Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0225

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 225/2012 z  15. marca 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o schvaľovanie prevádzok, ktoré uvádzajú produkty získané z rastlinných olejov a zmesových tukov na použitie v krmivách na trh, a pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu, skladovanie, prepravu olejov, tukov a z nich získaných produktov a na ich testovanie na dioxíny Text s významom pre EHP

OJ L 77, 16.3.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/225/oj

16.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 225/2012

z 15. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o schvaľovanie prevádzok, ktoré uvádzajú produkty získané z rastlinných olejov a zmesových tukov na použitie v krmivách na trh, a pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu, skladovanie, prepravu olejov, tukov a z nich získaných produktov a na ich testovanie na dioxíny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (1), a najmä na jeho článok 27 písm. b) a f),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 183/2005 sa stanovujú všeobecné pravidlá hygieny krmív, podmienky a opatrenia, aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok spracovania na minimalizovanie a kontrolu potenciálnych nebezpečenstiev. Prevádzky krmivárskych podnikov musia byť registrované alebo schválené príslušným orgánom. Krmivárske podnikateľské subjekty z nižších článkov krmivového reťazca sú okrem toho povinné čerpať krmivo iba z registrovaných alebo schválených prevádzok.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní (2) sa vyžaduje, aby boli krmivá uvádzané na trh bezpečné a aby bol príslušný druh krmív výslovne uvedený na označení. Okrem toho sa v nariadení Komisie (EÚ) č. 575/2011 zo 16. júna 2011 o Katalógu kŕmnych surovín (3) uvádza podrobný opis konkrétnych kŕmnych surovín na účely označovania.

(3)

Súhra týchto požiadaviek by mala zabezpečiť vysledovateľnosť a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v celom krmivovom a potravinovom reťazci.

(4)

Úradné kontroly a kontroly vykonávané krmivárskymi podnikateľskými subjektmi ukázali, že niektoré oleje a tuky a z nich získané produkty, ktoré neboli určené na použitie v krmivách, sa použili ako kŕmne suroviny, čo viedlo k tomu, že sa v niektorých krmivách prekročili najvyššie prípustné množstvá dioxínov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (4). V dôsledku toho môžu potraviny zo zvierat kŕmených kontaminovaným krmivom predstavovať riziko pre verejné zdravie. Okrem toho stiahnutie kontaminovaných krmív a potravín z trhu môže spôsobiť finančné straty.

(5)

S cieľom zvýšiť hygienu krmív a bez toho, aby bola dotknutá právomoc členských štátov stanovená v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 183/2005, by sa prevádzky, kde sa ďalej spracúvajú surové rastlinné oleje a kde sa vyrábajú produkty získané z olejov rastlinného pôvodu a zmesových tukov, mali schvaľovať v súlade s uvedeným nariadením, pokiaľ sú tieto produkty určené na použitie v krmivách.

(6)

Mali by sa stanoviť osobitné požiadavky na výrobu, označovanie, skladovanie a prepravu uvedených kŕmnych surovín s cieľom zohľadniť skúsenosti získané pri uplatňovaní systémov založených na analýze nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP).

(7)

Posilnené monitorovanie dioxínov by uľahčilo odhalenie prípadov nedodržiavania pravidiel a presadzovanie právnych predpisov o krmivách. Aby sa znížilo riziko, že sa kontaminované produkty dostanú do potravinového reťazca, je potrebné krmivárskym podnikateľským subjektom uložiť povinnosť testovať tuky, oleje a z nich získané produkty na dioxíny a na PCB podobné dioxínom a podporiť tak stratégiu znižovania expozície občanov EÚ dioxínom. Riziko kontaminácie dioxínmi by malo byť základom vypracovania plánu monitorovania. Zodpovednosť za uvádzanie bezpečných krmív na trh nesú krmivárske podnikateľské subjekty. Náklady na analýzy by preto mali hradiť v plnom rozsahu. Podrobné ustanovenia o odbere vzoriek a analýze, ktoré sa nenachádzajú v tomto nariadení, by preto mali zostať v právomoci členských štátov. Okrem toho sa členské štáty vyzývajú, aby sa zamerali na kontrolu krmivárskych podnikateľských subjektov, na ktoré sa monitorovanie dioxínov nevzťahuje, ale ktoré získavajú uvedené produkty.

