EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012Q0929(01)

Rokovací poriadok Súdneho dvora

OJ L 265, 29.9.2012, p. 1–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 011 P. 3 - 44

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2012/929/oj

29.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/1


ROKOVACÍ PORIADOK SÚDNEHO DVORA

Obsah

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Článok 2

Predmet úpravy rokovacieho poriadku

HLAVA I

ORGANIZÁCIA SÚDNEHO DVORA

PRVÁ KAPITOLA –

SUDCOVIA A GENERÁLNI ADVOKÁTI

Článok 3

Začiatok funkčného obdobia sudcov a generálnych advokátov

Článok 4

Zloženie sľubu

Článok 5

Slávnostný záväzok

Článok 6

Zbavenie sudcu alebo generálneho advokáta funkcie

Článok 7

Služobné poradie

DRUHÁ KAPITOLA –

PREDSEDNÍCTVO SÚDNEHO DVORA, USTANOVENIE KOMÔR A VYMENOVANIE PRVÉHO GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

Článok 8

Voľba predsedu a podpredsedu Súdneho dvora

Článok 9

Právomoci predsedu Súdneho dvora

Článok 10

Právomoci podpredsedu Súdneho dvora

Článok 11

Ustanovenie komôr

Článok 12

Voľby predsedov komôr

Článok 13

Prekážky vo výkone funkcie predsedu a podpredsedu Súdneho dvora

Článok 14

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

TRETIA KAPITOLA –

PRIDEĽOVANIE VECÍ SUDCOM SPRAVODAJCOM A GENERÁLNYM ADVOKÁTOM

Článok 15

Určenie sudcu spravodajcu

Článok 16

Určenie generálneho advokáta

ŠTVRTÁ KAPITOLA –

POMOCNÍ SPRAVODAJCOVIA

Článok 17

Pomocní spravodajcovia

PIATA KAPITOLA –

KANCELÁRIA SÚDNEHO DVORA

Článok 18

Vymenovanie tajomníka

Článok 19

Zástupca tajomníka

Článok 20

Právomoci tajomníka

Článok 21

Vedenie registra

Článok 22

Nahliadnutie do registra, rozsudkov a uznesení

ŠIESTA KAPITOLA –

ČINNOSŤ SÚDNEHO DVORA

Článok 23

Miesto zasadania Súdneho dvora

Článok 24

Časový rozvrh činností Súdneho dvora

Článok 25

Generálne zasadnutie

Článok 26

Vyhotovenie zápisnice

SIEDMA KAPITOLA –

ROZHODOVACIE KOMORY

Prvý oddiel:

Zloženie rozhodovacích komôr

Článok 27

Zloženie veľkej komory

Článok 28

Zloženie päťčlenných a trojčlenných komôr

Článok 29

Zloženie komôr pri spojení alebo postúpení veci

Článok 30

Prekážka vo výkone funkcie predsedu komory

Článok 31

Prekážka vo výkone funkcie člena rozhodovacej komory

Druhý oddiel:

Porady

Článok 32

Vedenie porád

Článok 33

Počet sudcov na poradách

Článok 34

Kvórum veľkej komory

Článok 35

Kvórum päťčlenných a trojčlenných komôr

ÔSMA KAPITOLA –

JAZYKOVÝ REŽIM

Článok 36

Jazyky konania

Článok 37

Určenie jazyka konania

Článok 38

Použitie jazyka konania

Článok 39

Zodpovednosť tajomníka za jazykovú oblasť

Článok 40

Jazykový režim úradných publikácií Súdneho dvora

Článok 41

Záväzné znenie dokumentov

Článok 42

Lingvistický servis Súdneho dvora

HLAVA II

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KONANÍ

PRVÁ KAPITOLA –

PRÁVA A POVINNOSTI SPLNOMOCNENÝCH ZÁSTUPCOV, PORADCOV A ADVOKÁTOV

Článok 43

Výsady, imunity a výhody

Článok 44

Postavenie zástupcov účastníkov konania

Článok 45

Zbavenie imunity

Článok 46

Vylúčenie z konania

Článok 47

Vysokoškolskí učitelia a účastníci vnútroštátneho konania

DRUHÁ KAPITOLA –

DORUČOVANIE

Článok 48

Spôsoby doručovania

TRETIA KAPITOLA –

LEHOTY

Článok 49

Počítanie lehôt

Článok 50

Podanie žaloby proti aktu vydanému inštitúciou

Článok 51

Lehota zohľadňujúca vzdialenosť

Článok 52

Určenie a predĺženie lehôt

ŠTVRTÁ KAPITOLA –

RÔZNE SPÔSOBY PREJEDNANIA VECÍ

Článok 53

Spôsoby prejednania vecí

Článok 54

Spojenie vecí

Článok 55

Prerušenie konania

Článok 56

Odročenie pojednávania

PIATA KAPITOLA –

PÍSOMNÁ ČASŤ KONANIA

Článok 57

Úkony v konaní

Článok 58

Dĺžka podaní

ŠIESTA KAPITOLA –

PREDBEŽNÁ SPRÁVA A PRIDELENIE VECI ROZHODOVACÍM KOMORÁM

Článok 59

Predbežná správa

Článok 60

Pridelenie vecí rozhodovacím komorám

SIEDMA KAPITOLA –

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE PRIEBEHU KONANIA A DÔKAZNÉ PROSTRIEDKY

Prvý oddiel:

Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania

Článok 61

Opatrenia Súdneho dvora

Článok 62

Opatrenia sudcu spravodajcu alebo generálneho advokáta

Druhý oddiel:

Dôkazné prostriedky

Článok 63

Rozhodnutie o dôkazných prostriedkoch

Článok 64

Určenie dôkazných prostriedkov

Článok 65

Účasť na dôkazných prostriedkoch

Článok 66

Svedecká výpoveď

Článok 67

Výsluch svedkov

Článok 68

Prísaha svedkov

Článok 69

Peňažné sankcie

Článok 70

Znalecký posudok

Článok 71

Prísaha znalca

Článok 72

Námietka voči svedkovi alebo znalcovi

Článok 73

Svedočné a znalečné

Článok 74

Zápisnica o vykonaní dokazovania

Článok 75

Začatie ústnej časti konania po vykonaní dokazovania

ÔSMA KAPITOLA –

ÚSTNA ČASŤ KONANIA

Článok 76

Pojednávanie

Článok 77

Spoločné pojednávanie

Článok 78

Vedenie ústnych pojednávaní

Článok 79

Vylúčenie verejnosti

Článok 80

Otázky

Článok 81

Skončenie pojednávania

Článok 82

Prednes návrhov generálneho advokáta

Článok 83

Začatie alebo opätovné začatie ústnej časti konania

Článok 84

Zápisnica z pojednávania

Článok 85

Záznam z priebehu pojednávania

DEVIATA KAPITOLA –

ROZSUDKY A UZNESENIA

Článok 86

Dátum vyhlásenia rozsudku

Článok 87

Náležitosti rozsudku

Článok 88

Vyhlásenie a doručenie rozsudku

Článok 89

Náležitosti uznesenia

Článok 90

Podpísanie a doručenie uznesenia

Článok 91

Záväznosť rozsudkov a uznesení

Článok 92

Uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie

HLAVA III

PREJUDICIÁLNE KONANIE

PRVÁ KAPITOLA –

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 93

Pôsobnosť

Článok 94

Náležitosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Článok 95

Anonymizácia

Článok 96

Účasť na prejudiciálnom konaní

Článok 97

Účastníci vnútroštátneho konania

Článok 98

Preklad a doručenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Článok 99

Rozhodnutie formou odôvodneného uznesenia

Článok 100

Trvanie konania o prejudiciálnom návrhu

Článok 101

Žiadosť o vysvetlenie

Článok 102

Trovy prejudiciálneho konania

Článok 103

Opravy rozsudkov a uznesení

Článok 104

Výklad prejudiciálnych rozhodnutí

DRUHÁ KAPITOLA –

SKRÁTENÉ PREJUDICIÁLNE KONANIE

Článok 105

Skrátené konanie

Článok 106

Zasielanie podaní

TRETIA KAPITOLA –

NALIEHAVÉ PREJUDICIÁLNE KONANIE

Článok 107

Pôsobnosť naliehavého prejudiciálneho konania

Článok 108

Rozhodnutie o naliehavosti

Článok 109

Písomná časť naliehavého konania

Článok 110

Doručovanie a oznamovanie v súvislosti so skončením písomnej časti konania

Článok 111

Upustenie od písomnej časti konania

Článok 112

Rozhodnutie o veci samej

Článok 113

Rozhodovacia komora

Článok 114

Zasielanie podaní

ŠTVRTÁ KAPITOLA –

PRÁVNA POMOC

Článok 115

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

Článok 116

Rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Článok 117

Rozsah uhrádzania právnej pomoci

Článok 118

Odňatie právnej pomoci

HLAVA IV

ŽALOBY

PRVÁ KAPITOLA –

ZASTÚPENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA

Článok 119

Povinnosť zastúpenia

DRUHÁ KAPITOLA –

PÍSOMNÁ ČASŤ KONANIA

Článok 120

Náležitosti žaloby

Článok 121

Informácie na účely doručovania

Článok 122

Prílohy žaloby

Článok 123

Doručenie žaloby

Článok 124

Náležitosti vyjadrenia žalovaného

Článok 125

Zaslanie dokumentov

Článok 126

Replika a duplika

TRETIA KAPITOLA –

DÔVODY A DÔKAZY

Článok 127

Nové dôvody

Článok 128

Dôkazy a návrhy dôkazov

ŠTVRTÁ KAPITOLA –

VEDĽAJŠIE ÚČASTNÍCTVO

Článok 129

Predmet a účinky vedľajšieho účastníctva

Článok 130

Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania

Článok 131

Rozhodnutie o návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania

Článok 132

Predloženie vyjadrení

PIATA KAPITOLA –

SKRÁTENÉ SÚDNE KONANIE

Článok 133

Rozhodnutie o skrátenom súdnom konaní

Článok 134

Písomná časť konania

Článok 135

Ústna časť konania

Článok 136

Rozhodnutie o veci samej

ŠIESTA KAPITOLA –

TROVY KONANIA

Článok 137

Rozhodnutie o trovách konania

Článok 138

Všeobecné pravidlá náhrady trov konania

Článok 139

Úmyselne spôsobené trovy konania

Článok 140

Trovy vedľajších účastníkov konania

Článok 141

Trovy konania v prípade späťvzatia žaloby

Článok 142

Trovy konania v prípade zastavenia konania

Článok 143

Súdne výdavky

Článok 144

Nahraditeľné trovy konania

Článok 145

Námietka proti nahraditeľným trovám konania

Článok 146

Spôsoby platenia

SIEDMA KAPITOLA –

ZMIER, SPÄŤVZATIE ŽALOBY, ZASTAVENIE KONANIA, NEDOSTATKY PODMIENOK A PREKÁŽKY KONANIA

Článok 147

Zmier

Článok 148

Späťvzatie žaloby

Článok 149

Zastavenie konania

Článok 150

Prekážky konania z dôvodu verejného záujmu

Článok 151

Námietky, nedostatky podmienok a prekážky konania

ÔSMA KAPITOLA –

ROZSUDKY PRE ZMEŠKANIE

Článok 152

Rozsudky pre zmeškanie

DEVIATA KAPITOLA –

NÁVRHY A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY TÝKAJÚCE SA ROZSUDKOV A UZNESENÍ

Článok 153

Príslušná rozhodovacia komora

Článok 154

Oprava

Článok 155

Návrh na doplnenie rozhodnutia

Článok 156

Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie

Článok 157

Návrh tretej osoby na zmenu rozhodnutia

Článok 158

Výklad

Článok 159

Obnova konania

DESIATA KAPITOLA –

ODKLAD VÝKONU A INÉ PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Článok 160

Návrh na odklad výkonu alebo na nariadenie predbežných opatrení

Článok 161

Rozhodnutie o návrhu

Článok 162

Uznesenie o odklade výkonu alebo o nariadení predbežných opatrení

Článok 163

Zmena okolností

Článok 164

Nový návrh

Článok 165

Návrh predložený podľa článkov 280 ZFEÚ a 299 ZFEÚ a článku 164 ZESAE

Článok 166

Návrh predložený podľa článku 81 ZESAE

HLAVA V

ODVOLANIA PROTI ROZHODNUTIAM VŠEOBECNÉHO SÚDU

PRVÁ KAPITOLA –

FORMA, NÁLEŽITOSTI A NÁVRHY ODVOLANIA

Článok 167

Podanie odvolania

Článok 168

Náležitosti odvolania

Článok 169

Návrhy, odvolacie dôvody a tvrdenia

Článok 170

Návrhy v prípade vyhovenia odvolaniu

DRUHÁ KAPITOLA –

VYJADRENIE K ODVOLANIU, REPLIKA A DUPLIKA

Článok 171

Doručenie odvolania

Článok 172

Účastník konania oprávnený podať vyjadrenie k odvolaniu

Článok 173

Náležitosti vyjadrenia k odvolaniu

Článok 174

Návrhy vyjadrenia k odvolaniu

Článok 175

Replika a duplika

TRETIA KAPITOLA –

FORMA, NÁLEŽITOSTI A NÁVRHY VZÁJOMNÉHO ODVOLANIA

Článok 176

Vzájomné odvolanie

Článok 177

Náležitosti vzájomného odvolania

Článok 178

Návrhy, dôvody a tvrdenia vzájomného odvolania

ŠTVRTÁ KAPITOLA –

VYJADRENIE, REPLIKA A DUPLIKA K VZÁJOMNÉMU ODVOLANIU

Článok 179

Vyjadrenie k vzájomnému odvolaniu

Článok 180

Replika a duplika k vzájomnému odvolaniu

PIATA KAPITOLA –

ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ UZNESENÍM

Článok 181

Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné odvolanie

Článok 182

Zjavne opodstatnené odvolanie

ŠIESTA KAPITOLA –

DÔSLEDKY VÝMAZU ODVOLANIA PRE VZÁJOMNÉ ODVOLANIE

Článok 183

Dôsledky späťvzatia odvolania alebo jeho zjavnej neprípustnosti pre vzájomné odvolanie

SIEDMA KAPITOLA –

TROVY A PRÁVNA POMOC V ODVOLACOM KONANÍ

Článok 184

Náhrada trov odvolacieho konania

Článok 185

Právna pomoc

Článok 186

Žiadosť o predbežné poskytnutie právnej pomoci

Článok 187

Rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Článok 188

Rozsah uhrádzania právnej pomoci

Článok 189

Odňatie právnej pomoci

ÔSMA KAPITOLA –

ĎALŠIE USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ V ODVOLACOM KONANÍ

Článok 190

Ďalšie ustanovenia uplatniteľné v odvolacom konaní

HLAVA VI

PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ VŠEOBECNÉHO SÚDU

Článok 191

Komora príslušná preskúmať rozhodnutie

Článok 192

Informovanie o rozhodnutiach na preskúmanie a ich zasielanie

Článok 193

Preskúmanie rozhodnutí o odvolaní

Článok 194

Preskúmanie prejudiciálnych rozhodnutí

Článok 195

Rozsudok o veci samej po vydaní rozhodnutia o preskúmaní

HLAVA VII

STANOVISKO

Článok 196

Písomná časť konania

Článok 197

Určenie sudcu spravodajcu a generálneho advokáta

Článok 198

Pojednávanie

Článok 199

Lehota na vydanie stanoviska

Článok 200

Vyhlásenie stanoviska

HLAVA VIII

OSOBITNÉ KONANIA

Článok 201

Návrhy proti rozhodnutiam arbitrážneho výboru

Článok 202

Konanie podľa článku 103 ZESAE

Článok 203

Konania podľa článkov 104 ZESAE a 105 ZESAE

Článok 204

Konanie stanovené v článku 111 ods. 3 Dohody o EHP

Článok 205

Rozhodovanie o sporoch uvedených v článku 35 ZEÚ v znení platnom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy

Článok 206

Návrhy podľa článku 269 ZFEÚ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 207

Doplnkový poriadok

Článok 208

Vykonávacie ustanovenia

Článok 209

Zrušovacie ustanovenie

Článok 210

Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti tohto poriadku

ROKOVACÍ PORIADOK SÚDNEHO DVORA

SÚDNY DVOR

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 253 šiesty odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie a najmä na jeho článok 63 a článok 64 druhý odsek,

keďže:

(1)

aj keď bol Rokovací poriadok Súdneho dvora v priebehu rokov viackrát zmenený a doplnený, jeho štruktúra nebola podstatne zmenená od jeho pôvodného prijatia 4. marca 1953. Rokovací poriadok z 19. júna 1991, ktorý je účinný v súčasnosti, stále odráža pôvodnú prevahu žalôb, hoci v skutočnosti patrí dnes väčšina z týchto žalôb do právomoci Všeobecného súdu a prejudiciálne konania začaté na návrh súdov členských štátov predstavujú z hľadiska počtu prvú kategóriu vecí predložených Súdnemu dvoru. Na túto skutočnosť treba prihliadať a v dôsledku toho prispôsobiť štruktúru a obsah Rokovacieho poriadku Súdneho dvora vývoju jeho nápadu;

(2)

okrem toho, že sa prejudiciálnym konaniam prizná miesto, ktoré im v rokovacom poriadku patrí, je potrebné, aby sa v ňom presnejšie rozlíšilo medzi pravidlami uplatniteľnými na všetky druhy žalôb a pravidlami vlastnými pre každý z nich, ktoré sú upravené v rozdielnych hlavách. V záujme sprehľadnenia je preto opodstatnené zoskupiť v úvodnej hlave ustanovenia o konaní spoločné pre všetky veci predložené Súdnemu dvoru;

(3)

s prihliadnutím na skúsenosti získané pri vykonávaní rôznych konaní sa okrem toho zdá nevyhnutné doplniť, alebo pokiaľ ide o osoby podliehajúce súdnej právomoci a vnútroštátne súdy, objasniť pravidlá, ktoré sa na každé z týchto konaní uplatňujú. Týkajú sa najmä pojmu účastník vnútroštátneho konania, vedľajší účastník konania a účastník konania pred Všeobecným súdom alebo v oblasti prejudiciálnych konaní pravidiel vzťahujúcich sa na trvanie konania na Súdnom dvore a náležitostí rozhodnutia vnútroštátneho súdu. Pokiaľ ide o odvolanie podané proti rozhodnutiam Všeobecného súdu, musí sa okrem toho presnejšie rozlišovať medzi odvolaním a vzájomným odvolaním, ktoré po doručení odvolania podal vzájomný odvolateľ;

(4)

naopak vykonávanie niektorých konaní, ako je napríklad konanie o preskúmaní, odhalilo ich prílišnú zložitosť. Je preto opodstatnené zjednodušiť ich, a to najmä určením päťčlennej komory na jeden rok poverenej rozhodovaním tak o návrhu na preskúmanie podanom prvým generálnym advokátom, ako aj o otázkach, ktoré sú predmetom preskúmania;

(5)

v rovnakej perspektíve treba zjednodušiť procesné postupy prejednania žiadostí o stanovisko ich zosúladením s postupmi uplatniteľnými na iné veci a v dôsledku toho stanovením účasti len jedného generálneho advokáta na prejednanie žiadosti o stanovisko. V záujme sprehľadnenia tiež treba do jednej hlavy zoskupiť všetky osobitné konania, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú vo viacerých rozdielnych hlavách a kapitolách rokovacieho poriadku;

(6)

s cieľom zachovať schopnosť súdu, ktorý je konfrontovaný s čoraz väčšou agendou, rozhodovať o predložených veciach v primeranej lehote, je okrem toho nevyhnutné pokračovať v úsilí vynaloženom s cieľom skrátiť dĺžku konaní pred týmto súdom, a to najmä rozšírením možnosti Súdneho dvora rozhodnúť formou odôvodneného uznesenia, zjednodušením pravidiel týkajúcich sa vedľajšieho účastníctva členských štátov a inštitúcií uvedených v článku 40 prvom a treťom odseku štatútu a upravením možnosti Súdneho dvora rozhodnúť bez pojednávania, ak sa domnieva, že na základe všetkých písomných pripomienok predložených vo veci má dostatok informácií na rozhodnutie vo veci;

(7)

v záujme sprehľadnenia pravidiel uplatňovaných Súdnym dvorom je nakoniec potrebné zrušiť niektoré obsolétne alebo neuplatňované pravidlá, očíslovať všetky odseky článkov tohto poriadku, pomenovať každý článok osobitne, stručne a obsahovo výstižne a zosúladiť jeho pojmy;

po schválení Radou 24. septembra 2012,

PRIJAL TENTO ROKOVACÍ PORIADOK:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   V tomto poriadku:

a)

ustanovenia Zmluvy o Európskej únii sa označujú číslom jej príslušného článku, za ktorým nasleduje skratka „ZEÚ“;

b)

ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa označujú číslom jej príslušného článku, za ktorým nasleduje skratka „ZFEÚ“;

c)

ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa označujú číslom jej príslušného článku, za ktorým nasleduje skratka „ZESAE“;

d)

Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa označuje ako „štatút“;

e)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (1) sa označuje ako „Dohoda o EHP“;

f)

nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (2) sa označuje ako „nariadenie Rady č. 1“.

