Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0065

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 z  24. januára 2012 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES Text s významom pre EHP

OJ L 28, 31.1.2012, p. 24–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 289 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/65/oj

31.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 65/2012

z 24. januára 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 661/2009 sa vyžaduje, aby ukazovatele radenia prevodových stupňov (GSI) boli inštalované vo všetkých vozidlách vybavených manuálnou prevodovkou, ktoré sú zaradené do kategórie M1 s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 610 kg, a vozidlách, ktorých typové schválenie je rozšírené v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (2).

(2)

V nariadení (ES) č. 661/2009 sa vyžaduje, aby sa technické podrobnosti jeho ustanovení týkajúcich sa GSI vymedzili vo vykonávacích právnych predpisoch. Teraz je potrebné stanoviť osobitné postupy, skúšky a požiadavky na takéto typové schvaľovanie GSI.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (3), by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1, ktoré sú v súlade s týmito požiadavkami:

sú vybavené manuálnou prevodovkou,

ich referenčná hmotnosť nepresahuje 2 610 kg alebo ich typové schválenie je rozšírené na tieto vozidlá v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na „vozidlá určené na plnenie zvláštnych sociálnych potrieb“ vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 715/2007.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem definícií vymedzených v nariadení (ES) č. 661/2009 uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„typ vozidla vo vzťahu ku GSI“ je skupina vozidiel, ktoré sa nelíšia, pokiaľ ide o funkčné charakteristiky GSI a logiku, na základe ktorej GSI stanoví moment, keď je potrebné odporučiť prevodový stupeň. Príklady rôznych logík okrem iného zahŕňajú:

i)

preradenie na vyšší prevodový stupeň sa odporučí pri určitých otáčkach motora;

ii)

preradenie na vyšší prevodový stupeň sa odporučí, keď z osobitných máp spotreby paliva vyplýva, že pri vyššom prevodovom stupni sa dosiahne určité minimálne zlepšenie spotreby paliva;

iii)

preradenie na vyšší prevodový stupeň sa odporučí, keď je pri vyššom prevodovom stupni možné dosiahnuť požadovaný krútiaci moment;

2.

„funkčné charakteristiky GSI“ sú súbor vstupných parametrov ako otáčky motora, spotreba energie, krútiaci moment a ich zmeny v čase, ktoré podmieňujú odporúčanie GSI, a funkčná závislosť znamení GSI od týchto parametrov;

3.

„prevádzkový režim vozidla“ je stav vozidla, v ktorom môže dôjsť k preradeniu medzi najmenej dvomi doprednými prevodovými stupňami;

4.

„manuálny režim“ je prevádzkový režim vozidla, pri ktorom je preradenie medzi všetkými alebo niektorými prevodovými stupňami vždy bezprostredným následkom konania vodiča;

5.

„výfukové emisie“ sú výfukové emisie v súlade s vymedzením uvedeným v článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Článok 3

Posúdenie manuálnej prevodovky

Na účely posúdenia, či prevodovka zodpovedá vymedzeniu podľa článku 3 ods. 16 nariadenia (ES) č. 661/2009, sa za „manuálnu prevodovku“ považuje prevodovka, ktorá má aspoň jeden manuálny režim podľa článku 2 ods. 4 tohto nariadenia. Pri tomto posudzovaní sa neberú do úvahy automatické zmeny prevodových stupňov, ktoré neboli uskutočnené v záujme optimalizácie prevádzky vozidla, ale iba za extrémnych podmienok z dôvodov ako ochrana motora alebo predídenie jeho zhasnutiu.