(8)

Povinný systém monitorovania rizík nesmie ovplyvniť povinnosť krmivárskych podnikateľských subjektov splniť požiadavky právnych predpisov Únie týkajúcich sa hygieny krmív. Mal by byť začlenený do správnych hygienických postupov a systému založeného na HACCP. V rámci schválenia krmivárskeho podnikateľského subjektu by to mal overiť príslušný orgán. Pravidelné preskúmanie vlastného posúdenia rizík, ktoré vykonáva subjekt, by malo zohľadniť výsledky monitorovania dioxínov.

(9)

V záujme väčšej transparentnosti by laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy obsahu dioxínov, mali mať povinnosť informovať o výsledkoch, ktoré prekračujú najvyššie prípustné množstvá stanovené v smernici 2002/32/ES, nielen krmivárske podnikateľské subjekty, ale aj príslušný orgán; táto povinnosť neoslobodzuje krmivársky podnikateľský subjekt od jeho povinnosti informovať príslušný orgán.

(10)

S cieľom overiť účinnosť ustanovení o povinnom monitorovaní dioxínov a jeho začlenení do systémov HACCP krmivárskych podnikateľských systémov by sa malo stanoviť, aby sa po dvoch rokoch uskutočnilo preskúmanie.

(11)

Príslušným orgánom a krmivárskym podnikateľským subjektom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby mali možnosť prispôsobiť sa ustanoveniam tohto nariadenia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 183/2005 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. septembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 17.6.2011, s. 25.

(4)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 183/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za názov prílohy II sa vkladá tento oddiel:

„VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

‚šarža‘ je identifikovateľné množstvo krmiva, ktoré má vykazovať jednotné vlastnosti, akým je napríklad pôvod, druh, typ balenia, baliareň, odosielateľ alebo označenie a v prípade výrobného procesu jednotka vyrobená v jednom zariadení s použitím jednotných výrobných parametrov, alebo viacero takýchto jednotiek, keď sú vyrobené v kontinuálnom poradí a skladované spolu;

b)

‚produkty získané z rastlinných olejov‘ sú všetky produkty získané zo surových alebo recyklovaných rastlinných olejov oleochemickým spracovaním alebo spracovaním bionafty, destiláciou alebo chemickou či fyzikálnou rafináciou s výnimkou rafinovaného oleja;

c)

‚zmiešavanie tukov‘ je zmiešavanie surových olejov, rafinovaných olejov, živočíšnych tukov, recyklovaných olejov z potravinárskeho priemyslu a/alebo z nich získaných produktov na účely výroby zmesového oleja alebo tuku s výnimkou prípadov, keď ide výhradne o skladovanie po sebe nasledujúcich šarží.“

2.

Do oddielu s názvom ZARIADENIE A VYBAVENIE sa dopĺňa tento bod:

„10.

V súlade s článkom 10 ods. 3 sú predmetom schvaľovania prevádzky, ktoré na účely uvádzania produktov na trh na použitie v krmivách vykonávajú jednu alebo viac z týchto činností:

a)

spracovanie surových rastlinných olejov s výnimkou surových rastlinných olejov patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 852/2004;

b)

oleochemická výroba mastných kyselín;

c)

výroba bionafty;

d)

zmiešavanie tukov.“

3.

Do oddielu s názvom VÝROBA sa dopĺňajú tieto body:

„7.

Prevádzky, v ktorých sa zmiešavajú tuky a ktoré uvádzajú produkty určené na použitie ako krmivo na trh, uchovávajú všetky produkty, ktoré sú určené na použitie ako krmivo, oddelené od produktov určených na iné účely, pokiaľ produkty určené na iné účely nie sú v súlade:

s požiadavkami tohto nariadenia alebo článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 852/2004 a

s prílohou I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (1).

8.

V označení produktov sa jasne uvádza, či sú určené na použitie ako krmivá alebo na iné účely. Ak výrobca deklaruje, že určitá šarža produktu nie je určená na použitie ako krmivo alebo ako potravina, subjekt nesmie neskôr túto deklaráciu v ďalších článkoch reťazca zmeniť.

4.

Do oddielu s názvom KONTROLA KVALITY sa dopĺňa tento oddiel:

„MONITOROVANIE DIOXÍNOV

1.