2.   Na účely uplatňovania tohto poriadku:

a)

pojem „inštitúcie“ označuje inštitúcie Únie uvedené v článku 13 ods. 1 ZEÚ a orgány, úrady a agentúry, ktoré sú zriadené zmluvami alebo aktom prijatým na ich vykonanie a ktoré môžu byť účastníkmi konania pred Súdnym dvorom;

b)

pojem „Dozorný úrad EZVO“ označuje dozorný orgán uvedený v Dohode o EHP;

c)

pojem „subjekty oprávnené podľa článku 23 štatútu“ označuje všetkých účastníkov konania, štáty, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ktorí sú podľa tohto článku oprávnení predložiť vyjadrenia alebo pripomienky v rámci prejudiciálneho konania.

Článok 2

Predmet úpravy rokovacieho poriadku

Ustanovenia tohto poriadku vykonávajú a v prípade potreby dopĺňajú príslušné ustanovenia ZEÚ, ZFEÚ a ZESAE a štatútu.

HLAVA I

ORGANIZÁCIA SÚDNEHO DVORA

Prvá kapitola

SUDCOVIA A GENERÁLNI ADVOKÁTI

Článok 3

Začiatok funkčného obdobia sudcov a generálnych advokátov

Funkčné obdobie sudcu alebo generálneho advokáta sa začína dňom uvedeným v menovacom dekréte. Ak v tomto dekréte nie je stanovený dátum začiatku funkčného obdobia, začína sa toto obdobie dňom uverejnenia menovacieho dekrétu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Zloženie sľubu

Pred nástupom do funkcie skladajú sudcovia a generálni advokáti na prvom verejnom zasadnutí Súdneho dvora, na ktorom sa zúčastňujú po svojom menovaní, sľub stanovený v článku 2 štatútu:

„Sľubujem, že budem svoju funkciu vykonávať nestranne a podľa svojho najlepšieho svedomia; sľubujem, že budem zachovávať mlčanlivosť o obsahu porád.“

Článok 5

Slávnostný záväzok

Bezprostredne po zložení sľubu podpíšu sudcovia a generálni advokáti vyhlásenie, že prijímajú slávnostný záväzok stanovený v článku 4 treťom odseku štatútu.

Článok 6

Zbavenie sudcu alebo generálneho advokáta funkcie

1.   Ak má Súdny dvor podľa článku 6 štatútu rozhodnúť, či sudca alebo generálny advokát už nespĺňa podmienky nevyhnutné na výkon funkcie alebo si neplní povinnosti, ktoré mu z nej vyplývajú, predseda ho vyzve, aby predniesol svoje pripomienky.

2.   Súdny dvor rozhodne bez prítomnosti tajomníka.

Článok 7

Služobné poradie

1.   Poradie sudcov a generálnych advokátov sa určuje bez rozdielu podľa ich nástupu do funkcie.

2.   Pri rovnosti odslúžených rokov rozhoduje o ich služobnom poradí vek.

3.   Sudcovia a generálni advokáti, ktorí boli do funkcie opätovne vymenovaní, si zachovávajú doterajšie poradie.

Druhá kapitola

PREDSEDNÍCTVO SÚDNEHO DVORA, USTANOVENIE KOMÔR A VYMENOVANIE PRVÉHO GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

Článok 8

Voľba predsedu a podpredsedu Súdneho dvora

1.   Bezprostredne po čiastočnej obmene uvedenej v článku 253 druhom odseku ZFEÚ si sudcovia z vlastných radov zvolia predsedu Súdneho dvora na tri roky.

2.   Ak sa výkon funkcie predsedu skončí pred riadnym uplynutím funkčného obdobia, zvolí Súdny dvor jeho nástupcu na ostávajúce obdobie.

3.   Pri voľbách uvedených v tomto článku sa hlasuje tajne. Zvolený je sudca, ktorý získa hlasy viac ako polovice sudcov Súdneho dvora. Ak túto väčšinu nezíska žiadny zo sudcov, uskutočnia sa ďalšie kolá volieb až do jej dosiahnutia.

4.   Sudcovia si následne podľa postupu stanoveného v predchádzajúcom odseku zvolia z vlastných radov podpredsedu Súdneho dvora na tri roky. Ak sa výkon jeho funkcie skončí pred riadnym uplynutím funkčného obdobia, uplatní sa odsek 2.

5.   Mená predsedu a podpredsedu zvolených v súlade s týmto článkom sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Právomoci predsedu Súdneho dvora

1.   Predseda zastupuje Súdny dvor.

2.   Predseda riadi činnosť Súdneho dvora. Vedie generálne zasadnutia členov Súdneho dvora, pojednávania a porady pléna a veľkej komory.

3.   Predseda dohliada na riadny chod služieb inštitúcie.

Článok 10

Právomoci podpredsedu Súdneho dvora

1.   Podpredseda pomáha predsedovi Súdneho dvora pri výkone jeho funkcie a zastupuje ho v prípade, ak nastane na jeho strane prekážka.

2.   Na jeho žiadosť ho zastupuje pri výkone funkcie uvedenej v článku 9 ods. 1 a 3 tohto poriadku.

3.   Súdny dvor rozhodnutím spresní podmienky, za ktorých podpredseda zastupuje predsedu Súdneho dvora pri výkone jeho súdnej funkcie. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Ustanovenie komôr

1.   Súdny dvor ustanovuje komory zložené z piatich alebo z troch sudcov podľa článku 16 štatútu a rozhoduje o pridelení sudcov do komôr.

2.   Súdny dvor určí päťčlenné komory, ktoré budú na jeden rok poverené vecami uvedenými v článkoch 107, 193 a 194.

3.   V konaní o veciach, ktoré boli pridelené niektorej rozhodovacej komore Súdneho dvora podľa článku 60, pojem „Súdny dvor“ v tomto poriadku označuje túto komoru.

4.   V konaní o veciach, ktoré boli pridelené päťčlennej alebo trojčlennej komore, právomoci predsedu Súdneho dvora vykonáva predseda komory.

5.   Pridelenie sudcov do komôr a určenie komôr poverených vecami uvedenými v článkoch 107, 193 a 194 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Voľby predsedov komôr

1.   Bezprostredne po voľbe predsedu a podpredsedu Súdneho dvora sudcovia volia predsedov päťčlenných komôr na tri roky.

2.   Sudcovia volia predsedov trojčlenných komôr na jeden rok.

3.   Ustanovenia článku 8 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.

4.   Mená predsedov komôr zvolených v súlade s týmto článkom sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Prekážky vo výkone funkcie predsedu a podpredsedu Súdneho dvora

V prípade prekážky vo výkone funkcie predsedu a podpredsedu Súdneho dvora vykonáva funkciu predsedu niektorý z predsedov päťčlenných komôr; v prípade, že to nie je možné, niektorý z predsedov trojčlenných komôr a v prípade, ak ani to nie je možné, niektorý z ďalších sudcov, podľa poradia stanoveného v článku 7.

Článok 14

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

1.   Súdny dvor po vypočutí generálnych advokátov vymenuje prvého generálneho advokáta na jeden rok.

2.   Ak sa výkon funkcie prvého generálneho advokáta skončí pred riadnym uplynutím funkčného obdobia, zvolí Súdny dvor jeho nástupcu na ostávajúce obdobie.

3.   Meno prvého generálneho advokáta vymenovaného v súlade s týmto článkom sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tretia kapitola

PRIDEĽOVANIE VECÍ SUDCOM SPRAVODAJCOM A GENERÁLNYM ADVOKÁTOM

Článok 15

Určenie sudcu spravodajcu

1.   Po podaní návrhu na začatie konania predseda Súdneho dvora čo najskôr určí sudcu spravodajcu povereného vecou.

2.   Pre veci uvedené v článkoch 107, 193 a 194 sa sudca spravodajca vyberie zo sudcov komory určenej v súlade s článkom 11 ods. 2 na návrh jej predsedu. Ak komora rozhodne, že sa podľa článku 109 prejudiciálny návrh nebude prejednávať v rámci naliehavého konania, môže predseda Súdneho dvora rozhodnúť o opätovnom pridelení veci sudcovi spravodajcovi z inej komory.

3.   V prípade prekážky vo výkone funkcie sudcu spravodajcu prijme predseda Súdneho dvora nevyhnutné opatrenia.

Článok 16

Určenie generálneho advokáta

1.   Prvý generálny advokát rozhoduje o pridelení vecí generálnym advokátom.

2.   V prípade prekážky vo výkone funkcie generálneho advokáta prijme prvý generálny advokát nevyhnutné opatrenia.

Štvrtá kapitola

POMOCNÍ SPRAVODAJCOVIA

Článok 17

Pomocní spravodajcovia

1.   Súdny dvor navrhne v súlade s článkom 13 štatútu vymenovanie pomocných spravodajcov, ak to považuje za nevyhnutné na skúmanie vecí, ktoré mu boli predložené, a na vykonanie dokazovania.

2.   Pomocní spravodajcovia najmä:

a)

pomáhajú predsedovi Súdneho dvora v konaní o nariadení predbežného opatrenia;

b)

pomáhajú sudcom spravodajcom pri plnení ich úloh.

3.   Pri výkone svojej funkcie sú pomocní spravodajcovia podriadení predsedovi Súdneho dvora, predsedovi niektorej z komôr alebo sudcovi spravodajcovi.

4.   Pred nástupom do funkcie skladajú pomocní spravodajcovia pred Súdnym dvorom sľub uvedený v článku 4 tohto poriadku.

Piata kapitola

KANCELÁRIA SÚDNEHO DVORA

Článok 18

Vymenovanie tajomníka

1.   Súdny dvor vymenúva svojho tajomníka.

2.   Ak miesto tajomníka nie je obsadené, uverejní sa oznam v Úradnom vestníku Európskej únie. Záujemcovia predložia prihlášku v lehote nie kratšej ako tri týždne, ktorá musí obsahovať úplné údaje o štátnej príslušnosti, vysokoškolskom vzdelaní, jazykových znalostiach, súčasnom a predchádzajúcich povolaniach a prípadných skúsenostiach v súdnej a medzinárodnej oblasti.

3.   Hlasovanie, na ktorom sa zúčastňujú sudcovia a generálni advokáti, sa uskutoční spôsobom stanoveným v článku 8 ods. 3 tohto poriadku.

4.   Tajomník sa vymenúva na šesť rokov. Tajomník môže byť vymenovaný znova. Súdny dvor môže tajomníka vo výkone funkcie opätovne vymenovať do funkcie bez uplatnenia postupu stanoveného v odseku 2 tohto článku.

5.   Tajomník skladá sľub stanovený v článku 4 a podpisuje vyhlásenie stanovené v článku 5.

6.   Tajomník môže byť z funkcie odvolaný iba vtedy, ak už nespĺňa požadované podmienky alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie. Súdny dvor rozhodne po tom, ako mu dal možnosť vyjadriť sa.

7.   Ak tajomník svoju funkciu prestane vykonávať pred riadnym uplynutím funkčného obdobia, Súdny dvor vymenuje nového tajomníka na šesť rokov.

8.   Meno tajomníka zvoleného v súlade s týmto článkom sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Zástupca tajomníka

Súdny dvor môže rovnakým spôsobom, akým vymenoval tajomníka, vymenovať jeho zástupcu, ktorý mu pomáha a zastupuje ho v prípade prekážky vo výkone funkcie.

Článok 20

Právomoci tajomníka

1.   Tajomník je pod dohľadom predsedu Súdneho dvora zodpovedný za prijímanie, odosielanie a uloženie všetkých písomností, ako aj za ich doručovanie v rozsahu stanovenom týmto poriadkom.

2.   Tajomník pomáha členom Súdneho dvora pri výkone ich funkcií.

3.   Tajomník uchováva pečate a je zodpovedný za archív. Zabezpečuje uverejňovanie úradných publikácií Súdneho dvora, najmä Zbierky rozhodnutí.

4.   Tajomník riadi pod dohľadom predsedu Súdneho dvora služby inštitúcie. Zodpovedá za personálne riadenie a správu aj za prípravu a plnenie rozpočtu.

Článok 21

Vedenie registra

1.   Pod dohľadom tajomníka vedie kancelária Súdneho dvora register, do ktorého sa postupne zapisujú všetky podania, prílohy k nim a podporné dokumenty v poradí, v akom boli podané.

2.   Tajomník vyznačí zápis podania do registra na jeho origináloch a na žiadosť účastníkov konania aj na kópiách predložených na tento účel.

3.   Zápisy do registra a vyznačenia podľa predchádzajúceho odseku majú povahu verejnej listiny.

4.   O každom návrhu na začatie konania sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní oznámenie, ktoré obsahuje dátum zápisu návrhu do registra, mená účastníkov konania, návrhy na rozhodnutie, ako aj označenie dôvodov a hlavné tvrdenia, na ktorých sa návrh zakladá, alebo v závislosti od prípadu dátum podania návrhu na začatie prejudiciálneho konania, označenie vnútroštátneho súdu, účastníkov vnútroštátneho konania a otázky položené Súdnemu dvoru.

Článok 22

Nahliadnutie do registra, rozsudkov a uznesení

1.   Každý môže nahliadnuť do registra v kancelárii a po zaplatení poplatku podľa sadzobníka určeného Súdnym dvorom na základe návrhu tajomníka si z neho môže dať vyhotoviť kópie alebo výpisy.

2.   Účastníci konania môžu po zaplatení príslušného poplatku získať overené kópie podaní.

3.   Okrem toho môže každý po zaplatení príslušného poplatku získať overené kópie rozsudkov a uznesení.

Šiesta kapitola

ČINNOSŤ SÚDNEHO DVORA

Článok 23

Miesto zasadania Súdneho dvora

Súdny dvor môže pre jedno alebo viac zasadnutí určiť ako miesto zasadania miesto odlišné od svojho sídla.

Článok 24

Časový rozvrh činností Súdneho dvora

1.   Súdny rok sa začína 7. októbra kalendárneho roka a končí sa 6. októbra nasledujúceho roka.

2.   Súdny dvor stanovuje súdne prázdniny.

3.   V naliehavom prípade môže predseda zvolať sudcov a generálnych advokátov aj počas súdnych prázdnin.

4.   Súdny dvor dodržiava oficiálne sviatky v mieste svojho sídla.

5.   Súdny dvor môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť ktorémukoľvek sudcovi alebo generálnemu advokátovi dovolenku.

6.   Dni súdnych prázdnin a zoznam oficiálnych sviatkov sa každý rok uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 25

Generálne zasadnutie

Rozhodnutia o správnych záležitostiach alebo o ďalšom postupe v súvislosti s návrhmi uvedenými v predbežnej správe podľa článku 59 tohto poriadku prijíma Súdny dvor na generálnom zasadnutí, na ktorom sa s hlasovacím právom zúčastňujú všetci sudcovia a generálni advokáti. Ak Súdny dvor nerozhodne inak, na rozhodovaní sa zúčastňuje aj tajomník.

Článok 26

Vyhotovenie zápisnice

Ak Súdny dvor zasadá v neprítomnosti tajomníka, poverí služobne najmladšieho sudcu podľa článku 7 tohto poriadku, aby v prípade potreby vyhotovil zo zasadnutia zápisnicu. Zápisnicu podpisuje sudca, ktorý ju vyhotovil, a predseda.

Siedma kapitola

ROZHODOVACIE KOMORY

Prvý oddiel:   Zloženie rozhodovacích komôr

Článok 27

Zloženie veľkej komory

1.   Veľká komora sa skladá vždy z predsedu a podpredsedu Súdneho dvora, z troch predsedov päťčlenných komôr, zo sudcu spravodajcu a z počtu sudcov nevyhnutného na dosiahnutie celkového počtu pätnásť členov veľkej komory. Poslední uvedení sudcovia a traja predsedovia päťčlenných komôr sa určujú podľa zoznamov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku a v súlade s ich poradím. Pre každú vec pridelenú veľkej komore je meno sudcu, ktorým sa začína poradie určených sudcov na každom z týchto zoznamov, to, ktoré nasleduje bezprostredne po mene posledného sudcu určeného na základe príslušného zoznamu pre vec, ktorá bola tejto rozhodovacej komore pridelená naposledy.

2.   Po voľbe predsedu a podpredsedu Súdneho dvora a po voľbe predsedov päťčlenných komôr sa zostaví zoznam predsedov päťčlenných komôr a zoznam ostatných sudcov pre potreby určenia zloženia veľkej komory.

3.   Zoznam predsedov päťčlenných komôr sa zostavuje podľa poradia uvedeného v článku 7 tohto poriadku.

4.   Zoznam ostatných sudcov sa zostavuje striedavo podľa poradia uvedeného v článku 7 tohto poriadku a v opačnom poradí: prvý sudca podľa tohto zoznamu je prvý sudca v poradí zostavenom podľa článku 7, druhý sudca v zozname je posledný sudca podľa tohto poradia, tretí sudca je druhý podľa tohto poradia, štvrtý sudca je predposledný podľa tohto poradia a tak ďalej.

5.   Zoznamy uvedené v odsekoch 3 a 4 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Od začiatku roka, keď sa uskutoční čiastočná obmena sudcov, až dovtedy, kým táto obmena neprebehne, možno vo veciach, ktoré sú pridelené veľkej komore, na doplnenie rozhodovacej komory určiť dvoch náhradných sudcov na celé obdobie, počas ktorého nie je isté, že sa dosiahne kvórum uvedené v článku 17 treťom odseku štatútu. Úlohy náhradných sudcov vykonávajú dvaja sudcovia uvedení v zozname podľa odseku 4, ktorých mená nasledujú bezprostredne po mene posledného sudcu určeného na účely zloženia veľkej komory vo veci.

7.   Náhradní sudcovia nahradia podľa poradia zoznamu uvedeného v odseku 4 sudcov, ktorí sa na rozhodovaní o veci prípadne nemôžu zúčastniť.

Článok 28

Zloženie päťčlenných a trojčlenných komôr

1.   Päťčlenné a trojčlenné komory sa skladajú vždy z predsedu komory, zo sudcu spravodajcu a z počtu sudcov nevyhnutného na dosiahnutie celkového počtu piatich, respektíve troch členov komory. Poslední uvedení sudcovia sa určujú podľa zoznamov uvedených v odsekoch 2 a 3 a v súlade s ich poradím. Pre každú vec pridelenú komore je meno sudcu, ktorým sa začína poradie určených sudcov, to, ktoré nasleduje bezprostredne po mene posledného sudcu určeného na základe zoznamu pre vec, ktorá bola predmetnej komore pridelená naposledy.

2.   Po voľbe predsedov päťčlenných komôr sa pre potreby ich vytvorenia zostavia zoznamy sudcov pridelených do jednotlivých komôr s výnimkou ich predsedu. Tieto zoznamy sa zostavujú rovnakým spôsobom ako zoznam uvedený v článku 27 ods. 4.

3.   Po voľbe predsedov trojčlenných komôr sa pre potreby ich vytvorenia zostavia zoznamy sudcov pridelených do jednotlivých komôr s výnimkou ich predsedu. Tieto zoznamy sa zostavujú podľa poradia uvedeného v článku 7.

4.   Zoznamy uvedené v odsekoch 2 a 3 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 29

Zloženie komôr pri spojení alebo postúpení veci

1.   Ak sa Súdny dvor domnieva, že viacero vecí má spoločne prejednať tá istá rozhodovacia komora, jej zloženie bude rovnaké ako tej rozhodovacej komory, ktorá preskúmala predbežnú správu o niektorej z vecí ako prvá.

2.   Ak komora, ktorej bola vec pridelená, požiada Súdny dvor podľa článku 60 ods. 3 tohto poriadku, aby túto vec pridelil širšej rozhodovacej komore, súčasťou tejto širšej rozhodovacej komory budú členovia komory, ktorá vec postúpila.

