EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0027

2013/47/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky z  5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/1


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 5. decembra 2012

o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)

(prepracované znenie)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 a články 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2007/2 z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (1) bolo viackrát zmenené a doplnené. Keďže sú teraz potrebné ďalšie zmeny a doplnenia tohto usmernenia na účely zakomponovania materiálov, ktoré boli predtým interné pre Eurosystém, a na účely doplnenia potrebných vymedzení pojmov, ako aj ustanovení týkajúcich sa neuplatniteľnosti sankcií na banky, ktoré nie sú z Únie, poskytovania informácií v súvislosti s prerušením alebo ukončením prístupu k operáciám menovej politiky a dôsledkov takéhoto prerušenia alebo ukončenia, je v záujme jasnosti a transparentnosti potrebné prijať prepracované znenie.

(2)

TARGET2 má decentralizovanú štruktúru, ktorá spája národné systémy hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS) a platobný mechanizmus ECB.

(3)

Základným znakom TARGET2 je jednotná technická platforma s názvom Jednotná spoločná platforma (Single Shared Platform, ďalej len „SSP“). TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov, kde sú pravidlá jednotlivých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, v čo najväčšej možnej miere zosúladené s určitými výnimkami v prípade obmedzení vyplývajúcich z vnútroštátneho práva.

(4)

Sú tri rôzne úrovne riadenia pre TARGET2. Úroveň 1 (Rada guvernérov) má právomoc rozhodovať s konečnou platnosťou vo vzťahu k TARGET2 a zabezpečuje plnenie jeho verejnej funkcie. Úroveň 2 (centrálne banky Eurosystému) má vo vzťahu k TARGET2 subsidiárnu právomoc, kým úroveň 3 (národné centrálne banky poskytujúce SSP) vytvára a prevádzkuje SSP v prospech Eurosystému.

(5)

Konajúc v mene Eurosystému, Európska centrálna banka (ECB) uzatvára s poskytovateľom sieťových služieb, ktorého určila Rada guvernérov, rámcovú dohodu, ktorá ustanovuje základné zásady poskytovania sieťových služieb vrátane stanovenia cien, ako aj dohodu o zachovávaní mlčanlivosti a nezverejňovaní údajov.

(6)

TARGET2 je nevyhnutný na plnenie niektorých základných úloh Eurosystému, t. j. uskutočňovanie menovej politiky Únie a podporovanie plynulého fungovania platobných systémov,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   TARGET2 umožňuje hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky. Je vytvorený a funguje na základe SSP, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracúvajú všetky platobné príkazy a nakoniec aj prijímajú platby.

2.   TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu RTGS systémov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce SSP;

2.

„systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ sa rozumie ktorýkoľvek z RTGS systémov centrálnych bánk Eurosystému, ktorý je súčasťou TARGET2;

3.

„centrálnou bankou (CB)“ sa rozumie centrálna banka Eurosystému a/alebo pripojená národná centrálna banka;

4.

„národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ sa rozumejú Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia ako centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému;

5.

„poskytovateľom sieťových služieb“ sa rozumie poskytovateľ pripojený prostredníctvom počítačovej siete na účely zadávania platobných správ v TARGET2;

6.

„účastníkom“ alebo „priamym účastníkom“ sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu v CB Eurosystému;

7.

„CB Eurosystému“ sa rozumie ECB alebo NCB eurozóny;

8.

„platobným modulom (PM)“ sa rozumie SSP modul, v rámci ktorého sa na PM účtoch zúčtovávajú platby účastníkov TARGET2;

9.

„PM účtom“ sa rozumie účet, ktorého majiteľom je účastník TARGET2 v PM vedený CB Eurosystému a ktorý je pre účastníka TARGET2 potrebný na:

a)

zadávanie platobných príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b)

vyrovnanie takýchto platieb s touto CB Eurosystému;

10.

„NCB eurozóny“ sa rozumie národná centrálna banka (NCB) členského štátu, ktorého menou je euro;

11.

„identifikačným kódom spoločnosti (BIC)“ sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362;

12.

„adresovateľným držiteľom BIC“ sa rozumie subjekt, ktorý:

a)

je držiteľom BIC;

b)

nie je uznaný ako nepriamy účastník;

c)

je korešpondentom alebo klientom priameho účastníka alebo pobočkou priameho alebo nepriameho účastníka a je schopný zadávať platobné príkazy do systému, ktorý je súčasťou TARGET2, a z tohto systému prijímať platby prostredníctvom priameho účastníka;

13.

„nepriamym účastníkom“ sa rozumie úverová inštitúcia usadená v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorá uzavrela dohodu s priamym účastníkom o zadávaní platobných príkazov a prijímaní platieb prostredníctvom PM účtu tohto priameho účastníka a ktorá bola za nepriameho účastníka uznaná systémom, ktorý je súčasťou TARGET2;

14.

„pobočkou“ sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (2), ako bol vykonaný vo vnútroštátnom práve;

15.

„pracovným dňom“ sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku V k prílohe II;

16.

„certifikačnými orgánmi“ sa rozumie jedna alebo viacero národných centrálnych bánk, ktoré Rada guvernérov poverila vydávaním, správou, rušením a obnovovaním elektronických certifikátov v mene Eurosystému;

17.

„elektronickými certifikátmi“ alebo „certifikátmi“ sa rozumejú elektronické súbory vydané certifikačnými orgánmi, ktoré spájajú verejný kľúč s určitou totožnosťou a ktoré slúžia na overenie, či verejný kľúč patrí určitej osobe, overenie totožnosti držiteľa, kontrolu podpisu tejto osoby alebo kódovanie správy adresovanej tejto osobe. Certifikáty sa uchovávajú na hmotnom nosiči, napríklad na smart karte alebo USB kľúči a odkazmi na certifikáty sa rozumejú zároveň aj odkazy na takéto hmotné nosiče. Certifikáty majú rozhodujúci význam v procese overovania totožnosti účastníkov, ktorí si zvolili prístup do TARGET2 prostredníctvom internetu a ktorí posielajú platobné správy alebo kontrolné správy;

18.

„držiteľom certifikátu“ sa rozumie určitá osoba označená menom, ktorú účastník TARGET2 určil a poveril ako osobu oprávnenú na prístup k účtu účastníka v TARGET2 prostredníctvom internetu. Žiadosti účastníkov TARGET2 o certifikáty overujú národné centrálne banky daných účastníkov a posielajú ich certifikačným orgánom, ktoré vydávajú certifikáty spájajúce verejný kľúč s údajmi, ktoré identifikujú účastníka;

19.

„pripojenou CB“ sa rozumie NCB, ktorá nie je NCB eurozóny a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody;

20.

„skupinou AL“ sa rozumie skupina zložená z členov skupiny zoskupenej likvidity (AL), ktorí využívajú AL režim;

21.

„členom skupiny AL“ sa rozumie účastník TARGET2, ktorý spĺňa podmienky na používanie AL režimu a uzavrel dohodu AL;

22.

„dohodou AL“ sa rozumie mnohostranná dohoda o zoskupenej likvidite uzavretá všetkými členmi skupiny AL a ich príslušnými národnými centrálnymi bankami AL na účely režimu AL;

23.

„NCB AL“ sa rozumie NCB eurozóny, ktorá je stranou dohody AL a koná ako zmluvná strana pre členov skupiny AL zúčastňujúcich sa v jej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2;

24.

„režimom AL“ sa rozumie zoskupovanie dostupnej likvidity na PM účtoch;

25.

„dostupnou likviditou“ sa rozumie kreditný zostatok na PM účte účastníka TARGET2, a ak to možno uplatniť, akákoľvek vnútrodenná úverová linka poskytnutá príslušnou CB Eurosystému vo vzťahu k takémuto účtu;

26.

„vnútrodenným úverom“ sa rozumie úver poskytovaný na obdobie kratšie ako jeden pracovný deň;

27.

„manažérom skupiny AL“ sa rozumie člen skupiny AL vymenovaný ostatnými členmi skupiny AL na riadenie likvidity, ktorá je dostupná v rámci skupiny AL počas pracovného dňa;

28.

„jednodňovou refinančnou sadzbou“ sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody;

29.

„jednodňovým refinančným obchodom“ sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z NCB pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe;

30.

„zúčtovacou bankou“ sa rozumie účastník, ktorého PM účet alebo podúčet sa používa na vyrovnanie platobných pokynov zadaných pridruženým systémom prostredníctvom ASI;

31.

„pridruženým systémom“ sa rozumie systém spravovaný subjektom usadeným v EHP, ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a spĺňa požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v eurách, tak ako sa tieto požiadavky priebežne menia a dopĺňajú a uverejňujú na internetových stránkach ECB (3), a v ktorom sa vymieňajú a/alebo klírujú platby a/alebo finančné nástroje, zatiaľ čo výsledné peňažné záväzky sa zúčtovávajú v TARGET2 v súlade s týmto usmernením a dvojstrannými dojednaniami medzi pridruženým systémom a príslušnou CB Eurosystému;

32.

„rozhraním pridruženého systému (ASI)“ sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje pridruženému systému využívať rozsah osobitných, vopred vymedzených služieb na zadanie a vyrovnanie platobných pokynov pridruženého systému; môže byť tiež NCB eurozóny použité na vyrovnanie hotovostných operácií, ktoré sú výsledkom vkladov v hotovosti a výberov týchto vkladov;

33.

„platcom“ sa rozumie účastník TARGET2, na ťarchu PM účtu ktorého sa zaúčtuje určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu;

34.

„príjemcom platby“ sa rozumie účastník TARGET2, v prospech PM účtu ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu;

35.

„harmonizovanými podmienkami“ sa rozumejú podmienky ustanovené v prílohách II a V;

36.

„základnými službami TARGET2“ sa rozumie spracovanie platobných príkazov v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, vyrovnanie transakcií súvisiacich s pridruženým systémom a prvky združovania likvidity;

37.

„domácim účtom“ sa rozumie účet, ktorý NCB eurozóny otvorí mimo PM pre subjekt, ktorý je spôsobilý stať sa nepriamym účastníkom;

38.

„prechodným obdobím“ sa vo vzťahu ku každej CB Eurosystému rozumie obdobie štyroch rokov od okamihu prechodu CB Eurosystému na SSP, pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne v jednotlivých prípadoch inak vo vzťahu k osobitným prvkom alebo službám;

39.

„riadiacou NCB“ sa rozumie NCB AL systému, ktorý je súčasťou TARGET2, ktorého účastníkom je manažér skupiny AL;

40.

pod „skutočnosťou, ktorá zakladá uplatnenie nároku“ sa rozumie so zreteľom na člena skupiny AL:

a)

akýkoľvek prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1 prílohy II;

b)

akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2 prílohy II, s ktorými a s ohľadom na závažnosť prípadu neplnenia takejto skutočnosti CB rozhodla, že by sa malo vykonať záložné právo v súlade s článkom 25b prílohy II, mal by sa uplatniť nárok z kolaterálu v súlade s článkom 25c prílohy II alebo by sa malo uskutočniť započítanie pohľadávok v súlade s článkom 26 prílohy II;

c)

akékoľvek rozhodnutie o pozastavení alebo ukončení prístupu k vnútrodennému úveru;

41.

„rozhraním účastníka (PI)“ sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje priamym účastníkom zadať a zúčtovať platobné príkazy prostredníctvom služieb ponúkaných v PM;

42.

„prístupom prostredníctvom internetu“ sa rozumie skutočnosť, že účastník si zvolil PM účet, ku ktorému je prístup možný len prostredníctvom internetu, a že účastník zadáva platobné správy alebo kontrolné správy v TARGET2 prostredníctvom internetu;

43.

„konkurzným konaním“ sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (4);

44.

„informačným a kontrolným modulom (ICM)“ sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje účastníkom získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a iniciovať zálohové platobné príkazy v prípade núdzovej prevádzky;

45.

„koordinátorom TARGET2“ sa rozumie osoba vymenovaná ECB na zabezpečenie každodenného prevádzkového riadenia TARGET2, na riadenie a koordinovanie aktivít v prípade nepredvídanej situácie a na koordináciu šírenia informácií účastníkom;

46.

„manažérom pre vyrovnanie TARGET2“ sa rozumie osoba vymenovaná CB Eurosystému na monitorovanie operácií jej systému, ktorý je súčasťou TARGET2;

47.

„krízovým manažérom TARGET2“ sa rozumie osoba vymenovaná CB Eurosystému na riešenie zlyhania SSP a nepredvídaných vonkajších udalostí v mene tejto CB Eurosystému;

48.

„technickou nefunkčnosťou TARGET2“ sa rozumejú akékoľvek ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov SSP, alebo sieťových spojení týkajúcich sa SSP, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá znemožňuje vykonávať a dokončiť spracovanie platieb v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, v ten istý deň;

49.

„nevyrovnaným platobným príkazom“ sa rozumie platobný príkaz, ktorý nie je vyrovnaný v ten istý pracovný deň, keď je prijatý;

50.

„vyrovnaním medzi systémami“ sa rozumie vyrovnanie pokynov na inkaso v reálnom čase, na základe ktorých sa uskutočňujú platby medzi zúčtovacou bankou jedného pridruženého systému, ktorý používa zúčtovací postup č. 6, a zúčtovacou bankou iného pridruženého systému, ktorý používa zúčtovací postup č. 6 upravený v prílohe IV;

51.

„hotovostným vyrovnaním“ sa rozumie vyrovnanie bankoviek a mincí.

Článok 3

Systémy, ktoré sú súčasťou TARGET2

1.   Každá CB Eurosystému prevádzkuje vlastný systém, ktorý je súčasťou TARGET2.

2.   Každý systém, ktorý je súčasťou TARGET2, je systémom takto určeným na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES.

3.   V názvoch systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, sa uvedie len „TARGET2“ a názov alebo skratka príslušnej CB Eurosystému alebo členského štátu takejto CB Eurosystému. Systém ECB, ktorý je súčasťou TARGET2, sa nazýva TARGET2-ECB.

Článok 4

Pripojenie národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou nie je euro

Národné centrálne banky členských štátov, ktorým menou nie je euro, sa môžu pripojiť k TARGET2 len vtedy, keď uzavrú dohodu s centrálnymi bankami Eurosystému. Takáto dohoda ustanoví, že pripojené národné centrálne banky budú dodržiavať toto usmernenie s výhradou prípadných vzájomne dohodnutých špecifikácií a úprav.

Článok 5

Transakcie v rámci ESCB

Transakcie v rámci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) sa spracúvajú prostredníctvom TARGET2 s výnimkou platieb, ktoré sa na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd centrálnych bánk spracúvajú podľa potreby prostredníctvom korešpondentských účtov.

Článok 6

Vyrovnanie v rámci Eurosystému

1.   Každé vyrovnanie platieb medzi účastníkmi rôznych systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, vedie automaticky k vzniku záväzku v rámci Eurosystému na strane CB Eurosystému, ktorá je CB platcu voči CB Eurosystému, ktorá je CB príjemcu platby.

2.   Všetky záväzky v rámci Eurosystému, ktoré vzniknú podľa odseku 1, sa automaticky spočítajú a tvoria súčasť jedného záväzku vo vzťahu ku každej CB Eurosystému. Pri každom vyrovnaní platby medzi účastníkmi rôznych systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, sa tento jeden záväzok príslušnej CB Eurosystému primerane upraví. Na konci pracovného dňa sa na každý takýto jeden záväzok uplatňuje postup viacstranného nettingu, ktorého výsledkom je záväzok alebo pohľadávka každej NCB eurozóny voči ECB, v súlade s dohodou medzi centrálnymi bankami Eurosystému.

3.   Každá NCB eurozóny vedie účet na účely zaznamenania svojich záväzkov alebo pohľadávok voči ECB, ktoré sú výsledkom vyrovnania platieb medzi systémami, ktoré sú súčasťou TARGET2.

4.   ECB vedie vo svojom účtovníctve účet pre každú NCB eurozóny s cieľom zachytiť príslušný záväzok alebo pohľadávku NCB eurozóny voči ECB ku koncu dňa.

ODDIEL II

RIADENIE

Článok 7

Úrovne riadenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), je riadenie TARGET2 založené na systéme trojstupňového riadenia. Úlohy, ktoré sú zverené Rade guvernérov (úroveň 1), centrálnym bankám Eurosystému (úroveň 2) a národným centrálnym bankám poskytujúcim SSP (úroveň 3), sú ustanovené v prílohe I.

2.   Rada guvernérov je zodpovedná za riadenie, správu a kontrolu TARGET2. Úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 1, patria do výlučnej právomoci Rady guvernérov. Výbor ESCB pre platobné a zúčtovacie systémy (PSSC) pomáha Rade guvernérov ako poradný orgán vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú TARGET2.

3.   V súlade s článkom 12.1 tretím odsekom štatútu ESCB a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú centrálne banky Eurosystému zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 2. PSSC popri svojej poradnej úlohe vykonáva úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 2. Pripojené národné centrálne banky sa zúčastňujú na riešení otázok, ktoré súvisia s úrovňou 2, bez hlasovacieho práva. Národné centrálne banky členských štátov, ktoré nie sú centrálnymi bankami Eurosystému ani pripojenými národnými centrálnymi bankami, majú postavenie pozorovateľov len na úrovni 2.

4.   Centrálne banky Eurosystému si upravia svoje vzájomné vzťahy uzavretím príslušných dohôd. V súvislosti s takýmito dohodami sa rozhoduje jednoduchou väčšinou a každá CB Eurosystému má jeden hlas.

5.   V súlade s článkom 12.1 tretím odsekom štatútu ESCB a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú národné centrálne banky poskytujúce SSP zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 3.

6.   Národné centrálne banky poskytujúce SSP uzatvoria dohodu s centrálnymi bankami Eurosystému upravujúcu služby, ktoré majú poskytovať centrálne banky poskytujúce SSP centrálnym bankám Eurosystému. Takáto dohoda zahŕňa podľa potreby aj pripojené národné centrálne banky.

ODDIEL III

PREVÁDZKA TARGET2

Článok 8

Harmonizované podmienky účasti v TARGET2

1.   Každá národná centrálna banka eurozóny prijme opatrenia na vykonanie harmonizovaných podmienok. Tieto opatrenia upravujú výlučne vzťah medzi príslušnou NCB eurozóny a jej účastníkmi, pokiaľ ide o spracovanie platieb v PM. Prístup k PM účtu je možný buď prostredníctvom internetu, alebo prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb. Tieto dva spôsoby prístupu k PM účtu sa navzájom vylučujú, hoci sa účastník môže rozhodnúť, že bude mať jeden alebo viacero PM účtov, pričom prístup ku každému z nich bude možný buď prostredníctvom internetu, alebo poskytovateľa sieťových služieb.

2.   ECB príjme podmienky TARGET2-ECB implementáciou prílohy II s výnimkou, že TARGET2-ECB poskytuje služby len organizáciám vykonávajúcim vyrovnanie a klíring vrátane subjektov usadených mimo EHP za predpokladu, že tieto podliehajú dohľadu príslušného orgánu a ich prístup do TARGET2-ECB bol schválený Radou guvernérov ECB.

3.   Opatrenia prijaté centrálnymi bankami Eurosystému, ktorými sa implementujú harmonizované podmienky, sa zverejnia.

4.   Centrálne banky Eurosystému môžu požiadať o výnimky z harmonizovaných podmienok na základe obmedzení, ktoré vyplývajú z vnútroštátneho práva. Rada guvernérov posúdi jednotlivo takéto žiadosti a v odôvodnených prípadoch udelí výnimky.

5.   S výhradou príslušnej menovej dohody môže ECB stanoviť podmienky účasti v TARGET2 pre subjekty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. e) prílohy II.

6.   Centrálne banky Eurosystému neumožnia subjektu, aby sa stal nepriamym účastníkom alebo bol zaregistrovaný ako adresovateľný držiteľ BIC v ich systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, ak tento subjekt koná prostredníctvom priameho účastníka, ktorým je NCB členského štátu, ale nie je CB Eurosystému ani pripojenou NCB.

Článok 9

Stanovenie cien

1.   Centrálne banky Eurosystému zabezpečia, aby:

a)

poplatky za základné služby TARGET2 poskytované ich nepriamym účastníkom a adresovateľným držiteľom BIC, ktorí sú spôsobilí zúčastniť sa v TARGET2 ako nepriami účastníci, boli vyššie než poplatky pre priamych účastníkov uvedené v odseku 1 písm. a) dodatku VI k prílohe II;

b)

poplatky za platby medzi úverovými inštitúciami usadenými v EHP, ktoré sa zúčtovávajú na domácich účtoch, boli vyššie ako poplatky pre priamych účastníkov uvedené v odseku 1 písm. a) dodatku VI k prílohe II;

c)

sa platby súvisiace s operáciami na voľnom trhu, ktoré sa zúčtovávajú na domácom účte, účtovali v súlade s dodatkom VI k prílohe II;

d)

sa ceny za všetky nasledujúce operácie a transakcie nestanovili podľa rozpisu poplatkov uvedeného v dodatku VI k prílohe II:

i)

prevody likvidity z domácich účtov a spracované na domácich účtoch;

ii)

operácie týkajúce sa správy povinných minimálnych rezerv a automatických operácií;

iii)

hotovostné transakcie zúčtovávané na domácich účtoch.

2.   Za transakcie týkajúce sa pridružených systémov vyrovnávané na domácich účtoch v priebehu prechodného obdobia sa účtujú takto: pevný poplatok I, pevný poplatok II a transakčný poplatok, ktorý je vyšší ako transakčný poplatok pre pridružené systémy uvedený v bode 18 podbode 1 prílohy IV. Na transakcie týkajúce sa pridružených systémov vyrovnávané na domácich účtoch v priebehu prechodného obdobia môžu centrálne banky Eurosystému uplatniť iné systémy stanovenia cien za predpokladu, že dosiahnu výnosy rovnaké alebo vyššie, ako by dosiahli pri uplatnení systému stanovenia cien uvedeného v prvej vete tohto odseku.

Článok 10

Opatrenia na združovanie likvidity

1.   NCB AL si vymenia všetky informácie potrebné na výkon ich povinností a záväzkov podľa dohody AL. NCB AL bezodkladne upovedomia riadiacu NCB o každej skutočnosti, ktorá zakladá uplatnenie nároku, o ktorej sa dozvedeli, a ktorá sa týka skupiny AL alebo niektorého z jej členov vrátane jeho ústredí a pobočiek.

2.   Riadiaca NCB, ktorá bola upovedomená o tom, že nastala skutočnosť zakladajúca uplatnenie nároku, dá v súlade s dohodou AL príslušným NCB AL pokyny o postupe pri uplatňovaní nároku vo vzťahu ku skupine AL alebo jej príslušnému členovi. NCB AL sú zodpovedné za uplatnenie práv vyplývajúcich z dohody AL a nástrojov, ktorými sa implementuje príloha II. Riadiaca NCB je zodpovedná za výpočty a pokyny týkajúce sa rozdelenia pohľadávok.

3.   Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, a vnútrodenný úver poskytnutý niektorému členovi skupiny AL nebol úplne splatený, NCB AL uplatňuje v súlade s pokynmi riadiacej NCB práva, ktoré má vo vzťahu k členom svojej príslušnej skupiny AL, vrátane príslušného záložného práva, práva vyplývajúceho zo započítania, konečného čistého vyrovnania alebo iného relevantného ustanovenia nástroja, ktorým sa implementuje príloha II, s cieľom dosiahnuť úplné a včasné splatenie pohľadávok tejto NCB AL voči príslušným členom skupiny AL podľa dohody AL. Príslušná NCB AL uplatňuje tieto pohľadávky pred uplatnením všetkých ostatných pohľadávok, ktoré má voči členom jej príslušnej skupiny AL.

4.   Všetky platby prijaté v súvislosti so splácaním pohľadávky podľa dohody AL ako reakcia na uplatňovania nároku sa postúpia NCB AL, ktoré členom príslušnej skupiny AL poskytli vnútrodenný úver. Tieto platby sa rozdeľujú medzi NCB AL pomerne podľa výšky vnútrodenného úveru, ktorý členovia skupiny AL nesplatili svojim príslušným NCB AL.

5.   Každá NCB AL, ktorá zamýšľa uplatňovať nárok na náhradu škody, ktorú by mali znášať všetky NCB AL, pošle riadiacej NCB dokument, v ktorom uvedie dôvody nároku. Riadiaca NCB postúpi takúto žiadosť príslušným NCB AL a vypočíta náhrady, ktoré sú rovnakým dielom povinné splatiť všetky tieto NCB AL.

Článok 11

Účty záručného fondu a odmeňovanie

1.   V rozsahu, v akom je centrálna zmluvná strana na základe právnej úpravy, aj z dôvodov dozoru, povinná viesť účet záručného fondu, sa peňažné prostriedky pripísané na takýto účet centrálnej zmluvnej strany úročia sadzbou hlavných refinančných operácií zníženou o 15 základných bodov.

2.   V ostatných prípadoch sa peňažné prostriedky pripísané na účet záručného fondu centrálnej zmluvnej strany úročia vkladovou sadzbou.

Článok 12

Vnútrodenný úver

1.   Národné centrálne banky eurozóny môžu poskytnúť vnútrodenný úver za predpokladu, že tak urobia v súlade s opatreniami implementujúcimi pravidlá o poskytnutí vnútrodenného úveru, ktoré sú ustanovené v prílohe III. Vnútrodenný úver sa neposkytne účastníkovi, ktorému bol prístup k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane pozastavený alebo ukončený.

2.   Kritériá prípustnosti pre poskytnutie vnútrodenného úveru zmluvných strán ECB sú vymedzené v rozhodnutí ECB/2007/7 z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET2-ECB (5). Vnútrodenný úver, ktorý poskytne ECB, sa obmedzí na predmetný deň a nemožno ho predĺžiť na jednodňový úver.

Článok 13

Pridružené systémy

1.   Centrálne banky Eurosystému poskytujú pridruženým systémom služby prevodu peňažných prostriedkov v peniazoch centrálnej banky v PM prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb alebo počas prechodného obdobia a v prípade potreby na domácich účtoch. Takéto služby sa spravujú dvojstrannými dojednaniami medzi centrálnymi bankami Eurosystému a príslušnými pridruženými systémami.

2.   Dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú ASI, musia byť v súlade s prílohou IV. Centrálne banky Eurosystému navyše zabezpečia, aby sa v takýchto dvojstranných dojednaniach primerane uplatňovali tieto ustanovenia prílohy II:

článok 8 ods. 1 (technické a právne požiadavky),

článok 8 ods. 2 až 5 (konanie o žiadosti) s tou výnimkou, že pridružený systém je povinný namiesto kritérií prístupu podľa článku 4 splniť kritériá prístupu uvedené vo vymedzení pojmu „pridružený systém“, ktorý je ustanovený v článku 1 prílohy II,

harmonogram prevádzky v dodatku V,

článok 11 (požiadavky na spoluprácu a výmenu informácií) s výnimkou odseku 8,

články 27 a 28 (obnova prevádzky a núdzová prevádzka a požiadavky na bezpečnosť),

článok 31 (zodpovednosť),

článok 32 (pravidlá dokazovania),

články 33 a 34 (trvanie účasti, ukončenie účasti a pozastavenie účasti) s výnimkou článku 34 ods. 1 písm. b),

článok 35 (uzavretie PM účtov), ak ho možno uplatniť,

článok 38 (povinnosť zachovávať mlčanlivosť),

článok 39 (požiadavky Únie na ochranu údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí a súvisiace otázky),

článok 40 (požiadavky na oznámenia),

článok 41 (zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb),

článok 44 (pravidlá týkajúce sa rozhodného práva, jurisdikcie a miesta plnenia).

3.   Dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú PI, musia byť v súlade s:

a)

prílohou II s výnimkou hlavy V a dodatkov VI a VII a

b)

článkom 18 prílohy IV.

4.   Odlišne od odseku 3 musia byť dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú PI, ale zúčtovávajú len platby v prospech svojich klientov, v súlade s:

a)

prílohou II s výnimkou hlavy V, článku 36 a dodatkov VI a VII a

b)

článkom 18 prílohy IV.

Článok 14

Financovanie a metodika nákladov

1.   Rada guvernérov ustanoví pravidlá, ktoré sa uplatňujú na financovanie SSP. Prebytok alebo schodok, ktorý vznikne v dôsledku fungovania SSP, sa medzi národné centrálne banky eurozóny rozdelí podľa kľúča na upisovanie základného imania ECB v súlade s článkom 29 štatútu ESCB.

2.   Rada guvernérov stanoví pre základné služby TARGET2 spoločnú metodiku nákladov a cenovú štruktúru.

Článok 15

Bezpečnostné ustanovenia

1.   Rada guvernérov podrobne upraví bezpečnostnú politiku a bezpečnostné požiadavky a kontroly pre SSP a počas prechodného obdobia pre technickú infraštruktúru domáceho účtu. Rada guvernérov tiež podrobne upraví zásady, ktoré sa uplatňujú na bezpečnosť certifikátov používaných na prístup prostredníctvom internetu.

2.   Centrálne banky Eurosystému dodržiavajú opatrenia uvedené v odseku 1 a zabezpečia, aby ich dodržiavali SSP.

Článok 16

Pravidlá auditu

Audit sa uskutočňuje v súlade so zásadami a dojednaniami ustanovenými v Pravidlách ESCB pre vykonávanie auditu, ktoré prijala Rada guvernérov.

Článok 17

Povinnosti v prípade pozastavenia alebo ukončenia účasti

1.   Centrálne banky Eurosystému okamžite bez predchádzajúceho upozornenia pozastavia alebo ukončia účasť účastníka v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, ak:

a)

sa voči účastníkovi začalo konkurzné konanie alebo

b)

účastník prestal spĺňať kritériá prístupu pre účasť v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2.

2.   Ak CB Eurosystému pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2 podľa odseku 1 alebo z dôvodov obozretnosti podľa článku 19, oznámi to bezodkladne všetkým ostatným CB Eurosystému, pričom poskytne nasledujúce údaje:

a)

názov účastníka, kód peňažnej finančnej inštitúcie a BIC;

b)

informácie, na ktorých NCB eurozóny založila svoje rozhodnutie, vrátane informácií alebo stanoviska získaného od príslušného orgánu dohľadu;

c)

prijaté opatrenie a navrhovaný časový rámec jeho uplatnenia.

Každá CB Eurosystému na žiadosť inej CB Eurosystému poskytne informácie týkajúce sa takéhoto účastníka vrátane informácií týkajúcich sa platieb jemu určených.

3.   CB Eurosystému, ktorá podľa odseku 1 pozastavila alebo ukončila účasť účastníka vo svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, berie na seba zodpovednosť voči ostatným CB Eurosystému, ak:

a)

následne povolí vyrovnanie platobných príkazov adresovaných účastníkom, ktorých účasť bola pozastavená alebo ukončená, alebo

b)

si neplní povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

4.   Povinnosti CB Eurosystému uvedené v odsekoch 1 až 3 sa uplatňujú aj v prípade pozastavenia alebo ukončenia používania ASI pridruženými systémami.

Článok 18

Postup pri zamietnutí žiadosti o účasť v TARGET2 z dôvodov obozretnosti

Ak CB Eurosystému zamietne podľa článku 8 ods. 4 písm. c) prílohy II z dôvodov obozretnosti žiadosť o pripojenie sa do TARGET2, informuje táto CB Eurosystému o takomto zamietnutí ECB.

Článok 19

Postup pri pozastavení, obmedzení alebo ukončení účasti v TARGET2 a prístupu k vnútrodennému úveru z dôvodov obozretnosti

1.   Ak NCB eurozóny pozastaví, obmedzí alebo ukončí prístup účastníka k vnútrodennému úveru podľa odseku 12 písm. d) prílohy III alebo ak CB Eurosystému pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2 podľa článku 34 ods. 2 písm. e) prílohy II, rozhodnutie, pokiaľ je to možné, nadobudne účinnosť v rovnaký čas vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

2.   NCB eurozóny poskytne bezodkladne príslušným orgánom dohľadu v členskom štáte NCB eurozóny informácie podľa článku 17 ods. 2 so žiadosťou, aby sa orgány dohľadu delili o informácie s orgánmi dohľadu v iných členských štátoch, v ktorých má účastník dcérsku spoločnosť alebo pobočku. Berúc do úvahy rozhodnutie podľa odseku 1, ostatné NCB eurozóny prijmú primerané opatrenia a bezodkladne o nich informujú ECB.

3.   Výkonná rada ECB môže navrhnúť Rade guvernérov, aby prijala rozhodnutie na zabezpečenie jednotného uplatňovania opatrení prijatých podľa odsekov 1 a 2.

4.   NCB eurozóny členských štátov, v ktorých sa má rozhodnutie vykonať, informujú účastníka o rozhodnutí a prijmú všetky potrebné vykonávacie opatrenia.

Článok 20

Postup pri spolupráci CB Eurosystému v súvislosti s administratívnymi alebo reštriktívnymi opatreniami

V súvislosti s implementáciou článku 39 ods. 3 prílohy II:

a)

každá CB Eurosystému bezodkladne poskytne všetky informácie, ktoré dostane v súvislosti s navrhovaným príkazom na úhradu, všetkým CB, ktorých sa to môže potenciálne týkať;

b)

každá CB Eurosystému, ktorá príjme od účastníka dôkazy o oznámení príslušnému orgánu alebo o súhlase príslušného orgánu, bezodkladne poskytne tieto dôkazy každej inej CB, ktorá vystupuje ako poskytovateľ platobných služieb platcu alebo príjemcu platby;

c)

CB Eurosystému, ktorá vystupuje ako poskytovateľ platobných služieb platcu, potom bezodkladne informuje platcu, že môže zadať príkaz na úhradu do TARGET2.

Článok 21

Obnova prevádzky

1.   Ak udalosti uvedené v článku 27 prílohy II ovplyvňujú prevádzku iných SSP modulov ako PM a ICM, dotknutá CB Eurosystému monitoruje a riadi takéto udalosti tak, aby sa predišlo narušeniu hladkého fungovania SSP.

2.   V prípade, že nastane udalosť, ktorá ovplyvní bežnú prevádzku PM a/alebo ICM, dotknutá CB Eurosystému o tom bezodkladne upovedomí koordinátora TARGET2, ktorý spoločne s manažérom pre vyrovnanie dotknutej CB Eurosystému rozhodne o ďalších krokoch, ktoré sa majú uskutočniť. Manažéri pre vyrovnanie TARGET2 sa dohodnú na tom, aké informácie by sa mali poskytnúť účastníkom TARGET2.

3.   CB Eurosystému oznámia zlyhanie účastníka koordinátorovi TARGET2, ak by takéto zlyhanie mohlo ovplyvniť vyrovnanie v pridružených systémoch alebo spôsobiť systémové riziko. Uzavretie SSP zvyčajne nemožno odložiť z dôvodu zlyhania účastníka.

4.   Zlyhanie, ktoré má vplyv na pridružený systém, oznámi na informačné účely CB Eurosystému koordinátorovi TARGET2. Koordinátor TARGET2 iniciuje telekonferenciu TARGET2 manažérov pre vyrovnanie, ak má zlyhanie nevyhnutný systémový dosah, najmä ak je cezhraničnej povahy.

5.   Ak došlo k zlyhaniu, ktoré má vplyv na pridružený systém, možno za výnimočných okolností pristúpiť k neskoršiemu uzavretiu SSP. Žiadosť o neskoršie uzavretie SSP zašle CB Eurosystému krízovým manažérom TARGET2.

Článok 22

Postup pri pohľadávkach v systéme náhrady škody v rámci TARGET2

1.   Postup na dosiahnutie náhrady škody ustanovený v dodatku II k prílohe II sa riadi v súlade s týmto článkom, ak Rada guvernérov nerozhodne inak.

2.   CB účastníka, ktorý požiada o náhradu škody, predbežne posúdi žiadosť o náhradu škody a komunikuje s účastníkom o tomto posúdení. S takouto CB spolupracujú iné dotknuté CB, ak je to potrebné na posúdenie nároku. Príslušná CB informuje ECB a všetky ostatné dotknuté CB hneď, ako sa dozvie o nároku.

3.   CB účastníka, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, v lehote deviatich týždňov od technickej nefunkčnosti TARGET2:

a)

pripraví správu o predbežnom posúdení, ktorá obsahuje posúdenie prijatých nárokov na náhradu škody, a

b)

predloží správu o predbežnom posúdení ECB a všetkým ostatným dotknutým CB.

4.   Rada guvernérov vykoná do piatich týždňov od prijatia správy o predbežnom posúdení záverečné posúdenie všetkých prijatých nárokov na náhradu škody a rozhodne o ponukách na náhradu škody, ktoré sa predložia dotknutým účastníkom. Do piatich pracovných dní od ukončenia záverečného posúdenia oznámi ECB výsledok záverečného posúdenia dotknutým CB. Tieto CB pošlú bezodkladne účastníkom informácie o výsledku záverečného posúdenia a prípadne o podrobnostiach ponúk na náhradu škody spolu s formulárom predstavujúcim akceptačný list.

5.   Do dvoch týždňov od uplynutia lehoty uvedenej v poslednej vete článku 4 písm. d) dodatku II k prílohe II CB oznámi ECB a všetkým ostatným dotknutým CB, ktoré ponuky na náhradu škody boli prijaté a ktoré boli odmietnuté.

6.   CB informujú ECB o každom nároku predloženom ich účastníkmi týmto CB, ktorý je mimo systému náhrady škody v rámci TARGET2, ale ktorý sa týka technickej nefunkčnosti TARGET2.

Článok 23

Postup pri stratách spôsobených technickou nefunkčnosťou TARGET2

1.   V prípade technickej nefunkčnosti TARGET2:

a)

Na strane platcu každá CB, v ktorej má platca vklad, má výhody v podobe určitého finančného zisku, ktorý predstavuje rozdiel medzi úrokovou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému a úrokovou sadzbou z vkladov, ktorý sa uplatňuje na mierny nárast použitia jednodňových sterilizačných obchodov za obdobie technickej nefunkčnosti TARGET2 a do výšky nevyrovnaných platobných príkazov. Ak platcovi zostanú neúročené prebytočné zdroje, finančný zisk sa rovná úrokovej sadzbe pre hlavné refinančné operácie Eurosystému, ktoré sa uplatňujú na sumu neúročených prebytočných zdrojov za obdobie technickej nefunkčnosti TARGET2 a do výšky nevyrovnaných platobných príkazov.

b)

Na strane príjemcu platby CB, od ktorej si príjemca platby požičal s použitím jednodňových refinančných obchodov, má určitý finančný zisk, ktorý sa rovná rozdielu medzi úrokovou sadzbou pre jednodňové refinančné obchody a úrokovou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému, ktorý sa uplatňuje na mierny nárast použitia jednodňových refinančných obchodov za obdobie technickej nefunkčnosti TARGET2 a do výšky nevyrovnaných platobných príkazov.

