EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z  9. marca 2012 , ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 Text s významom pre EHP

OJ L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 037 P. 3 - 297

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 231/2012

z 9. marca 2012,

ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 14 a článok 30 ods. 4, a na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

Mali by sa prijať špecifikácie týkajúce sa pôvodu, kritérií čistoty a všetky ďalšie potrebné informácie, pokiaľ ide o prídavné látky v potravinách uvedené v zoznamoch Únie v prílohe II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(2)

Na tento účel by sa mali aktualizovať a do tohto nariadenia prevziať špecifikácie, ktoré sa predtým vypracovali v súvislosti s prídavnými látkami v potravinách v smernici Komisie 2008/128/ES z 22. decembra 2008, ktorou sa stanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (3), v smernici Komisie 2008/84/ES z 27. augusta 2008 ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (4) a v smernici Komisie 2008/60/ES zo 17. júna 2008 ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách (5). V dôsledku toho by sa uvedené smernice mali zrušiť.

(3)

Je potrebné vziať do úvahy špecifikácie a analytické techniky stanovené v Potravinovom kódexe pripravenom Spoločným výborom odborníkov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách – Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (ďalej len „JECFA“).

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vyjadril svoje stanovisko k bezpečnosti kopolyméru základného metakrylátu (6) ako povlakovej látky. Uvedená prídavná látka v potravinách sa následne povolila na základe špecifických použití a pridelilo sa jej číslo E 1205. Preto by sa mali prijať špecifikácie pre uvedenú prídavnú látku.

(5)

Potravinové farbivá etylester kyseliny beta-apo-8'-karoténovej E 160 f, a hnedá FK (E 154), ako aj nosič bentonit obsahujúci hliník (E 558) sa podľa informácií od výrobcov potravín už viac nepoužívajú. Preto by sa súčasné špecifikácie týkajúce sa uvedených prídavných látok do potravín nemali prevziať do tohto nariadenia.

(6)

Úrad 10. februára 2010 vyjadril stanovisko k bezpečnosti sacharózových esterov mastných kyselín (E 473) pripravených z vinylesterov mastných kyselín (7). Súčasné špecifikácie by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť, a to predovšetkým znížením maximálnych limitov nečistôt predstavujúcich bezpečnostné riziko.

(7)

Špecifické kritériá čistoty, ktoré sú v súčasnosti uplatniteľné, by sa mali prispôsobiť znížením maximálnych limitov týkajúcich sa jednotlivých významných ťažkých kovov, kde je to možné, a v prípadoch, keď sú limity JECFA nižšie ako limity, ktoré sú v súčasnosti platné. Na základe uvedeného prístupu by sa mali znížiť maximálne limity kontaminantu 4-metylimidazolu v amoniakovom karamele (E 150 c), sulfátového popola v beta-karoténe [E 160 a i)], a horečnatých a alkalických solí v uhličitane vápenatom (E 170). Odchylne od uvedeného prístupu by sa malo postupovať iba v prípade prídavných látok citran trisodný [E 331 iii)] (obsah olova), karagénan (E 407) a spracovaná chaluha Euchema (E 407 a) (obsah kadmia), keďže výrobcovia vyhlásili, že súlad s prísnejšími ustanoveniami Únie, ktoré zohľadňujú limity JECFA, by nebol technicky dosiahnuteľný. Príspevok k celkovému príjmu uvedených dvoch kontaminantov (olovo a kadmium) v uvedených troch jednotlivých prídavných látkach v potravinách sa nepovažuje za významný. Naopak, v prípade fosforečnanov (E 338 – E 341 a E 450 – E 452) by sa mali určiť nové, značne nižšie hodnoty v porovnaní s hodnotami, ktoré uviedol JECFA, a to na základe nového vývoja výrobných postupov a so zohľadnením nedávnych odporúčaní úradu týkajúcich sa zníženia príjmu arzénu, najmä v anorganickej forme (8). Okrem toho by sa z bezpečnostných dôvodov malo zaviesť nové ustanovenie týkajúce sa arzénu v prípade kyseliny glutamovej (E 620). Celková bilancia uvedených úprav je na prospech spotrebiteľov, keďže maximálne limity ťažkých kovov sa vo všeobecnosti sprísňujú, a to v prípade väčšiny prídavných látok v potravinách. V špecifikáciách by mali byť zahrnuté podrobné informácie o výrobnom procese a východzích materiáloch prídavných látok v potravinách s cieľom uľahčiť akékoľvek budúce rozhodnutie podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 1333/2008.

(8)

V špecifikáciách by sa nemali uvádzať odkazy na organoleptické skúšky týkajúce sa chuti, keďže od kontrolných orgánov sa nemôže očakávať, aby niesli riziko spojené s ochutnávaním chemickej látky.

(9)

V špecifikáciách by sa nemali uvádzať odkazy na triedy, keďže takýto odkaz nemá žiadny prínos.

(10)

V špecifikáciách by sa nemali uvádzať odkazy na všeobecný parameter „ťažké kovy“, keďže tento parameter sa netýka toxicity, ale skôr všeobecnej analytickej metódy. Parametre týkajúce sa jednotlivých ťažkých kovov súvisia s toxicitou a sú zahrnuté v špecifikáciách.

(11)

Niektoré prídavné látky v potravinách sú v súčasnosti uvedené pod rôznymi názvami – karboxymetylcelulóza (E 466), sieťovaná karboxymetylcelulóza sodná (E 468), enzymaticky hydrolyzovaná karboxymetylcelulóza (E 469) a včelí vosk, biely a žltý (E 901) v rôznych ustanoveniach smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES (9). Špecifikácie stanovené týmto nariadením by preto mali odkazovať na uvedené rôzne názvy.

(12)

Súčasné ustanovenia týkajúce sa polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) sú príliš všeobecné a nie sú relevantné z hľadiska bezpečnosti, preto by sa mali nahradiť maximálnymi limitmi jednotlivých PAU, ktoré sú relevantné pri prídavných látkach v potravinách – rastlinné uhlie (E 153) a mikrokryštalický vosk (E 905). Podobné maximálne limity by sa mali stanoviť pri formaldehyde v karagénane (E 407) a spracovanej chaluhe Euchema E 407 a), pri konkrétnych mikrobiologických kritériách v agare (E 406) a pri obsahu salmonella spp. v manitole [E 421 ii)] vyrábanom fermentáciou.

(13)

Použitie propán-2-olu (izopropanolu, izopropylalkoholu) by sa malo povoliť na výrobu prídavných látok kurkumín (E 100) and paprikový extrakt (E 160 c), v súlade so špecifikáciami JECFA, pretože toto konkrétne použitie úrad považuje za bezpečné (10). Použitie etanolu ako náhrady propán-2-olu pri výrobe gumy gellan (E 418) by sa malo povoliť v tých prípadoch, keď je konečný výrobok naďalej v súlade so všetkými ostatnými špecifikáciami a etanol sa považuje za menšie bezpečnostné riziko.

(14)

Mal by sa špecifikovať percentuálny podiel farbiacej látky v košenile, kyseline karmínovej, karmínoch (E 120), keďže maximálne limity sa majú uplatňovať na kvantity danej farbiacej látky.

(15)

Systém číslovania podkategórií karoténov (E 160 a) by sa mal aktualizovať s cieľom zosúladiť ho so systémom číslovania v Codex Alimentarius.

(16)

Tuhá forma kyseliny mliečnej (E 270) by sa tiež mala zahrnúť do špecifikácií, keďže sa teraz tiež môže vyrábať v tuhej forme a neexistujú obavy súvisiace s bezpečnosťou.

(17)

Súčasné hodnoty teploty pri úbytku sušením v súvislosti s citranom sodným [E 331 (i)] v bezvodej forme, by sa mali upraviť, pretože za podmienok uvedených v súčasnosti sa látka rozkladá. Podmienky súvisiace so sušením v prípade citranu trisodného [E 331 iii)] by sa mali tiež upraviť s cieľom zlepšiť reprodukovateľnosť metódy.

(18)

Súčasná hodnota špecifickej absorpcie α-tokoferolu (E 307) by sa mala upraviť a bod sublimácie kyseliny sorbovej (E 200) by sa mal nahradiť znením „skúška rozpustnosti“, keďže bod sublimácie nie je relevantný. Špecifikácia bakteriálnych zdrojov pri výrobe nizínu (E 234) a natamycínu (E 235) by sa mala aktualizovať podľa súčasnej taxonomickej nomenklatúry.

(19)

Keďže v súčasnosti sú dostupné nové inovačné výrobné techniky, ktorých výsledkom sú menej kontaminované prídavné látky v potravinách, prítomnosť hliníka v prídavných látkach v potravinách by sa mala obmedziť. S cieľom posilniť právnu istotu a nediskrimináciu je vhodné poskytnúť výrobcom prídavných látok v potravinách prechodné obdobie na postupné prispôsobenie uvedeným obmedzeniam.

(20)

Maximálne limity týkajúce sa hliníka by sa mali stanoviť pri prídavných látkach v potravinách v prípadoch, keď je to relevantné, a najmä v prípade fosforečnanov vápenatých [E 341 i) – iii)] určených na používanie v potravinách pre dojčatá a malé deti (11), ako bolo vyjadrené v príslušnom stanovisku Vedeckého výboru pre potraviny vyjadrenom 7. júna 1996 (12). V tejto súvislosti by sa mal stanoviť aj maximálny limit v prípade hliníka v citrane vápenatom (E 333).

(21)

Maximálne limity v prípade hliníka v prípade fosforečnanov vápenatých [E 341 i)-iii)], difosforečnanu disodného [E 450 i)] a dihydrogendifosforečnanu divápenatého [E 450 vii)] by mali byť v súlade so stanoviskom úradu z 22. mája 2008 (13). Súčasné limity by sa mali znížiť v prípadoch, keď je to technicky uskutočniteľné a keď je príspevok k celkovému príjmu hliníka významný. V tejto súvislosti by sa mali hliníkové laky jednotlivých potravinových farbív povoliť iba vtedy, ak je to potrebné z technického hľadiska.

(22)

Ustanovenia týkajúce sa maximálnych limitov v prípade hliníka vo fosforečnane divápenatom [E 341 ii)], fosforečnane trivápenatom [E 341 iii)] a dihydrogendifosforečnane divápenatom [E 450 vii)] by nemali spôsobiť žiadne narušenie trhu z dôvodu možného nedostatku zásob.

(23)

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 258/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi (14), by sa stanoviť maximálne limity v prípade kontaminantu pentachlórfenol v guarovej gume (E 412).

(24)

Podľa odôvodnenia 48 v nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (15), sa od členských štátov žiada, aby preskúmali iné potraviny ako tie, ktoré sú zahrnuté v uvedenom nariadení, z hľadiska výskytu kontaminantu 3-MCPD, aby bolo možné zvážiť potrebu určiť maximálne hladiny týkajúce sa uvedenej látky. Francúzske orgány predložili údaje o vysokých koncentráciách 3-MCPD v prídavnej látke v potravinách glycerole (E 422) a priemernej úrovni používania tejto prídavnej látky v potravinách v rôznych kategóriách potravín. Mali by sa stanoviť maximálne limity pri 3-MCPD v tejto konkrétnej prídavnej látke v potravinách s cieľom predísť kontaminácii konečných potravín prekračujúcej prípustné množstvo, so zohľadnením faktora riedenia.

(25)

Na základe vývoja analytických metód by sa určité súčasné špecifikácie mali aktualizovať. Súčasná limitná hodnota „nezistiteľné“ je spojená s vývojom analytických metodológií a mala by sa nahradiť špecifickým číslom pre prídavné látky estery mono- a diglyceridov mastných kyselín (E 472 a – f), estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (E 475) a estery propán-1,2-diolu s mastnými kyselinami (E 477).

(26)

Špecifikácie súvisiace s výrobným postupom by sa mali aktualizovať v prípade esterov mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou citrónovou (E 472 c), pretože používanie alkalických báz sa dnes nahrádza používaním miernejšie pôsobiacich solí.

(27)

Súčasné kritérium „voľné mastné kyseliny“ v prípade prídavných látok v potravinách estery mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou citrónovou (E 472 c) a estery mono- a diglyceridov mastných kyselín kyselinou mono- a diacetylvínnou (E 472 e) nie je vhodné. Malo by sa nahradiť kritériom „hodnota kyslosti“, keďže toto kritérium lepšie vyjadruje titráciou odhadovaný obsah voľných kyselinových skupín. To je v súlade so 71. správou JECFA o prídavných látkach v potravinách (16), v ktorej sa prijala takáto zmena v prípade esterov mono- a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou mono- a diacetylvínnou (E 472 e).

(28)

Súčasný chybný opis prídavnej látky oxid horečnatý (E 530) by sa mal opraviť podľa informácií, ktoré predložili výrobcovia, s cieľom zosúladiť ho s Pharmacopoeia Europea  (17). Súčasná maximálna hodnota redukujúcich látok v prípade prídavnej látky kyselina glukónová (E 574) by sa mal tiež aktualizovať, keďže tento limit nie je technicky uskutočniteľný. Pokiaľ ide o odhad obsahu vody v xylitole (E 967), súčasná metóda založená na „strate sušením“ by sa mala nahradiť vhodnejšou metódou.

(29)

Niektoré súčasné špecifikácie prídavnej látky vosk kandelila (E 902) by sa nemali prevziať do tohto nariadenia, pretože sú premenlivé. V prípade dihydrogéndifosforečnanu divápenatého [E 450 vii)] by sa súčasná položka týkajúca sa obsahu P2O5 mala opraviť.

(30)

Faktor výpočtu v súčasnej položke „rozbor“ v prípade taumatínu (E 957) by sa mal opraviť. Tento faktor sa má používať v Kjeldahlovej metóde na odhad celkového obsahu látky založenej na meraní dusíka. Faktor výpočtu by sa mal aktualizovať podľa uverejnenej relevantnej literatúry týkajúcej sa taumatínu (E 957).

(31)

Úrad zhodnotil bezpečnosť glykozidov steviolu ako sladidla a svoje stanovisko vyjadril 10. marca 2010 (18). Používanie glykozidov steviolu, ktorým bolo pridelené číslo E 960, sa následne povolilo na základe dobre vymedzených podmienok používania. Preto by sa mali prijať špecifikácie pre túto prídavnú látku.

(32)

V dôsledku taxonomickej zmeny by sa súčasné špecifikácie týkajúce sa východzích materiálov (kvasiniek) používaných pri výrobe erytritolu (E 968) mali aktualizovať.

(33)

V prípade extraktu Quillaia (E 999) by sa súčasné špecifikácie týkajúce sa pH mali upraviť s cieľom ich zosúladenia s JECFA.

(34)

Kombinácia kyseliny citrónovej a kyseliny fosforečnej [z ktorých je v súčasnosti každá jednotlivo povolená na používanie pri výrobe prídavnej látky polydextróza (E 1200)] by mala byť povolená v prípadoch, keď konečný výrobok naďalej spĺňa špecifikácie čistoty, keďže zlepšuje výťažok a umožňuje lepšie riadiť reakčnú kinetiku. Táto zmena a doplnenie neprináša žiadne bezpečnostné riziko.

(35)

Molekulová hmotnosť polymérov sa na rozdiel od malých molekúl nevyjadruje jedinou hodnotou. Daný polymér môže mať distribúciu molekúl s rôznymi hmotnosťami. Distribúcia môže závisieť od spôsobu výroby polyméru. Fyzikálne vlastnosti polymérov a reakcie súvisia s hmotnosťou a distribúciou molekúl s určitou hmotnosťou v zmesi. Skupina matematických modelov opisuje zmes rôznymi spôsobmi s cieľom objasniť distribúciu molekúl v zmesi. Spomedzi rôznych modelov, ktoré sú v dispozícii, je vo vedeckej literatúre na opis polymérov odporúčané používať priemernú molekulovú hmotnosť (weight average molecular weight – Mw) Špecifikácie polyvinylpyrolidónu (E 1201) by sa preto mali príslušným spôsobom upraviť.

(36)

Kritérium „Destilačné rozpätie teplôt“ v súčasnej špecifikácii propán-1,2 diolu (E 1520) vedie k protichodným záverom v porovnaní s výsledkami analýzy. Toto kritérium by sa preto malo opraviť a premenovať na „Destilačná skúška“.

(37)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácie potravinárskych prídavných látok

Špecifikácie potravinárskych prídavných látok vrátane farbív a sladidiel uvedených v prílohe II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zrušenie

Smernice 2008/60/ES, 2008/84/ES a 2008/128/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. decembra 2012.

Článok 3

Prechodné opatrenia

Potraviny s obsahom potravinárskych prídavných látok, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi umiestnené na trh pred 1. decembrom 2012 a ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa môžu uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2012.

Špecifikácie stanovené v prílohe, pokiaľ ide o prídavné látky glykozidy steviolu (E 960) a kopolyméru základného metakrylátu (E 1205) sa však uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2009, s. 20.

(4)  Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008, s. 17.

(6)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); vedecké stanovisko týkajúce sa používania kopolyméru základného metakrylátu ako prídavnej látky v potravinách na žiadosť Európskej komisie. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2010; 8(2):1513.

(7)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); vedecké stanovisko týkajúce sa bezpečnosti sacharózových esterov mastných kyselín pripravených z vinylesterov mastných kyselín a rozšírenia používania sacharózových esterov mastných kyselín v arómach na žiadosť Európske komisie. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2010; 8(3):1512.

(8)  Pracovná skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain – CONTAM); vedecké stanovisko týkajúce sa arzénu v potravinách. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2009; 7(10):1351.

(9)  Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1.

(10)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); Vedecké stanovisko k opätovnému vyhodnoteniu kurkumínu (E 100) ako prídavnej látky v potravinách. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2010; 8(9):1679.

(11)  Podľa definície v smernici Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16).

(12)  Stanovisko týkajúce sa prídavných látok vo výživových prípravkoch určených na používanie v počiatočnej výžive dojčiat, následnej výžive dojčiat a výžive pre dojčatá a malé deti. Správy Vedeckého výboru pre potraviny (40. séria), s. 13 – 30, (1997).

(13)  Vedecké stanovisko komisie pre prídavné látky do potravín, látky určené na aromatizáciu, pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami týkajúce sa bezpečnosti hliníka v súvislosti s príjmom prostredníctvom potravy, vypracované na žiadosť Európskej komisie. The EFSA Journal (2008) 754, 1-34.

(14)  Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 28.

(15)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.

(16)  Séria technických správ WHO (WHO Technical Report Series), č. 956, 2010.