Článok 30

Prekážka vo výkone funkcie predsedu komory

1.   V prípade prekážky vo výkone funkcie predsedu päťčlennej komory vykonáva jeho funkciu niektorý predseda trojčlennej komory, prípadne sa určí podľa poradia upraveného v článku 7 tohto poriadku, alebo ak členom tejto rozhodovacej komory nie je žiadny predseda trojčlennej komory, vykonáva funkciu predsedu niektorý z ďalších sudcov podľa poradia určeného v článku 7.

2.   V prípade prekážky vo výkone funkcie predsedu trojčlennej komory vykonáva jeho funkciu sudca tejto rozhodovacej komory podľa poradia určeného v článku 7.

Článok 31

Prekážka vo výkone funkcie člena rozhodovacej komory

1.   V prípade prekážky vo výkone funkcie člena veľkej komory ho nahradí iný sudca podľa poradia stanoveného v zozname uvedenom v článku 27 ods. 4.

2.   V prípade prekážky vo výkone funkcie niektorého člena päťčlennej komory ho nahradí iný sudca z tej istej komory podľa poradia stanoveného v zozname uvedenom v článku 28 ods. 2. Ak neprítomného sudcu nie je možné nahradiť sudcom z tej istej komory, predseda tejto komory o tom informuje predsedu Súdneho dvora, ktorý môže určiť ďalšieho sudcu na doplnenie komory.

3.   V prípade prekážky vo výkone funkcie niektorého člena trojčlennej komory ho nahradí iný sudca z tej istej komory podľa poradia stanoveného v zozname uvedenom v článku 28 ods. 3. Ak neprítomného sudcu nie je možné nahradiť sudcom z tej istej komory, predseda tejto komory o tom informuje predsedu Súdneho dvora, ktorý môže určiť ďalšieho sudcu na doplnenie komory.

Druhý oddiel:   Porady

Článok 32

Vedenie porád

1.   Porady Súdneho dvora sú a zostávajú tajné.

2.   Ak sa uskutoční pojednávanie, na poradách sa zúčastnia len tí sudcovia, ktorí boli prítomní na tomto pojednávaní, prípadne pomocný spravodajca poverený skúmaním veci.

3.   Každý sudca, ktorý sa zúčastňuje na poradách, prednesie svoj názor s odôvodnením.

4.   Závery schválené väčšinou sudcov po záverečnej diskusii sú rozhodujúce pre rozhodnutie Súdneho dvora.

Článok 33

Počet sudcov na poradách

Ak je pre prekážku vo výkone funkcie sudcu počet sudcov párny, podľa článku 7 tohto poriadku sa na poradách nezúčastní služobne najmladší sudca, ak nie je sudcom spravodajcom. V takom prípade sa na poradách nezúčastní sudca, ktorý je služobne druhý najmladší.

Článok 34

Kvórum veľkej komory

1.   Ak vo veci pridelenej veľkej komore nie je možné dosiahnuť kvórum uvedené v článku 17 treťom odseku štatútu, predseda Súdneho dvora určí jedného alebo viacerých sudcov podľa poradia stanoveného v zozname uvedenom v článku 27 ods. 4 tohto poriadku.

2.   Ak sa pojednávanie uskutočnilo pred týmto určením, prednesy účastníkov konania sa vypočujú znova a generálny advokát opätovne prednesie svoje návrhy.

Článok 35

Kvórum päťčlenných a trojčlenných komôr

1.   Ak vo veci pridelenej päťčlennej alebo trojčlennej komore nie je možné dosiahnuť kvórum uvedené v článku 17 druhom odseku štatútu, predseda Súdneho dvora určí jedného alebo viacerých sudcov podľa poradia stanoveného v zozname uvedenom v článku 28 ods. 2 a 3 tohto poriadku. Ak neprítomného sudcu nie je možné nahradiť sudcom z tej istej komory, predseda tejto komory o tom bezodkladne informuje predsedu Súdneho dvora, ktorý určí ďalšieho sudcu na doplnenie komory.

2.   Článok 34 ods. 2 sa použije mutatis mutandis na päťčlenné a trojčlenné komory.

Ôsma kapitola

JAZYKOVÝ REŽIM

Článok 36

Jazyky konania

Jazykmi konania sú angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Článok 37

Určenie jazyka konania

1.   Pri žalobách si jazyk konania zvolí žalobca, okrem prípadov, ak:

a)

je žalovaným členský štát, vtedy je jazykom konania úradný jazyk tohto štátu. Ak má takýto štát viacero úradných jazykov, žalobca si môže zvoliť niektorý z nich;

b)

na základe spoločnej žiadosti účastníkov konania Súdny dvor povolí, aby bol počas celého konania alebo jeho časti používaný jeden z ďalších jazykov uvedených v článku 36;

c)

na žiadosť niektorého z účastníkov konania a po vypočutí druhého účastníka konania a generálneho advokáta sa Súdny dvor môže odchýliť od ustanovení písmen a) a b) a povoliť použitie jedného z ďalších jazykov uvedených v článku 36 ako jazyka konania, a to pre celé konanie alebo pre jeho časť; takúto žiadosť nemôže podať inštitúcia Európskej únie.

2.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia predchádzajúceho odseku písm. b) a c) a článku 38 ods. 4 a 5 tohto poriadku,

a)

v prípade odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu uvedeného v článkoch 56 a 57 štatútu je jazykom konania jazyk, v ktorom je vyhlásené alebo vydané rozhodnutie Všeobecného súdu, proti ktorému odvolanie smeruje;

b)

ak sa Súdny dvor v súlade s článkom 62 druhým odsekom štatútu rozhodne preskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu, je jazykom konania jazyk, v ktorom bolo vyhlásené alebo vydané rozhodnutie Všeobecného súdu, ktoré sa preskúmava;

c)

v prípade námietok týkajúcich sa nahraditeľných trov konania, návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, návrhu tretej osoby na zmenu rozsudku, návrhov na výklad rozsudku, na obnovu konania alebo na doplnenie rozhodnutia je jazykom konania jazyk, v ktorom bolo vyhlásené alebo vydané rozhodnutie, na ktoré sa tieto návrhy alebo námietky vzťahujú.

3.   V prejudiciálnych konaniach je jazykom konania jazyk vnútroštátneho súdu. Na základe náležite odôvodnenej žiadosti účastníka vnútroštátneho konania a po vypočutí druhého účastníka vnútroštátneho konania a generálneho advokáta možno pre ústnu časť konania povoliť používanie niektorého z ďalších jazykov uvedených v článku 36. Ak sa jeho používanie povolilo, toto povolenie platí pre všetky subjekty oprávnené podľa článku 23 štatútu.

4.   O takejto žiadosti rozhoduje predseda, ktorý rozhodnutie o nej môže, a ak chce vyhovieť žiadosti bez súhlasu ostatných účastníkov konania, musí postúpiť Súdnemu dvoru.

Článok 38

Použitie jazyka konania

1.   Jazyk konania sa použije najmä v písomných vyjadreniach a prednesoch účastníkov konania a takisto v priložených alebo predložených prílohách a dokumentoch, ako aj v zápisniciach a rozhodnutiach Súdneho dvora.

2.   Každá predložená príloha alebo dokument, ktoré boli vyhotovené v inom jazyku ako v jazyku konania, musia byť preložené do jazyka konania.

3.   Ak sú prílohy a dokumenty rozsiahle, možno preklad obmedziť na výňatky z nich. Súdny dvor však môže kedykoľvek z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania požadovať podrobnejší alebo úplný preklad.

4.   Odchylne od predchádzajúcich ustanovení sú členské štáty oprávnené používať svoje úradné jazyky, ak sa zúčastňujú na prejudiciálnom konaní, ak sú vedľajšími účastníkmi konania pred Súdnym dvorom alebo ak na Súdny dvor podávajú žalobu podľa článku 259 ZFEÚ. Toto ustanovenie sa vzťahuje na ich písomné podania a ústne vyjadrenia. Ich preklad do jazyka konania zabezpečí tajomník.

5.   Zmluvným stranám Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, a Dozornému úradu EZVO možno povoliť, aby používali niektorý z jazykov uvedených v článku 36, odlišný od jazyka konania, ak sa zúčastňujú na prejudiciálnom konaní alebo ak sú vedľajšími účastníkmi konania pred Súdnym dvorom. Toto ustanovenie sa vzťahuje na ich písomné podania a ústne vyjadrenia. Ich preklad do jazyka konania zabezpečí tajomník.

6.   Tretím štátom, ktoré sa zúčastňujú na prejudiciálnom konaní podľa článku 23 štvrtého odseku štatútu, možno povoliť, aby používali niektorý z jazykov uvedených v článku 36, odlišný od jazyka konania. Toto ustanovenie sa vzťahuje na ich písomné podania a ústne vyjadrenia. Ich preklad do jazyka konania zabezpečí tajomník.

7.   Ak svedkovia alebo znalci vyhlásia, že nie sú schopní náležite sa vyjadriť v niektorom z jazykov uvedených v článku 36, môže im Súdny dvor povoliť, aby svoje vyjadrenie predniesli v inom jazyku. Jeho preklad do jazyka konania zabezpečí tajomník.

8.   Predseda a podpredseda Súdneho dvora a predsedovia komôr pri vedení ústnych pojednávaní, sudcovia a generálni advokáti pri kladení otázok a generálni advokáti vo svojich návrhoch môžu namiesto jazyka konania používať niektorý z jazykov uvedených v článku 36. Preklad do jazyka konania zabezpečí tajomník.

Článok 39

Zodpovednosť tajomníka za jazykovú oblasť

Tajomník zabezpečí, aby na žiadosť ktoréhokoľvek sudcu, generálneho advokáta alebo účastníka konania bolo všetko, čo bolo povedané či napísané počas konania pred Súdnym dvorom, preložené do niektorého z jazykov, ktorý si zvolia z jazykov uvedených v článku 36.

Článok 40

Jazykový režim úradných publikácií Súdneho dvora

Úradné publikácie Súdneho dvora sa uverejňujú v jazykoch uvedených v článku 1 nariadenia Rady č. 1.

Článok 41

Záväzné znenie dokumentov

Znenie dokumentov vyhotovených v jazyku konania alebo v ktoromkoľvek inom jazyku povolenom Súdnym dvorom podľa článkov 37 alebo 38 tohto poriadku je záväzné.

Článok 42

Lingvistický servis Súdneho dvora

Súdny dvor zriadi lingvistický servis zložený z odborníkov, ktorí majú príslušné právne znalosti a dôkladne ovládajú niekoľko úradných jazykov Únie.

HLAVA II

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KONANÍ

Prvá kapitola

PRÁVA A POVINNOSTI SPLNOMOCNENÝCH ZÁSTUPCOV, PORADCOV A ADVOKÁTOV

Článok 43

Výsady, imunity a výhody

1.   Splnomocnení zástupcovia, poradcovia a advokáti, ktorí vystupujú pred Súdnym dvorom alebo na základe jeho dožiadania pred iným súdom, požívajú imunitu vo vzťahu k svojim ústnym vyjadreniam a písomným podaniam týkajúcim sa veci alebo účastníkov konania.

2.   Splnomocnení zástupcovia, poradcovia a advokáti požívajú okrem toho ďalšie výsady a výhody:

a)

žiadne z dokumentov a listín týkajúcich sa konania nepodliehajú prehliadke a nesmú byť zadržané. V prípade pochybností môžu colní úradníci alebo polícia tieto dokumenty a listiny zapečatiť a bezodkladne ich odovzdať na preskúmanie Súdnemu dvoru za prítomnosti tajomníka a dotknutej osoby;

b)

splnomocnení zástupcovia, poradcovia a advokáti majú právo na voľnosť pohybu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

Článok 44

Postavenie zástupcov účastníkov konania

1.   Oprávnené osoby môžu požívať výsady, imunity a výhody stanovené v predchádzajúcom článku až po preukázaní svojho postavenia nasledujúcim spôsobom:

a)

splnomocnení zástupcovia úradným dokladom vystaveným účastníkom, ktorého zastupujú; jeho kópiu účastník bezodkladne doručí tajomníkovi;

b)

advokáti osvedčením o tom, že sú oprávnení zastupovať v konaní pred súdom členského štátu alebo zmluvného štátu Dohody o EHP, a ak je účastník konania, ktorého zastupujú, právnická osoba podľa súkromného práva, plnomocenstvom udeleným touto osobou;

c)

poradcovia plnomocenstvom udeleným účastníkom, ktorému pomáhajú.

2.   V prípade potreby im tajomník Súdneho dvora vydá osvedčenie. Platnosť tohto osvedčenia je časovo obmedzená a môže byť skrátená alebo predĺžená v závislosti od dĺžky konania.

Článok 45

Zbavenie imunity

1.   Výsady, imunity a výhody uvedené v článku 43 tohto poriadku sa udeľujú výhradne v záujme riadneho priebehu konania.

2.   Súdny dvor môže rozhodnúť o zbavení imunity, ak usúdi, že sa tým nenaruší riadny priebeh konania.

Článok 46

Vylúčenie z konania

1.   Ak sa Súdny dvor domnieva, že správanie splnomocneného zástupcu, poradcu alebo advokáta pred Súdnym dvorom je nezlučiteľné s dôstojnosťou Súdneho dvora alebo požiadavkou riadneho výkonu spravodlivosti alebo že tento splnomocnený zástupca, poradca alebo advokát zneužíva svoje oprávnenia na iné účely, než na aké mu boli udelené, informuje o tom dotknutú osobu. Ak o tom Súdny dvor informuje príslušné orgány, v ktorých právomoci je dotknutá osoba, zašle sa jej kópia listu zaslaného týmto orgánom.

2.   Z tých istých dôvodov môže Súdny dvor kedykoľvek po vypočutí dotknutej osoby a generálneho advokáta rozhodnúť o vylúčení splnomocneného zástupcu, poradcu alebo advokáta z konania odôvodneným uznesením. Toto uznesenie je okamžite vykonateľné.

3.   Ak sa splnomocnený zástupca, poradca alebo advokát z konania vylúči, konanie sa preruší na čas určený predsedom, aby si dotknutý účastník mohol zvoliť iného splnomocneného zástupcu, poradcu alebo advokáta.

4.   Rozhodnutia prijaté podľa ustanovení tohto článku môžu byť zrušené.

Článok 47

Vysokoškolskí učitelia a účastníci vnútroštátneho konania

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú aj na vysokoškolských učiteľov, ktorí majú právo zastupovať účastníka konania pred Súdnym dvorom v súlade s článkom 19 štatútu.

2.   V rámci prejudiciálneho konania sa uplatňujú takisto na účastníkov vnútroštátneho konania, ak podľa uplatniteľných vnútroštátnych procesných pravidiel môžu pred súdom samostatne konať ako účastníci bez zastúpenia advokátom, ako aj na osoby oprávnené zastupovať ich podľa tých istých pravidiel.

Druhá kapitola

DORUČOVANIE

Článok 48

Spôsoby doručovania

1.   Doručovanie stanovené v tomto poriadku zabezpečuje tajomník na adresu, ktorú si zvolil adresát na doručovanie písomností, zaslaním kópie príslušného dokumentu doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou alebo osobným odovzdaním kópie príslušného dokumentu, ktorého prevzatie adresát potvrdí. Kópie doručovaných písomností vyhotovuje a ich pravosť overuje tajomník, okrem prípadu, keď ide o písomnosti účastníkov konania podľa článku 57 ods. 2 tohto poriadku.

2.   Ak adresát vyjadril súhlas s doručovaním písomností faxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom, môžu sa mu takto doručovať kópie všetkých písomností vrátane rozsudkov a uznesení Súdneho dvora.

3.   Ak túto písomnosť z technických príčin alebo z dôvodu povahy či rozsahu písomnosti uvedeným spôsobom nemožno doručiť, písomnosť sa v prípade, že si adresát nezvolil adresu na doručovanie písomností, doručí na adresu jeho bydliska spôsobom uvedeným v odseku 1. Adresát je o tom informovaný faxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom. Doporučená poštová zásielka sa považuje za doručenú adresátovi desiaty deň po jej podaní na pošte v mieste, kde má Súdny dvor sídlo, pokiaľ doručenkou nie je preukázané, že zásielka bola prijatá v iný deň, alebo pokiaľ adresát v lehote troch týždňov, odkedy bol informovaný, faxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom neinformuje tajomníka, že mu písomnosť doručená nebola.

4.   Súdny dvor môže rozhodnutím určiť podmienky, za ktorých môže byť písomnosť doručená elektronicky. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tretia kapitola

LEHOTY

Článok 49

Počítanie lehôt

1.   Procesné lehoty uvedené v zmluvách, štatúte alebo tomto poriadku sa počítajú takto:

a)

ak sa lehota vyjadrená v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch viaže na určitú udalosť alebo úkon, deň, keď táto udalosť nastala alebo keď bol tento úkon urobený, sa do lehoty nezapočítava;

b)

lehota vyjadrená v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch sa končí uplynutím dňa, ktorý má v poslednom týždni, mesiaci alebo roku rovnaké pomenovanie alebo číslo ako deň, keď nastala udalosť alebo keď bol urobený úkon určujúci počiatok plynutia lehoty. Ak pri lehote vyjadrenej v mesiacoch alebo rokoch v poslednom mesiaci takýto deň chýba, lehota sa končí uplynutím posledného dňa tohto mesiaca;

c)

ak je lehota vyjadrená v mesiacoch a dňoch, počítajú sa najprv celé mesiace a potom dni;

d)

lehoty zahŕňajú soboty, nedele a oficiálne sviatky podľa článku 24 ods. 6 tohto poriadku;

e)

lehoty neprestávajú plynúť počas súdnych prázdnin.

2.   Ak pripadne koniec lehoty na sobotu, nedeľu alebo oficiálny sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok 50

Podanie žaloby proti aktu vydanému inštitúciou

Ak začne lehota na podanie žaloby proti aktu vydanému inštitúciou plynúť odo dňa uverejnenia tohto aktu, lehota sa podľa článku 49 ods. 1 písm. a) počíta od konca 14. dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 51

Lehota zohľadňujúca vzdialenosť

K procesným lehotám sa pripočíta desaťdňová lehota zohľadňujúca vzdialenosť.

Článok 52

Určenie a predĺženie lehôt

1.   Lehoty určené Súdnym dvorom podľa tohto poriadku môžu byť predĺžené.

2.   Predseda a predsedovia komôr môžu splnomocniť tajomníka na určenie niektorých lehôt, ako aj na ich predĺženie, čo podľa tohto poriadku inak prináleží im.

Štvrtá kapitola

RÔZNE SPÔSOBY PREJEDNANIA VECÍ

Článok 53

Spôsoby prejednania vecí

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené v štatúte alebo v tomto poriadku, konanie pred Súdnym dvorom pozostáva z písomnej a ústnej časti konania.

2.   Ak Súdny dvor zjavne nie je príslušný rozhodnúť o veci alebo ak sú návrh alebo žaloba zjavne neprípustné, po vypočutí generálneho advokáta môže kedykoľvek rozhodnúť odôvodneným uznesením bez ďalšieho konania.

3.   S prihliadnutím na osobitné okolnosti môže predseda rozhodnúť, že vec bude prejednaná prednostne.

4.   Vec môže byť prejednaná v skrátenom súdnom konaní podľa podmienok stanovených v tomto poriadku.

5.   Návrh na začatie prejudiciálneho konania môže byť prejednaný v naliehavom konaní podľa podmienok stanovených v tomto poriadku.

Článok 54

Spojenie vecí

1.   Viaceré veci rovnakej povahy, ktoré majú ten istý predmet konania, môžu byť kedykoľvek spojené na spoločné konanie na účely písomnej alebo ústnej časti konania alebo na účely vyhlásenia konečného rozsudku.

2.   O spojení vecí rozhoduje predseda po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta, ak už boli tieto veci pridelené, a okrem prejudiciálneho konania aj po vypočutí účastníkov konania. Predseda môže postúpiť rozhodnutie o tejto otázke Súdnemu dvoru.

3.   Spojené veci môžu byť znova vylúčené na samostatné konania podľa podmienok stanovených v odseku 2.

Článok 55

Prerušenie konania

1.   Konanie môže byť prerušené:

a)

v prípadoch uvedených v článku 54 treťom odseku štatútu uznesením Súdneho dvora vydaným po vypočutí generálneho advokáta;

b)

vo všetkých ostatných prípadoch rozhodnutím predsedu po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta a okrem prejudiciálneho konania po vypočutí účastníkov konania.

2.   Uznesenia alebo rozhodnutia o pokračovaní v konaní sa vydávajú rovnakým spôsobom.

3.   Uznesenia alebo rozhodnutia podľa predchádzajúcich odsekov sa doručia účastníkom konania alebo subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu.