2.   Finančný zisk ECB predstavujú:

a)

zárobky v súvislosti s pripojenými NCB, ktoré vyplývajú z rôzneho úročenia zostatkov na konci dňa týchto pripojených NCB vo vzťahu k ECB, a

b)

hodnotu sankčného úroku, ktorý ECB prijme od pripojených NCB vždy, keď niektorá z týchto pripojených NCB uloží sankciu účastníkovi pre nesplatenie vnútrodenného úveru včas, ako je to uvedené v dohode medzi CB Eurosystému a pripojenými NCB.

3.   CB združia finančný zisk uvedený v odsekoch 1 a 2 a táto suma sa použije na vyplatenie tých CB, ktoré mali náklady spojené s náhradou škody pre účastníkov. Zostávajúci finančný zisk alebo náklady, ktoré vzniknú CB pri vyplácaní náhrady škody svojim účastníkom, sa rozdelia medzi CB Eurosystému na základe kľúča na upisovanie kapitálu ECB.

Článok 24

Práva týkajúce sa zabezpečenia vo vzťahu k peňažným prostriedkom na podúčtoch a zábezpeka v rámci Eurosystému

1.   Na účely vyrovnania platobných pokynov týkajúcich sa pridruženého systému každá CB Eurosystému, ktorá otvorila podúčty pre svojich účastníkov, zabezpečí, aby zostatky na týchto podúčtoch (vrátane zvýšenia alebo zníženia zmrazeného zostatku v dôsledku pripísania platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovania na jeho ťarchu alebo v dôsledku prevodov likvidity v prospech podúčtu), ktoré sú zmrazené počas cyklu spracovania pridruženého systému, sa mohli použiť na vyrovnanie platobných pokynov týkajúcich sa pridruženého systému. Platí to bez ohľadu na akékoľvek konkurzné konania týkajúce sa príslušného účastníka a bez ohľadu na akékoľvek uplatnenie nároku týkajúce sa podúčtu takéhoto účastníka.

2.   Vždy pri prevode likvidity na podúčet účastníka, a ak CB Eurosystému nie je CB pridruženého systému, takáto CB Eurosystému potvrdí (prostredníctvom správy „začiatok cyklu“) príslušnému pridruženému systému zmrazenie zostatkov na podúčte, a tým, že tak urobí, zaručuje CB pridruženého systému platbu do výšky tohto zostatku. Toto potvrdenie zmrazenia pridruženému systému predstavuje právne záväzný prejav vôle CB pridruženého systému, že zaručuje pridruženému systému platbu do výšky zmrazeného zostatku. Potvrdením zvýšenia alebo zníženia zmrazeného zostatku pri pripísaní platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovania na jeho ťarchu alebo pri prevode likvidity v prospech podúčtu, tak CB Eurosystému, ktoré nie je CB pridruženého systému, ako aj CB pridruženého systému deklarujú zvýšenie alebo zníženie zábezpeky vo výške platby. Obe zábezpeky sú neodvolateľné, nepodmienené a splatné na prvé požiadanie Takéto zábezpeky a zmrazenie zostatkov sa skončia oznámením pridruženého systému, že vyrovnanie bolo dokončené (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).

ODDIEL IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Riešenie sporov a rozhodné právo

1.   V prípade sporu medzi centrálnymi bankami Eurosystému v súvislosti s týmto usmernením sa dotknuté strany pokúsia vyriešiť spor v súlade s Memorandom o porozumení o postupe pri riešení sporov v rámci ESCB.

2.   Ak nemožno spor týkajúci sa rozdelenia úloh medzi úroveň 2 a úroveň 3 vyriešiť dohodou medzi dotknutými stranami, rozhodne o tomto spore odchylne od odseku 1 Rada guvernérov.

3.   V prípade, ak ide o druh sporu, ktorý je uvedený v odseku 1, práva a povinnosti dotknutých strán sa v prvom rade určia na základe pravidiel a postupov ustanovených v tomto usmernení. Pri sporoch týkajúcich sa platieb medzi systémami, ktoré sú súčasťou TARGET2, je doplnkovým zdrojom právo členského štátu, v ktorom je sídlo centrálnej banky Eurosystému príjemcu platby, za predpokladu, že uvedené právo nie je v rozpore s týmto usmernením.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 7. decembra 2012. Uplatňuje sa od 1. januára 2013 v súlade s prechodnými ustanoveniami uvedenými v článku 27.

2.   Usmernenie ECB/2007/2 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2013.

3.   Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 27

Prechodné a iné ustanovenia

1.   Účty otvorené mimo PM národnej centrálnej banky eurozóny pre úverové inštitúcie a pridružené systémy sa spravujú pravidlami takejto NCB eurozóny s výhradou ustanovení tohto usmernenia, ktoré sa vzťahujú na domáce účty, a iných rozhodnutí Rady guvernérov. Účty otvorené mimo PM národnou centrálnou bankou eurozóny pre iné subjekty ako úverové inštitúcie a pridružené systémy sa spravujú pravidlami takejto NCB eurozóny.

2.   Každá CB Eurosystému môže počas svojho prechodného obdobia pokračovať vo vyrovnaní platieb a iných transakcií na svojich domácich účtoch vrátane týchto platieb:

a)

platieb medzi úverovými inštitúciami;

b)

platieb medzi úverovými inštitúciami a pridruženými systémami a

c)

platieb vo vzťahu k operáciám Eurosystému na voľnom trhu.

3.   Uplynutím prechodného obdobia zanikne:

a)

registrácia adresovateľného držiteľa BIC centrálnou bankou Eurosystému v prípade subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) prílohy II;

b)

nepriama účasť pri CB Eurosystému a

c)

vyrovnanie všetkých platieb uvedených v odseku 2 písm. a) až c) na domácich účtoch.

Článok 28

Adresáti, implementačné opatrenia a výročné správy

1.   Toto usmernenie sa uplatňuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

2.   NCB eurozóny zašlú ECB do 20. decembra 2012 opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať na dosiahnutie súladu s článkom 39 prílohy II, s dodatkom VI k prílohe II, s bodom 9 písm. a) a bodom 12 písm. a) bodom v) a bodom 13 prílohy III, s bodom 18 podbodom 1 písm. c) bodom ii) prílohy IV a s dodatkom IIA k prílohe V tohto usmernenia.

3.   ECB pripravuje výročné správy o celkovom fungovaní TARGET2 na preskúmanie Rade guvernérov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. decembra 2012

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Súčasná politika Eurosystému v oblasti umiestnenia infraštruktúr je ustanovená v nasledujúcich dokumentoch, ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB: www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. novembra 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. septembra 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. júla 2007; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area‘ “ z 20. novembra 2008; e) „The Eurosystem oversight policy framework“ z júla 2011.

(4)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 71.


PRÍLOHA I

SYSTÉM RIADENIA TARGET2

Úroveň 1 – Rada guvernérov

Úroveň 2 – centrálne banky Eurosystému

Úroveň 3 – národné centrálne banky poskytujúce SSP

0.   Všeobecné ustanovenia

Úroveň 1 má právomoc rozhodovať s konečnou platnosťou o domácich a cezhraničných otázkach TARGET2 a je zodpovedná za zabezpečenie plnenia verejnej funkcie TARGET2

Úroveň 2 má subsidiárnu právomoc vo vzťahu k otázkam, ktoré úroveň 1 ponechá na ich diskrečnú právomoc

Úroveň 3 prijíma rozhodnutia o dennom fungovaní Jednotnej spoločnej platformy (SSP) na základe úrovne služieb, ktoré sú vymedzené v dohode uvedenej v článku 7 ods. 6 tohto usmernenia

1.   Politika v oblasti nákladov a cien

rozhodovanie o spoločnej metodike nákladov

rozhodovanie o jednotnej cenovej štruktúre

rozhodovanie o cenách doplnkových služieb a/alebo modulov

(nevzťahuje sa)

2.   Úroveň služieb

rozhodovanie o základných službách

rozhodovanie o doplnkových službách a/alebo moduloch

poskytovanie vstupov podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

3.   Riadenie rizík

rozhodovanie o všeobecnom rámci riadenia rizík a akceptovaní zostávajúcich rizík

samotné vykonávanie riadenia rizík

analyzovanie rizík a ich následné sledovanie

poskytovanie informácií potrebných pre analýzy rizík podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

4.   Riadenie a financovanie

vymedzenie pravidiel vlastníctva, rozhodovania a financovania SSP

vytvorenie právneho rámca Európskeho systému centrálnych bánk pre TARGET2 a zabezpečenie jeho zodpovedajúcej implementácie

vypracovanie pravidiel o riadení a financovaní, o ktorých rozhodla úroveň 1

zostavenie rozpočtu, jeho schválenie a plnenie

vlastníctvo a/alebo kontrola aplikácie

zoskupenie peňažných prostriedkov a kompenzácia služieb

poskytovanie údajov o výdavkoch za poskytovanie služieb úrovni 2

5.   Vývoj

uskutočnenie konzultácií s úrovňou 2 o umiestnení SSP

schvaľovanie celkového plánu projektu

rozhodovanie o prvotnej podobe a vývoji SSP

rozhodovanie o otázke, či vytvoriť úplne novú platformu v porovnaní s jej vytvorením na základe existujúcej platformy

rozhodovanie o výbere prevádzkovateľa SSP

uzavretie úrovne služieb SSP po dohode s úrovňou 3

rozhodovanie o umiestnení SSP po porade s úrovňou 1

schvaľovanie metodiky pre proces špecifikácie a výstupov úrovne 3, ktoré sa považujú za vhodné, na účely špecifikácie a následného testovania a akceptovania výrobku (najmä všeobecné a podrobné užívateľské špecifikácie)

vypracovanie plánu projektu podľa jednotlivých etáp

zhodnotenie a akceptovanie výstupov

vypracovanie skúšobných scenárov

koordinácia testov centrálnych bánk a užívateľov v úzkej spolupráci s úrovňou 3

navrhnutie prvotnej podoby SSP

navrhnutie riešenia otázky, či vytvoriť úplne novú platformu, alebo ju vytvoriť na základe existujúcej platformy

navrhnutie umiestnenia SSP

vypracovanie všeobecných a podrobných funkčných špecifikácií (interné podrobné funkčné špecifikácie a užívateľské podrobné funkčné špecifikácie)

vypracovanie podrobných technických špecifikácií

poskytovanie úvodného a priebežného vstupu k plánovaniu a kontrole projektu podľa jednotlivých etáp

technická a prevádzková podpora pre testovanie (testovanie SSP, vstup k scenárom, ktoré súvisia so SSP, podpora centrálnych bánk Eurosystému pri ich testovaní SSP)

6.   Implementácia a prechod

rozhodovanie o stratégii prechodu

príprava a koordinácia prechodu na SSP v úzkej spolupráci s úrovňou 3

poskytovanie vstupu k otázkam týkajúcim sa prechodu v súlade s požiadavkami úrovne 2

vykonávanie činností, ktoré súvisia s prechodom na SSP; dodatočná podpora pre pristupujúce národné centrálne banky

7.   Prevádzka

riadenie závažných krízových situácií

udeľovanie povolení na vznik a prevádzku simulátora TARGET2

určenie certifikačných orgánov na udeľovanie certifikátov na prístup prostredníctvom internetu

podrobná úprava bezpečnostných politík, požiadaviek a kontrol pre SSP

podrobná úprava zásad, ktoré sa uplatňujú na bezpečnosť certifikátov používaných na prístup prostredníctvom internetu

riadenie so zreteľom na povinnosti vlastníka systému

udržiavanie kontaktov s užívateľmi na európskej úrovni (s výhradou výlučnej zodpovednosti centrálnych bánk Eurosystému za obchodné vzťahy s ich klientmi) a monitorovanie dennej užívateľskej činnosti z obchodného hľadiska (úloha centrálnych bánk Eurosystému)

monitorovanie obchodného vývoja

rozpočtovanie, financovanie, fakturácia (úloha CB Eurosystému) a iné administratívne úlohy

riadenie systému na základe dohody uvedenej v článku 7 ods. 6 tohto usmernenia


PRÍLOHA II

HARMONIZOVANÉ PODMIENKY ÚČASTI V TARGET2

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto harmonizovaných podmienok (ďalej len „podmienky“) sa uplatňujú nasledujúce pojmy:

„adresovateľným držiteľom BIC“ (addressable BIC holder) sa rozumie subjekt, ktorý: a) je držiteľom identifikačného kódu spoločnosti (BIC); b) nie je uznaný ako nepriamy účastník a c) je korešpondentom alebo klientom priameho účastníka alebo pobočkou priameho alebo nepriameho účastníka a je schopný zadávať platobné príkazy do systému, ktorý je súčasťou TARGET2, a z tohto systému prijímať platby prostredníctvom priameho účastníka,

„CAI režimom“ (CAI mode) sa rozumie poskytovanie konsolidovanej informácie o skupine PM účtov prostredníctvom ICM,

„CAI skupinou“ (CAI group) sa rozumie skupina zložená z účastníkov TARGET2, ktorí využívajú CAI režim,

„CB Eurosystému“ (Eurosystem CB) sa rozumie ECB alebo NCB eurozóny,

„centrálnymi bankami (CB)“ [central banks (CBs)] sa rozumejú centrálne banky Eurosystému a pripojené národné centrálne banky,

„členom skupiny AL“ (AL group member) sa rozumie účastník TARGET2, ktorý uzavrel dohodu AL,

„domácim účtom“ (Home Account) sa rozumie účet, ktorý CB otvorí mimo PM pre subjekt, ktorý je spôsobilý stať sa nepriamym účastníkom,

„dostupnou likviditou“ (alebo „likviditou“) [available liquidity (or liquidity)] sa rozumie kreditný zostatok na PM účte účastníka TARGET2, a ak to možno uplatniť, akákoľvek vnútrodenná úverová linka poskytnutá príslušnou CB vo vzťahu k takémuto účtu,

„formulárom pre zber statických údajov“ (static data collection form) sa rozumie formulár vytvorený [vložiť názov CB] na účely registrácie žiadateľov o služby TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a na účely registrácie akýchkoľvek zmien, ktoré súvisia s poskytovaním takýchto služieb,

„identifikačným kódom spoločnosti (BIC)“ [Business Identifier Code (BIC)] sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362,

„informačným a kontrolným modulom (ICM)“ [Information and Control Module (ICM)] sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje účastníkom získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a iniciovať platobné príkazy v prípade núdzovej prevádzky,

„investičnou spoločnosťou“ (investment firm) sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 4 ods. 1 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (1)] s výnimkou inštitúcií uvedených v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice 2004/39/ES], za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je:

a)

povolená a dohliadaná príslušným uznaným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2004/39/ES, a

b)

oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú položky 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2004/39/ES],

„jednodňovou refinančnou sadzbou“ (marginal lending rate) sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody,

„jednodňovým refinančným obchodom“ (marginal lending facility) sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z CB Eurosystému pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe,

„jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ [Single Shared Platform (SSP)] sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce SSP,

„konkurzným konaním“ (insolvency proceedings) sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (2),

„manažérom CAI skupiny“ (CAI group manager) sa rozumie člen CAI skupiny vymenovaný ostatnými členmi CAI skupiny na monitorovanie a distribúciu likvidity, ktorá je dostupná v rámci CAI skupiny počas pracovného dňa,

„manažérom skupiny AL“ (AL group manager) sa rozumie člen skupiny AL vymenovaný ostatnými členmi skupiny AL na riadenie likvidity, ktorá je dostupná v rámci skupiny AL počas pracovného dňa,

„modulom núdzovej prevádzky“ (Contingency Module) sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje spracovanie kritických a veľmi kritických platieb v prípadoch núdzovej prevádzky,

„multiadresným prístupom“ (multi-addressee access) sa rozumie možnosť, na základe ktorej môžu pobočky alebo úverové inštitúcie usadené v EHP vstupovať do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, zadávaním platobných príkazov a/alebo prijímaním platieb priamo zo systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo do tohto systému; táto možnosť oprávňuje uvedené subjekty zadávať ich platobné príkazy prostredníctvom PM účtu priameho účastníka bez zásahu tohto účastníka,

„národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ (SSP-providing NCBs) sa rozumejú: Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia ako národné centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému,

„nepriamym účastníkom“ (indirect participant) sa rozumie úverová inštitúcia usadená v EHP, ktorá uzavrela dohodu s priamym účastníkom o zadávaní platobných príkazov a prijímaní platieb prostredníctvom PM účtu tohto priameho účastníka a ktorá bola za nepriameho účastníka uznaná systémom, ktorý je súčasťou TARGET2,

„nevyrovnaným platobným príkazom“ (non-settled payment order) sa rozumie platobný príkaz, ktorý nie je vyrovnaný v ten istý pracovný deň, keď je prijatý,

„platcom“ (payer) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 39 tejto prílohy rozumie účastník TARGET2, na ťarchu PM účtu ktorého sa zaúčtuje určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

„platobným modulom (PM)“ [Payments Module (PM)] sa rozumie SSP modul, v rámci ktorého sa na PM účtoch zúčtovávajú platby účastníkov TARGET2,

„platobným príkazom“ (payment order) sa rozumie prevodný príkaz na úhradu, príkaz na prevod likvidity alebo príkaz na inkaso,

„PM účtom“ (PM account) sa rozumie účet, ktorého majiteľom je účastník TARGET2 v PM vedený CB a ktorý je pre účastníka TARGET2 potrebný na:

a)

zadávanie platobných príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b)

vyrovnanie takýchto platieb s touto CB,

„pobočkou“ (branch) sa rozumie pobočka v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (3)],

„podrobnými funkčnými užívateľskými špecifikáciami (UDFS)“ [User Detailed Functional Specifications (UDFS)] sa rozumie najnovšia verzia UDFS, ktorá je technickou dokumentáciou obsahujúcou podrobnosti o spôsoboch interakcie účastníka a TARGET2,

„poskytovateľom sieťových služieb“ (network service provider) sa rozumie podnik poverený Radou guvernérov ECB poskytovať pripojenia prostredníctvom počítačovej siete na účely zadávania platobných správ v TARGET2,

„povolením na inkaso“ (direct debit authorization) sa rozumie všeobecný pokyn platcu jeho CB oprávňujúci a zaväzujúci túto CB zúčtovať určitú sumu na ťarchu účtu platcu na základe príkazu na inkaso zo strany príjemcu platby,

„pozastavením“ (suspension) vo vzťahu k účastníkovi sa rozumie dočasné zmrazenie práv a povinností účastníka na dobu určenú [vložiť názov CB],

„pracovným dňom“ (business day) sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku V,

„prevodným príkazom na úhradu“ (credit transfer order) sa rozumie pokyn platcu na sprístupnenie peňažných prostriedkov príjemcovi platby prostredníctvom zaúčtovania na PM účet,

„pridruženým systémom“ (ancillary system) sa rozumie systém spravovaný subjektom usadeným v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a spĺňa požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v eurách, tak ako sa tieto požiadavky priebežne menia a dopĺňajú a uverejňujú na internetových stránkach ECB (4), a v ktorom sa vymieňajú a/alebo klírujú platby a/alebo finančné nástroje, zatiaľ čo výsledné peňažné záväzky sa zúčtovávajú v TARGET2 v súlade s usmernením (ECB/2012/27) o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (5) a dvojstrannými dojednaniami medzi pridruženým systémom a príslušnou CB Eurosystému,

„pripojenou CB“ (connected CB) sa rozumie národná centrálna banka (NCB), ktorá nie je CB Eurosystému a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody,

„príjemcom platby“ (payee) sa okrem použitia tohto pojmu v článku 39 tejto prílohy rozumie účastník TARGET2, v prospech PM účtu ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok vyrovnania platobného príkazu,

„príkazom na inkaso“ (direct debit instruction) sa rozumie príkaz príjemcu platby zadaný jeho CB, na základe ktorého CB platcu zaúčtuje na ťarchu účtu platcu sumu určenú v príkaze na základe povolenia na inkaso,

„príkazom na prevod likvidity“ (liquidity transfer order) sa rozumie platobný príkaz, ktorého hlavným účelom je prevod likvidity medzi rôznymi účtami toho istého účastníka alebo v rámci CAI skupiny, alebo skupiny AL,

„prípadom neplnenia“ (event of default) sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany účastníka podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek iných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto účastníkom a [vložiť názov CB] alebo ktoroukoľvek inou CB, vrátane:

a)

prípadu, keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu ustanovené v článku 4 alebo požiadavky ustanovené v článku 8 ods. 1 písm. a) bode i);

b)

prípadu, keď sa voči účastníkovi začalo konkurzné konanie;

c)

prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d)

prípadu, keď účastník vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ktorúkoľvek časť svojich dlhov alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e)

prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania účastníka so svojimi veriteľmi;

f)

prípadu platobnej neschopnosti účastníka alebo ak účastník nie je schopný splácať svoje dlhy alebo ak ho za takého považuje jeho CB;

g)

prípadu, ak je kreditný zostatok na PM účte účastníka alebo všetky aktíva účastníka, alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov účastníka;

h)

prípadu, ak bola účastníkovi pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, alebo ak bola účasť účastníka v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, ukončená;

i)

prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené účastníkom alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené účastníkom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé;

j)

prípadu postúpenia všetkých aktív účastníka alebo ich podstatnej časti,

„režimom AL“ (AL mode) sa rozumie zoskupovanie dostupnej likvidity na PM účtoch,

„riadiacou NCB“ (managing NCB) sa rozumie NCB AL systému, ktorý je súčasťou TARGET2, ktorého účastníkom je manažér skupiny AL,

„skupinou“ (group) sa rozumie:

a)

zoskupenie úverových inštitúcií zahrnutých v konsolidovaných finančných výkazoch materskej spoločnosti, ak je materská spoločnosť povinná predkladať konsolidované finančné výkazy podľa Medzinárodných účtovných štandardov 27 (IAS 27) prijatých podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2238/2004 (6), a pozostáva buď: i) z materskej spoločnosti a jednej alebo viacerých dcérskych spoločností, alebo ii) z dvoch alebo viacerých dcérskych spoločností materskej spoločnosti, alebo

b)

zoskupenie úverových inštitúcií, ako je uvedené v písmene a) bodoch i) alebo ii), ak materská spoločnosť nepredkladá konsolidované finančné výkazy v súlade s IAS 27, ale môže spĺňať kritériá vymedzené v IAS 27 pre zahrnutie do konsolidovaných finančných výkazov s výhradou overenia CB priameho účastníka alebo v prípade člena skupiny AL riadiacej NCB;

c)

dvojstranná alebo mnohostranná sieť úverových inštitúcií, ktorá je: i) organizovaná prostredníctvom právneho rámca, ktorý určuje pridruženie úverovej inštitúcie k takejto sieti, alebo ii) charakteristická samostatne vytvoreným mechanizmom spolupráce (presadzovanie, podpora a zastupovanie obchodných záujmov svojich členov) a/alebo hospodárskou solidaritou, ktorá prekračuje rámec štandardnej spolupráce bežnej medzi úverovými inštitúciami, ak takáto spolupráca a solidarita je povolená internými predpismi alebo stanovami úverových inštitúcií alebo ustanovená na základe osobitných dohôd,

a v každom prípade uvedenom v písmene c) považovaná za subjekt tvoriaci skupinu na základe žiadosti schválenej Radou guvernérov ECB,

„skupinou AL“ (AL group) sa rozumie skupina zložená z členov skupiny AL, ktorí využívajú režim AL,

„skutočnosťou, ktorá zakladá uplatnenie nároku“ (enforcement event) sa rozumie so zreteľom na člena skupiny AL: a) akýkoľvek prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1; b) akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2, v súvislosti s ktorými sa s ohľadom na závažnosť prípadu neplnenia alebo takejto skutočnosti [vložiť názov CB] rozhodla, že [vložiť, ak je uplatniteľné: [by sa malo vykonať záložné právo v súlade s článkom 25b] [by sa mal uplatniť nárok z kolaterálu v súlade s článkom 25c] a by sa malo uskutočniť započítanie pohľadávok v súlade s článkom 26, alebo c) rozhodnutie o pozastavení alebo ukončení prístupu k vnútrodennému úveru,

„správou vysielanou ICM“ (ICM broadcast message) sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine účastníkov TARGET2 prostredníctvom ICM,

„stanoviskom k spôsobilosti“ (capacity opinion) sa rozumie špecifické stanovisko týkajúce sa účastníka, ktoré obsahuje zhodnotenie jeho právnej spôsobilosti prijať a plniť svoje záväzky podľa týchto podmienok,

„subjektom verejného sektora“ (public sector body) sa rozumie subjekt, ktorý je súčasťou „verejného sektora“ vymedzeného v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (7),

„systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ (TARGET2 component system) sa rozumie ktorýkoľvek zo systémov hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS) centrálnych bánk, ktorý je súčasťou TARGET2,

„TARGET2“ (TARGET2) sa rozumie celok pozostávajúci zo všetkých systémov centrálnych bánk, ktoré sú súčasťou TARGET2,

„TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) sa rozumie systém, ktorý je súčasťou TARGET2 [vložiť názov CB],

„TARGET2 CUG“ (TARGET2 CUG) sa rozumie podskupina klientov poskytovateľa sieťových služieb, ktorí sú zoskupení na účely využívania príslušných služieb a výrobkov poskytovateľa sieťových služieb v rámci prístupu do PM,

„technickou nefunkčnosťou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) sa rozumejú akékoľvek ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov používaných TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá znemožňuje vykonávať a dokončiť spracovanie platieb v TARGET2- [vložiť odkaz na CB/krajinu] v ten istý deň,

„účastníkom“ (alebo „priamym účastníkom“) [participant (or direct participant)] sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu v [vložiť názov CB],

„účastníkom TARGET2“ (TARGET2 participant) sa rozumie akýkoľvek účastník v ktoromkoľvek systéme, ktorý je súčasťou TARGET2,

„účastníkom zadávajúcim príkaz“ (instructing participant) sa rozumie účastník TARGET2, ktorý inicioval platobný príkaz,

„úverovou inštitúciou“ (credit institution) sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 4 ods. 1 písm. a), a ak ho možno uplatniť, článok 2 smernice 2006/48/ES], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom,

„vstupnou dispozíciou“ (entry disposition) sa rozumie štádium spracovania platieb, počas ktorého sa TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] snaží zúčtovať platobný príkaz, ktorý bol prijatý podľa článku 14, prostredníctvom špecifických postupov, ako je uvedené v článku 20,

„vnútrodenným úverom“ (intraday credit) sa rozumie úver poskytovaný na obdobie kratšie ako jeden pracovný deň.

Článok 2

Dodatky

1.   Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú aj nasledujúce dodatky:

 

Dodatok I: Technické špecifikácie na spracúvanie platobných príkazov

 

Dodatok II: Systém náhrady škody v rámci TARGET2

 

Dodatok III: Podmienky pre stanoviská k spôsobilosti a národné stanoviská

 

Dodatok IV: Obnova prevádzky a núdzová prevádzka

 

Dodatok V: Harmonogram prevádzky

 

Dodatok VI: Rozpis poplatkov a fakturácia

 

Dodatok VII: Dohoda o zoskupenej likvidite

2.   V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi obsahom niektorého z dodatkov a obsahom niektorého iného ustanovenia týchto podmienok sa prednostne použijú tieto iné ustanovenia podmienok.

Článok 3

Všeobecný opis TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a TARGET2

1.   TARGET2 umožňuje hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky.

2.   V TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spracúvajú tieto platobné príkazy:

a)

platobné príkazy, ktoré priamo vyplývajú z operácií menovej politiky Eurosystému alebo ktoré sa vykonávajú v súvislosti s uvedenými operáciami;

b)

vyrovnanie eurovej strany devízových operácií týkajúcich sa Eurosystému;

c)

vyrovnanie cezhraničných veľkoobjemových nettingových platobných systémov spracúvajúcich prevody eura;

d)

vyrovnanie prevodov eura, ktoré vyplývajú z transakcií v eurách v retailových platobných systémoch systémového významu, a

e)

akékoľvek iné platobné príkazy v eurách určené účastníkom TARGET2.

3.   TARGET2 je vytvorený a funguje na základe SSP. Technické nastavenie a vlastnosti SSP špecifikuje Eurosystém. Služby SSP zabezpečujú národné centrálne banky poskytujúce SSP v prospech centrálnych bánk Eurosystému podľa osobitných dohôd.

4.   [vložiť názov CB] je poskytovateľom služieb podľa týchto podmienok. Konanie národných centrálnych bánk poskytujúcich SSP a ich opomenutie konať sa považuje za konanie a opomenutie konať [vložiť názov CB], za ktoré na seba berie zodpovednosť v súlade s nižšie uvedeným článkom 31. Účasť podľa týchto podmienok nezakladá zmluvný vzťah medzi účastníkmi a národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP, ak tieto banky konajú z uvedeného titulu. Pokyny, správy alebo informácie, ktoré účastník dostane od SSP alebo pošle SSP, týkajúce sa služieb poskytovaných podľa týchto podmienok, sa považujú za prijaté alebo poslané [vložiť názov CB].

5.   TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov zloženú zo všetkých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a sú označené ako „systémy“ podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES. TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je označený ako „systém“ podľa [vložiť príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 98/26/ES].

6.   Účasť v TARGET2 sa uskutočňuje prostredníctvom účasti v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti účastníkov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [vložiť názov CB]. Pravidlá týkajúce sa spracúvania platobných príkazov (hlava IV) sa vzťahujú na všetky zadané platobné príkazy alebo prijaté platby od ktoréhokoľvek účastníka TARGET2.

HLAVA II

ÚČASŤ

Článok 4

Kritériá prístupu

1.   Tieto typy subjektov sú oprávnené na priamu účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]:

a)

úverové inštitúcie usadené v EHP vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP;

b)

úverové inštitúcie usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP;

c)

národné centrálne banky členských štátov a ECB

za predpokladu, že voči subjektom uvedeným v písmenách a) a b) neboli Radou Európskej únie ani členskými štátmi prijaté reštriktívne opatrenia podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článku 75 alebo článku 215 zmluvy, ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2.

2.   [Vložiť názov CB] môže na základe vlastného uváženia uznať za priamych účastníkov tiež tieto subjekty:

a)

pokladničné správy ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov aktívne na peňažných trhoch;

b)

subjekty verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

c)

investičné spoločnosti usadené v EHP;

d)

subjekty, ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení;

e)

úverové inštitúcie alebo akékoľvek subjekty typov, ktoré sú vymenované v písmenách a) až d), v oboch prípadoch, ak sú usadené v krajine, s ktorou Únia uzavrela menovú dohodu umožňujúcu takýmto subjektom prístup do platobných systémov v Únii, podliehajúc podmienkam ustanoveným v tejto menovej dohode, a za predpokladu, že príslušný právny rámec, ktorý sa uplatňuje v danej krajine, zodpovedá príslušnej legislatíve Únie.

3.   Inštitúcie elektronických peňazí v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (8)] nie sú oprávnené zúčastňovať sa na TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 5

Priami účastníci

1.   Priami účastníci v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musia spĺňať požiadavky ustanovené v článku 8 ods. 1 a 2. Musia mať aspoň jeden PM účet v [vložiť názov CB].

2.   Priami účastníci môžu určiť adresovateľných držiteľov BIC bez ohľadu na miesto ich usadenia.

3.   Priami účastníci môžu určiť subjekty za nepriamych účastníkov za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 6.

4.   Multiadresný prístup prostredníctvom pobočiek možno poskytnúť takto:

a)

Úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), ktorá bola uznaná za priameho účastníka, môže udeliť prístup k svojmu PM účtu jednej alebo viacerým svojim pobočkám usadeným v EHP, aby priamo zadávali platobné príkazy a/alebo prijímali platby, za predpokladu, že [vložiť názov CB] bola zodpovedajúcim spôsobom informovaná.

b)

Ak bola pobočka úverovej inštitúcie uznaná za priameho účastníka, ostatné pobočky toho istého právneho subjektu a/alebo jeho ústredie, v oboch prípadoch za predpokladu, že sú usadené v EHP, môžu mať prístup k PM účtu tejto pobočky za predpokladu, že informovali [vložiť názov CB].

Článok 6

Nepriami účastníci

1.   Úverové inštitúcie usadené v EHP môžu uzavrieť zmluvu s jedným priamym účastníkom, ktorý je buď úverovou inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), alebo CB, s cieľom zadávať platobné príkazy a/alebo prijímať platby a ich vyrovnania prostredníctvom PM účtu tohto priameho účastníka. TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] uzná nepriamych účastníkov formou registrácie takejto nepriamej účasti v adresári TARGET2, ktorý je uvedený v článku 9.

2.   Ak priamy účastník, ktorý je úverovou inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), a nepriamy účastník patria do rovnakej skupiny, priamy účastník môže výslovne splnomocniť nepriameho účastníka na priame používanie PM účtu priameho účastníka, aby zadával platobné príkazy a/alebo prijímal platby formou multiadresného prístupu v rámci skupiny.

Článok 7

Zodpovednosť priameho účastníka

1.   S cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek pochybnostiam sa platobné príkazy zadané nepriamym účastníkom alebo platby ním prijaté podľa článku 6, ako aj pobočkami podľa článku 5 ods. 4 považujú za zadané alebo prijaté samotným priamym účastníkom.

2.   Priamy účastník je viazaný takýmito platobnými príkazmi bez ohľadu na ich obsah alebo akýkoľvek nesúlad so zmluvnými alebo inými dojednaniami medzi týmto účastníkom a ktorýmkoľvek zo subjektov uvedených v odseku 1.

Článok 8

Konanie o žiadosti

1.   Na pripojenie sa do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadajúci účastníci musia:

a)

spĺňať tieto technické požiadavky:

i)

nainštalovať, spravovať, prevádzkovať a monitorovať, ako aj zaistiť bezpečnosť IT infraštruktúry na pripojenie sa do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a zadávanie platobných príkazov do tohto systému. Do vykonávania týchto činností môžu žiadajúci účastníci zapojiť tretie osoby, ale ich zodpovednosť zostáva výlučná. Žiadajúci účastníci najmä uzavrú dohodu s poskytovateľom sieťových služieb, aby získali potrebné pripojenie a vstupy v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v dodatku I, a

ii)

vykonať testy požadované [vložiť názov CB] a

b)

spĺňať tieto právne požiadavky:

i)

predložiť stanovisko k spôsobilosti vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] neprijala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto stanovisku k spôsobilosti, a

ii)

v prípade subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) predložiť národné stanovisko vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] neprijala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto národnom stanovisku.

2.   Žiadatelia podávajú žiadosť písomne [vložiť názov CB], pričom pripoja aspoň tieto dokumenty/informácie:

a)

vyplnené formuláre pre zber statických údajov, ktoré poskytuje [vložiť názov CB];

b)

stanovisko k spôsobilosti, ak ho požaduje [vložiť názov CB], a

c)

národné stanovisko, ak ho požaduje [vložiť názov CB].

3.   [Vložiť názov CB] môže tiež požadovať dodatočnú informáciu, ktorú považuje za potrebnú na rozhodnutie o žiadosti.

4.   [Vložiť názov CB] zamietne žiadosť, ak:

a)

nie sú splnené kritériá prístupu uvedené v článku 4;

b)

najmenej jedno kritérium pre účasť uvedené v odseku 1 nie je splnené a/alebo

c)

na základe posúdenia [vložiť názov CB] by takáto účasť ohrozila celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo by ohrozila plnenie úloh [vložiť názov CB], ako sú uvedené v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto účasť predstavuje riziko z dôvodov obozretnosti.

5.   [vložiť názov CB] oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia [vložiť názov CB]. Ak [vložiť názov CB] požaduje dodatočné informácie podľa odseku 3, rozhodnutie sa oznámi do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií [vložiť názov CB] od žiadateľa. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

Článok 9

Adresár TARGET2

1.   Adresár TARGET2 je databázou bankových identifikačných kódov, ktorá sa používa na nasmerovanie platobných príkazov určených:

a)

účastníkom TARGET2 a ich pobočkám s multiadresným prístupom;

b)

nepriamym účastníkom TARGET2 vrátane tých s multiadresným prístupom a

c)

adresovateľným držiteľom BIC TARGET2.

Aktualizuje sa týždenne.

2.   Pokiaľ sa zo strany účastníka nepožaduje niečo iné, jeho bankové identifikačné kódy sa uverejňujú v adresári TARGET2.

3.   Adresár TARGET2 môžu účastníci distribuovať len svojim pobočkám a subjektom s multiadresným prístupom.

4.   Subjekty uvedené v odseku 1 písm. b) a c) používajú svoje BIC len vo vzťahu k jednému priamemu účastníkovi.

5.   Účastníci súhlasia s tým, aby [vložiť názov CB] a ostatné CB mohli zverejniť názvy a bankové identifikačné kódy účastníkov. Navyše možno zverejniť názvy a bankové identifikačné kódy nepriamych účastníkov registrovaných účastníkmi, pričom účastníci zabezpečia súhlas nepriamych účastníkov so zverejnením.

HLAVA III

POVINNOSTI STRÁN

Článok 10

Povinnosti [vložiť názov CB] a účastníkov

1.   [Vložiť názov CB] ponúka služby uvedené v hlave IV. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené alebo právnym poriadkom požadované inak, [vložiť názov CB] použije v rámci svojej právomoci všetky primerané prostriedky na plnenie povinností podľa týchto podmienok bez toho, aby zaručovala výsledok.

2.   Účastníci platia [vložiť názov CB] poplatky stanovené v dodatku VI.

3.   Účastníci zabezpečia, aby boli počas pracovných dní pripojení do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s harmonogramom prevádzky uvedeným v dodatku V.

4.   Účastník vyhlasuje a ručí [vložiť názov CB], že plnením svojich povinností podľa týchto podmienok neporušuje žiadny zákon, iný právny predpis ani interný predpis, ktorý sa na neho vzťahuje, ani žiadnu dohodu, ktorou je viazaný.

Článok 11

Spolupráca a výmena informácií

1.   Pri plnení svojich povinností a využívaní svojich práv podľa týchto podmienok [vložiť názov CB] a účastníci navzájom úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. Poskytujú si navzájom všetky informácie alebo dokumenty, ktoré súvisia s plnením ich povinností a výkonom ich práv podľa týchto podmienok bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať bankové tajomstvo.

2.   [Vložiť názov CB] vytvorí a udržiava oddelenie systémovej podpory na pomoc účastníkom pri riešení ťažkostí, ktoré vzniknú v súvislosti s operáciami so systémom.

3.   Aktualizované informácie o prevádzkovom stave SSP sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS). T2IS možno použiť na získanie informácií o akejkoľvek skutočnosti ovplyvňujúcej bežnú prevádzku TARGET2.