(17)  EP 7.0 zväzok 2, s. 2415 – 2416.

(18)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources (ANS); Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive (Vedecké stanovisko Pracovnej skupiny pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín k bezpečnosti glykozidov steviolu na účely navrhovaného používania ako potravinárskej prídavnej látky). The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


PRÍLOHA

Poznámka: etylénoxid sa nesmie používať v potravinárskych prídavných látkach na účely sterilizácie

Hliníkové laky na používanie vo farbivách iba vo výslovne uvedených prípadoch.

Definícia:

Hliníkové (alumíniové) laky sa pripravujú reakciou farbív vyhovujúcich kritériám čistoty stanoveným v príslušnej upresňujúcej monografii s oxidom hlinitým vo vodnom prostredí. Oxid hlinitý je obvykle čerstvo pripravený nesušený materiál, ktorý sa pripravuje reakciou síranu alebo chloridu hlinitého s uhličitanom alebo hydrogenuhličitanom sodným alebo vápenatým, alebo s amoniakom. Po vytvorení laku sa výrobok prefiltruje, premyje vodou a vysuší. V konečnom výrobku sa môže nachádzať aj nezreagovaný oxid hlinitý

Látky nerozpustné v HCl

Najviac 0,5 %

Látky nerozpustné v ΝaΟΗ

Najviac 0,5 %, iba v prípade erytrozínu Ε 127

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % (v neutrálnom prostredí)

Na zodpovedajúce farbivá sa vzťahujú špecifické kritériá čistoty

E 100 KURKUMÍN

Synonymá

CI prírodná žltá 3; kurkumová žltá; diferoylmetán

Definícia

Kurkumín sa získava extrakciou kurkumy rozpúšťadlom, t. j. extrakciou podzemkov kurkumy dlhej Curcuma longa L. Aby sa získal koncentrovaný kurkumínový prášok, extrakt sa prečisťuje kryštalizáciou. Výrobok sa v zásade skladá z kurkumínov, t. j. farbiacej látky (1,7–bis(4–hydroxy–3–metoxyfenyl)hepta–1,6–dién–3,5–diónu) a jej dvoch desmetoxyderivátov v rôznych pomeroch. Môžu byť prítomné menšie množstvá olejov a živíc, ktoré sa v kurkume prirodzene vyskytujú.

Kurkumín sa tiež používa v hliníkovom laku; obsah hliníka je menej ako 30 %.

Pri extrakcii sa môžu sa použiť iba tieto rozpúšťadlá: octan etylnatý, acetón, oxid uhličitý, dichlórmetán, n–butanol, metanol, etanol, hexán, propán-2-ol

Číslo C.I.

75300

EINECS

207-280-5

Chemický názov

I.

1,7-bis(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)hepta-1,6-dién-3,5-dión

II.

1–(4–hydroxyfenyl)–7–(4–hydroxy–3–metoxyfenyl)hepta–1,6–dién–3,5–dión

III.

1,7–bis(4–hydroxyfenyl)hepta–1,6–dién–3,5–dión

Chemický vzorec

I.

C21H20O6

II.

C20H18O5

III.

C19H16O4

Molekulová hmotnosť

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Rozbor

Najmenej 90 % celkového obsahu farbiva

Formula1 607 pri cca 426 nm v etanole

Opis

Oranžovožltý kryštalický prášok

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v etanole pri cca 426 nm

Rozpätie bodu topenia

179 °C – 182 °C

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Etylacetát

Najviac 50 mg/kg jednotlivo alebo v kombinácii

Acetón

n–butanol

Metanol

Etanol

Hexán

Propán-2-ol

Dichlórmetán: najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 10 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 101 i) RIBOFLAVÍN

Synonymá

Laktoflavín;

Definícia

Číslo C.I.

 

EINECS

201-507-1

Chemický názov

7,8–dimetyl–10–(D–ribo–2,3,4,5–tetrahydroxypentyl)benzo(g)pteridín–2,4(3H,10H)–dión; 7,8–dimetyl–10–(1′–D–ribityl)isoalloxazín

Chemický vzorec

C17H20N4O6

Molekulová hmotnosť

376,37

Rozbor

Najmenej 98 % na bezvodej báze

Formula 328 pri cca 444 nm vo vodnom roztoku

Opis

Žltý až oranžovožltý kryštalický prášok s nepatrným zápachom

Identifikácia

Spektrometria

Pomer A375/A267 je medzi 0,31 a 0,33

vo vodnom roztoku

Pomer A444/A267 je medzi 0,36 a 0,39

Maximum vo vode pri cca 375 nm

Optická otáčavosť

[α]D 20 medzi – 115° a – 140° v 0,05N roztoku hydroxidu sodného

Čistota

Strata sušením

Najviac 1,5 % (105 °C, 4 hod.)

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Primárne aromatické amíny

Najviac 100 mg/kg (vypočítané ako anilín)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 101 ii) RIBOFLAVÍN–5′–FOSFÁT

Synonymá

Riboflavín–5′–fosfát sodný

Definícia

Tieto špecifikáciesa týkajú riboflavínu–5′–fosfátu s menšími množstvami voľného riboflavínu a riboflavín difosfátu

Číslo C.I.

 

EINECS

204-988-6

Chemický názov

(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyl-2′,4'-dioxo-10′-benzo[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxy-pentylfosfát sodný; monosodná soľ 5′– monofosfátesteru riboflavínu

Chemický vzorec

Pre dihydrátovú formu: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Pre anhydridovú formu: C17H20N4NaO9P

Molekulová hmotnosť

514,36

Rozbor

Obsah najmenej 95 % všetkých farbiacich látok prepočítaný na C17H20N4NaO9P.2H2O

Formula 250 pri cca 375 nm vo vodnom roztoku

Opis

Žltý až oranžový kryštalický hygroskopický prášok s nepatrným zápachom

Identifikácia

Spektrometria

Pomer A375/A267 je medzi 0,30 a 0,34

vo vodnom roztoku

Pomer A444/A267 je medzi 0,35 a 0,40

Maximum vo vode pri cca 375 nm

Optická otáčavosť

[α]D 20 medzi + 38° a + 42° v 5-molárnom roztoku HCl

Čistota

Strata sušením

Najviac 8 % (100 °C, 5 hodín vo vákuu nad P2O5) pre dihydrátovú formu

Sulfátový popol

Najviac 25 %

Anorganické fosforečnany

Najviac 1,0 % (vypočítané ako PO4 na bezvodej báze)

Vedľajšie farebné látky

Riboflavín (voľný): najviac 6 %

Riboflavín difosfát: najviac 6 %

Primárne aromatické amíny

Najviac 70 mg/kg (prepočítané ako anilín)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 102 TARTRAZÍN

Synonymá

CI potravinárska žltá 4

Definícia

Tartrazín sa pripravuje z kyseliny 4-aminobenzénsulfónovej, ktorá sa diazotizuje kyselinou chlorovodíkovou a dusitanom sodným. Diazozlúčenina sa potom spojí s kyselinou 4,5-dihydro-5 –oxo-1-(4-sulfofenyl)-1-H-pyrazol-3-karboxylovou alebo metylesterom, etylesterom alebo so soľou tejto karboxylovej kyseliny. Výsledné farbivo sa čistí a izoluje vo forme sodnej soli. Tartrazín sa v podstate skladá z 5–hydroxy–1–(4–sulfónatfenyl)–4–(4–sulfónatfenylazo)–H–pyrazol–3–karboxylátu trisodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Tartrazín sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

19140

EINECS

217-699-5

Chemický názov

5–hydroxy–1–(4–sulfónanofenyl)–4–(4–sulfónanofenylazo)–H–pyrazol–3–karboxylát trisodný

Chemický vzorec

C16H9N4Na3O9S2

Molekulová hmotnosť

534,37

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula 530 pri cca 426 nm vo vodnom roztoku

Opis

Bledo oranžový prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Žltý

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 426 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 1,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

kyselina 4–hydrazinobenzén sulfónová

Celkovo najviac 0,5 %

4–aminobenzén–1–sulfónová kyselina

kyselina 5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazo-lín-3-karboxylová

kyselina 4,4′-diazoaminodi(benzénsulfónová)

kyselina tetrahydroxyjantarová

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 104 CHINOLÍNOVÁ ŽLTÁ

Synonymá

CI potravinárska žltá 13

Definícia

Chinolínová žltá sa pripravuje sulfonáciou 2-(2-chinolyl)indan-1,3-diónu alebo zmesi, ktorá obsahuje približne dve tretiny 2-(2-chinolyl)indan-1,3-diónu a jednu tretinu 2-(2-(6-metylchinolyl))indan-1,3-diónu. Chinolínová žltá sa v podstate skladá zo sodných solí zmesi disulfónanov (predovšetkým), monosulfónanov a trisulfónanov uvedenej zlúčeniny a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Chinolínová žltá sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

47005

EINECS

305-897-5

Chemický názov

Disodná soľ disulfónanov 2–(2–chinolyl) indan–1,3–diónu (základná zložka)

Chemický vzorec

C18H9N Na2O8S2 (základná zložka)

Molekulová hmotnosť

477,38 (základná zložka)

Rozbor

Najmenej 70 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Chinolínová žltá musí mať toto zloženie:

Z celkových prítomných farebných látok je:

najmenej 80 % 2–(2–chinolyl) indan–1,3–dión–disulfónanu disodného

najviac 15 % 2–(2–chinolyl) indan–1,3–dión–monosulfónanu sodného

najviac 7,0 % 2–(2–chinolyl) indan–1,3–dión–trisulfónanu trisodného

Formula 865 (základná zložka) pri cca 411 nm vo vodnom roztoku kyseliny octovej

Opis

Žltý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Žltý

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vodnom roztoku kyseliny octovej s pH 5 pri cca 411 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 4,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

2–metylchinolín

Spolu najviac 0,5 %

kyselina 2–metylchinolín–sulfónová

kyselina ftalová

2,6–dimetylchinolín

kyselina 2,6–dimetylchinolín–sulfónová

2–(2–chinolyl)indan–1,3–dión

Najviac 4 mg/kg

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 110 ŽLTÁ FCF

Synonymá

CI potravinárska žltá 3; oranžová žltá S

Definícia

Žltá FCF sa v podstate skladá z dinátrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonátofenylayo)naftalén-6-sulfonátu a vedľajších farbív spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami. Sunset Yellow FCF sa vyrába diazotizovaním kyseliny 4-aminobenzénsulfónovej s použitím kyseliny chlorovodíkovej a dusitanu sodného alebo kyseliny sírovej a dusitanu sodného. Diazozlúčenina zreaguje s kyselinou 6–hydroxy–2–naftalénsulfónovou. Farbivo je izolované ako sodná soľ a vysušené.

Žltá FCF sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

15985

EINECS

220-491-7

Chemický názov

Dinátrium 2-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyldiazenyl)naftalén-6-disulfonát

Chemický vzorec

C16H10N2Na2O7S2

Molekulová hmotnosť

452,37

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula 555 pri cca 485 nm vo vodnom roztoku s pH 7

Opis

Oranžovo-červený prášok alebo granuly

Vzhľad vodného roztoku

Oranžový

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 485 nm pri pH 7

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 5,0 %

1-(fenyldiazenyl)-2-naftalenol (Sudan I)

Najviac 0,5 mg/kg

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

4–aminobenzén–1–sulfónová kyselina

Spolu najviac 0,5 %

kyselina 3–hydroxynaftalén–2,7–disulfónová

kyselina 6–hydroxynaftalén-2–sulfónová

kyselina 7–hydroxynaftalén-1,3–disulfónová

kyselina 4,4′-diazoaminodi(benzénsulfónová)

kyselina 6,6′-oxydi(naftalén-2-sulfónová)

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 120 KOŠENILA, KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍNY

Synonymá

CI prírodná červená 4

Definícia

Karmíny a kyselina karmínová sa získavajú z vodných, vodnoalkoholických alebo alkoholických extraktov košenily, pozostávajúcich zo sušených tiel samičiek hmyzu Dactylopius coccus Costa.

Farebným základom je kyselina karmínová.

Môžu sa vytvárať hliníkové laky kyseliny karmínovej (karmíny), v ktorých sa predpokladá prítomnosť hliníka a kyseliny karmínovej v molárnom pomere 1 : 2.

V komerčných výrobkoch je prítomná farebná podstata spolu s amónnymi, vápenatými, draselnými alebo sodnými katiónmi, jednotlivo alebo v kombináciách, a tieto katióny môžu byť aj v prebytku.

Komerčné výrobky tiež môžu obsahovať bielkovinový materiál z pôvodného hmyzu, a takisto môžu obsahovať voľné karmíny alebo malé zvyšky neviazaných katiónov hlinitých

Číslo C.I.

75470

EINECS

Košenila: 215-680-6; kyselina karmínová: 215-023-3; karmíny: 215-724-4

Chemický názov

7–β–D–glukopyranosyl–3,5,6,8–tetrahydroxy–1–metyl–9,10–dixoantracén–2–karboxylová kyselina (kyselina karmínová); karmín je hydratovaný hliníkový chelát tejto kyseliny

Chemický vzorec

C22H20O13 (kyselina karmínová)

Molekulová hmotnosť

492,39 (kyselina karmínová)

Rozbor

Najmenej 2,0 % kyseliny karmínovej v extraktoch obsahujúcich kyselinu karmínovú; najmenej 50 % kyseliny karmínovej v chelátoch

Opis

Červená až tmavo červená, drobivá pevná látka alebo prášok. Extrakt košenily je všeobecne tmavo červená kvapalina, ale môže sa tiež vysušiť na prášok

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vodnom roztoku amoniaku pri cca 518 nm

Kyselina karmínová má maximum v zriedenej kyseline chlorovodíkovej pri cca 494 nm

Kyselina karmínová má Formula 139 v maxime pásu pri 494 nm v zriedenej kyseline chlorovodíkovej

Čistota

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 122 AZORUBÍN, KARMOIZÍN

Synonymá

CI potravinárska červená 3

Definícia

Azorubín sa v podstate skladá z 4–hydroxy–3–(4–sulfónano–1–naftylazo) naftalén–1–sulfónanu disodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Azorubín sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

14720

EINECS

222-657-4

Chemický názov

4–hydroxy–3–(4–sulfónano–1–naftylazo) naftalén–1–sulfónan disodný

Chemický vzorec

C20H12N2Na2O7S2

Molekulová hmotnosť

502,44

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula 510 pri cca 516 nm vo vodnom roztoku

Opis

Červený až gaštanovo hnedý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Červený

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 516 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 1 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

kyselina 4–aminonaftalén–1–sulfónová

Spolu najviac 0,5 %

kyselina 4–hydroxynaftalén–1–sulfónová

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (vypočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 123 AMARANT

Synonymá

CI potravinárska červená 9

Definícia

Amarant sa v podstate skladá z 2–hydroxy–1–(4–sulfónano–1–naftylazo) naftalén-3,6-disulfónanu trisodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami. Amarant sa vyrába zreagovaním kyseliny 4-amino-1-naftalénsulfónovej s kyselinou 3-hydroxy-2,7-naftaléndisulfónovou.

Amarant sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

16185

EINECS

213-022-2

Chemický názov

2–hydroxy–1–(4–sulfónano–1–naftylazo) naftalén-3,6-disulfónan trisodný

Chemický vzorec

C20H11N2Na3O10S3

Molekulová hmotnosť

604,48

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula 440 pri cca 520 nm vo vodnom roztoku

Opis

Červenohnedý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Červený

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 520 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 3,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

kyselina 4–aminonaftalén–1–sulfónová

Spolu najviac 0,5 %

kyselina 3–hydroxynaftalén–2,7–disulfónová

kyselina 6–hydroxynaftalén-2–sulfónová

kyselina 7–hydroxynaftalén-1,3–disulfónová

kyselina 7–hydroxynaftalén–1,3,6–trisulfónová

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (vypočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 124 PONCEAU 4R, KOŠENILOVÁ ČERVEŇ A

Synonymá

CI potravinárska červená 7; New Coccine

Definícia

Ponceau 4R sa v podstate skladá z 2–hydroxy–1–(4–sulfónano–1–naftylazo) naftalén-6,8-disulfónanu trisodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami. Ponceau 4R sa vyrába zlúčením diazotovanej kyseliny naftionovej s G kyselinou (kyselinou 2-naftol-6,8- disulfónovou) a premenou zlúčeného produktu na trisodnú soľ.

Farbivo ponceau 4R sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

16255

EINECS

220-036-2

Chemický názov

2–hydroxy–1–(4–sulfónano–1–naftylazo) naftalén-6,8-disulfónan trisodný

Chemický vzorec

C20H11N2Na3O10S3

Molekulová hmotnosť

604,48

Rozbor

Najmenej 80 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula 430 pri cca 505 nm vo vodnom roztoku

Opis

Červenavý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Červený

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 505 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 1,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

kyselina 4–aminonaftalén–1–sulfónová

Spolu najviac 0,5 %

kyselina 7–hydroxynaftalén-1,3–disulfónová

kyselina 3–hydroxynaftalén–2,7–disulfónová

kyselina 6–hydroxynaftalén-2–sulfónová

kyselina 7–hydroxynaftalén–1,3,6–trisulfónová

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 127 ERYTROZÍN

Synonymá

CI potravinárska červená 14

Definícia

Erytrozín sa v podstate skladá z monohydrátu 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oxido-6-oxoxantén-9-yl) benzoátu disodného a vedľajších farebných látok spolu s vodou, chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami. Erytrozín sa vyrába jodáciou fluoresceínu, kondenzačného produktu rezorcinolu a anhydridu kyseliny ftalovej.

Erytrozín sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

45430

EINECS

240-474-8

Chemický názov

Monohydrát 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oxido-6-oxoxantén-9-yl) benzoátu disodného

Chemický vzorec

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekulová hmotnosť

897,88

Rozbor

Najmenej 87 % celkových farebných látok, vypočítané ako bezvodá sodná soľ

Formula1 100 pri približne 526 nm vo vodnom roztoku s pH 7

Opis

Červený prášok alebo zrnká.