Článok 4

Typové schválenie ES

1.   Výrobcovia musia zabezpečiť, aby vozidlá umiestňované na trh, na ktoré sa vzťahuje článok 11 nariadenia (ES) č. 661/2009, boli vybavené GSI v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   V záujme získania typového schválenia ES pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje článok 11 nariadenia (ES) č. 661/2009, musí výrobca splniť tieto povinnosti:

a)

vypracovať informačný dokument v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu a predložiť ho schvaľovaciemu orgánu;

b)

predložiť schvaľovaciemu orgánu vyhlásenie, že podľa posúdenia výrobcu je vozidlo v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení;

c)

poskytnúť schvaľovaciemu orgánu osvedčenie vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 2 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d)

buď:

i)

predložiť schvaľovaciemu orgánu analyticky stanovené prevodové stupne GSI v súlade s posledným odsekom bodu 4.1 prílohy I alebo

ii)

poskytnúť technickej skúšobni zodpovednej za vykonávanie skúšok typového schválenia vozidlo, ktoré reprezentuje typ vozidla, pre ktoré sa schválenie požaduje, s cieľom umožniť vykonanie skúšky opísanej v bode 4 prílohy I.

3.   Na základe prvkov poskytnutých výrobcom podľa písmen a), b) a c) odseku 2 a na základe výsledkov skúšky typového schválenia uvedenej v písmene d) odseku 2 schvaľovací orgán posúdi súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I.

Osvedčenie o typovom schválení ES v súlade so vzorom stanoveným v časti 3 prílohy II k tomuto nariadeniu pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje článok 11 nariadenia (ES) č. 661/2009, vydá len v prípade, že takýto súlad stanoví.

Článok 5

Sledovanie účinkov nariadenia

Na účely sledovania účinkov tohto nariadenia a zhodnotenia potreby ďalších úprav výrobcovia a schvaľovacie orgány poskytnú Komisii na požiadanie informácie stanovené v prílohe II. Komisia a jej zástupcovia budú s týmito informáciami zaobchádzať dôverne.

Článok 6

Zmeny a doplnenia smernice 2007/46/ES

Prílohy I, III, IV, VI a XI k smernici 2007/46/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLÁ VYBAVENÉ UKAZOVATEĽMI RADENIA PREVODOVÝCH STUPŇOV (GSI)

1.   Charakteristika vzhľadu GSI

1.1.   Odporučenie na preradenie sa musí poskytovať prostredníctvom zreteľného vizuálneho znamenia, napríklad prostredníctvom zreteľného znamenia odporúčajúceho preradiť na vyšší prevodový stupeň alebo vyšší/nižší prevodový stupeň alebo prostredníctvom symbolu označujúceho stupeň, na ktorý by vodič mal preradiť. Toto vizuálne znamenie môžu dopĺňať iné znamenia vrátane zvukových, za predpokladu, že neohrozujú bezpečnosť.

1.2.   GSI nesmie rušiť ani zakrývať označenie žiadneho oznamovača, ovládača či ukazovateľa, ktorý je povinný alebo podporuje bezpečnú prevádzku vozidla. Bez ohľadu na bod 1.3 musí byť uvedený signál navrhnutý tak, aby neodvádzal pozornosť vodiča a nebránil náležitej a bezpečnej prevádzke vozidla.

1.3.   GSI musí byť umiestnený v súlade s odsekom 5.1.2 predpisu EHK OSN č. 121. Musí byť skonštruovaný tak, aby si ho nebolo možné pomýliť so žiadnym iným oznamovačom, ovládačom či ukazovateľom, ktorým je vozidlo vybavené.

1.4.   Znamenia GSI sa môžu zobrazovať na informačnom displeji za predpokladu, že sú dostatočne odlišné od iných znamení, tak aby boli pre vodiča zreteľne viditeľné a identifikovateľné.

1.5.   Znamenie GSI môže byť vo výnimočných situáciách dočasne automaticky potlačené alebo deaktivované. Ide o okolnosti, za ktorých môže byť ohrozená bezpečná prevádzka vozidla alebo jeho celistvosť vrátane aktivácie systému regulácie trakcie alebo kontroly stability, krátkodobých hlásení systémov podpory vodiča alebo prípadov spojených s poruchou vozidla. GSI musí opäť začať fungovať normálne do 10 sekúnd po skončení výnimočnej situácie, prípadne za dlhší čas, ak je to odôvodnené osobitnými technickými dôvodmi alebo dôvodmi spojenými so správaním vozidla.

2.   Funkčné požiadavky na GSI (uplatňované na všetky manuálne režimy)

2.1.   GSI musí navrhnúť preradenie, keď je odhadovaná spotreba paliva pri navrhovanom stupni radenia nižšia ako súčasná spotreba s prihliadnutím na požiadavky stanovené v bodoch 2.2. a 2.3.