4.   [Vložiť názov CB] môže účastníkom odosielať správy buď prostredníctvom komunikácie cez ICM, alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku.

5.   Účastníci sú zodpovední za včasnú aktualizáciu existujúcich formulárov pre zber statických údajov a za dodanie nových formulárov pre zber statických údajov [vložiť názov CB]. Účastníci sú zodpovední za overenie presnosti tých informácií, ktoré sa ich týkajú a ktoré [vložiť názov CB] vkladá do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

6.   [Vložiť názov CB] sa považuje za oprávnenú oznamovať národným centrálnym bankám poskytujúcim SSP akékoľvek informácie týkajúce sa účastníkov, ktoré môžu národné centrálne banky poskytujúce SSP potrebovať pri plnení ich funkcie správcov služieb v súlade s dohodou uzavretou s poskytovateľom sieťových služieb.

7.   Účastníci informujú [vložiť názov CB] o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa ich právnej spôsobilosti alebo príslušných legislatívnych zmenách ovplyvňujúcich otázky upravené národným stanoviskom, ktoré sa ich týkajú.

8.   Účastníci informujú [vložiť názov CB] o:

a)

každom novom nepriamom účastníkovi, adresovateľnom držiteľovi BIC alebo subjekte s multiadresným prístupom, ktorého zaregistrujú, a

b)

akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa subjektov vymenovaných v písmene a).

9.   Účastníci bezodkladne informujú [vložiť názov CB], ak sa vyskytne prípad neplnenia, ktorý sa na nich vzťahuje.

HLAVA IV

VEDENIE PM ÚČTOV A SPRACOVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV

Článok 12

Otvorenie a vedenie PM účtov

1.   [Vložiť názov CB] otvorí a vedie pre každého účastníka najmenej jeden PM účet. Na žiadosť účastníka konajúceho ako zúčtovacia banka otvorí [vložiť názov CB] jeden alebo viac podúčtov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] s cieľom použiť ich na vyčlenenie likvidity.

2.   [V prípade potreby vložiť: Na PM účtoch nie je dovolený žiadny debetný zostatok.]

3.   [V prípade potreby vložiť: Na začiatku a konci pracovného dňa musí byť na PM účtoch nulový zostatok. Má sa za to, že účastníci dali pokyn [vložiť názov CB] na prevod akéhokoľvek zostatku na konci pracovného dňa na účet určený účastníkom.]

4.   [V prípade potreby vložiť: Na začiatku nasledujúceho pracovného dňa sa takýto zostatok vráti na PM účet účastníka.]

5.   PM účty a ich podúčty sa neúročia, pokiaľ sa nepoužívajú na udržiavanie povinných minimálnych rezerv. V takom prípade sú výpočet a platba za udržiavanie povinných minimálnych rezerv vo forme odmeny upravené nariadením Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (9), a nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (10).

6.   PM účet môže byť okrem vyrovnania platobných príkazov v platobnom module použitý tiež na vyrovnanie platobných príkazov z domácich účtov a na domáce účty v súlade s pravidlami ustanovenými [vložiť názov CB].

7.   Účastníci používajú ICM na získanie informácií o stave svojej likvidity. [vložiť názov CB] poskytne denné výpisy z účtov ktorémukoľvek účastníkovi, ktorý o takúto službu požiada.

Článok 13

Druhy platobných príkazov

Na účely TARGET2 sa rozlišujú tieto platobné príkazy:

a)

prevodné príkazy na úhradu;

b)

príkazy na inkaso vykonané na základe povolenia na inkaso a

c)

príkazy na prevod likvidity.

Článok 14

Prijatie a odmietnutie platobných príkazov

1.   Platobné príkazy zadané účastníkmi sa považujú za prijaté [vložiť názov CB], ak:

a)

platobná správa je v súlade s pravidlami stanovenými poskytovateľom sieťových služieb;

b)

platobná správa je v súlade s pravidlami a podmienkami TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pre formátovanie a prešla kontrolou dvojitého zadania uvedenou v dodatku I a

c)

bol doručený výslovný súhlas CB účastníka, ktorého účasť bola pozastavená, v prípadoch, ak bola platcovi alebo príjemcovi platby pozastavená účasť.

2.   [Vložiť názov CB] okamžite odmietne akýkoľvek platobný príkaz, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1. [vložiť názov CB] informuje účastníka o akomkoľvek odmietnutí platobného príkazu, ako je uvedené v dodatku I.

3.   Časovú pečiatku pre spracovanie platobných príkazov podľa toho, kedy dostane a prijme platobný príkaz, opatrí SSP.

Článok 15

Pravidlá stanovenia priority

1.   Účastníci, ktorí zadávajú platobný príkaz, označia každý platobný príkaz ako jeden z nasledujúcich:

a)

bežný platobný príkaz (prioritná trieda 2);

b)

naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 1);

c)

veľmi naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 0).

Ak nie je na platobnom príkaze označená priorita, považuje sa za bežný platobný príkaz.

2.   Platobný príkaz môže byť za veľmi naliehavý označený len:

a)

centrálnymi bankami a

b)

účastníkmi, v prípade platieb do Medzinárodnej banky CLS a platieb z Medzinárodnej banky CLS a prevodov likvidity v súvislosti s vyrovnaním pridruženým systémom s použitím ASI.

Všetky platobné pokyny, ktoré sú zadané do pridruženého systému prostredníctvom ASI na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu alebo na pripísanie v prospech PM účtu, sa považujú za veľmi naliehavé platobné príkazy.

3.   Príkazy na prevod likvidity zadané prostredníctvom ICM sú naliehavými platobnými príkazmi.

4.   V prípade naliehavých platobných príkazov a bežných platobných príkazov môže platca zmeniť prioritu prostredníctvom ICM s okamžitou účinnosťou. Prioritu veľmi naliehavej platby nemožno zmeniť.

Článok 16

Limity pre použitie likvidity

1.   Účastník môže obmedziť použitie dostupnej likvidity na platobné príkazy vo vzťahu k iným účastníkom TARGET2 okrem ktorejkoľvek z centrálnych bánk stanovením bilaterálnych alebo multilaterálnych limitov. Takéto limity môžu byť stanovené len vo vzťahu k bežným platobným príkazom.

2.   Limity môžu byť stanovené len v rámci skupiny AL alebo v súvislosti so skupinou AL ako celkom. Limity nesmú byť stanovené ani vo vzťahu k jednotlivému PM účtu člena skupiny AL, ani vo vzťahu medzi jednotlivými členmi skupiny AL navzájom.

3.   Stanovením bilaterálneho limitu dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby sa nezúčtoval prijatý platobný príkaz v prípade, ak by výška jeho odchádzajúcich bežných platobných príkazov na PM účet iného účastníka TARGET2, znížená o výšku všetkých prichádzajúcich naliehavých platieb a bežných platieb z PM účtu takéhoto účastníka TARGET2, prekročila takýto bilaterálny limit.

4.   Účastník môže stanoviť multilaterálny limit pre akýkoľvek vzťah, ktorý nepodlieha bilaterálnemu limitu. Multilaterálny limit môže byť stanovený iba v prípade, ak účastník stanovil aspoň jeden bilaterálny limit. Ak účastník stanoví multilaterálny limit, dá pokyn [vložiť názov CB], aby sa nezúčtoval prijatý platobný príkaz v prípade, ak by výška jeho odchádzajúcich bežných platobných príkazov na všetky PM účty účastníkov TARGET2, vo vzťahu ku ktorým nebol stanovený žiadny bilaterálny limit, znížená o výšku všetkých prichádzajúcich naliehavých a bežných platieb z takýchto PM účtov, prekročila tento multilaterálny limit.

5.   Minimálna výška akéhokoľvek limitu je 1 milión EUR. K bilaterálnemu alebo multilaterálnemu limitu s nulovou hodnotou sa pristupuje tak, akoby nebol stanovený žiadny limit. Limity medzi nulou a 1 miliónom EUR nemožno stanoviť.

6.   Limity môžu byť zmenené v reálnom čase s okamžitou účinnosťou alebo s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa prostredníctvom ICM. Ak je limit zmenený na nulu, nemožno ho opätovne zmeniť v ten istý pracovný deň. Nový bilaterálny alebo multilaterálny limit možno stanoviť iba s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 17

Rezervovanie likvidity

1.   Účastníci si môžu rezervovať likviditu pre veľmi naliehavé platobné príkazy a naliehavé platobné príkazy prostredníctvom ICM.

2.   Manažér skupiny AL môže rezervovať likviditu iba pre skupinu AL ako celok. Likvidita nesmie byť rezervovaná pre jednotlivé účty v rámci skupiny AL.

3.   Požiadaním o rezervovanie určitej výšky likvidity pre veľmi naliehavé platobné príkazy dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby zúčtovala naliehavé platobné príkazy a bežné platobné príkazy iba v prípade, ak je k dispozícii dostupná likvidita po odpočítaní sumy rezervovanej pre veľmi naliehavé platobné príkazy.

4.   Požiadaním o rezervovanie určitej výšky likvidity pre naliehavé platobné príkazy dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby zúčtovala bežné platobné príkazy iba v prípade, ak je k dispozícii dostupná likvidita po odpočítaní sumy rezervovanej pre naliehavé platobné príkazy a veľmi naliehavé platobné príkazy.

5.   Po prijatí žiadosti o rezervovanie likvidity [vložiť názov CB] overí, či je výška likvidity na PM účte účastníka dostatočná na rezervovanie likvidity. V prípade, ak to tak nie je, rezervuje sa iba likvidita, ktorá je dostupná na PM účte. Zvyšok požadovaného rezervovania likvidity sa rezervuje, ak bude k dispozícii dodatočná likvidita.

6.   Úroveň rezervovania likvidity môže byť zmenená. Prostredníctvom ICM môžu účastníci požiadať o rezervovanie nových súm s okamžitou účinnosťou alebo s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 17a

Trvalé pokyny na rezervovanie likvidity a vyčlenenie likvidity

1.   Účastníci si môžu prostredníctvom ICM vopred stanoviť východiskovú sumu likvidity pre veľmi naliehavé platobné príkazy a naliehavé platobné príkazy. Takýto trvalý pokyn alebo jeho zmena sú účinné od nasledujúceho pracovného dňa.

2.   Účastníci si môžu prostredníctvom ICM vopred stanoviť východiskovú sumu likvidity vyčlenenú na vyrovnanie pridruženým systémom. Takýto trvalý pokyn alebo jeho zmena sú účinné od nasledujúceho pracovného dňa. Má sa za to, že účastníci dali pokyn [vložiť názov CB] na vyčlenenie likvidity v ich mene, ak to príslušný pridružený systém požaduje.

Článok 18

Vopred stanovené časy vyrovnania

1.   Účastníci, ktorí zadávajú platobný príkaz, môžu vopred stanoviť čas vyrovnania platobných príkazov v priebehu pracovného dňa pomocou indikátora najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu alebo indikátora najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu.

2.   V prípade použitia indikátora najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu je prijatý platobný príkaz uložený a až v uvedenom čase zaradený do vstupnej dispozície.

3.   V prípade použitia indikátora najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu sa prijatý platobný príkaz vráti ako nevyrovnaný, ak nemôže byť vyrovnaný do uvedeného času zaúčtovania na ťarchu účtu. Účastníkovi, ktorý zadáva platobný príkaz, sa pošle automatické oznámenie prostredníctvom ICM 15 minút pred stanoveným časom zaúčtovania na ťarchu účtu. Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, môže tiež použiť indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu iba ako varovný indikátor. V takýchto prípadoch sa príslušný platobný príkaz nevráti.

4.   Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, môže zmeniť indikátor najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu alebo indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu prostredníctvom ICM.

5.   Ďalšie technické detaily sú uvedené v dodatku I.

Článok 19

Vopred zadané platobné príkazy

1.   Platobné príkazy môžu byť zadané najviac päť pracovných dní pred stanoveným dátumom vyrovnania (uložené platobné príkazy).

2.   Uložené platobné príkazy sú prijaté a zaradené do vstupnej dispozície k dátumu uvedenému účastníkom, ktorý zadal platobný príkaz na začiatku denného spracúvania, ako je uvedené v dodatku V. Platobné príkazy sa zaradia pred platobné príkazy rovnakej priority.

3.   Článok 15 ods. 3, článok 22 ods. 2 a článok 29 ods. 1 písm. a) sa primerane vzťahujú na uložené platobné príkazy.

Článok 20

Vyrovnanie platobných príkazov vo vstupnej dispozícii

1.   Pokiaľ účastníci, ktorí zadali platobné príkazy, neoznačili čas vyrovnania spôsobom uvedeným v článku 18, prijaté platobné príkazy sa zúčtujú ihneď alebo najneskôr do konca pracovného dňa, keď boli prijaté, za predpokladu, že sú na PM účte platcu k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky, berúc do úvahy limity likvidity a rezervovanie likvidity uvedené v článkoch 16 a 17.

2.   Financovanie môže byť poskytnuté z:

a)

dostupnej likvidity na PM účte alebo

b)

prichádzajúcich platieb od iných účastníkov TARGET2, ktoré podliehajú príslušným optimalizačným postupom.

3.   Pre veľmi naliehavé platobné príkazy sa uplatňuje princíp „first in, first out“ (FIFO). To znamená, že veľmi naliehavé platobné príkazy sa zúčtujú v chronologickom poradí. Naliehavé platobné príkazy a bežné platobné príkazy sa nezúčtujú až dovtedy, kým sú v čakacom rade veľmi naliehavé platobné príkazy.

4.   Pre naliehavé platobné príkazy sa tiež uplatňuje princíp FIFO. Bežné platobné príkazy sa nezúčtujú, ak sú v čakacom rade naliehavé platobné príkazy a veľmi naliehavé platobné príkazy.

5.   Odchylne od odsekov 3 a 4 môžu byť platobné príkazy nižšej priority (alebo rovnakej priority, avšak prijaté neskôr) vyrovnané pred platobnými príkazmi vyššej priority (alebo rovnakej priority, ktoré boli prijaté skôr), ak by sa platobné príkazy nižšej priority vzájomne započítali s platbami, ktoré majú byť prijaté, a výsledkom by bolo zvýšenie likvidity platcu.

6.   Bežné platobné príkazy sa zúčtujú tak, že sa princíp FIFO obíde. To znamená, že môžu byť vyrovnané okamžite (nezávisle od iných bežných platobných príkazov v čakacom rade, ktoré boli prijaté skôr), a preto môžu porušiť princíp FIFO za predpokladu, že je k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov.

7.   Ďalšie podrobnosti vyrovnania platobných príkazov vo vstupnej dispozícii sú uvedené v dodatku I.

Článok 21

Vyrovnanie a vrátenie platobných príkazov v čakacom rade

1.   Platobné príkazy, ktoré nie sú vyrovnané okamžite vo vstupnej dispozícii, sa zaradia do čakacích radov podľa priority, ktorá im bola priradená príslušným účastníkom, ako je uvedené v článku 15.

2.   Na účely optimalizácie vyrovnania platobných príkazov v čakacom rade môže [vložiť názov CB] použiť optimalizačné postupy uvedené v dodatku I.

3.   S výnimkou veľmi naliehavých platobných príkazov môže platca zmeniť pozíciu platobných príkazov v čakacom rade, t. j. zmeniť poradie, prostredníctvom ICM. Platobné príkazy môžu byť presunuté buď na začiatok, alebo na koniec príslušného čakacieho radu s okamžitou účinnosťou kedykoľvek v priebehu denného spracúvania, ako je uvedené v dodatku V.

4.   Na žiadosť platcu môže [vložiť názov CB] alebo CB manažéra skupiny AL v prípade skupiny AL rozhodnúť o zmene pozície veľmi naliehavého platobného príkazu (s výnimkou veľmi naliehavých platobných príkazov súvisiacich so zúčtovacími postupmi č. 5 a č. 6) za predpokladu, že takáto zmena neovplyvní plynulé vyrovnanie pridruženými systémami v TARGET2 alebo iným spôsobom nevyvolá vznik systémového rizika.

5.   V prípade, ak je nedostatok likvidity, príkazy na prevod likvidity zadané v ICM sa okamžite vrátia. Ostatné platobné príkazy sa vrátia ako nevyrovnané, ak nemôžu byť vyrovnané do času uzávierky určenej pre príslušný typ správy, ako je uvedené v dodatku V.

Článok 22

Prijatie platobných príkazov systémom a ich neodvolateľnosť

1.   Na účely článku 3 ods. 1 prvej vety smernice 98/26/ES a [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva tento článok smernice 98/26/ES] sa platobné príkazy považujú za prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] momentom zaúčtovania na ťarchu príslušného PM účtu účastníka.

2.   Platobné príkazy môžu byť odvolané, až kým nie sú prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s odsekom 1. Platobné príkazy, ktoré sú zahrnuté do algoritmu, ako je uvedené v dodatku I, nemôžu byť odvolané, kým algoritmus prebieha.

HLAVA V

ZDRUŽOVANIE LIKVIDITY

Článok 23

Režimy združovania likvidity

[vložiť názov CB] ponúka (CAI) režim konsolidovaných informácií o účtoch a (AL) režim zoskupenej likvidity.

Článok 24

Režim konsolidovaných informácií o účtoch

1.   CAI režim môže používať:

a)

úverová inštitúcia a/alebo jej pobočky (bez ohľadu na to, či sa tieto subjekty zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2) za predpokladu, že dotknuté subjekty majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi, alebo

b)

dve alebo viac úverových inštitúcií, ktoré patria do tej istej skupiny, a/alebo ich pobočky, z ktorých každá má jeden alebo viac PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi.

2.

a)

V CAI režime sa každému členovi CAI skupiny a ich príslušným centrálnym bankám poskytuje zoznam PM účtov členov skupiny a tieto doplňujúce informácie, ktoré sú konsolidované na úrovni CAI skupiny:

i)

vnútrodenné úverové linky (ak to možno uplatniť);

ii)

zostatky vrátane zostatkov na podúčtoch;

iii)

obrat;

iv)

vyrovnané platby;

v)

platobné príkazy v čakacom rade.

b)

Manažér CAI skupiny a príslušná CB majú prístup k informáciám o každej vyššie uvedenej položke pri všetkých PM účtoch CAI skupiny.

c)

Informácie uvedené v tomto odseku sa poskytujú prostredníctvom ICM.

3.   Manažér CAI skupiny je oprávnený prostredníctvom ICM iniciovať prevody likvidity medzi PM účtami vrátane ich podúčtov, ktoré patria do tej istej CAI skupiny.

4.   CAI skupina môže tiež zahŕňať PM účty, ktoré sú zahrnuté v skupine AL. V takom prípade sú všetky PM účty skupiny AL súčasťou CAI skupiny.

5.   Ak sú dva alebo viac PM účtov súčasťou skupiny AL a zároveň CAI skupiny (v ktorej sú ďalšie PM účty), vo vzťahoch v rámci skupiny AL majú prednosť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na skupinu AL.

6.   CAI skupina, ktorá zahŕňa PM účty skupiny AL, môže vymenovať manažéra CAI skupiny, ktorý je inou osobou ako manažér skupiny AL.

7.   Postup na získanie povolenia na používanie režimu AL, ktorý je ustanovený v článku 25 ods. 4 a 5, sa primerane uplatňuje aj na postup na získanie povolenia na používanie CAI režimu. Manažér CAI skupiny nezasiela riadiacej CB vyhotovenú dohodu o CAI režime.

Článok 25

Režim zoskupenej likvidity

1.   Režim AL môže používať:

a)

úverová inštitúcia a/alebo jej pobočky (bez ohľadu na to, či sa tieto subjekty zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2) za predpokladu, že dotknuté subjekty sú usadené v eurozóne a majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi;

b)

pobočky úverovej inštitúcie usadenej mimo eurozóny, ktoré sú usadené v eurozóne (bez ohľadu na to, či sa takéto pobočky zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2), za predpokladu, že tieto pobočky majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi, alebo

c)

dve alebo viaceré úverové inštitúcie uvedené v písmene a) a/alebo pobočky uvedené v písmene b), ktoré patria do tej istej skupiny.

V každom prípade uvedenom v písmenách a) až c) platí tiež podmienka, aby dotknuté subjekty uzavreli dojednania o vnútrodenných úveroch s príslušnou NCB eurozóny.

2.   V režime AL sa na účely kontroly, či je platobný príkaz dostatočne krytý, zoskupuje dostupná likvidita na PM účtoch všetkých členov skupiny AL. Bez ohľadu na uvedené sa dvojstranný vzťah medzi členom skupiny AL a jeho NCB AL, ktorý sa týka PM účtu, naďalej spravuje dojednaniami príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, s výhradou úprav ustanovených v dohode AL. Vnútrodenný úver poskytnutý ktorémukoľvek členovi skupiny AL na jeho PM účet možno pokryť dostupnou likviditou na iných PM účtoch tohto člena skupiny AL alebo na PM účtoch iných členov skupiny AL v tej istej alebo v inej NCB AL.

3.   Aby mohol účastník alebo viacerí účastníci TARGET2, ktorý(-í) spĺňa(-jú) kritériá uvedené v odseku 1, používať režim AL, uzavrie dohodu AL s [vložiť názov CB] a v prípade potreby s inými centrálnymi bankami systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a na ktorých sa iní členovia skupiny AL zúčastňujú. Účastník TARGET2 môže v súvislosti s konkrétnym PM účtom uzavrieť len jednu dohodu AL. Dohoda AL musí byť v súlade s príslušným vzorom v dodatku VII.

4.   Každá skupina AL vymenuje manažéra skupiny AL. V prípade, ak má skupina AL len jedného účastníka, tento vystupuje ako manažér skupiny AL. Manažér skupiny AL zašle riadiacej NCB písomnú žiadosť na používanie režimu AL (ktorá obsahuje formulár pre zber statických údajov poskytnutý [vložiť názov CB]) spolu s dohodou AL vyhotovenou na základe vzoru poskytnutého riadiacou NCB. Zostávajúci členovia skupiny AL zašlú písomné žiadosti (s formulármi pre zber statických údajov poskytnutými [vložiť názov CB]) svojim príslušným národným centrálnym bankám AL. Riadiaca NCB môže požiadať o akékoľvek dodatočné informácie alebo dokumenty, ktoré považuje za potrebné na to, aby rozhodla o žiadosti. Riadiaca NCB môže navyše po dohode s ostatnými národnými centrálnymi bankami AL požadovať vloženie ďalších ustanovení do dohody AL, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie riadneho a včasného plnenia existujúcich a/alebo budúcich záväzkov všetkých členov skupiny AL voči ktorejkoľvek NCB AL.

5.   Riadiaca NCB overí, či žiadatelia spĺňajú požiadavky na vytvorenie skupiny AL a či bola dohoda AL riadne vyhotovená. Riadiaca NCB sa môže na tieto účely obrátiť na ostatné národné centrálne banky AL. Rozhodnutie riadiacej NCB sa zašle v písomnej podobe manažérovi skupiny AL do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 4 riadiacou NCB alebo ak si riadiaca NCB vyžiada dodatočné informácie, do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií riadiacou NCB. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

6.   Členovia skupiny AL majú automaticky prístup k CAI režimu.

7.   V skupine AL sa informácie poskytujú a všetky interaktívne kontrolné opatrenia uskutočňujú prostredníctvom ICM.

[v prípade potreby vložiť:]

Článok 25a

Záložné právo/uplatnenie nároku

1.   Súčasné a budúce nároky [vložiť názov CB] vyplývajúce z právneho vzťahu medzi členom skupiny AL a [vložiť názov CB], ktoré sú zabezpečené [vložiť zodpovedajúci pojem: záložné právo/osobitný druh záložného práva – „floating charge“] podľa článku 36 ods. 1 a 2 týchto podmienok, zahŕňajú nároky [vložiť názov CB] voči takémuto členovi skupiny AL, ktoré vyplývajú z dohody AL, ktorej sú obaja zmluvnými stranami.

2.   [vložiť v prípade potreby, ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie: Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody AL, existencia takéhoto záložného práva nebráni účastníkovi zaobchádzať s hotovosťou uloženou na jeho PM účtoch počas pracovného dňa.]

3.   [vložiť v prípade potreby a ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie: Osobitná doložka o vyhradení hotovosti: Člen skupiny AL vyhradí hotovosť na jeho PM účte na splnenie všetkých jeho záväzkov vyplývajúcich z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].]

[vložiť v prípade potreby a ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie:

Článok 25b

Výkon záložného práva

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, má [vložiť názov CB] neobmedzené právo na výkon záložného práva bez predchádzajúceho oznámenia. [vložiť v prípade potreby, ak to požaduje príslušný právny poriadok: v súlade s [vložiť ustanovenia príslušného vnútroštátneho práva, ktorými sa spravuje výkon záložného práva].]

[vložiť v prípade potreby a ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie:]

Článok 25c

Uplatnenie nároku z kolaterálu

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, [vložiť názov CB] má právo na uplatnenie nároku z kolaterálu podľa článku 36.]

Článok 26

Započítanie pohľadávok podľa článku 36 ods. 4 a 5

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, akákoľvek pohľadávka [vložiť názov CB] voči tomuto členovi skupiny AL sa stane automaticky a okamžite splatnou a podlieha článku 36 ods. 4 a 5 týchto podmienok.

HLAVA VI

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OTÁZKY SÚVISIACE S NÚDZOVOU PREVÁDZKOU

Článok 27

Obnova prevádzky a núdzová prevádzka

V prípade nepredvídanej vonkajšej udalosti alebo akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá má vplyv na prevádzku SSP, sa uplatňujú postupy uvedené v dodatku IV, ktoré súvisia s obnovou prevádzky a núdzovou prevádzkou.

Článok 28

Požiadavky na bezpečnosť

1.   Účastníci implementujú primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu ich systémov pred neoprávneným prístupom a použitím. Účastníci sú výlučne zodpovední za primeranú ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti ich systémov.

2.   Účastníci oznamujú [vložiť názov CB] každú udalosť ohrozujúcu bezpečnosť v ich technickej infraštruktúre a podľa potreby udalosti ohrozujúce bezpečnosť, ktoré nastanú v technickej infraštruktúre poskytovateľov, ktorí sú tretími osobami. [vložiť názov CB] môže požadovať ďalšie informácie o udalosti, a ak je to potrebné, požadovať, aby účastník prijal opatrenia potrebné na zabránenie opätovného výskytu takejto udalosti.

3.   [vložiť názov CB] môže stanoviť ďalšie bezpečnostné požiadavky pre všetkých účastníkov a/alebo účastníkov, ktorých považuje za dôležitých v tomto ohľade.

HLAVA VII

INFORMAČNÝ A KONTROLNÝ MODUL

Článok 29

Používanie ICM

1.   ICM:

a)

umožňuje účastníkom prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich účtov, a riadenie likvidity;

b)

môže sa použiť na iniciovanie príkazov na prevod likvidity a

c)

umožňuje účastníkom iniciovať zálohové platby na redistribúciu likvidity a zálohové núdzové platby, ak zlyhá platobná infraštruktúra účastníka.

2.   Ďalšie technické detaily, ktoré sa týkajú ICM, sú uvedené v dodatku I.

HLAVA VIII

NÁHRADA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ A DÔKAZY

Článok 30

Systém náhrady škody

Ak platobný príkaz nemôže byť z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 vyrovnaný v ten istý pracovný deň, keď bol prijatý, [vložiť názov CB] ponúkne dotknutým priamym účastníkom náhradu škody v súlade s osobitným postupom ustanoveným v dodatku II.

Článok 31

Zodpovednosť

1.   [vložiť názov CB] a účastníci sú pri plnení povinností podľa týchto podmienok viazaní všeobecnou povinnosťou vzájomnej náležitej starostlivosti.

2.   [vložiť názov CB] je voči svojim účastníkom zodpovedná v prípadoch podvodu (vrátane úmyselného konania) alebo hrubej nedbanlivosti za všetky straty, ktoré vyplývajú z prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. V prípadoch bežnej nedbanlivosti je zodpovednosť [vložiť názov CB] obmedzená na priame straty účastníka, t. j. hodnotu predmetnej transakcie a/alebo stratu na úrokoch s vylúčením akejkoľvek následnej straty.

3.   [vložiť názov CB] nie je zodpovedná za straty vyplývajúce z nefunkčnosti alebo zlyhania technickej infraštruktúry (vrátane počítačovej infraštruktúry [vložiť názov CB], programov, údajov, aplikácií alebo sietí), ak takáto nefunkčnosť alebo zlyhanie nastane napriek tomu, že [vložiť názov CB] prijala opatrenia, ktoré sú odôvodnene potrebné na ochranu takejto infraštruktúry proti nefunkčnosti alebo zlyhaniu a na odstránenie dôsledkov takejto nefunkčnosti alebo zlyhania (vrátane iniciovania a dokončenia postupov uvedených v dodatku IV, ktoré súvisia s obnovou prevádzky a núdzovou prevádzkou).

4.   [vložiť názov CB] nie je zodpovedná:

a)

v rozsahu, v akom stratu spôsobí účastník, alebo

b)

ak strata vyplýva z vonkajšej udalosti, ktorá je mimo rozumnej kontroly [vložiť názov CB] (vyššia moc).

5.   Bez ohľadu na [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (11)] sa uplatňujú odseky 1 až 4 v takom rozsahu, že zodpovednosť [vložiť názov CB] možno vylúčiť.

6.   [vložiť názov CB] a účastníci prijmú všetky odôvodnené a uskutočniteľné opatrenia na zníženie škôd alebo strát uvedených v tomto článku.

7.   [vložiť názov CB] môže pri plnení všetkých alebo niektorých svojich povinností podľa týchto podmienok splnomocniť tretie osoby, aby konali v jej mene, najmä prevádzkovateľov telekomunikácií alebo iných sietí alebo iné subjekty, ak je to potrebné, na splnenie povinností [vložiť názov CB] alebo ak je to bežnou praxou. Povinnosť [vložiť názov CB] je obmedzená na náležitý výber a splnomocnenie takejto tretej osoby a zodpovednosť [vložiť názov CB] je tomu primerane obmedzená. Na účely tohto odseku sa národné centrálne banky poskytujúce SSP nepovažujú za tretie osoby.

Článok 32

Dôkazy

1.   Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, všetky platobné správy a správy týkajúce sa spracovania platieb v súvislosti s TARGET2, ako sú potvrdenia o debetoch alebo kreditoch alebo správy o stave účtu medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi, sa posielajú prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb.

2.   Elektronické alebo písomné záznamy správ uchovávané [vložiť názov CB] alebo poskytovateľom sieťových služieb sa považujú za dôkaz uskutočnenia platieb spracovaných [vložiť názov CB]. Uložená alebo vytlačená verzia pôvodnej správy poskytovateľa sieťových služieb sa považuje za dôkaz bez ohľadu na formu pôvodnej správy.

3.   Ak zlyhá spojenie účastníka s poskytovateľom sieťových služieb, účastník použije alternatívne prostriedky na prenos správ, ktoré sú ustanovené v dodatku IV. V takýchto prípadoch má uložená alebo vytlačená verzia správy, ktorá je vyhotovená [vložiť názov CB], tú istú dôkaznú hodnotu ako pôvodná správa bez ohľadu na jej formu.

4.   [Vložiť názov CB] uchováva úplné záznamy platobných príkazov zadaných účastníkmi a platieb prijatých účastníkmi počas obdobia [vložiť obdobie vyžadované príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi], počínajúc momentom, keď sú takéto platobné príkazy zadané a platby prijaté, za predpokladu, že sa tieto záznamy v prípade každého účastníka v TARGET2, ktorý je pozorne sledovaný v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami prijatými Radou Európskej únie alebo členskými štátmi, vzťahujú na obdobie najmenej piatich rokov alebo ak to vyžadujú osobitné predpisy, na dlhšie obdobie.

5.   Účtovné knihy a záznamy (či v papierovej podobe, na mikrofilme, mikrofiši, elektronickom alebo magnetickom zázname, v akejkoľvek inej forme schopnej mechanickej reprodukcie alebo v inej podobe) [vložiť názov CB] sa považujú za dôkazné prostriedky na preukázanie záväzkov účastníkov a na preukázanie akýchkoľvek skutočností a udalostí, o ktoré sa strana opiera.

HLAVA IX

UKONČENIE ÚČASTI A ZRUŠENIE ÚČTOV

Článok 33

Trvanie účasti a jej bežné ukončenie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 34, účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je na dobu neurčitú.

2.   Účastník môže ukončiť svoju účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou dobou 14 pracovných dní, ak si s [vložiť názov CB] nedohodne kratšiu výpovednú dobu.

3.   [vložiť názov CB] môže ukončiť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou dobou 3 mesiace, ak si s predmetným účastníkom nedohodne inú výpovednú dobu.

4.   V prípade ukončenia účasti zostávajú povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti, ktoré sú uvedené v článku 38, v platnosti počas obdobia piatich rokov odo dňa ukončenia účasti.

5.   V prípade ukončenia účasti sa PM účty dotknutého účastníka uzavrú v súlade s článkom 35.

Článok 34

Pozastavenie účasti a mimoriadne ukončenie účasti

1.   Účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončí alebo pozastaví, ak nastane jeden z týchto prípadov neplnenia:

a)

začatie konkurzného konania a/alebo

b)

účastník prestal spĺňať kritériá prístupu, ktoré sú ustanovené v článku 4.

2.   [vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť alebo pozastaviť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ak:

a)

nastane jeden alebo viac prípadov neplnenia (iných ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1);

b)

účastník podstatným spôsobom porušil ustanovenia týchto podmienok;

c)

účastník nesplnil podstatnú povinnosť voči [vložiť názov CB];

d)

účastník bol vylúčený alebo jeho členstvo v TARGET2 CUG zaniklo iným spôsobom;

e)

nastane iná skutočnosť, ktorá súvisí s účastníkom a na základe posúdenia [vložiť názov CB] by mohla ohroziť celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo ktorá by mohla ohroziť uskutočňovanie úloh [vložiť názov CB] uvedených v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto skutočnosť predstavuje riziko z dôvodov obozretnosti, a/alebo

f)

NCB pozastaví alebo ukončí prístup účastníka k vnútrodennému úveru podľa odseku 12 prílohy III.

3.   [vložiť názov CB] vezme pri výkone svojej diskrečnej právomoci podľa odseku 2 okrem iného do úvahy závažnosť prípadu neplnenia alebo skutočností uvedených v písmenách a) až c).

4.

a)

V prípade, že [vložiť názov CB] pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] podľa odseku 1 alebo 2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti tohto účastníka ostatné centrálne banky a ostatných účastníkov prostredníctvom správy vysielanej ICM.

b)

V prípade, že [vložiť názov CB] informovala iná CB o pozastavení alebo ukončení účasti účastníka v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti svojich účastníkov prostredníctvom správy vysielanej ICM.

c)

Ak účastníci prijali takúto správu vysielanú ICM, považujú sa za informovaných o ukončení/pozastavení účasti účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Účastníci znášajú všetky straty vyplývajúce zo zadania platobného príkazu v prospech účastníkov, ktorým bola pozastavená účasť alebo ktorých účasť bola ukončená, ak bol takýto platobný príkaz zadaný do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] po prijatí správy vysielanej ICM.

5.   V prípade ukončenia účasti účastníka neprijme TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] od takéhoto účastníka nové platobné príkazy. Platobné príkazy v čakacom rade, uložené platobné príkazy alebo nové platobné príkazy v prospech takýchto účastníkov sa vrátia.

6.   Ak bola účastníkovi v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] účasť pozastavená, všetky prichádzajúce platby a odchádzajúce platobné príkazy sa uložia a do vstupnej dispozície sa zaradia až po ich výslovnom prijatí CB účastníka, ktorého účasť bola pozastavená.

Článok 35

Uzavretie PM účtov

1.   Účastníci môžu uzavrieť svoje PM účty kedykoľvek za predpokladu, že dajú [vložiť názov CB] výpoveď s výpovednou dobou 14 pracovných dní.

2.   V prípade ukončenia účasti podľa článku 33 alebo 34 uzavrie [vložiť názov CB] PM účty dotknutého účastníka po:

a)

vyrovnaní alebo vrátení platobných príkazov v čakacom rade a

b)

využití záložného práva a práva na započítanie podľa článku 36.

HLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Záložné právo [vložiť názov CB] a jej právo na započítanie

1.   [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má záložné právo na súčasné a budúce kreditné zostatky účastníka na jeho PM účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

1a.   [v prípade potreby vložiť: Súčasné a budúce pohľadávky účastníka voči [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú z kreditného zostatku na PM účte, sa na [vložiť názov CB] prevedú ako kolaterál, t. j. ako fiduciárny prevod, na súčasné a budúce pohľadávky [vložiť názov CB] voči účastníkovi, ktoré vyplývajú z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce tieto podmienky]. Takýto kolaterál sa zriadi samotným pripísaním peňažných prostriedkov v prospech PM účtu účastníka.]

1b.   [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má osobitný druh záložného práva (floating charge) na súčasné a budúce kreditné zostatky účastníka na jeho PM účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

2.   [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] patrí právo uvedené v odseku 1 aj v prípade, ak sú pohľadávky len podmienené alebo ešte nie sú splatné.]

3.   [v prípade potreby vložiť: Účastník, ktorý koná ako majiteľ PM účtu, týmto potvrdzuje zriadenie záložného práva v prospech [vložiť názov CB], v ktorej bol tento účet otvorený; toto potvrdenie predstavuje poskytnutie založených aktív [vložiť názov CB], ako je to upravené podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva. Všetky sumy zaplatené na PM účet, ktorého zostatok je predmetom záložného práva, sa samotným prevodom stávajú neodvolateľne predmetom záložného práva bez akéhokoľvek obmedzenia ako zabezpečenie vo forme kolaterálu s cieľom riadneho výkonu zabezpečených záväzkov.]

4.   Ak sa vyskytne:

a)

prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1 alebo

b)

akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2, ktoré viedli k ukončeniu alebo pozastaveniu účasti účastníka bez ohľadu na začatie konkurzného konania voči účastníkovi a bez ohľadu na akékoľvek postúpenie, súdne alebo iné zabavenie alebo iné zaobchádzanie s právami účastníka alebo vo vzťahu k nim automaticky a bezodkladne stanú splatnými bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby bol na tento účel potrebný predchádzajúci súhlas akéhokoľvek orgánu. Vzájomné záväzky účastníka a [vložiť názov CB] sa navyše automaticky vzájomne započítajú a tá strana, ktorá dlhuje vyššiu sumu, zaplatí druhej strane rozdiel.

5.   [vložiť názov CB] oznámi účastníkovi započítanie podľa odseku 4 ihneď po jeho uskutočnení.