4.   Prerušenie konania je účinné odo dňa uvedeného v uznesení alebo rozhodnutí o prerušení konania; ak tento deň nie je uvedený, odo dňa vydania tohto uznesenia alebo rozhodnutia.

5.   Počas prerušenia konania účastníkom konania alebo subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu neplynú procesné lehoty.

6.   Ak v uznesení alebo rozhodnutí o prerušení nie je určená doba jeho prerušenia, prerušenie sa skončí dňom uvedeným v uznesení alebo rozhodnutí o pokračovaní v konaní, a ak v nich tento deň uvedený nie je, dňom vydania uznesenia alebo rozhodnutia o pokračovaní v konaní.

7.   Odo dňa, keď sa pokračuje v konaní, ktoré bolo prerušené, sa procesné lehoty prerušeného konania nahrádzajú novými lehotami, ktoré začínajú plynúť týmto dňom.

Článok 56

Odročenie pojednávania

Po vypočutí sudcu spravodajcu, generálneho advokáta a účastníkov konania môže predseda s prihliadnutím na osobitné okolnosti buď bez návrhu, alebo na návrh účastníka konania rozhodnúť o odročení pojednávania.

Piata kapitola

PÍSOMNÁ ČASŤ KONANIA

Článok 57

Úkony v konaní

1.   Originál každého podania musí byť vlastnoručne podpísaný splnomocneným zástupcom alebo advokátom účastníka konania, alebo pokiaľ ide o pripomienky v rámci prejudiciálneho konania, účastníkom vnútroštátneho konania alebo jeho zástupcom, ak to umožňujú vnútroštátne procesné pravidlá uplatniteľné v tejto veci.

2.   Súdnemu dvoru sa predkladá originál a všetky prílohy v ňom uvedené spolu s piatimi kópiami určenými Súdnemu dvoru, a pokiaľ ide o iné konania ako prejudiciálne, po jednej kópii pre každého účastníka konania. Správnosť týchto kópií potvrdzuje účastník konania, ktorý ich predkladá.

3.   Inštitúcie musia navyše v lehotách určených Súdnym dvorom predložiť preklady všetkých podaní do iných jazykov uvedených v článku 1 nariadenia Rady č. 1. Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa použijú primerane.

4.   Ku každému podaniu musí byť priložený spis obsahujúci prílohy a dokumenty, na ktoré sa účastník odvoláva, vrátane ich zoznamu.

5.   Ak je z dôvodu rozsiahlosti niektorý spisový dokument priložený iba vo forme výňatkov, celý dokument alebo jeho úplná kópia sa uloží v kancelárii.

6.   Na každom podaní sa uvedie dátum. Pri počítaní procesných lehôt sú rozhodujúce jedine dátum a hodina doručenia originálu podania do kancelárie.

7.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 1 až 6, sa na účely zachovania procesných lehôt za deň doručenia podania považujú deň a hodina, keď bola kópia podpísaného originálu podania spolu so zoznamom príloh a dokumentov uvedených v odseku 4 doručená kancelárii faxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom dostupným Súdnemu dvoru, za predpokladu, že podpísaný originál podania spolu s prílohami a kópiami uvedenými v odseku 2 sa predloží kancelárii najneskoršie do desiatich dní po tomto doručení.

8.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia odsekov 3 až 6, Súdny dvor môže rozhodnutím určiť podmienky, za ktorých je podanie zaslané do kancelárie Súdneho dvora elektronicky považované za originál tohto podania. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 58

Dĺžka podaní

Bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené v tomto poriadku, Súdny dvor môže rozhodnutím určiť maximálnu dĺžku vyjadrení a pripomienok, ktoré sa mu podávajú. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Šiesta kapitola

PREDBEŽNÁ SPRÁVA A PRIDELENIE VECI ROZHODOVACÍM KOMORÁM

Článok 59

Predbežná správa

1.   Po skončení písomnej časti konania predseda určí deň, ku ktorému sudca spravodajca predloží na generálnom zasadnutí Súdneho dvora predbežnú správu.

2.   Predbežná správa obsahuje návrhy týkajúce sa potreby prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie priebehu konania, nariadiť dokazovanie alebo prípadne požiadať vnútroštátny súd o vysvetlenie, ako aj návrhy týkajúce sa rozhodovacej komory, ktorej má byť vec pridelená. Správa tiež obsahuje návrh sudcu spravodajcu na prípadné rozhodnutie bez pojednávania a prípadné upustenie od prednesu návrhov generálneho advokáta v súlade s článkom 20 piatym odsekom štatútu.

3.   Súdny dvor po vypočutí generálneho advokáta rozhodne o návrhoch sudcu spravodajcu.

Článok 60

Pridelenie vecí rozhodovacím komorám

1.   Súdny dvor pridelí vec, ktorá mu bola predložená, trojčlennej alebo päťčlennej komore, ak si zložitosť, dôležitosť veci alebo osobitné okolnosti nevyžadujú pridelenie veci veľkej komore alebo ak o takéto pridelenie nepožiada v súlade s článkom 16 tretím odsekom štatútu členský štát alebo inštitúcia Únie zúčastnené na konaní.

2.   Súdny dvor zasadá v pléne, ak bol podaný návrh v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 16 štvrtom odseku štatútu. Súdny dvor môže prideliť vec plénu, ak sa v súlade s článkom 16 piatym odsekom štatútu domnieva, že vec má mimoriadne dôležitý význam.

3.   Rozhodovacia komora, ktorej bola vec pridelená, môže v ktoromkoľvek štádiu konania požiadať Súdny dvor, aby túto vec pridelil širšej komore.

4.   Ak sa začne ústna časť konania bez dokazovania, určí deň jej začatia predseda rozhodovacej komory.

Siedma kapitola

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE PRIEBEHU KONANIA A DÔKAZNÉ PROSTRIEDKY

Prvý oddiel:   Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania

Článok 61

Opatrenia Súdneho dvora

1.   Okrem opatrení, o ktorých môže Súdny dvor rozhodnúť v súlade s článkom 24 štatútu, môže účastníkov konania alebo subjekty oprávnené podľa článku 23 štatútu vyzvať, aby odpovedali na určité otázky písomne v lehote, ktorú určí, alebo na pojednávaní. Písomné odpovede sa poskytnú ďalším účastníkom konania alebo subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu.

2.   Ak sa nariadi pojednávanie, Súdny dvor v rámci možností vyzve účastníkov tohto pojednávania, aby svoje prednesy upriamili na jednu alebo viacero určených otázok.

Článok 62

Opatrenia sudcu spravodajcu alebo generálneho advokáta

1.   Sudca spravodajca alebo generálny advokát môžu účastníkov konania alebo subjekty oprávnené podľa článku 23 štatútu požiadať, aby v určenej lehote predložili všetky informácie o skutkovom stave, ako aj všetky ďalšie dokumenty a skutočnosti, ktoré považujú za dôležité. Odpovede a zaslané dokumenty sa poskytnú ďalším účastníkom konania alebo subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu.

2.   Sudca spravodajca alebo generálny advokát môžu tiež zaslať účastníkom konania alebo subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu otázky, aby na ne odpovedali na pojednávaní.

Druhý oddiel:   Dôkazné prostriedky

Článok 63

Rozhodnutie o dôkazných prostriedkoch

1.   Súdny dvor na generálnom zasadnutí rozhodne, či je opodstatnené vykonať dôkazný prostriedok.

2.   Ak sa už vec pridelila rozhodovacej komore, rozhodne táto komora.

Článok 64

Určenie dôkazných prostriedkov

1.   Po vypočutí generálneho advokáta Súdny dvor uznesením určí, ktoré dôkazné prostriedky považuje za účelné vykonať, a uvedie skutočnosti, ktoré nimi majú byť dokázané.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 24 a 25 štatútu, dôkaznými prostriedkami sú:

a)

výsluch účastníkov konania;

b)

vyžiadanie správ a informácií a predloženia dokumentov;

c)

svedecké výpovede;

d)

znalecké posudky;

e)

ohliadka miesta.

3.   Právo na vykonanie dôkazu opaku a právo navrhnúť doplnenie vykonaného dokazovania tým nie sú dotknuté.

Článok 65

Účasť na dôkazných prostriedkoch

1.   Ak rozhodovacia komora nevykoná dokazovanie sama, poverí ním sudcu spravodajcu.

2.   Pri vykonávaní dôkazných prostriedkov je prítomný generálny advokát.

3.   Na vykonávaní dôkazných prostriedkov sa môžu zúčastniť účastníci konania.

Článok 66

Svedecká výpoveď

1.   Na návrh účastníkov konania alebo bez návrhu môže Súdny dvor po vypočutí generálneho advokáta nariadiť dokazovanie určitých skutočností výsluchom svedkov.

2.   V návrhu účastníka konania na výsluch svedka musí byť presne uvedené, akých skutočností sa má výsluch týkať a z akých dôvodov má byť svedok vypočutý.

3.   Súdny dvor rozhodne o návrhu uvedenom v predchádzajúcom odseku odôvodneným uznesením. Ak sa návrhu vyhovie, v uznesení sa uvedie, ktoré skutočnosti sa majú dokázať, a označia sa svedkovia, ktorí majú byť vypočutí v súvislosti s každou z týchto skutočností.

4.   Súdny dvor predvolá svedkov, a to prípadne po zložení preddavku podľa článku 73 ods. 1 tohto poriadku.

Článok 67

Výsluch svedkov

1.   Po overení totožnosti svedkov ich predseda poučí o tom, že budú musieť potvrdiť pravdivosť svojich výpovedí spôsobom stanoveným v tomto poriadku.

2.   Svedkov vypočúva Súdny dvor za prítomnosti predvolaných účastníkov konania. Po skončení výpovedí im môže predseda na návrh niektorého z účastníkov konania alebo bez návrhu klásť otázky.

3.   Rovnaké oprávnenia má aj každý sudca a generálny advokát.

4.   Pod dohľadom predsedu môžu klásť svedkom otázky aj zástupcovia účastníkov konania.

Článok 68

Prísaha svedkov

1.   Po skončení svojej výpovede zloží svedok prísahu:

„Prisahám, že som vravel pravdu, celú pravdu a nič iné len pravdu.“

2.   Po vypočutí účastníkov konania môže Súdny dvor svedka oslobodiť od povinnosti zložiť prísahu.

Článok 69

Peňažné sankcie

1.   Riadne predvolaní svedkovia sú povinní dostaviť sa na výsluch.

2.   Ak sa riadne predvolaný svedok nedostaví bez oprávneného dôvodu, môže mu Súdny dvor uložiť peňažnú pokutu až do výšky 5 000 eur a znova ho predvolať na jeho vlastné náklady.

3.   Rovnaká pokuta môže byť uložená aj svedkovi, ktorý bez oprávneného dôvodu odmietne vypovedať alebo zložiť prísahu.

Článok 70

Znalecký posudok

1.   Súdny dvor môže nariadiť vypracovanie znaleckého posudku. V uznesení o ustanovení znalca sa vymedzí jeho úloha a stanoví sa lehota na vypracovanie posudku.

2.   Po predložení znaleckého posudku a jeho doručení účastníkom konania môže Súdny dvor nariadiť výsluch znalca za prítomnosti predvolaných účastníkov konania. Na návrh niektorého z účastníkov konania alebo bez návrhu môže predseda znalcovi klásť otázky.

3.   Rovnaké oprávnenie má aj každý sudca a generálny advokát.

4.   Pod dohľadom predsedu môžu znalcovi klásť otázky aj zástupcovia účastníkov konania.

Článok 71

Prísaha znalca

1.   Po predložení znaleckého posudku zloží znalec prísahu:

„Prisahám, že som si úlohu splnil podľa svojho najlepšieho svedomia a úplne nestranne.“

2.   Po vypočutí účastníkov konania môže Súdny dvor znalca oslobodiť od povinnosti zložiť prísahu.

Článok 72

Námietka voči svedkovi alebo znalcovi

1.   Ak niektorý z účastníkov konania namieta svedka alebo znalca z dôvodu nespôsobilosti, nehodnovernosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu alebo ak svedok alebo znalec odmietne vypovedať alebo zložiť prísahu, rozhodne o tom Súdny dvor.

2.   Námietka voči svedkovi alebo znalcovi musí byť vznesená v lehote dvoch týždňov od doručenia uznesenia o predvolaní svedka alebo ustanovení znalca, pričom v nej treba uviesť dôvody námietky a označiť dôkazy.

Článok 73

Svedočné a znalečné

1.   Ak Súdny dvor nariadi výsluch svedkov alebo vypracovanie znaleckého posudku, môže účastníkom konania alebo niektorému z nich uložiť, aby zložili, resp. zložil preddavok na výdavky súvisiace s výsluchom svedkov alebo vypracovaním znaleckého posudku.

2.   Svedkovia a znalci majú nárok na náhradu cestovných nákladov a výdavkov spojených s pobytom. Pokladňa Súdneho dvora im na ne môže poskytnúť preddavok.

3.   Svedkovia majú nárok na náhradu ušlého zárobku a znalci na odmenu za vypracovanie znaleckého posudku. Tieto náhrady a odmeny vypláca svedkom a znalcom pokladňa Súdneho dvora po tom, ako si splnia povinnosti alebo úlohy.

Článok 74

Zápisnica o vykonaní dokazovania

1.   Tajomník vyhotoví z vykonania dokazovania zápisnicu, ktorú podpíše predseda a tajomník. Zápisnica má povahu verejnej listiny.

2.   Ak ide o dokazovanie s výsluchom svedkov alebo znalcov, zápisnicu podpíše predseda alebo sudca spravodajca poverený výsluchom a tajomník. Pred týmto podpísaním zápisnice sa musí svedkovi alebo znalcovi poskytnúť možnosť skontrolovať jej obsah a podpísať ju.

3.   Zápisnica sa doručí účastníkom konania.

Článok 75

Začatie ústnej časti konania po vykonaní dokazovania

1.   Ak Súdny dvor účastníkom konania neurčí lehotu na predloženie písomných pripomienok, po vykonaní dokazovania určí predseda dátum začatia ústnej časti konania.

2.   Ak bola určená lehota na predloženie písomných pripomienok, predseda určí dátum začatia ústnej časti konania po uplynutí tejto lehoty.

Ôsma kapitola

ÚSTNA ČASŤ KONANIA

Článok 76

Pojednávanie

1.   Prípadné odôvodnené žiadosti o nariadenie pojednávania sa podávajú v lehote troch týždňov odo dňa, keď bolo účastníkom konania alebo subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu doručené oznámenie o skončení písomnej časti konania. Predseda môže túto lehotu predĺžiť.

2.   Na návrh sudcu spravodajcu a po vypočutí generálneho advokáta môže Súdny dvor rozhodnúť, že pojednávanie nenariadi, ak sa po oboznámení sa s vyjadreniami alebo pripomienkami predloženými v priebehu písomnej časti konania domnieva, že má na rozhodnutie dostatok informácií.

3.   Predchádzajúci odsek sa neuplatní, ak odôvodnenú žiadosť o nariadenie pojednávania podal subjekt oprávnený podľa článku 23 štatútu, ktorý sa nezúčastnil na písomnej časti konania.

Článok 77

Spoločné pojednávanie

Ak to podobnosť medzi viacerými vecami rovnakej povahy umožňuje, Súdny dvor môže rozhodnúť o nariadení spoločného pojednávania pre tieto veci.

Článok 78

Vedenie ústnych pojednávaní

Ústne pojednávania otvára a vedie predseda, ktorý vykonáva potrebné opatrenia na zabezpečenie ich nerušeného priebehu.

Článok 79

Vylúčenie verejnosti

1.   Zo závažných dôvodov spojených najmä s bezpečnosťou členských štátov alebo ochranou maloletých detí môže Súdny dvor verejnosť z pojednávania vylúčiť.

2.   Rozhodnutie o vylúčení verejnosti obsahuje zákaz uverejnenia obsahu ústneho pojednávania.

Článok 80

Otázky

Členovia rozhodovacej komory a generálny advokát môžu počas pojednávania klásť otázky splnomocneným zástupcom, poradcom alebo advokátom účastníkov konania a za okolností uvedených v článku 47 ods. 2 tohto poriadku účastníkom vnútroštátneho konania alebo ich zástupcom.

Článok 81

Skončenie pojednávania

Po vypočutí prednesov účastníkov konania alebo subjektov oprávnených podľa článku 23 štatútu vyhlási predseda pojednávanie za skončené.

Článok 82

Prednes návrhov generálneho advokáta

1.   Ak sa nariadilo pojednávanie, generálny advokát prednesie návrhy po jeho skončení.

2.   Po prednesení návrhov generálneho advokáta vyhlási predseda ústnu časť konania za skončenú.

Článok 83

Začatie alebo opätovné začatie ústnej časti konania

Súdny dvor môže kedykoľvek po vypočutí generálneho advokáta rozhodnúť o začatí alebo opätovnom začatí ústnej časti konania, najmä ak usúdi, že nemá dostatok informácií, alebo ak účastník konania uviedol po skončení tejto časti konania novú skutočnosť, ktorá môže mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie Súdneho dvora, alebo ak sa má vo veci rozhodnúť na základe tvrdenia, o ktorom sa nemali možnosť vyjadriť účastníci konania alebo subjekty oprávnené podľa článku 23 štatútu.

Článok 84

Zápisnica z pojednávania

1.   Tajomník vyhotoví z každého pojednávania zápisnicu, ktorú podpisuje predseda a tajomník. Zápisnica má povahu verejnej listiny.

2.   Účastníci konania a subjekty oprávnené podľa článku 23 štatútu môžu do zápisnice nahliadnuť v kancelárii a nechať si vyhotoviť jej kópiu.

Článok 85

Záznam z priebehu pojednávania

Predseda môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť účastníkovi konania alebo subjektu oprávnenému podľa článku 23 štatútu, ktorý sa zúčastnil na písomnej alebo ústnej časti konania, aby si v priestoroch Súdneho dvora vypočul zvukový záznam z pojednávania v jazyku, v ktorom sa prednesy uskutočnili.

Deviata kapitola

ROZSUDKY A UZNESENIA

Článok 86

Dátum vyhlásenia rozsudku

Účastníci konania alebo subjekty oprávnené podľa článku 23 štatútu sú informovaní o dátume vyhlásenia rozsudku.

Článok 87

Náležitosti rozsudku

Rozsudok obsahuje:

a)

údaj o tom, že bol vyhlásený Súdnym dvorom;

b)

údaj o rozhodovacej komore;

c)

dátum vyhlásenia;

d)

mená predsedu a sudcov, ktorí sa zúčastnili na porade, s označením sudcu spravodajcu;

e)

meno generálneho advokáta;

f)

meno tajomníka;

g)

označenie účastníkov konania alebo subjektov oprávnených podľa článku 23 štatútu, ktorí sa zúčastnili na konaní;

h)

mená ich zástupcov;

i)

ak ide o žaloby a odvolania, návrhy účastníkov konania;

j)

prípadne dátum pojednávania;

k)

poznámku o vypočutí generálneho advokáta, prípadne dátum prednesu jeho návrhov;

l)

zhrnutie skutkového stavu;

m)

odôvodnenie;

n)

výrok rozsudku, prípadne rozhodnutie o trovách konania.

Článok 88

Vyhlásenie a doručenie rozsudku

1.   Rozsudok sa vyhlasuje na verejnom pojednávaní.

2.   Originál rozsudku podpísaný predsedom, sudcami, ktorí sa zúčastnili na porade, a tajomníkom sa opatrí pečaťou a uloží sa v kancelárii; účastníkom konania, prípadne vnútroštátnemu súdu, subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu a Všeobecnému súdu sa doručí overená kópia rozsudku.

Článok 89

Náležitosti uznesenia

1.   Uznesenie obsahuje:

a)

údaj o tom, že bolo vyhlásené Súdnym dvorom;

b)

údaj o rozhodovacej komore;

c)

dátum jeho prijatia;

d)

údaj o právnom základe, z ktorého vychádza;

e)

meno predsedu, prípadne mená sudcov, ktorí sa zúčastnili na porade, s označením sudcu spravodajcu;

f)

meno generálneho advokáta;

g)

meno tajomníka;

h)

označenie účastníkov konania alebo účastníkov vnútroštátneho konania;

i)

mená ich zástupcov;

j)

poznámku o vypočutí generálneho advokáta;

k)

výrok uznesenia, prípadne rozhodnutie o trovách konania.

2.   Ak tento poriadok stanovuje, že sa rozhodne odôvodneným uznesením, takéto uznesenie navyše obsahuje:

a)

ak ide o žaloby a odvolania, návrhy účastníkov konania;

b)

zhrnutie skutkového stavu;

c)

odôvodnenie.