2.2.   GSI musí byť skonštruovaný tak, aby podporoval štýl jazdy zabezpečujúci optimálnu spotrebu paliva za primerane predvídateľných podmienok jazdy. Jeho hlavným účelom je minimalizovať spotrebu paliva vozidla, keď sa vodič riadi jeho znameniami. Pri dodržiavaní odporúčaní GSI však nesmie dochádzať k neúmernému zvyšovaniu regulovaných výfukových emisií v porovnaní s počiatočným stavom. Riadenie sa stratégiou GSI by navyše nemalo mať nepriaznivý účinok na včasné fungovanie zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok, ako sú katalyzátory, po studenom štarte. Na tento účel by výrobcovia vozidiel mali schvaľovaciemu orgánu poskytnúť technickú dokumentáciu opisujúcu vplyv stratégie GSI na regulované výfukové emisie vozidiel aspoň pri ustálenej rýchlosti vozidiel.

2.3.   Riadenie sa znameniami GSI nesmie ohrozovať bezpečnú prevádzku vozidla, napr. nesmie spôsobiť zhasnutie motora, nedostatočný účinok motorovej brzdy ani nedostatočný krútiaci moment v prípade požiadavky na vysoký výkon.

3.   Potrebné informácie

3.1.   Výrobca poskytne schvaľovaciemu orgánu ďalej uvedené informácie. Informácie sa musia poskytnúť v týchto dvoch častiach:

a)

„formálna dokumentácia“, ktorá môže byť na požiadanie sprístupnená zainteresovaným stranám;

b)

„rozšírená dokumentácia“, ktorá musí zostať prísne dôverná.

3.1.1.   Formálna dokumentácia musí obsahovať:

a)

opis úplného súboru podôb GSI montovaných do vozidiel, ktoré patria k danému typu vozidla vo vzťahu ku GSI, a dôkazy o ich súlade s požiadavkami stanovenými v bode 1;

b)

dôkazy vo forme údajov alebo technických posudkov, napríklad modelovanie údajov, mapu emisií alebo mapu spotreby paliva, emisné skúšky, ktoré primerane preukazujú, že GSI účinne poskytuje vodičovi včasné a zmysluplné odporúčania týkajúce sa preradenia s cieľom dodržať požiadavky stanovené v bode 2;

c)

opis účelu GSI, jeho používania a funkcií v časti príručky používateľa, ktorá sa poskytuje k vozidlu, venovanej GSI.

3.1.2.   Rozšírená dokumentácia musí zahŕňať stratégiu konštrukcie GSI, najmä jeho funkčné charakteristiky.

3.1.3.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 5, zostane rozšírená dokumentácia prísne dôverná a bude k nej mať prístup len schvaľovací orgán a výrobca. Môže ju uchovávať schvaľovací orgán alebo si ju môže podľa uváženia schvaľovacieho orgánu u seba ponechať výrobca. V prípade, že si túto dokumentáciu ponechá výrobca, musí ju schvaľovací orgán po preskúmaní a schválení označiť a uviesť na nej dátum. Táto dokumentácia musí byť k schvaľovaciemu orgánu k dispozícii na kontrolu v čase schvaľovania a kedykoľvek počas platnosti schválenia.

3.2.   Výrobca musí poskytnúť opis účelu GSI, jeho používania a funkcií v časti príručky používateľa, ktorá sa poskytuje k vozidlu, venovanej GSI.

4.   Vplyv prevodových stupňov odporúčaných GSI na úsporu paliva sa stanoví v súlade s nasledujúcim postupom.

4.1.   Stanovenie rýchlostí vozidla, pri ktorých GSI odporučí preradenie na vyšší prevodový stupeň

Táto skúška sa vykonáva so zahriatym vozidlom na vozidlovom dynamometri podľa rýchlostného profilu opísaného v doplnku 1 k tejto prílohe. Pri preraďovaní na vyšší prevodový stupeň sa dodržiavajú odporúčania GSI a rýchlosti vozidla, pri ktorých GSI odporučí preradenie, sa zaznamenávajú. Skúška sa opakuje trikrát.