6.   [vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia zaúčtovať na ťarchu ktoréhokoľvek PM účet účastníka akúkoľvek sumu, ktorú účastník dlhuje [vložiť názov CB], na základe právneho vzťahu medzi účastníkom a [vložiť názov CB].

Článok 37

Práva týkajúce sa zabezpečenia vo vzťahu k peňažným prostriedkom na podúčtoch

1.   [vložiť názov CB] má [vložiť odkaz na spôsob zabezpečenia podľa platného právneho systému] na zostatok na podúčte účastníka, ktorý bol otvorený na vyrovnanie platobných pokynov týkajúcich sa pridruženého systému medzi príslušným pridruženým systémom a jeho CB. Takýto zostatok je zabezpečený záväzkom účastníka, ktorý je uvedený v odseku 7 vo vzťahu k [vložiť odkaz na CB] v súvislosti s takýmto vyrovnaním.

2.   [vložiť názov CB] zmrazí zostatok na podúčte účastníka na základe oznámenia pridruženého systému (prostredníctvom správy „začiatok cyklu“). [vložiť názov CB] potom zvýši alebo zníži zmrazený zostatok pripísaním platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovaním na jeho ťarchu alebo pripísaním prevedenej likvidity v prospech podúčtu, ak to prichádza do úvahy. Takéto zmrazenie sa ukončí na základe oznámenia pridruženého systému (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).

3.   Potvrdením zmrazenia zostatku na podúčte účastníka [vložiť názov CB] ručí pridruženému systému vo forme platby až do výšky tohto konkrétneho zostatku. Potvrdením zvýšenia alebo zníženia zmrazeného zostatku po pripísaní platieb z vyrovnania medzi systémami v prospech podúčtu alebo ich zaúčtovaní na jeho ťarchu alebo pripísaní prevedenej likvidity v prospech podúčtu, ak to prichádza do úvahy, sa zábezpeka automaticky zvýši alebo zníži o hodnotu platby. Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené zvýšenie alebo zníženie zábezpeky, je zábezpeka neodvolateľná, nepodmienená a splatná na prvé požiadanie. Ak [vložiť názov CB] nie je CB pridruženého systému, má sa za to, že [vložiť názov CB] dostala príkaz vyplatiť vyššie uvedenú zábezpeku CB pridruženého systému.

4.   V prípade, že voči účastníkovi nie je vedené žiadne konkurzné konanie, platobné pokyny súvisiace s pridruženým systémom na vyrovnanie záväzkov, ktoré vyplývajú účastníkovi z vyrovnania, sa zúčtovávajú bez využitia zábezpeky a bez uplatnenia práva zo zábezpeky na zostatok na podúčte účastníka.

5.   V prípade platobnej neschopnosti účastníka je platobný pokyn súvisiaci s pridruženým systémom na vyrovnanie záväzkov, ktoré vyplývajú účastníkovi z vyrovnania, prvým požiadaním na vyplatenie zábezpeky; zaúčtovanie sumy uvedenej v príkaze na ťarchu podúčtu účastníka (a pripísanie tejto sumy v prospech technického účtu pridruženého systému) preto zahŕňa tak splnenie záväzku vyplývajúceho zo zábezpeky zo strany [vložiť názov CB], ako aj výkon práv vyplývajúcich z kolaterálu vo vzťahu k zostatku na podúčte účastníka.

6.   Zábezpeka zanikne na základe oznámenia pridruženého systému, že vyrovnanie bolo ukončené (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).

7.   Účastník je povinný nahradiť [vložiť názov CB] akúkoľvek platbu vykonanú touto centrálnou bankou na základe takejto zábezpeky.

Článok 38

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

1.   [vložiť názov CB] zachováva povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k všetkým citlivým alebo tajným informáciám vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na platby, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka alebo klientov účastníka, okrem prípadov, keď účastník alebo jeho klient dali písomný súhlas na zverejnenie [vložiť túto vetu, ak ju možno podľa vnútroštátneho práva použiť: alebo je takéto zverejnenie povolené, alebo sa vyžaduje podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva].

2.   Odchylne od odseku 1 účastník súhlasí, že [vložiť názov CB] môže zverejniť informácie o platbách, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka alebo klientov účastníka, ktoré získala v rámci prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ostatným centrálnym bankám alebo tretím osobám, ktoré sú zapojené do prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], v rozsahu, ktorý je potrebný na účinné fungovanie TARGET2, alebo orgánom členských štátov a Únie vykonávajúcim dohľad v rozsahu, ktorý je potrebný pre výkon ich verejných úloh, a za predpokladu, že akékoľvek zverejnenie nie je v rozpore s rozhodným právom. [vložiť názov CB] nie je zodpovedná za finančné a obchodné dôsledky takéhoto zverejnenia.

3.   Odchylne od odseku 1 a za predpokladu, že to neumožní, či už priamo, alebo nepriamo, identifikovať účastníka alebo klientov účastníka, môže [vložiť názov CB] použiť, poskytnúť alebo zverejniť platobné informácie týkajúce sa účastníka alebo jeho klientov na štatistické, historické, vedecké alebo iné účely pri výkone jej verejných funkcií alebo funkcií iných subjektov verejného sektora, ktorým sa informácie poskytujú.

4.   Informácie, ktoré sa týkajú prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a ku ktorým bol účastníkom umožnený prístup, možno použiť len na účely ustanovené v týchto podmienkach. Pokiaľ [vložiť názov CB] nedala svoj výslovný písomný súhlas na zverejnenie informácií, účastníci zachovávajú vo vzťahu k takýmto informáciám povinnosť mlčanlivosti. Účastníci zabezpečia, aby tretie osoby, ktorým externe zadávajú alebo ktorých poverujú či zaväzujú na základe zmluvy ako subdodávateľov plnením úloh, ktoré majú alebo môžu mať dosah na plnenie ich povinností podľa týchto podmienok, boli viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť uvedenou v tomto článku.

5.   [vložiť názov CB] je na účely vyrovnania platobných príkazov oprávnená spracovať a postúpiť potrebné údaje poskytovateľovi sieťových služieb.

Článok 39

Ochrana údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí, administratívne alebo reštriktívne opatrenia a súvisiace otázky

1.   Predpokladá sa, že účastníci sú si vedomí všetkých povinností, ktoré sa na nich vzťahujú v súvislosti s právnymi predpismi o ochrane údajov, o predchádzaní praniu špinavých peňazí, financovaní terorizmu, o činnostiach v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a vývoji nosičov jadrových zbraní, a tieto povinnosti si plnia, najmä pokiaľ ide o implementáciu zodpovedajúcich opatrení týkajúcich sa platieb zaúčtovaných na ťarchu alebo pripísaných v prospech ich PM účtov. Účastníci sa tiež oboznámia s politikou obnovenia údajov poskytovateľa sieťových služieb pred tým, ako uzavrú zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb.

2.   Predpokladá sa, že účastníci splnomocnili [vložiť názov CB] na prijímanie informácií, ktoré sa ich týkajú, od finančných orgánov a orgánov dohľadu alebo od podnikateľských subjektov, tak vnútroštátnych, ako aj zahraničných, ak sú takéto informácie potrebné pre účasť účastníka v TARGET2-[vložiť názov CB/krajiny].

3.   Ak účastníci konajú ako poskytovatelia platobných služieb platcu alebo príjemcu platby, musia spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z administratívnych alebo reštriktívnych opatrení, ktoré im boli uložené podľa článku 75 alebo 215 zmluvy, vrátane tých, ktoré sa týkajú oznámenia a/alebo získania súhlasu od príslušného orgánu v súvislosti so spracúvaním transakcií. Navyše:

a)

ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb účastníka, ktorý je platcom:

i)

účastník urobí požadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu;

ii)

účastník nezadá prevodný príkaz na úhradu do TARGET2 skôr, než dostane potvrdenie od [vložiť názov CB], že poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby urobil požadované oznámenie alebo získal súhlas, alebo bolo oznámenie urobené alebo súhlas získaný v jeho mene;

b)

ak je [vložiť názov CB] poskytovateľom platobných služieb účastníka, ktorý je príjemcom platby, účastník urobí vyžadované oznámenie alebo získa súhlas v mene centrálnej banky, ktorá je primárne povinná urobiť oznámenie alebo získať súhlas, a poskytne [vložiť názov CB] dôkazy o uskutočnení oznámenia alebo o získaní súhlasu.

Na účely tohto odseku majú pojmy „poskytovateľ platobných služieb“, „platca“ a „príjemca platby“ význam, aký im pripisujú príslušné administratívne alebo reštriktívne opatrenia.

Článok 40

Požiadavky na oznámenia

1.   Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, posielajú sa všetky oznámenia, ktoré sa požadujú alebo sú povolené podľa týchto podmienok, doporučenou poštou, faxom alebo iným spôsobom v písomnej podobe alebo overenou správou prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb. Oznámenia [vložiť názov CB] sa posielajú vedúcemu [vložiť oddelenie platobných systémov alebo príslušný odbor CB] [vložiť názov CB], [vložiť príslušnú adresu CB] alebo na [vložiť BIC adresu CB]. Oznámenia účastníkovi sa posielajú na adresu, faxové číslo alebo jeho BIC adresu, ktoré účastník môže podľa potreby oznamovať [vložiť názov CB].

2.   Na preukázanie skutočnosti, že oznámenie bolo odoslané, stačí preukázať, že oznámenie bolo doručené na príslušnú adresu alebo že na obálke obsahujúcej takéto oznámenie bola riadne uvedená adresa a oznámenie bolo riadne odoslané.

3.   Všetky oznámenia sa posielajú v [vložiť príslušný štátny jazyk a/alebo „anglickom jazyku“].

4.   Účastníci sú viazaní všetkými formulármi a dokumentmi [vložiť názov CB], ktoré vyplnili a/alebo podpísali, vrátane formulárov pre zber statických údajov, ale aj inými formulármi, ako je uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), ako aj informáciami poskytnutými podľa článku 11 ods. 5, ktoré boli predložené v súlade s odsekmi 1 a 2 a ktoré [vložiť názov CB] odôvodnene považuje za prijaté od účastníkov, ich zamestnancov alebo zástupcov.

Článok 41

Zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb

1.   Na účely týchto podmienok je poskytovateľom sieťových služieb SWIFT. Každý účastník uzavrie so SWIFT osobitnú dohodu o službách poskytovaných SWIFT v súvislosti s používaním TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] zo strany účastníka. Právny vzťah medzi účastníkom a SWIFT sa spravuje výlučne podmienkami SWIFT.

2.   Každý účastník sa tiež zúčastňuje TARGET2 CUG, ako je to stanovené národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP, ktoré konajú ako správca služieb SWIFT pre SSP. Prijatie účastníka do TARGET2 CUG a jeho vylúčenie sa stávajú účinnými oznámením SWIFT zo strany správcu služieb SWIFT.

3.   Účastníci dodržiavajú profil služieb SWIFT TARGET2 (TARGET2 SWIFT Service Profile) sprístupnený [vložiť názov CB].

4.   Služby, ktoré má SWIFT poskytovať, nie sú súčasťou služieb, ktoré poskytuje [vložiť názov CB] v súvislosti s TARGET2.

5.   [vložiť názov CB] nie je ako poskytovateľ služieb SWIFT zodpovedná za konania, omyly alebo opomenutia SWIFT (vrátane riaditeľov, zamestnancov a subdodávateľov) ani za konania, omyly alebo opomenutia prevádzkovateľov siete vybratých účastníkmi na získanie prístupu k sieti SWIFT.

Článok 42

Postup pri zmenách a doplneniach podmienok

[vložiť názov CB] môže kedykoľvek jednostranne zmeniť a doplniť tieto podmienky vrátane ich dodatkov. Zmeny a doplnenia týchto podmienok vrátane ich dodatkov sa oznámia prostredníctvom [vložiť príslušné oznamovacie prostriedky]. Zmeny a doplnenia sa považujú za prijaté okrem prípadov, keď účastník proti tomu výslovne namieta, do 14 dní odo dňa, keď bol o takýchto zmenách a doplneniach informovaný. V prípade, že má účastník námietky voči zmene a doplneniu, [vložiť názov CB] je oprávnená bezodkladne ukončiť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a uzavrieť všetky jeho PM účty.

Článok 43

Práva tretích osôb

1.   Všetky práva, oprávnené záujmy, povinnosti, zodpovednosť a nároky vyplývajúce z týchto podmienok alebo týkajúce sa týchto podmienok nemôžu účastníci v prospech tretích osôb previesť, zriadiť záložné právo alebo postúpiť bez písomného súhlasu [vložiť názov CB].

2.   Tieto podmienky nevytvárajú žiadne práva v prospech akéhokoľvek iného subjektu ani povinnosti vo vzťahu k akémukoľvek inému subjektu okrem [vložiť názov CB] a účastníkov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 44

Rozhodné právo, jurisdikcia a miesto plnenia

1.   Dvojstranný vzťah medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spravuje [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] právom.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Súdneho dvora Európskej únie, patria všetky spory vyplývajúce zo záležitostí, ktoré súvisia so vzťahom uvedeným v odseku 1, do výlučnej právomoci príslušných súdov v [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

3.   Miestom plnenia, ktoré sa týka právneho vzťahu medzi [vložiť odkaz na CB] a účastníkmi, je [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

Článok 45

Oddeliteľnosť

Ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti a záväznosť

1.   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť [vložiť príslušný dátum].

2.   [vložiť, ak to podľa príslušného vnútroštátneho práva prichádza do úvahy: Účasťou v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] účastníci automaticky súhlasia, aby tieto podmienky upravovali vzťahy medzi nimi a vzťahy medzi nimi a [vložiť názov CB].]


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  Súčasná politika Eurosystému v oblasti umiestnenia infraštruktúr je ustanovená v nasledujúcich dokumentoch, ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB: www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. novembra 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. septembra 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. júla 2007; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area‘ “ z 20. novembra 2008; e) „The Eurosystem oversight policy framework“ z júla 2011.

(5)  Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1.

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2238/2004 z 29. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o IFRS 1, IAS 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27, 30 až 33 (Ú. v. EÚ L 394, 31.12.2004, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

(9)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.

(11)  Ú. v. EÚ L 319, 5.2.2007, s. 1.

Dodatok I

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE NA SPRACÚVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV

Okrem pravidiel stanovených v harmonizovaných podmienkach sa na spracovanie platobných príkazov vzťahujú tieto pravidlá:

1.   Technické požiadavky na účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] týkajúce sa infraštruktúry, siete a formátov

1.

TARGET2 používa na výmenu správ služby SWIFT. Každý účastník preto potrebuje pripojenie do zabezpečenej IP siete (Secure IP Network) SWIFT. PM účet každého účastníka je označený osemmiestnym alebo jedenásťmiestnym SWIFT BIC. Pred účasťou v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musí navyše každý účastník úspešne prejsť niekoľkými skúškami na preukázanie jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti.

2.

Na zadanie platobných príkazov a výmenu platobných správ v PM sa použije služba SWIFTNet FIN Y-copy. Na tento účel sa zriadi príslušná uzavretá skupina užívateľov (Closed User Group – CUG) SWIFT. Platobné príkazy v rámci takejto TARGET2 CUG sú adresované priamo prijímajúcemu účastníkovi TARGET2 uvedením BIC do záhlavia správy SWIFTNet FIN.

3.

Pre informačné a kontrolné služby sa môžu použiť tieto služby SWIFTNet:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct a/alebo

c)

SWIFTNet Browse.

4.

Bezpečnosť správ zasielaných medzi účastníkmi sa výlučne zabezpečí prostredníctvom služby SWIFT infraštruktúra verejných kľúčov (Public Key Infrastructur – PKI). Informácie o službe PKI sú dostupné v dokumentácii poskytnutej zo strany SWIFT.

5.

Služba „riadenie dvojstranných vzťahov“ poskytovaná SWIFT aplikáciou riadenia vzťahov (Relationship Management Application – RMA) sa použije len na centrálny cieľový BIC SSP, a nie na platobné správy medzi účastníkmi TARGET2.

2.   Druhy platobných správ

1.

Spracúvajú sa tieto typy správ SWIFTNet FIN:

Typ správy

Typ použitia

Opis

MT 103

povinné

klientská platba

MT 103+

povinné

klientská platba (automatické spracovanie)

MT 202

povinné

medzibanková platba

MT 202COV

povinné

krycie platby

MT 204

voliteľné

inkaso

MT 011

voliteľné

oznámenie o doručení

MT 012

voliteľné

oznámenie odosielateľovi

MT 019

povinné

oznámenie o zrušení

MT 900

voliteľné

potvrdenie o zaúčtovaní na ťarchu účtu/zmena úverovej linky

MT 910

voliteľné

potvrdenie o pripísaní v prospech účtu/zmena úverovej linky

MT 940/950

voliteľné

správa – výpis z účtu (klienta)

MT 011, MT 012 a MT 019 sú systémové správy SWIFT.

2.

Pri registrácii do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] oznámia priami účastníci, ktoré typy voliteľných správ budú používať, s výnimkou správ MT 011 a MT 012, vo vzťahu ku ktorým priami účastníci podľa potreby rozhodnú, či ich prijať s odkazom na špecifické správy.

3.

Účastníci dodržujú štruktúru správ SWIFT a špecifikáciu polí, ako sú vymedzené v dokumentácii SWIFT, a na základe obmedzení ustanovených pre TARGET2, ako je uvedené v kapitole 9.1.2.2 Podrobných funkčných užívateľských špecifikácií (User Detailed Functional Specifications – UDFS), knihe 1.

4.

Obsah polí sa potvrdí na úrovni TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s požiadavkami UDFS. Účastníci sa môžu navzájom dohodnúť na špecifických pravidlách týkajúcich sa obsahu polí. V TARGET2-[vložiť odkaz na krajinu/CB] však nie sú žiadne špecifické kontroly plnenia týchto pravidiel účastníkmi.

5.

Správy MT 202COV sa používajú na uskutočnenie krycích platieb, t. j. platieb uskutočnených korešpondenčnými bankami na vybavenie (krytie) správ o úhrade, ktoré sú zadané banke klienta inými, priamejšími spôsobmi. Údaje o klientovi obsiahnuté v MT 202COV nebudú zobrazené v ICM.

3.   Kontrola dvojitého zadania

1.

Všetky platobné príkazy prechádzajú kontrolou dvojitého zadania, ktorej účelom je odmietnutie platobných príkazov, ktoré boli zadané omylom viackrát.

2.

Kontrolujú sa tieto polia jednotlivých typov správ SWIFT:

Podrobné údaje

Časť správy SWIFT

Pole

Odosielateľ

Základné záhlavie

Adresa LT

Typ správy

Záhlavie aplikácie

Typ správy

Adresát

Záhlavie aplikácie

Adresa určenia

Referenčné číslo transakcie (TRN)

Text

: 20

Súvisiace informácie

Text

: 21

Deň valuty

Text

: 32

Suma

Text

: 32

3.

V prípade, ak všetky polia uvedené v pododseku 2, ktoré sa týkajú novozadaných platobných príkazov, sú rovnaké ako tie, ktoré sa týkajú už prijatého platobného príkazu, novozadaný platobný príkaz sa vráti.

4.   Kódy chýb

V prípade, ak je platobný príkaz odmietnutý, účastník, ktorý ho zadal, dostane prostredníctvom ICM oznámenie o zrušení (MT 019), ktoré obsahuje dôvody odmietnutia vyjadrené použitím kódov chýb. Kódy chýb sú vymedzené v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.   Vopred stanovené časy vyrovnania

1.

Kód „/FROTIME/“ sa použije pre platobné príkazy používajúce indikátor najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu.

2.

Pre platobné príkazy používajúce indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu sú k dispozícii dve možnosti:

a)

kód „/REJTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť vyrovnaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa odmietne;

b)

kód „/TILTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť vyrovnaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa nevráti, ale zostane zaradený v príslušnom čakacom rade.

Pri oboch možnostiach v prípade, ak platobný príkaz s indikátorom najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu nie je vyrovnaný 15 minút pred časom v ňom stanoveným, oznámenie sa automaticky zašle prostredníctvom ICM.

3.

Ak sa použije kód „/CLSTIME/“, s platbou sa naloží rovnako ako s platobným príkazom uvedeným v pododseku 2 písm. b).

6.   Vyrovnanie platobných príkazov vo vstupnej dispozícii

1.

Kontroly možnosti započítania, prípadne rozšírené kontroly možnosti započítania (oba pojmy sú vymedzené v odsekoch 2 a 3) sa vykonávajú na platobných príkazoch zaradených do vstupnej dispozície na účely rýchleho hrubého vyrovnania platobných príkazov s využitím minimálnej likvidity.

2.

Kontrola možnosti započítania určí, či platobné príkazy príjemcu platby, ktoré sú v čakacom rade pred veľmi naliehavými platobnými príkazmi, alebo ak to nemožno použiť, naliehavými platobnými príkazmi, možno započítať voči platobnému príkazu platcu (ďalej len „platobné príkazy s možnosťou započítania“). V prípade, ak platobný príkaz s možnosťou započítania neposkytuje dostatok peňažných prostriedkov vzhľadom na príslušný platobný príkaz platcu vo vstupnej pozícii, určí sa, či je dostatok dostupnej likvidity na PM účte platcu.

3.

V prípade, ak sa kontrola možnosti započítania neuskutoční, [vložiť názov CB] môže uplatniť rozšírenú kontrolu možnosti započítania. Rozšírená kontrola možnosti započítania určí, či sú platobné príkazy s možnosťou započítania k dispozícii v akomkoľvek čakacom rade príjemcu platby bez ohľadu na ich zaradenie do čakacieho radu. V prípade, ak sú v čakacom rade príjemcu platby platobné príkazy s vyššou prioritou určené iným účastníkom TARGET2, princíp FIFO môže byť porušený iba v prípade, ak by vyrovnanie takéhoto započítateľného platobného príkazu viedlo k zvýšeniu likvidity príjemcu platby.

7.   Vyrovnanie platobných príkazov v čakacom rade

1.

Spôsob spracovania platobných príkazov v čakacích radoch závisí od prioritnej triedy, ktorú im určil zadávajúci účastník.

2.

Platobné príkazy v čakacích radoch veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov sú vyrovnané formou kontrol možností započítania podľa odseku 6, pričom sa začína s platobným príkazom na začiatku čakacieho radu v prípadoch zvýšenej likvidity alebo intervencie na úrovni čakacieho radu (zmena pozície v čakacom rade, čas vyrovnania alebo priorita, alebo odvolanie platobného príkazu).

3.

Platobné príkazy v bežnom čakacom rade sa zúčtovávajú priebežne vrátane všetkých veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov, ktoré ešte neboli vyrovnané. Používajú sa rôzne optimalizačné mechanizmy (algoritmy). Ak je algoritmus úspešný, zaradené platobné príkazy sa zúčtujú, ak algoritmus zlyhá, zaradené platobné príkazy zostávajú v čakacom rade. Na započítanie tokov platieb sa použijú tri algoritmy (č. 1 až č. 3). Prostredníctvom algoritmu č. 4 je k dispozícii zúčtovací postup č. 5 (ako je vymedzený v kapitole 2.8.1 UDFS) na vyrovnanie platobných pokynov pridružených systémov. Na účely optimalizácie vyrovnania veľmi naliehavých transakcií v pridružených systémoch na podúčtoch účastníka sa použije osobitný algoritmus (algoritmus č. 5).

a)

Podľa algoritmu č. 1 („všetko alebo nič“) [vložiť názov CB] pre každý vzťah, pre ktorý bol stanovený bilaterálny limit, a tiež pre celkové množstvo vzťahov, pre ktoré bol stanovený mnohostranný limit:

i)

vypočíta súhrnný stav likvidity každého PM účtu účastníka TARGET2 tak, že zistí, či súčet všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platobných príkazov čakajúcich v čakacom rade je záporný alebo kladný, a ak je záporný, skontroluje, či prevyšuje účastníkovu dostupnú likviditu (súhrnný stav likvidity vytvorí „celkový stav likvidity“), a

ii)

skontroluje, či sú dodržané limity a rezervácie stanovené každým účastníkom TARGET2 vo vzťahu ku každému príslušnému PM účtu.

V prípade, ak je výsledok týchto výpočtov a kontrol kladný pre každý PM účet, [vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky zúčtujú súčasne všetky platby na PM účtoch dotknutých účastníkov TARGET2.

b)

Podľa algoritmu č. 2 („čiastkový“) [vložiť názov CB]:

i)

vypočíta a skontroluje stav likvidity, limity a rezervácie likvidity každého príslušného PM účtu tak ako podľa algoritmu č. 1, a

ii)

ak je celkový stav likvidity jedného alebo viacerých príslušných PM účtov záporný, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým je celkový stav likvidity každého príslušného PM účtu kladný.

[vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky potom za predpokladu, že je k dispozícii dostatok prostriedkov, zúčtujú súčasne všetky zostávajúce platby (okrem vyradených platobných príkazov) na PM účtoch príslušných účastníkov TARGET2.

Pri vyraďovaní platobných príkazov začne [vložiť názov CB] od PM účtu účastníka TARGET2 s najvyšším záporným celkovým stavom likvidity a od platobného príkazcu na konci čakacieho radu s najnižšou prioritou. Vyraďovací proces sa spustí len na krátky čas, ktorý podľa vlastného uváženia určí [vložiť názov CB].

c)

Podľa algoritmu č. 3 („viacnásobný“) [vložiť názov CB]:

i)

porovná dvojice PM účtov účastníkov TARGET2 na účely určenia možnosti vyrovnania platobných príkazov v čakacom rade s dostupnou likviditou dvoch dotknutých PM účtov účastníkov TARGET2 a v rámci nimi stanovených limitov (začínajúc dvojicou PM účtov s najmenším rozdielom medzi vzájomnými platobnými príkazmi) a dotknuté CB zaúčtujú tieto platby súčasne na PM účty dvoch účastníkov TARGET2, a

ii)

ak v prípade dvojice PM účtov podľa bodu i) likvidita nie je dostatočná na krytie bilaterálnej pozície, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým nie je likvidita dostatočná. V takomto prípade zúčtujú dotknuté centrálne banky zostávajúce platby okrem vyradených platieb súčasne na PM účtoch dvoch účastníkov TARGET2.

Po vykonaní kontrol uvedených v bodoch i) a ii) [vložiť názov CB] skontroluje multilaterálne zúčtovacie pozície (medzi PM účtom účastníka a inými PM účtami účastníkov TARGET2, pre ktorých bol stanovený multilaterálny limit). Na tieto účely sa primerane použije postup uvedený v bodoch i) a ii).

d)

Podľa algoritmu č. 4 („čiastkový a pridružený systém vyrovnania“) [vložiť názov CB] postupuje rovnakým spôsobom ako pri algoritme č. 2, avšak bez vyraďovania platobných príkazov týkajúcich sa vyrovnania pridružených systémov (ktoré zúčtováva súčasne medzi viacerými stranami).

e)

Podľa algoritmu č. 5 („pridružený systém vyrovnania prostredníctvom podúčtov“) [vložiť názov CB] postupuje rovnako ako pri algoritme č. 1 s prihliadnutím na rozdiel, že [vložiť názov CB] algoritmus č. 5 začne prostredníctvom ASI a skontroluje len to, či je na podúčtoch účastníkov dostatok prostriedkov. Navyše nemusí brať do úvahy žiadne limity a rezervácie likvidity. Algoritmus č. 5 prebieha tiež počas nočného vyrovnania.

4.

Platobné príkazy, ktoré sú zaradené do vstupnej dispozície po začiatku ktoréhokoľvek z algoritmov č. 1 až 4, môžu byť napriek tomu okamžite vyrovnané vo vstupnej dispozícii v prípade, ak pozície a limity príslušných PM účtov účastníkov TARGET2 sú zlučiteľné tak s vyrovnaním týchto platobných príkazov, ako aj s vyrovnaním platobných príkazov v prebiehajúcom optimalizačnom postupe. Dva algoritmy však nemôžu prebiehať súčasne.

5.

Počas denného spracovania prebiehajú algoritmy postupne. Pokiaľ nie je potrebné vykonať simultánne multilaterálne vyrovnanie pridruženého systému, postupnosť je takáto:

a)

algoritmus č. 1;

b)

ak algoritmus č. 1 zlyhá, následne algoritmus č. 2;

c)

ak algoritmus č. 2 zlyhá, následne algoritmus č. 3, alebo ak je algoritmus č. 2 úspešný, opakuje sa algoritmus č. 1.

Pokiaľ je potrebné vykonať simultánne multilaterálne vyrovnanie („postup č. 5“) pridruženého systému, prebieha algoritmus č. 4.

6.

S cieľom zabezpečiť minimálny časový odstup medzi dvoma prebiehajúcimi algoritmami, algoritmy prebiehajú flexibilne tak, že sa vopred stanoví časové obdobie medzi spustením jednotlivých algoritmov. Časová postupnosť sa kontroluje automaticky. Manuálne zásahy sú možné.

7.

Platobnému príkazu nemožno zmeniť poradie (zmena pozície v čakacom rade) a ani ho nemožno odvolať, ak je predmetom prebiehajúceho algoritmu. Požiadavky na zmenu poradia alebo odvolanie platobného príkazu sa zaradia do čakacieho radu až do ukončenia algoritmu. Ak je príslušný platobný príkaz vyrovnaný počas prebiehajúceho algoritmu, akákoľvek požiadavka na zmenu poradia alebo odvolanie sa odmietne. Ak platobný príkaz nie je vyrovnaný, požiadavky účastníka sa zohľadnia okamžite.

8.   Používanie ICM

1.

ICM možno použiť na získavanie informácií a riadenie likvidity. Technickou komunikačnou sieťou na výmenu informácií a spustenie kontrolných opatrení je IP bezpečnostná sieť SWIFT (Secure IP Network – SIPN).

2.

S výnimkou uložených platobných príkazov a statických údajov sú prostredníctvom ICM k dispozícii iba údaje týkajúce sa bežného pracovného dňa. Stránky sú dostupné iba v anglickom jazyku.

3.

Informácie sa poskytujú v „pull“ režime (stiahnutie informácie na základe iniciatívy účastníka), čo znamená, že každý účastník musí o poskytnutie informácie požiadať.

4.

Pre použitie ICM sú k dispozícii tieto režimy:

a)

režim „od aplikácie k aplikácii“ (A2A)

V A2A sa informácie a správy prenášajú medzi PM a vnútornou aplikáciou účastníka. Účastník musí preto zabezpečiť dostupnosť vhodnej aplikácie na výmenu XML správ (žiadosti a odpovede) s ICM prostredníctvom štandardizovaného rozhrania. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke ICM a knihe 4 UDFS.

b)

režim „od užívateľa k aplikácii“ (U2A)

U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi účastníkom a ICM. Informácia sa zobrazuje v prehliadači spustenom na počítačovom systéme (SWIFT Alliance WebStation alebo iné rozhranie podľa požiadavky SWIFT). Pre umožnenie U2A prístupu musí IT infraštruktúra podporovať cookies a JavaScript. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke ICM.

5.

Na umožnenie prístupu do ICM cez U2A musí mať každý účastník aspoň jednu SWIFT Alliance WebStation alebo iné rozhranie podľa požiadaviek SWIFT.

6.

Prístupové práva do ICM sa udelia použitím „Role Based Access Control“ SWIFT. SWIFT služba „Non Repudiation of Emission“ (NRE), ktorá môže byť použitá účastníkmi, umožňuje príjemcovi XML správy preukázať, že takáto správa nebola zmenená.

7.

Ak má účastník technické problémy a nemôže zadať žiadny platobný príkaz, môže prostredníctvom ICM vytvoriť vopred naformátované zálohové platby na redistribúciu likvidity a zálohové núdzové platby. [vložiť názov CB] vytvorí takúto funkciu na základe žiadosti účastníka.

8.

Účastníci môžu tiež použiť ICM na prevod likvidity:

a)

[vložiť v prípade potreby] z ich PM účtu na ich účet mimo PM;

b)

medzi PM účtom a podúčtami účastníka a

c)

z PM účtu na zrkadlový účet vedený v pridruženom systéme.

9.   Užívateľská príručka UDFS a ICM

Ďalšie podrobnosti a príklady vysvetľujúce vyššie uvedené pravidlá sa nachádzajú v UDFS a v Užívateľskej príručke ICM v znení prípadných neskorších zmien a doplnení uverejnených na internetovej stránke [vložiť názov CB] a internetovej stránke ECB v anglickom jazyku.

Dodatok II

SYSTÉM NÁHRADY ŠKODY V RÁMCI TARGET2

1.   Všeobecné zásady

a)

V prípade technickej nefunkčnosti TARGET2 môžu priami účastníci predložiť žiadosti o náhradu škody v súlade so systémom náhrady škody v rámci TARGET2, ktorý je ustanovený v tomto dodatku.

b)

Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak, systém náhrady škody v rámci TARGET2 sa neuplatňuje v prípade, ak technická nefunkčnosť TARGET2 vznikla v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemožno rozumne pripísať príslušným centrálnym bankám, alebo v dôsledku konania alebo opomenutia tretích osôb.

c)

Náhrada škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 je jediným postupom na dosiahnutie náhrady škody v prípade technickej nefunkčnosti TARGET2. Účastníci však môžu na uplatnenie náhrady škody využiť iné právne prostriedky. Ak účastník prijme ponuku na náhradu škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2, znamená to, že neodvolateľne súhlasí, že sa vzdáva všetkých nárokov týkajúcich sa platobných príkazov, v súvislosti s ktorými prijíma náhradu škody (vrátane akýchkoľvek nárokov na následné škody) voči ktorejkoľvek CB a jeho prijatie platby príslušnej náhrady škody predstavuje úplné a konečné uspokojenie všetkých takýchto nárokov. Účastník odškodní dotknuté centrálne banky do výšky sumy získanej podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 za akékoľvek následné nároky vznesené akýmkoľvek iným účastníkom alebo akoukoľvek treťou osobou v súvislosti s príslušným platobným príkazom alebo platbou.

d)

Predloženie ponuky na náhradu škody neznamená uznanie zodpovednosti [vložiť názov CB] alebo inej CB za technickú nefunkčnosť TARGET2.

2.   Podmienky pre ponuky na náhradu škody

a)

Platca môže požiadať o správny poplatok a náhradu úrokov, ak v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 platobný príkaz nebol vyrovnaný v pracovný deň, keď bol prijatý.

b)

Príjemca platby môže požiadať o správny poplatok, ak z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 nedostal platbu, ktorú očakával v určitý pracovný deň. Príjemca platby môže taktiež požiadať o náhradu úrokov v prípade splnenia jednej alebo viacerých nasledujúcich podmienok:

i)

v prípade účastníkov, ktorí majú prístup k jednodňovému refinančnému obchodu: z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 príjemca platby využil jednodňový refinančný obchod, a/alebo

ii)

v prípade všetkých účastníkov: nebolo technicky možné využiť peňažný trh alebo také refinancovanie nebolo možné z iných objektívnych dôvodov.

3.   Výpočet náhrady škody

a)

So zreteľom na ponuku na náhradu škody pre platcu:

i)

je správny poplatok 50 EUR za prvý nevyrovnaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému príjemcovi platby;

ii)

náhrada úrokov sa určí pomocou referenčnej sadzby, ktorá sa stanoví každý deň. Táto referenčná sadzba je sadzba EONIA (euro overnight index average) alebo jednodňová refinančná sadzba, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Referečná sadzba sa použije na sumu z platobného príkazu, ktorý nebol vyrovnaný v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 za každý deň, počínajúc dňom skutočného alebo v prípade platobných príkazov uvedených v bode 2 písm. b) bode ii) zamýšľaného zadania platobného príkazu do dňa, keď bol alebo mohol byť platobný príkaz úspešne vyrovnaný. Výška náhrady škody sa zníži o akékoľvek výnosy z uložených peňažných prostriedkov v Eurosystéme, ktoré boli k dispozícii v dôsledku nevyrovnania platobného príkazu, a

iii)

náhrada úrokov sa nevyplatí v prípade, ak sú peňažné prostriedky, ktoré sú k dispozícii z nevyrovnaných platobných príkazov, umiestnené na trhu alebo použité na splnenie požiadaviek na povinné minimálne rezervy.

b)

So zreteľom na ponuku na náhradu škody pre príjemcu platby:

i)

je správny poplatok 50 EUR za prvý nevyrovnaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému platcovi;

ii)

spôsob stanovený v písmene a) bode ii) pre výpočet náhrady úrokov sa použije okrem prípadu, ak sa miera náhrady úrokov rovná rozdielu medzi jednodňovou refinančnou sadzbou a referenčnou sadzbou, pričom náhrada úrokov sa vypočíta zo sumy, ktorá bola použitá pri jednodňovom refinančnom obchode, ktorý nastal v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2.

4.   Procesné pravidlá

a)

Žiadosť o náhradu škody sa predloží na formulári, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke [vložiť názov CB] v anglickom jazyku (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Platcovia predložia formulár žiadosti zvlášť pre každého príjemcu platby a príjemcovia platby predložia formulár žiadosti zvlášť pre každého platcu. Na preukázanie informácií uvedených vo formulári žiadosti sa poskytnú ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sú dostatočné na tento účel. V súvislosti s konkrétnou platbou alebo platobným príkazom možno predložiť iba jednu žiadosť.

b)

Účastníci predkladajú formuláre žiadostí [vložiť názov CB] do štyroch týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2. Akékoľvek dodatočné informácie a dôkazy požadované [vložiť názov CB] sa poskytnú do dvoch týždňov od ich vyžiadania.

c)

[Vložiť názov CB] posúdi žiadosti a postúpi ich ECB. Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak a neoznámi to účastníkom, všetky prijaté žiadosti sa posúdia najneskôr do 14 týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2.

d)

[Vložiť názov CB] oznámi výsledok posúdenia, ktoré je uvedené v písmene c), príslušným účastníkom. Ak je súčasťou posúdenia ponuka na náhradu škody, dotknutí účastníci túto ponuku do štyroch týždňov od jej oznámenia buď prijmú, alebo odmietnu, a to pre každú platbu alebo platobný príkaz uvedený v jednotlivých žiadostiach, podpísaním štandardného akceptačného listu (vo forme dostupnej na internetovej stránke [vložiť názov CB] (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Ak sa takýto list nedoručí [vložiť názov CB] do štyroch týždňov, považuje sa to za odmietnutie ponuky na náhradu škody dotknutými účastníkmi.

e)

[Vložiť názov CB] vyplatí náhradu škody po prijatí akceptačného listu o odškodnení od účastníka. Platby náhrady škody sa neúročia.