Vzhľad vodného roztoku

Červený

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 526 nm pri pH 7

Čistota

Anorganické jodidy

Najviac 0,1 % (vypočítané ako jodid sodný)

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky (okrem fluoresceínu)

Najviac 4,0 %

Fluoresceín

Najviac 20 mg/kg

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

tri–jodoresorcinol

Najviac 0,2 %

kyselina 2–(2,4–dihydroxy–3,5–dijodobenzoyl) benzoová

Najviac 0,2 %

Látky extrahovateľné éterom

Z roztoku s pH 7 až 8, najviac 0,2 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 129 ČERVENÁ ALLURA AC

Synonymá

CI potravinárska červená 17

Definícia

Červená Allura AC sa v podstate skladá z 2-hydroxy-1-(2-metoxy-5-metyl-4-sulfónano-fenylazo)-naftalén-6-sulfónanu disodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami. Allura Red AC sa vyrába zlúčením diazotizovanej kyseliny 5-amino-4-metoxy-2-toluénsulfónovej s kyselinou 6-hydroxy-2-naftalén sulfónovou.

Červená Allura AC sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

16035

EINECS

247-368-0

Chemický názov

2-hydroxy-1-(2-metoxy-5-metyl-4-sulfónano-fenylazo)-naftalén-6-sulfónan disodný

Chemický vzorec

C18H14N2Na2O8S2

Molekulová hmotnosť

496,42

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula 540 pri približne 504 nm vo vodnom roztoku s pH 7

Opis

Tmavočervený prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Červený

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 504 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 3,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

Kyselina 6-hydroxy-2-naftalén sulfónová, sodná soľ

Najviac 0,3 %

Kyselina 4-amino-5-metoxy-2-metylbenzén sulfónová

Najviac 0,2 %

Disodná soľ kyseliny 6,6-oxybis(2–naftalénsulfónovej )

Najviac 1,0 %

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Z roztoku s pH 7 najviac 0,2 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 131 PATENTNÁ MODRÁ V

Synonymá

CI potravinárska modrá 5

Definícia

Patentná modrá V, CI potravinárska modrá V v podstate pozostáva z vápenatej alebo sodnej zlúčeniny vnútornej soli [4-(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmetylidén)2,5-cyklohexadién-1-ylidén]dietylamónium- hydroxidu a vedľajších farbiacich látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným a/alebo síranom vápenatým ako hlavnými bezfarebnými zložkami.

Povoľuje sa aj draselná soľ

Číslo C.I.

42051

EINECS

222-573-8

Chemický názov

Zlúčenina vápnika alebo sodíka s vnútornou soľou [4-(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenyl-metylidén)-2,5-cyklohexadién-1-ylidén] dietylamonného hydroxidu

Chemický vzorec

Zlúčenina vápnika: C27H31N2O7S2Ca1/2

Zlúčenina sodíka: C27H31N2O7S2Na

Molekulová hmotnosť

Zlúčenina vápnika: 579,72

Zlúčenina sodíka: 582,67

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula2 000 pri približne 638 nm vo vodnom roztoku s pH 5

Opis

Tmavomodrý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Modrý

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri 638 nm s pH 5

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 2,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

3–hydroxy–benzaldehyd

Spolu najviac 0,5 %

kyselina 3-hydroxy-benzoová

kyselina 3-hydroxy-4-sulfobenzoová

N,N-dietylamino-benzén kyseliny sulfónovej

Leukobáza

Najviac 4,0 %

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Z roztoku s pH 5 najviac 0,2 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 132 INDIGOTÍN, INDIGOKARMÍN

Synonymá

CI potravinárska modrá 1

Definícia

Indigotín sa v podstate skladá zo zmesi 3,3′-dioxo–2,2′-bi-indolylidén-5,5′-disulfónanu disodného a 3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolylidén-5,7′-disulfónanu disodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Indigotín sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli.

Indigokarmín sa získava sulfonáciou indiga. Dosiahne sa zohriatím indiga (alebo indigovej pasty) za prítomnosti kyseliny sírovej. Farbivo sa izoluje a čistí

Číslo C.I.

73015

EINECS

212-728-8

Chemický názov

3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,5′-disulfónan disodný

Chemický vzorec

C16H8N2Na2O8S2

Molekulová hmotnosť

466,36

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ;

3,3′-dioxo-2,2′-bi–indolyliden-5,7′-disulfónan disodný najviac 18 %

Formula 480 pri cca 610 nm vo vodnom roztoku

Opis

Tmavomodrý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Modrý

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 610 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Okrem 3,3′-dioxo–2,2′-bi-indolylidén-5,7′-disulfónanu disodného: najviac 1,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

kyselina isatín–5–sulfónová

Spolu najviac 0,5 %

kyselina 5–sulfoantranilová

kyselina antranilová

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 133 BRILANTNÁ MODRÁ FCF

Synonymá

CI potravinárska modrá 2

Definícia

Brilantná modrá FCF sa v podstate skladá z α-(4-(N-etyl-3-sulfónanobenzylamino) fenyl-α-(4-N-etyl-3-sulfónanobenzylamino)–cyklohexa-2,5-diénylidén) toluén-2-sulfónanu disodného a jeho izomérov a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Farbivo brilantná modrá FCF sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

42090

EINECS

223-339-8

Chemický názov

α-(4-(N-etyl-3-sulfónanobenzylamino) fenyl-α-(4-N-etyl-3-sulfónanobenzylamino) cyklohexa–2,5-diénylidén) toluén-2-sulfónan disodný

Chemický vzorec

C37H34N2Na2O9S3

Molekulová hmotnosť

792,84

Rozbor

Najmenej 85 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ

Formula1 630 pri cca 630 nm vo vodnom roztoku

Opis

Červenkasto modrý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Modrý

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 630 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 6,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

suma 2-,3- a 4-formylbenzén–sulfónových kyselín

Najviac 1,5 %

3-((etyl)(4-sulfofenyl)amino) metyl benzén kyseliny sulfónovej

Najviac 0,3 %

Leukobáza

Najviac 5,0 %

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (vypočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % pri pH 7

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 140 i) CHLOROFYLY

Synonymá

CI prírodná zelená 3; horečnatý chlorofyl; horečnatý feofytín

Definícia

Chlorofyly sa získavajú extrakciou rozpúšťadlom z druhov jedlého rastlinného materiálu, trávy, lucerny a žihľavy. Počas postupného odstraňovania rozpúšťadla sa môže prirodzene prítomný komplexne viazaný horčík z chlorofylov celkovo alebo čiastočne odstrániť, aby vznikli zodpovedajúce feofytíny. Základnými farebnými látkami sú feofytíny a chlorofyly horčíka. Extrahovaný výrobok, z ktorého sa odstránilo rozpúšťadlo, obsahuje iné pigmenty, ako sú karotenoidy, ako aj oleje, tuky a vosky pochádzajúce z východzieho materiálu. Pri extrakcii sa môžu použiť iba tieto rozpúšťadlá: acetón, metyletylketón, dichlormetán, oxid uhličitý, metanol, etanol, propán-2-ol a hexán

Číslo C.I.

75810

EINECS

Chlorofyly: 215-800-7, chlorofyl a: 207-536-6, Chlorofyl b: 208-272-4

Chemický názov

Hlavnými farebnými látkami sú:

Fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxykarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18–tetrahydrocyklopenta-[an]-porfyrín-17-yl)-propionan (feofytín a) alebo ako komplex horčíka (chlorofyl a)

Fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132–metoxykarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta-[an]-porfyrín-17-yl)-propionan (feofytín b) alebo ako komplex horčíka (chlorofyl b)

Chemický vzorec

Chlorofyl a (komplex horčíka): C55H72MgN4O5

Chlorofyl a: C55H74N4O5

Chlorofyl b (komplex horčíka): C55H70MgN4O6

Chlorofyl b: C55H72N4O6

Molekulová hmotnosť

Chlorofyl a (komplex horčíka): 893,51

Chlorofyl a: 871,22

Chlorofyl b (komplex horčíka): 907,49

Chlorofyl b: 885,20

Rozbor

Najmenej 10 % celkových koordinovaných chlorofylov a ich komplexov s horčíkom

Formula 700 pri cca 409 nm v chloroforme

Opis

Voskovitá pevná látka, farebne sa meniaca od olivovo zelenej do tmavozelenej podla obsahu komplexne viazaného horčíka

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v chloroforme pri cca 409 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Acetón

Najviac 50 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii

Metyletylketón

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Dichlórmetán:

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 140 ii) CHLOROFYLÍNY

Synonymá

CI prírodná zelená 5; sodný chlorofylín; draselný chlorofylín

Definícia

Alkalické soli chlorofylínov sa získavajú zmydelňovaním rozpúšťadlových extraktov z druhov jedlého rastlinného materiálu, trávy, lucerny a žihľavy. Zmydelňovanie odstraňuje metyl a fytol esterové skupiny a môže čiastočne štiepiť cyklopentenylový kruh. Kyslé skupiny sú neutralizované, aby sa vytvorili draselné a/alebo sodné soli.

Pri extrakcii sa môžu použiť iba tieto rozpúšťadlá: acetón, metyletylketón, dichlórmetán, oxid uhličitý, metanol, etanol, propán-2-ol a hexán

Číslo C.I.

75815

EINECS

287-483-3

Chemický názov

Hlavnými farebnými látkami sú vo svojich kyslých formách:

3-(10-karboxylano-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)-propionan (chlorofylín a)

a

3-(10-karboxylano-4–etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)-propionan (chlorofylín b)

V závislosti od stupňa hydrolýzy môže byť cyklopentenylový kruh štiepený a ako výsledok vzniká tretí funkčný karboxyl.

Môžu byť prítomné aj komplexy horčíka.

Chemický vzorec

Chlorofylín a (kyslá forma): C34H34N4O5

Chlorofylín b (kyslá forma): C34H32N4O6

Molekulová hmotnosť

Chlorofylín a: 578,68

Chlorofylín b: 592,66

Pokiaľ sa odštiepi cyklopentenylový kruh, môže sa hmotnosť každého zvýšiť o 18 daltonov.

Rozbor

Najmenej 95 % celkových chlorofylínov vo vzorke sušenej jednu hodinu pri cca 100 °C.

Formula 700 pri približne 405 nm vo vodnom roztoku s pH 9

Formula 140 pri približne 653 nm vo vodnom roztoku s pH 9

Opis

Tmavozelený až modročierny prášok

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vodnom fosforečnanovom tlmivom roztoku s pH 9 pri cca 405 nm a pri cca 653 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Acetón

Najviac 50 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii

Metyletylketón

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Dichlórmetán:

najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 10 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 141 i) MEĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLOV

Synonymá

CI prírodná zelená 3; meďnatý chlorofyl; meďnatý feofytín

Definícia

Meďnaté chlorofyly sa získavajú pridaním soli medi k látke získanej extrakciou rozpúšťadlom z druhov jedlého rastlinného materiálu, trávy, lucerny a žihľavy. Výrobok, z ktorého sa odstránilo rozpúšťadlo, obsahuje iné pigmenty, ako sú karotenoidy, a tiež tuky a vosky pochádzajúce z východzieho materiálu. Základné farebné látky sú feofytíny medi. Pri extrakcii sa môžu použiť iba tieto rozpúšťadlá: acetón, metyletylketón, dichlórmetán, oxid uhličitý, metanol, etanol, propán-2-ol a hexán.

Číslo C.I.

75810

EINECS

Meďnatý chlorofyl a: 239-830-5; meďnatý chlorofyl b: 246-020-5

Chemický názov

[Fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxykarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[an]-porfyrín-17-yl)propionan] meď (II) (meďnatý chlorofyl a)

[Fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoxykarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[an]-porfyrín-17-yl)propionan] meď (II) (meďnatý chlorofyl b)

Chemický vzorec

Meďnatý chlorofyl a: C55H72Cu N4O5

Meďnatý chlorofyl b: C55H70Cu N4O6

Molekulová hmotnosť

Meďnatý chlorofyl a: 932,75

Meďnatý chlorofyl b: 946,73

Rozbor

Najmenej 10 % celkových meďnatých chlorofylov.

Formula 540 pri cca 422 nm v chloroforme

Formula 300 pri cca 652 nm v chloroforme

Opis

Voskovitá pevná látka, farebne premenlivá od modrozelenej do tmavozelenej v závislosti od pôvodného materiálu

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v chloroforme pri cca 422 nm a pri cca 652 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Acetón

Najviac 50 mg/kg jednotlivo alebo v kombinácii

Metyletylketón

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Dichlórmetán:

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Ióny medi

Najviac 200 mg/kg

Meď celkovo

Najviac 8,0 % celkových feofytínov medi

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 141 ii) MEĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLÍNOV

Synonymá

Sodná soľ meďnatého chlorofylínu; draselná soľ meďnatého chlorofylínu; CI prírodná zelená 5

Definícia

Alkalické soli meďnatých chlorofylínov sa získavajú prídavkom medi k výrobku získanému zmydelňovaním rozpúšťadlového extraktu z druhov jedlého rastlinného materiálu, trávy, lucerny a žihľavy. Zmydelňovanie odstraňuje metyl a fytol esterové skupiny a môže čiastočne štiepiť cyklopentenylový kruh. Po pridaní medi k prečisteným chlorofylínom sú neutralizované kyslé skupiny, aby sa vytvorili draselné a/alebo sodné soli.

Pri extrakcii sa môžu sa použiť iba tieto rozpúšťadlá: acetón, metyletylketón, dichlórmetán, oxid uhličitý, metanol, etanol, propán-2-ol a hexán

Číslo C.I.

75815

EINECS

 

Chemický názov

Hlavnými farbiacimi látkami vo svojich kyslých formách sú: meďnatý komplex 3-(10-karboxylát-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbín-7-yl)propionátu (meďnatý chlorofylín a) a meďnatý komplex 3-(10-karboxylát-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbín-7-yl)propionátu (meďnatý chlorofylín b)

Chemický vzorec

Meďnatý chlorofylín a (kyslá forma): C34H32Cu N4O5

Meďnatý chlorofylín b (kyslá forma): C34H30Cu N4O6

Molekulová hmotnosť

Meďnatý chlorofylín a: 640,20

Meďnatý chlorofylín b: 654,18

Pokiaľ sa odštiepi cyklopentenylový kruh, môže sa hmotnosť každého zvýšiť o 18 daltonov

Rozbor

Najmenej 95 % celkových meďnatých chlorofylínov vo vzorke sušenej jednu hodinu pri 100 °C.

Formula 565 pri cca 405 nm vo vodnom fosfátovom pufrovom roztoku s pH 7,5

Formula 145 pri cca 630 nm vo vodnom fosfátovom pufrovom roztoku s pH 7,5

Opis

Tmavozelený až modročierny prášok

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vodnom fosforečnanovom tlmivom roztoku s pH 7,5 pri cca 405 nm a pri cca 630 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Acetón

Najviac 50 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii

Metyletylketón

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Dichlórmetán:

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Ióny medi

Najviac 200 mg/kg

Meď celkovo

Najviac 8,0 % celkových meďnatých chlorofylínov

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 142 ZELENÁ S

Synonymá

CI potravinárska zelená 4, brilantná zelená BS

Definícia

Zelená S sa v podstate skladá z N-4[[4-(dimetylamino)fenyl]-2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalényl)metylen]-2,5-cyklohexadién-1-yliden]-N-metylmetánamínia sodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Farbivo zelená S sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

44090

EINECS

221-409-2

Chemický názov

N-[4-[[4-(dimetylamíno)fenyl]-2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalényl)metylen]-2,5-cyklohexadién-1-yliden]-N-metylmetánamínium sodný 5-[4-(dimetylamino)-α-(4-dimetyliminocyklohexa-2,5-diényliden)benzyl]-6-hydroxy-7-sulfónano-naftalén)-2-sulfónan sodný (alternatívny chemický názov)

Chemický vzorec

C27H25N2NaO7S2

Molekulová hmotnosť

576,63

Rozbor

Najmenej 80 % farebných látok celkovo, prepočítané ako sodná soľ

Formula1 720 pri cca 632 nm vo vodnom roztoku

Opis

Tmavomodrý alebo tmavozelený prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Modrý alebo zelený

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 632 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 1,0 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

4,4′-bis(dimetylamino)-benzhydrylalkohol

Najviac 0,1 %

4,4′-bis(dimetylamino)-benzofenon

Najviac 0,1 %

kyselina 3-hydroxynaftalén-2,7-disulfónová

Najviac 0,2 %

Leukobáza

Najviac 5,0 %

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 150a OBYČAJNÝ KARAMEL

Synonymá

Kaustický karamel

Definícia

Obyčajný karamel sa pripravuje riadeným tepelným spracovaním sacharidov (komerčne dostupných výživových sladidiel potravinárskej čistoty, ktorými sú monoméry glukózy a fruktózy a/alebo ich polyméry, napríklad glukózové sirupy, sacharóza a/alebo sirupy invertného cukru a dextrózy). Na podporenie karamelizácie sa môžu použiť kyseliny, zásady a soli s výnimkou zlúčenín amoniaku a siričitanov

Číslo C.I.

 

EINECS

232-435-9

Chemický názov

 

Chemický vzorec

 

Molekulová hmotnosť

 

Rozbor

 

Opis

Tmavohnedé až čierne kvapaliny alebo pevné látky

Identifikácia

 

Čistota

Farbivo viazané na DEAE celulózu

Najviac 50 %

Farbivo viazané na fosforylcelulózu

Najviac 50 %

Intenzita farby (1)

0,01 – 0,12

Celkový obsah dusíka

Najviac 0,1 %

Celkový obsah síry

Najviac 0,2 %

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 150b KAUSTICKÝ SULFITOVÝ KARAMEL

Synonymá

 

Definícia

Kaustický sulfitový karamel sa pripravuje riadeným tepelným spracovaním sacharidov (komerčne dostupných výživných sladidiel potravinárskej čistoty, ktorými sú monoméry glukózy a fruktózy a/alebo ich polyméry, napríklad glukózové sirupy, sacharóza a/alebo sirupy invertného cukru a dextróza) s kyselinami alebo zásadami, alebo bez nich, v prítomnosti siričitanových zlúčenín (kyselina siričitá, siričitan draselný, disiričitan draselný, siričitan sodný a disiričitan sodný); nepoužívajú sa žiadne zlúčeniny amoniaku

Číslo C.I.