Článok 90

Podpísanie a doručenie uznesenia

Originál uznesenia podpísaný predsedom a tajomníkom sa opatrí pečaťou a uloží sa v kancelárii; účastníkom konania, prípadne vnútroštátnemu súdu, subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu a Všeobecnému súdu sa doručí overená kópia uznesenia.

Článok 91

Záväznosť rozsudkov a uznesení

1.   Rozsudok je záväzný odo dňa vyhlásenia.

2.   Uznesenie je záväzné odo dňa jeho doručenia.

Článok 92

Uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie

Oznámenie, ktoré obsahuje dátum a výrok rozsudkov a uznesení Súdneho dvora, ktorými sa konanie končí, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

HLAVA III

PREJUDICIÁLNE KONANIE

Prvá kapitola

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 93

Pôsobnosť

Konanie sa riadi ustanoveniami tejto hlavy:

a)

v prípadoch uvedených v článku 23 štatútu;

b)

pri prejudiciálnych návrhoch, ktoré môžu byť upravené v dohodách, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo členské štáty.

Článok 94

Náležitosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Návrh na začatie prejudiciálneho konania okrem znenia prejudiciálnych otázok položených Súdnemu dvoru obsahuje:

a)

stručné zhrnutie predmetu sporu, ako aj relevantné skutočnosti, ktoré zistil vnútroštátny súd, alebo aspoň zhrnutie skutkového stavu, z ktorého prejudiciálne otázky vychádzajú;

b)

znenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré možno v danom prípade použiť, a prípadne príslušnú vnútroštátnu judikatúru;

c)

uvedenie dôvodov, pre ktoré sa vnútroštátny súd rozhodol položiť otázku o výklade alebo platnosti určitých ustanovení práva Únie, ako aj súvislosti, ktoré vnútroštátny súd vidí medzi týmito ustanoveniami a svojou právnou úpravou uplatniteľnou vo vnútroštátnom konaní.

Článok 95

Anonymizácia

1.   Ak vnútroštátny súd priznal anonymitu, Súdny dvor ju zachováva v rámci konania, ktoré pred ním prebieha.

2.   Ak to Súdny dvor považuje za nevyhnutné, môže okrem toho na základe žiadosti vnútroštátneho súdu, na základe odôvodneného návrhu účastníka vnútroštátneho konania alebo bez návrhu anonymizovať jednu alebo viaceré osoby alebo subjekty dotknuté v spore.

Článok 96

Účasť na prejudiciálnom konaní

1.   V súlade s článkom 23 štatútu môžu písomné pripomienky Súdnemu dvoru predložiť:

a)

účastníci vnútroštátneho konania;

b)

členské štáty;

c)

Európska komisia;

d)

inštitúcia, ktorá prijala akt, ktorého platnosť alebo výklad sú sporné;

e)

zmluvné štáty Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, ako aj Dozorný úrad EZVO, ak bola na Súdny dvor podaná prejudiciálna otázka spadajúca do niektorej z oblastí patriacej do pôsobnosti tejto dohody;

f)

tretie štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohody týkajúcej sa určitej oblasti uzavretej Radou, ak to dohoda stanovuje a ak súd členského štátu na Súdny dvor podal prejudiciálnu otázku spadajúcu do oblasti pôsobnosti tejto dohody.

2.   Neúčasť na písomnej časti konania nebráni v účasti na ústnej časti konania.

Článok 97

Účastníci vnútroštátneho konania

1.   Účastníkmi vnútroštátneho konania sú tí, ktorých za účastníkov konania v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami označí vnútroštátny súd.

2.   Ak tento súd Súdnemu dvoru oznámi, že pripustil nového účastníka do vnútroštátneho konania, pričom konanie na Súdnom dvore už prebieha, tento účastník konania musí prijať konanie v stave, v akom sa nachádza v čase tohto oznámenia. Novému účastníkovi vnútroštátneho konania sa zašlú všetky procesné písomnosti, ktoré boli doručené subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu.

3.   Pokiaľ ide o zastúpenie a dostavenie sa účastníkov vnútroštátneho konania, Súdny dvor berie do úvahy platné procesné pravidlá vnútroštátneho súdu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania. V prípade pochybnosti o práve určitej osoby zastupovať účastníka vnútroštátneho konania podľa vnútroštátneho práva môže Súdny dvor požiadať vnútroštátny súd o údaje o uplatniteľných procesných pravidlách.

Článok 98

Preklad a doručenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania

1.   Návrhy na začatie prejudiciálneho konania uvedené v tejto hlave sa doručujú členským štátom v pôvodnom znení spolu s prekladom do úradného jazyka štátu, ktorému sú určené. Ak je to vhodné z dôvodu rozsiahlosti návrhu, takýto preklad sa nahradí prekladom zhrnutia tohto návrhu do úradného jazyka štátu, ktorému je určené, a na základe neho tento štát zaujme stanovisko. V zhrnutí sa uvedie úplné znenie položených prejudiciálnych otázok alebo otázky. Toto zhrnutie obsahuje najmä predmet vnútroštátneho konania, základné tvrdenia účastníkov tohto konania, stručné odôvodnenie rozhodnutia vnútroštátneho súdu, ako aj uvádzanú judikatúru a ustanovenia vnútroštátneho práva a práva Únie, pokiaľ sú tieto skutočnosti uvedené v návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

2.   V prípadoch uvedených v článku 23 treťom odseku štatútu sa návrhy na začatie prejudiciálneho konania doručujú zmluvným štátom Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, ako aj Dozornému úradu EZVO v pôvodnom znení spolu s prekladom návrhu, prípadne zhrnutia do jedného z jazykov uvedených v článku 36 podľa výberu adresáta doručenia.

3.   Ak má tretí štát právo zúčastniť sa na prejudiciálnom konaní v súlade s článkom 23 štvrtým odsekom štatútu, návrh na začatie prejudiciálneho konania sa mu doručí v pôvodnom znení spolu s prekladom návrhu, prípadne zhrnutia do jedného z jazykov uvedených v článku 36 podľa výberu dotknutého tretieho štátu.

Článok 99

Rozhodnutie formou odôvodneného uznesenia

Ak je položená prejudiciálna otázka zhodná s otázkou, o ktorej už Súdny dvor rozhodol, ak možno odpoveď na takúto otázku jednoznačne vyvodiť z judikatúry alebo ak odpoveď na položenú prejudiciálnu otázku nevyvoláva žiadne dôvodné pochybnosti, Súdny dvor môže na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť formou odôvodneného uznesenia.

Článok 100

Trvanie konania o prejudiciálnom návrhu

1.   Súdny dvor koná o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, až dokiaľ ho súd, ktorý tento návrh podal, nevezme späť. Na späťvzatie návrhu možno prihliadnuť až do doručenia oznámenia o dátume vyhlásenia rozsudku subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu.

2.   Súdny dvor však môže kedykoľvek rozhodnúť, že podmienky konania z dôvodu nedostatku jeho právomoci prestali byť splnené.

Článok 101

Žiadosť o vysvetlenie

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté opatrenia na zabezpečenie priebehu konania alebo dokazovania stanovené týmto poriadkom, Súdny dvor môže po vypočutí generálneho advokáta požiadať vnútroštátny súd o vysvetlenie v lehote, ktorú určí.

2.   Odpoveď vnútroštátneho súdu na túto žiadosť sa doručí subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu.

Článok 102

Trovy prejudiciálneho konania

O trovách prejudiciálneho konania rozhodne vnútroštátny súd.

Článok 103

Opravy rozsudkov a uznesení

1.   Chyby v písaní, počítaní alebo iné zjavné nepresnosti v rozsudkoch a uzneseniach môže Súdny dvor opraviť bez návrhu alebo na návrh subjektu oprávneného podľa článku 23 štatútu, ak bol tento návrh podaný v lehote dvoch týždňov odo dňa vyhlásenia rozsudku alebo doručenia uznesenia.

2.   Súdny dvor rozhodne po vypočutí generálneho advokáta.

3.   Originál opravného uznesenia sa pripojí k originálu opraveného rozhodnutia. Poznámka o tomto uznesení sa uvedie na okraji originálu opraveného rozhodnutia.

Článok 104

Výklad prejudiciálnych rozhodnutí

1.   Článok 158 tohto poriadku týkajúci sa výkladu rozsudkov a uznesení sa neuplatní na rozhodnutia vydané na návrh na začatie prejudiciálneho konania.

2.   Je úlohou vnútroštátnych súdov, aby posúdili, či im prejudiciálne rozhodnutie poskytlo dostatočné vysvetlenie alebo či považujú za nevyhnutné znova podať návrh na Súdny dvor.

Druhá kapitola

SKRÁTENÉ PREJUDICIÁLNE KONANIE

Článok 105

Skrátené konanie

1.   Na návrh vnútroštátneho súdu alebo výnimočne i bez návrhu môže predseda Súdneho dvora, ak si povaha veci vyžaduje jej prejednanie bez zbytočného odkladu, po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta rozhodnúť, že prejudiciálne konanie prebehne v skrátenom konaní odchylne od ustanovení tohto poriadku.

2.   V takom prípade predseda okamžite určí dátum pojednávania, ktorý bude spolu s návrhom na začatie prejudiciálneho konania oznámený subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu.

3.   Subjekty uvedené v predchádzajúcom odseku môžu v lehote určenej predsedom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť dní, predložiť vyjadrenia alebo písomné pripomienky. Predseda môže tieto subjekty požiadať, aby obmedzili svoje vyjadrenia a písomné pripomienky na podstatné právne aspekty, ktoré vyplynuli z prejudiciálnej otázky.

4.   Prípadné vyjadrenia alebo písomné pripomienky sa všetkým subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu oznámia pred začiatkom pojednávania.

5.   Súdny dvor rozhodne po vypočutí generálneho advokáta.

Článok 106

Zasielanie podaní

1.   Podania upravené v predchádzajúcom článku sa považujú za podané zaslaním kópie podpísaného originálu a príloh a dokumentov uvádzaných na podporu spolu so zoznamom upraveným v článku 57 ods. 4 do kancelárie faxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom dostupným Súdnemu dvoru. Originál podania a prílohy uvedené vyššie sa bezodkladne zašlú kancelárii Súdneho dvora.

2.   Doručenie a oznámenie upravené v predchádzajúcom článku sa môže vykonať zaslaním kópie dokumentu faxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom dostupným Súdnemu dvoru a adresátovi.

Tretia kapitola

NALIEHAVÉ PREJUDICIÁLNE KONANIE

Článok 107

Pôsobnosť naliehavého prejudiciálneho konania

1.   Prejudiciálny návrh, ktorým sa položí jedna alebo viacero otázok týkajúcich sa oblastí upravených v hlave V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa môže na návrh vnútroštátneho súdu alebo výnimočne i bez návrhu prejednať v rámci naliehavého konania, ktoré sa odchyľuje od ustanovení tohto poriadku.

2.   Vnútroštátny súd v návrhu uvedie skutkové a právne okolnosti, ktoré preukazujú naliehavosť a odôvodňujú uplatnenie tohto odchylného konania, a v rámci možností uvedie, ako navrhuje na prejudiciálne otázky odpovedať.

3.   Ak vnútroštátny súd nepredložil návrh na uplatnenie naliehavého konania a na prvý pohľad sa zdá, že uplatnenie tohto konania je nevyhnutné, môže predseda Súdneho dvora komoru uvedenú v článku 108 požiadať, aby preskúmala potrebu prejednať prejudiciálny návrh v rámci tohto konania.

Článok 108

Rozhodnutie o naliehavosti

1.   Rozhodnutie o prejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania prijme určená komora na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta. Zostavenie komory sa určí v súlade s článkom 28 ods. 2 v deň pridelenia veci sudcovi spravodajcovi, ak uplatnenie naliehavého konania navrhuje vnútroštátny súd, alebo ak sa uplatnenie tohto konania preskúmava na žiadosť predsedu Súdneho dvora, v deň predloženia takejto žiadosti.

2.   Ak vec súvisí s už prejednávanou vecou pridelenou sudcovi spravodajcovi, ktorý nie je členom určenej komory, komora môže predsedovi Súdneho dvora navrhnúť, aby vec pridelil tomuto sudcovi spravodajcovi. V prípade, ak došlo k zmene pridelenia veci tomuto sudcovi spravodajcovi, päťčlenná komora, do ktorej patrí, bude v tejto veci plniť funkcie určenej komory. Článok 29 ods. 1 sa použije primerane.

Článok 109

Písomná časť naliehavého konania

1.   Ak vnútroštátny súd navrhol uplatnenie naliehavého konania alebo ak predseda požiadal určenú komoru o preskúmanie potreby prejednať tento návrh v rámci uvedeného konania, tajomník zabezpečí bezodkladné doručenie prejudiciálneho návrhu účastníkom vnútroštátneho konania, členskému štátu, z ktorého prejudiciálny návrh došiel, Európskej komisii, ako aj inštitúcii, ktorá prijala akt, ktorého platnosť alebo výklad sú sporné.

2.   Rozhodnutie o prejednaní alebo neprejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania sa ihneď doručí vnútroštátnemu súdu, ako aj účastníkom konania, členskému štátu a inštitúciám uvedeným v predchádzajúcom odseku. V rozhodnutí o prejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania sa im zároveň určí lehota na predloženie vyjadrení alebo písomných pripomienok. V rozhodnutí sa môžu spresniť právne otázky, ktorých sa majú tieto vyjadrenia alebo písomné pripomienky týkať, a môže sa stanoviť maximálna dĺžka týchto písomných podaní.

3.   Ak sa v návrhu na začatie prejudiciálneho konania odkazuje na správne alebo súdne konanie v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého súd podal tento návrh, Súdny dvor môže tento štát požiadať, aby predložil všetky užitočné spresnenia písomne alebo ich uviedol na pojednávaní.

4.   Spolu s doručením uvedeným v odseku 1 sa návrh na začatie prejudiciálneho konania oznámi aj ďalším subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu, ktoré nie sú adresátmi tohto doručenia, a rozhodnutie o prejednaní alebo neprejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania sa im oznámi spolu s doručením uvedeným v odseku 2.

5.   Hneď ako to bude možné, oznámi sa subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu predpokladaný dátum pojednávania.

6.   Ak sa prejudiciálny návrh nebude prejednávať v rámci naliehavého konania, konanie pokračuje v súlade s ustanoveniami článku 23 štatútu a uplatniteľnými ustanoveniami tohto poriadku.

Článok 110

Doručovanie a oznamovanie v súvislosti so skončením písomnej časti konania

1.   Ak sa prejudiciálny návrh prejednáva v rámci naliehavého konania, návrh na začatie prejudiciálneho konania, ako aj predložené vyjadrenia a písomné pripomienky sa doručia subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu, odlišným od účastníkov konania a oprávnených subjektov uvedených v článku 109 ods. 1. K návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa priloží preklad, prípadne zhrnutie podľa podmienok uvedených v článku 98.

2.   Predložené vyjadrenia alebo písomné pripomienky sa doručia aj účastníkom konania a ďalším oprávneným subjektom uvedeným v článku 109 ods. 1.

3.   Dátum pojednávania sa oznámi subjektom oprávneným podľa článku 23 štatútu spolu s doručeniami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch.

Článok 111

Upustenie od písomnej časti konania

Určená komora môže v mimoriadne naliehavých prípadoch rozhodnúť o upustení od písomnej časti konania upravenej v článku 109 ods. 2.

Článok 112

Rozhodnutie o veci samej

Určená komora rozhodne po vypočutí generálneho advokáta.

Článok 113

Rozhodovacia komora

1.   Určená komora môže rozhodnúť, že bude zasadať v trojčlennom zložení. V takom prípade sa skladá z predsedu určenej komory, zo sudcu spravodajcu a z prvého alebo v prípade potreby prvých dvoch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 2 v čase určovania zloženia určenej komory v súlade s článkom 108 ods. 1.

2.   Určená komora môže tiež Súdny dvor požiadať, aby vec pridelil širšej rozhodovacej komore. Naliehavé konanie pokračuje pred novou rozhodovacou komorou, prípadne po opätovnom začatí ústnej časti konania.

Článok 114

Zasielanie podaní

Podania sa zasielajú v súlade s článkom 106.

Štvrtá kapitola

PRÁVNA POMOC

Článok 115

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

1.   Ak niektorý účastník vnútroštátneho konania nie je schopný úplne alebo čiastočne znášať trovy konania, môže kedykoľvek požiadať o poskytnutie právnej pomoci.

2.   K žiadosti o jej poskytnutie sa prikladajú všetky informácie a doklady, ktoré umožňujú posúdiť ekonomickú situáciu žiadateľa, najmä potvrdenie príslušného vnútroštátneho orgánu o jeho ekonomickej situácii.

3.   Ak vnútroštátny súd žiadateľovi už poskytol právnu pomoc, žiadateľ predloží rozhodnutie tohto súdu a spresní, ktoré výdavky mu boli z už poskytnutých súm nahradené.

Článok 116

Rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

1.   Po podaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci ju predseda pridelí sudcovi spravodajcovi poverenému vecou, v rámci ktorej bola táto žiadosť predložená.

2.   Rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom poskytnutí právnej pomoci alebo o zamietnutí tejto žiadosti prijme na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta trojčlenná komora, do ktorej je sudca spravodajca pridelený. V takom prípade sa rozhodovacia komora skladá z jej predsedu, zo sudcu spravodajcu a z prvého alebo v prípade potreby prvých dvoch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 3 ku dňu, keď sudca spravodajca predloží komore žiadosť o poskytnutie právnej pomoci.

3.   Ak sudca spravodajca nie je členom trojčlennej komory, rozhodnutie prijme za rovnakých podmienok päťčlenná komora, do ktorej je sudca spravodajca pridelený. Okrem sudcu spravodajcu sa rozhodovacia komora skladá zo štyroch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 2 ku dňu, keď sudca spravodajca predloží komore žiadosť o poskytnutie právnej pomoci.

4.   Rozhodovacia komora rozhodne uznesením. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti o poskytnutie právnej pomoci musí byť uznesenie odôvodnené.

Článok 117

Rozsah uhrádzania právnej pomoci

Ak sa prizná poskytnutie právnej pomoci, pokladňa Súdneho dvora uhrádza výdavky spojené s pomocou a so zastupovaním žiadateľa pred Súdnym dvorom, prípadne ich uhradí len do výšky stanovenej rozhodovacou komorou. Na žiadosť žiadateľa alebo jeho zástupcu možno na tieto výdavky poskytnúť preddavok.

Článok 118

Odňatie právnej pomoci

Rozhodovacia komora, ktorá rozhodla o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, môže priznané poskytnutie tejto pomoci bez návrhu alebo na návrh kedykoľvek odňať, ak sa počas konania zmenili podmienky, na základe ktorých bola poskytnutá.

HLAVA IV

ŽALOBY

Prvá kapitola

ZASTÚPENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA

Článok 119

Povinnosť zastúpenia

1.   Účastníkov konania môže zastupovať iba splnomocnený zástupca alebo advokát.

2.   Splnomocnení zástupcovia a advokáti sú povinní do kancelárie uložiť úradný doklad alebo plnomocenstvo udelené účastníkom konania, ktorého zastupujú.

3.   Advokát, ktorý účastníkovi konania poskytuje právnu pomoc alebo ktorý ho zastupuje v konaní pred Súdnym dvorom, musí okrem toho v kancelárii Súdneho dvora uložiť osvedčenie o tom, že je oprávnený zastupovať v konaní pred súdom členského štátu alebo zmluvného štátu Dohody o EHP.

4.   Ak tieto listiny nie sú uložené, tajomník určí dotknutému účastníkovi konania primeranú lehotu na ich predloženie. Ak k predloženiu požadovaných listín nedôjde v určenej lehote, Súdny dvor po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta rozhodne, či má nesplnenie tejto formálnej náležitosti za následok neprípustnosť žaloby alebo vyjadrenia.

Druhá kapitola

PÍSOMNÁ ČASŤ KONANIA

Článok 120

Náležitosti žaloby

Žaloba uvedená v článku 21 štatútu obsahuje:

a)

meno a adresu žalobcu;

b)

označenie žalovaného, proti ktorému žaloba smeruje;

c)

predmet konania, dôvody a tvrdenia, na ktorých je žaloba založená, ako aj stručné zhrnutie uvedených dôvodov;

d)

návrhy žalobcu;

e)

dôkazy a v prípade potreby návrhy dôkazov.

Článok 121

Informácie na účely doručovania

1.   Na účely konania musí žaloba obsahovať adresu na doručovanie. Musí uvádzať aj meno splnomocnenej osoby, ktorá súhlasí s prijímaním doručovaných písomností.