Krmivárske podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú na trh tuky, oleje alebo produkty z nich získané, ktoré sú určené na použitie v krmivách vrátane kŕmnej zmesi, analyzujú tieto produkty v akreditovaných laboratóriách s cieľom určiť obsah dioxínov a PCB podobných dioxínom v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 152/2009 (2).

2.

S cieľom doplniť systém HACCP krmivárskeho podnikateľského subjektu sa analýzy uvedené v bode 1 vykonávajú minimálne v takomto pomere:

a)

spracovatelia surových rastlinných olejov:

i)

analyzuje sa 100 % šarží surového kokosového oleja. Šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton týchto produktov;

ii)

analyzuje sa 100 % šarží produktov získaných z rastlinných olejov s výnimkou glycerolu, lecitínu a živíc určených na použitie ako krmivo. Šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton týchto produktov;

b)

výrobcovia živočíšneho tuku:

vykoná sa jedna reprezentatívna analýza na každých 2 000 ton živočíšneho tuku a z nich získaných produktov patriacich do kategórie 3, ako je stanovené v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (3);

c)

subjekty spracúvajúce rybí olej:

i)

analyzuje sa 100 % šarží rybieho oleja, ak sa vyrába:

z produktov získaných zo surového rybieho oleja s výnimkou rafinovaného rybieho oleja,

z produktov rybolovu, ktoré neboli predmetom monitorovania a ktoré majú neurčený pôvod alebo pochádzajú z Baltského mora,

z vedľajších rybích produktov zo zariadení spracúvajúcich ryby na ľudskú spotrebu, ktoré nie sú schválené EÚ,

z tresky belasej alebo z menhadena;

šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton rybieho oleja;

ii)

analyzuje sa 100 % odchádzajúcich šarží produktov získaných zo surového rybieho oleja s výnimkou rafinovaného rybieho oleja. Šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton týchto produktov;

iii)

pokiaľ ide o rybí tuk, ktorý nie je uvedený v bode i), vykoná sa jedna reprezentatívna analýza na každých 2 000 ton;

iv)

rybí olej dekontaminovaný úradne schváleným ošetrením sa analyzuje podľa zásad HACCP v súlade s článkom 6;

d)

oleochemický priemysel a odvetvie výroby bionafty:

i)

analyzuje sa 100 % prichádzajúcich šarží surového kokosového oleja a produktov získaných z rastlinných tukov s výnimkou glycerolu, lecitínu a živíc, živočíšnych tukov neuvedených v písmene b), rybieho oleja neuvedeného v písmene c), recyklovaných olejov z potravinárskeho priemyslu a zmesových tukov určených na použitie ako krmivo. Šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton týchto produktov;

ii)

analyzuje sa 100 % šarží produktov získaných spracovaním produktov uvedených v písmene i) s výnimkou glycerolu, lecitínu a živíc;

e)

prevádzky zmiešavajúce tuky:

i)

analyzuje sa 100 % prichádzajúcich šarží surového kokosového oleja a produktov získaných z rastlinných tukov s výnimkou glycerolu, lecitínu a živíc, živočíšnych tukov neuvedených v písmene b), rybieho oleja neuvedeného v písmene c), recyklovaných olejov z potravinárskeho priemyslu a zmesových tukov určených na použitie ako krmivo. Šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton týchto produktov,

alebo

ii)

vykoná sa analýza 100 % šarží zmesových tukov určených na použitie ako krmivo. Šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton týchto produktov.

V súvislosti so svojím posúdením rizík krmivársky potravinársky subjekt oznámi príslušnému orgánu, ktorú alternatívu si zvolil;

f)

výrobcovia kŕmnych zmesí pre zvieratá určené na produkciu potravín s výnimkou výrobcov uvedených v písmene e):

i)

analyzuje sa 100 % prichádzajúcich šarží surového kokosového oleja a produktov získaných z rastlinných tukov s výnimkou glycerolu, lecitínu a živíc, živočíšnych tukov neuvedených v písmene b), rybieho oleja neuvedeného v písmene c), recyklovaných olejov z potravinárskeho priemyslu a zmesových tukov určených na použitie ako krmivo. Šaržu môže tvoriť najviac 1 000 ton týchto produktov;

ii)

pokiaľ ide o vyrábané kŕmne zmesi obsahujúce produkty uvedené v bode i), vykonáva sa analýza vzoriek v rozsahu 1 % šarží.

