Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0042

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 42/2012 z  18. januára 2012 o vydávaní dovozných povolení a o udeľovaní dovozných práv na žiadosti podané počas prvých siedmich dní januára 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

OJ L 16, 19.1.2012, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/42/oj

19.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 42/2012

z 18. januára 2012

o vydávaní dovozných povolení a o udeľovaní dovozných práv na žiadosti podané počas prvých siedmich dní januára 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 616/2007 (3) sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní januára 2012, pokiaľ ide o skupiny 1, 2, 4, 6, 7 a 8 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012, pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, tak že sa stanoví koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Žiadosti o dovozné práva podané počas prvých siedmich dní januára 2012 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012, pokiaľ ide o skupinu 5, prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné práva udeľovať, tak že sa stanoví koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012, pokiaľ ide o skupiny 1, 2, 4, 6, 7 a 8, sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Na žiadosti o dovozné práva podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012, pokiaľ ide o skupinu 5, sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012

(v %)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné práva podané na čiastkové obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012

(v %)

5

09.4215

1,220003


Top