Dodatok III

PODMIENKY PRE STANOVISKÁ K SPÔSOBILOSTI A NÁRODNÉ STANOVISKÁ

[vložiť názov CB]

[adresa]

Účasť v [názov systému]

[miesto]

[dátum]

Vážená pani alebo pán,

boli sme požiadaní ako [interní alebo externí] právni poradcovia [uviesť názov účastníka alebo pobočku účastníka] o vypracovanie tohto stanoviska s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia, pod ktorú účastník patrí – ďalej len „jurisdikcia“], v súvislosti s účasťou [uveď názov účastníka] (ďalej len „účastník“) v [názov súčasti systému TARGET2] (ďalej len „systém“).

Toto stanovisko sa zameriava na právo [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie práva inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Každé z nižšie uvedených vyjadrení a stanovísk má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či účastník pri zadávaní platobných príkazov alebo prijímaní platieb koná prostredníctvom svojho ústredia, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých pobočiek usadených v rámci alebo mimo [jurisdikcia].

I.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili:

1.

overenú kópiu [uviesť príslušné ustanovujúce dokumenty] účastníka, ktorý je/ktoré sú platné k tomuto dátumu;

2.

[v prípade potreby] výpis z [uviesť príslušný obchodný register] a [v prípade potreby] [register úverových inštitúcií alebo podobný register];

3.

[v potrebnom rozsahu] kópiu účastníkovej licencie alebo iný dôkaz o oprávnení poskytovať bankové, investičné, finančné prevody alebo iné finančné služby v rámci [jurisdikcia];

4.

[v prípade potreby] kópiu rozhodnutia prijatého predstavenstvom alebo príslušným riadiacim orgánom účastníka [uviesť dátum] [uviesť rok], ktoré preukazuje súhlas účastníka s dodržiavaním nižšie vymedzených systémových dokumentov a

5.

[uviesť všetky splnomocnenia a iné dokumenty predstavujúce alebo preukazujúce potrebnú právomoc osoby alebo osôb podpisovať príslušné systémové dokumenty (ako sú vymedzené nižšie) v mene účastníka]

a všetky ostatné dokumenty týkajúce sa zriadenia, právomocí a oprávnení účastníka, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vypracovanie tohto stanoviska (ďalej len „dokumenty účastníka“).

Na účely tohto stanoviska sme tiež posúdili:

1.

[vložiť odkaz na opatrenia implementujúce Harmonizované podmienky účasti v TARGET2] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

2.

[…].

[Pravidlá] a […] sú ďalej uvedené len ako „systémové dokumenty“ (a spolu s dokumentmi účastníka len ako „dokumenty“).

II.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

1.

systémové dokumenty, ktoré nám boli poskytnuté, sú originály alebo overené kópie;

2.

podmienky systémových dokumentov a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a výber práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

3.

dokumenty účastníka sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo vykonané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

4.

dokumenty účastníka sú záväzné voči stranám, ktorým sú určené, a nedošlo k žiadnemu porušeniu ich podmienok.

III.   STANOVISKO TÝKAJÚCE SA ÚČASTNÍKA

A.

Účastník je právnická osoba, ktorá je riadne usadená a zapísaná alebo inak riadne zriadená alebo registrovaná podľa práva [jurisdikcia].

B.

Účastník má všetky právomoci potrebné na výkon a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je stranou.

C.

Prijatie alebo výkon a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je účastník stranou, nebude zo strany účastníka v nijakom rozpore s ustanoveniami zákonov alebo iných právnych predpisov [jurisdikcia], ktoré sa vzťahujú na účastníka alebo na dokumenty účastníka.

D.

Od účastníka sa nevyžadujú žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je pre tieto veci príslušný v [jurisdikcia] v súvislosti s prijatím, platnosťou alebo vynútiteľnosťou akýchkoľvek systémových dokumentov alebo výkonom práv či plnením povinností uvedených ďalej.

E.

Účastník prijal všetky potrebné opatrenia a kroky týkajúce sa spoločnosti, ktoré sa vyžadujú podľa práva [jurisdikcia], aby zabezpečil, že jeho povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov sú právneho charakteru, platné a záväzné.

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, a v danom čase je určené výlučne [vložiť názov CB] a [účastník]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk (a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]).

S úctou

[podpis]

[vložiť názov CB]

[adresa]

[názov systému]

[miesto] [dátum]

Vážená pani alebo pán,

boli sme požiadaní ako [externí] právni poradcovia [uviesť názov účastníka alebo pobočku účastníka] („účastník“) o vypracovanie tohto stanoviska podľa práva [jurisdikcia, v ktorej je účastník usadený, ďalej len „jurisdikcia“] s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia] v súvislosti s účasťou účastníka v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 (ďalej len „systém“). V stanovisku uvedené odkazy na právo [jurisdikcia] zahŕňajú všetky platné právne predpisy [jurisdikcia]. Vyjadrujeme stanovisko podľa práva [jurisdikcia] s osobitným zreteľom na účastníka, ktorý je usadený mimo [členský štát systému], v súvislosti s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z účasti na systéme, tak ako sú uvedené v nižšie vymedzených systémových dokumentoch.

Toto stanovisko sa zameriava na právo [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie práva inej jurisdikcie, a preto v tomto ohľade nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Predpokladáme, že v práve inej jurisdikcie nie je nič, čo by mohlo ovplyvniť toto stanovisko.

1.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili nižšie uvedené dokumenty a iné dokumenty, ktoré sme považovali za potrebné alebo vhodné:

1.

[vložiť odkaz na opatrenia implementujúce Harmonizované podmienky účasti v TARGET2] pre systém z [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

2.

všetky ostatné dokumenty, ktoré upravujú systém a/alebo vzťah medzi účastníkom a inými účastníkmi v systéme a medzi účastníkmi v systéme a [vložiť názov CB].

Pravidlá a […] sú ďalej uvedené len ako „systémové dokumenty“.

2.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k systémovým dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

1.

systémové dokumenty sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo vykonané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

2.

podmienky systémových dokumentov a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a výber práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

3.

účastníci v systéme, prostredníctvom ktorého sa zasielajú platobné príkazy alebo prijímajú platby alebo prostredníctvom ktorého sa vykonávajú alebo plnia všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov, majú povolenie na poskytovanie služieb v oblasti prevodu peňažných prostriedkov vo všetkých príslušných jurisdikciách a

4.

dokumenty, ktoré nám boli predložené v kópii alebo ako vzor, zodpovedajú originálom.

3.   STANOVISKO

Na základe už uvedených skutočností a v každom prípade s prihliadnutím na ďalej uvedené body zastávame stanovisko, že:

3.1.   Právne aspekty špecifické pre danú krajinu [v potrebnom rozsahu]

Tieto charakteristické znaky legislatívy [jurisdikcia] sú v súlade a v žiadnom prípade nerušia povinnosti účastníka vyplývajúce zo systémových dokumentov: [zoznam právnych aspektov špecifických pre danú krajinu].

3.2.   Všeobecné otázky týkajúce sa konkurzu

3.2.a.   Druhy konkurzného konania

Druhy konkurzného konania (vrátane vyrovnania a reštrukturalizácie) – ktoré na účely tohto stanoviska zahŕňa všetky konania voči aktívam účastníka alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia] – ktoré môžu byť voči účastníkovi vedené v [jurisdikcia], sú len tieto: [zoznam konaní v pôvodnom jazyku a anglický preklad] (ďalej spoločne len „konkurzné konanie“).

Okrem konkurzného konania môže byť v [jurisdikcia] voči účastníkovi, akýmkoľvek jeho aktívam alebo ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia], vedené [zoznam uplatniteľného moratória, nútenej správy alebo akéhokoľvek iného konania, v dôsledku ktorého môže dôjsť k pozastaveniu platieb od účastníka a/alebo účastníkovi alebo môžu byť uložené obmedzenia v súvislosti s takýmito platbami alebo podobné konania v pôvodnom jazyku a anglickom preklade] (ďalej spoločne len „konanie“).

3.2.b.   Konkurzné zmluvy

[jurisdikcia] alebo niektoré správne celky v rámci [jurisdikcia], ako je uvedené, je/sú stranou týchto konkurzných zmlúv: [v prípade potreby uviesť tie, ktoré majú alebo môžu mať dosah na toto stanovisko].

3.3.   Vykonateľnosť systémových dokumentov

S prihliadnutím na ďalej uvedené body budú všetky ustanovenia systémových dokumentov záväzné a vykonateľné v súlade s ich podmienkami podľa práva [jurisdikcia], najmä v prípade začatia akéhokoľvek konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi.

Predovšetkým zastávame názor, že:

3.3.a.   Spracúvanie platobných príkazov

Ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o spracúvaní platobných príkazov sú platné a vykonateľné. Najmä všetky platobné príkazy spracúvané podľa takýchto oddielov budú platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia]. Ustanovenie pravidiel, ktoré stanovuje presný moment, keď sa platobný príkaz zadaný účastníkom do systému stáva vykonateľným a neodvolateľným ([doplniť oddiel pravidiel]), je platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.b.   Oprávnenie [vložiť názov CB] na vykonávanie jej funkcií

Začatie konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi neovplyvní postavenie a právomoci [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú zo systémových dokumentov. [Uveďte [v potrebnom rozsahu], že: rovnaké stanovisko sa vzťahuje tiež na ktorýkoľvek subjekt poskytujúci účastníkom služby, ktoré sú priamo a nevyhnutne požadované pre účasť v systéme (napr. poskytovateľ sieťových služieb)].

3.3.c.   Opatrenia na nápravu v prípade neplnenia

[Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o predčasnej splatnosti ešte nesplatných pohľadávok, o započítavaní pohľadávok s cieľom použitia vkladov účastníka, o vymáhaní záložného práva, o pozastavení a ukončení účasti, o pohľadávkach z titulu úrokov z omeškania a o vypovedaní dohôd a transakcií ([vložiť iné príslušné ustanovenia pravidiel alebo systémových dokumentov]) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].]

3.3.d.   Pozastavenie a ukončenie účasti

Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel (o pozastavení a ukončení účasti účastníka v systéme v prípade začatia konkurzného konania alebo konania, alebo iných prípadov neplnenia, ako sú vymedzené v systémových dokumentoch, alebo ak účastník predstavuje akékoľvek systémové riziko alebo má vážne prevádzkové problémy) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.e.   Sankcie

Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o sankciách ukladaných účastníkovi, ktorý nie je schopný splatiť vnútrodenný úver alebo jednodňový úver načas, ak je to uplatniteľné, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.f.   Postúpenie práv a povinností

Účastník nemôže svoje práva a povinnosti postúpiť, zmeniť ani iným spôsobom previesť na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu [vložiť názov CB].

3.3.g.   Výber rozhodného práva a jurisdikcia

Ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel, a najmä tie o rozhodnom práve, o riešení sporov, o príslušnosti súdov a o priebehu konania, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.4.   Odporovateľnosť právnych úkonov

Zastávame názor, že žiadna povinnosť, ktorá vyplýva zo systémových dokumentov, jej plnenie alebo súlad s ňou pred začatím akéhokoľvek konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi nesmie byť v takomto konaní vyňatá ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatá iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

Predovšetkým a bez toho, aby bol dotknutý vyššie uvedený názor, vyjadrujeme toto stanovisko s ohľadom na platobné príkazy zadané ktorýmkoľvek účastníkom v systéme. Zastávame najmä názor, že ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o vykonateľnosti a neodvolateľnosti platobných príkazov budú platné a vykonateľné a že platobný príkaz zadaný ktorýmkoľvek účastníkom a spracovaný podľa [zoznam oddielov] pravidiel nesmie byť vyňatý v akomkoľvek konkurznom konaní ani konaní ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatý iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

3.5.   Zabavenie

Ak veriteľ účastníka požiada súd alebo vládny orgán, justičný orgán alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia] na vydanie príkazu na zabavenie (vrátane príkazu na zmrazenie, príkazu na zaistenie alebo akéhokoľvek iného verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho konania, ktoré je určené na ochranu verejných záujmov alebo práv veriteľov účastníka) – ďalej len „zabavenie“ – podľa práva [jurisdikcia], zastávame názor, že [vložiť analýzu a úvahy].

3.6.   Kolaterál [v prípade potreby]

3.6.a.   Postúpenie práv alebo vklad aktív na účely kolaterálu, záložné právo a/alebo repoobchod

Postúpenia na účely kolaterálu sú platné a vymáhateľné podľa práva (jurisdikcia). Osobitne vznik a výkon záložného práva alebo repoobchodu podľa [vložiť odkaz na príslušné dojednanie s CB] budú platné a vymáhateľné podľa práva (jurisdikcia).

3.6.b.   Prednostné právo postupníkov, záložných veriteľov alebo kupujúcich pri repoobchodoch voči ostatným, ktorí si uplatňujú nárok

V prípade konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi budú mať práva a povinnosti postúpené na účely kolaterálu alebo založené účastníkom v prospech [vložiť odkaz na CB] alebo iných účastníkov v systéme prednosť pri platbách pred nárokmi všetkých ostatných veriteľov účastníka a nebudú podliehať prednostnému právu ani prednostným veriteľom.

3.6.c.   Uplatnenie nárokov zo zabezpečenia

Aj v prípade konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi budú mať ostatní účastníci v systéme a [vložiť názov CB] ako [postupníci, záložní veritelia alebo kupujúci pri repoobchodoch, podľa toho, čo možno uplatniť] stále možnosť vymáhať a zhromažďovať práva alebo aktíva účastníka prostredníctvom konania [vložiť názov CB] podľa pravidiel.

3.6.d.   Forma a požiadavky na registráciu

V prípade práv alebo aktív účastníka nie sú stanovené žiadne formálne požiadavky na postúpenie na účely kolaterálu alebo pre vznik a vymáhanie záložného práva alebo repoobchodu a na [postúpenie na účely kolaterálu, zálohu alebo repoobchodov, podľa toho, čo možno uplatniť] alebo akýchkoľvek náležitostí takéhoto [postúpenia, zálohu alebo repoobchodu, podľa toho, čo možno uplatniť] nie je potrebná registrácia ani evidencia na ktoromkoľvek súde alebo vládnom orgáne, justičnom orgáne alebo inom orgáne verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

3.7.   Pobočky [v potrebnom rozsahu]

3.7.a.   Stanovisko sa vzťahuje na konanie prostredníctvom pobočiek

Každé z vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk týkajúcich sa účastníka má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či účastník koná prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich pobočiek usadených mimo [jurisdikcia].

3.7.b.   Súlad s právom

Výkon a plnenie práv a povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou účastníka nebudú v žiadnom ohľade porušovaním práva [jurisdikcia].

3.7.c.   Požadované povolenia

Výkon a plnenie práv a povinností podľa systémových dokumentov ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou účastníka si nebudú vyžadovať žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia ani iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, a v danom čase je určené výlučne [vložiť názov CB] a [účastníci]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk [a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]].

S úctou

[podpis]

Dodatok IV

OBNOVA PREVÁDZKY A NÚDZOVÁ PREVÁDZKA

1.   Všeobecné ustanovenia

a)

Tento dodatok ustanovuje dojednania medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi alebo pridruženými systémami, ak zlyhá jedna alebo viac zložiek SSP alebo telekomunikačná sieť alebo sú ovplyvnené nepredvídanou vonkajšou udalosťou, alebo ak takéto zlyhanie ovplyvňuje ktoréhokoľvek účastníka alebo pridružený systém.

b)

Všetky odkazy na konkrétne časy uvedené v tomto dodatku sú odkazmi na miestny čas v sídle ECB, t. j. stredoeurópsky čas [ďalej len „SEČ“ (1)].

2.   Opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky

a)

V prípade nepredvídanej vonkajšej udalosti a/alebo zlyhania SSP alebo telekomunikačnej siete, ktoré majú vplyv na bežnú prevádzku TARGET2, je [vložiť názov CB] oprávnená prijať opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky.

b)

V TARGET2 sú k dispozícii tieto hlavné opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky:

i)

premiestnenie prevádzky SSP na iné miesto;

ii)

zmena prevádzkových hodín SSP a

iii)

začatie núdzového spracúvania veľmi kritických a kritických platieb vymedzených v bode 6 písm. c) a d).

c)

Pokiaľ ide o opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky, je v plnej miere na [vložiť názov CB], aby zvážila, či a aké opatrenia prijme na vyrovnanie platobných príkazov.

3.   Oznamovanie udalostí

a)

Informácia o zlyhaní SSP a/alebo nepredvídanej vonkajšej udalosti sa účastníkom oznamuje prostredníctvom vnútroštátnych komunikačných kanálov, ICM a T2IS. Účastníkom sa oznamujú najmä tieto informácie:

i)

opis udalosti;

ii)

predpokladané oneskorenie v zúčtovávaní (ak je známe);

iii)

informácie o už prijatých opatreniach a

iv)

odporúčania pre účastníkov.

b)

[Vložiť názov CB] môže účastníkom navyše oznámiť výskyt akejkoľvek inej existujúcej alebo predpokladanej skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť bežnú prevádzku TARGET2.

4.   Premiestnenie prevádzky SSP na iné miesto

a)

V prípade, ak nastane ktorákoľvek zo skutočností uvedená v bode 2 písm. a), možno prevádzku SSP premiestniť na iné miesto v tom istom alebo v inom regióne.

b)

V prípade, ak sa prevádzka SSP premiestni do iného regiónu, účastníci vyvinú maximálne úsilie na obnovenie svojich pozícií k okamihu, keď došlo k zlyhaniu alebo k nepredvídanej vonkajšej udalosti, a poskytnú [vložiť názov CB] všetky informácie, ktoré sú významné v tomto ohľade.

5.   Zmena prevádzkových hodín

a)

Denné spracovanie môže byť predĺžené a začiatok nového pracovného dňa môže byť posunutý. Počas predĺžených prevádzkových hodín TARGET2 sa platobné príkazy spracúvajú v súlade s [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] s výhradou zmien uvedených v tomto dodatku.

b)

Denné spracovanie môže byť predĺžené a jeho ukončenie tým posunuté, ak k zlyhaniu SSP došlo počas dňa, ale bolo odstránené do 18.00 hod. Ukončenie môže byť za bežných okolností posunuté najviac o dve hodiny a táto skutočnosť sa účastníkom oznámi čo najskôr. Ak sa takéto posunutie ukončenia oznámi pred 16.50 hod., musí sa medzi ukončením zúčtovávania klientskych a medzibankových platobných príkazov zachovať minimálna jednohodinová lehota. Keď sa už posunutie ukončenia oznámi, nemožno takéto rozhodnutie odvolať.

c)

Ukončenie bude posunuté v prípadoch, keď k zlyhaniu SSP dôjde pred 18.00 hod. a nebude do 18.00 hod. odstránené. [vložiť názov CB] bezodkladne oznámi účastníkom posunutie ukončenia.

d)

Po opätovnom obnovení činnosti SSP sa uskutočnia tieto kroky:

i)

[Vložiť názov CB] sa snaží do jednej hodiny zúčtovať všetky platby v čakacom rade; tento čas sa skráti na 30 minút v prípade, ak k zlyhaniu SSP dôjde o 17.30 hod. alebo neskôr (v prípadoch, ak zlyhanie SSP pretrvávalo o 18.00 hod.).

ii)

Konečné zostatky účastníkov sa uzatvoria do jednej hodiny; tento čas sa skráti na 30 minút v prípade, ak k zlyhaniu SSP dôjde o 17.30 hod. alebo neskôr v prípadoch, ak zlyhanie SSP pretrvávalo o 18.00 hod.

iii)

V čase ukončenia vyrovnania medzibankových platieb sa uskutočnia záverečné postupy denného spracovania vrátane vyrovnania automatických operácií (standing facilities) s Eurosystémom.

e)

Pridružené systémy, ktoré si vyžadujú likviditu skoro ráno, musia mať vytvorené prostriedky na zvládnutie prípadov, keď denné spracovanie nemožno začať načas kvôli zlyhaniu SSP počas predchádzajúceho dňa.

6.   Núdzová prevádzka

a)

Ak to [vložiť názov CB] považuje za potrebné, spustí núdzové spracúvanie platobných príkazov v SSP module núdzovej prevádzky. V takých prípadoch sa účastníkom poskytujú služby len v minimálnom rozsahu. [Vložiť názov CB] oznámi účastníkom začiatok núdzovej prevádzky akýmikoľvek dostupnými komunikačnými prostriedkami.

b)

Platobné príkazy sa počas núdzovej prevádzky spracúvajú manuálne [vložiť názov CB].

c)

Tieto platby sa považujú za „veľmi kritické“ a [vložiť názov CB] vyvinie maximálne úsilie na ich spracovanie v núdzovej prevádzke:

i)

platby týkajúce sa Medzinárodnej banky CLS;

ii)

vyrovnanie na konci dňa EURO1;

iii)

výzvy na dodanie likvidity pre centrálne protistrany.

d)

Tieto platby sa považujú za „kritické“ a [vložiť názov CB] môže rozhodnúť, že kvôli ich spracovaniu spustí núdzovú prevádzku:

i)

platby súvisiace s vyrovnaním v reálnom čase systémov vyrovnania cenných papierov v modeli s rozhraním (interfaced model) a

ii)

ďalšie platby, ak je to potrebné na odstránenie systémového rizika.

e)

Účastníci zadávajú platobné príkazy na účely núdzovej prevádzky a informácie sa príjemcom platieb poskytujú prostredníctvom [vložiť komunikačné prostriedky]. Informácie o zostatkoch na účtoch a o zápisoch týkajúcich sa zaúčtovania na ťarchu účtu a pripísania v prospech účtu možno získať prostredníctvom [vložiť názov CB].

f)

Platobné príkazy, ktoré už boli zadané do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ale sú v čakacom rade, môžu tiež podliehať núdzovej prevádzke. V takých prípadoch sa [vložiť názov CB] usiluje o to, aby neprichádzalo k dvojitému spracovaniu platobných príkazov, ale riziko takéhoto dvojitého spracovania, ak nastane, znášajú účastníci.

g)

Pre spracúvanie platobných príkazov v núdzovej prevádzke účastníci zabezpečia dodatočný kolaterál. Prichádzajúce núdzové platby možno počas núdzovej prevádzky použiť s cieľom financovať odchádzajúce núdzové platby. Na účely núdzovej prevádzky [vložiť názov CB] neberie do úvahy dostupnú likviditu účastníkov.

7.   Zlyhania spojené s účastníkmi alebo pridruženými systémami

a)

V prípade, ak má účastník problém, ktorý mu bráni vo vyrovnaní platieb v TARGET2, je zodpovedný za to, aby sa tento problém odstránil. Účastník môže využiť najmä interné riešenia alebo funkciu ICM, t. j. zálohové platby na redistribúciu likvidity a zálohové núdzové platby (CLS, EURO1, predfinancovanie v rámci STEP2).

b)

Ak sa účastník rozhodne využiť na zálohové platby na redistribúciu likvidity funkciu ICM, [vložiť názov CB] otvorí, ak o to účastník požiada, túto funkciu prostredníctvom ICM. [Vložiť názov CB] zašle na žiadosť účastníka správu cez ICM s cieľom oznámiť ostatným účastníkom využitie zálohových platieb na redistribúciu likvidity účastníkom. Účastník je zodpovedný za zaslanie takýchto zálohových platieb na redistribúciu likvidity výlučne ostatným účastníkom, s ktorými uzavrel dvojstrannú dohodu o používaní takýchto platieb, a za všetky ďalšie kroky, ktoré súvisia s takýmito platbami.

c)

Ak účastník vyčerpá všetky možnosti podľa písmena a) alebo ak nie sú účinné, môže požiadať o podporu [vložiť názov CB].

d)

V prípade, ak má zlyhanie vplyv na pridružený systém, je zodpovednosťou tohto pridruženého systému, aby takéto zlyhanie odstránil. [Vložiť názov CB] môže konať v mene pridruženého systému, ak o to pridružený systém požiada. [Vložiť názov CB] sa na základe vlastného uváženia rozhodne, akú podporu poskytne pridruženému systému, vrátane nočnej prevádzky pridruženého systému. Možno prijať tieto núdzové opatrenia:

i)

pridružený systém dá pokyn na hladké platby, t. j. platby, ktoré nie sú spojené s podkladovou transakciou, prostredníctvom rozhrania účastníka;

ii)

[Vložiť názov CB] vytvorí a/alebo spracúva pokyny alebo súbory XML v mene pridruženého systému a/alebo

iii)

[Vložiť názov CB] uskutoční hladké platby v mene pridruženého systému.

e)

Podrobné núdzové opatrenia v súvislosti s pridruženými systémami sú uvedené v dvojstranných dojednaniach medzi [vložiť názov CB] a príslušným pridruženým systémom.

8.   Iné ustanovenia

a)

Ak nie sú v dôsledku výskytu skutočností uvedených v bode 3 písm. a) k dispozícii určité údaje, [vložiť názov CB] je oprávnená začať alebo pokračovať v spracúvaní platobných príkazov a/alebo v prevádzke TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] na základe posledných dostupných údajov podľa rozhodnutia [vložiť názov CB]. Ak o to [vložiť názov CB] požiada, účastníci a pridružené systémy opätovne predložia svoje správy FileAct/Interact alebo urobia iný úkon, ktorý [vložiť názov CB] považuje za vhodný.

b)

V prípade zlyhania [vložiť názov CB] môžu vykonávať niektoré alebo všetky jej technické funkcie v súvislosti s TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] iné centrálne banky Eurosystému.

c)

[Vložiť názov CB] môže požadovať, aby sa účastníci zúčastňovali na pravidelných alebo príležitostných skúškach opatrení pre prípad obnovy prevádzky alebo núdzovej prevádzky, školeniach alebo iných preventívnych opatreniach, ktoré [vložiť názov CB] považuje za potrebné. Všetky náklady, ktoré účastníci vynaložili v dôsledku takýchto skúšok alebo iných opatrení, znášajú výhradne títo účastníci.


(1)  SEČ zohľadňuje aj zmenu na stredoeurópsky letný čas.

Dodatok V

HARMONOGRAM PREVÁDZKY

1.

Pracovnými dňami TARGET2 sú všetky dni okrem soboty, nedele, Nového roku, Veľkého piatku a Veľkonočného pondelka (podľa kalendára platného v sídle ECB), 1. mája, prvého sviatku vianočného a druhého sviatku vianočného.

2.

Referenčným časom pre systém je miestny čas v sídle ECB, t. j. SEČ.

3.

Bežný pracovný deň sa začína večer predchádzajúceho pracovného dňa a prevádzka má tento harmonogram:

Čas

Opis

6.45 – 7.00

Čas na prípravu dennej prevádzky (1)

7.00 – 18.00

Denné spracovanie

17.00

Ukončenie vyrovnania klientskych platieb, t. j. platieb, pri ktorých príkazca a/alebo príjemca platby nie je priamym ani nepriamym účastníkom, ako to možno v systéme identifikovať použitím správy MT 103 alebo MT 103+

18.00

Ukončenie vyrovnania medzibankových platieb, t. j. iných platieb ako klientskych platieb

18.00 – 18.45 (2)

Záverečné postupy denného spracovania

18.15 (2)

Všeobecný čas ukončenia využitia automatických operácií („standing facilities“)

(krátko po) 18.30 (3)

Údaje pre aktualizáciu účtovných systémov sú sprístupnené centrálnym bankám

18.45 – 19.30 (3)

Začiatočné postupy denného spracovania (nový pracovný deň)

19.00 (3) – 19.30 (2)

Poskytnutie likvidity na PM účet

19.30 (3)

Správa „začiatok postupov“ a vyrovnanie trvalých príkazov na prevod likvidity z PM účtov na podúčty/zrkadlový účet (vyrovnanie súvisiace s pridruženým systémom)

19.30 (3) – 22.00

Uskutočnenie dodatočných prevodov likvidity prostredníctvom ICM pred tým, ako pridružený systém pošle správu „začiatok cyklu“; zúčtovacie obdobie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 pridruženého systému)

22.00 – 1.00

Technická údržba

1.00 – 7.00

Vyrovnanie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 pridruženého systému)

4.

Pre prevody likvidity je ICM k dispozícii od 19.30 hod. (4) do 18.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou technickej údržby, ktorá prebieha od 22.00 hod. do 1.00 hod.

5.

Prevádzkové hodiny sa môžu zmeniť v prípade, ak sú v súlade s odsekom 5 dodatku IV prijaté opatrenia na obnovu prevádzky.


(1)  Dennou prevádzkou sa rozumie denné spracovanie a záverečné postupy denného spracovania.

(2)  Posledný deň obdobia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa končí o 15 minút neskôr.

(3)  Posledný deň obdobia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa začína o 15 minút neskôr.

(4)  Posledný deň obdobia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv v Eurosystéme sa začína o 15 minút neskôr.

Dodatok VI

ROZPIS POPLATKOV A FAKTURÁCIA

Poplatky pre priamych účastníkov

1.

Mesačný poplatok za spracovanie platobných príkazov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je pre priamych účastníkov v závislosti od možnosti, ktorú si priamy účastník vybral, buď:

a)

150 EUR za PM účet plus paušálny poplatok vo výške 0,80 EUR za transakciu (debetný zápis) alebo

b)

1 875 EUR za PM účet plus poplatok za transakciu (debetný zápis), ktorý je založený na objeme transakcií (počet spracovaných položiek) a určený mesačne takto:

Pásmo

Od

Do

Cena (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

nad 100 000

0,125

Za prevody likvidity medzi PM účtom účastníka a jeho podúčtami sa neúčtuje poplatok.

2.

Mesačný poplatok pre multiadresný prístup je 80 EUR za každú 8-miestnu BIC adresu, ktorá je iná ako adresa BIC účtu priameho účastníka.

3.

Pre priamych účastníkov, ktorí si neželajú, aby bol BIC ich účtu uverejnený v adresári TARGET2, sa účtuje dodatočný mesačný poplatok vo výške 30 EUR za účet.

4.

Mesačný poplatok za každú registráciu nepriameho účastníka priamym účastníkom v adresári TARGET2 je 20 EUR.

5.

Jednorazový poplatok za každú registráciu adresovateľného držiteľa BIC v adresári TARGET2, pre pobočky priamych a nepriamych účastníkov, pobočky korešpondentov a adresovateľných držiteľov BIC, ktorí sú členmi tej istej skupiny, ako je vymedzená v článku 1, je 5 EUR.

6.

Mesačný poplatok za každú registráciu adresovateľného držiteľa BIC v adresári TARGET2 ako korešpondenta je 5 EUR.

Poplatky za združovanie likvidity

7.

Pre CAI režim je mesačný poplatok 100 EUR za každý účet, ktorý je súčasťou skupiny.

8.

Pre režim AL je mesačný poplatok 200 EUR za každý účet, ktorý je súčasťou skupiny AL. Ak skupina AL používa CAI režim, za tie účty, ktoré nie sú súčasťou režimu AL, sa platí CAI mesačný poplatok vo výške 100 EUR za účet.

9.

Na všetky platby účastníkov v skupine sa tak pre režim AL, ako aj pre CAI režim uplatňuje zostupná transakčná poplatková schéma stanovená v tabuľke uvedenej v bode 1 písm. b), ako keby boli tieto platby zasielané z jedného účtu účastníka.

10.

Mesačný poplatok 1 875 EUR, ktorý je uvedený v bode 1 písm. b), platí príslušný manažér skupiny a mesačný poplatok 150 EUR uvedený v bode 1 písm. a) platia ostatní členovia skupiny. Mesačný poplatok 1 875 EUR sa platí len raz, ak je skupina AL súčasťou CAI skupiny a manažérom skupiny AL je manažér CAI skupiny. Ak je skupina AL súčasťou CAI skupiny a manažér skupiny CAI je iná osoba ako manažér skupiny AL, potom manažér CAI skupiny zaplatí dodatočný mesačný poplatok 1 875 EUR. V takých prípadoch sa faktúra za celkové poplatky za všetky účty v CAI skupine (vrátane účtov skupiny AL) zašle manažérovi CAI skupiny.

Fakturácia

11.

V prípade priamych účastníkov sa uplatňujú tieto pravidlá fakturácie. Najneskôr v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca sa faktúra za predchádzajúci mesiac s uvedením poplatkov, ktoré je potrebné zaplatiť, doručí priamemu účastníkovi (manažérovi skupiny AL alebo CAI skupiny v prípade, ak sa používa režim AL alebo CAI režim). Platba sa uhradí najneskôr v desiaty pracovný deň daného mesiaca na účet uvedený [vložiť názov CB] a zaúčtuje sa na ťarchu PM účtu účastníka.

Dodatok VII

DOHODA O ZOSKUPENEJ LIKVIDITE – VARIANT A

Vzor pre použitie režimu AL viac ako jednou úverovou inštitúciou

Na jednej strane medzi:

[účastníkom], ktorý je majiteľom PM účtov č. […] v [vložiť názov CB] zastúpeným […], ktorý koná ako […],

[účastníkom], ktorý je majiteľom PM účtov č. […] v [vložiť názov CB] zastúpeným […], ktorý koná ako […],

[účastníkom], ktorý je majiteľom PM účtov č. […] v [vložiť názov CB] zastúpeným […], ktorý koná ako […],

(ďalej len „členovia skupiny AL“)

a na strane druhej

[vložiť názov NCB AL],

[vložiť názov NCB AL],

[vložiť názov NCB AL]

(ďalej len „národné centrálne banky AL“)

(členovia skupiny AL a národné centrálne banky AL, ďalej spoločne len „strany“),

keďže:

(1)

TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov, pričom každý z nich je určený ako systém na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom vyrovnaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (1).

(2)

Účastníci v jednom alebo vo viacerých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, môžu za určitých podmienok ustanovených v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, vytvoriť skupinu AL, pomocou ktorej sa zoskupuje likvidita na PM účtoch členov skupiny AL.

(3)

Zoskupovanie likvidity umožňuje členom skupiny AL zúčtovať platobné príkazy, ktorých sumy prevyšujú dostupnú likviditu na ich príslušných PM účtoch, za predpokladu, že celková hodnota všetkých takýchto platobných príkazov nikdy neprevýši zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch. Výsledný debetný zostatok na jednom alebo viacerých PM účtoch predstavuje vnútrodenný úver, ktorého poskytnutie sa spravuje príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou, s výhradou zmien, ktoré sú uvedené v tejto dohode; takýto debetný zostatok sa najmä zabezpečí dostupnou likviditou na PM účtoch ostatných členov skupiny AL.

(4)

Tento mechanizmus v žiadnom prípade nevedie k spojeniu viacerých PM účtov, ktoré zostávajú vedené naďalej oddelene pre jednotlivých majiteľov týchto účtov, s výnimkou obmedzení uvedených v tejto dohode.

(5)

Cieľom tohto mechanizmu je zabrániť rozdrobeniu likvidity do viacerých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, a zjednodušiť riadenie likvidity v rámci skupiny úverových inštitúcií.

(6)

Tento mechanizmus zvyšuje celkovú výkonnosť vyrovnania platieb v TARGET2.

(7)

[účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], pričom všetci sú viazaní [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] z [vložiť príslušné dátumy],

preto sa teraz zmluvné strany dohodli takto:

Článok 1

Účinnosť tejto dohody

Táto dohoda a jej prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť len vtedy, keď riadiaca NCB písomne potvrdí, po prijatí všetkých informácií a dokumentov, ktoré považuje za vhodné, že táto dohoda alebo jej zmeny a doplnenia sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

Článok 2

Spoločný záujem členov skupiny AL a národných centrálnych bánk AL

1.   Členovia skupiny AL výslovne vyhlasujú a potvrdzujú, že uzavretie tejto dohody slúži ich spoločným ekonomickým, sociálnym a finančným záujmom, keďže platobné príkazy všetkých členov skupiny AL možno zúčtovať v ich príslušných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, až do sumy zodpovedajúcej dostupnej likvidite na všetkých PM účtoch členov skupiny AL, čím sa vyrovnáva dostupná likvidita v iných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

2.   AL národné centrálne banky majú spoločný záujem na poskytovaní vnútrodenného úveru členom skupiny AL, pretože sa tým podporuje celková výkonnosť vyrovnania platieb v TARGET2. Vnútrodenný úver je zabezpečený v súlade s článkom 18 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže debetný zostatok, ktorý vznikne vykonaním platobného príkazu, je krytý dostupnou likviditou na PM účtoch ostatných členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL a tieto sú zabezpečené na plnenie záväzkov ktoréhokoľvek člena skupiny AL voči národným centrálnym bankám AL.

Článok 3

Práva a povinnosti členov skupiny AL

1.   Členovia skupiny AL zodpovedajú všetkým národným centrálnym bankám AL spoločne a nerozdielne za všetky pohľadávky, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobného príkazu ktoréhokoľvek člena skupiny AL v ich príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Členovia skupiny AL nemôžu svoju zodpovednosť voči národným centrálnym bankám AL v súvislosti so súhrnom všetkých uvedených záväzkov vylúčiť odvolaním sa na dojednania o rozdelení zodpovednosti v rámci skupiny.

2.   Celková hodnota všetkých platobných príkazov vyrovnaných členmi skupiny AL na ich PM účtoch nesmie nikdy presiahnuť zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch.

3.   Členovia skupiny AL sú oprávnení na použitie CAI režimu, ktorý je uvedený v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

4.   Členovia skupiny AL medzi sebou uzatvoria vnútornú dohodu, ktorá okrem iného obsahuje:

a)

pravidlá vnútorného usporiadania skupiny AL;

b)

podmienky, za akých má manažér skupiny AL oznamovaciu povinnosť voči členom skupiny AL;

c)

náklady na AL režim (vrátane ich rozdelenia medzi členov skupiny AL) a

d)

poplatky, ktoré členovia skupiny AL platia medzi sebou ako odmenu za služby podľa dohody AL, a pravidlá na vypočítanie finančnej odplaty.

S výnimkou písmena d) sa členovia skupiny AL môžu rozhodnúť, či vnútornú dohodu alebo jej časti sprístupnia národným centrálnym bankám AL. Členovia skupiny AL sprístupnia národným centrálnym bankám AL informácie uvedené v písmene d).

Článok 4

Práva a povinnosti národných centrálnych bánk AL

1.   Ak člen skupiny AL zadá do svojho príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platobný príkaz v sume prevyšujúcej dostupnú likviditu na PM účte tohto člena skupiny AL, jeho príslušná NCB AL poskytne vnútrodenný úver, ktorý je zabezpečený dostupnou likviditou na iných PM účtoch člena skupiny AL vedených v jeho príslušnej NCB AL alebo na PM účtoch ostatných členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL. Takýto vnútrodenný úver sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie vnútrodenných úverov takouto NCB AL.

2.   Platobné príkazy zadané ktorýmkoľvek členom skupiny AL, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k prekročeniu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov skupiny AL, sa umiestnia do čakacieho radu, až kým nebude k dispozícii dostatočná likvidita.

3.   Okrem prípadu, keď sa voči jednému alebo viacerým členom skupiny AL začalo konkurzné konanie, môže NCB AL žiadať od každého člena skupiny AL úplné splnenie všetkých záväzkov, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobných príkazov ktoréhokoľvek člena skupiny AL v jeho príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2.