 

EINECS

232-435-9

Chemický názov

 

Chemický vzorec

 

Molekulová hmotnosť

 

Rozbor

 

Opis

Tmavohnedé až čierne kvapaliny alebo pevné látky

Identifikácia

 

Čistota

Farbivo viazané na DEAE celulózu

Viac ako 50 %

Intenzita farby (2)

0,05 – 0,13

Celkový obsah dusíka

Najviac 0,3 % (3)

Oxid siričitý

Najviac 0,2 % (3)

Celková síra

0,3 – 3,5 % (3)

Síra viazaná na DEAE celulózu

Viac ako 40 %

Absorbančný pomer farbiva viazaného na DEAE celulózu

19 – 34

Pomer absorbancie (A 280/560)

Viac ako 50

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 150c AMONIAKOVÝ KARAMEL

Synonymá

 

Definícia

Amoniakový karamel sa pripravuje riadeným tepelným spracovaním sacharidov (komerčne dostupných výživných sladidiel potravinárskej čistoty, ktorými sú monoméry glukózy a fruktózy a/alebo ich polyméry, napríklad glukózové sirupy, sacharóza a/alebo sirupy invertného cukru a dextróza) s kyselinami alebo zásadami, alebo bez nich, v prítomnosti zlúčenín amoniaku (hydroxid amónny, uhličitan amónny, hydrogenuhličitan amónny a fosforečnan amónny); nepoužívajú sa žiadne siričitanové zlúčeniny

Číslo C.I.

 

EINECS

232-435-9

Chemický názov

 

Chemický vzorec

 

Molekulová hmotnosť

 

Rozbor

 

Opis

Tmavohnedé až čierne kvapaliny alebo pevné látky

Identifikácia

 

Čistota

Farbivo viazané na DEAE celulózu

Najviac 50 %

Farbivo viazané na fosforylcelulózu

Viac ako 50 %

Intenzita farby (4)

0,08 – 0,36

Amoniakový dusík

Najviac 0,3 % (5)

4-metylimidazol

Najviac 200 mg/kg (5)

2-acetyl-4-tetrahydoxy-butylimidazol

Najviac 10 mg/kg (5)

Celkový obsah síry

Najviac 0,2 % (5)

Celkový obsah dusíka

0,7 – 3,3 % (5)

Absorbančný pomer farbiva viazaného na fosforylcelulózu

13 – 35

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 150d AMONIAK-SULFITOVÝ KARAMEL

Synonymá

 

Definícia

Amoniak-sulfitový karamel sa pripravuje riadeným tepelným spracovaním sacharidov (komerčne dostupných výživných sladidiel potravinárskej čistoty, ktorými sú monoméry glukózy, fruktózy a/alebo ich polyméry, napríklad glukózové sirupy, sacharóza a/alebo sirupy invertného cukru a dextróza) s kyselinami alebo zásadami, alebo bez nich, v prítomnosti zlúčenín siričitanu i amoniaku (kyselina siričitá, siričitan draselný, disiričitan draselný, siričitan sodný a disiričitan sodný, hydroxid amónny, uhličitan amónny, hydrogenuhličitan amónny, fosforečnan amónny, síran amónny, siričitan amónny a hydrogensiričitan amónny).

Číslo C.I.

 

EINECS

232-435-9

Chemický názov

 

Chemický vzorec

 

Molekulová hmotnosť

 

Rozbor

 

Opis

Tmavohnedé až čierne kvapaliny alebo pevné látky

Identifikácia

 

Čistota

Farbivo viazané na DEAE celulózu

viac ako 50 %

Intenzita farby (6)

0,10 – 0,60

Amoniakový dusík

Najviac 0,6 % (7)

Oxid siričitý

Najviac 0,2 % (7)

4–metylimidazol

Najviac 250 mg/kg (7)

Celkový obsah dusíka

0,3 – 1,7 % (7)

Celková síra

0,8 – 2,5 % (7)

Pomer dusík/síra v alkoholovej zrazenine

0,7 – 2,7

Pomer absorbancie v alkoholovej zrazenine (8)

8 – 14

Absorbančný pomer (A280/560)

Najviac 50

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 151 BRILANTNÁ ČIERNA BN, ČIERNA PN

Synonymá

CI potravinárska čierna 1

Definícia

Brilantná čierna BN sa v podstate skladá z 4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfónano–4–(4–sulfónanofenylazo)–1–naftylazo] naftalén–1,7–disulfónanu tetrasodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Farbivo brilantná čierna BN sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

28440

EINECS

219-746-5

Chemický názov

4–acetamido–5–hydroxy–6–[7–sulfónano–4–(4–sulfónanofenylazo)–1–naftylazo] naftalén–1,7–disulfónan tetrasodný

Chemický vzorec

C28H17N5Na4O14S4

Molekulová hmotnosť

867,69

Rozbor

Najmenej 80 % farebných látok celkovo, prepočítané ako sodná soľ

Formula 530 pri cca 570 nm v roztoku

Opis

Čierny prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Modročierny

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode pri cca 570 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 4 % (vyjadrené v obsahu farbiva)

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

Kyselina 4-acetamido-5-hydroxynaftalén-1,7-disulfónová

Spolu najviac 0,8 %

Kyselina 4-amino-5-hydroxynaftalén-1,7-disulfónová

kyselina 8–aminonaftalén-2–sulfónová

kyselina 4,4′-diazoaminodi(benzénsulfónová)

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (prepočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v neutrálnom prostredí

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 153 RASTLINNÉ UHLIE

Synonymá

Rastlinná čierna

Definícia

Rastlinné aktívne uhlie sa vyrába karbonizáciou rastlinného materiálu, ako je drevo, celulózové zvyšky, rašelina a kokosové a iné škrupiny. Takto vyrobené aktívne uhlie sa pomelie na kužeľovom mlynčeku a získané vysoko aktívne uhlie vo forme prášku sa ošetrí cyklónom. Jemná frakcia z cyklónu sa purifikuje premytím kyselinou chlorovodíkovou, neutralizuje a potom vysuší. Výsledný výrobok je tradične označovaný ako rastlinná čierna. Výrobky s vyššou farbiacou schopnosťou sa vyrábajú z jemnej frakcie ďalším ošetrením cyklónom alebo dodatočným pomletím, po ktorom nasleduje premytie kyselinou, neutralizovanie a vysušenie. V podstate pozostáva z jemne rozptýleného uhlíka. Môže obsahovať menšie množstvo dusíka, vodíka a kyslíka. Po výrobe môže výrobok obsahovať trochu absorbovanej vlhkosti

Číslo C.I.

77266

EINECS

231-153-3

Chemický názov

Uhlík

Chemický vzorec

C

Atómová hmotnosť

12,01

Rozbor

Najmenej 95 % uhlíka, vypočítané bez vody a bez popola

Strata sušením

Najviac 12 % (120 °C, 4 hodiny)

Opis

Čierny prášok bez zápachu

Identifikácia

Rozpustnosť

Nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách

Horenie

Po zahriatí do červena horí pomaly a bez plameňa

Čistota

Popol (celkovo)

Najviac 4,0 % (teplota vznietenia: 625 °C)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Polycyklické aromatické uhľovodíky

Benzo[a]pyrén v množstve menšom ako 50 μg/kg v extrakte získanom extrakciou 1 g produktu s 10 g čistého cyklohexánu pri kontinuálnej extrakcii

Látky rozpustné v alkáliách

Filtrát, ktorý sa získa varením 2 g vzorky s 20 ml N hydroxidu sodného a filtrovaním, je bezfarebný

E 155 HNEDÁ HT

Synonymá

CI potravinárska hnedá 3

Definícia

Hnedá HT v podstate pozostáva zo 4,4′–(2,4–dihydroxy–5–hydroxymetyl–1,3–fenylenbisazo) di(naftalén–1–sulfónanu) disodného a vedľajších farebných látok spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.

Farbivo hnedá HT sa opisuje ako sodná soľ. Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli

Číslo C.I.

20285

EINECS

224-924-0

Chemický názov

4,4′–(2,4–dihydroxy–5–hydroxymetyl–1,3–fenylenbisazo) di(naftalén–1–sulfónan) disodný

Chemický vzorec

C27H18N4Na2O9S2

Molekulová hmotnosť

652,57

Rozbor

Najmenej 70 % farebných látok celkovo, prepočítané ako sodná soľ.

Formula 403 pri približne 460 nm vo vodnom roztoku s pH 7

Opis

Červenohnedý prášok alebo zrnká

Vzhľad vodného roztoku

Hnedý

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode s pH 7 pri cca 460 nm

Čistota

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Najviac 10 % (metódou chromatografie na tenkej vrstve)

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

Kyselina 4–aminonaftalén-1-sulfónová

Najviac 0,7 %

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (vypočítané ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Najviac 0,2 % v roztoku s pH 7

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 160 a i) BETA-KAROTÉN

Synonymá

CI potravinová oranž 5

Definícia

Tieto špecifikácie sa vzťahujú najmä na všetky trans izoméry beta-karoténov spolu s malými podielmi iných karotenoidov. Zriedené a stabilizované prípravky môžu mať rozdielne pomery trans-cis izomérov

Číslo C.I.

40800

EINECS

230-636-6

Chemický názov

Beta-karotén; beta, beta-karotén

Chemický vzorec

C40H56

Molekulová hmotnosť

536,88

Rozbor

Najmenej 96 % celkových farbiacich látok (vyjadrené ako beta-karotén)

Formula2 500 pri približne 440 – 457 nm v cyklohexáne

Opis

Červené až hnedo-červené kryštály alebo kryštalický prášok

Identifikácia

Spektrometria

Najviac v cyklohexáne pri 453 – 456 nm

Čistota

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Vedľajšie farebné látky

Karotenoidy iné ako beta-karotén: najviac 3,0 % farebných látok celkovo

Olovo

Najviac 2 mg/kg

E 160 a ii) RASTLINNÉ KAROTÉNY

Synonymá

CI potravinová oranž 5

Definícia

Rastlinné karotény sa získavajú extrakciou rozpúšťadlom z druhov jedlých rastlín, mrkvy, rastlinných olejov, trávy, alfalfa (lucerny) a žihľavy.

Hlavný farbiaci princíp pozostáva z karotenoidov, z ktorých tvorí beta-karotén podstatnú časť. Prítomné môžu byť alfa a gamma karotény a iné pigmenty. Okrem farebných pigmentov môže táto látka obsahovať oleje, tuky a vosky, ktoré sú obsiahnuté v zdrojovom materiáli.

Pri extrakcii sa môžu použiť iba tieto rozpúšťadlá: acetón, metyletylketón, metanol, etanol, propán-2-ol, hexán (9), dichlórmetán a oxid uhličitý

Číslo C.I.

75130

EINECS

230-636-6

Chemický názov

 

Chemický vzorec

Beta-karotén: C40H56

Molekulová hmotnosť

Beta-karotén: 536,88

Rozbor

Obsah karoténov (vypočítané ako beta-karotén) je nižší ako 5 %. V prípade výrobkov získaných extrakciou z rastlinných olejov: najmenej 0,2 % v jedlých tukoch

Formula2 500 pri približne 440 – 457 nm v cyklohexáne

Opis

 

Identifikácia

Spektrometria

najviac v cyklohexáne pri 440 – 457 nm a 470 – 486 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Acetón

Najviac 50 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii

Metyletylketón

Metanol

Propán-2-ol

Hexán

Etanol

Dichlórmetán

Najviac 10 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

E 160 a iii) BETA-KAROTÉN Z Blakeslea trispora

Synonymá

CI potravinová oranž 5

Definícia

Tento beta-karotén sa získava fermentáciou pri využívaní zmiešanej kultúry dvoch páriacich sa typov (+) a (–) druhov huby Blakeslea trispora. Beta-karotén sa získava z biomasy s etyl acetátom alebo izobutyl acetátom, na ktorý nadväzuje propán-2-ol a kryštalizácia. Kryštalizovaný výrobok pozostáva predovšetkým z trans beta-karoténu. S ohľadom na prirodzený proces pozostáva približne 3 % výrobku zo zmiešaných karotenoidov, čo je pre výrobok špecifické

Číslo C.I.

40800

EINECS

230-636-6

Chemický názov

Beta-karotén; beta,beta-karotén

Chemický vzorec

C40H56

Molekulová hmotnosť

536,88

Rozbor

nie menej ako 96 % celkových farbiacich látok (vyjadrených ako beta-karotén)

Formula2 500 pri približne 440 – 457 nm v cyklohexáne

Opis

červené, hnedo-červené alebo purpurovo-fialové kryštály alebo kryštalický prášok (farba sa mení v závislosti od použitého rozpúšťadla a podmienok pri kryštalizácii)

Identifikácia

Spektrometria

Najviac v cyklohexáne 453 – 456 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Octan etylnatý

Najviac 0,8 % jednotlivo alebo v kombinácii

Etanol

Izobutylacetát: najviac 1,0 %

Propán-2-ol: najviac 0,1 %

Sulfátový popol

Najviac 0,2 %

Vedľajšie farebné látky

Karotenoidy iné ako beta-karotén: najviac 3,0 % farebných látok celkovo

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Mikrobiologické kritéria

Plesne

Najviac 100 kolónií na gram

Kvasinky

Najviac 100 kolónií na gram

Salmonella spp

Neprítomná v 25 g

Escherichia coli

Neprítomná v 5 g

E 160 a iv) KAROTÉNY Z RIAS

Synonymá

CI potravinová oranž 5

Definícia

Zmes karoténov sa môže vyrábať aj z druhov rias Dunaliella salina, ktoré rastú v slaných jazerách nachádzajúcich sa vo Whyalle, Južnej Austrálii. Beta-karotén sa získava extrakciou s použitím éterických olejov. Prípravok predstavuje 20- až 30-percentnú suspenziu v jedlom oleji. Podiel trans-cis-izomérov je v rozpätí 50/50 – 71/29.

Hlavný farbiaci princíp pozostáva z karotenoidov, z ktorých tvorí beta-karotén podstatnú časť. Prítomný môže byť alfa karotén, luteín, zeaxantín a beta-kryptoxantín. Okrem farebných pigmentov môže táto látka obsahovať oleje, tuky a vosky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v zdrojovom materiáli.

Číslo C.I.

75130

EINECS

 

Chemický názov

 

Chemický vzorec

Beta-karotén: C40H56

Molekulová hmotnosť

Beta-karotén: 536,88

Rozbor

Obsah karoténov (počítaných ako beta-karotén) je aspoň 20 %.

Formula2 500 pri približne 440 – 457 nm v cyklohexáne

Opis

 

Identifikácia

Spektrometria

Najviac v cyklohexáne pri 440 – 457 nm a 474 – 486 nm

Čistota

Prírodné tokoferoly v jedlom oleji

Najviac 0,3 %

Olovo

Najviac 2 mg/kg

E 160b ANNATTO, BIXÍN, NORBIXÍN

i)   BIXÍN A NORBIXÍN EXTRAHOVANÝ ROZPÚŠŤADLOM

Synonymá

CI prírodná oranžová 4

Definícia

Bixín sa pripravuje extrakciou z vonkajšieho obalu semien kríku annatto (Bixa orellana L.) pomocou jedného alebo viacerých z týchto rozpúšťadiel: acetón, metanol, hexán alebo dichlórmetán, oxid uhličitý. Po extrakci nasleduje odstránenie rozpúšťadla.

Norbixín sa pripravuje hydrolýzou vodnou alkáliou z extrahovaného bixínu.

Bixín a norbixín môžu obsahovať iné materiály extrahované zo semien annatto.

Bixínový prášok obsahuje niekoľko farebných zložiek, z ktorých hlavnou látkou je bixín, ktorý môže byť zastúpený v oboch formách, cis a trans. Môžu byť prítomné aj produkty tepelného rozkladu bixínu.

Norbixínový prášok obsahuje ako hlavnú farebnú látku produkty hydrolýzy bixínu vo forme sodných alebo draselných solí. Môžu byť prítomné obidve formy, cis aj trans

Číslo C.I.

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, extrakt zo semienok annatto: 289-561-2; bixín: 230-248-7

Chemický názov

Bixín:

6′–metylhydrogen–9′–cis–6,6′–diapokarotén–6,6′–dioát

6′–metylhydrogen–9′–trans–6,6′–diapokarotén–6,6′–dioát

Norbixín:

kyselina 9′–cis–6,6′–diapokarotén–6,6′–diová kyselina

9′–trans–6,6′–diapokarotén–6,6′–diová

Chemický vzorec

Bixín:

C25H30O4

Norbixín:

C24H28O4

Molekulová hmotnosť

Bixín:

394,51

Norbixín:

380,48

Rozbor

Bixínové prášky neobsahujú menej ako 75 % celkových karotenoidov, vypočítané ako bixín.

Norbixínové prášky neobsahujú menej ako 25 % celkových karotenoidov, vypočítané ako norbixín.

Bixín:

Formula

2 870 pri cca 502 nm v chloroforme

Norbixín:

Formula

2 870 pri cca 482 nm v roztoku KOH

Opis

Červenohnedý prášok, suspenzia alebo roztok

Identifikácia

Spektrometria

Bixín:

maximum v chloroforme pri cca 502 nm

Norbixín:

maximum v zriedenom roztoku KOH pri cca 482 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Acetón

Najviac 50 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii

Metanol

Hexán

Dichlórmetán:

najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

ii)   ALKALICKY EXTRAHOVANÝ ANNATTO

Synonymá

CI prírodná oranžová 4

Definícia

Vo vode rozpustné annatto sa pripravuje extrakciou vodnými alkáliami (hydroxid sodný alebo draselný) z vonkajšieho obalu semien kríka annatto (Bixa orellana L.).

Vo vode rozpustné annatto obsahuje ako hlavnú farebnú látku norbixín, produkt hydrolýzy bixínu, vo forme sodných alebo draselných solí. Môžu byť prítomné obidve formy, cis i trans

Číslo C.I.

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, extrakt zo semienok annatto: 289-561-2; bixín: 230-248-7

Chemický názov

Bixín:

6′–metylhydrogen–9′–cis–6,6′–diapokarotén–6,6′–dioát

6′–metylhydrogen–9′–trans–6,6′–diapokarotén–6,6′–dioát

Norbixín:

kyselina 9′–cis–6,6′–diapokarotén–6,6′–diová kyselina

9′–trans–6,6′–diapokarotén–6,6′–diová

Chemický vzorec

Bixín:

C25H30O4

Norbixín:

C24H28O4

Molekulová hmotnosť

Bixín:

394,51

Norbixín:

380,48

Rozbor

Najmenej 0,1 % celkových karotenoidov, vyjadruje sa ako norbixín

Norbixín:

Formula

2 870 pri cca 482 nm v roztoku KOH

Opis

Červenohnedý prášok, suspenzia alebo roztok

Identifikácia

Spektrometria

Bixín:

maximum v chloroforme pri cca 502 nm

Norbixín:

maximum v zriedenom roztoku KOH pri cca 482 nm

Čistota

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

iii)   ANNATTO EXTRAHOVANÝ OLEJOM

Synonymá

CI prírodná oranžová 4

Definícia

Extrakty annatta v oleji, ako roztok alebo suspenzia, sa pripravujú extrakciou z vonkajšieho obalu semien kríku annatto (Bixa orellana L.) jedlým rastlinným olejom. Extrakt annatta v oleji obsahuje niekoľko farebných zložiek, z ktorých hlavnou látkou je bixín, ktorý môže byť prítomný v obidvoch formách, cis aj trans. Môžu byť prítomné tiež produkty tepelného rozkladu bixínu

Číslo C.I.