2.   Okrem alebo namiesto adresy na doručovanie uvedenej v odseku 1 môže žaloba uvádzať, že advokát alebo splnomocnený zástupca súhlasia s doručovaním písomností faxom alebo akýmkoľvek iným technickým komunikačným prostriedkom.

3.   Ak žaloba nespĺňa náležitosti uvedené v odsekoch 1 alebo 2, budú sa všetky písomnosti na účely konania určené pre účastníka konania doručovať doporučenou poštovou zásielkou adresovanou jeho splnomocnenému zástupcovi alebo advokátovi, a to až dokiaľ nebudú nedostatky odstránené. Odchylne od ustanovení článku 48 sa za riadne doručenie doporučenej zásielky považuje jej odovzdanie na poštu v mieste sídla Súdneho dvora.

Článok 122

Prílohy žaloby

1.   Ak je to potrebné, k žalobe sa priložia dokumenty uvedené v článku 21 druhom odseku štatútu.

2.   K žalobe podanej podľa článku 273 ZFEÚ sa prikladá kópia osobitnej rozhodcovskej dohody uzatvorenej medzi dotknutými členskými štátmi.

3.   Ak žaloba nespĺňa náležitosti stanovené v odsekoch 1 alebo 2 tohto článku, tajomník určí žalobcovi primeranú lehotu na predloženie dokumentov uvedených vyššie. Ak nedôjde k odstráneniu vád žaloby, Súdny dvor po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta rozhodne, či má nesplnenie formálnych náležitostí za následok neprípustnosť žaloby.

Článok 123

Doručenie žaloby

Žaloba sa doručí žalovanému. V prípadoch uvedených v článku 119 ods. 4 a článku 122 ods. 3 sa však doručí až po odstránení vád alebo až po tom, ako Súdny dvor vyhlási, že žaloba je s ohľadom na náležitosti týchto dvoch článkov prípustná.

Článok 124

Náležitosti vyjadrenia žalovaného

1.   V lehote dvoch mesiacov od doručenia žaloby predloží žalovaný svoje vyjadrenie, ktoré musí obsahovať:

a)

meno a adresu žalovaného;

b)

dôvody a tvrdenia, na ktorých je vyjadrenie založené;

c)

návrhy žalovaného;

d)

dôkazy a v prípade potreby návrhy dôkazov.

2.   Článok 121 sa použije primerane na vyjadrenie žalovaného.

3.   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti žalovaného môže predseda výnimočne predĺžiť lehotu stanovenú v odseku 1.

Článok 125

Zaslanie dokumentov

Ak Európsky parlament, Rada alebo Európska komisia nie sú účastníkmi konania, Súdny dvor im zašle kópie žaloby a vyjadrenia žalovaného bez príloh, aby mali možnosť posúdiť, či nie je namietaná neuplatniteľnosť niektorého z ich právnych aktov podľa článku 277 ZFEÚ.

Článok 126

Replika a duplika

1.   Žalobu a vyjadrenie žalovaného možno doplniť replikou žalobcu a duplikou žalovaného.

2.   Predseda určí lehotu na predloženie týchto vyjadrení. Môže spresniť otázky, ktorých by sa mala replika alebo duplika týkať.

Tretia kapitola

DÔVODY A DÔKAZY

Článok 127

Nové dôvody

1.   Uviesť nové dôvody počas konania je prípustné len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie o prípustnosti dôvodu, predseda môže na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta určiť druhému účastníkovi konania lehotu na vyjadrenie k takémuto dôvodu.

Článok 128

Dôkazy a návrhy dôkazov

1.   Účastníci konania môžu tak v replike, ako aj v duplike predložiť dôkazy alebo označiť dôkazy, ktoré navrhujú vykonať na podporu svojich tvrdení. Omeškanie s vykonaním týchto úkonov musia odôvodniť.

2.   Účastníci konania môžu výnimočne predložiť dôkazy alebo označiť dôkazy, ktoré navrhujú vykonať, aj po skončení písomnej časti konania. Omeškanie s predložením alebo označením týchto dôkazov musia odôvodniť. Predseda môže na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta určiť druhému účastníkovi konania lehotu na vyjadrenie k týmto dôkazom.

Štvrtá kapitola

VEDĽAJŠIE ÚČASTNÍCTVO

Článok 129

Predmet a účinky vedľajšieho účastníctva

1.   Predmetom vedľajšieho účastníctva môže byť iba úplná alebo čiastočná podpora návrhov jedného z účastníkov konania. Vedľajší účastník konania nemá rovnaké procesné práva ako účastník konania; nemá najmä právo domáhať sa nariadenia pojednávania.

2.   Vedľajšie účastníctvo má vo vzťahu k hlavnému konaniu vedľajšiu povahu. Ak je vec vymazaná z registra Súdneho dvora v nadväznosti na späťvzatie žaloby alebo dohodu medzi účastníkmi konania alebo ak je žaloba vyhlásená za neprípustnú, stane sa bezpredmetným.

3.   Vedľajší účastník musí prijať spor v stave, v akom sa nachádza v čase jeho vstupu do konania.

4.   Zohľadniť možno aj návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, ktorý bol podaný po uplynutí lehoty stanovenej v článku 130, avšak len pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa začína ústna časť konania podľa článku 60 ods. 4. V takom prípade, ak predseda povolí vstup do konania, predloží vedľajší účastník svoje pripomienky, a to počas pojednávania, ak sa uskutoční.

Článok 130

Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania

1.   Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania musí byť podaný v lehote šiestich týždňov od uverejnenia oznámenia podľa článku 21 ods. 4.

2.   Návrh musí obsahovať:

a)

označenie veci;

b)

označenie účastníkov konania;

c)

meno a adresu vedľajšieho účastníka;

d)

návrhy, ktoré chce vedľajší účastník podporiť;

e)

opis okolností preukazujúcich právo vstúpiť do konania, ak sa návrh podáva podľa článku 40 druhého alebo tretieho odseku štatútu.

3.   Vedľajší účastník konania je zastúpený podľa článku 19 štatútu.

4.   Články 119, 121 a 122 tohto poriadku sa použijú primerane.

Článok 131

Rozhodnutie o návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania

1.   Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa doručí účastníkom konania, aby mohli k tomuto návrhu podať svoje prípadné písomné alebo ústne pripomienky.

2.   Ak je návrh podaný podľa článku 40 prvého alebo tretieho odseku štatútu, vedľajšie účastníctvo povoľuje predseda rozhodnutím a vedľajší účastník dostane kópie všetkých písomností doručených účastníkom konania, pokiaľ títo účastníci nepodali pripomienky k návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania v lehote desiatich dní od doručenia podľa odseku 1 alebo v tej istej lehote neoznačili tajné či dôverné prílohy alebo dokumenty, ktorých oznámenie vedľajšiemu účastníkovi by im mohlo spôsobiť ujmu.

3.   V ostatných prípadoch predseda rozhodne o návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania uznesením alebo ho postúpi na rozhodnutie Súdnemu dvoru.

4.   Ak sa návrhu vyhovie, vedľajší účastník dostane kópie všetkých písomností doručených účastníkom konania, prípadne s výnimkou tajných či dôverných príloh alebo dokumentov vylúčených z tohto oznámenia podľa odseku 3.

Článok 132

Predloženie vyjadrení

1.   Vedľajší účastník môže predložiť svoje vyjadrenie v lehote jedného mesiaca od oznámenia písomností uvedených v predchádzajúcom článku. Túto lehotu môže predseda na základe odôvodnenej žiadosti vedľajšieho účastníka predĺžiť.

2.   Vyjadrenie vedľajšieho účastníka musí obsahovať:

a)

návrhy na úplnú alebo čiastočnú podporu návrhov niektorého z účastníkov konania;

b)

dôvody a tvrdenia vedľajšieho účastníka konania;

c)

dôkazy a v prípade potreby návrhy dôkazov.

3.   Po podaní vyjadrenia vedľajšieho účastníka predseda prípadne určí účastníkom konania lehotu, v ktorej sa k nemu môžu vyjadriť.

Piata kapitola

SKRÁTENÉ SÚDNE KONANIE

Článok 133

Rozhodnutie o skrátenom súdnom konaní

1.   Ak si povaha veci vyžaduje prejednať ju bez zbytočného odkladu, môže predseda Súdneho dvora na žiadosť žalobcu alebo žalovaného po vypočutí druhého účastníka konania, sudcu spravodajcu a generálneho advokáta rozhodnúť, že vec sa prejedná v skrátenom súdnom konaní odchylne od ustanovení tohto poriadku.

2.   Žiadosť o prejednanie veci v skrátenom súdnom konaní sa predkladá samostatným podaním spolu so žalobou alebo s vyjadrením žalovaného.

3.   Výnimočne môže predseda po vypočutí účastníkov konania, sudcu spravodajcu a generálneho advokáta takto rozhodnúť kedykoľvek aj bez návrhu.

Článok 134

Písomná časť konania

1.   V prípade prejednávania veci v skrátenom súdnom konaní sa možno k žalobe a vyjadreniu žalovaného vyjadriť prostredníctvom repliky alebo dupliky, len ak to predseda po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta považuje za nutné.

2.   Vedľajší účastník konania môže predložiť svoje vyjadrenie, len ak to predseda po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta považuje za nutné.

Článok 135

Ústna časť konania

1.   Po predložení vyjadrenia žalovaného, alebo ak sa o prejednaní veci v skrátenom súdnom konaní rozhodlo až po jeho vyjadrení, po prijatí tohto rozhodnutia určí predseda dátum pojednávania, ktorý sa ihneď oznámi účastníkom konania. Predseda môže pojednávanie odročiť, ak treba vykonať dôkazné prostriedky alebo ak si to vyžaduje vykonanie opatrení na zabezpečenie priebehu konania.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté články 127 a 128, účastníci konania môžu v priebehu celej ústnej časti konania doplniť svoje tvrdenia, predložiť dôkazy alebo označiť dôkazy, ktoré navrhujú vykonať. Omeškanie s vykonaním týchto úkonov musia odôvodniť.

Článok 136

Rozhodnutie o veci samej

Súdny dvor rozhodne po vypočutí generálneho advokáta.

Šiesta kapitola

TROVY KONANIA

Článok 137

Rozhodnutie o trovách konania

O trovách konania rozhodne Súdny dvor v rozsudku alebo uznesení, ktorým sa konanie končí.

Článok 138

Všeobecné pravidlá náhrady trov konania

1.   Súdny dvor uloží účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

2.   Ak je viac účastníkov konania, ktorí vo veci nemali úspech, Súdny dvor medzi nich rozdelí náhradu trov konania.

3.   Ak mali účastníci konania úspech len v časti predmetu konania, každý z nich znáša vlastné trovy konania. Ak sa to však zdá oprávnené vzhľadom na okolnosti prípadu, Súdny dvor môže rozhodnúť, že účastník konania znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť časť trov konania druhého účastníka.

Článok 139

Úmyselne spôsobené trovy konania

Súdny dvor môže uložiť účastníkovi konania, vrátane toho, ktorý mal vo veci úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli druhému účastníkovi, ak ich Súdny dvor uzná za spôsobené jeho úmyselným zavinením.

Článok 140

Trovy vedľajších účastníkov konania

1.   Členské štáty a inštitúcie, ktoré do konania vstúpili ako vedľajší účastníci, znášajú vlastné trovy konania.

2.   Zmluvné štáty Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, ako aj Dozorný úrad EZVO znášajú vlastné trovy konania, ak do konania vstúpili ako vedľajší účastníci.

3.   Súdny dvor môže rozhodnúť, že vlastné trovy konania znášajú aj iní vedľajší účastníci konania než vedľajší účastníci uvedení v predchádzajúcich odsekoch.

Článok 141

Trovy konania v prípade späťvzatia žaloby

1.   Ak účastník konania žalobu vezme späť, uloží sa mu povinnosť nahradiť trovy konania, pokiaľ to navrhol druhý účastník vo svojom vyjadrení k späťvzatiu žaloby.

2.   Na návrh účastníka konania, ktorý vzal späť žalobu, však znáša trovy konania druhý účastník, ak sa to zdá oprávnené vzhľadom na správanie tohto účastníka v konaní.

3.   Ak sa účastníci o náhrade trov konania dohodli, Súdny dvor rozhodne v zmysle ich dohody.

4.   Ak nikto z účastníkov nenavrhol, ako má Súdny dvor rozhodnúť o náhrade trov konania, každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Článok 142

Trovy konania v prípade zastavenia konania

Ak Súdny dvor konanie vo veci zastaví, rozhodne o náhrade trov konania podľa voľnej úvahy.

Článok 143

Súdne výdavky

Konanie pred Súdnym dvorom je bezplatné, okrem týchto prípadov:

a)

ak Súdnemu dvoru vznikli výdavky, ktorým bolo možné predísť, môže Súdny dvor po vypočutí generálneho advokáta uložiť účastníkovi, ktorý ich spôsobil, povinnosť ich uhradiť;

b)

náklady spojené s vyhotovením kópií a prekladov na žiadosť účastníka konania, ktoré sú podľa názoru tajomníka neprimerané, uhradí tento účastník konania podľa sadzobníka kancelárie uvedeného v článku 22.

Článok 144

Nahraditeľné trovy konania

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia predchádzajúceho článku, nahradzujú sa tieto trovy konania:

a)

peňažné sumy určené na výplatu svedkom a znalcom na základe článku 73 tohto poriadku;

b)

nutné výdavky, ktoré vznikli účastníkom v súvislosti s konaním, najmä cestovné náklady a výdavky spojené s pobytom a odmena splnomocneného zástupcu, poradcu alebo advokáta.

Článok 145

Námietka proti nahraditeľným trovám konania

1.   O námietke v súvislosti s nahraditeľnými trovami konania rozhodne uznesením trojčlenná komora, do ktorej je pridelený sudca spravodajca, ktorý bol vecou poverený, a to na návrh účastníka konania po predložení pripomienok druhého účastníka konania a po vypočutí generálneho advokáta. Rozhodovacia komora sa v takom prípade skladá z predsedu určenej komory, zo sudcu spravodajcu a z prvého alebo v prípade potreby prvých dvoch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 3 ku dňu, keď sudca spravodajca predloží komore námietku.

2.   Ak sudca spravodajca nie je členom trojčlennej komory, rozhodnutie sa prijme za rovnakých podmienok päťčlennou komorou, do ktorej je pridelený. Okrem sudcu spravodajcu je rozhodovacia komora zložená zo štyroch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 2 ku dňu, keď sudca spravodajca predloží komore námietku.

3.   Na účely výkonu rozhodnutia môžu účastníci konania požiadať o overenú kópiu uznesenia.

Článok 146

Spôsoby platenia

1.   Pokladňa Súdneho dvora a jej dlžníci platia svoje peňažné záväzky v eurách.

2.   Ak nahraditeľné trovy konania vznikli v inej mene než v eurách alebo ak boli úkony, ktoré sú dôvodom pre náhradu, vykonané v krajine, kde euro nie je úradnou menou, prepočet mien sa vykoná podľa oficiálneho výmenného kurzu Európskej centrálnej banky platného v deň platby.

Siedma kapitola

ZMIER, SPÄŤVZATIE ŽALOBY, ZASTAVENIE KONANIA, NEDOSTATKY PODMIENOK A PREKÁŽKY KONANIA

Článok 147

Zmier

1.   Ak sa účastníci konania dohodnú na riešení svojho sporu ešte pred vydaním rozhodnutia a ak oznámia Súdnemu dvoru, že svoje návrhy berú späť, predseda nariadi výmaz veci z registra a rozhodne o trovách konania v súlade s článkom 141, prípadne s ohľadom na návrhy účastníkov konania v tejto súvislosti.

2.   Toto ustanovenie sa nepoužije na konania podľa článkov 263 a 265 ZFEÚ.

Článok 148

Späťvzatie žaloby

Ak žalobca písomne alebo na pojednávaní oznámi Súdnemu dvoru späťvzatie svojej žaloby, predseda nariadi výmaz veci z registra a rozhodne o trovách konania v súlade s ustanoveniami článku 141.

Článok 149

Zastavenie konania

Ak Súdny dvor zistí, že žaloba sa stala bezpredmetnou, a preto už neexistuje dôvod rozhodnúť, môže z úradnej moci na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí účastníkov konania a generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť odôvodneným uznesením. Súčasne rozhodne aj o trovách konania.

Článok 150

Prekážky konania z dôvodu verejného záujmu

Na návrh sudcu spravodajcu môže Súdny dvor po vypočutí účastníkov konania a generálneho advokáta aj bez návrhu kedykoľvek rozhodnúť o prekážke konania z dôvodu verejného záujmu odôvodneným uznesením.

Článok 151

Námietky, nedostatky podmienok a prekážky konania

1.   Ak niektorý účastník konania žiada, aby Súdny dvor rozhodol o námietke alebo o nedostatku podmienok konania pred prejednaním veci samej, musí tak urobiť formou samostatného podania.

2.   Žiadosť musí obsahovať opis dôvodov a tvrdení, na ktorých sa zakladá, návrhy na rozhodnutie a prílohy a dokumenty na ich podporu.

3.   Po podaní žiadosti predseda určí druhému účastníkovi konania lehotu na predloženie písomných dôvodov a návrhov.

4.   Ak Súdny dvor nerozhodne inak, žiadosť sa ďalej prejednáva v rámci ústnej časti konania.

5.   Po vypočutí generálneho advokáta Súdny dvor čo najskôr rozhodne o žiadosti samostatne alebo, ak to odôvodňujú osobitné okolnosti, jej preskúmanie spojí na spoločné konanie o veci samej.

6.   Ak Súdny dvor žiadosť zamietne alebo spojí rozhodnutie o tejto žiadosti a o veci samej na spoločné konanie, predseda určí nové lehoty na pokračovanie v konaní.

Ôsma kapitola

ROZSUDKY PRE ZMEŠKANIE

Článok 152

Rozsudky pre zmeškanie

1.   Ak sa žalovaný, ktorému bola žaloba riadne doručená, k tejto žalobe nevyjadrí v požadovanej forme a lehote, žalobca môže navrhnúť, aby sa o veci rozhodlo rozsudkom pre zmeškanie.

2.   Návrh na rozhodnutie o veci rozsudkom pre zmeškanie sa doručí žalovanému. Súdny dvor môže rozhodnúť o začatí ústnej časti konania o návrhu.

3.   Pred vyhlásením rozsudku pre zmeškanie Súdny dvor po vypočutí generálneho advokáta posúdi prípustnosť žaloby a preskúma, či boli splnené procesné náležitosti a či je žaloba zjavne dôvodná. Súdny dvor môže prijať opatrenia na zabezpečenie priebehu konania alebo nariadiť vykonanie dokazovania.

4.   Rozsudok pre zmeškanie je vykonateľný. Súdny dvor však môže odložiť jeho výkon, dokiaľ nerozhodne o návrhu podľa článku 156, alebo môže jeho výkon podmieniť zložením zábezpeky, ktorej výška a spôsob zloženia sa určia s prihliadnutím na okolnosti; zábezpeka sa vráti, ak nebol podaný návrh na zrušenie rozsudku alebo ak bol takýto návrh zamietnutý.

Deviata kapitola

NÁVRHY A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY TÝKAJÚCE SA ROZSUDKOV A UZNESENÍ

Článok 153

Príslušná rozhodovacia komora

1.   Návrhy a opravné prostriedky uvedené v tejto kapitole, s výnimkou návrhov uvedených v článku 159, sa pridelia sudcovi spravodajcovi, ktorý bol poverený vecou, na ktorú sa návrh alebo opravný prostriedok vzťahuje, a postúpia sa rozhodovacej komore, ktorá o tejto veci rozhodla.

2.   V prípade prekážky vo výkone funkcie sudcu spravodajcu predseda Súdneho dvora pridelí návrh alebo opravný prostriedok upravený v tejto kapitole sudcovi, ktorý bol členom rozhodovacej komory, ktorá rozhodla o veci dotknutej týmto návrhom alebo opravným prostriedkom.

3.   Ak nie je možné dosiahnuť kvórum uvedené v článku 17 štatútu, Súdny dvor na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta postúpi návrh alebo opravný prostriedok novej rozhodovacej komore.

Článok 154

Oprava

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa výkladu rozsudkov a uznesení, Súdny dvor môže bez návrhu alebo na návrh účastníka konania, ak bol tento návrh podaný v lehote dvoch týždňov odo dňa vyhlásenia rozsudku alebo doručenia uznesenia, opraviť chyby v písaní, počítaní alebo iné zjavné nepresnosti.