Vn GSI označuje priemernú rýchlosť, pri ktorej GSI odporučí preradenie zo stupňa n (n = 1, 2, …, #g) na stupeň n + 1, ktorá sa stanovila na základe uvedených troch skúšok, pričom #g označuje počet dopredných prevodových stupňov vozidla. Na tento účel sa zohľadňujú len pokyny GSI na preradenie vo fáze pred dosiahnutím maximálnej rýchlosti, pričom pokyny GSI počas spomaľovania sa neberú do úvahy.

Na účely nasledujúcich výpočtov sa V0 GSI rovná 0 km/h a V#g GSI sa rovná 140 km/h alebo maximálnej rýchlosti vozidla podľa toho, ktorá je nižšia. Ak vozidlo nie je schopné dosiahnuť rýchlosť 140 km/h, bude vedené pri svojej maximálnej rýchlosti dovtedy, kým sa jeho rýchlosť opäť nestretne s rýchlostným profilom uvedeným na obrázku I.1.

Výrobca môže tiež stanoviť prevodové stupne, pri ktorých GSI odporučí preradenie, analyticky, na základe algoritmu GSI uvedeného v rozšírenej dokumentácii poskytnutej v súlade s bodom 3.1.

4.2.   Štandardné prevodové stupne

Vn std označuje rýchlosť, pri ktorej sa predpokladá, že bežný vodič preradí zo stupňa n na stupeň n + 1 bez odporúčania GSI. Na základe prevodových stupňov, ktoré sú definované v rámci emisnej skúšky typu 1 (1), sa vymedzili tieto štandardné rýchlosti, pri ktorých sa preraďuje na iný prevodový stupeň:

V0 std

=

0 km/h;

V1 std

=

15 km/h;

V2 std

=

35 km/h;

V3 std

=

50 km/h;

V4 std

=

70 km/h;

V5 std

=

90 km/h;

V6 std

=

110 km/h;

V7 std

=

130 km/h;

V8 std

=

V#g GSI;

Vn min označuje minimálnu rýchlosť vozidla, ktorou môže vozidlo ísť pri zaradenom stupni n bez toho, aby došlo k zhasnutiu motora, a Vn max označuje maximálnu rýchlosť vozidla, ktorou môže vozidlo ísť pri zaradenom stupni n bez toho, aby došlo k poškodeniu motora.

Ak je hodnota Vn std vyplývajúca z uvedeného zoznamu nižšia ako hodnota Vn + 1 min, potom sa ako hodnota Vn std použije hodnota Vn + 1 min. Ak je Vn std vyplývajúca z uvedeného zoznamu väčšia ako hodnota Vn max, potom sa ako hodnota Vn std použije hodnota Vn max (n = 1, 2, …, #g – 1).

Ak je hodnota V#g std stanovená týmto postupom menšia ako V#g GSI, potom sa použije hodnota V#g GSI.

4.3.   Krivky spotreby paliva v závislosti od rýchlosti

Výrobca poskytne schvaľovaciemu orgánu údaje o funkčnej závislosti spotreby paliva vozidla od ustálenej rýchlosti pri jazde so zaradeným prevodovým stupňom n podľa nasledujúcich pravidiel.

FCn i označuje spotrebu paliva v kg/h (kilogramoch za hodinu) pri konštantnej rýchlosti vozidla vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (kde i je kladné celé číslo) pri zaradenom prevodovom stupni n. Výrobca tieto údaje poskytne pre každý prevodový stupeň n (n = 1, 2, …, #g) a vn min ≤ vi ≤ vn max. Tieto hodnoty spotreby paliva sa stanovia za rovnakých podmienok okolia zodpovedajúcich realistickej situácii pri jazde, ktorú môže výrobca vymedziť buď na základe fyzickej skúšky, alebo na základe vhodného modelu výpočtu dohodnutého medzi schvaľovacím orgánom a výrobcom.