Článok 5

Vymenovanie a úloha manažéra skupiny AL

1.   Členovia skupiny AL týmto vymenúvajú [uviesť účastníka vymenovaného za manažéra skupiny AL], ktorý je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.   Všetci členovia skupiny AL poskytujú svojej príslušnej NCB AL, ako aj manažérovi skupiny AL akékoľvek informácie, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane akýchkoľvek zmien alebo ukončení väzieb medzi členmi skupiny AL potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, ktorý je ustanovený v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia v opatreniach implementujúcich harmonizované podmienky], výskyt akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] alebo akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.   Manažér skupiny AL bezodkladne oznámi riadiacej NCB akékoľvek informácie uvedené v odseku 2, ktoré sa týkajú jeho alebo iného člena skupiny AL.

4.   Manažér skupiny AL je zodpovedný za vnútrodenné monitorovanie dostupnej likvidity v rámci skupiny AL.

5.   Manažér skupiny AL je splnomocnený na úkony vo vzťahu k PM účtom členov skupiny AL, a najmä zastupuje členov skupiny AL pri týchto operáciách:

a)

akékoľvek operácie ICM týkajúce sa PM účtov členov skupiny AL vrátane zmeny priority platobného príkazu, odvolania platobného príkazu, zmeny času vyrovnania, prevodov likvidity (vrátane prevodov z podúčtov a na podúčty), zmeny poradia transakcií v čakacom rade, rezervovanie likvidity týkajúce sa skupiny AL a stanovenie a zmeny limitov týkajúce sa skupiny AL;

b)

všetky transakcie na konci dňa týkajúce sa likvidity medzi PM účtami členov skupiny AL, ktoré zabezpečujú, že zostatky na PM účtoch členov skupiny AL sú vyrovnané tak, aby žiadny z týchto účtov nemal na konci dňa debetný zostatok, alebo ak to možno uplatniť, debetný zostatok nezabezpečený akceptovateľným kolaterálom (v prípade takéhoto postupu ďalej len „vyrovnávanie“);

c)

všeobecné pokyny, na základe ktorých sa uskutočňuje automatické vyrovnávanie, t. j. vymedzenie poradia PM účtov členov skupiny AL s dostupnou likviditou, na ťarchu ktorých sa vykonáva zaúčtovanie počas vyrovnávania;

d)

v prípade, ak manažér skupiny AL nedal žiadny výslovný pokyn, ako je uvedené v písmenách b) a c), uskutoční sa automatické vyrovnávanie, počnúc PM účtom s najvyšším kreditným zostatkom voči PM účtu s najvyšším debetným zostatkom.

Rovnaké kritériá, ako sú vymedzené v písmenách c) a d), sa použijú, ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, ako je vymedzené v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

6.   Členovia skupiny AL sa výslovne vzdávajú svojich práv, ktoré by im mohli byť vo vzťahu k manažérovi skupiny AL priznané podľa [vložiť v prípade potreby odkaz na príslušné ustanovenie vnútroštátneho práva] a ktoré vyplývajú z postavenia tohto manažéra ako majiteľa PM účtu a člena skupiny AL a zároveň z jeho postavenia ako manažéra skupiny AL.

Článok 6

Úloha riadiacej NCB

1.   Riadiaca NCB je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.   Všetky národné centrálne banky AL poskytujú bezodkladne riadiacej NCB akékoľvek informácie týkajúce sa ich príslušných členov skupiny AL, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane akýchkoľvek zmien alebo ukončení väzieb medzi členmi skupiny AL potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, výskyt akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] alebo skutočností, ktoré môžu mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.   Riadiaca NCB má prístup k všetkým relevantným informáciám o všetkých PM účtoch členov skupiny AL vrátane informácií o úverových linkách, zostatkoch, celkovom obrate, vyrovnaných platbách, platbách v čakacom rade, ako aj k informáciám o limitoch a rezervovaní likvidity členov skupiny AL.

Článok 7

Doba trvania a ukončenie tejto dohody

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Každý z členov skupiny AL môže jednostranne ukončiť svoju účasť na tejto dohode za predpokladu, že to vo forme výpovede s výpovednou dobou 14 pracovných dní písomne oznámi NCB AL, v ktorej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, je účastníkom, a riadiacej NCB. Riadiaca NCB potvrdí tomuto členovi skupiny AL dátum ukončenia jeho účasti na dohode AL a oznámi tento dátum všetkým národným centrálnym bankám AL, ktoré zodpovedajúcim spôsobom informujú svojich členov skupiny AL. Ak bol tento člen skupiny AL manažérom skupiny AL, zostávajúci členovia skupiny AL bezodkladne vymenujú nového manažéra skupiny AL.

3.   Táto dohoda alebo prípadne účasť ktoréhokoľvek člena skupiny AL na tejto dohode sa automaticky ukončí bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak nastane jedna alebo viacero týchto skutočností:

a)

zmena alebo ukončenie väzieb medzi všetkými členmi skupiny AL potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, ako je ustanovené v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky], alebo ktoré majú vplyv na jedného alebo viacerých členov skupiny AL, a/alebo

b)

akékoľvek iné požiadavky na používanie režimu AL, ako sú uvedené v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky], prestali spĺňať všetci členovia skupiny AL alebo jeden alebo viacerí členovia skupiny AL.

4.   Bez ohľadu na výskyt ktorejkoľvek zo skutočností uvedených v odseku 3 zostáva platobný príkaz, ktorý už bol zadaný ktorýmkoľvek členom skupiny AL do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platným a vykonateľným vo vzťahu k všetkým členom skupiny AL a k národným centrálnym bankám AL. [v prípade potreby vložiť: Navyše [vložiť odkaz na dojednania o záložnom práve a/alebo konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné dojednania o zárukách] zostávajú v platnosti po ukončení tejto dohody, až kým členovia skupiny AL úplne nevyrovnajú všetky debetné zostatky na PM účtoch, ktorých likvidita bola zoskupená.]

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže riadiaca NCB po dohode s príslušnou NCB AL kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou účasť ktoréhokoľvek člena skupiny AL na tejto dohode, ak tento člen skupiny AL porušil niektoré z ustanovení tejto dohody. Takéto rozhodnutia sa zasielajú písomne všetkým členom skupiny AL s uvedením odôvodnenia. Ak sa účasť ukončí týmto spôsobom, členovia skupiny AL, ktorých účasť na tejto dohode nebola ukončená, sú oprávnení ukončiť svoju účasť na tejto dohode výpoveďou s výpovednou dobou päť pracovných dní za predpokladu, že to písomne oznámia riadiacej NCB a príslušnej AL NCB. Ak sa ukončí účasť manažéra skupiny AL, zostávajúci členovia skupiny AL bezodkladne vymenujú nového manažéra skupiny AL.

6.   Riadiaca NCB môže po dohode s ostatnými národnými centrálnymi bankami AL ukončiť túto dohodu bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak by jej zachovanie ohrozovalo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2 alebo by ohrozovalo plnenie úloh AL národných centrálnych bánk podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Každé takéto rozhodnutie sa písomne zašle členom skupiny AL s odôvodnením takéhoto rozhodnutia.

7.   Táto dohoda zostáva v platnosti, pokiaľ sú jej zmluvnými stranami aspoň dvaja členovia skupiny AL.

Článok 8

Postup pri zmenách a doplneniach dohody

Zmena a doplnenie tejto dohody vrátane rozšírenia skupiny AL o ďalších účastníkov je platná a vykonateľná, iba ak s ňou v písomnej podobe výslovne súhlasili všetky strany.

Článok 9

Rozhodné právo

Táto dohoda sa spravuje, vykladá a implementuje v súlade s [vložiť odkaz na právo, ktorým sa spravuje PM účet manažéra skupiny AL vedený v riadiacej NCB]. Tým nie je dotknutý:

a)

vzťah medzi členom skupiny AL a jeho príslušnou NCB AL, ktorý sa spravuje právom príslušnej NCB AL a

b)

práva a povinnosti medzi AL národnými centrálnymi bankami, ktoré sa spravujú právom NCB AL, ktorá vedie PM účet člena skupiny AL, ktorého dostupná likvidita je použitá ako kolaterál.

Článok 10

Uplatňovanie [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky]

1.   Všetky otázky, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa vo vzťahu k členom skupiny AL a ich príslušným národným centrálnym bankám AL spravujú príslušnými ustanoveniami [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

2.   [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] a táto dohoda sa považujú za súčasť toho istého zmluvného vzťahu.

Vypracované v toľkých vyhotoveniach, koľko je zmluvných strán, […dátum…]

DOHODA O ZOSKUPENEJ LIKVIDITE – VARIANT B

Vzor pre použitie režimu AL jednou úverovou inštitúciou

Na jednej strane medzi: [názov a adresa úverovej inštitúcie], zastúpená

[…], ktorý koná ako

[účastník], ktorý je majiteľom PM účtov č. […] v [vložiť názov CB],

[účastník], ktorý je majiteľom PM účtov č. […] v [vložiť názov CB],

[účastník], ktorý je majiteľom PM účtov č. […] v [vložiť názov CB]

(ďalej len „členovia skupiny AL“),

a na strane druhej

[vložiť názov NCB AL],

[vložiť názov NCB AL],

[vložiť názov NCB AL]

(ďalej len „národné centrálne banky AL“)

(členovia skupiny AL a národné centrálne banky AL, ďalej spoločne len „strany“),

keďže:

(1)

TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov, pričom každý z nich je určený ako systém na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (2).

(2)

Úverová inštitúcia s viacerými PM účtami v jednom alebo vo viacerých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, môže za určitých podmienok ustanovených v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, vytvoriť skupinu AL, pomocou ktorej sa zoskupuje likvidita na týchto PM účtoch členov skupiny AL.

(3)

Zoskupovanie likvidity umožňuje členom skupiny AL zúčtovať platobné príkazy, ktorých sumy prevyšujú dostupnú likviditu na jednom PM účte, za predpokladu, že celková hodnota všetkých takýchto platobných príkazov nikdy neprevýši zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov skupiny AL. Výsledný debetný zostatok na jednom alebo viacerých týchto PM účtoch predstavuje vnútrodenný úver, poskytnutie ktorého sa spravuje príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou, s výhradou zmien, ktoré sú uvedené v tejto dohode; takýto debetný zostatok sa najmä zabezpečí dostupnou likviditou na všetkých PM účtoch členov skupiny AL.

(4)

Tento mechanizmus v žiadnom prípade nevedie k spojeniu viacerých PM účtov, ktoré zostávajú vedené naďalej oddelene pre členov skupiny AL, s výnimkou obmedzení uvedených v tejto dohode.

(5)

Cieľom tohto mechanizmu je zabrániť rozdrobeniu likvidity do viacerých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, a zjednodušiť riadenie likvidity členov skupiny AL.

(6)

Tento mechanizmus zvyšuje celkovú výkonnosť vyrovnania platieb v TARGET2.

(7)

[účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], pričom všetci sú viazaní [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] z [vložiť príslušné dátumy],

preto sa teraz zmluvné strany dohodli takto:

Článok 1

Účinnosť tejto dohody

Táto dohoda a jej prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť len vtedy, keď riadiaca NCB písomne potvrdí, po prijatí všetkých informácií a dokumentov, ktoré považuje za vhodné, že táto dohoda alebo jej zmeny a doplnenia sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

Článok 2

Spoločný záujem členov AL národných centrálnych bánk

Národné centrálne banky AL majú spoločný záujem na poskytovaní vnútrodenného úveru členom skupiny AL, pretože sa tým podporuje celková výkonnosť vyrovnania platieb v TARGET2. Vnútrodenný úver je zabezpečený v súlade s článkom 18 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže debetný zostatok, ktorý vznikne vykonaním platobného príkazu, je krytý dostupnou likviditou na PM účtoch členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL a tieto sú zabezpečené na plnenie záväzkov ktoréhokoľvek člena skupiny AL voči národným centrálnym bankám AL.

Článok 3

Práva a povinnosti členov skupiny AL

1.   Členovia skupiny AL zodpovedajú všetkým národným centrálnym bankám AL za všetky pohľadávky, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobných príkazov ktoréhokoľvek člena skupiny AL v ich príslušných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

2.   Celková hodnota všetkých platobných príkazov vyrovnaných členmi skupiny AL na ich PM účtoch nesmie nikdy presiahnuť zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch.

3.   Členovia skupiny AL sú oprávnení na použitie režimu konsolidovaných informácií o účtoch (CAI), ktorý je uvedený v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

Článok 4

Práva a povinnosti národných centrálnych bánk AL

1.   Ak člen skupiny AL zadá do systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platobný príkaz v sume prevyšujúcej dostupnú likviditu na PM účte tohto člena skupiny AL, príslušná NCB AL poskytne vnútrodenný úver, ktorý je zabezpečený dostupnou likviditou na ostatných PM účtoch člena skupiny AL vedených v jeho príslušných NCB AL alebo na PM účtoch ostatných členov skupiny AL vedených v ich príslušných národných centrálnych bankách AL. Takýto vnútrodenný úver sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie vnútrodenných úverov takýmito AL národnými centrálnymi bankami.

2.   Platobné príkazy zadané členmi skupiny AL, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k prekročeniu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov skupiny AL, sa umiestnia do čakacieho radu, až kým nebude k dispozícii dostatočná likvidita.

3.   Každá AL NCB môže žiadať od členov skupiny AL úplné splnenie všetkých záväzkov, ktoré vznikli v dôsledku vyrovnania platobných príkazov členov skupiny AL v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 a v ktorých majú vedené PM účty.

Článok 5

Vymenovanie a úloha manažéra skupiny AL

1.   Členovia skupiny AL týmto vymenúvajú manažéra skupiny AL [uviesť účastníka vymenovaného za manažéra skupiny AL], ktorý je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.   Členovia skupiny AL poskytujú príslušným národným centrálnym bankám AL akékoľvek informácie, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane výskytu akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky] alebo akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.   Manažér skupiny AL bezodkladne oznámi riadiacej NCB akékoľvek informácie uvedené v odseku 2.

4.   Manažér skupiny AL je zodpovedný za vnútrodenné monitorovanie dostupnej likvidity v rámci skupiny AL.

5.   Manažér skupiny AL je splnomocnený na úkony vo vzťahu k všetkým PM účtom členov skupiny AL a uskutočňuje najmä tieto operácie:

a)

akékoľvek operácie ICM týkajúce sa PM účtov členov skupiny AL vrátane zmeny priority platobného príkazu, odvolania platobného príkazu, zmeny času vyrovnania, prevodov likvidity (vrátane prevodov z podúčtov a na podúčty), zmeny poradia transakcií v čakacom rade, rezervovanie likvidity týkajúce sa skupiny AL a stanovenie a zmeny limitov týkajúce sa skupiny AL;

b)

všetky transakcie na konci dňa týkajúce sa likvidity medzi PM účtami členov skupiny AL, ktoré zabezpečujú, aby zostatky na PM účtoch členov skupiny AL boli vyrovnané tak, aby žiadny z týchto účtov nemal na konci dňa debetný zostatok, alebo ak to možno uplatniť, debetný zostatok nezabezpečený akceptovateľným kolaterálom (v prípade takéhoto postupu ďalej len „vyrovnávanie“);

c)

všeobecné pokyny, na základe ktorých sa uskutočňuje automatické vyrovnávanie, t. j. vymedzenie poradia PM účtov členov skupiny AL s dostupnou likviditou, na ťarchu ktorých sa vykonáva zaúčtovanie počas vyrovnávania;

d)

v prípade, ak manažér skupiny AL nedal žiadny výslovný pokyn, ako je uvedené v písmenách b) a c), uskutoční sa automatické vyrovnávanie počnúc PM účtom s najvyšším kreditným zostatkom voči PM účtu s najvyšším debetným zostatkom.

Rovnaké kritériá, ako sú vymedzené v písmenách c) a d), sa použijú, ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, ako je vymedzené v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

Článok 6

Úloha riadiacej NCB

1.   Riadiaca NCB je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa skupiny AL.

2.   Všetky národné centrálne banky AL poskytujú bezodkladne riadiacej NCB akékoľvek informácie týkajúce sa člena skupiny AL, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane výskytu akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky] alebo skutočností, ktoré môžu mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrení implementujúcich harmonizované podmienky].

3.   Riadiaca NCB má prístup k všetkým relevantným informáciám o všetkých PM účtoch členov skupiny AL vrátane informácií o úverových linkách, zostatkoch, celkovom obrate, vyrovnaných platbách, platbách v čakacom rade, ako aj k informáciám o limitoch a rezervovaní likvidity členov skupiny AL.

Článok 7

Doba trvania a ukončenie tejto dohody

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Každý z členov skupiny AL môže jednostranne ukončiť svoju účasť na tejto dohode za predpokladu, že to vo forme výpovede s výpovednou dobou 14 pracovných dní písomne oznámi NCB AL, v ktorej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, je účastníkom, a riadiacej NCB. Riadiaca NCB potvrdí členovi skupiny AL dátum ukončenia jeho účasti na dohode AL a oznámi tento dátum všetkým národným centrálnym bankám AL, ktoré zodpovedajúcim spôsobom informujú svojich členov skupiny AL. Ak bol tento člen skupiny AL manažérom skupiny AL, zostávajúci členovia skupiny AL bezodkladne vymenujú nového manažéra skupiny AL.

3.   Táto dohoda sa automaticky ukončí bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak sa požiadavky na používanie režimu AL, ako sú uvedené v [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky], prestali spĺňať.

4.   Bez ohľadu na výskyt skutočnosti uvedenej v odseku 3 zostáva platobný príkaz, ktorý už bol zadaný členom skupiny AL do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platným a vykonateľným vo vzťahu k všetkým členom skupiny AL a k národným centrálnym bankám AL. [v prípade potreby vložiť: Navyše [vložiť odkaz na dojednania o záložnom práve a/alebo konečnom čistom vyrovnaní alebo iné príslušné dojednania o zárukách] zostávajú v platnosti po ukončení tejto dohody, až kým členovia skupiny AL úplne nevyrovnajú všetky debetné zostatky na PM účtoch, ktorých likvidita bola zoskupená.]

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže riadiaca NCB po dohode s AL národnými centrálnymi bankami kedykoľvek ukončiť túto dohodu, ak ktorýkoľvek člen skupiny AL porušil niektoré z ustanovení tejto dohody. Takéto rozhodnutia sa zasielajú písomne všetkým členom skupiny AL s uvedením odôvodnenia.

6.   Riadiaca NCB môže po dohode s ostatnými národnými centrálnymi bankami AL ukončiť túto dohodu, ak by jej zachovanie ohrozovalo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2 alebo by ohrozovalo plnenie úloh národných centrálnych bánk AL podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Každé rozhodnutie ukončiť túto dohodu sa písomne zašle členom skupiny AL s odôvodnením takéhoto rozhodnutia.

Článok 8

Postup pri zmenách a doplneniach dohody

Akákoľvek zmena a doplnenie tejto dohody vrátane rozšírenia skupiny AL o ďalších účastníkov je platná a vykonateľná, iba ak s ňou v písomnej podobe výslovne súhlasili všetky strany.

Článok 9

Rozhodné právo

Táto dohoda sa spravuje, vykladá a implementuje v súlade s [vložiť odkaz na právo, ktorým sa spravuje PM účet manažéra skupiny AL]. Tým nie je dotknutý:

a)

vzťah medzi členmi skupiny AL a ich príslušnými národnými centrálnymi bankami AL, ktorý sa spravuje právom príslušnej NCB AL a

b)

práva a povinnosti medzi národnými centrálnymi bankami AL, ktoré sa spravujú právom NCB AL, ktorá vedie PM účet, ktorého dostupná likvidita je použitá ako kolaterál.

Článok 10

Uplatňovanie [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky]

1.   Všetky otázky, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa vo vzťahu ku každému z PM účtov členov skupiny AL spravujú príslušnými ustanoveniami [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].

2.   [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] a táto dohoda sa považujú za súčasť toho istého zmluvného vzťahu.

Vypracované v toľkých vyhotoveniach, koľko je zmluvných strán, […dátum…]


(1)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(2)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.


PRÍLOHA III

POSKYTOVANIE VNÚTRODENNÉHO ÚVERU

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy:

1.

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 2 a článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (1), ako sú vykonané vo vnútroštátnom práve, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom;

2.

„jednodňovým refinančným obchodom“ sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z NCB pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe;

3.

„jednodňovou refinančnou sadzbou“ sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody;

4.

„pobočkou“ sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 3 smernice 2006/48/ES, ako je vykonaný vo vnútroštátnom práve;

5.

„subjektom verejného sektora“ sa rozumie subjekt, ktorý je súčasťou „verejného sektora“ vymedzeného v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (2);

6.

„investičnou spoločnosťou“ sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (3) s výnimkou inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 1 smernice 2004/39/ES za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je: a) povolená a dohliadaná príslušným uznaným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2004/39/ES, a b) oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v položkách 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2004/39/ES;

7.

„úzkymi väzbami“ sa rozumejú úzke väzby v zmysle kapitoly 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (4);

8.

„konkurzným konaním“ sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice 98/26/ES;

9.

„prípadom neplnenia“ sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany subjektu podľa vnútroštátnej právnej úpravy implementujúcej toto usmernenie alebo akýchkoľvek iných pravidiel (vrátane tých, ktoré Rada guvernérov bližšie určila vo vzťahu k operáciám menovej politiky Eurosystému), ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto subjektom a ktoroukoľvek z centrálnych bánk Eurosystému, vrátane:

a)

prípadu, keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu a/alebo technické požiadavky ustanovené v prílohe II, a ak je to uplatniteľné, v prílohe V, alebo kde bol prístup účastníka k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane pozastavený alebo ukončený;

b)

prípadu, keď sa voči subjektu začalo konkurzné konanie;

c)

prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d)

prípadu, keď subjekt vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ktorúkoľvek časť svojich dlhov alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e)

prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania subjektu so svojimi veriteľmi;

f)

prípadu, keď je subjekt skutočne alebo podľa názoru príslušnej NCB eurozóny platobne neschopný alebo nie je schopný splácať svoje dlhy;

g)

prípadu, ak je kreditný zostatok na PM účte subjektu alebo všetky aktíva subjektu alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov subjektu;

h)

prípadu, ak bola subjektu pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme alebo ak bola účasť subjektu v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme ukončená;

i)

prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené subjektom alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené subjektom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé, alebo

j)

prípadu postúpenia všetkých aktív subjektu alebo ich podstatnej časti.

Oprávnené subjekty

1.

Každá NCB eurozóny poskytne vnútrodenný úver subjektom uvedeným v odseku 2, ktoré majú účet vedený v príslušnej NCB eurozóny, za predpokladu, že tieto subjekty nepodliehajú reštriktívnym opatreniam, ktoré prijala Rada Európskej únie alebo členské štáty podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článkov 75 a 215 zmluvy, [ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2]. Vnútrodenný úver sa však nesmie poskytnúť subjektu usadenému v inej krajine, ako je členský štát, v ktorom má sídlo NCB eurozóny, kde má tento subjekt zriadený účet.

2.

Vnútrodenný úver sa môže poskytnúť len týmto subjektom:

a)

úverovým inštitúciám usadeným v EHP, ktoré sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému a majú prístup k jednodňovým refinančným obchodom, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP, vrátane pobočiek usadených v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP;

b)

úverovým inštitúciám usadeným v EHP, ktoré nie sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému a/ani nemajú prístup k jednodňovým refinančným obchodom, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP, vrátane pobočiek usadených v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP;

c)

pokladničným správam ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov aktívnym na peňažných trhoch a subjektom verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

d)

investičným spoločnostiam usadeným v EHP za predpokladu, že uzavreli dojednanie so zmluvnou stranou menovej politiky Eurosystému s cieľom zabezpečiť, že na konci príslušného dňa sa pokryjú všetky pretrvávajúce debetné pozície, a

e)

iným subjektom, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b), ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení, za predpokladu, že dojednania pre poskytovanie vnútrodenného úveru takýmto subjektom sa predtým predložia Rade guvernérov a sú ňou schválené.

3.

V prípade subjektov uvedených v bode 2 písm. b) až e) sa vnútrodenný úver obmedzí na predmetný deň a nie je možné jeho predĺženie na jednodňový úver.

Odchylne od tohto ustanovenia môže Rada guvernérov na základe vopred prijatého odôvodneného rozhodnutia vyňať určité oprávnené centrálne zmluvné strany zo zákazu predĺženia vnútrodenného úveru. Takýmito oprávnenými centrálnymi zmluvnými stranami sú tie, ktoré v danom čase:

a)

sú oprávnenými subjektmi v zmysle odseku 2 písm. e), ak takéto oprávnené subjekty sú zároveň oprávnené konať ako centrálne zmluvné strany v súlade s platnými predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi;

b)

sú usadené v eurozóne;

c)

podliehajú dohľadu a/alebo dozoru vykonávanému príslušnými orgánmi;

d)

sú v súlade s požiadavkami dozoru nad umiestňovaním infraštruktúr ponúkajúcich služby v eurách, ktoré sa podľa potreby menia a dopĺňajú a zverejňujú na stránke ECB (5);

e)

majú účty v platobnom module (PM) TARGET2;

f)

majú prístup k vnútrodennému úveru.

Na všetky jednodňové úvery poskytnuté oprávneným centrálnym zmluvným stranám sa vzťahujú podmienky tejto prílohy (vrátane ustanovení týkajúcich sa akceptovateľného kolaterálu, aby sa zamedzilo pochybnostiam).

S cieľom zamedziť pochybnostiam sa sankcie stanovené v bodoch 10 a 11 tejto prílohy uplatnia v prípadoch, keď oprávnené centrálne zmluvné strany nesplatia jednodňový úver, ktorý im poskytla ich národná centrálna banka.

Akceptovateľný kolaterál

4.

Vnútrodenný úver je založený na akceptovateľnom kolaterále a poskytuje sa prostredníctvom zabezpečených vnútrodenných prečerpaní účtu a/alebo vnútrodenných obchodov spätného odkúpenia v súlade s dodatočnými minimálnymi spoločnými kritériami (vrátane prípadov neplnenia uvedených v týchto kritériách, ako aj nimi spôsobených dôsledkov) stanovenými Radou guvernérov s ohľadom na operácie menovej politiky Eurosystému. Akceptovateľný kolaterál sa skladá z tých istých aktív a nástrojov, ako sú akceptovateľné aktíva pre operácie menovej politiky Eurosystému, a podlieha tým istým pravidlám oceňovania a kontroly rizika, ktoré sú ustanovené v prílohe I k usmerneniu (ECB/2011/14).

5.

Dlhové nástroje, ktoré vydal alebo za ktoré sa zaručil subjekt alebo ktorákoľvek iná tretia osoba, s ktorou má účastník úzke väzby, možno prijať ako akceptovateľný kolaterál v situáciách ustanovených v oddiele 6.2 prílohy I k usmerneniu (ECB/2011/14).

6.

Rada guvernérov môže na základe návrhu príslušnej NCB eurozóny udeliť výnimku pokladničným správam uvedeným v bode 2 písm. c) z povinnosti zabezpečiť zodpovedajúci kolaterál pred získaním vnútrodenného úveru.

Postup pri poskytovaní úveru

7.

Prístup k vnútrodennému úveru možno udeliť len počas pracovných dní.

8.

Vnútrodenný úver sa poskytuje bez úrokov.

9.

Nesplatenie vnútrodenného úveru subjektom uvedeným v bode 2 písm. a) na konci dňa sa automaticky považuje za žiadosť takéhoto subjektu o použitie jednodňového refinančného obchodu.

10.

Nesplatenie vnútrodenného úveru subjektom uvedeným v bode 2 písm. b), d) alebo e) na konci dňa z akéhokoľvek dôvodu zakladá pre tento subjekt zodpovednosť za zaplatenie týchto pokút:

a)

ak má predmetný subjekt debetný zostatok na svojom účte na konci dňa po prvýkrát počas akéhokoľvek dvanásťmesačného obdobia, potom sa tomuto subjektu uloží pokuta vo forme úroku vypočítaného vo výške piatich percentuálnych bodov nad jednodňovou refinančnou sadzbou zo sumy takéhoto debetného zostatku;

b)

ak má predmetný subjekt debetný zostatok na svojom účte na konci dňa najmenej po druhýkrát počas rovnakého dvanásťmesačného obdobia, potom sa pokuta vo forme úroku uvedeného v písmene a) zvýši o ďalších 2,5 percentuálneho bodu zakaždým, keď sa takáto debetná pozícia vyskytne počas uvedeného dvanásťmesačného obdobia.

11.

Rada guvernérov môže rozhodnúť, že odpustí alebo zníži pokuty uložené podľa bodu 10, ak je debetný zostatok predmetného subjektu na konci dňa spôsobený udalosťou vyššej moci a/alebo technickou nefunkčnosťou TARGET2, tak ako je vymedzená v prílohe II.

Pozastavenie, obmedzenie alebo ukončenie vnútrodenného úveru

12.

a)

Národné centrálne banky eurozóny pozastavia alebo ukončia prístup k vnútrodennému úveru, ak sa vyskytne niektorý z týchto prípadov neplnenia:

i)

účet subjektu v NCB eurozóny je pozastavený alebo uzavretý;

ii)

dotknutý subjekt prestane spĺňať niektorú z podmienok ustanovených v tejto prílohe pre poskytovanie vnútrodenného úveru;

iii)

príslušný súdny alebo iný orgán vydal rozhodnutie, ktorým sa vo vzťahu k subjektu začalo likvidačné konanie alebo ktorým sa ustanovil likvidátor alebo úradník, ktorého postavenie je porovnateľné s postavením likvidátora, alebo ktorým sa začalo akékoľvek iné porovnateľné konanie;

iv)

subjekt má zmrazené prostriedky a/alebo voči nemu Únia prijala iné opatrenia obmedzujúce schopnosť subjektu použiť vlastné prostriedky;

v)

prístup subjektu k operáciám menovej politiky Eurosystému ako zmluvnej strane bol pozastavený alebo ukončený.

b)

Národné centrálne banky eurozóny môžu pozastaviť alebo ukončiť prístup k vnútrodennému úveru, ak niektorá NCB pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2 podľa článku 34 ods. 2 písm. b) až e) prílohy II alebo ak nastane jeden alebo niekoľko prípadov neplnenia [iných ako tých, ktoré sú uvedené v článku 34 ods. 2 písm. a)].

c)

Ak Eurosystém rozhodne o pozastavení, obmedzení alebo zrušení prístupu zmluvných strán k nástrojom menovej politiky z dôvodov obozretnosti alebo z iných dôvodov podľa časti 2.4 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, národné centrálne banky eurozóny takéto rozhodnutie implementujú vo vzťahu k prístupu k vnútrodennému úveru v súlade so zmluvnými dojednaniami alebo predpismi, ktorými sa príslušné národné centrálne banky riadia.

d)

Národné centrálne banky eurozóny môžu rozhodnúť o pozastavení, obmedzení alebo ukončení prístupu účastníka k vnútrodennému úveru, ak sa účastník považuje za účastníka, ktorý predstavuje riziko z dôvodov obozretnosti. Takéto prípady NCB eurozóny ihneď písomne oznámi ECB, ostatným národným centrálnym bankám eurozóny a pripojeným národným centrálnym bankám. Rada guvernérov v prípade potreby rozhodne o jednotnej implementácii opatrení prijatých vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

13.

Ak sa NCB eurozóny rozhodne pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť prístup zmluvnej strany menovej politiky Eurosystému k vnútrodennému úveru v súlade s odsekom 12 písm. d) tejto prílohy, takéto rozhodnutie nenadobudne účinnosť, pokiaľ ho neschváli ECB.

14.

Odchylne od odseku 13 môže NCB eurozóny za naliehavých okolností pozastaviť prístup zmluvnej strany menovej politiky Eurosystému k vnútrodennému úveru s okamžitou účinnosťou. V takých prípadoch dotknutá NCB eurozóny túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi ECB. ECB má právomoc zmeniť rozhodnutie NCB eurozóny. Ak však ECB nezašle NCB eurozóny oznámenie o takomto zmenenom rozhodnutí do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa ECB doručilo oznámenie, má sa za to, že ECB rozhodnutie NCB eurozóny schválila.


(1)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(5)  Súčasná politika Eurosystému v oblasti umiestnenia infraštruktúr je ustanovená v nasledujúcich dokumentoch, ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB: www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. novembra 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. septembra 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. júla 2007; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area‘ “ z 20. novembra 2008; e) „The Eurosystem oversight policy framework“ z júla 2011.


PRÍLOHA IV

ZÚČTOVACIE POSTUPY PRE PRIDRUŽENÉ SYSTÉMY

1.   Vymedzenie pojmov

Okrem pojmov v článku 2 a na účely tejto prílohy:

1.

„pokynom na úhradu“ sa rozumie platobný pokyn, ktorý je zadaný pridruženým systémom a určený ASCB, zaúčtovať na ťarchu jedného z účtov vedených a/alebo spravovaných pridruženým systémom v PM a pripísať v prospech PM účtu alebo podúčtu zúčtovacej banky sumu určenú v tomto pokyne;

2.

„pokynom na inkaso“ sa rozumie platobný pokyn, ktorý je určený SCB a zadaný pridruženým systémom, zaúčtovať na ťarchu PM účtu alebo podúčtu zúčtovacej banky sumu určenú v tomto pokyne na základe mandátu na inkaso a pripísať túto sumu buď v prospech niektorého z účtov pridruženého systému v PM, alebo na iný PM účet alebo podúčet zúčtovacej banky;

3.

„platobným pokynom“ alebo „platobným pokynom pridruženého systému“ sa rozumie pokyn na úhradu alebo pokyn na inkaso;

4.

„centrálnou bankou pridruženého systému (ASCB)“ sa rozumie CB Eurosystému, s ktorou má príslušný pridružený systém dvojstranné dojednanie o vyrovnaní platobných pokynov pridruženého systému v PM;

5.

„zúčtovacou centrálnou bankou (SCB)“ sa rozumie CB Eurosystému, v ktorej je vedený PM účet zúčtovacej banky;

6.

„zúčtovacou bankou“ sa rozumie účastník, ktorého PM účet alebo podúčet sa používa na vyrovnanie platobných pokynov pridruženého systému;

7.

„informačným a kontrolným modulom (ICM)“ sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje účastníkom získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a iniciovať platobné príkazy v prípade núdzovej prevádzky;

8.

„správou vysielanou ICM“ sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine účastníkov TARGET2 prostredníctvom ICM;

9.

„mandátom na inkaso“ sa rozumie povolenie zúčtovacej banky vo forme stanovenej centrálnymi bankami Eurosystému vo formulároch pre zber statických údajov, ktoré je určené tak jej pridruženému systému, ako aj jej SCB, a ktoré oprávňuje pridružený systém zadávať pokyny na inkaso a zadávať pokyny SCB na zaúčtovanie určitej sumy na ťarchu PM účtu alebo podúčtu zúčtovacej banky v dôsledku pokynov na inkaso;

10.

„krátkou pozíciou“ sa rozumie peňažný záväzok počas vyrovnania platobných pokynov pridruženého systému;

11.

„dlhou pozíciou“ sa rozumie peňažná pohľadávka počas vyrovnania platobných pokynov pridruženého systému;

12.

„vyrovnaním medzi systémami“ sa rozumie vyrovnanie pokynov na inkaso v reálnom čase, na základe ktorých sa uskutočňujú platby medzi zúčtovacou bankou jedného pridruženého systému, ktorý používa zúčtovací postup č. 6, a zúčtovacou bankou iného pridruženého systému, ktorý používa zúčtovací postup č. 6;

13.

„modulom statických údajov (manažment)“ sa rozumie SSP modul, ktorý slúži na zber a zaznamenávanie statických údajov.

2.   Úloha zúčtovacích centrálnych bánk

Každá CB Eurosystému koná ako SCB vo vzťahu ku ktorejkoľvek zúčtovacej banke, ktorá má u nej vedený PM účet.

3.   Riadenie vzťahov medzi centrálnymi bankami, pridruženými systémami a zúčtovacími bankami

1.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, že pridružené systémy, s ktorými majú dvojstranné dojednania, poskytnú zoznam zúčtovacích bánk obsahujúcich podrobnosti o PM účtoch zúčtovacích bánk, ktoré ASCB uchovávajú v SSP module statických údajov (manažment). Ktorýkoľvek pridružený systém môže sprístupniť zoznam svojich príslušných zúčtovacích bánk prostredníctvom ICM.

2.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, že pridružené systémy, s ktorými majú dvojstranné dojednania, ich bezodkladne informujú o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa zoznamu zúčtovacích bánk. Centrálne banky pridruženého systému informujú príslušné SCB o každej takejto zmene prostredníctvom správy vysielanej ICM.

3.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, že pridružené systémy, s ktorými majú dvojstranné dojednania, sústreďujú mandáty na inkaso a iné príslušné dokumenty zo svojich zúčtovacích bánk a predkladajú ich ASCB. Takéto dokumenty sa poskytujú v angličtine a/alebo v príslušných štátnych jazykoch ASCB. Ak štátne jazyky ASCB nie sú zhodné so štátnymi jazykmi SCB, poskytnú sa potrebné dokumenty len v angličtine alebo tak v angličtine, ako aj v príslušných štátnych jazykoch ASCB. V prípade pridružených systémov, ktoré zúčtovávajú prostredníctvom TARGET2-ECB, sa dokumenty poskytujú v angličtine.

4.

Ak je zúčtovacia banka účastníkom v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 ASCB, ASCB overí platnosť mandátu na inkaso, ktorý jej dala zúčtovacia banka, a vykoná všetky potrebné zápisy do modulu statických údajov (manažment). Ak zúčtovacia banka nie je účastníkom v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 ASCB, ASCB postúpi mandát na inkaso (alebo jeho elektronickú kópiu, ak sa tak dohodlo medzi ASCB a SCB) príslušným zúčtovacím centrálnym bankám na overenie jeho platnosti. Zúčtovacie centrálne banky vykonávajú takéto overenie a informujú príslušnú ASCB o výsledkoch overenia do piatich pracovných dní od prijatia takejto žiadosti. ASCB po overení aktualizuje zoznam zúčtovacích bánk v ICM.

5.

Overenie, ktoré vykoná ASCB, nemá dosah na zodpovednosť pridruženého systému obmedziť platobné pokyny na zoznam zúčtovacích bánk uvedený v podbode 1.

6.

Pokiaľ nejde o jeden a ten istý subjekt, centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky si vymieňajú informácie, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek významnú skutočnosť v priebehu zúčtovacieho procesu.