2.   Ak sa návrh na opravu týka výroku alebo niektorého z dôvodov, ktorý predstavuje nevyhnutnú oporu výroku, môžu účastníci konania riadne informovaní tajomníkom predložiť v lehote určenej predsedom písomné pripomienky.

3.   Súdny dvor rozhodne po vypočutí generálneho advokáta.

4.   Originál opravného uznesenia sa pripojí k originálu opraveného rozhodnutia. Poznámka o tomto uznesení sa uvedie na okraji originálu opraveného rozhodnutia.

Článok 155

Návrh na doplnenie rozhodnutia

1.   Ak Súdny dvor opomenul rozhodnúť o niektorej časti predmetu konania alebo o trovách konania, môže účastník konania, ktorý má oprávnený záujem na doplnení rozhodnutia, podať návrh na jeho doplnenie v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia.

2.   Návrh sa doručí druhému účastníkovi konania, ktorému predseda určí lehotu na podanie písomných pripomienok.

3.   Po predložení uvedených pripomienok a po vypočutí generálneho advokáta Súdny dvor rozhodne o prípustnosti návrhu a súčasne aj o jeho dôvodnosti.

Článok 156

Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie

1.   Proti vyhlásenému rozsudku pre zmeškanie môže byť v súlade s článkom 41 štatútu podaný návrh na jeho zrušenie.

2.   Návrh na zrušenie rozsudku musí byť podaný v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia rozsudku a musí spĺňať náležitosti uvedené v článkoch 120 až 122 tohto poriadku.

3.   Po doručení návrhu určí predseda druhému účastníkovi lehotu, v ktorej môže predložiť svoje písomné pripomienky.

4.   Konanie ďalej prebieha v súlade s článkami 59 až 92 tohto poriadku.

5.   Súdny dvor rozhodne rozsudkom, proti ktorému nemožno podať návrh na zrušenie.

6.   Originál tohto rozsudku sa priloží k originálu rozsudku pre zmeškanie. Poznámka o rozsudku vo veci návrhu na zrušenie rozsudku sa uvedie na okraji originálu rozsudku pre zmeškanie.

Článok 157

Návrh tretej osoby na zmenu rozhodnutia

1.   Ustanovenia článkov 120 až 122 tohto poriadku sa použijú primerane aj na návrh tretej osoby na zmenu rozhodnutia podaný podľa článku 42 štatútu, ktorý musí navyše obsahovať:

a)

označenie napadnutého rozsudku alebo uznesenia;

b)

dôvody, pre ktoré dotknuté rozhodnutie poškodzuje práva tretej osoby;

c)

dôvody, pre ktoré sa tretia osoba nemohla zúčastniť na konaní.

2.   Návrh smeruje voči všetkým účastníkom konania.

3.   Návrh na jeho zmenu musí byť podaný do dvoch mesiacov od uverejnenia rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Na návrh tretej osoby môže Súdny dvor rozhodnúť o odklade výkonu napadnutého rozhodnutia. Ustanovenia desiatej kapitoly tejto hlavy sa použijú primerane.

5.   Napadnuté rozhodnutie sa zmení v rozsahu, v akom sa vyhovelo návrhu tretej osoby.

6.   Originál rozsudku vyhláseného v konaní o návrhu tretej osoby sa priloží k originálu napadnutého rozhodnutia. Poznámka o rozsudku vyhlásenom v konaní o návrhu tretej osoby sa uvedie na okraji originálu napadnutého rozhodnutia.

Článok 158

Výklad

1.   V súlade s článkom 43 štatútu, ak existujú pochybnosti o zmysle a účinkoch rozsudku alebo uznesenia, je Súdny dvor príslušný ho vyložiť na návrh jedného z účastníkov konania alebo inštitúcie Únie, pokiaľ na tom preukážu oprávnený záujem.

2.   Návrh na výklad rozhodnutia musí byť podaný v lehote dvoch rokov odo dňa vyhlásenia rozsudku alebo odo dňa doručenia uznesenia.

3.   Návrh na výklad rozhodnutia sa podáva v súlade s ustanoveniami článkov 120 až 122 tohto poriadku. Návrh musí navyše obsahovať:

a)

označenie rozhodnutia, ktorého výklad má Súdny dvor podať;

b)

označenie častí rozhodnutia, ktorých výklad sa navrhuje.

4.   Návrh smeruje voči všetkým účastníkom konania, ktorých sa týka rozhodnutie, ktorého výklad sa navrhuje.

5.   Súdny dvor rozhodne po vypočutí generálneho advokáta a po tom, ako sa účastníkom konania poskytne možnosť predložiť svoje pripomienky.

6.   Originál výkladového rozhodnutia sa priloží k originálu vykladaného rozhodnutia. Poznámka o výkladovom rozhodnutí sa uvedie na okraji originálu vykladaného rozhodnutia.

Článok 159

Obnova konania

1.   Návrh na obnovu konania možno v súlade s článkom 44 štatútu podať len vtedy, ak boli zistené skutočnosti rozhodujúceho významu, ktoré v čase vyhlásenia rozsudku alebo doručenia uznesenia neboli známe Súdnemu dvoru a účastníkovi konania, ktorý obnovu navrhuje.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá lehota desiatich rokov uvedená v článku 44 treťom odseku štatútu, návrh na obnovu konania musí byť podaný v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o skutočnostiach odôvodňujúcich návrh.

3.   Ustanovenia článkov 120 až 122 tohto poriadku sa použijú primerane aj na návrh na obnovu konania. Návrh musí navyše obsahovať:

a)

označenie napadnutého rozsudku alebo uznesenia;

b)

označenie napadnutých častí rozhodnutia;

c)

dôvody obnovy;

d)

označenie dôkazov preukazujúcich existenciu skutočností, ktoré sú dôvodom obnovy konania, a dôkazov preukazujúcich dodržanie lehôt stanovených v odseku 2.

4.   Návrh na obnovu konania smeruje voči všetkým účastníkom konania, v ktorom bolo napadnuté rozhodnutie vyhlásené.

5.   Súdny dvor rozhodne uznesením o prípustnosti návrhu po vypočutí generálneho advokáta a so zreteľom na písomné pripomienky účastníkov konania. Toto uznesenie nemá vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

6.   Ak Súdny dvor vyhlási, že je návrh prípustný, vec znova prejedná a rozhodne rozsudkom v súlade s ustanoveniami tohto poriadku.

7.   Originál rozsudku vyhláseného v konaní o obnove sa priloží k originálu pôvodného rozhodnutia. Poznámka o rozsudku vyhlásenom v konaní o obnove sa uvedie na okraji originálu pôvodného rozhodnutia.

Desiata kapitola

ODKLAD VÝKONU A INÉ PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Článok 160

Návrh na odklad výkonu alebo na nariadenie predbežných opatrení

1.   Návrh na odklad výkonu aktu prijatého inštitúciou podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 ZESAE je prípustný len vtedy, ak navrhovateľ tento akt napadne žalobou na Súdnom dvore.

2.   Návrh na nariadenie iných predbežných opatrení podľa článku 279 ZFEÚ je prípustný len vtedy, ak bol podaný účastníkom konania vo veci, ktorá bola predložená Súdnemu dvoru, a ak sa tejto veci týka.

3.   Návrhy uvedené v predchádzajúcich odsekoch musia uvádzať predmet konania, okolnosti preukazujúce naliehavosť, ako aj skutkové a právne dôvody, ktoré na prvý pohľad odôvodňujú nariadenie navrhovaných predbežných opatrení.

4.   Návrh sa podáva ako samostatné podanie v súlade s ustanoveniami článkov 120 až 122 tohto poriadku.

5.   Návrh sa doručí druhému účastníkovi, ktorému predseda určí krátku lehotu na predloženie písomných alebo ústnych pripomienok.

6.   Predseda posúdi potrebu nariadiť dokazovanie.

7.   Predseda môže vyhovieť návrhu ešte predtým, ako druhý účastník konania predloží svoje pripomienky. Toto rozhodnutie môže byť v priebehu konania zmenené alebo zrušené aj bez návrhu.

Článok 161

Rozhodnutie o návrhu

1.   Predseda rozhodne o návrhu sám alebo ho bezodkladne postúpi na rozhodnutie Súdnemu dvoru.

2.   V prípade prekážky vo výkone funkcie predsedu sa primerane použijú články 10 a 13 tohto poriadku.

3.   Ak je návrh postúpený na rozhodnutie Súdnemu dvoru, rozhodne o ňom bezodkladne po vypočutí generálneho advokáta.

Článok 162

Uznesenie o odklade výkonu alebo o nariadení predbežných opatrení

1.   O návrhu sa rozhodne odôvodneným uznesením, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok. Uznesenie sa bezodkladne doručí účastníkom konania.

2.   Výkon uznesenia môže byť podmienený tým, že navrhovateľ zloží zábezpeku, ktorej výška a spôsob zloženia sa určia s prihliadnutím na okolnosti.

3.   V uznesení sa môže určiť doba trvania predbežného opatrenia. Ak sa táto doba v uznesení neurčí, predbežné opatrenie zaniká dňom vyhlásenia rozsudku Súdneho dvora, ktorým sa konanie o veci končí.

4.   Uznesenie má predbežnú povahu a nemá vplyv na rozhodnutie Súdneho dvora vo veci samej.

Článok 163

Zmena okolností

Ak sa zmenili okolnosti, na návrh účastníka konania možno uznesenie kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

Článok 164

Nový návrh

Zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nebráni účastníkovi konania, ktorý ho podal, aby podal ďalší návrh založený na nových skutočnostiach.

Článok 165

Návrh predložený podľa článkov 280 ZFEÚ a 299 ZFEÚ a článku 164 ZESAE

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa primerane použijú na návrhy na odklad núteného výkonu rozhodnutí Súdneho dvora alebo aktu Rady, Európskej komisie alebo Európskej centrálnej banky, ktoré boli predložené podľa článkov 280 ZFEÚ a 299 ZFEÚ a článku 164 ZESAE.

2.   V uznesení, ktorým sa návrhu vyhovie, sa prípadne určí deň, ktorým predbežné opatrenie zaniká.

Článok 166

Návrh predložený podľa článku 81 ZESAE

1.   Návrh uvedený v článku 81 treťom a štvrtom odseku ZESAE musí obsahovať:

a)

meno a bydlisko, resp. sídlo osôb alebo podnikov, v prípade ktorých má byť vykonaná inšpekcia;

b)

označenie predmetu a účelu inšpekcie.

2.   Predseda rozhodne uznesením. Ustanovenia článku 162 tohto poriadku sa použijú primerane.

3.   V prípade prekážky vo výkone funkcie predsedu sa primerane použijú články 10 a 13 tohto poriadku.

HLAVA V

ODVOLANIA PROTI ROZHODNUTIAM VŠEOBECNÉHO SÚDU

Prvá kapitola

FORMA, NÁLEŽITOSTI A NÁVRHY ODVOLANIA

Článok 167

Podanie odvolania

1.   Odvolanie sa podáva formou návrhu podaného do kancelárie Súdneho dvora alebo kancelárie Všeobecného súdu.

2.   Kancelária Všeobecného súdu kancelárii Súdneho dvora bezodkladne postúpi spis z prvostupňového konania, a ak je to potrebné, aj odvolanie.

Článok 168

Náležitosti odvolania

1.   Odvolanie musí obsahovať:

a)

meno a adresu účastníka konania, ktorý podal odvolanie – odvolateľa;

b)

označenie napadnutého rozhodnutia Všeobecného súdu;

c)

označenie ďalších účastníkov konania v predmetnej veci pred Všeobecným súdom;

d)

právne dôvody a právne tvrdenia, na ktorých je odvolanie založené, ako aj stručné zhrnutie uvedených dôvodov;

e)

návrhy odvolateľa.

2.   Články 119, 121 a článok 122 ods. 1 tohto poriadku sa použijú primerane na odvolanie.

3.   Odvolanie musí obsahovať údaj o tom, kedy bolo odvolateľovi napadnuté rozhodnutie doručené.

4.   Ak odvolanie nie je v súlade s odsekmi 1 až 3 tohto článku, tajomník určí odvolateľovi primeranú lehotu na odstránenie vád odvolania. Ak v určenej lehote nedôjde k odstráneniu vád odvolania, Súdny dvor po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta rozhodne, či má nesplnenie tejto formálnej náležitosti za následok neprípustnosť odvolania.

Článok 169

Návrhy, odvolacie dôvody a tvrdenia

1.   V odvolaní možno navrhnúť, aby bolo čiastočne alebo úplne zrušené rozhodnutie Všeobecného súdu, ktoré sa nachádza v jeho výrokovej časti.

2.   V právnych dôvodoch a právnych tvrdeniach sa presne označia časti odôvodnenia Všeobecného súdu, ktoré sa napádajú.

Článok 170

Návrhy v prípade vyhovenia odvolaniu

1.   V odvolaní možno navrhnúť, aby sa v prípade, ak sa rozhodne, že je dôvodné, čiastočne alebo úplne vyhovelo návrhom, ktoré boli predložené v prvostupňovom konaní, s výnimkou akéhokoľvek nového návrhu. Odvolaním nemožno meniť predmet sporu pred Všeobecným súdom.

2.   Ak odvolateľ v prípade zrušenia napadnutého rozhodnutia navrhne, aby sa vec vrátila na ďalšie konanie Všeobecnému súdu, uvedie dôvody, pre ktoré stav konania nedovoľuje rozhodnúť o veci na Súdnom dvore.

Druhá kapitola

VYJADRENIE K ODVOLANIU, REPLIKA A DUPLIKA

Článok 171

Doručenie odvolania

1.   Odvolanie sa doručí ostatným účastníkom konania v predmetnej veci pred Všeobecným súdom.

2.   V prípade uvedenom v článku 168 ods. 4 tohto poriadku sa odvolanie doručí až po odstránení vád alebo až po tom, ako Súdny dvor vyhlási, že odvolanie je prípustné s ohľadom na formálne náležitosti stanovené v tomto článku.

Článok 172

Účastník konania oprávnený podať vyjadrenie k odvolaniu

Každý účastník konania v predmetnej veci pred Všeobecným súdom, ktorý má oprávnený záujem na vyhovení odvolaniu alebo na jeho zamietnutí, môže podať svoje vyjadrenie k odvolaniu v lehote dvoch mesiacov od jeho doručenia. Lehotu na podanie vyjadrenia nemožno predĺžiť.

Článok 173

Náležitosti vyjadrenia k odvolaniu

1.   Vyjadrenie k odvolaniu musí obsahovať:

a)

meno a adresu účastníka konania, ktorý ho podáva;

b)

dátum, keď mu bolo odvolanie doručené;

c)

právne dôvody a právne tvrdenia, na ktorých je vyjadrenie k odvolaniu založené;

d)

návrhy.

2.   Články 119 a 121 tohto poriadku sa použijú primerane na vyjadrenie k odvolaniu.

Článok 174

Návrhy vyjadrenia k odvolaniu

Vo vyjadrení k odvolaniu možno navrhnúť, aby sa odvolaniu vyhovelo alebo aby sa čiastočne alebo úplne zamietlo.

Článok 175

Replika a duplika

1.   K odvolaniu a vyjadreniu k odvolaniu sa možno vyjadriť formou repliky, resp. dupliky, len ak to predseda na základe riadne odôvodneného návrhu odvolateľa podaného v lehote siedmich dní odo dňa doručenia vyjadrenia k odvolaniu po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta považuje za nutné, najmä aby odvolateľovi umožnil zaujať stanovisko k námietke neprípustnosti alebo novým skutočnostiam uvedeným vo vyjadrení k odvolaniu.

2.   Predseda určí dátum, dokedy má byť predložená replika, a pri jej doručení aj dátum, dokedy má byť predložená duplika. Počet strán a ich predmet môže obmedziť.

Tretia kapitola

FORMA, NÁLEŽITOSTI A NÁVRHY VZÁJOMNÉHO ODVOLANIA

Článok 176

Vzájomné odvolanie

1.   Účastníci konania uvedení v článku 172 tohto poriadku môžu podať vzájomné odvolanie v rovnakej lehote, ako je stanovená na predloženie vyjadrenia k odvolaniu.

2.   Vzájomné odvolanie sa musí predložiť prostredníctvom samostatného podania, oddeleného od vyjadrenia k odvolaniu.

Článok 177

Náležitosti vzájomného odvolania

1.   Vzájomné odvolanie musí obsahovať:

a)

meno a adresu účastníka konania, ktorý ho podáva;

b)

dátum, keď mu bolo odvolanie doručené;

c)

právne dôvody a právne tvrdenia, na ktorých je vzájomné odvolanie založené;

d)

návrhy.

2.   Články 119, 121 a článok 122 ods. 1 a 3 tohto poriadku sa použijú primerane na vzájomné odvolania.

Článok 178

Návrhy, dôvody a tvrdenia vzájomného odvolania

1.   Vo vzájomnom odvolaní možno navrhnúť, aby bolo rozhodnutie Všeobecného súdu čiastočne alebo úplne zrušené.

2.   Vo vzájomnom odvolaní možno tiež navrhnúť, aby bolo zrušené výslovné alebo implicitné rozhodnutie Všeobecného súdu o prípustnosti žaloby.

3.   V právnych dôvodoch a právnych tvrdeniach sa presne označia časti odôvodnenia Všeobecného súdu, ktoré sa napádajú. Musia sa odlišovať od dôvodov a tvrdení uvedených vo vyjadrení k odvolaniu.

Štvrtá kapitola

VYJADRENIE, REPLIKA A DUPLIKA K VZÁJOMNÉMU ODVOLANIU

Článok 179

Vyjadrenie k vzájomnému odvolaniu

Ak bolo podané vzájomné odvolanie, odvolateľ alebo iný účastník konania v predmetnej veci pred Všeobecným súdom, ktorý má oprávnený záujem na vyhovení vzájomnému odvolaniu alebo na jeho zamietnutí, k nemu môže podať vyjadrenie, ktoré sa obmedzí na dôvody uvádzané v tomto vzájomnom odvolaní, v lehote dvoch mesiacov od jeho doručenia. Túto lehotu nemožno predĺžiť.

Článok 180

Replika a duplika k vzájomnému odvolaniu

1.   K vzájomnému odvolaniu a vyjadreniu k tomuto odvolaniu sa možno vyjadriť formou repliky, resp. dupliky, len ak to predseda na základe riadne odôvodneného návrhu účastníka konania, ktorý podal vzájomné odvolanie, predloženého v lehote siedmich dní odo dňa doručenia vyjadrenia k vzájomnému odvolaniu, po vypočutí sudcu spravodajcu a generálneho advokáta považuje za nutné, najmä aby tomuto účastníkovi umožnil zaujať stanovisko k námietke neprípustnosti alebo novým skutočnostiam uvedeným vo vyjadrení k vzájomnému odvolaniu.

2.   Predseda určí dátum, dokedy má byť predložená replika, a pri jej doručení aj dátum, dokedy má byť predložená duplika. Počet strán a ich predmet môže obmedziť.

Piata kapitola

ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ UZNESENÍM

Článok 181

Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné odvolanie

Ak je odvolanie alebo vzájomné odvolanie čiastočne alebo úplne zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné, Súdny dvor ho môže odôvodneným uznesením na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek čiastočne alebo úplne zamietnuť.

Článok 182

Zjavne opodstatnené odvolanie

Ak Súdny dvor už rozhodol o právnej otázke alebo otázkach zhodných s otázkami vychádzajúcimi z právnych dôvodov odvolania alebo vzájomného odvolania a považuje odvolanie za zjavne opodstatnené, môže na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí účastníkov konania a generálneho advokáta rozhodnúť, že odvolanie je zjavne opodstatnené, odôvodneným uznesením s odkazom na príslušnú judikatúru.

Šiesta kapitola

DÔSLEDKY VÝMAZU ODVOLANIA PRE VZÁJOMNÉ ODVOLANIE

Článok 183

Dôsledky späťvzatia odvolania alebo jeho zjavnej neprípustnosti pre vzájomné odvolanie

Vzájomné odvolanie sa považuje za bezpredmetné:

a)

ak odvolateľ vzal odvolanie späť;

b)

ak je odvolanie vyhlásené za zjavne neprípustné, pretože nebolo podané v odvolacej lehote;

c)

ak je odvolanie vyhlásené za zjavne neprípustné len z dôvodu, že nebolo podané proti konečnému rozhodnutiu Všeobecného súdu alebo proti rozhodnutiu, ktorým rozhodol len o časti prejednávanej veci alebo ktorým rozhodol o prekážke konania súvisiacej s námietkou nedostatku právomoci alebo neprípustnosti podľa článku 56 prvého odseku štatútu.