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, extrakt zo semienok annatto: 289-561-2; bixín: 230-248-7

Chemický názov

Bixín:

6′–metylhydrogen–9′–cis–6,6′–diapokarotén–6,6′–dioát

6′–metylhydrogen–9′–trans–6,6′–diapokarotén–6,6′–dioát

Norbixín:

kyselina 9′–cis–6,6′–diapokarotén–6,6′–diová kyselina

9′–trans–6,6′–diapokarotén–6,6′–diová

Chemický vzorec

Bixín:

C25H30O4

Norbixín:

C24H28O4

Molekulová hmotnosť

Bixín:

394,51

Norbixín:

380,48

Rozbor

Najmenej 0,1 % celkových karotenoidov, prepočítané ako bixín.

Bixín:

Formula

2 870 pri cca 502 nm v chloroforme

Opis

Červenohnedý prášok, suspenzia alebo roztok

Identifikácia

Spektrometria

Bixín:

maximum v chloroforme pri cca 502 nm

Norbixín:

maximum v nezriedenom roztoku roztoku KOH pri cca 482 nm

Čistota

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 160c PAPRIKOVÝ EXTRAKT, KAPSANTÍN, KAPSORUBÍN

Synonymá

Paprikový oleoresin

Definícia

Extrakt papriky sa získava extrakciou rozpúšťadlom z druhov papriky, to znamená z mletých strukov papriky, so semienkami alebo bez, druhu Capsicum annuum L., a obsahuje hlavné farebné látky tohto korenia. Hlavnými farebnými látkami sú kapsantín a kapsorubín. Je známe, že je prítomná široká škála ďalších farebných zlúčenín.

Pri extrakcii sa môžu sa použiť iba tieto rozpúšťadlá: metanol, etanol, acetón, hexán, dichlórmetán, etylacetát, propán-2-ol a oxid uhličitý

Číslo C.I.

 

EINECS

Kapsantín: 207-364-1, kapsorubín: 207-425-2

Chemický názov

Kapsantín: (3R,3′S,5′R)–3,3′–dihydroxy–β,κ–karotén–6–on

Kapsorubín: (3S, 3′S, 5R, 5R′)–3,3′–dihydroxy–κ,κ–karotén–6,6′–dión

Chemický vzorec

Kapsantín:

C40H56O3

Kapsorubín:

C40H56O4

Molekulová hmotnosť

Kapsantín:

584,85

Kapsorubín:

600,85

Rozbor

Paprikový extrakt: najmenej 7,0 % karotenoidov

Kapsantín/kapsorubín: najmenej 30 % všetkých karotenoidov

Formula2 100 pri cca 462 nm v acetóne

Opis

Tmavočervená viskózna kvapalina

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v acetóne pri 462 nm

Farebná reakcia

Pridaním jednej kvapky kyseliny sírovej k jednej kvapke vzorky v 2 – 3 kvapkách chloroformu vzniká tmavomodré zafarbenie

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Etylacetát

najviac 50 mg/kg jednotlivo alebo v kombinácii

Metanol

Etanol

Acetón

Hexán

Propán-2-ol

Dichlórmetán:

najviac 10 mg/kg

Kapsaicín

Najviac 250 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 160 d LYKOPÉN

i)   SYNTETICKÝ LYKOPÉN

Synonymá

Lykopén z chemickej syntézy

Definícia

Syntetický lykopén je zmesou geometrických izomérov lykopénov a vyrába sa Wittigovou kondenzáciou syntetických medziproduktov, ktoré sa bežne používajú pri výrobe iných karotenoidov používaných v potravinách. Syntetický lykopén pozostáva prevažne z lykopénu, ktorý má výlučne trans väzby, a obsahuje 5-cis-lykopén a menšie množstvá ďalších izomérov. Komerčné lykopénové prípravky určené na používanie v potravinách sú pripravované vo forme suspenzií v jedlých olejoch alebo vo forme prášku dispergovaného vo vode alebo rozpustného vo vode

Číslo C.I.

75125

EINECS

207-949-1

Chemický názov

ψ, ψ -karotén, trans-lykopén, (E)-lykopén, (E)-2,6,10,14,19,23,27,31- oktametyldotriakonta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridekaén

Chemický vzorec

C40H56

Molekulová hmotnosť

536,85

Rozbor

Minimálne 96 % celkových lykopénov (minimálne 70 % lykopénu, ktorý má výlučne trans väzby)

Formula pri 465 – 475 nm v hexáne (pre 100 % čistý lykopén, ktorý má výlučne trans väzby) je 3 450

Opis

červený kryštalický prášok

Identifikácia

Spektrofotometria

Roztok v hexáne ukazuje absorpčné maximum pri približne 470 nm

Test na karotenoidy

Farba roztoku vzorky v acetóne sa stratí po následných pridaniach 5 % roztoku dusitanu sodného a 1N kyseliny sírovej

Rozpustnosť

Nerozpustný vo vode, voľne rozpustný v chloroforme

Vlastnosti 1 % roztoku v chloroforme

Je číry a má výraznú červeno-oranžovú farbu

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (40 °C, 4 hodiny pri 20 mm Hg)

Apo-12’-lykopénal

Najviac 0,15 %

Trifenylfosfínoxid

Najviac 0,01 %

Rezíduá rozpúšťadiel

Metanol najviac 200 mg/kg.

Hexán, propán-2-ol: každý najviac 10 mg/kg.

Dichlórmetán: najviac 10 mg/kg (iba v komerčných prípravkoch)

Olovo

Najviac 1 mg/kg

ii)   LYKOPÉN Z ČERVENÝCH RAJČIAKOV

Synonymá

Prírodná žltá 27

Definícia

Lykopén sa získava extrakciou rozpúšťadlom z červených rajčiakov (Lycopersicon esculentum L.) s následným odstránením rozpúšťadla. Môžu sa použiť iba tieto rozpúšťadlá: oxid uhličitý, octan etylnatý, acetón, propán-2-ol, metanol, etanol, hexán. Hlavnou farebnou látka rajčiakov je lykopén, okrem toho môžu byť prítomné menšie množstvá iných karotenoidových pigmentov. Výrobok môže okrem farebných pigmentov obsahovať olej, tuky, vosky a aromatické zložky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rajčiakoch

Číslo C.I.

75125

EINECS

207-949-1

Chemický názov

psí, psí-karotén, trans-lykopén, (E)-lykopén, (E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyldotriakonta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridekaén

Chemický vzorec

C40H56

Molekulová hmotnosť

536,85

Rozbor

Formula pri 465 – 475 nm v hexáne (pre 100 % čistý lykopén, ktorý má výlučne trans väzby) je 3 450.

Najmenej 5 % celkového obsahu farbiva

Opis

Tmavočervená viskózna kvapalina

Identifikácia

Spektrofotometria

Maximum v hexáne pri cca 472 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Propán – 2 – ol

Najviac 50 mg/kg jednotlivo alebo v kombinácii

Hexán

Acetón

Etanol

Metanol

Etylacetát

Sulfátový popol

Najviac 1 %

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

iii)   LYKOPÉN Z BLAKESLEA TRISPORA

Synonymá

Prírodná žltá 27

Definícia

Lykopén z Blakeslea trispora sa získava z hubovej biomasy a čistí sa prostredníctvom kryštalizácie a filtrácie. Pozostáva prevažne z lykopénu, ktorý má výlučne trans väzby. Obsahuje tiež menšie množstvá ďalších karotenoidov. Propán-2-ol a izobutylacetát sú jedinými rozpúšťadlami používanými pri výrobe. Komerčné lykopénové prípravky určené na používanie v potravinách sú pripravované vo forme suspenzií v jedlých olejoch alebo vo forme prášku dispergovaného vo vode alebo rozpustného vo vode

Číslo C.I.

75125

EINECS

207-949-1

Chemický názov

ψ, ψ -karotén, trans-lykopén, (E)-lykopén, (E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyldotriakonta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridekaén

Chemický vzorec

C40H56

Molekulová hmotnosť

536,85

Rozbor

Minimálne 95 % celkových lykopénov a minimálne 90 % lykopénu všetkých farbív, ktorý má výlučne trans väzby.

Formula pri 465 – 475 nm v hexáne (v prípade 100 % čistého lykopénu, ktorý má výlučne trans väzby) je 3 450

Opis

Červený kryštalický prášok

Identifikácia

Spektrofotometria

Roztok v hexáne ukazuje absorpčné maximum pri približne 470 nm

Test na karotenoidy

Farba roztoku vzorky v acetóne sa stratí po následných pridaniach 5 % roztoku dusitanu sodného a 1N kyseliny sírovej

Rozpustnosť

Nerozpustný vo vode, voľne rozpustný v chloroforme

Vlastnosti 1 % roztoku v chloroforme

Je číry a má výraznú červeno-oranžovú farbu

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (40 °C, 4 hodiny pri 20 mm Hg).

Apo-12-lykopenal

Najviac 0,15 %

Rezíduá rozpúšťadiel

Propán-2-ol: najviac 0,1 %

Izobutylacetát: najviac 1,0 %

Dichlórmetán: najviac 10 mg/kg (iba v komerčných prípravkoch)

Sulfátový popol

Najviac 0,3 %

Olovo

Najviac 1 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C 30)

Synonymá

CI potravinová oranž 6

Definícia

Táto špecifikácia sa vzťahuje najmä na všetky transizoméry β–apo–8′–karotenalu spolu s menšími množstvami ďalších karotenoidov. Zriedené a stabilizované formy, ktoré sa pripravujú z β–apo–8′–karotenalu spĺňajúceho tieto požiadavky a zahŕňajú roztoky alebo suspenzie β–apo–8′–karotenalu v jedlých tukoch alebo olejoch, emulzie a prášky rozpustné vo vode. Tieto prípravky môžu mať rozdielne pomery cis a transizomérov

Číslo C.I.

40820

EINECS

214-171-6

Chemický názov

Beta-apo-8′-karotenal; trans–β–apo–8′–karoten–aldehyd

Chemický vzorec

C30H40O

Molekulová hmotnosť

416,65

Rozbor

Najmenej 96 % celkových farebných látok

Formula2 640 pri 462 nm v cyklohexáne

Opis

Tmavofialové kryštály s kovovým leskom alebo kryštalický prášok

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v cyklohexáne pri 460 – 462 nm

Čistota

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Vedľajšie farebné látky

Karotenoidy iné ako β–apo–8′–karotenal:

najviac 3,0 % farebných látok celkovo

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 161b LUTEÍN

Synonymá

Zmes karotenoidov; xantofyly

Definícia

Luteín sa získava extrakciou rozpúšťadlom z druhov jedlého ovocia a rastlín, trávy, lucerny (alfalfa) a Tagetes erecta. Hlavná farebná látka pozostáva z karotenoidov, väčšinu ktorých predstavuje luteín a jeho estery mastných kyselín. Prítomné je aj rôzne množstvo karoténov. Luteín môže obsahovať tuky, oleje a vosky prirodzene sa vyskytujúce v rastlinnom materiáli.

Pri extrakcii sa môžu použiť iba tieto rozpúšťadlá: metanol, etanol, propán-2-ol, hexán, acetón, metyletylketón a oxid uhličitý

Číslo C.I.

 

EINECS

204-840-0

Chemický názov

3,3′–dihydroxy–d–karotén

Chemický vzorec

C40H56O2

Molekulová hmotnosť

568,88

Rozbor

Najmenej 4 % celkových farebných látok, vypočítané ako luteín

Formula2 550 pri cca 445 nm v chloroforme/etanole (10 + 90) alebo v hexáne/etanole/acetóne (80 + 10 + 10)

Opis

Tmavá, žlto-hnedá kvapalina

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v chloroforme/etanole (1 : 9) pri cca 445 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Acetón

Najviac 50 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii

Metyletylketón

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 3 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 161g KANTAXANTÍN

Synonymá

CI potravinová oranž 8

Definícia

Táto špecifikácia sa vzťahuje najmä na všetky transizoméry kantaxantínu spolu s menšími množstvami ostatných karotenoidov. Zriedené a stabilizované formy, ktoré sa pripravujú z kantaxantínu spĺňajúceho tieto špecifikácie a zahŕňajú roztoky alebo suspenzie kantaxantínu v jedlých tukoch alebo olejoch, emulzie a prášky rozpustiteľné vo vode. Tieto prípravky môžu mať rozdielne pomery cis a transizomérov

Číslo C.I.

40850

EINECS

208-187-2

Chemický názov

β–karotén–4,4′–dión; kantaxantín; 4,4′–dioxo–β–karotén

Chemický vzorec

C40H52O2

Molekulová hmotnosť

564,86

Rozbor

Najmenej 96 % farebných látok celkovo (vyjadruje sa ako kantaxantín)

Formula

2 200

pri cca 485 nm v chloroforme

pri 468 – 472 nm v cyklohexáne

pri 464 – 467 nm v petroléteri

Opis

Tmavofialové kryštály alebo kryštalický prášok

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v chloroforme pri cca 485 nm

Maximum v cyklohexáne pri 468 – 472 nm

Maximum v petroléteri pri 464 – 467 nm

Čistota

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Vedľajšie farebné látky

Karotenoidy iné ako kantaxantín: najviac 5,0 % celkových farebných látok

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 162 CVIKLOVÁ ČERVENÁ, BETANÍN

Synonymá

Cviklová červená

Definícia

Cviklová červená sa získava z koreňov druhov červenej repy (Beta vulgaris L. var. rubra) lisovaním rozdrvenej repy vo forme vylisovanej šťavy alebo vodnou extrakciou rozsekaných koreňov repy a následným obohatením aktívnou látkou. Farbivo pozostáva z rôznych pigmentov, všetky patria do triedy betalaínov. Hlavná farebná látka pozostáva z betacyanínov (červená), v ktorých betanín predstavuje 75 – 95 %. Môžu byť prítomné menšie množstvá betaxantínu (žltá) a rozkladných produktov betalaínov (svetlo hnedá).

Šťava alebo extrakt obsahuje okrem farebných pigmentov cukry, soli a/alebo proteíny prirodzene sa vyskytujúce v červenej repe. Roztoky sa môžu koncentrovať a niektoré výrobky sa môžu rafinovať, aby sa odstránila väčšina cukrov, solí a bielkovín

Číslo C.I.

 

EINECS

231-628-5

Chemický názov

Kyselina (S–(R′,R′)–4–(2–(2-karboxy–5(β–D–glukopyranosyloxy)–2,3–dihydro–6–hydroxy–1H–indol–1–yl)etenyl)–2,3–dihydro–2,6–pyridin–dikarboxylová; 1–(2–(2,6–dikarboxy–1,2,3,4–tetrahydro–4–pyridyliden)etyliden)–5–β–D–glukopyranosyloxy)–6–hydroxyindolium–2–karboxylát

Chemický vzorec

Betanín: C24H26N2O13

Molekulová hmotnosť

550,48

Rozbor

Obsah červeného farbiva najmenej 0,4 % (vyjadruje sa ako betanín)

Formula1 120 pri približne 535 nm vo vodnom roztoku s pH 5

Opis

Červená alebo tmavočervená kvapalina, pasta, prášok alebo pevná látka

Identifikácia

Spektrometria

Maximum vo vode s pH 5 pri cca 535 nm

Čistota

Dusičnany

Najviac 2 g dusičnanového aniónu/g červeného farbiva (vypočítané pri analýze).

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 163 ANTOKYANÍNY

Synonymá

 

Definícia

Antokyaníny sa získavajú maceráciou alebo extrakciou siričitanovou vodou, okyslenou vodou, oxidom uhličitým, metanolom alebo etanolom z druhov zeleniny a jedlého ovocia, po ktorých v prípade potreby nasleduje koncentrácia a/alebo purifikácia.Výsledný výrobok sa môže priemyselným postupom sušenia premeniť na prášok.Antokyaníny obsahujú bežné zložky pôvodného materiálu, konkrétne antokyanín, organické kyseliny, taníny, cukry, minerály atď., ale nie nevyhnutne v rovnakých pomeroch, ako sa nachádzajú v pôvodnom materiáli. Ako výsledok postupu macerácie môže byť prirodzene prítomný etanol. Farebným základom je antokyanín. Výrobky sa uvádzajú na trh podľa ich farebnej intenzity určenej na základe analýzy. Obsah farbiva sa nevyjadruje prostredníctvom kvantitatívnych jednotiek

Číslo C.I.

 

EINECS

208-438-6 (kyanidín) 205-125-6 (peonidín); 208-437-0 (delfinidín); 211-403-8 (malvidín); 205-127-7 (pelargonidín); 215-849-4 (petunidín)

Chemický názov

3,3′,4′,5,7–pentahydroxy–flavylium chlorid (kyanidín)

3,4′,5,7–tetrahydroxy–3′–metoxyflavylium chlorid (peonidín)

3,4′,5,7–tetrahydroxy–3′,5′–dimetoxyflavylium chlorid (malvidín)

3,5,7–trihydroxy–2–(3,4,5–trihydroxyfenyl)–1–benzopyrylium chlorid (delfinidín)

3,3′,4′,5,7–pentahydroxy–5′–metoxyflavylium chlorid (petunidín)

3,5,7–trihydroxy–2–(4–hydroxyfenyl)–1–benzopyrilium chlorid (pelargonidín)

Chemický vzorec

Kyanidín: C15H11O6Cl

Peonidín: C16H13O6Cl

Malvidín: C17H15O7Cl

Delfinidín: C15H11O7Cl

Petunidín: C16H13O7Cl

Pelargonidín: C15H11O5Cl

Molekulová hmotnosť

Kyanidín: 322,6

Peonidín: 336,7

Malvidín: 366,7

Delfinidín: 340,6

Petunidín: 352,7

Pelargonidín: 306,7

Rozbor

Formula

300 pre čistý pigment pri 515 – 535 nm pri pH 3,0

Opis

Purpurovo červená kvapalina, prášok alebo pasta s nepatrným charakteristickým zápachom

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v metanole s HCl s konc. 0,01 %

Kyanidín: 535 nm

Peonidín: 532 nm

Malvidín: 542 nm

Delfinidín: 546 nm

Petunidín: 543 nm

Pelargonidín: 530 nm

Čistota

Rezíduá rozpúšťadiel

Metanol

Najviac 50 mg/kg

Etanol

Najviac 200 mg/kg

Oxid siričitý

Najviac 1 000 mg/kg na percento pigmentu

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 170 UHLIČITAN VÁPENATÝ

Synonymá

CI pigment biely 18; krieda

Definícia

Uhličitan vápenatý je výrobok, ktorý sa získava z mletého vápenca alebo vyzrážaním iónov vápnika s uhličitanovými iónmi

Číslo C.I.

