Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0135

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 135/2012 zo 16. februára 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť nezaradený odpad do jeho prílohy IIIB Text s významom pre EHP

OJ L 46, 17.2.2012, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 191 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/135/oj

17.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/30


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 135/2012

zo 16. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť nezaradený odpad do jeho prílohy IIIB

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko a Fínsko predložili Komisii žiadosti o posúdenie určitého nezaradeného odpadu na začlenenie do prílohy IIIB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(2)

Komisia dostala pripomienky od Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Francúzska, Maďarska, Holandska, Rakúska, Poľska, Fínska a Švédska týkajúce sa prípustnosti týchto predložených žiadostí, aby sa odpad v nich uvedený zaradil do prílohy IIIB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 ako odpad zo zeleného zoznamu.

(3)

Komisia zohľadnila tieto pripomienky a odporučila Írsku, Holandsku a Fínsku, aby predložili sekretariátu Bazilejského dohovoru z 22. marca 1989 o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (2) („Bazilejský dohovor“) žiadosti o nové položky do prílohy IX k Bazilejskému dohovoru, v súlade s postupom podľa rozhodnutia COP8 VIII/15 Bazilejského dohovoru o revíziách postupu pri preskúmaní alebo úprave zoznamov odpadu, ktoré sa uvádzajú v prílohách VIII a IX k Bazilejskému dohovoru.

(4)

Fínsko, Holandsko a Írsko predložili sekretariátu Bazilejského dohovoru žiadosti o nové položky do prílohy IX k Bazilejskému dohovoru, Fínsko 14. januára 2011, Holandsko 25. januára 2011 a Írsko 1. februára 2011. Kým sa rozhodne o začlenení týchto nezaradených položiek do príslušných príloh Bazilejského dohovoru alebo do rozhodnutia Rady OECD C(2001)107 final o preskúmaní rozhodnutia C(92)39 final o kontrole cezhraničných pohybov odpadu určeného na zhodnotenie (rozhodnutie OECD), tieto položky sa môžu predbežne doplniť do prílohy IIIB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IIIB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IIIB

ĎALŠIE ODPADY ZO ZELENÉHO ZOZNAMU ČAKAJÚCE NA ZARADENIE DO PRÍSLUŠNÝCH PRÍLOH K BAZILEJSKÉMU DOHOVORU ALEBO ROZHODNUTIU RADY OECD, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 58 ODS. 1 PÍSM. b)

1.

Nezávisle od toho, či sú odpady uvedené v tomto zozname alebo nie, nemusia podliehať všeobecnej požiadavke na informácie stanovenej v článku 18, ak sú tieto odpady kontaminované inými materiálmi v miere, ktorá

a)

zvyšuje riziká súvisiace s odpadom dostatočne na to, aby bol tento odpad vhodný na uplatnenie postupu vyžadujúceho predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas, pri zohľadnení nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (1); alebo

b)

znemožňuje zhodnotenie odpadov spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia.

2.

Do tejto prílohy sú zahrnuté tieto odpady:

BEU01

Priľnavé laminované odpady zo samolepiacich štítkov obsahujúce suroviny používané pri výrobe materiálu na štítky, ktoré nespadajú do položky B3020 Bazilejského dohovoru

BEU02

Neoddeliteľné plastové frakcie z predbežného spracovania použitých obalov na kvapalné látky

BEU03

Neoddeliteľné plastovo-hliníkové frakcie z predbežného spracovania použitých obalov na kvapalné látky

BEU04

Kompozitné obaly zložené hlavne z papiera a čiastočne z plastu, ktoré neobsahujú rezíduá a ktoré nespadajú do položky B3020 Bazilejského dohovoru

BEU05

Čistý biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, záhrad, parkov a cintorínov

3.

Preprava odpadu uvedeného v tejto prílohe prebieha bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Rady 2000/29/ES (2) vrátane opatrení prijatých podľa jej článku 16 ods. 3


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.“


Top