7.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, aby pridružené systémy, s ktorými majú uzavreté dvojstranné dojednania, uviedli názov a BIC pridruženého systému, s ktorým zamýšľajú vykonávať vyrovnanie medzi systémami, a dátum začiatku a ukončenia vyrovnania medzi systémami s jednotlivým pridruženými systémami. Táto informácia sa zaznamená v module statických údajov (manažment).

4.   Iniciovanie platobných pokynov prostredníctvom ASI

1.

Všetky platobné pokyny zadané pridruženým systémom prostredníctvom ASI majú podobu XML správ.

2.

Všetky platobné pokyny zadané pridruženým systémom prostredníctvom ASI sa považujú za „veľmi naliehavé“ a zúčtujú sa v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe II.

3.

Platobný pokyn sa považuje za prijatý, ak:

a)

je v súlade s pravidlami ustanovenými poskytovateľom sieťových služieb;

b)

je v súlade s pravidlami formátovania a podmienkami systému, ktorý je súčasťou TARGET2 ASCB;

c)

je zúčtovacia banka v zozname zúčtovacích bánk uvedených v bode 3 podbode 1;

d)

je v prípade vyrovnania medzi systémami príslušný pridružený systém v zozname pridružených systémov, s ktorým možno takéto vyrovnanie medzi systémami vykonávať;

e)

v prípade, ak účasť zúčtovacej banky v TARGET2 bola pozastavená, je k dispozícii výslovný súhlas SCB zúčtovacej banky, ktorej účasť bola pozastavená.

5.   Prijatie platobných pokynov systémom a ich neodvolateľnosť

1.

Pokyny na úhradu sa považujú za prijaté príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2, v momente a za neodvolateľné od momentu, keď sú prijaté ASCB. Pokyny na inkaso sa považujú za prijaté príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2, v momente a za neodvolateľné od momentu, keď sú prijaté SCB.

2.

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek pravidlá pridružených systémov, ktoré stanovujú moment prijatia prevodných príkazov pridruženým systémom a/alebo neodvolateľnosť prevodných príkazov zadaných do takéhoto pridruženého systému ako časový okamih, ktorý nastáva skôr ako moment prijatia zodpovedajúceho platobného pokynu príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2.

6.   Zúčtovacie postupy

1.

Ak pridružený systém požaduje použitie zúčtovacieho postupu, dotknutá ASCB mu ponúkne jeden alebo viaceré z nižšie uvedených zúčtovacích postupov:

a)

zúčtovací postup č. 1

(prevod likvidity);

b)

zúčtovací postup č. 2

(vyrovnanie v reálnom čase);

c)

zúčtovací postup č. 3

(bilaterálne vyrovnanie);

d)

zúčtovací postup č. 4

(štandardné multilaterálne vyrovnanie);

e)

zúčtovací postup č. 5

(simultánne multilaterálne vyrovnanie);

f)

zúčtovací postup č. 6

(vyčlenená likvidita a vyrovnanie medzi systémami).

2.

Zúčtovacie centrálne banky podporujú vyrovnanie platobných pokynov pridruženého systému v súlade s výberom zúčtovacích postupov, ktoré sú uvedené v podbode 1, okrem iného prostredníctvom vyrovnania platobných pokynov na PM účty alebo podúčty zúčtovacích bánk.

3.

Ďalšie podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na zúčtovacie postupy uvedené v podbode 1, sú uvedené v bodoch 9 až 14.

7.   Dobrovoľné otvorenie PM účtu

Pridružené systémy nie sú povinné stať sa priamymi účastníkmi systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo si viesť PM účet, keď používajú ASI.

8.   Účty na podporu zúčtovacích postupov

1.

Centrálne banky pridruženého systému, pridružené systémy a zúčtovacie banky si okrem PM účtov môžu pre zúčtovacie postupy uvedené v bode 6 podbode 1 otvoriť v PM a viesť tieto druhy účtov:

a)

technické účty;

b)

zrkadlové účty;

c)

účty garančného fondu;

d)

podúčty.

2.

Ak ASCB ponúka zúčtovacie postupy č. 4, č. 5 alebo č. 6, otvorí pre dotknuté pridružené systémy technický účet vo svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Takéto účty môže ASCB ponúkať ako možnosť pre zúčtovacie postupy č. 2 a č. 3. S ohľadom na zúčtovacie postupy č. 4 a č. 5 sa otvoria osobitné technické účty. Zostatok na technických účtoch je na konci príslušného zúčtovacieho postupu pridruženého systému nulový alebo kladný a zostatok na konci dňa je nulový. Technické účty sú označené prostredníctvom príslušného BIC pridruženého systému.

3.

Ak ASCB ponúka zúčtovacie postupy č. 1 alebo č. 6 pre integrované modely a ak ponúka zúčtovacie postupy č. 3 alebo č. 6 pre modely s rozhraním, môže otvoriť zrkadlové účty v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Zrkadlové účty sú špecifické PM účty vedené ASCB v jej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 na používanie pridruženým systémom. Zrkadlové účty sú označené prostredníctvom príslušného BIC ASCB.

4.

Ak ASCB ponúka zúčtovacie postupy č. 4 alebo č. 5, môže otvoriť pre pridružené systémy účet záručného fondu v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Zostatky na týchto účtoch sa používajú na vyrovnanie platobných pokynov pridruženého systému v prípade, ak nie je na PM účte zúčtovacej banky k dispozícii žiadna dostupná likvidita. Majiteľmi účtu záručného fondu môžu byť centrálne banky pridruženého systému, pridružené systémy alebo ručitelia. Účty záručného fondu sú označené prostredníctvom príslušného BIC majiteľa účtov.

5.

Ak ASCB ponúka zúčtovací postup č. 6 pre modely s rozhraním, zúčtovacie centrálne banky otvoria pre zúčtovacie banky jeden alebo viacero podúčtov v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, s cieľom ich použitia na vyčlenenie likvidity a prípadne na vyrovnanie medzi systémami. Podúčty sú označené prostredníctvom BIC PM účtu, na ktorý sa vzťahujú, v kombinácii s číslom účtu, ktoré je špecifické pre príslušný podúčet. Číslo účtu sa skladá z kódu krajiny a maximálneho počtu 32 číslic (v závislosti od štruktúry príslušného účtu národnej banky).

6.

Účty uvedené v podbode 1 písm. a) až d) sa neuverejňujú v adresári TARGET2. Ak o to účastník požiada, poskytnú sa majiteľovi účtu na konci každého pracovného dňa príslušné výpisy zo všetkých takýchto účtov (MT 940 and MT 950).

7.

Podrobné pravidlá o otvorení jednotlivých druhov účtov, ktoré sú uvedené v tomto článku, a o ich uplatňovaní pri podpore zúčtovacích postupov sa ustanovia v dvojstranných dojednaniach medzi pridruženými systémami a centrálnymi bankami pridruženého systému.

9.   Zúčtovací postup č. 1 – Prevod likvidity

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 1, podporujú prevod likvidity zo zrkadlového účtu na PM účet zúčtovacej banky prostredníctvom ASI. Prevod likvidity môže byť iniciovaný buď pridruženým systémom, alebo ASCB, ktoré konajú v mene pridruženého systému.

2.

Zúčtovací postup č. 1 sa použije len pre integrovaný model, ak príslušný pridružený systém musí použiť zrkadlový účet, najskôr na sústredenie potrebnej likvidity, ktorá bola vyčlenená jeho zúčtovacou bankou, a následne na prevod tejto likvidity späť na PM účet zúčtovacej banky.

3.

Centrálne banky pridruženého systému môžu ponúknuť vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví pridružený systém, ako je uvedené v bode 15 podbodoch 2 a 3.

4.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak pridružený systém iniciuje prevod likvidity zo zrkadlového účtu na PM účet zúčtovacej banky, pripísanie v prospech účtu sa oznámi zúčtovacím bankám, ktoré majú prístup do TARGET2 prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb, prostredníctvom správy SWIFT MT 202. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

10.   Zúčtovací postup č. 2 – Vyrovnanie v reálnom čase

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 2, podporujú vyrovnanie hotovostnej časti transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných pridruženým systémom prednostne jednotlivo než v dávkach. Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, dotknutá SCB informuje zúčtovaciu banku prostredníctvom správy vysielanej ICM.

2.

Zúčtovací postup č. 2 sa môže pridruženému systému tiež ponúknuť na vyrovnanie multilaterálnych zostatkov a v takých prípadoch ASCB otvorí pre takýto pridružený systém technický účet. ASCB navyše neponúkne pridruženému systému službu riadne spravovaného poradia prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb, ako sa môže požadovať pre takéto multilaterálne vyrovnanie. Za potrebné zoraďovanie platieb prevezme zodpovednosť samotný pridružený systém.

3.

ASCB môže ponúknuť vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví pridružený systém, ako je uvedené v bode 15 podbodoch 2 a 3.

4.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom prostredníctvom správy v ICM. Ak o to zúčtovacie banky, ktoré využívajú prístup k TARGET2 prostredníctvom prevádzkovateľa sieťových služieb, požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

11.   Zúčtovací postup č. 3 – Bilaterálne vyrovnanie

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 3, podporujú vyrovnanie hotovostnej časti transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných pridruženým systémom v dávkach. Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, dotknutá SCB informuje túto zúčtovaciu banku prostredníctvom správy vysielanej ICM.

2.

Zúčtovací postup č. 3 sa môže pridruženému systému ponúknuť tiež na vyrovnanie multilaterálnych zostatkov. Bod 10 podbod 2 sa uplatňuje primerane s výhradou týchto zmien:

a)

platobné pokyny: i) zaúčtovať na ťarchu PM účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísať v prospech technického účtu pridruženého systému a ii) zaúčtovať na ťarchu technického účtu pridruženého systému a pripísať v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii sa zadávajú v osobitných súboroch a

b)

pripísanie v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii sa uskutoční až po zaúčtovaní na ťarchu PM účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii.

3.

Ak sa multilaterálne vyrovnanie neuskutoční (napríklad preto, že nie všetky zložky z účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii boli úspešné), pridružený systém zadá platobné pokyny s cieľom vrátiť debetné transakcie, ktoré už boli vyrovnané.

4.

Centrálne banky pridruženého systému môžu ponúkať:

a)

vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví pridružený systém, ako je uvedené v bode 15 podbode 3, a/alebo

b)

funkciu „informačnej lehoty“, ako je uvedené v bode 15 podbode 1.

5.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom použitím zvolenej možnosti – samostatným alebo hromadným oznámením. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

12.   Zúčtovací postup č. 4 – Štandardné multilaterálne vyrovnanie

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 4, podporujú vyrovnanie multilaterálnych hotovostných pozícií transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných pridruženým systémom v dávkach. Centrálne banky pridruženého systému otvoria pre takýto pridružený systém osobitný technický účet.

2.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky zabezpečia požadované zoraďovanie platobných pokynov. Ak boli všetky debety úspešne sústredené, pripíšu sa len kredity. Platobné pokyny: a) zaúčtovať na ťarchu účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísať v prospech technického účtu pridruženého systému a b) pripísať v prospech účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii a zaúčtovať na ťarchu technického účtu pridruženého systému sa zadávajú v jednom súbore.

3.

Ako prvé sa zúčtujú platobné pokyny na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísanie v prospech technického účtu pridruženého systému; až po vyrovnaní všetkých takýchto platobných pokynov (vrátane možného financovania technického účtu prostredníctvom mechanizmu garančného fondu) sa pripíšu určité sumy v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii.

4.

Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, zúčtovacie centrálne banky informujú takúto zúčtovaciu banku prostredníctvom správy vysielanej ICM.

5.

Ak má zúčtovacia banka v krátkej pozícii na svojom PM účte nedostatok peňažných prostriedkov, ASCB spustí mechanizmus garančného fondu, ak je takýto mechanizmus ustanovený v dvojstrannom dojednaní medzi ASCB a pridruženým systémom.

6.

Ak nie je ustanovený žiadny mechanizmus garančného fondu a celé vyrovnanie sa neuskutoční, potom sa predpokladá, že centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky dostali pokyn vrátiť všetky platobné pokyny v súbore a majú vrátiť platobné príkazy, ktoré už boli vyrovnané.

7.

Centrálne banky pridruženého systému informujú zúčtovacie banky o neuskutočnení vyrovnania prostredníctvom správy vysielanej ICM.

8.

Centrálne banky pridruženého systému môžu ponúkať:

a)

vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví pridružený systém, ako je uvedené v bode 15 podbode 3;

b)

funkciu „informačnej lehoty“, ako je uvedené v bode 15 podbode 1;

c)

mechanizmus garančného fondu, ako je uvedené v bode 15 podbode 4.

9.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

13.   Zúčtovací postup č. 5 – Simultánne multilaterálne vyrovnanie

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 5, podporujú vyrovnanie multilaterálnych hotovostných pozícií transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných pridruženým systémom. Na vyrovnanie príslušných platobných pokynov sa použije algoritmus č. 4 (pozri dodatok I k prílohe II). Na rozdiel od zúčtovacieho postupu č. 4 funguje zúčtovací postup č. 5 na princípe „všetko alebo nič“. V rámci tohto postupu sa zaúčtovanie na ťarchu PM účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísanie v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii uskutočňuje súčasne (skôr ako po poradí, ako je to v zúčtovacom postupe č. 4). Bod 12 sa uplatňuje primerane s výhradou nasledujúcej zmeny. Ak jeden alebo viacero platobných pokynov nemôže byť vyrovnaných, všetky platobné pokyny sa zoradia do čakacieho radu a zopakuje sa algoritmus č. 4, ako je uvedený v bode 16 podbode 1, s cieľom zúčtovať platobné pokyny pridruženého systému, ktoré sú v čakacom rade.

2.

Centrálne banky pridruženého systému môžu ponúkať:

a)

vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví pridružený systém, ako je uvedené v bode 15 podbode 3;

b)

funkciu „informačnej lehoty“, ako je uvedené v bode 15 podbode 1;

c)

mechanizmus garančného fondu, ako je uvedené v bode 15 podbode 4.

3.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

4.

Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, dotknutá SCB informuje zúčtovacie banky prostredníctvom správy vysielanej ICM.

14.   Zúčtovací postup č. 6 – Vyčlenená likvidita a vyrovnanie medzi systémami

1.

Zúčtovací postup č. 6 možno použiť tak pre model s rozhraním, ako aj pre integrovaný model, ako je nižšie uvedené v podbodoch 4 až 13 a 14 až 18. V prípade integrovaného modelu musí príslušný pridružený systém použiť zrkadlový účet na sústredenie potrebnej likvidity, ktorá bola vyčlenená jeho zúčtovacími bankami. V prípade modelu s rozhraním musí zúčtovacia banka otvoriť aspoň jeden podúčet, ktorý sa vzťahuje na konkrétny pridružený systém.

2.

Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, pripísanie v prospech ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov a zaúčtovanie na ťarchu ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910 a účastníkom, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa pripísanie v prospech ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov a zaúčtovanie na ťarchu ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov oznámi prostredníctvom správy v ICM.

3.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú vyrovnanie medzi systémami v rámci zúčtovacieho postupu č. 6, podporujú vyrovnanie platieb medzi systémami, ak sú takéto platby iniciované príslušnými pridruženými systémami. Pridružený systém môže len iniciovať vyrovnanie medzi systémami počas jeho cyklu spracovania a zúčtovací systém musí prebiehať v pridruženom systéme, ktorý prijíma platobný pokyn. Vyrovnanie medzi systémami sa v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 ponúka tak pre denné, ako aj nočné spracovanie. Možnosť vykonávať vyrovnanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma samostatnými pridruženými systémami, sa zaznamená v module statických údajov (manažment).

A.   Model s rozhraním (Interfaced model)

4.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 6, podporujú vyrovnanie bilaterálnych a/alebo multilaterálnych hotovostných pozícií transakcií pridruženého systému prostredníctvom:

a)

vytvorenia možnosti, aby si zúčtovacia banka mohla vopred zabezpečiť peňažné prostriedky na svoje predpokladané zúčtovacie záväzky (vypočítané na základe odhadu) prostredníctvom prevodov likvidity zo svojho PM účtu na svoj podúčet (ďalej len „vyčlenená likvidita“) pred spracovaním zo strany pridruženého systému, a

b)

vyrovnania platobných pokynov pridruženého systému následne po dokončení spracovania zo strany pridruženého systému: vo vzťahu k zúčtovacím bankám v krátkej pozícii zaúčtovaním na ťarchu ich podúčtov (v rámci limitov peňažných prostriedkov, ktoré sú na takomto účte) a pripísaním v prospech technického účtu pridruženého systému a vo vzťahu k zúčtovacím bankám v dlhej pozícii pripísaním v prospech ich podúčtov a zaúčtovaním na ťarchu technického účtu pridruženého systému.

5.

Ak sa ponúka zúčtovací postup č. 6:

a)

zúčtovacie centrálne banky otvoria aspoň jeden podúčet vo vzťahu k jednotlivému pridruženému systému pre každú zúčtovaciu banku a

b)

ASCB otvorí pre pridružený systém technický účet na: i) pripísanie peňažných prostriedkov sústredených z podúčtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii v prospech tohto účtu a ii) zaúčtovanie peňažných prostriedkov na ťarchu tohto účtu, keď sa uskutočňuje ich pripísanie v prospech vyčlenených podúčtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii.

6.

Zúčtovací postup č. 6 sa ponúka tak pre denné spracovanie, ako aj nočnú prevádzku pridružených systémov. V druhom prípade sa začína nový pracovný deň ihneď po splnení požiadaviek na povinné minimálne rezervy; akékoľvek neskôr uskutočnené zaúčtovanie na ťarchu alebo pripísanie v prospech príslušných účtov sa započítava do hodnôt nového pracovného dňa.

7.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na vyčlenenú likviditu tieto druhy služieb prevodu likvidity z podúčtu alebo na podúčet:

a)

trvalé príkazy, ktoré môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný). Trvalé príkazy zadané po odoslaní správy „začiatok postupu“ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň. Viaceré trvalé príkazy na pripísanie v prospech rôznych podúčtov sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou. Ak sa počas nočnej prevádzky pridruženého systému zadajú trvalé príkazy, s ohľadom na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa zúčtovávajú po pomernom znížení všetkých príkazov;

b)

bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy „začiatok postupu“ do správy „koniec postupu“) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným pridruženým systémom prostredníctvom XML správy a ktoré budú vyrovnané len s účinnosťou od cyklu spracovania pridruženého systému, ktorý sa ešte nezačal. Bežný príkaz zadaný zo strany pridruženého systému, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne;

c)

SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 alebo automatickým mapovaním po zadaní užívateľského rozhrania v prípade účastníkov využívajúcich prístup prostredníctvom internetu a ktoré môžu byť zadané len počas priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 a len počas denného spracovania. Takéto príkazy sa ihneď zúčtovávajú.

8.

Zúčtovací postup č. 6 sa začína prostredníctvom správy „začiatok postupu“ a končí sa prostredníctvom správy „koniec postupu“, pričom obe správy zasiela pridružený systém. V prípade nočnej prevádzky pridruženého systému však zasiela správu „začiatok postupu“ ASCB. Správa „začiatok postupu“ spúšťa zúčtovávanie trvalých príkazov na prevod likvidity na podúčty. Správa „koniec postupu“ vedie k automatickému spätnému prevodu likvidity z podúčtu na PM účet.

9.

V rámci zúčtovacieho postupu č. 6 sa v priebehu cyklu spracovania pridruženého systému zmrazí vyčlenená likvidita na podúčtoch (začínajúc správou „začiatok cyklu“ a končiac správou „koniec cyklu“, ktoré zasiela pridružený systém) a následne sa uvoľní. Zmrazený zostatok možno počas cyklu spracovania zmeniť v dôsledku platieb z vyrovnania medzi systémami alebo v prípade, ak zúčtovacia banka prevádza likviditu zo svojho PM účtu. ASCB oznámi pridruženému systému zníženie alebo zvýšenie likvidity na podúčtoch v dôsledku platieb z vyrovnania medzi systémami. ASCB informuje pridružený systém taktiež o zvýšení likvidity na podúčtoch v dôsledku prevodu likvidity zúčtovacou bankou, ak o to pridružený systém požiada.

10.

V rámci každého cyklu spracovania pridruženého systému sa platobné pokyny zúčtovávajú pomocou vyčlenenej likvidity, pričom sa spravidla použije algoritmus č. 5 (ako je uvedené v dodatku I k prílohe II).

11.

V rámci každého cyklu spracovania pridruženého systému môže byť vyčlenená likvidita zúčtovacej banky zvýšená prostredníctvom pripísania určitých prichádzajúcich platieb priamo v prospech jej podúčtov (napr. vyplatenie kupónových výnosov alebo splátkové platby). V takýchto prípadoch musí byť likvidita najskôr pripísaná v prospech technického účtu a následne zaúčtovaná na ťarchu takéhoto účtu pred pripísaním likvidity v prospech podúčtu (alebo v prospech PM účtu).

12.

Vyrovnanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma pridruženými systémami s rozhraním, možno iniciovať len zo strany pridruženého systému (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB), na ťarchu podúčtu účastníka ktorého sa suma zaúčtováva. Platobný pokyn sa zúčtuje v sume uvedenej v platobnom pokyne na ťarchu podúčtu účastníka pridruženého systému, ktorý iniciuje platobný pokyn, a pripísaním tejto sumy na podúčet účastníka druhého pridruženého systému.

Dokončenie vyrovnania sa oznámi pridruženému systému, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému pridruženému systému. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

13.

Vyrovnanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje od pridruženého systému používajúceho model s rozhraním do pridruženého systému používajúceho integrovaný model, možno iniciovať zo strany pridruženého systému, ktorý používa model s rozhraním (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB). Platobný pokyn sa zúčtuje v sume uvedenej v platobnom pokyne na ťarchu podúčtu účastníka pridruženého systému, ktorý používa model s rozhraním, a pripísaním tejto sumy na zrkadlový účet, ktorý používa pridružený systém používajúci integrovaný model. Platobný pokyn nemožno iniciovať zo strany pridruženého systému, ktorý používa integrovaný model, v prospech zrkadlového účtu, ktorého suma sa pripíše.

Dokončenie vyrovnania sa oznámi pridruženému systému, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému pridruženému systému. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

B.   Integrovaný model

14.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú pre integrované modely zúčtovací postup č. 6, podporujú takéto vyrovnanie. V prípade, ak sa zúčtovací postup č. 6 používa pre integrovaný model počas denného spracúvania, ponúka sa len obmedzená funkcia.

15.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na integrovaný model tieto druhy služieb prevodu likvidity na zrkadlový účet:

a)

trvalé príkazy (pre denné spracúvanie a pre nočnú prevádzku pridruženého systému), ktorý môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný). Trvalé príkazy zadané po odoslaní správy „začiatok postupu“ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň. Viaceré trvalé príkazy sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou. Ak trvalý príkaz pre denné spracúvanie nie je krytý, odmietne sa. Ak sa počas nočnej prevádzky pridruženého systému zadajú trvalé príkazy, s ohľadom na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa zúčtovávajú po pomernom znížení všetkých príkazov;

b)

bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy „začiatok postupu“ do správy „koniec postupu“) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným pridruženým systémom prostredníctvom XML správy a ktoré budú vyrovnané len s účinnosťou od cyklu spracovania pridruženého systému, ktorý sa ešte nezačal. Bežný príkaz, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne;

c)

SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 a ktoré môžu byť zadané len počas denného spracúvania. Takéto príkazy sa ihneď zúčtovávajú.

16.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správy „začiatok postupu“ a „koniec postupu“, ako aj tie, ktoré sa vzťahujú na začiatok a koniec cyklu pre model s rozhraním, sa uplatňujú primerane.

17.

Vyrovnanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma pridruženými systémami používajúcimi integrovaný model, možno iniciovať len zo strany pridruženého systému (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB) na ťarchu zrkadlového účtu, ktorého suma sa zaúčtováva. Platobný pokyn sa zúčtuje v sume uvedenej v platobnom pokyne na ťarchu zrkadlového účtu používaného pridruženým systémom, ktorý iniciuje platobný pokyn, a pripísaním tejto sumy na zrkadlový účet používaný druhým pridruženým systémom. Platobný pokyn nemožno iniciovať zo strany pridruženého systému, v prospech zrkadlového účtu ktorého bude suma pripísaná.

Dokončenie vyrovnania sa oznámi pridruženému systému, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému pridruženému systému. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

18.

Vyrovnanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje od pridruženého systému používajúceho integrovaný model do pridruženého systému používajúceho model s rozhraním, možno iniciovať zo strany pridruženého systému, ktorý používa integrovaný model (alebo v jeho mene zo strany jeho ASCB). Platobný pokyn sa zúčtuje v sume uvedenej v platobnom pokyne na ťarchu zrkadlového účtu, ktorý používa pridružený systém používajúci integrovaný model, a jej pripísaním na podúčet účastníka druhého pridruženého systému. Platobný pokyn nemožno iniciovať zo strany pridruženého systému, ktorý používa model s rozhraním, v prospech podúčtu účastníka, ktorého suma sa pripíše.

Dokončenie vyrovnania sa oznámi pridruženému systému, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému pridruženému systému. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

15.   Fakultatívne súvisiace mechanizmy

1.

Pre zúčtovacie postupy č. 3, č. 4 a č. 5 môžu centrálne banky pridruženého systému ponúkať fakultatívny súvisiaci mechanizmus „informačná lehota“. Ak pridružený systém (alebo jeho ASCB v jeho mene) stanovili voliteľný čas „informačná lehota“, zúčtovacia banka prijme správu vysielanú ICM, ktorá označuje čas, dokedy môže zúčtovacia banka požadovať vrátenie príslušného platobného pokynu. SCB takúto žiadosť zohľadní, len ak je zaslaná prostredníctvom pridruženého systému a ním schválená. Vyrovnanie sa začne, ak SCB do uplynutia času „informačná lehota“ nedostane takúto žiadosť. Na základe prijatia takejto žiadosti SCB v rámci „informačnej lehoty“:

a)

ak sa na bilaterálne vyrovnanie používa zúčtovací postup č. 3, príslušný platobný pokyn sa vráti, a

b)

ak sa na vyrovnanie multilaterálnych zostatkov používa zúčtovací postup č. 3 alebo ak v sa zúčtovacom postupe č. 4 celé vyrovnanie neuskutoční, všetky platobné pokyny v súbore sa vrátia a všetky zúčtovacie banky a pridružený systém sa upovedomia prostredníctvom správy vysielanej ICM.

2.

Ak pridružený systém zašle zúčtovacie pokyny pred plánovaným časom vyrovnania („od“), pokyny sa uložia, dokiaľ nenastane plánovaný čas. V takom prípade sa platobné pokyny zadajú do vstupnej dispozície len vtedy, ak nastane čas „od“. Tento fakultatívny mechanizmus možno použiť v zúčtovacích postupoch č. 1 a č. 2.

3.

Čas vyrovnania („do“) umožňuje vymedziť ohraničené časové obdobie na vyrovnanie pridruženého systému s cieľom nebrániť vyrovnaniu ani neodkladať vyrovnanie iných transakcií súvisiacich s pridruženým systémom alebo TARGET2 transakcií. Ak ktorýkoľvek platobný pokyn nie je vyrovnaný dovtedy, kým nastane čas „do“, alebo v stanovenom čase vyrovnania, tieto platobné pokyny sa buď vrátia, alebo v prípade zúčtovacích postupov č. 4 a č. 5 možno spustiť mechanizmus garančného fondu. Čas vyrovnania „do“ možno stanoviť pre zúčtovacie postupy č. 1 až č. 5.

4.

Mechanizmus garančného fondu možno použiť, ak likvidita zúčtovacej banky nie je dostatočná na krytie jej záväzkov vyplývajúcich z vyrovnania pridruženého systému. S cieľom umožniť vyrovnanie všetkých platobných pokynov zahrnutých do vyrovnania pridruženého systému sa tento mechanizmus použije na zabezpečenie potrebnej dodatočnej likvidity. Tento mechanizmus možno použiť na zúčtovacie postupy č. 4 a č. 5. Ak sa má použiť mechanizmus garančného fondu, je potrebné viesť osobitný účet garančného fondu, na ktorom je „núdzová likvidita“ dostupná alebo je na požiadanie k dispozícii.

16.   Používané algoritmy

1.

Algoritmus č. 4 podporuje zúčtovací postup č. 5. Na uľahčenie vyrovnania a zníženie potrebnej likvidity sa do neho zahrnú všetky platobné pokyny pridruženého systému (bez ohľadu na ich prioritu). Platobné pokyny pridruženého systému, ktoré sa majú zúčtovať v rámci zúčtovacieho postupu č. 5, obídu vstupnú dispozíciu a sú ponechané oddelene v PM až do skončenia prebiehajúceho optimalizačného postupu. Viaceré pridružené systémy, ktoré používajú zúčtovací postup č. 5, budú zahrnuté do toho istého cyklu algoritmu č. 4, ak zamýšľajú zúčtovávať v rovnakom čase.

2.

V zúčtovacom postupe č. 6 môže zúčtovacia banka vyčleniť určité množstvo likvidity s cieľom zúčtovať zostatky pochádzajúce z určitého pridruženého systému. Vyčlenenie sa uskutoční vyňatím potrebnej likvidity na špecifickom podúčte (model s rozhraním). Algoritmus č. 5 sa použije tak pre nočnú prevádzku pridruženého systému, ako aj na denné spracúvanie. Proces vyrovnania sa uskutočňuje prostredníctvom zaúčtovania na ťarchu podúčtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii v prospech technického účtu pridruženého systému a následne v zaúčtovaní na ťarchu technického účtu pridruženého systému v prospech podúčtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii. V prípade kreditných zostatkov sa pripísanie môže uskutočniť priamo – ak je označené zo strany pridruženého systému v rámci príslušnej transakcie – na PM účet zúčtovacej banky. Ak nie je vyrovnanie jedného alebo viacerých pokynov na inkaso úspešné, napr. v dôsledku chyby pridruženého systému, dotknutá platba sa zaradí do čakacieho radu na podúčet. Zúčtovací postup č. 6 môže využiť algoritmus č. 5, ktorý prebieha na podúčtoch v optimalizačnom postupe. Algoritmus č. 5 navyše nemusí zohľadňovať žiadne obmedzenia ani rezervácie. Vypočíta sa celková pozícia pre každú zúčtovaciu banku, a ak sú všetky celkové pozície kryté, budú vyrovnané všetky transakcie. Transakcie, ktoré nie sú kryté, sa vrátia späť do čakacieho radu.

17.   Účinky pozastavenia alebo ukončenia

Ak k pozastaveniu alebo ukončeniu používania ASI zo strany pridruženého systému dôjde počas cyklu vyrovnania platobných pokynov pridruženého systému, predpokladá sa, že ASCB je oprávnená dokončiť cyklus vyrovnania v mene pridruženého systému.

18.   Rozpis poplatkov a fakturácia

1.

Pridružený systém, ktorý používa ASI alebo rozhranie účastníka, podlieha bez ohľadu na počet akýchkoľvek účtov, ktoré môže mať vedené v ASCB a/alebo SCB, rozpisu poplatkov, ktorý sa skladá z troch častí, ako je ustanovené nižšie.

a)

pevný mesačný poplatok vo výške 1 000 EUR, ktorý sa účtuje každému pridruženému systému (pevný poplatok I);

b)

druhý pevný mesačný poplatok vo výške od 417 EUR do 4 167 EUR v závislosti od základných hrubých hodnôt eurových hotovostných zúčtovacích transakcií pridruženého systému (pevný poplatok II):

Pásmo

Od (mil. EUR/deň)

Do (mil. EUR/deň)

Ročný poplatok (EUR)

Mesačný poplatok (EUR)

1

0

pod 1 000

5 000

417

2

1 000

pod 2 500

10 000

833

3

2 500

pod 5 000

20 000

1 667

4

5 000

pod 10 000

30 000

2 500

5

10 000

pod 50 000

40 000

3 333

6

nad 50 000

50 000

4 167

Hrubé hodnoty eurových hotovostných zúčtovacích transakcií pridruženého systému vypočíta ASCB raz za rok na základe takýchto hrubých hodnôt počas predchádzajúceho roka a vypočítané hrubé hodnoty sa uplatňujú na výpočet poplatku od 1. januára každého kalendárneho roka.

c)

Transakčný poplatok vypočítaný na rovnakom základe ako rozpis stanovený pre účastníkov TARGET2 v dodatku VI k prílohe II. Pridružený systém si môže vybrať jednu z dvoch možností: buď zaplatenie paušálneho poplatku vo výške 0,80 EUR za transakciu (možnosť A), alebo zaplatenie poplatku vypočítaného na zostupnom základe (možnosť B) s výhradou týchto zmien:

i)

pre možnosť B sa limity pásiem vzťahujúcich sa na objem platobných pokynov delia dvoma a

ii)

mesačný pevný poplatok vo výške 150 EUR (možnosť A) alebo 1 875 EUR (možnosť B) sa účtuje navyše k pevnému poplatku I a k pevnému poplatku II.

2.

Akýkoľvek poplatok, ktorý súvisí s platobným pokynom zadaným zo strany pridruženého systému alebo s platbou prijatou pridruženým systémom buď prostredníctvom rozhrania účastníka, alebo prostredníctvom ASI, sa účtuje výhradne tomuto pridruženému systému. Rada guvernérov môže ustanoviť podrobnejšie pravidlá pre určenie, ktoré transakcie zúčtovávané prostredníctvom ASI podliehajú zaplateniu poplatku.

3.

Každý pridružený systém dostane faktúru od svojej príslušnej ASCB za predchádzajúci mesiac, ktorá je založená na poplatkoch uvedených v podbode 1, najneskôr v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Platby sa uhradia najneskôr v desiaty pracovný deň daného mesiaca na účet, ktorý uvedie ASCB, alebo sa zaúčtujú na ťarchu účtu, ktorý uvedie pridružený systém.

4.

Na účely tohto bodu sa každý pridružený systém, ktorý bol určený podľa smernice 98/26/ES, posudzuje samostatne, aj keď dva alebo viaceré z nich prevádzkuje ten istý právny subjekt. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na pridružené systémy, ktoré neboli určené podľa smernice 98/26/ES, v takom prípade sú pridružené systémy označené odkazom na tieto kritériá: a) formálne dojednanie, ktoré je založené na zmluvnom alebo legislatívnom nástroji (napr. dohoda medzi účastníkmi a prevádzkovateľom systému); b) viac účastníkov; c) spoločné pravidlá a štandardizované dojednania a d) pre klíring, netting a/alebo vyrovnanie platieb a/alebo cenných papierov medzi účastníkmi.


PRÍLOHA V

DOPLŇUJÚCE A UPRAVENÉ HARMONIZOVANÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ V TARGET2 S VYUŽITÍM PRÍSTUPU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Pre účastníkov, ktorí na prístup k jednému alebo viacerým PM účtom využívajú internet, platia podmienky ustanovené v prílohe II, ak táto príloha neustanovuje inak.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzení pojmov ustanovených v prílohe II sa na účely tejto prílohy uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„certifikačnými orgánmi“ sa rozumie jedna alebo viacero národných centrálnych bánk, ktoré Rada guvernérov poverila vydávaním, správou, rušením a obnovovaním elektronických certifikátov v mene Eurosystému;

2.

„elektronickými certifikátmi“ alebo „certifikátmi“ sa rozumejú elektronické súbory vydané certifikačnými orgánmi, ktoré spájajú verejný kľúč s určitou totožnosťou a ktoré slúžia na overenie, či verejný kľúč patrí určitej osobe, overenie totožnosti držiteľa, kontrolu podpisu tejto osoby alebo kódovanie správy adresovanej tejto osobe. Certifikáty sa uchovávajú na hmotnom nosiči, napríklad na smart karte alebo USB kľúči, a odkazmi na certifikáty sa rozumejú zároveň aj odkazy na takéto hmotné nosiče. Certifikáty majú rozhodujúci význam v procese overovania totožnosti účastníkov, ktorí si zvolili prístup do TARGET2 prostredníctvom internetu a ktorí posielajú platobné správy alebo kontrolné správy;

3.

„držiteľom certifikátu“ sa rozumie určitá osoba označená menom, ktorú účastník TARGET2 určil a poveril ako osobu oprávnenú na prístup k účtu účastníka v TARGET2 prostredníctvom internetu. Žiadosti účastníkov TARGET2 o certifikáty overujú národné centrálne banky daných účastníkov a posielajú ich certifikačným orgánom, ktoré vydávajú certifikáty spájajúce verejný kľúč s údajmi, ktoré identifikujú účastníka;

4.

„prístupom prostredníctvom internetu“ sa rozumie skutočnosť, že si účastník zvolil PM účet, ku ktorému je prístup možný len prostredníctvom internetu, a že účastník zadáva platobné správy alebo kontrolné správy v TARGET2 prostredníctvom internetu;

5.

„poskytovateľom internetových služieb“ sa rozumie spoločnosť alebo organizácia, t. j. prostriedok, ktorý účastník TARGET2 používa na prístup k svojmu účtu v TARGET2 prostredníctvom internetu.

Článok 3

Ustanovenia, ktorých uplatňovanie sa vylučuje

Vo vzťahu k prístupu prostredníctvom internetu sa neuplatňujú tieto ustanovenia prílohy II:

článok 4 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. d), článok 5 ods. 2, 3 a 4, články 6 a 7, článok 11 ods. 8, článok 14 ods. 1 písm. a), článok 17 ods. 2, články 23 až 26, článok 41 a dodatky I, VI a VII.

Článok 4

Doplňujúce a upravené ustanovenia

Vo vzťahu k prístupu prostredníctvom internetu sa ustanovenia prílohy II upravujú nasledujúcim spôsobom:

1.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú aj nasledujúce dodatky a uplatňujú sa na účastníkov, ktorí využívajú prístup k PM účtu prostredníctvom internetu:

 

Dodatok IA k prílohe V: Technické špecifikácie na spracúvanie platobných príkazov platné pre prístup prostredníctvom internetu

 

Dodatok IIA k prílohe V: Rozpis poplatkov a fakturácia, platné pre prístup prostredníctvom internetu

 

Dodatok II: Systém náhrady škody v rámci TARGET2

 

Dodatok III: Podmienky pre stanoviská k spôsobilosti a národné stanoviská

 

Dodatok IV s výnimkou jeho odseku 7 písm. b): Obnova prevádzky a núdzová prevádzka

 

Dodatok V: Harmonogram prevádzky.“

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   [vložiť názov CB] je poskytovateľom služieb podľa týchto podmienok. Konanie národných centrálnych bánk poskytujúcich SSP a/alebo certifikačných orgánov a ich opomenutie konať sa považuje za konanie a opomenutie konať [vložiť názov CB], za ktoré na seba berie zodpovednosť v súlade s nižšie uvedeným článkom 31. Účasť podľa týchto podmienok nezakladá zmluvný vzťah medzi účastníkmi a národnými centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP, ak tieto banky konajú z uvedeného titulu. Pokyny, správy alebo informácie, ktoré účastník dostane od SSP alebo pošle SSP, týkajúce sa služieb poskytovaných podľa týchto podmienok, sa považujú za prijaté alebo poslané [vložiť názov CB].“

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Účasť v TARGET2 sa uskutočňuje prostredníctvom účasti v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti účastníkov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [vložiť názov CB]. Pravidlá týkajúce sa spracúvania platobných príkazov (hlava IV) sa vzťahujú na všetky zadané platobné príkazy od ktoréhokoľvek účastníka TARGET2 alebo prijaté platby od ktoréhokoľvek účastníka TARGET2 a uplatňujú sa za podmienok stanovených v prílohe V.“

3.