77220

EINECS

Uhličitan vápnika: 207-439-9

Vápenec: 215-279-6

Chemický názov

Uhličitan vápnika

Chemický vzorec

CaCO3

Molekulová hmotnosť

100,1

Rozbor

Najmenej 98 % na bezvodom základe

Opis

Biely kryštalický alebo amorfný prášok bez zápachu a chuti

Identifikácia

Rozpustnosť

Prakticky nerozpustný vo vode a v alkohole. So šumením sa rozpúšťa v zriedenej kyseline octovej, v zriedenej kyseline chlorovodíkovej a v zriedenej kyseline dusičnej, výsledné roztoky majú po varení pozitívne výsledky skúšky na prítomnosť vápnika

Čistota

Strata sušením

Najviac 2,0 % (200 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné v kyseline

Najviac 0,2 %

Horečnaté a alkalické soli

Najviac 1 %

Fluoridy

Najviac 50 mg/kg

Antimón (ako Sb)

Najviac 100 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii

Meď (ako Cu)

Chróm (ako Cr)

Zinok (ako Zn)

Bárium (ako Ba)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 171 OXID TITANIČITÝ

Synonymá

CI pigment biely 6

Definícia

Oxid titaničitý sa skladá prevažne z čistého oxidu titaničitého vo forme anatázového a/alebo rutilového oxidu titaničitého, ktorý môže byť potiahnutý malým množstvom hliníka a/alebo kremíka na zlepšenie technologických vlastností výrobku.

Anatázové stupne pigmentového oxidu titaničitého je možné dosiahnuť iba prostredníctvom sulfátového procesu, ktorým sa ako vedľajší produkt tvorí veľké množstvo kyseliny sírovej. Rutilové stupne oxidu titaničitého sa bežne vyrábajú chloridovým procesom.

Určité ruútilové stupne oxidu titaničitého sa vyrábajú s využitím sľudy (tiež známej ako draslík kremičitan hlinitý), ktorá slúži ako šablóna na vytvorenie základnej doštičkovej štruktúry. Na povrch sľudy sa nanesie oxid titaničitý pomocou špeciálneho patentovaného procesu.

Rutilový oxid titaničitý doštičkovej formy sa vyrába tak, že sa perleťový pigment sľudy s nánosom (rutilového) oxidu titaničitého podrobí extrakčnému rozpúšťaniu v kyseline, po ktorom nasleduje extrakčné rozpúšťanie v alkálii. Počas tohto procesu sa sa všetka sľuda odstráni a výsledným produktom je doštičková forma rutilového oxidu titaničitého

Číslo C.I.

77891

EINECS

236-675-5

Chemický názov

Oxid titaničitý

Chemický vzorec

TiO2

Molekulová hmotnosť

79,88

Rozbor

Najviac 99 % bez hliníka a kremíka

Opis

Biely až jemne sfarbený prášok

Identifikácia

Rozpustnosť

Nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách. V kyseline fluórovodíkovej a v horúcej koncentrovanej kyseline sírovej sa rozpúšťa pomaly

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (105 °C, 3 hodiny)

Strata pri zapálení

Najviac 1,0 % bez prchavých látok (800 °C)

Oxid hlinitý a/alebo oxid kremičitý

Celkovo najviac 2,0 %

Častice rozpustné v 0,5 N HCl

Najviac 0,5 % bez hliníka a kremíka a okrem toho v prípade výrobkov s obsahom hliníka a/alebo kremíka najviac 1,5 % v predávanom výrobku

Látka rozpustná vo vode

Najviac 0,5 %

Kadmium

Najviac 1 mg/kg po extrakcii s 0,5 N HCl

Antimón

Najviac 2 mg/kg po extrakcii s 0,5 N HCl

Arzén

Najviac 1 mg/kg po extrakcii s 0,5 N HCl

Olovo

Najviac 10 mg/kg po extrakcii s 0,5 N HCl

Ortuť

Najviac 1 mg/kg po extrakcii s 0,5 N HCl

E 172 OXIDY A HYDROXIDY ŽELEZA

Synonymá

Žltý oxid železa: CI pigment žltý 42 a 43

Červený oxid železa: CI pigment červený 101 a 102

Čierny oxid železa: CI pigment čierny 11

Definícia

Oxidy a hydroxidy železa sa vyrábajú synteticky a v zásade sú zložené z bezvodých a/alebo hydratovaných oxidov železa. Rozsah odtieňov zahŕňa žltú, červenú, hnedú a čiernu. Oxidy železa potravinárskej kvality sa od technických druhov odlišujú hlavne pomerne nízkym stupňom znečistenia inými kovmi. To sa dosahuje výberom a kontrolou zdroja železa a/alebo rozsahom chemického čistenia počas výrobného procesu

Číslo C.I.

Žltý oxid železa:

77492

Červený oxid železa:

77491

Čierny oxid železa:

77499

EINECS

Žltý oxid železa:

257-098-5

Červený oxid železa:

215-168-2

Čierny oxid železa:

235-442-5

Chemický názov

Žltý oxid železa: hydratovaný oxid železitý, hydratovaný oxid železa (III)

Červený oxid železa: bezvodý oxid železitý, bezvodý oxid železa (III)

Čierny oxid železa: oxid železnato–železitý, oxid železa (II, III)

Chemický vzorec

Žltý oxid železa:

FeO(OH) · H2O

Červený oxid železa:

Fe2O3

Čierny oxid železa:

FeO.Fe2O3

Molekulová hmotnosť

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Rozbor

Žltý najmenej 60 %, červený a čierny najmenej 68 % celkového železa, vyjadruje sa ako železo

Opis

Prášok; žltej, červenej, hnedej alebo čiernej farby

Identifikácia

Rozpustnosť

Nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách

Rozpustný v koncentrovaných minerálnych kyselinách

Čistota

Látka rozpustná vo vode

Najviac 1,0 %

Pri úplnom rozpustení

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Chróm

Najviac 100 mg/kg

Meď

Najviac 50 mg/kg

Olovo

Najviac 10 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Nikel

Najviac 200 mg/kg

Zinok

Najviac 100 mg/kg

E 173 HLINÍK

Synonymá

CI kovový pigment

Definícia

Hliníkový prášok pozostáva z jemne rozptýlených častíc hliníka. Mletie sa môže alebo nemusí uskutočňovať v prítomnosti jedlých rastlinných olejov a/alebo mastných kyselín potravinárskej kvality. Neobsahuje prímesi iných látok, ako sú jedlé rastlinné oleje a/alebo mastné kyseliny potravinárskej kvality

Číslo C.I.

77000

EINECS

231-072-3

Chemický názov

Hliník

Chemický vzorec

Al

Atómová hmotnosť

26,98

Rozbor

Najmenej 99 %, vypočítané ako Al bez olejov

Opis

Striebristošedý prášok alebo drobné pliešky

Identifikácia

Rozpustnosť

Nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách. Rozpustný v zriedenej kyseline chlorovodíkovej

Skúška na prítomnosť hliníka

Vzorka rozpustená v zriedenej kyseline chlorovodíkovej vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (105 °C, do konštantnej hmotnosti)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 10 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

E 174 STRIEBRO

Synonymá

Argentum

Definícia

Číslo C.I.

77820

EINECS

231-131-3

Chemický názov

Striebro

Chemický vzorec

Ag

Atómová hmotnosť

107,87

Rozbor

Najmenej 99,5 % Ag

Opis

Striebristo sfarbený prášok alebo drobné pliešky

Identifikácia

 

Čistota

 

E 175 ZLATO

Synonymá

Kovový pigment 3; Aurum

Definícia

Číslo C.I.

77480

EINECS

231-165-9

Chemický názov

Zlato

Chemický vzorec

Au

Atómová hmotnosť

197,0

Rozbor

Nebsahuje menej ako 90 % Au

Opis

Zlatisto sfarbený prášok alebo drobné pliešky

Identifikácia

 

Čistota

Striebro

Najviac 7 %

Po úplnom rozpustení

Meď

Najviac 4 %

E 180 LITOLRUBÍN BK

Synonymá

CI pigment červený 57; rubínový pigment; karmín 6B

Definícia

Litolrubín BK v podstate pozostáva z 3–hydroxy–4–(4–metyl–2–sulfónanofenylazo)–2–naftalénkarboxylanu vápenatého a vedľajších farebných látok spolu s vodou, chloridom vápenatým a/alebo síranom vápenatým ako základnými nefarebnými zložkami

Číslo C.I.

15850:1

EINECS

226-109-5

Chemický názov

Kalcium 3–hydroxy–4–(4–metyl–2–sulfónanofenylazo)–2–naftalénkarboxylát vápenatý

Chemický vzorec

C18H12CaN2O6S

Molekulová hmotnosť

424,45

Rozbor

Najmenej 90 % farebných látok celkovo

Formula 200 pri cca 442 nm v dimetylformamide

Opis

Červený prášok

Identifikácia

Spektrometria

Maximum v dimetylformamide pri cca 442 nm

Čistota

Vedľajšie farebné látky

Najviac 0,5 %

Organické zlúčeniny iné ako farebné látky:

 

Kyselina 2–amino–5 metylbenzénsulfónová, vápenatá soľ

Najviac 0,2 %

Kyselina 3–hydroxy–2–naftalénkarboxylová, vápenatá soľ

Najviac 0,4 %

Nesulfónované primárne aromatické amíny

Najviac 0,01 % (vyjadruje sa ako anilín)

Látky extrahovateľné éterom

Z roztoku s pH 7 najviac 0,2 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Hliníkové laky tejto farby sa môžu používať.

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

203-768-7

Chemický názov

Kyselina sorbová; Kyselina trans, trans-2,4-hexa-diénová

Chemický vzorec

C6H8O2

Molekulová hmotnosť

112,12

Rozbor

Najmenej 99 % na bezvodom základe

Opis

Bezfarebné ihličky alebo biely ľahko sa rozplývajúci prášok s mierne charakteristickým zápachom, ktorý po deväťdesiatminútovom zahrievaní pri teplote 105 °C nepodlieha žiadnym farebným zmenám

Identifikácia

Rozsah topenia

Od 133 °C do 135 °C po štvorhodinovom sušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

Spektrometria

roztok propán-2-olu (1 zo 4 000 000) vykazuje absorbčné maximum pri 254 ± 2 nm

Skúška na prítomnosť dvojitých väzieb

Vyhovuje skúške

Rozpustnosť

Veľmi málo rozpustný vo vode, rozpustný v etanole

Čistota

Obsah vody

Najviac 0,5 % (metóda Karla Fischera)

Sulfátový popol

Najviac 0,2 %

Aldehydy

Nie viac ako 0,1 % (ako formaldehyd)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 202 SORBAN DRASELNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

246-376-1

Chemický názov

Sorban draselný; kálium-E,E-2,4-hexadiénoát; draselná soľ kyseliny trans, trans-2,4-hexadiénovej

Chemický vzorec

C6H7O2K

Molekulová hmotnosť

150,22

Rozbor

Najmenej 99 % ako sušina

Opis

Biely kryštalický prášok, ktorý po 90-minútovom zahrievaní pri teplote 105 °C nepodlieha žiadnym farebným zmenám

Identifikácia

Rozsah topenia kyseliny sorbovej

Rozsah topenia kyseliny sorbovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej, je v rozsahu od 133 °C do 135 °C po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť dvojitých väzieb

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 1,0 % (105 °C, 3 hodiny)

Kyslosť alebo zásaditosť

Najviac cca 1,0 % (ako kyselina sorbová alebo K2CO3)

Aldehydy

Najviac 0,1 %, vypočítané ako formaldehyd

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

231-321-6

Chemický názov

Sorban vápenatý; vápenatá soľ kyseliny trans, trans-2,4-hexadiénovej

Chemický vzorec

C12H14O4Ca

Molekulová hmotnosť

262,32

Rozbor

Najmenej 98 % ako sušina

Opis

Jemný biely kryštalický prášok, ktorý po deväťdesiatminútovom zahrievaní pri teplote 105 °C nepodlieha žiadnym farebným zmenám

Identifikácia

Rozsah topenia kyseliny sorbovej

Rozsah topenia kyseliny sorbovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej, je v rozsahu od 133 °C do 135 °C po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

Skúška na prítomnosť vápnika

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť dvojitých väzieb

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 2,0 % určených po štvorhodinovom sušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

Aldehydy

Najviac 0,1 % (ako formaldehyd)

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

200-618-2

Chemický názov

Kyselina benzoová; kyselina benzénkarboxylová; kyselina fenylkarboxylová

Chemický vzorec

C7H6O2

Molekulová hmotnosť

122,12

Rozbor

Najmenej 99,5 % ako anhydrid

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

Rozsah topenia

121,5 °C – 123,5 °C

Sublimačná skúška

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť benzoanu

Vyhovuje skúške

pH

Približne 4 (vodný roztok)

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (3 hodiny, nad kyselinou sírovou)

Sulfátový popol

Najviac 0,05 %

Chlórované organické zlúčeniny

Menej ako 0,07 % vyjadrených ako chloridy, čo zodpovedá 0,3 % vyjadreným ako kyselina monochlórbenzoová

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený so zaokrúhlením na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 15 sekúnd. Nemalo by byť potrebné viac ako 0,5 ml

Karbonizovateľné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoovej v 5 ml kyseliny sírovej (94,5 až 95,5 %) nesmie vykazovať silnejšie zafarbenie ako porovnávacia kvapalina obsahujúca 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC (10), 0,3 ml chloridu železitého TSC (11), 0,1 ml síranu meďnatého TSC (12) a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení neutralizovaného roztoku kyseliny benzoovej nesmie byť teplota topenia prvej zrazeniny odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 211 BENZOAN SODNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

208-534-8

Chemický názov

Nátrium-benzoát; sodná soľ kyseliny benzénkarboxylovej; sodná soľ kyseliny fenylkarboxylovej

Chemický vzorec

C7H5O2Na

Molekulová hmotnosť

144,11

Rozbor

Nie menej ako 99 % C7H5O2Na, po štvorhodinovom sušení pri teplote 105 °C

Opis

Biely kryštalický prášok alebo granuly, takmer bez zápachu

Identifikácia

Rozpustnosť

Ľahko rozpustný vo vode, ťažko rozpustný v etanole

Rozsah topenia kyseliny benzoovej

Rozsah topenia kyseliny benzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 121,5 °C do 123,5 °C po vysušení v desikátore s kyselinou sírovou

Skúška na prítomnosť benzoanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 1,5 % (105 °C, 4 hodín)

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený so zaokrúhlením na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 15 sekúnd. Maximálne 0,5 ml by malo byť postačujúce

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení (neutralizovaného) roztoku benzoanu sodného nesmie byť teplota topenia prvej zrazeniny odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 0,06 % vyjadrených ako chloridy, zodpovedajúcich 0,25 % vyjadreným ako kyselina monochlórbenzoová

Kyslosť alebo zásaditosť

Na neutralizáciu 1 g benzoanu sodného v prítomnosti fenolftaleínu nesmie byť potrebné viac ako 0,25 ml 0,1 N NaOH alebo 0,1 N HCl

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

209-481-3

Chemický názov

Benzoan draselný; draselná soľ kyseliny benzénkarboxylovej; draselná soľ kyseliny fenylkarboxylovej

Chemický vzorec

C7H5KO2·3H2O

Molekulová hmotnosť

214,27

Rozbor

Najmenej 99 % C7H5KO2 po sušení do konštantnej hmotnosti pri teplote 105 °C

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

Rozsah topenia kyseliny benzoovej

Rozsah topenia kyseliny benzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 121,5 °C do 123,5 °C po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

Skúška na prítomnosť benzoanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 26,5 % (105 °C, 4 hodiny)

Chlórované organické zlúčeniny

Najviac 0,06 % vyjadrených ako chloridy, zodpovedajúcich 0,25 % vyjadreným ako kyselina monochlórbenzoová

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený so zaokrúhlením na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 15 sekúnd. Maximálne 0,5 ml by malo byť postačujúce

Karbonizovateľné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoovej v 5 ml kyseliny sírovej (94,5 až 95,5 %) nesmie vykazovať silnejšie zafarbenie ako porovnávacia kvapalina obsahujúca 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC, 0,3 ml chloridu železitého TSC, 0,1 ml síranu meďnatého a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení (neutralizovaného) roztoku benzoanu sodného nesmie byť teplota topenia prvej zrazeniny odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Kyslosť alebo zásaditosť

Na neutralizáciu 1 g benzoanu draselného v prítomnosti fenolftaleínu nesmie byť potrebné viac ako 0,25 ml 0,1 N NaOH alebo 0,1 N HCl

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonymá

Benzoan monovápenatý

Definícia

EINECS

218-235-4

Chemický názov

Benzoan vápenatý; dibenzoan vápenatý

Chemický vzorec

Anhydrid:

C14H10O4Ca

Hydrát:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydrát:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulová hmotnosť

Anhydrid:

282,31

Hydrát:

300,32

Trihydrát:

336,36

Rozbor

Obsah nie je po sušení pri teplote 105 °C nižší ako 99 %

Opis

Biele alebo bezfarebné kryštály alebo biely prášok

Identifikácia

Rozsah topenia kyseliny benzoovej

Rozsah topenia kyseliny benzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 121,5 °C do 123,5 °C po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

Skúška na prítomnosť benzoanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť vápnika

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 17,5 % (105 °C, do konštantnej hmotnosti)

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,3 %

Chlórované organické zlúčeniny

Najviac 0,06 % vyjadrených ako chloridy, zodpovedajúcich 0,25 % vyjadrených ako kyselina monochlórbenzoová

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený so zaokrúhlením na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 15 sekúnd. Maximálne 0,5 ml by malo byť postačujúce