3.

Ak možno preukázať, že homogénna zásielka je väčšia, ako je maximálna veľkosť šarže uvedená v bode 2, a že sa z nej odobrali vzorky reprezentatívnym spôsobom, výsledky analýzy riadne odobranej a zapečatenej vzorky sa budú považovať za prijateľné.

4.

Ak krmivársky podnikateľský subjekt preukáže, že určitá šarža produktu alebo všetky zložky určitej šarže podľa bodu 2, ktoré použije pri svojich operáciách, už boli analyzované v skoršej fáze výroby, spracovania alebo distribúcie alebo že spĺňajú požiadavky bodu 2 písm. b) alebo písm. c) bodu iii), krmivársky podnikateľský subjekt sa oslobodzuje od povinnosti analyzovať túto šaržu a analyzuje ju podľa všeobecných zásad HAACP v súlade s článkom 6.

5.

Ku každej dodávke produktov uvedených v bode 2 písm. d) bode i), písm. e) bode i) a písm. f) bode i) sa doloží doklad, že tieto produkty alebo všetky ich zložky boli analyzované alebo že spĺňajú požiadavky bodu 2 písm. b) alebo písm. c) bodu iii).

6.

Ak všetky prichádzajúce šarže produktov uvedených v bode 2 písm. d) bode i), písm. e) bode i) a písm. f) bode i), ktoré vstupujú do výrobného procesu, boli analyzované v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a ak možno zaručiť, že výrobný proces, manipulácia s produktmi a ich skladovanie nezvyšuje kontamináciu dioxínmi, krmivársky podnikateľský subjekt sa oslobodzuje od povinnosti analyzovať konečný výrobok a analyzuje ho podľa všeobecných zásad HACCP v súlade s článkom 6.

7.

Keď krmivársky podnikateľský subjekt poverí určité laboratórium vykonaním analýzy podľa bodu 1, udelí laboratóriu pokyn, aby v prípade, že budú prekročené najvyššie prípustné množstvá dioxínov stanovené v bodoch 1 a 2 oddielu V prílohy I k smernici 2002/32/ES, oznámilo výsledky uvedenej analýzy príslušnému orgánu.

Keď krmivársky podnikateľský subjekt poverí vykonaním analýzy laboratórium, ktoré má sídlo v inom členskom štáte, ako má krmivársky podnikateľský subjekt, ktorý si analýzu objednáva, udelí tomuto laboratóriu pokyn, aby podalo správu svojmu príslušnému orgánu, ktorý informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má krmivársky podnikateľský subjekt sídlo.

Ak krmivárske podnikateľské subjekty poveria laboratórium so sídlom v tretej krajine, informujú príslušný orgán členského štátu, v ktorom majú sídlo. Je potrebné predložiť dôkazy, že laboratórium vykonáva analýzu v súlade s nariadením (ES) č. 152/2009.

8.

Požiadavky na testovanie na dioxíny sa preskúmajú do 16. marca 2014.

5.

Do oddielu s názvom SKLADOVANIE A PREPRAVA sa dopĺňa tento bod:

„7.

Kontajnery, ktoré majú slúžiť na skladovanie alebo prepravu zmesových tukov, olejov rastlinného pôvodu alebo produktov z nich získaných, ktoré sú určené na použitie v krmivách, sa nesmú použiť na prepravu ani skladovanie iných produktov, pokiaľ tieto produkty nespĺňajú požiadavky:

tohto nariadenia alebo článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 852/2004 a

prílohy I k smernici č. 2002/32/ES.

Ak existuje riziko kontaminácie, uchovávajú sa oddelene od akéhokoľvek iného nákladu.

Ak toto oddelenie nie je možné, kontajnery sa účinne vyčistia tak, aby boli odstránené všetky stopy produktu, ak sa uvedené kontajnery použili na produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky:

tohto nariadenia alebo článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 852/2004 a

prílohy I k smernici č. 2002/32/ES.

Živočíšne tuky kategórie 3 stanovené v článku 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sú určené na použitie v krmivách, sa uskladňujú a prepravujú v súlade s uvedeným nariadením.“


(1)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.“

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.“


Top