Siedma kapitola

TROVY A PRÁVNA POMOC V ODVOLACOM KONANÍ

Článok 184

Náhrada trov odvolacieho konania

1.   S výnimkou nasledujúcich ustanovení sa články 137 až 146 tohto poriadku použijú mutatis mutandis na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu Všeobecného súdu pred Súdnym dvorom.

2.   Ak odvolanie nie je dôvodné alebo ak je dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou o veci, rozhodne aj o trovách konania.

3.   V prípade, že odvolanie podané členským štátom alebo inštitúciou Únie, ktoré nevstúpili do konania pred Všeobecným súdom, je dôvodné, Súdny dvor môže rozhodnúť o rozdelení náhrady trov konania medzi účastníkov konania alebo o tom, že úspešný odvolateľ musí nahradiť trovy konania neúspešnému účastníkovi konania, ktoré mu vznikli v súvislosti s podaním odvolania.

4.   Ak vedľajší účastník prvostupňového konania nepodal odvolanie, možno mu uložiť povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania len vtedy, pokiaľ sa zúčastnil na písomnej alebo ústnej časti konania pred Súdnym dvorom. Ak sa vedľajší účastník na konaní zúčastnil, Súdny dvor môže rozhodnúť, že tento účastník bude znášať vlastné trovy konania.

Článok 185

Právna pomoc

1.   Ak niektorý účastník konania nie je schopný úplne alebo čiastočne znášať trovy konania, môže kedykoľvek požiadať o poskytnutie právnej pomoci.

2.   K žiadosti o jej poskytnutie sa prikladajú všetky informácie a doklady, ktoré umožňujú posúdiť ekonomickú situáciu žiadateľa, najmä potvrdenie príslušného vnútroštátneho orgánu o jeho ekonomickej situácii.

Článok 186

Žiadosť o predbežné poskytnutie právnej pomoci

1.   Ak žiadateľ podá žiadosť pred podaním odvolania, stručne v nej uvedie, čo má byť predmetom odvolania.

2.   Táto žiadosť nemusí byť vyhotovená advokátom.

3.   Podaním žiadosti o poskytnutie právnej pomoci sa žiadateľovi preruší plynutie lehoty určenej na podanie odvolania až do dňa doručenia uznesenia, ktorým sa o tejto žiadosti rozhodne.

4.   Po doručení žiadosti ju predseda pridelí sudcovi spravodajcovi, ktorý bez zbytočného odkladu vyhotoví návrh na rozhodnutie o tejto žiadosti.

Článok 187

Rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

1.   Rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom poskytnutí právnej pomoci alebo o zamietnutí takejto žiadosti prijme na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta trojčlenná komora, do ktorej je sudca spravodajca pridelený. V takom prípade sa rozhodovacia komora skladá z jej predsedu, zo sudcu spravodajcu a z prvého alebo v prípade potreby prvých dvoch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 3 ku dňu, keď sudca spravodajca predloží komore žiadosť o poskytnutie právnej pomoci. Táto komora prípadne posúdi, či nie je odvolanie zjavne nedôvodné.

2.   Ak sudca spravodajca nie je členom trojčlennej komory, rozhodnutie prijme za rovnakých podmienok päťčlenná komora, do ktorej je pridelený. Okrem sudcu spravodajcu sa rozhodovacia komora skladá zo štyroch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 2 ku dňu, keď sudca spravodajca predloží komore žiadosť o poskytnutie právnej pomoci.

3.   Rozhodovacia komora rozhodne uznesením. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti o poskytnutie právnej pomoci musí byť uznesenie odôvodnené.

Článok 188

Rozsah uhrádzania právnej pomoci

1.   Ak sa prizná poskytnutie právnej pomoci, pokladňa Súdneho dvora uhrádza výdavky spojené s pomocou a so zastupovaním žiadateľa pred Súdnym dvorom, prípadne ich uhradí len do výšky stanovenej rozhodovacou komorou. Na žiadosť žiadateľa alebo jeho zástupcu možno na tieto výdavky poskytnúť preddavok.

2.   V rozhodnutí o trovách konania môže Súdny dvor rozhodnúť o povinnosti nahradiť pokladni Súdneho dvora sumy, ktoré poskytla na právnu pomoc.

3.   Tajomník tieto sumy vymáha od toho účastníka konania, ktorému bola uložená povinnosť uhradiť ich.

Článok 189

Odňatie právnej pomoci

Rozhodovacia komora, ktorá rozhodla o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, môže priznané poskytnutie tejto pomoci bez návrhu alebo na návrh kedykoľvek odňať, ak sa počas konania zmenili podmienky, na základe ktorých bola poskytnutá.

Ôsma kapitola

ĎALŠIE USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ V ODVOLACOM KONANÍ

Článok 190

Ďalšie ustanovenia uplatniteľné v odvolacom konaní

1.   Články 127, 129 až 136, 147 až 150, 153 až 155, 157 až 166 tohto poriadku sa použijú primerane na konanie o odvolaní proti rozhodnutiam Všeobecného súdu pred Súdnym dvorom.

2.   Odchylne od ustanovení článku 130 ods. 1 musí byť návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania podaný najneskôr v lehote jedného mesiaca od uverejnenia oznámenia podľa článku 21 ods. 4.

3.   Článok 95 sa použije mutatis mutandis na konanie o odvolaní proti rozhodnutiam Všeobecného súdu pred Súdnym dvorom.

HLAVA VI

PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ VŠEOBECNÉHO SÚDU

Článok 191

Komora príslušná preskúmať rozhodnutie

Súdny dvor určí na jeden rok päťčlennú komoru, ktorá za podmienok stanovených v článkoch 193 a 194 tohto poriadku rozhodne, či je v súlade s článkom 62 štatútu potrebné preskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu.

Článok 192

Informovanie o rozhodnutiach na preskúmanie a ich zasielanie

1.   Hneď po stanovení dátumu vyhlásenia alebo podpísania rozhodnutia, o ktorom sa má rozhodnúť podľa článku 256 ods. 2 alebo 3 ZFEÚ, kancelária Všeobecného súdu informuje kanceláriu Súdneho dvora.

2.   Rozhodnutie jej po jeho vyhlásení alebo podpísaní bez meškania zašle, rovnako ako spis, ktorý sa hneď sprístupní prvému generálnemu advokátovi.

Článok 193

Preskúmanie rozhodnutí o odvolaní

1.   Návrh prvého generálneho advokáta preskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu vydané podľa článku 256 ods. 2 ZFEÚ sa zašle predsedovi Súdneho dvora a predsedovi komory príslušnej preskúmať rozhodnutie. Zároveň je o tomto zaslaní informovaný tajomník.

2.   Tajomník po tom, ako je informovaný o návrhu, zašle spis z konania pred Všeobecným súdom členom komory príslušnej preskúmať rozhodnutie.

3.   Po prijatí návrhu na preskúmanie rozhodnutia predseda Súdneho dvora určí sudcu spravodajcu zo sudcov komory príslušnej preskúmať rozhodnutie na návrh jej predsedu. Zloženie rozhodovacej komory sa určí v súlade s článkom 28 ods. 2 tohto poriadku v deň pridelenia veci sudcovi spravodajcovi.

4.   Táto komora na návrh sudcu spravodajcu rozhodne, či treba rozhodnutie Všeobecného súdu preskúmať. V rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutia Všeobecného súdu sa uvedú iba otázky, ktoré budú predmetom preskúmania.

5.   Tajomník ihneď informuje Všeobecný súd, účastníkov konania pred týmto súdom, ako aj ďalšie subjekty oprávnené podľa článku 62a druhého odseku štatútu o rozhodnutí Súdneho dvora preskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu.

6.   Oznámenie uvádzajúce deň vydania rozhodnutia preskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu a otázky, ktoré budú predmetom preskúmania, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 194

Preskúmanie prejudiciálnych rozhodnutí

1.   Návrh prvého generálneho advokáta preskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu podľa článku 256 ods. 3 ZFEÚ sa zašle predsedovi Súdneho dvora a predsedovi komory príslušnej preskúmať rozhodnutie. Zároveň je o tomto zaslaní informovaný tajomník.

2.   Tajomník po tom, ako je informovaný o návrhu, zašle spis z konania pred Všeobecným súdom členom komory príslušnej preskúmať rozhodnutie.

3.   Tajomník informuje o návrhu na preskúmanie rozhodnutia aj Všeobecný súd, vnútroštátny súd, účastníkov vnútroštátneho konania a ďalšie subjekty oprávnené podľa článku 62a druhého odseku štatútu.

4.   Po prijatí návrhu na preskúmanie rozhodnutia predseda Súdneho dvora určí sudcu spravodajcu zo sudcov komory príslušnej preskúmať rozhodnutie na návrh jej predsedu. Zloženie rozhodovacej komory sa určí v súlade s článkom 28 ods. 2 tohto poriadku v deň pridelenia veci sudcovi spravodajcovi.

5.   Táto komora na návrh sudcu spravodajcu rozhodne, či treba rozhodnutie Všeobecného súdu preskúmať. V rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutia Všeobecného súdu sa uvedú iba otázky, ktoré budú predmetom preskúmania.

6.   Tajomník ihneď informuje Všeobecný súd, vnútroštátny súd, účastníkov vnútroštátneho konania, ako aj ďalšie subjekty oprávnené podľa článku 62a druhého odseku štatútu o rozhodnutí Súdneho dvora preskúmať alebo nepreskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu.

7.   Oznámenie uvádzajúce deň vydania rozhodnutia preskúmať rozhodnutie Všeobecného súdu a otázky, ktoré budú predmetom preskúmania, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 195

Rozsudok o veci samej po vydaní rozhodnutia o preskúmaní

1.   Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia Všeobecného súdu sa doručí účastníkom konania a ďalším subjektom oprávneným podľa článku 62a druhého odseku štatútu. K písomnostiam doručeným členským štátom a zmluvným štátom Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, a Dozornému úradu EZVO sa priloží preklad rozhodnutia Súdneho dvora za podmienok stanovených v článku 98 tohto poriadku. Rozhodnutie Súdneho dvora sa okrem toho zašle Všeobecnému súdu a prípadne vnútroštátnemu súdu.

2.   V lehote jedného mesiaca od doručenia podľa odseku 1 môžu účastníci konania a ďalšie oprávnené subjekty, ktorým bolo rozhodnutie Súdneho dvora doručené, predložiť vyjadrenia alebo písomné pripomienky k otázkam, ktoré sú predmetom preskúmania.

3.   Po prijatí rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutia Všeobecného súdu pridelí prvý generálny advokát preskúmanie niektorému generálnemu advokátovi.

4.   Komora príslušná preskúmať rozhodnutie rozhodne vo veci samej po vypočutí generálneho advokáta.

5.   Môže však požiadať Súdny dvor, aby vec postúpil širšej rozhodovacej komore.

6.   Ak bolo rozhodnutie Všeobecného súdu, ktoré je predmetom preskúmania, vydané podľa článku 256 ods. 2 ZFEÚ, Súdny dvor rozhodne o trovách konania.

HLAVA VII

STANOVISKO

Článok 196

Písomná časť konania

1.   V súlade s článkom 218 ods. 11 ZFEÚ môže žiadosť o stanovisko podať členský štát, Európsky parlament, Rada alebo Európska komisia.

2.   Žiadosť o stanovisko sa môže týkať tak otázky, či je zamýšľaná dohoda v súlade s ustanoveniami zmlúv, ako aj otázky, či Únia alebo niektorá z jej inštitúcií má právomoc takúto dohodu uzatvoriť.

3.   Žiadosť o stanovisko sa doručí členským štátom a inštitúciám uvedeným v odseku 1, ktorým predseda určí lehotu na predloženie písomných pripomienok.

Článok 197

Určenie sudcu spravodajcu a generálneho advokáta

Po podaní žiadosti o stanovisko predseda určí sudcu spravodajcu a prvý generálny advokát pridelí vec generálnemu advokátovi.

Článok 198

Pojednávanie

Súdny dvor môže rozhodnúť, že v konaní bude nariadené pojednávanie.

Článok 199

Lehota na vydanie stanoviska

Súdny dvor vydá stanovisko čo najskôr po vypočutí generálneho advokáta.

Článok 200

Vyhlásenie stanoviska

Stanovisko podpísané predsedom, sudcami, ktorí sa zúčastnili na porade, a tajomníkom sa vyhlási na verejnom pojednávaní. Doručí sa členským štátom a inštitúciám uvedeným v článku 196 ods. 1.

HLAVA VIII

OSOBITNÉ KONANIA

Článok 201

Návrhy proti rozhodnutiam arbitrážneho výboru

1.   Návrh na začatie konania podaný podľa článku 18 druhého odseku ZESAE musí obsahovať:

a)

meno a adresu navrhovateľa;

b)

označenie zástupcu;

c)

označenie napadnutého rozhodnutia arbitrážneho výboru;

d)

označenie odporcov;

e)

stručný opis skutkových okolností;

f)

dôvody a tvrdenia, na ktorých je návrh založený, ako aj stručné zhrnutie uvedených dôvodov;

g)

návrhy navrhovateľa.

2.   Ustanovenia článkov 191 a 121 tohto poriadku sa použijú primerane na návrh na začatie konania.

3.   K návrhu sa navyše priloží overená kópia napadnutého rozhodnutia.

4.   Po podaní návrhu tajomník Súdneho dvora požiada kanceláriu arbitrážneho výboru o poskytnutie dotknutého spisu Súdnemu dvoru.

5.   Konanie ďalej prebieha v súlade s ustanoveniami článkov 123 a 124 tohto poriadku. Súdny dvor môže rozhodnúť, že v konaní bude nariadené pojednávanie.

6.   Súdny dvor rozhodne rozsudkom. Ak Súdny dvor zruší rozhodnutie arbitrážneho výboru, v prípade potreby mu vráti vec na ďalšie konanie.

Článok 202

Konanie podľa článku 103 ZESAE

1.   Návrh uvedený v článku 103 treťom odseku ZESAE sa predloží v štyroch overených kópiách. K návrhu sa priloží návrh príslušnej zmluvy alebo dohody spolu s pripomienkami Európskej komisie adresovanými dotknutému štátu a všetky ďalšie podporné písomnosti.

2.   Návrh a jeho prílohy sa doručia Európskej komisii, ktorá v lehote desiatich dní od jeho doručenia predloží svoje písomné pripomienky. Túto lehotu môže predseda po vypočutí dotknutého štátu predĺžiť.

3.   Po podaní týchto pripomienok, ktoré sa doručia dotknutému štátu, Súdny dvor rozhodne o návrhu bez zbytočného odkladu po vypočutí generálneho advokáta, a ak to dotknutý štát a Európska komisia navrhnú, aj po ich vypočutí.

Článok 203

Konania podľa článkov 104 ZESAE a 105 ZESAE

Na návrhy podľa článku 104 tretieho odseku ZESAE a článku 105 druhého odseku ZESAE sa primerane použijú ustanovenia hláv II a IV tohto poriadku. Doručia sa aj domovskému štátu osoby alebo podniku, proti ktorým návrh smeruje.

Článok 204

Konanie stanovené v článku 111 ods. 3 Dohody o EHP

1.   V prípadoch uvedených v článku 111 ods. 3 Dohody o EHP návrh na začatie konania podávajú Súdnemu dvoru zmluvné strany, ktoré sú v spore. Návrh sa doručí ostatným zmluvným stranám, Európskej komisii, Dozornému úradu EZVO, prípadne ďalším oprávneným subjektom, ktorým by mal byť návrh na začatie prejudiciálneho konania o rovnakej otázke výkladu legislatívy Únie doručený.

2.   Predseda určí zmluvným stranám a ďalším oprávneným subjektom, ktorým je návrh doručený, lehotu na podanie písomných pripomienok.

3.   Návrh sa predloží v niektorom z jazykov uvedených v článku 36 tohto poriadku. Článok 38 sa použije primerane. Ustanovenia článku 98 sa použijú mutatis mutandis.

4.   Po podaní návrhu uvedeného v odseku 1 predseda určí sudcu spravodajcu. Hneď nato prvý generálny advokát pridelí vec generálnemu advokátovi.

5.   O návrhu rozhodne Súdny dvor odôvodneným rozhodnutím po vypočutí generálneho advokáta.

6.   Rozhodnutie Súdneho dvora podpísané predsedom, sudcami, ktorí sa zúčastnili na porade, a tajomníkom sa doručí zmluvným stranám a ďalším oprávneným subjektom uvedeným v odsekoch 1 a 2.

Článok 205

Rozhodovanie o sporoch uvedených v článku 35 ZEÚ v znení platnom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy

1.   V prípade sporov medzi členskými štátmi podľa článku 35 ods. 7 ZEÚ v znení platnom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ako ho ponechal v platnosti protokol č. 36, ktorý je pripojený k zmluvám, podáva návrh na začatie konania Súdnemu dvoru niektorý z účastníkov sporu. Návrh sa doručí ostatným členským štátom a Európskej komisii.

2.   V prípade sporov medzi členskými štátmi a Európskou komisiou podľa článku 35 ods. 7 ZEÚ v znení platnom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ako ho ponechal v platnosti protokol č. 36, ktorý je pripojený k zmluvám, podáva návrh na začatie konania Súdnemu dvoru niektorý z účastníkov sporu. Ak návrh podá členský štát, doručí sa ďalším členským štátom, Rade a Európskej komisii. Ak návrh podá Európska komisia, doručí sa členským štátom a Rade.

3.   Predseda určí inštitúciám a členským štátom, ktorým je návrh doručený, lehotu na predloženie písomných pripomienok.

4.   Po podaní návrhu uvedeného v odsekoch 1 a 2 určí predseda sudcu spravodajcu. Hneď nato prvý generálny advokát pridelí vec generálnemu advokátovi.

5.   Súdny dvor môže rozhodnúť, že v konaní bude nariadené pojednávanie.

6.   Súdny dvor rozhodne o spore rozsudkom po vypočutí návrhov generálneho advokáta.

7.   Konanie uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa použije na spor medzi členskými štátmi navzájom alebo medzi členskými štátmi a inštitúciou, pokiaľ dohoda uzatvorená členskými štátmi stanovuje, že Súdny dvor má právomoc rozhodovať o týchto sporoch.

Článok 206

Návrhy podľa článku 269 ZFEÚ

1.   Návrh podľa článku 269 ZFEÚ sa predloží v štyroch overených kópiách. K návrhu sa priložia všetky relevantné doklady a najmä prípadné pripomienky a odporúčania vyjadrené podľa článku 7 ZEÚ.

2.   Návrh a jeho prílohy sa doručia v závislosti od prípadu Európskej rade alebo Rade, ktoré v lehote desiatich dní od jeho doručenia predložia svoje písomné pripomienky. Túto lehotu nemožno predĺžiť.

3.   Návrh a jeho prílohy sa okrem dotknutého členského štátu oznámia aj ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Európskej komisii.

4.   Po podaní pripomienok uvedených v odseku 2, ktoré sa doručia dotknutému štátu a štátom a inštitúciám uvedeným v odseku 3, Súdny dvor po vypočutí generálneho advokáta rozhodne o návrhu v lehote jedného mesiaca od jeho podania. Na návrh dotknutého členského štátu, Európskej rady či Rady alebo aj bez návrhu môže Súdny dvor rozhodnúť, že v konaní bude nariadené pojednávanie, na ktoré sa predvolajú všetky štáty a inštitúcie uvedené v tomto článku.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 207

Doplnkový poriadok

Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 253 ZFEÚ, Súdny dvor po porade s dotknutými vládami prijme doplnkový poriadok upravujúci právne pravidlá pre:

a)

dožiadanie;

b)

žiadosti o poskytnutie právnej pomoci;

c)

oznámenie Súdneho dvora o porušení prísahy svedkami alebo znalcami v súlade s článkom 30 štatútu.

Článok 208

Vykonávacie ustanovenia

Súdny dvor môže samostatným aktom prijať praktické opatrenia na vykonanie tohto poriadku.

Článok 209

Zrušovacie ustanovenie

Tento poriadok nahrádza Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 19. júna 1991, naposledy zmenený 24. mája 2011 ( Úradný vestník Európskej únie L 162 z 22. júna 2011, s. 17).

Článok 210

Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti tohto poriadku

Tento poriadok, ktorého znenie v jazykoch uvedených v článku 36 tohto poriadku je záväzné, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v prvý deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po jeho uverejnení.

Prijaté v Luxemburgu 25. septembra 2012.

 


(1)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 27.

(2)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.


Top