V článku 4 ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

úverové inštitúcie alebo akékoľvek subjekty typov, ktoré sú vymenované v písmenách a) až c), v oboch prípadoch, ak sú usadené v krajine, s ktorou Únia uzavrela menovú dohodu umožňujúcu takýmto subjektom prístup do platobných systémov v Únii, podliehajúc podmienkam ustanoveným v tejto menovej dohode, a za predpokladu, že príslušný právny rámec, ktorý sa uplatňuje v danej krajine, zodpovedá príslušnej legislatíve Únie.“

4.

Článok 8 sa upravuje takto:

a)

Odsek 1 písm. a) bod i) sa nahrádza takto:

„1.   Na otvorenie PM účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] prístupného prostredníctvom internetu žiadajúci účastníci musia:

a)

spĺňať tieto technické požiadavky:

i)

nainštalovať, spravovať, prevádzkovať a monitorovať, ako aj zaistiť bezpečnosť IT infraštruktúry na pripojenie sa do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a zadávanie platobných príkazov do tohto systému v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v dodatku IA k prílohe V. Do vykonávania týchto činností môžu žiadajúci účastníci zapojiť tretie osoby, ale ich zodpovednosť zostáva výlučná, a“.

b)

V odseku 1 sa vkladá nasledujúce písmeno c):

„c)

uviesť, že si želajú mať prístup k svojim PM účtom prostredníctvom internetu, a v prípade, že si navyše želajú mať prístup k TARGET2 prostredníctvom prevádzkovateľa sieťových služieb, požiadať tiež o osobitný PM účet v TARGET2. Žiadatelia predkladajú riadne vyplnené formuláre žiadostí o vydanie elektronických certifikátov potrebných na prístup do TARGET2 prostredníctvom internetu.“

5.

Článok 9 sa upravuje takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, si môžu adresáre TARGET2 prezerať len prostredníctvom internetu a nemôžu ich distribuovať ani interne, ani externe.“

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Účastníci súhlasia s tým, aby [vložiť názov CB] a ostatné CB mohli zverejniť názvy a identifikačné kódy spoločností účastníkov.“

6.

Článok 10 sa upravuje takto:

a)

Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   [Vložiť názov CB] ponúka prístup prostredníctvom internetu uvedený v prílohe V. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené alebo právnym poriadkom požadované inak, [vložiť názov CB] použije v rámci svojej právomoci všetky primerané prostriedky na plnenie svojich povinností podľa týchto podmienok bez toho, aby zaručovala výsledok.

2.   Účastníci, ktorí využívajú prístup k TARGET2 prostredníctvom internetu, platia poplatky ustanovené v dodatku IIA k prílohe V.“

b)

Vkladá sa tento odsek 5:

„5.   Účastníci sú povinní:

a)

počas každého pracovného dňa v pravidelných intervaloch aktívne kontrolovať všetky informácie, ktoré im boli sprístupnené v ICM, najmä informácie o dôležitých udalostiach v systéme (akými sú napr. správy o vyrovnaní pridružených systémov) a prípadoch vylúčenia účastníka alebo pozastavenia jeho účasti. [vložiť názov CB] nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame straty, ktoré sú dôsledkom neplnenia tejto povinnosti účastníka, a

b)

neustále zaisťovať súlad s bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v dodatku IA k prílohe V, najmä vo vzťahu k bezpečnému uchovávaniu certifikátov, ako aj dodržiavať pravidlá a postupy na zabezpečenie toho, aby si držitelia certifikátov boli vedomí svojich povinností vo vzťahu k ochrane certifikátov.“

7.

Článok 11 sa upravuje takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 5a:

„5a.   Účastníci sú zodpovední za včasnú aktualizáciu formulárov na vydávanie elektronických certifikátov potrebných na prístup do TARGET2 prostredníctvom internetu a za podanie nových formulárov na vydanie takýchto elektronických certifikátov [vložiť názov CB]. Účastníci sú zodpovední za overenie presnosti informácií, ktoré sa ich týkajú a ktoré [vložiť názov CB] vkladá do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].“

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   [vložiť názov CB] sa považuje za oprávnenú oznamovať certifikačným orgánom akékoľvek informácie týkajúce sa účastníkov, ktoré môžu certifikačné orgány potrebovať.“

8.

V článku 12 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   [Vložiť názov CB] sprístupňuje denné výpisy z účtov ktorémukoľvek účastníkovi, ktorý o takúto službu požiada.“

9.

V článku 13 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

príkazy na inkaso prijaté na základe povolenia na inkaso. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, nemajú možnosť poslať príkazy na inkaso zo svojich PM účtov;“.

10.

V článku 14 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

platobná správa je v súlade s pravidlami a podmienkami TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pre formátovanie a prešla kontrolou dvojitého zadania uvedenou v dodatku IA k prílohe V;“.

11.

V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, nemôžu používať funkciu skupiny AL vo vzťahu k svojim PM účtom prístupným prostredníctvom internetu alebo kombinovať takéto PM účty prístupné prostredníctvom internetu s akýmikoľvek inými účtami TARGET2, ktorých sú majiteľmi. Limity sa môžu stanoviť len vo vzťahu k skupine AL ako celku. Limity nesmú byť stanovené vo vzťahu k jednotlivému PM účtu člena skupiny AL.“

12.

V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade použitia indikátora najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu sa prijatý platobný príkaz vráti ako nevyrovnaný, ak nemôže byť vyrovnaný do uvedeného času zaúčtovania na ťarchu účtu. Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, sa 15 minút pred stanoveným časom zaúčtovania na ťarchu účtu informuje prostredníctvom ICM bez toho, aby mu bolo poslané automatické oznámenie prostredníctvom ICM. Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, môže tiež použiť indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu iba ako varovný indikátor. V takýchto prípadoch nebude príslušný platobný príkaz vrátený.“

13.

V článku 21 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Na žiadosť platcu môže [vložiť názov CB] rozhodnúť o zmene pozície veľmi naliehavého platobného príkazu (s výnimkou veľmi naliehavých platobných príkazov súvisiacich so zúčtovacími postupmi č. 5 a 6) za predpokladu, že takáto zmena neovplyvní plynulé vyrovnanie pridruženými systémami v TARGET2 alebo iným spôsobom nevyvolá vznik systémového rizika.“

14.

Článok 28 sa upravuje takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, implementujú primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu svojich systémov pred neoprávneným prístupom a používaním, najmä tie, ktoré sú bližšie vymedzené v dodatku IA k prílohe V. Účastníci sú výlučne zodpovední za primeranú ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti svojich systémov.“

b)

Vkladá sa tento odsek 4:

„4.   Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, bezodkladne informujú [vložiť názov CB] o každej udalosti, ktorá môže mať vplyv na platnosť certifikátov, najmä o udalostiach uvedených v dodatku IA k prílohe V, vrátane každej straty a nesprávneho používania.“

15.

Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

Používanie ICM

1.   ICM:

a)

umožňuje účastníkom zadávať platby;

b)

umožňuje účastníkom prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich účtov, a riadenie likvidity;

c)

môže sa použiť na iniciovanie príkazov na prevod likvidity a

d)

umožňuje prístup účastníkov k správam systému.

2.   Ďalšie technické detaily, ktoré sa týkajú ICM v prípade, že sa využíva v spojení s prístupom prostredníctvom internetu, sú uvedené v dodatku IA k prílohe V.“

16.

Článok 32 sa upravuje takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, všetky platobné správy a správy týkajúce sa spracovania platieb v súvislosti s TARGET2, ako sú napr. potvrdenia o pripísaní na ťarchu účtu alebo v prospech účtu alebo správy o stave účtu medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi, sú účastníkovi prístupné v ICM.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak zlyhá spojenie účastníka, účastník použije alternatívne prostriedky na prenos správ, ktoré sú ustanovené v dodatku IV k prílohe II. V takýchto prípadoch sa uložená alebo vytlačená verzia správy, ktorá je vyhotovená [vložiť názov CB], považuje za dôkaz.“

17.

V článku 34 ods. 4 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Ak bola takáto správa vysielaná ICM sprístupnená účastníkom, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, títo účastníci sa považujú za informovaných o ukončení/pozastavení účasti účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Účastníci znášajú všetky straty vyplývajúce zo zadania platobného príkazu v prospech účastníkov, ktorým bola pozastavená účasť alebo ktorých účasť bola ukončená, ak bol takýto platobný príkaz zadaný do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] po sprístupnení správy vysielanej ICM.“

18.

V článku 39 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Predpokladá sa, že účastníci sú si vedomí všetkých povinností, ktoré sa na nich vzťahujú v súvislosti s právnymi predpismi o ochrane údajov, o predchádzaní praniu špinavých peňazí, financovaní terorizmu, o činnostiach v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a vývoji nosičov jadrových zbraní, a tieto povinnosti si plnia, najmä pokiaľ ide o implementáciu zodpovedajúcich opatrení týkajúcich sa platieb zaúčtovaných na ťarchu alebo pripísaných v prospech ich PM účtov. Pred uzavretím zmluvného vzťahu s poskytovateľom internetových služieb sa účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, oboznámia s politikou obnovenia údajov poskytovateľa internetových služieb.“

19.

V článku 40 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, posielajú sa všetky oznámenia, ktoré sa požadujú alebo sú povolené podľa týchto podmienok, doporučenou poštou, faxom alebo iným spôsobom v písomnej podobe. Oznámenia [vložiť názov CB] sa posielajú vedúcemu [vložiť oddelenie platobných systémov alebo príslušný odbor CB] [vložiť názov CB], [vložiť príslušnú adresu CB] alebo na [vložiť BIC adresu CB]. Oznámenia účastníkovi sa posielajú na adresu, faxové číslo alebo jeho BIC adresu, ktoré účastník môže podľa potreby oznamovať [vložiť názov CB].“

20.

Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45

Oddeliteľnosť

Ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok alebo prílohy V neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok alebo prílohy V.“

Dodatok IA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE NA SPRACÚVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV, PLATNÉ PRE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU

Okrem pravidiel stanovených v podmienkach sa na spracovanie platobných príkazov pomocou prístupu prostredníctvom internetu vzťahujú tieto pravidlá:

1.   Technické požiadavky na účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] týkajúce sa infraštruktúry, siete a formátov

1.

Každý účastník, ktorý využíva prístup prostredníctvom internetu, sa musí pripojiť do ICM systému TARGET2 s pomocou lokálneho pripojenia k počítačovej sieti, operačného systému a internetového prehliadača, ktoré sú vymedzené v prílohe k podrobným funkčným užívateľským špecifikáciám (UDFS) s názvom Účasť prostredníctvom internetu – požiadavky systému na prístup prostredníctvom internetu, kde je vymedzené ich nastavenie. PM účet každého účastníka je označený osemmiestnym alebo jedenásťmiestnym BIC. Pred účasťou v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musí navyše každý účastník úspešne prejsť niekoľkými skúškami na preukázanie jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti.

2.

Na zadávanie platobných príkazov a výmenu platobných správ v PM sa ako vysielač/prijímač správ použije TARGET2 platforma BIC, TRGTXEPMLVP. Platobné príkazy poslané účastníkovi, ktorý využíva prístup prostredníctvom internetu, by mali označiť tohto prijímajúceho účastníka v poli pre príjemcu. V platobných príkazoch uskutočnených účastníkom, ktorý využíva prístup prostredníctvom internetu, sa tento účastník označí ako príkazca.

3.

Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, používajú služby infraštruktúry verejného kľúča, ako sú vymedzené v dokumente Užívateľská príručka: Prístup k službe overovania pomocou verejného kľúča prostredníctvom internetu (User Manual: Internet Access for the public-key certification service).

2.   Druhy platobných správ

1.

Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, môžu uskutočňovať tieto typy platieb:

a)

klientske platby, t. j. príkazy na úhradu, v prípade ktorých klient, ktorý je príkazcom, a/alebo klient, ktorý je príjemcom, nie je finančnou inštitúciou;

b)

platby klientov typu STP, t. j. príkazy na úhradu, v prípade ktorých klient, ktorý je príkazcom, a/alebo klient, ktorý je príjemcom, nie je finančnou inštitúciou a ktoré sa vykonávajú prostredníctvom modulu automatického spracovania;

c)

medzibankové prevody na účely vyžiadania presunu prostriedkov medzi finančnými inštitúciami;

d)

krycie platby na účely vyžiadania presunu prostriedkov medzi finančnými inštitúciami, ktoré sa viažu na podkladové klientske príkazy na úhradu.

Účastníci, ktorí využívajú prístup k PM účtu prostredníctvom internetu, môžu navyše prijímať príkazy na inkaso.

2.

Účastníci dodržiavajú špecifikáciu polí, ako je vymedzená v kapitole 9.1.2.2 UDFS, knihe 1.

3.

Obsah polí sa potvrdí na úrovni TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s požiadavkami UDFS. Účastníci sa môžu navzájom dohodnúť na špecifických pravidlách týkajúcich sa obsahu polí. V TARGET2-[vložiť odkaz na krajinu/CB] však nie sú žiadne špecifické kontroly plnenia týchto pravidiel zo strany účastníkov.

4.

Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, môžu uskutočňovať krycie platby cez TARGET2, t. j. platby uskutočňované korešpondenčnými bankami na vybavenie (krytie) správ o úhrade, ktoré sú zadané banke klienta inými, priamejšími spôsobmi. Údaje o klientovi obsiahnuté v týchto krycích platbách nebudú zobrazené v ICM.

3.   Kontrola dvojitého zadania

1.

Všetky platobné príkazy prechádzajú kontrolou dvojitého zadania, ktorej účelom je odmietnutie platobných príkazov, ktoré boli zadané omylom viackrát.

2.

Kontrolujú sa tieto polia jednotlivých typov správ:

Podrobné údaje

Časť správy

Pole

Odosielateľ

Základné záhlavie

Adresa BIC

Typ správy

Záhlavie aplikácie

Typ správy

Adresát

Záhlavie aplikácie

Adresa určenia

Referenčné číslo transakcie (TRN)

Text

: 20

Súvisiace informácie

Text

: 21

Deň valuty

Text

: 32

Suma

Text

: 32

3.

V prípade, ak všetky polia uvedené v podbode 2, ktoré sa týkajú novozadaných platobných príkazov, sú rovnaké ako tie, ktoré sa týkajú už prijatého platobného príkazu, novozadaný platobný príkaz sa vráti.

4.   Kódy chýb

V prípade, ak je platobný príkaz odmietnutý, účastník dostane prostredníctvom ICM oznámenie o zrušení, ktoré obsahuje dôvody odmietnutia vyjadrené použitím kódov chýb. Kódy chýb sú vymedzené v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.   Vopred stanovené časy vyrovnania

1.

Kód „/FROTIME/“ sa použije pre platobné príkazy používajúce indikátor najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu.

2.

Pre platobné príkazy používajúce indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu sú k dispozícii dve možnosti:

a)

kód „/REJTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť vyrovnaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa odmietne;

b)

kód „/TILTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť vyrovnaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa nevráti, ale zostane zaradený v príslušnom čakacom rade.

Pri oboch možnostiach v prípade, ak platobný príkaz s indikátorom najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu nie je vyrovnaný 15 minút pred časom v ňom stanoveným, oznámenie sa automaticky zašle prostredníctvom ICM.

3.

Ak sa použije kód „/CLSTIME/“, s platbou sa naloží rovnako ako s platobným príkazom uvedeným v podbode 2 písm. b).

6.   Vyrovnanie platobných príkazov vo vstupnej dispozícii

1.

Kontroly možnosti započítania, prípadne rozšírené kontroly možnosti započítania (oba pojmy sú vymedzené v bodoch 2 a 3) sa vykonávajú na platobných príkazoch zaradených do vstupnej dispozície na účely rýchleho hrubého vyrovnania platobných príkazov s využitím minimálnej likvidity.

2.

Kontrola možnosti započítania určí, či platobné príkazy príjemcu platby, ktoré sú v čakacom rade pred veľmi naliehavými platobnými príkazmi, alebo ak to nemožno použiť, naliehavými platobnými príkazmi, možno započítať voči platobnému príkazu platcu (ďalej len „platobné príkazy s možnosťou započítania“). V prípade, ak platobný príkaz s možnosťou započítania neposkytuje dostatok peňažných prostriedkov vzhľadom na príslušný platobný príkaz platcu vo vstupnej pozícii, určí sa, či je dostatok dostupnej likvidity na PM účte platcu.

3.

V prípade, ak sa kontrola možnosti započítania neuskutoční, [vložiť názov CB] môže uplatniť rozšírenú kontrolu možnosti započítania. Rozšírená kontrola možnosti započítania určí, či sú platobné príkazy s možnosťou započítania k dispozícii v akomkoľvek čakacom rade príjemcu platby bez ohľadu na ich zaradenie do čakacieho radu. V prípade, ak sú v čakacom rade príjemcu platby platobné príkazy s vyššou prioritou určené iným účastníkom TARGET2, princíp FIFO môže byť porušený iba v prípade, ak by vyrovnanie takéhoto započítateľného platobného príkazu viedlo k zvýšeniu likvidity príjemcu platby.

7.   Vyrovnanie platobných príkazov v čakacom rade

1.

Spôsob spracovania platobných príkazov v čakacích radoch závisí od prioritnej triedy, ktorú im určil zadávajúci účastník.

2.

Platobné príkazy v čakacích radoch veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov sú vyrovnané formou kontrol možností započítania podľa bodu 6, pričom sa začína s platobným príkazom na začiatku čakacieho radu v prípadoch zvýšenej likvidity alebo intervencie na úrovni čakacieho radu (zmena pozície v čakacom rade, čas vyrovnania alebo priorita, alebo odvolanie platobného príkazu).

3.

Platobné príkazy v bežnom čakacom rade sa zúčtovávajú priebežne vrátane všetkých veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov, ktoré ešte neboli vyrovnané. Používajú sa rôzne optimalizačné mechanizmy (algoritmy). Ak je algoritmus úspešný, zaradené platobné príkazy sa zúčtujú, ak algoritmus zlyhá, zaradené platobné príkazy zostávajú v čakacom rade. Na započítanie tokov platieb sa použijú tri algoritmy (č. 1 až č. 3). Prostredníctvom algoritmu č. 4 je k dispozícii zúčtovací postup č. 5 (ako je vymedzený v kapitole 2.8.1 UDFS) na vyrovnanie platobných pokynov pridružených systémov. Na účely optimalizácie vyrovnania veľmi naliehavých transakcií v pridružených systémoch na podúčtoch účastníka sa použije osobitný algoritmus (algoritmus č. 5).

a)

Podľa algoritmu č. 1 („všetko alebo nič“) [vložiť názov CB] pre každý vzťah, pre ktorý bol stanovený bilaterálny limit, a tiež pre celkové množstvo vzťahov, pre ktoré bol stanovený mnohostranný limit:

i)

vypočíta súhrnný stav likvidity každého PM účtu účastníka TARGET2 tak, že zistí, či súčet všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platobných príkazov čakajúcich v čakacom rade je záporný alebo kladný, a ak je záporný, skontroluje, či prevyšuje účastníkovu dostupnú likviditu (súhrnný stav likvidity vytvorí „celkový stav likvidity“) a

ii)

skontroluje, či sú dodržané limity a rezervácie stanovené každým účastníkom TARGET2 vo vzťahu ku každému príslušnému PM účtu.

V prípade, ak je výsledok týchto výpočtov a kontrol kladný pre každý PM účet, [vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky zúčtujú súčasne všetky platby na PM účtoch dotknutých účastníkov TARGET2.

b)

Podľa algoritmu č. 2 („čiastkový“) [vložiť názov CB]:

i)

vypočíta a skontroluje stav likvidity, limity a rezervácie likvidity každého príslušného PM účtu tak ako podľa algoritmu č. 1 a

ii)

ak je celkový stav likvidity jedného alebo viacerých príslušných PM účtov záporný, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým je celkový stav likvidity každého príslušného PM účtu kladný.

[Vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky potom za predpokladu, že je k dispozícii dostatok prostriedkov, zúčtujú súčasne všetky zostávajúce platby (okrem vyradených platobných príkazov) na PM účtoch príslušných účastníkov TARGET2.

Pri vyraďovaní platobných príkazov začne [vložiť názov CB] od PM účtu účastníka TARGET2 s najvyšším záporným celkovým stavom likvidity a od platobného príkazcu na konci čakacieho radu s najnižšou prioritou. Vyraďovací proces sa spustí len na krátky čas, ktorý podľa vlastného uváženia určí [vložiť názov CB].

c)

Podľa algoritmu č. 3 („viacnásobný“) [vložiť názov CB]:

i)

porovná dvojice PM účtov účastníkov TARGET2 na účely určenia možnosti vyrovnania platobných príkazov v čakacom rade s dostupnou likviditou dvoch dotknutých PM účtov účastníkov TARGET2 a v rámci nimi stanovených limitov (začínajúc dvojicou PM účtov s najmenším rozdielom medzi vzájomnými platobnými príkazmi) a dotknuté centrálne banky zaúčtujú tieto platby súčasne na PM účty dvoch účastníkov TARGET2 a

ii)

ak v prípade dvojice PM účtov podľa bodu i) likvidita nie je dostatočná na krytie bilaterálnej pozície, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým nie je likvidita dostatočná. V takomto prípade zúčtujú dotknuté centrálne banky zostávajúce platby okrem vyradených platieb súčasne na PM účtoch dvoch účastníkov TARGET2.

Po vykonaní kontrol uvedených v bodoch i) a ii), [vložiť názov CB] skontroluje multilaterálne zúčtovacie pozície (medzi PM účtom účastníka a inými PM účtami účastníkov TARGET2, pre ktorých bol stanovený multilaterálny limit). Na tieto účely sa primerane použije postup uvedený v bodoch i) a ii).

d)

Podľa algoritmu č. 4 („čiastkový a pridružený systém vyrovnania“) [vložiť názov CB] postupuje rovnakým spôsobom ako pri algoritme č. 2, avšak bez vyraďovania platobných príkazov týkajúcich sa vyrovnania pridružených systémov (ktoré zúčtováva súčasne medzi viacerými stranami).

e)

Podľa algoritmu č. 5 („pridružený systém vyrovnania prostredníctvom podúčtov“) [vložiť názov CB] postupuje rovnako ako pri algoritme č. 1 s prihliadnutím na rozdiel, že [vložiť názov CB] začne algoritmus č. 5 prostredníctvom rozhrania pridruženého systému a skontroluje len to, či je na podúčtoch účastníkov dostatok prostriedkov. Navyše nemusí brať do úvahy žiadne limity a rezervácie likvidity. Algoritmus č. 5 prebieha tiež počas nočného vyrovnania.

4.

Platobné príkazy, ktoré sú zaradené do vstupnej dispozície po začiatku ktoréhokoľvek z algoritmov č. 1 až 4, môžu byť napriek tomu okamžite vyrovnané vo vstupnej dispozícii v prípade, ak pozície a limity príslušných PM účtov účastníkov TARGET2 sú zlučiteľné tak s vyrovnaním týchto platobných príkazov, ako aj s vyrovnaním platobných príkazov v prebiehajúcom optimalizačnom postupe. Dva algoritmy však nemôžu prebiehať súčasne.

5.

Počas denného spracovania prebiehajú algoritmy postupne. Pokiaľ nie je potrebné vykonať simultánne multilaterálne vyrovnanie pridruženého systému, postupnosť je takáto:

a)

algoritmus č. 1;

b)

ak algoritmus č. 1 zlyhá, následne algoritmus č. 2;

c)

ak algoritmus č. 2 zlyhá, následne algoritmus č. 3, alebo ak je algoritmus č. 2 úspešný, opakuje sa algoritmus č. 1.

Pokiaľ je potrebné vykonať simultánne multilaterálne vyrovnanie („postup č. 5“) pridruženého systému, prebieha algoritmus č. 4.

6.

S cieľom zabezpečiť minimálny časový odstup medzi dvoma prebiehajúcimi algoritmami, algoritmy prebiehajú flexibilne tak, že sa vopred stanoví časové obdobie medzi spustením jednotlivých algoritmov. Časová postupnosť sa kontroluje automaticky. Manuálne zásahy sú možné.

7.

Platobnému príkazu nemožno zmeniť poradie (zmena pozície v čakacom rade) a ani ho nemožno odvolať, ak je predmetom prebiehajúceho algoritmu. Požiadavky na zmenu poradia alebo odvolanie platobného príkazu sa zaradia do čakacieho radu až do ukončenia algoritmu. Ak je príslušný platobný príkaz vyrovnaný počas prebiehajúceho algoritmu, akákoľvek požiadavka na zmenu poradia alebo odvolanie sa odmietne. Ak platobný príkaz nie je vyrovnaný, požiadavky účastníka sa zohľadnia okamžite.

8.   Používanie ICM

1.

ICM možno použiť na zadávanie platobných príkazov.

2.

ICM možno použiť na získavanie informácií a riadenie likvidity.

3.

S výnimkou uložených platobných príkazov a statických údajov sú prostredníctvom ICM k dispozícii iba údaje týkajúce sa bežného pracovného dňa. Stránky sú dostupné iba v anglickom jazyku.

4.

Informácie sa poskytujú v „pull“ režime (stiahnutie informácie na základe iniciatívy účastníka), čo znamená, že každý účastník musí o poskytnutie informácie požiadať. Účastníci kontrolujú pravidelne počas pracovných dní, či sa v ICM nezobrazujú dôležité správy.

5.

Pre účastníkov, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, je k dispozícii len režim „od užívateľa k aplikácii“ (U2A). U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi účastníkom a ICM. Informácia sa zobrazuje v prehliadači spustenom na počítači. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke ICM.

6.

Každý účastník má na prístup k ICM prostredníctvom U2A k dispozícii najmenej jednu pracovnú stanicu pripojenú na internet.

7.

Prístupové práva do ICM sa poskytnú použitím certifikátov, pričom ich použitie je v plnom znení opísané v bodoch 10 až 13.

8.

Účastníci môžu tiež použiť ICM na prevod likvidity:

a)

[vložiť v prípade potreby] z ich PM účtu na ich účet mimo PM;

b)

medzi PM účtom a podúčtami účastníka a

c)

z PM účtu na zrkadlový účet vedený v pridruženom systéme.

9.   UDFS, Užívateľská príručka ICM a Užívateľská príručka: Prístup k službe overovania pomocou verejného kľúča prostredníctvom internetu

Ďalšie podrobnosti a príklady vysvetľujúce vyššie uvedené pravidlá sa nachádzajú v UDFS a v Užívateľskej príručke ICM v znení prípadných neskorších zmien a doplnení uverejnených na internetovej stránke [vložiť názov CB] a na internetovej stránke TARGET2 v anglickom jazyku, ako aj v Užívateľskej príručke: Prístup k službe overovania pomocou verejného kľúča prostredníctvom internetu.

10.   Vydávanie, pozastavovanie platnosti, zrušovanie pozastavenia platnosti, zrušovanie a obnovovanie certifikátov

1.

Účastník žiada o vydanie certifikátov na účely prístupu do TARGET2 [vložiť odkaz na CB/krajinu] prostredníctvom internetu [vložiť názov CB].

2.

Účastník žiada [vložiť názov CB] o pozastavenie platnosti, zrušenie pozastavenia platnosti, ako aj o zrušenie a obnovenie certifikátu v prípade, ak držiteľ certifikátu už nemá viac záujem o prístup do TARGET2 alebo ak účastník ukončí svoje činnosti v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] napr. v dôsledku zlúčenia, splynutia alebo prevzatia.

3.

Účastník prijme všetky preventívne a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa certifikáty používali len v súlade v harmonizovanými podmienkami.

4.

Účastník bez meškania upovedomí [vložiť názov CB] o každej podstatnej zmene týkajúcej sa informácií, ktoré sú obsahom formulárov predkladaných [vložiť názov CB] v súvislosti s vydávaním certifikátov.

11.   Zaobchádzanie s certifikátmi zo strany účastníka

1.

Účastník zaisťuje bezpečnú úschovu všetkých certifikátov a prijíma rozsiahle organizačné a technické opatrenia s cieľom predísť poškodeniu tretích osôb a zabezpečiť, aby každý certifikát používal len určený držiteľ certifikátu, pre ktorého bol vydaný.

2.

Účastník bez meškania oznamuje [vložiť názov CB] všetky ňou vyžiadané informácie a zodpovedá za ich spoľahlivosť. Účastníci sú trvalo plne zodpovední za neustálu presnosť všetkých informácií poskytnutých [vložiť názov CB] v súvislosti s vydávaním certifikátov.

3.

Účastník je plne zodpovedný za zabezpečenie toho, aby všetci jeho držitelia certifikátov držali certifikáty, ktoré im boli pridelené, oddelene od tajných kódov PIN a PUK.

4.

Účastník je plne zodpovedný za zabezpečenie toho, aby jeho držitelia certifikátov nepoužívali certifikáty na iné účely než na tie, na ktoré boli vydané.

5.

Účastník okamžite upovedomí [vložiť názov CB] o každej žiadosti o pozastavenie platnosti, zrušenie pozastavenia platnosti, zrušenie a obnovu certifikátov a o jej dôvodoch.

6.

Účastník okamžite požiada [vložiť názov CB] o pozastavenie platnosti certifikátov alebo kľúčov, ktoré obsahujú, v prípade, že majú nedostatky alebo nimi držitelia certifikátov nedisponujú.

7.

Účastník okamžite upovedomí [vložiť názov CB] o každom prípade straty alebo krádeže certifikátov.

12.   Bezpečnostné požiadavky

1.

Počítačový systém používaný účastníkom na prístup do TARGET2 prostredníctvom internetu sa umiestňuje v priestoroch, ktoré účastník vlastní alebo ktoré si prenajíma. Prístup do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je možný jedine z týchto priestorov, a aby sa predišlo nedorozumeniam, diaľkový prístup nie je dovolený.

2.

Pre každý softvér používa účastník počítačové systémy nainštalované a prispôsobené v súlade so súčasnými medzinárodnými štandardmi bezpečnosti pre informačné technológie, zahŕňajúc prinajmenšom požiadavky, ktoré sú bližšie uvedené v bode 12 podbode 3 a bode 13 podbode 4. Účastník prijme vhodné opatrenia, predovšetkým tie, ktoré sú určené na ochranu proti vírusom a inému škodlivému softvéru (malware), podvodným formám zneužitia osobných údajov (phishing), ako aj systém redukcie zbytočného softvéru a nepotrebných nastavení v počítačovom systéme (hardening) a postupy pre aplikovanie opravných balíkov (patch management procedures). Účastník pravidelne aktualizuje všetky uvedené opatrenia a postupy.

3.

Na účely prístupu prostredníctvom internetu zriadi účastník šifrované komunikačné spojenie (link) s TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

4.

Užívateľské účty v pracovných staniciach účastníka nemajú administrátorské práva. Práva sa priznávajú podľa zásady „minimálnych práv“ (least privilege).

5.

Účastník nepretržite chráni počítačové systémy používané na prístup do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] prostredníctvom internetu týmito spôsobmi:

a)

Chráni počítačové systémy a pracovné stanice pred neoprávneným fyzickým prístupom a neoprávneným prístupom prostredníctvom siete, pričom nepretržite používa bránu firewall na ochranu počítačových systémov a pracovných staníc pred tokom prichádzajúcich internetových dát, a pracovné stanice tiež pred neoprávneným prístupom prostredníctvom internej siete. Používa sa brána firewall, ktorá chráni pred tokom prichádzajúcich dát, ako aj brána firewall v pracovných staniciach, ktorá zabezpečuje, aby s okolitým prostredím komunikovali jedine autorizované programy.

b)

Účastníci môžu do pracovných staníc nainštalovať len taký softvér, ktorý je potrebný na prístup do TARGET2 a ktorý bol autorizovaný podľa vnútorných bezpečnostných pravidiel účastníka.

c)

Účastníci nepretržite zabezpečujú pravidelnú aktualizáciu každej softvérovej aplikácie, ktorá sa používa v pracovných staniciach, tak aby sa vždy používala ich najnovšia verzia. Uvedené platí najmä vo vzťahu k operačnému systému, internetovému prehliadaču a zásuvným modulom.

d)

Účastníci nepretržite zabezpečujú, aby dáta z pracovných staníc odchádzali na iné stránky len v súvislosti s ich činnosťou, ako aj ďalšie stránky pre potreby legálnych a odôvodnených aktualizácií softvéru.

e)

Účastníci nepretržite zabezpečujú, aby boli dáta pri všetkých ich rozhodujúcich interných tokoch medzi pracovnými stanicami chránené pred zverejnením a úmyselnými zmenami, najmä ak sa súbory prenášajú prostredníctvom siete.

6.

Účastník zabezpečí, aby jeho držitelia certifikátov nepretržite dodržiavali postupy bezpečného prehliadania internetových stránok vrátane nasledujúcich:

a)

vyhradenie určitých pracovných staníc pre prístup k stránkam, ktoré dosahujú rovnakú úroveň dôležitosti, a otváranie týchto stránok len prostredníctvom týchto pracovných staníc;

b)

reštartovanie prehliadača vždy pred prístupom do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] prostredníctvom internetu, ako aj po jeho ukončení;

c)

overovanie pravosti certifikátu SSL každého servera pri každom prihlásení sa do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] prostredníctvom internetu;

d)

obozretný prístup ku každej elektronickej pošte, ktorá vzbudzuje dojem, že prichádza z TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], pričom držitelia certifikátov nesmú nikdy poskytnúť heslo certifikátu, ak sú o to požiadaní, pretože TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] nikdy nežiada o poskytnutie hesla certifikátu, a to ani prostredníctvom elektronickej pošty, ani žiadnym iným spôsobom.

7.

S cieľom znížiť riziko, ktorému je vystavený ich systém, účastníci nepretržite implementujú tieto zásady riadenia:

a)

zavedenie postupov správy užívateľov, ktoré zabezpečia, aby sa v systéme vytvárali a udržiavali len účty oprávnených užívateľov, a vedenie presného a aktualizovaného zoznamu oprávnených užívateľov;

b)

kontrola denného pohybu platieb na účely odhalenia rozporov medzi dovoleným denným pohybom platieb a jeho skutočným priebehom, tak vo vzťahu k odchádzajúcim platbám, ako aj k platbám prijatým;

c)

zabezpečenie, aby si držiteľ certifikátu počas svojho pripojenia do TARGET2-[vložiť názov CB/krajiny] neprehliadal súčasne žiadnu inú internetovú stránku.

13.   Dodatočné bezpečnostné požiadavky

1.

Účastník s pomocou vhodných organizačných a/alebo technických opatrení nepretržite zabezpečuje, aby nedochádzalo k zneužívaniu prihlasovacieho mena užívateľa, ktoré sa sprístupňuje na účely kontroly prístupových práv (Access Right Review), a najmä aby sa o ňom nedozvedeli neoprávnené osoby.

2.

Účastník zavedie postup správy užívateľov s cieľom zaistiť okamžité a trvalé zrušenie príslušného prihlasovacieho mena užívateľa v prípade, ak zamestnanec alebo iný užívateľ systému umiestneného v priestoroch účastníka opustí organizáciu účastníka.

3.

Účastník zavedie postup správy užívateľských účtov, pričom okamžite a natrvalo zablokuje prihlasovacie mená užívateľov, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom skompromitované, vrátane prípadov, v ktorých došlo k strate alebo krádeži certifikátov alebo podvodnému získaniu hesla (phishing).

4.

Ak sa účastníkovi nepodarí odstrániť bezpečnostné zlyhania alebo chyby nastavenia, ktoré sú dôsledkom napr. infikovania systému škodlivým softvérom, národné centrálne banky poskytujúce SSP môžu po treťom takomto incidente natrvalo zablokovať prihlasovacie mená všetkých užívateľov účastníka.

Dodatok IIA

ROZPIS POPLATKOV A FAKTURÁCIA, PLATNÉ PRE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU

Poplatky pre priamych účastníkov

1.

Mesačný poplatok za spracovanie platobných príkazov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je pre priamych účastníkov 70 EUR za prístup k PM účtu prostredníctvom internetu, 150 EUR za PM účet a paušálny poplatok 0,80 EUR za transakciu (debetný zápis).

2.

Pre priamych účastníkov, ktorí si neželajú, aby bol BIC ich účtu uverejnený v adresári TARGET2, sa účtuje dodatočný mesačný poplatok vo výške 30 EUR za účet.

3.

[Vložiť názov CB] vydá a udržiava bezplatne maximálne päť aktívnych certifikátov na jedného účastníka pre každý PM účet. [Vložiť názov CB] účtuje poplatok 50 EUR za vydanie každého ďalšieho aktívneho certifikátu. [Vložiť názov CB] účtuje ročný poplatok 11 EUR za údržbu za každý ďalší aktívny certifikát. Aktívne certifikáty sú platné na obdobie troch rokov.

Fakturácia

4.

V prípade priamych účastníkov sa uplatňujú tieto pravidlá fakturácie. Najneskôr v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca sa faktúra za predchádzajúci mesiac s uvedením poplatkov, ktoré je potrebné zaplatiť, doručí priamemu účastníkovi. Platba sa uhradí najneskôr v desiaty pracovný deň daného mesiaca na účet určený [vložiť názov CB] a zaúčtuje sa na ťarchu PM účtu účastníka.


PRÍLOHA VI

ZRUŠENÉ USMERNENIE A JEHO NÁSLEDNÉ ZMENY A DOPLNENIA

 

Usmernenie ECB/2007/2 (Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1).

 

Usmernenie ECB/2009/9 (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2009, s. 94).

 

Usmernenie ECB/2009/21 (Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 31).

 

Usmernenie ECB/2010/12 (Ú. v. EÚ L 261, 5.10.2010, s. 6).

 

Usmernenie ECB/2011/2 (Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2011, s. 75).

 

Usmernenie ECB/2011/15 (Ú. v. EÚ L 279, 26.10.2011, s. 5).


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Usmernenie ECB/2007/2