4.4.   Rozdelenie rýchlostí vozidla

Pre pravdepodobnosť Pi, že vozidlo ide rýchlosťou v, kde vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28), by sa malo použiť toto rozdelenie:

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Ak maximálna rýchlosť vozidla zodpovedá kroku i a i < 28, pripočítajú sa k Pi hodnoty Pi + 1 až P28.

4.5.   Stanovenie spotreby paliva podľa modelu

FCGSI označuje spotrebu paliva vozidla, keď sa vodič riadi odporúčaniami GSI:

FCGSI i = FCn i, kde Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (pre n = 1, …, #g) a FCGSI i = 0 ak vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd označuje spotrebu paliva vozidla, keď sa využívajú štandardné prevodové stupne:

FCstd i = FCn i, kde Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (pre n = 1, …, #g) a FCstd i = 0 ak vi ≥ V#g GSI

Formula

Relatívna úspora paliva pri dodržiavaní odporúčaní GSI podľa modelu sa vypočíta ako:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6.   Zaznamenávanie údajov

Zaznamenávajú sa tieto informácie:

hodnoty Vn GSI stanovené podľa bodu 4.1,

hodnoty FCn i krivky spotreby paliva v závislosti od rýchlosti oznámené výrobcom v súlade s bodom 4.3,

hodnoty FCGSI, FCstd a FCrel. Save vypočítané v súlade s bodom 4.5.


(1)  Vymedzenej v prílohe 4a k predpisu UNECE č. 83, séria zmien 05.

Doplnok 1

Opis rýchlostného profilu vozidla uvedeného v bode 4.1

Poradové číslo operácie

Operácia

Zrýchlenie

(m/s2)

Rýchlosť

(km/h)

Kumulatívny čas

(s)

1

Voľnobeh

0

0

20

2

Zrýchlenie

1,1

0 – 31,68

28

3

0,7

31,68 – 49,32

35

4

0,64

49,32 – 79,27

48

5

0,49

79,27 – 109,26

65

6

0,3

109,26 – 128,70

83

7

0,19

128,70 – 140,33

100

8

Ustálený stav

0

140,33

105

9

Spomalenie

–0,69

140,33 – 80,71

129

10

–1,04

80,71 – 50,76

137

11

–1,39

50,76 – 0

147

12

Voľnobeh

0

0

150

Povolené odchýlky od tohto rýchlostného profilu sú vymedzené v bode 6.1.3.4. prílohy 4a k predpisu EHK OSN č. 83, séria zmien 05.

Obrázok I.1

Grafické zobrazenie rýchlostného profilu uvedeného v bode 4.1; neprerušovaná čiara: rýchlostný profil; prerušované čiary: povolené odchýlky od tohto rýchlostného profilu.

Image

V nasledujúcej tabuľke je uvedený opis rýchlostného profilu sekundu za sekundou. Ak vozidlo nie je schopné dosiahnuť rýchlosť 140 km/h, bude vedené pri svojej maximálnej rýchlosti dovtedy, kým sa jeho rýchlosť opäť nestretne s rýchlostným profilom uvedeným vyššie.

Čas (s)

Rýchlosť (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


PRÍLOHA II

ČASŤ 1

Informačný dokument

VZOR

Informačný dokument č. … vzťahujúci sa na typové schválenie ES motorového vozidla, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov.

V prípade potreby sa tieto informácie poskytujú v troch vyhotoveniach a spolu s obsahom. Všetky výkresy sa musia predložiť vo vhodnej mierke a musia byť dostatočne podrobné a mať formát A4 alebo byť poskladané na tento formát. Prípadné fotografie musia byť dostatočne podrobné.

Ak majú systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky elektronické ovládače, je potrebné predložiť informácie o ich vlastnostiach.

Informácie stanovené v bodoch 0, 3 a 4 doplnku 3 k prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (1):

4.11.

Ukazovateľ radenia prevodových stupňov (GSI)

4.11.1.

K dispozícii je zvukové znamenie áno/nie (2). Ak áno, uveďte opis zvuku a hladiny zvuku pri uchu vodiča v dB(A) (zvukové znamenie je vždy možné zapnúť/vypnúť): …

4.11.2.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I (hodnota uvedená výrobcom): …

4.11.3.