Karbonizovateľné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoovej v 5 ml kyseliny sírovej (94,5 až 95,5 %) nesmie vykazovať silnejšie zafarbenie ako porovnávacia kvapalina obsahujúca 0,2 ml chloridu kobaltitého TSC, 0,3 ml chloridu železitého TSC, 0,1 ml síranu meďnatého TSC a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení (neutralizovaného) roztoku benzoanu sodného, teplota topenia prvej zrazeniny nesmie byť odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Kyslosť alebo zásaditosť

Neutralizácia 1 g benzoanu vápenatého v prítomnosti fenolftaleínu nesmie vyžadovať viac ako 0,25 ml 0,1 N NaOH alebo 0,1 N HCl

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 214 ETYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Synonymá

Etylparabén; etyl-p-oxybenzoát

Definícia

EINECS

204-399-4

Chemický názov

etyl-p-oxybenzoát; etylester kyseliny p-hydroxybenzoovej

Chemický vzorec

C9H10O3

Molekulová hmotnosť

166,8

Rozbor

Obsah nie je po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 °C nižší ako 99,5 %

Opis

Malé bezfarebné kryštály alebo biely kryštalický prášok, takmer bez zápachu

Identifikácia

Rozsah topenia

115 °C – 118 °C

Skúška na prítomnosť p-hydroxybenzoátu

Rozsah topenia kyseliny p-hydroxybenzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej: od 213 °C do 217 °C po vysušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

Skúška na prítomnosť alkoholu

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (80 °C, 2 hodiny)

Sulfátový popol

Najviac 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Najviac 0,35 % vyjadrených ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 215 NÁTRIUM-ETYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Synonymá

 

Definícia

EINECS

252-487-6

Chemický názov

etyl-p-hydroxybenzoan sodný; sodná soľ etylesteru kyseliny p-hydroxybenzoovej

Chemický vzorec

C9H9O3Na

Molekulová hmotnosť

188,8

Rozbor

Obsah etylesteru kyseliny p-hydroxybenzoovej v bezvodom stave nie je nižší ako 83 %

Opis

Biely, kryštalický, hygroskopický prášok

Identifikácia

Rozsah topenia

Rozsah topenia kyseliny p-hydroxybenzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 115 °C do 118 °C po vysušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

Skúška na prítomnosť p-hydroxybenzoátu

Rozsah topenia kyseliny p-hydroxybenzoovej odvodenej zo vzorky je v rozsahu od 213 °C do 217 °C

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

9,9 – 10,3 (0,1 % vodný roztok)

Čistota

Strata sušením

Najviac 5 % (sušením vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou)

Sulfátový popol

V rozsahu od 37 % do 39 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Najviac 0,35 %, vyjadrené ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 218 METYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Synonymá

Metylparabén; metyl-p-oxybenzoát

Definícia

EINECS

243-171-5

Chemický názov

metyl-p-hydroxybenzoát; metylester kyseliny p-hydroxybenzoovej

Chemický vzorec

C8H8O3

Molekulová hmotnosť

152,15

Rozbor

Obsah nie je po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 °C nižší ako 99 %

Opis

Malé bezfarebné kryštály alebo biely kryštalický prášok, takmer bez zápachu

Identifikácia

Rozsah topenia

125 °C – 128 °C

Skúška na prítomnosť p-hydroxybenzoátu

Rozsah topenia kyseliny p-hydroxybenzoovej odvodenej zo vzorky je v rozsahu od 213 °C do 217 °C po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 °C

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (80 °C, 2 hodiny)

Sulfátový popol

Najviac 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Najviac 0,35 % vyjadrených ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 219 NÁTRIUM-METYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Synonymá

 

Definícia

EINECS

 

Chemický názov

Nátrium-metyl-p-hydroxybenzoát; sodná zlúčenina metylesteru kyseliny p-hydroxybenzoovej

Chemický vzorec

C8H7O3Na

Molekulová hmotnosť

174,15

Rozbor

Najmenej 99,5 % na bezvodom základe

Opis

Biely hygroskopický prášok

Identifikácia

Rozsah topenia

Biela zrazenina, ktorá sa vytvorí okyslením 10 % (w/v) vodného roztoku metyl-p-hydroxybenzoátu sodného (s využitím lakmusového papierika ako indikátora) kyselinou chlorovodíkovou, má mať po premytí vodou a dvojhodinovom sušení pri teplote 80 °C rozsah topenia od 125 °C do 128 °C

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

9,7 – 10,3 (0,1 % roztok vo vode bez oxidu uhličitého)

Čistota

Obsah vody

Najviac 5 % (metóda Karla Fischera)

Sulfátový popol

V bezvodom stave v rozsahu od 40 % do 44,5 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Najviac 0,35 %, vyjadrené ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 220 OXID SIRIČITÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

231-195-2

Chemický názov

Oxid siričitý; anhydrid kyseliny siričitej

Chemický vzorec

SO2

Molekulová hmotnosť

64,07

Rozbor

Obsah najmenej 99 %

Opis

Bezfarebný, nehorľavý plyn so silne prenikavým dusivým zápachom

Identifikácia

Skúška na siričité zlúčeniny

Vyhovuje skúške

Čistota

Obsah vody

Najviac 0,05 % (metóda Karla Fischera)

Neprchavý zvyšok

Najviac 0,01 %

Oxid sírový

Najviac 0,1 %

selén

Najviac 10 mg/kg

Iné plyny bežne sa nevyskytujúce vo vzduchu

Bez stopy

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 221 SIRIČITAN SODNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

231-821-4

Chemický názov

Siričitan sodný (bezvodý alebo heptahydrát)

Chemický vzorec

Anhydrid:

Na2SO3

Heptahydrát:

Na2SO37H2O

Molekulová hmotnosť

Anhydrid:

126,04

Heptahydrát:

252,16

Rozbor

Anhydrid:

Nie menej 95 % Na2SO3 a nie menej ako 48 % SO2

Heptahydrát:

Nie menej ako 48 % Na2SO3 a nie menej ako 24 % SO2

Opis

Biely kryštalický prášok alebo bezfarebné kryštály

Identifikácia

Skúška na prítomnosť siričitanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

8,5 – 11,5, (bezvodý: 10 % roztok; heptahydrát: 20 % roztok)

Čistota

Tiosírany

Nie viac ako 0,1 % na základe obsahu SO2

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 5 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 222 HYDROGENSIRIČITAN SODNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

231-921-4

Chemický názov

disiričitan sodný; hydrogensiričitan sodný

Chemický vzorec

NaHSO3 vo vodnom roztoku

Molekulová hmotnosť

104,06

Rozbor

Obsah NaHSO3 najmenej 32 hmotnostných %

Opis

Číry, bezfarebný až žltý roztok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť siričitanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

2,5 – 5,5 (10 % vodný roztok)

Čistota

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg Na2SO3 na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 5 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 223 DISIRIČITAN SODNÝ

Synonymá

Pyrosiričitan; pyrosiričitan sodný

Definícia

EINECS

231-673-0

Chemický názov

Disiričitan sodný; pentaoxodisíran-disodný

Chemický vzorec

Na2S2O5

Molekulová hmotnosť

190,11

Rozbor

Neobsahuje menej ako 95 % Na2S2O5 a nie menej ako 64 % SO2

Opis

Biele kryštály alebo kryštalický prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť siričitanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

4,0 – 5,5 (10 % vodný roztok)

Čistota

Tiosírany

Nie viac ako 0,1 % na základe obsahu SO2

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 5 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 224 DISIRIČITAN DRASELNÝ

Synonymá

Pyrosiričitan draselný

Definícia

EINECS

240-795-3

Chemický názov

Disiričitan draselný; pentaoxodisíran-draselný

Chemický vzorec

K2S2O5

Molekulová hmotnosť

222,33

Rozbor

Neobsahuje menej ako 90 % K2S2O5 a menej ako 51,8 % SO2, zvyšok pozostáva takmer výhradne zo síranu draselného

Opis

Bezfarebné kryštály alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť siričitanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Tiosírany

Nie viac ako 0,1 % na základe obsahu SO2

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 5 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 226 SIRIČITAN VÁPENATÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

218-235-4

Chemický názov

Siričitan vápenatý

Chemický vzorec

CaSO3·2H2O

Molekulová hmotnosť

156,17

Rozbor

Neobsahuje menej ako 95 % CaSO3·2H2O a neobsahuje menej ako 39 % SO2

Opis

Biele kryštály alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť siričitanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť vápnika

Vyhovuje skúške

Čistota

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 5 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 227 HYDROGENSIRIČITAN VÁPENATÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

237-423-7

Chemický názov

Disiričitan vápenatý; hydrogensiričitan vápenatý

Chemický vzorec

Ca(HSO3)2

Molekulová hmotnosť

202,22

Rozbor

6 až 8 % (hmotnostných) oxidu siričitého a 2,5 až 3,5 % (hmotnostných) hydroxidu vápenatého, čo zodpovedá 10 až 14 % (hmotnostných) hydrogensiričitanu vápenatého [Ca(HSO3)2]

Opis

Číry nazelenalý žltý vodný roztok so zreteľným zápachom po oxide siričitom

Identifikácia

Skúška na prítomnosť siričitanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť vápnika

Vyhovuje skúške

Čistota

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 5 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 228 HYDROGENSIRIČITAN DRASELNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

231-870-1

Chemický názov

Disiričitan draselný; hydrogensiričitan draselný

Chemický vzorec

KHSO3 vo vodnom roztoku

Molekulová hmotnosť

120,17

Rozbor

Obsah nie je menej ako 280 g KHSO3 na liter (alebo 150 g SO2 na liter)

Opis

Číry bezfarebný vodný roztok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť siričitanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 5 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 234 NIZÍN

Synonymá

 

Definícia

Nizín pozostáva z viacerých úzko spojených polypeptidov produkovaných druhmi Lactococcus lactis subsp. lactis

EINECS

215-807-5

Chemický názov

 

Chemický vzorec

C143H230N42O37S7

Molekulová hmotnosť

3 354,12

Rozbor

Nizínový koncentrát neobsahuje menej ako 900 jednotiek na mg v zmesi z vysušeného odtučneného mlieka a minimálne 50 % obsahu tvorí chlorid sodný

Opis

Biely prášok

Identifikácia

 

Čistota

Strata sušením

Najviac 3 % (102 °C – 103 °C, do konštantnej hmotnosti)

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 1 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 235 NATAMICÍN

Synonymá

Pimaricín

Definícia

Natamicín je fungicíd polyénovej makrolidovej skupiny a je produkovaný druhmi Streptomyces natalensis a ďalšími príslušnými druhmi.

EINECS

231-683-5

Chemický názov

Stereoizomér kyseliny 22-(3-amino-3,6-dideoxy-β-D- mannopyranosyloxy)-1,3,26-trihydroxy-12-metyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaén-25-karboxylovej

Chemický vzorec

C33H47O13N

Molekulová hmotnosť

665,74

Rozbor

Najmenej 95 % ako sušina

Opis

Biely až krémovobiely kryštalický prášok

Identifikácia

Farebné reakcie

Pridanie niekoľkých kryštálov natamicínu na podložné sklíčko ku kvapke:

 

koncentrovanej kyseliny chlórovodíkovej, vyvolá modré sfarbenie,

 

koncentrovanej kyseliny fosforečnej vyvolá zelené sfarbenie, ktoré sa po niekoľkých minútach zmení na svetločervené sfarbenie

Spektrometria

A 0,0005 % w/v roztok v 1 % metanolickom roztoku kyseliny octovej má absorbčné maximá asi pri 290 nm, 303 nm, 318 nm, rameno asi pri 280 nm a vykazuje minimá asi pri 250 nm, 295,5 nm a 311 nm

pH

5,5 – 7,5 [1 % w/v roztoku vopred neutralizovanej zmesi zloženej z dimetylformamidu a vody (20 : 80)]

Optická otáčavosť

[α]D 20 od + 250° do + 295° [1 % (hm.) roztok v ľadovej kyseline octovej, pri teplote 20 °C a prepočítané na vysušený materiál]

Čistota

Strata sušením

Nie viac ako 8,0 % (nad P2O5, vo vákuu pri teplote 60 °C do konštantnej teploty)

Sulfátový popol

Najviac 0,5 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Mikrobiologické kritériá

Celkový počet mikroorganizmov na doštičke

Najviac 100 kolónií/g

E 239 HEXAMETYLÉN TETRAMÍN

Synonymá

Hexamín; Metenamín

Definícia

EINECS

202-905-8

Chemický názov

1,3,5,7-Tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]-dekán, hexametyléntetramín

Chemický vzorec

C6H12N4

Molekulová hmotnosť

140,19

Rozbor

Najmenej 99 % ako anhydrid

Opis

Bezfarebný alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť formaldehydu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť amoniaku

Vyhovuje skúške

Teplota sublimácie:

Približne 260 °C

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (pri 105 °C vo vákuu nad P2O5 počas 2 hodín)

Sulfátový popol

Najviac 0,05 %

Sírany

Najviac 0,005 %, vyjadrené ako SO4

Chloridy

Nie viac ako 0,005 % vyjadrené ako Cl

Amónne soli

Nezistiteľné

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 242 DIMETYL-DIKARBONÁT

Synonymá

DMDC; dimetyl-pyrokarbonát

Definícia

EINECS

224-859-8

Chemický názov

Dimetyl-dikarbonát; dimetylester kyseliny pyrouhličitej

Chemický vzorec

C4H6O5

Molekulová hmotnosť

134,09

Rozbor

Obsah najmenej 99,8 %

Opis

Bezfarebná kvapalina, rozkladajúca sa vo vodnom roztoku. Leptá pokožku a oči a je toxická pri vdychovaní a požití

Identifikácia

Rozklad

Po rozpustení poskytuje pozitívne testy na CO2 a na metanol

Teplota topenia

17 °C

Teplota varu

172 °C spojené s rozkladom

Hustota pri teplote 20 °C

Približne 1,25 g/cm3

Infračervené absorpčné spektrum

Maximá pri 1 156 a 1 832 cm–1

Čistota

Dimetyl-karbonát

Najviac 0,2 %

Chlór, celkovo

Najviac 3 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

231-832-4

Chemický názov

Dusitan draselný

Chemický vzorec

KNO2

Molekulová hmotnosť

85,11

Rozbor

Najmenej 95 % na bezvodej báze (14)

Opis

Biele alebo slabožlté navlhnuté granuly

Identifikácia

Skúška na dusitany

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

pH

6,0 – 9,0 (5 % roztok)

Čistota

Strata sušením

Najviac 3 % (4 hodiny nad silikagélom)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 250 DUSITAN SODNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

231-555-9

Chemický názov

Dusitan sodný

Chemický vzorec

NaNO2

Molekulová hmotnosť

69,00

Rozbor

V bezvodom stave obsah nie je menej ako 97 % (15).

Opis

Biely kryštalický prášok alebo žltkasté hrudy

Identifikácia

Skúška na dusitany

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,25 % (4 hodiny nad silikagélom)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

I.   TUHÝ DUSIČNAN SODNÝ

Synonymá

Čilský liadok; kockový alebo sódový liadok

Definícia

EINECS

231-554-3

Chemický názov

Dusičnan sodný

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnosť

85,00

Rozbor

Najmenej 99 % ako anhydrid

Opis

Biely kryštalický, mierne hygroskopický prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť dusičnanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

5,5 – 8,3 (5 % roztok)

Čistota

Strata sušením

Najviac 2 % (105 °C, 4 hodín)

Dusitany

Najviac 30 mg/kg vyjadrených ako NaNO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

II.

KVAPALNÝ DUSIČNAN SODNÝ

Synonymá

 

Definícia

Kvapalný dusičnan sodný je vodný roztok dusičnanu sodného ako priamy výsledok chemickej reakcie medzi hydroxidom sodným a kyselinou dusičnou v stechiometrických množstvách bez nadväznej kryštalizácie. Normalizované formy pripravené z kvapalného dusičnanu sodného spĺňajúceho tieto špecifikácie môžu obsahovať kyselinu dusičnú v nadmerných množstvách, ak sú zreteľne uvedené alebo označené.

