje o adresátoch alebo iných subjektoch zapojených do podozrivých činností, a ak sú k dispozícii, údaje o nimi využívaných trasách.

2.   Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 (16) o vzájomnej pomoci, a najmä jeho ustanovenia o dôvernosti informácií sa uplatňujú primerane na opatrenia podľa tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 20 tohto nariadenia.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

1.   Zriadi sa koordinačná skupina pre vývoz strelných zbraní (ďalej len „koordinačná skupina“), ktorej bude predsedať zástupca Komisie. Každý členský štát do nej vymenuje svojho zástupcu.

Koordinačná skupina preskúma akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, ktoré môže vzniesť buď predseda, alebo zástupca členského štátu. Je viazaná pravidlami dôvernosti, ktoré sú uvedené v nariadení (ES) č. 515/97.

2.   Predseda koordinačnej skupiny alebo koordinačná skupina konzultujú vždy, keď je to potrebné, s akýmikoľvek príslušnými zainteresovanými stranami dotknutými týmto nariadením.

Článok 21

1.   Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, právnych predpisoch a správnych ustanoveniach prijatých pri vykonávaní tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 16.

2.   Do 19. apríla 2012 každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o vnútroštátnych orgánoch príslušných pre vykonávanie článkov 7, 9, 11 a 17. Na základe týchto informácií Komisia každý rok uverejní a aktualizuje zoznam týchto orgánov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

3.   Komisia do 19. apríla 2017 a následne na základe žiadosti koordinačnej skupiny a v každom prípade každých desať rokov preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho vykonávaní, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmenu a doplnenie. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie na vypracovanie tejto správy vrátane informácií o použití jednotného postupu ustanoveného v článku 4 ods. 2.

Článok 22

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 30. septembra 2013.

Odseky 1 a 2 článku 13 sa však uplatňujú od tridsiateho dňa po dátume, keď v Európskej únii nadobudne platnosť protokol OSN o strelných zbraniach, v nadväznosti na jeho uzatvorenie podľa článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. marca 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. marca 2012.

(2)  Ú. v. ES L 280, 24.10.2001, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  KOM(2005) 329. Oznámenie tiež informovalo o technických úpravách smernice 91/477/EHS s cieľom zahrnúť príslušné ustanovenia vyžadované na základe protokolu OSN v súvislosti s prevodmi zbraní v rámci Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, ktorá bola napokon zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES (Ú. v. EÚ L 179, 8.7.2008, s. 5).

(6)  Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(8)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

(14)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(15)  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).


PRÍLOHA I (1)

Zoznam strelných zbraní, ich súčastí a hlavných častí a streliva

 

OPIS

KÓD KN (2)

1

Krátke samonabíjacie alebo opakovacie strelné zbrane

ex 9302 00 00

2

Krátke jednoranové strelné zbrane s centrálnou perkusiou

ex 9302 00 00

3

Krátke jednoranové strelné zbrane s prstencovou perkusiou s celkovou dĺžkou menej ako 28 cm

ex 9302 00 00

4

Dlhé poloautomatické strelné zbrane, ktorých zásobník a komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5

Dlhé samonabíjacie strelné zbrane, ktorých zásobník a komora nemôžu spolu pojať viac ako tri náboje, ak ich nabíjacie zariadenie je odnímateľné alebo nie je isté, že táto zbraň sa nedá bežnými nástrojmi konvertovať na zbraň, ktorej zásobník a komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6

Dlhé opakovacie a samonabíjacie strelné zbrane s hladko vyvŕtanými hlavňami nepresahujúcimi dĺžku 60 cm

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

7

Samonabíjacie zbrane pre civilné použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s automatickými mechanizmami

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

8

Dlhé opakovacie strelné zbrane, iné ako tie, ktoré sú zaradené do bodu 6

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9

Dlhé jednoranové strelné zbrane s vŕtanou hlavňou

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

10

Dlhé samonabíjacie strelné zbrane, iné ako tie, ktoré sú zaradené do bodov 4 až 7

ex 9303 90 00

11

Krátke jednoranové strelné zbrane s prstencovou perkusiou s celkovou dĺžkou viac ako 28 cm

ex 9302 00 00

12

Dlhé jednoranové strelné zbrane s hladkou hlavňou

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

13

Súčasti osobitne určené pre strelnú zbraň a potrebné na jej fungovanie vrátane hlavne, rámu alebo zásobníka, uzáverov alebo valca, záveru alebo puzdra záveru, a akékoľvek zariadenie určené alebo upravené na zníženie zvuku vyvolaného výstrelom zo strelnej zbrane

Ktorákoľvek hlavná časť takýchto strelných zbraní: mechanizmus uzáveru, komora a hlaveň strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

14

Strelivo: úplný náboj alebo jeho komponenty vrátane nábojníc, zápaliek, výmetných náplní, striel a projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani, za predpokladu, že tieto komponenty samy podliehajú povoleniu v príslušnom členskom štáte

ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

15

Zbierky a zberateľské predmety historického významu

Starožitnosti staršie ako 100 rokov

ex 9705 00 00

ex 9706 00 00

Na účely tejto prílohy:

a)

„krátka strelná zbraň“ je strelná zbraň, ktorej hlaveň nepresahuje 30 cm alebo ktorej celková dĺžka je najviac 60 cm;

b)

„dlhá strelná zbraň“ je akákoľvek strelná zbraň, iná ako krátka strelná zbraň;

c)

„samočinná strelná zbraň“ je strelná zbraň, ktorá sa znovu automaticky nabíja po každom vystrelení jedného náboja a môže vystreliť viac ako jeden náboj pri jednom stlačení spúšte;

d)

„samonabíjacia strelná zbraň“ je strelná zbraň, ktorá sa znovu automaticky nabíja po každom vystrelení jedného náboja a môže vystreliť iba jeden náboj pri jednom stlačení spúšte;

e)

„opakovacia strelná zbraň“ je strelná zbraň, ktorá je skonštruovaná tak, že po vystrelení náboja sa znovu nabije zo zásobníka alebo bubienka ručným zásahom;

f)

„jednoranová strelná zbraň“ je strelná zbraň bez zásobníka, ktorá sa nabíja pred každým výstrelom ručným vložením náboja do komory alebo do nabíjacieho priestoru pri ústí hlavne.


(1)  Na základe kombinovanej nomenklatúry tovarov, ktorá je uvedená v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)  Tam, kde sú uvedené znaky „ex“, sa rozsah určuje uplatnením číselného znaku KN spolu so zodpovedajúcim opisom.


PRÍLOHA II

(vzor formulára vývozného povolenia)

(podľa článku 4 tohto nariadenia)

Členské štáty pri udeľovaní vývozných povolení dbajú o to, aby z vydaného formulára jasne vyplývalo, o aký druh povolenia ide.

Toto vývozné povolenie platí do dátumu uplynutia jeho platnosti vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Image

Image

Image


Top