Informácie podľa bodu 3.1.1 prílohy I: …

4.11.4.

Informácie podľa bodu 3.1.2 prílohy I: …

4.11.5.

Fotografie a/alebo výkresy ukazovateľa radenia prevodových stupňov a krátky opis komponentov systému a jeho prevádzky: …

4.11.6.

Informácie o GSI sú uvedené v príručke používateľa vozidla: …

ČASŤ 2

VZOR

Image

ČASŤ 3

Osvedčenie o typovom schválení ES

VZOR

[maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)]

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Oznámenie o

typovom schválení ES (3)

rozšírení typového schválenia ES (3)

zamietnutí typového schválenia ES (3)

odňatí typového schválenia ES (3)

typu vozidla, pokiaľ ide o ukazovateľ radenia prevodových stupňov

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 65/2012, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EÚ) č. …/2012 (3)

Typové schvaľovacie číslo ES: …

Dôvod rozšírenia: …

ODDIEL I

0.1.

Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.

Typ: …

0.2.1.

Obchodný(-é) názov(-vy) (ak je/sú k dispozícii): …

0.3.

Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle: …

0.3.1.

Umiestnenie takého označenia: …

0.4.

Kategória vozidla: …

0.5.

Názov a adresa výrobcu: …

0.8.

Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9.

Meno a adresa prípadného zástupcu výrobcu …

ODDIEL II

1.

Prípadné doplňujúce informácie: pozri dodatok

2.

Technická skúšobňa zodpovedná za vykonanie skúšky a hodnotení:

3.

Dátum vydania skúšobného protokolu:

4.

Číslo skúšobného protokolu:

5.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 65/2012 (stanovené pri typovom schválení):

6.

Prípadné poznámky: pozri dodatok

7.

Miesto:

8.

Dátum:

9.

Podpis:

Prílohy

:

Informačná dokumentácia

Skúšobný protokol

Doplňujúce informácie: …

Dodatok k osvedčeniu o typovom schválení ES č. …, ktoré sa týka …


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.

(2)  Nehodiace sa škrtnite.

(3)  Nehodiace sa škrtnite.


PRÍLOHA III

ZMENY A DOPLNENIA RÁMCOVEJ SMERNICE 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I sa vkladajú tieto body:

„4.11.

Ukazovateľ radenia prevodových stupňov (GSI)

4.11.1.

K dispozícii je zvukové znamenie áno/nie (1). Ak áno, uveďte opis zvuku a hladiny zvuku pri uchu vodiča v dB(A) (zvukové znamenie je vždy možné zapnúť/vypnúť):

4.11.2.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 65/2012 (hodnota uvedená výrobcom):

4.11.3.

Fotografie a/alebo výkresy ukazovateľa radenia prevodových stupňov a krátky opis komponentov systému a jeho prevádzky:“

2.

V prílohe III sa vkladajú tieto body:

„4.11.

Ukazovateľ radenia prevodových stupňov (GSI)

4.11.1.

K dispozícii je zvukové znamenie áno/nie (1). Ak áno, uveďte opis zvuku a hladiny zvuku pri uchu vodiča v dB(A) (zvukové znamenie je vždy možné zapnúť/vypnúť):

4.11.2.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 65/2012 (stanovené pri typovom schválení):“

3.

Časť I prílohy IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do tabuľky sa vkladá tento bod 63.1:

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na úradný vestník

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2012, s. 24

X“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Do tabuľky v doplnku sa vkladá tento bod 63.1:

 

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na úradný vestník

M1

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2012, s. 24

Nie je k dispozícii“

4.

Do tabuľky v doplnku k prílohe VI sa vkladá tento bod 63.1:

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Zmenený a doplnený

Platí pre verzie

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012“

 

 

5.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do tabuľky v doplnku 1 sa vkladá tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G

G“

 

 

b)

Do tabuľky v doplnku 2 sa vkladá tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Do tabuľky v doplnku 3 sa vkladá tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G“

d)

Do tabuľky v doplnku 4, medzi stĺpce „Odkaz na regulačný akt“ a „M2“ sa vkladá nový stĺpec „M1“ a tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top