EINECS

231-554-3

Chemický názov

Dusičnan sodný

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnosť

85,00

Rozbor

Obsah od 33,5 % do 40,0 % NaNO3

Opis

Číra, bezfarebná kvapalina

Identifikácia

Skúška na prítomnosť dusičnanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

1,5 - 3,5

Čistota

Voľná kyselina dusičná

Najviac 0,01 %

Dusitany

Najviac 10 mg/kg, vyjadrené ako NaNO2

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 1 mg/kg

Ortuť

Najviac 0,3 mg/kg

Tento opis zodpovedá 35 % vodnému roztoku

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

Synonymá

Čilský liadok; kockový alebo sódový liadok

Definícia

EINECS

231-818-8

Chemický názov

Dusičnan draselný

Chemický vzorec

KNO3

Molekulová hmotnosť

101,11

Rozbor

Najmenej 99 % ako anhydrid

Opis

Biely kryštalický prášok alebo priehľadné hranolčeky s chladivou, slanou a pikantnou chuťou

Identifikácia

Skúška na prítomnosť dusičnanu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

pH

4,5 – 8,5 (5 % roztok)

Čistota

Strata sušením

Najviac 1 % (105 °C, 4 hodiny)

Dusitany

Nie viac ako 20 mg/kg vyjadrených ako KNO2

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

200-580-7

Chemický názov

Kyselina octová; Kyselina etánová

Chemický vzorec

C2H4O2

Molekulová hmotnosť

60,05

Rozbor

Obsah najmenej 99,8 %

Opis

Číra bezfarebná kvapalina s prenikavým, charakteristickým zápachom

Identifikácia

Teplota varu

118 °C pri tlaku 760 mm ortuťového stĺpca

Špecifická hmotnosť

Okolo 1049

Skúška na prítomnosť octanu

Pri trojnásobnom zriedení vykazuje pozitívnu skúšku na prítomnosť octanu

Teplota tuhnutia

Nie menej ako 14,5 °C

Čistota

Neprchavý zvyšok

Najviac 100 mg/kg

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Najviac 1 000 mg/kg, vyjadrené ako kyselina mravčia

Ľahko oxidovateľné látky

Zriediť 2 ml vzorky v nádobe so sklenou zátkou s 10 ml vody a pridať 0,1 ml z 0,1 N KMNO3. Ružové zafarbenie nezhnedne do 30 minút

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 0,5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

204-822-2

Chemický názov

Octan draselný

Chemický vzorec

C2H3O2K

Molekulová hmotnosť

98,14

Rozbor

Najmenej 99 % ako anhydrid

Opis

Bezfarebné, navlhlé kryštály alebo biely kryštalický prášok bez zápachu alebo so slabo octovým zápachom

Identifikácia

pH

7,5 – 9,0 (5 % vodný roztok)

Skúška na prítomnosť acetátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 8 % (150 °C, 2 hodín)

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Najviac 1 000 mg/kg, vyjadrené ako kyselina mravčia

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 262 i) OCTAN SODNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

204-823-8

Chemický názov

Octan sodný

Chemický vzorec

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 alebo 3)

Molekulová hmotnosť

Bezvodý:

82,03

Trihydrát:

136,08

Rozbor

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 98,5 % (platí pre bezvodý aj pre trihydrát)

Opis

Bezvodý:

Biely, zrnitý, hygroskopický prášok bez zápachu

Trihydrát:

Bezfarebné, priehľadné kryštály alebo zrnitý, kryštalický prášok, bez zápachu alebo so slabo octovým zápachom. Na suchom a teplom vzduch zvetráva

Identifikácia

pH

8,0 – 9,5 (1 % vodný roztok)

Skúška na prítomnosť acetátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Bezvodý:

Najviac 2 % (120 °C, 4 hodín)

Trihydrát:

V rozmedzí od 36 do 42 % (120 °C, 4 hodiny)

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Najviac 1 000 mg/kg, vyjadrené ako kyselina mravčia

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 262 ii) DIOCTAN SODNÝ (KYSLÝ OCTAN SODNÝ)

Synonymá

 

Definícia

Dioctan sodný je molekulová zlúčenina octanu sodného a kyseliny octovej

EINECS

204-814-9

Chemický názov

Hydrogendiacetát sodný

Chemický vzorec

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 alebo 3)

Molekulová hmotnosť

142,09 (bezvodý)

Rozbor

39 až 41 % obsahu je voľná kyselina octová, 58 až 60 % je octan sodný

Opis

Biela, hygroskopická, kryštalická, tuhá látka s octovým zápachom

Identifikácia

pH

4,5 – 5,0 (10 % vodný roztok)

Skúška na prítomnosť acetátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Obsah vody

Najviac 2 % (metóda Karla Fischera)

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Najviac 1 000 mg/kg, vyjadrené ako kyselina mravčia

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

200-540-9

Chemický názov

Octan vápenatý

Chemický vzorec

Bezvodý:

C4H6O4Ca

Monohydrát:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulová hmotnosť

Bezvodý:

158,17

Monohydrát:

176,18

Rozbor

Najmenej 98 % ako anhydrid

Opis

Bezvodý octan vápenatý je biela, hygroskopická, masívna, kryštalická tuhá látka mierne horkej chuti. Môže mierne zapáchať po kyseline octovej. Monohydrát môže byť v podobe ihličiek, granúl alebo ako prášok

Identifikácia

pH

6,0 – 9,0 (10 % vodný roztok)

Skúška na prítomnosť acetátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť vápnika

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Nie viac ako 11 % (pri teplote 155 °C do konštantnej hmotnosti, pre monohydrát)

Vo vode nerozpustné látky

Najviac 0,3 %

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Najviac 1 000 mg/kg, vyjadrené ako kyselina mravčia

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 270 KYSELINA MLIEČNA

Synonymá

 

Definícia

Pozostáva zo zmesi kyseliny mliečnej (C3H6O3) a laktátu kyseliny mliečnej (C6H10O5). Získava sa mliečnou fermentáciou cukrov alebo sa pripravuje synteticky.

Kyselina mliečna je hygroskopická a pri koncentrovaní varom dochádza ku jej kondenzácii za vzniku laktátu kyseliny mravčej, ktorý po zriedení a zahriatí hydrolyzuje naspäť na kyselinu mliečnu.

EINECS

200-018-0

Chemický názov

Kyselina mliečna; kyselina 2-hydroxypropiónová; Kyselina 1-hydroxyetán-1-karboxylová

Chemický vzorec

C3H6O3

Molekulová hmotnosť

90,08

Rozbor

Obsah najmenej 76 %

Opis

Bezfarebná alebo žltkastá sirupovitá kvapalina kyslastej chuti, takmer bez zápachu

Identifikácia

Skúška na prítomnosť laktátu

Vyhovuje skúške

Čistota

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Chloridy

Najviac 0,2 %

Sírany

Najviac 0,25 %

Železo

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Poznámka: Tento opis sa vzťahuje na 80 % vodný roztok; pre slabšie vodné roztoky sa vypočítajú hodnoty zodpovedajúce ich obsahu kyseliny mliečnej.

E 280 KYSELINA PROPIÓNOVÁ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

201-176-3

Chemický názov

Kyselina propiónová; Kyselina propánová

Chemický vzorec

C3H6O2

Molekulová hmotnosť

74,08

Rozbor

Obsah najmenej 99,5 %

Opis

Bezfarebná alebo mierne žltkastá, olejovitá kvapalina s mierne štipľavým zápachom

Identifikácia

Teplota topenia

– 22 °C

Destilačný bod

V rozsahu od 138,5 °C do 142,5 °C

Čistota

Neprchavý zvyšok

Nie viac ako 0,01 % po vysušení pri 140 °C do konštantnej hmotnosti

Aldehydy

Nie viac ako 0,1 % (ako formaldehyd)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 281 PROPIONAN SODNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

205-290-4

Chemický názov

Propionan sodný; propanoan sodný

Chemický vzorec

C3H5O2Na

Molekulová hmotnosť

96,06

Rozbor

Obsah nie je po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 °C nižší ako 99 %

Opis

Bezfarebný, kryštalický, hygroskopický prášok alebo jemný biely prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť propionátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

7,5 – 10,5 (10 % vodný roztok)

Čistota

Strata sušením

Najviac 4 % (105 °C, 2 hodiny)

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,1 %

železo

Najviac 50 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 282 PROPIONAN VÁPENATÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

223-795-8

Chemický názov

Propionan vápenatý

Chemický vzorec

C6H10O4Ca

Molekulová hmotnosť

186,22

Rozbor

Obsah nie nižší ako 99 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 °C

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť propionátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť vápnika

Vyhovuje skúške

pH

6,0 – 9,0 (10 % vodný roztok)

Čistota

Strata sušením

Najviac 4 % (105 °C, 2 hodiny)

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,3 %

Železo

Najviac 50 mg/kg

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 283 PROPIONAN DRASELNÝ

Synonymá

 

Definícia

EINECS

206-323-5

Chemický názov

Propionan draselný; Propanoát draselný

Chemický vzorec

C3H5KO2

Molekulová hmotnosť

112,17

Rozbor

Obsah nie je po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 °C nižší ako 99 %

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

Skúška na prítomnosť propionátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť draslíka

Vyhovuje skúške

Čistota

Strata sušením

Najviac 4 % (105 °C, 2 hodín)

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,1 %

Železo

Najviac 30 mg/kg

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonymá

Kyselina boracitová; Kyselina ortoboritá; Borofax

Definícia

EINECS

233-139-2

Chemický názov

 

Chemický vzorec

H3BO3

Molekulová hmotnosť

61,84

Rozbor

Obsah najmenej 99,5 %

Opis

Bezfarebné, priehľadné kryštály alebo biele kryštály alebo prášok bez zápachu na dotyk mierne mastné; v prírode sa vyskytuje ako minerál sasolit

Identifikácia

Teplota topenia

Okolo 171 °C

Skúška horením

Horí jasným zeleným plameňom

pH

3,8 – 4,8 (3,3 % vodný roztok)

Čistota

Peroxidy

Prídavok roztoku jodidu draselného nevyvoláva žiadne farebné zmeny

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonymá

Boritan sodný

Definícia

EINECS

215-540-4

Chemický názov

Tetraboritan sodný; biboritan sodný; pyroboritan sodný; Bezvodý tetraboritan

Chemický vzorec

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulová hmotnosť

201,27

Rozbor

 

Opis

Prášok alebo sklu podobné platničky, ktoré sa po vystavení na vzduch stávajú nepriehľadnými; pomaly sa rozpúšťa vo vode

Identifikácia

Rozsah topenia

Od 171 °C do 175 °C spojené s rozkladom

Čistota

Peroxidy

Prídavok roztoku jodidu draselného nevyvoláva žiadne farebné zmeny

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

Synonymá

Plyn kyseliny uhličitej; suchý ľad (tuhá forma); anhydrid kyseliny uhličitej

Definition

EINECS

204-696-9

Chemický názov

oxid uhličitý

Chemický vzorec

CO2

Molekulová hmotnosť

44,01

Rozbor

V plynnom skupenstve nie je obsah nižší ako 99 % v/v

Opis

Pri normálnych podmienkach okolia bezfarebný plyn s mierne štipľavým zápachom. Komerčný oxid uhličitý sa preváža a uchováva ako kvapalina v tlakových valcoch alebo skladovacích systémoch, alebo v lisovaných tuhých blokoch ako „suchý ľad“. Tuhá forma (suchý ľad) zvyčajne obsahuje pridané látky ako propylénglykol alebo minerálny olej, slúžiace ako tmel

Identifikácia

Tvorba zrazeniny

Pri preháňaní prúdu vzorky cez roztok hydroxidu bárnatého sa vytvára biela zrazenina, ktorá sa rozpúšťa v zriedenej kyseline octovej za súčasného šumenia

Čistota

Kyslosť

915 ml plynu prebublaného cez 50 ml čerstvo prevarenej vody jej nesmie spôsobiť väčšiu kyslosť na metyloranž ako u 50 ml čerstvo prevarenej vody po pridaní 1 ml kyseliny chlorovodíkovej (0,01 N)

Redukčné činidlá, hydrogenfosfid a sulfid

915 ml plynu prebublaného cez 25 ml amoniakálneho roztoku dusičnanu strieborného, do ktorého sa pridali 3 ml amoniaku, nesmie spôsobiť zakalenie alebo sčernanie tohto roztoku

Oxyd uhoľnatý

Najviac 10 μl/l

Olej

Najviac 5 mg/kg

E 296 KYSELINA JABLČNÁ

Synonymá

Kyselina 2-hydroxybutándiová

Definition

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Chemický názov

kyselina hydroxybutándiová; kyselina hydroxyjantárová

Chemický vzorec

C4H6O5

Molekulová hmotnosť

134,09

Rozbor

Obsah najmenej 99,0 %

Opis

Biely alebo takmer biely kryštalický prášok alebo zrná

Identifikácia

Rozsah topenia

127 °C – 132 °C

Skúška na prítomnosť jablčnanu

Vyhovuje skúške

Čistota

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Kyselina fumarová

Najviac 1,0 %

Kyselina maleínová

Najviac 0,05 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Synonymá

 

Definition

EINECS

203-743-0

Chemický názov

Kyselina trans-buténdiová; kyselina trans-1,2-etyléndikarboxylová

Chemický vzorec

C4H4O4

Molekulová hmotnosť

116,07

Rozbor

Najmenej 99,0 % ako anhydrid

Opis

Biely kryštalický prášok alebo zrná

Identifikácia

Rozsah topenia

286 °C – 302 °C (uzavretá kapilára, rýchly ohrev)

Skúška na prítomnosť dvojitých väzieb

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť kyseliny 1,2-dikarboxylovej

Vyhovuje skúške

pH

3,0 – 3,2 (0,05 % roztok pri 25 °C)

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,5 % (120 °C, 4 hodín)

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Kyselina maleínová

Najviac 0,1 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ, KYSELINA L-ASKORBOVÁ

Synonymá

Kyselina L-xylo-askorbová; kyselina L(+)- askorbová

Definition

EINECS

200-066-2

Chemický názov

Kyselina L- askorbová; kyselina askorbová; 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktón; 3-keto-L-gulofuranolaktón

Chemický vzorec

C6H8O6

Molekulová hmotnosť

176,13

Rozbor

Obsahuje najmenej 99 % C6H8O6 po 24-hodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

Opis

Biely až bledožltý, kryštalický prášok bez zápachu

Rozsah topenia

Od 189 °C do 193 °C spojené s rozkladom

Identifikácia

Skúška na prítomnosť kyseliny askorbovej

Vyhovuje skúške

pH

Medzi 2,4 a 2,8 (2 %, vodný roztok)

Optická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu medzi + 20,5° a + 21,5° (10 % w/v vo vodnom roztoku)

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,4 % (vo vákuu nad kyselinou sírovou, 24 hodín)

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Synonymá

L-askorbát sodný, monosodná soľ kyselina L-askorbovej

Definition

EINECS

205-126-1

Chemický názov

Askorbát sodný; L-askorbát sodný; nátrium-enolát 2,3-didehydro-L-treohexono-1,4-laktónu; Nátrium-enolát 3-keto-L-gulofuranolaktónu

Chemický vzorec

C6H7O6Na

Molekulová hmotnosť

198,11

Rozbor

Askorban sodný neobsahuje po 24-hodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou menej ako 99 % C6H7O6Na

Opis

Biely, alebo takmer biely, kryštalický prášok bez zápachu, ktorý tmavne po vystavení svetlu

Identifikácia

Skúška na prítomnosť askorbátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť sodíka

Vyhovuje skúške

pH

Medzi 6,5 a 8,0 (10 % vodný roztok)

Optická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu od + 103° do + 106° (10 % w/v vo vodnom roztoku)

Čistota

Strata sušením

Najviac 0,25 % (vo vákuu nad kyselinou sírovou, 24 hodín)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Synonymá

Dihydrát kalcium askorbátu

Definition

EINECS

227-261-5

Chemický názov

Dihydrát kalcium askorbátu; Vápenatá soľ 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktó-nu dihydrát

Chemický vzorec

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulová hmotnosť

426,35

Rozbor

Obsah nie je nižší ako 98 % v podobe bez prchavých zložiek

Opis

Biely až svetlo sivožltý kryštalický prášok bez zápachu

Identifikácia

Skúška na prítomnosť askorbátu

Vyhovuje skúške

Skúška na prítomnosť vápnika

Vyhovuje skúške

pH

Medzi 6,0 a 7,5 (10 % vodný roztok)

Optická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu od + 95° do + 97° (5 % w/v vo vodnom roztoku)

Čistota

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Prchavé zložky

Nie viac ako 0,3 % stanovené po dvadsaťštyrihodinovom sušení pri teplote miestnosti vo vákuovom exikátore obsahujúcom kyselinu sírovú alebo oxid fosforečný

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 304 i) ASKORBYL-PALMITAN

Synonymá

L-askorbyl-palmitát

Definition

EINECS

205-305-4

Chemický názov

Askorbyl-palmitan; L-askorbyl-palmitan; 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktón-6-palmitan; 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolaktón

Chemický vzorec

C22H38O7

Molekulová hmotnosť

414,55

Rozbor

Najmenej 98 % ako sušina

Opis

Biely až žltkavobiely prášok s citrusovou vôňou

Identifikácia

Rozsah topenia

Od 107 °C do 117 °C

Optická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu od + 21° do + 24° (5 % w/v v metanolovom roztoku)

Čistota

Strata sušením

Najviac 2,0 % (vákuová pec, 56 °C – 60 °C, 1 hodina)

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 304 ii) ASKORBYLSTEARAN

Synonymá

 

Definícia

EINECS

246-944-9

Chemický názov

Askorbyl-stearan t; L-askorbyl-stearan; 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktón-6-stearan; 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolaktón

Chemický vzorec

C24H42O7

Molekulová hmotnosť

442,6

Rozbor

Obsah najmenej 98 %

Opis

Biely až žltkavobiely prášok s citrusovou vôňou

Identifikácia

Teplota topenia

Okolo 116 °C

Čistota

Strata sušením

Najviac 2,0 % (vákuová pec, 56 °C – 60 °C, 1 hodina)

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHOM TOKOFEROLU

Synonymá

 

Definícia

Produkt získaný pri vákuovej destilácii parou výrobkov jedlého rastlinného oleja, skladajúcich sa z koncentrovaných tokoferolov a tokotrienolov.

Obsahuje tokoferoly ako D-α-,D-β-, D-γ, D-δ-tokoferoly

EINECS

 

Chemický názov

 

Chemický vzorec

 

Molekulová hmotnosť

430,71 (D-α-tokoferol)

Rozbor

Obsah nie je nižší ako 34 % celkových tokoferolov

Opis

Hnedočervený až červený, číry viskózny olej jemnej charakteristickej chuti a vône. Môže dochádzať k miernej separácii vosku podobných zložiek v mikrokryštalickej podobe

Identifikácia

Vhodnou metódou plyno-kvapalinovej chromatografie

 

Optická otáčavosť

[α]D 20 nie je nižšia ako + 20°

Rozpustnosť

Nerozpustné vo vode. Rozpustná v etanole. Miešateľný s éterom

Čistota

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 2 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 307 α -TOKOFEROL

Synonymá

DL-α-tokoferol, -α-tokoferol (RAC)

Definícia

EINECS

233-466-0

Chemický názov

DL-5,7,8-trimetyltokol; D, L-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4’,8’, 12’-trimetyltridecyl)-6-chromanol

Chemický vzorec

C29H50O2

Molekulová hmotnosť

430,71

Rozbor

Obsah najmenej 96 %

Opis

Jemne žltý až jantárový číry viskózny olej takmer bez zápachu, ktorý po vystavení svetlu alebo na vzduchu podlieha oxidácii a tmavne

Identifikácia

Rozpustnosť

Ľahko rozpustný v etanole. Miešateľný s éterom

Spektrofotometria

Absorpčné maximum v absolútnom etanole je okolo 292 nm

Optická otáčavosť

[α]D 25 0° ± 0,05° (1 z 10 roztokov v chloroforme)

Čistota

Index lomu

[n]D 20 1,503 — 1,507

Špecifická absorpcia v etanole

Formula (292 nm) 71—76

(0,01 g v 200 ml absolútneho etanolu)

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Olovo

Najviac 2 mg/kg

E 308 γ-TOKOFEROL

Synonymá

DL-γ-tokoferol

Definícia

EINECS

231-523-4

Chemický názov

2,7,8-trimetyl-2-(4’,8’,12’-trimetyltridecyl)-6-chromanol

Chemický vzorec

C28H48O2

Molekulová hmotnosť

416,69

Rozbor

Obsah najmenej 97 %

Opis

Číry viskózny bledožltý olej, ktorý po vystavení svetlu alebo na vzduchu podlieha oxidácii a tmavne

Identifikácia

Spektrometria

Absorpčné maximá v absolútnom etanole sú okolo 298 nm a 257 nm

Čistota

Špecifická absorpcia v etanole