EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky z  18. júla 2012 o TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/19


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 18. júla 2012

o TARGET2-Securities

(prepracované znenie)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 3.1, 12.1, 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

V usmernení ECB/2010/2 z 21. apríla 2010 o TARGET-2 Securities (1) sa uskutočňuje niekoľko zmien. V záujme jasnosti by sa toto usmernenie malo prepracovať.

(2)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) 6. júla 2006 rozhodla o tom, že v spolupráci s centrálnymi depozitármi cenných papierov (CDCP) a inými účastníkmi trhu preskúma možnosť vytvorenia novej služby Eurosystému pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky, ktorá by sa mala volať TARGET2-Securities (T2S). T2S má ako súčasť úloh Eurosystému podľa článkov 17, 18 a 22 štatútu ESCB za cieľ umožniť zjednotenie postupov po uzatvorení obchodov poskytnutím základného a nestranného celoeurópskeho vyrovnania hotovosti a obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky bez ohľadu na hranice tak, aby mohli CDCP poskytovať svojim zákazníkom harmonizované a štandardizované služby spojené s vyrovnaním formou dodania oproti platbe v integrovanom technickom prostredí s cezhraničnými možnosťami. Vzhľadom na to, že poskytovanie peňazí centrálnej banky je základnou úlohou Eurosystému, T2S má povahu verejnej služby. Národné centrálne banky (NCB) eurozóny budú poskytovať služby v oblasti správy zábezpeky a vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S.

(3)

Článok 22 štatútu ESCB dáva Eurosystému mandát na „zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie“. Vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky navyše predchádza rizikám likvidity a je preto dôležité pre spoľahlivosť postupov po uzatvorení obchodov s cennými papiermi, ako aj pre finančný trh vo všeobecnosti.

(4)

Rada guvernérov rozhodla 17. júla 2008 o spustení projektu T2S a o poskytnutí finančných prostriedkov potrebných až do jeho ukončenia. Rada guvernérov na základe ponuky Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d’Italia (ďalej len „4CB“) tiež rozhodla, že 4CB vytvoria a budú prevádzkovať T2S.

(5)

Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/6 z 29. marca 2012 o zriadení Rady TARGET-2 Securities, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2009/6 (2). Rada T2S je operatívny riadiaci orgán Eurosystému, ktorý bude pre Radu guvernérov vypracovávať návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonávať úlohy čisto technickej povahy. Mandát Rady T2S, ktorý je upravený v prílohe I k rozhodnutiu ECB/2012/6, predstavuje jeden zo základných prvkov riadenia T2S. Centrálne banky Eurosystému zároveň poverili Radu T2S vykonávaním niektorých úloh v oblasti implementácie tak, aby mohla vykonávať činnosť v plnom rozsahu a konať v mene celého Eurosystému.

(6)

Toto usmernenie upravuje najmä základné princípy T2S vo fázach jej špecifikácie, vývoja a prevádzky. Vzhľadom na to, že T2S sa ďalej vyvíja, toto usmernenie je doplnené ďalšími právnymi aktmi a zmluvnými dojednaniami, za ktoré nesie konečnú zodpovednosť Rada guvernérov.

Vnútorné riadenie T2S má tri úrovne. Na prvej úrovni riadenia je konečné rozhodovanie vo veciach T2S zverené Rade guvernérov, ktorá má celkovú zodpovednosť za T2S a je podľa článku 8 štatútu ESCB rozhodovacím orgánom celého Eurosystému. Na druhej úrovni riadenia bola zriadená Rada T2S, aby orgánom ECB s rozhodovacími právomocami pomáhala pri zabezpečovaní úspešného a včasného dokončenia programu T2S. Tretiu úroveň riadenia zabezpečujú 4CB.

(7)

Keďže sa služby T2S ponúkajú CDCP, NCB mimo eurozóny a ostatným centrálnym bankám na základe zmlúv, je dôležité, aby sa vzťah k nim usporiadal počas vývoja T2S, prechodu na T2S a následného prevádzkovania T2S. Na tento účel bola vytvorená riadiaca skupina CDCP a riadiaca skupiny mien iných ako euro. Národné skupiny užívateľov predstavujú fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi prevádzkovateľmi a užívateľmi služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi v rámci národných trhov. Poradná skupina T2S predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi Eurosystémom a externými osobami zúčastnenými na T2S.

(8)

T2S nie je podnikateľskou činnosťou a jej cieľom nie je konkurovať CDCP ani žiadnemu inému účastníkovi trhu. To znamená, že hoci cieľom finančného režimu T2S je plná návratnosť nákladov, služby T2S sa neposkytujú za účelom dosiahnutia zisku. O celkovej výške investícií Eurosystému do T2S sa prijalo vnútorné rozhodnutie, pričom rozhodnutie o cenách za služby T2S má za cieľ plnú návratnosť nákladov. Eurosystém by mal navyše vo vzťahu k CDCP prísne uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania a snažiť sa zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých CDCP, ktorí budú na vyrovnanie obchodov využívať T2S.

(9)

T2S predstavuje technický prostriedok, ktorý bude možné používať nielen na vyrovnanie v eurách, ale bude tiež otvorený pre NCB mimo eurozóny a iné centrálne banky, ktoré by mohli mať záujem zúčastňovať sa na ňom tým, že dajú svoju menu k dispozícii na vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S, ako sa upravuje v tomto usmernení,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah

1.   T2S sa zakladá na jednotnej technickej platforme integrovanej v systémoch centrálnych bánk pre hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase. Ide o službu, ktorú Eurosystém poskytuje CDCP, a ktorá umožňuje základné a nestranné vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky formou dodania oproti platbe bez ohľadu na hranice.

2.   Toto usmernenie upravuje pravidlá vnútorného riadenia T2S. Upravuje aj základné znaky T2S, vymedzuje príslušné úlohy a zodpovednosť Rady T2S a 4CB a vzťahy medzi nimi vo fázach špecifikácie, vývoja a prevádzky. Vymedzuje aj hlavné rozhodnutia, ktoré má Rada guvernérov prijať v súvislosti s T2S. Toto usmernenie navyše v súvislosti s T2S ustanovuje základné zásady týkajúce sa: a) finančného režimu, práv a záruk; b) spôsobu vymedzenia prístupu CDCP k T2S a zmluvných vzťahov s týmito CDCP; c) podmienok, za akých bude možné v T2S používať iné meny ako euro; d) vývoja T2S.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„centrálnym depozitárom cenných papierov“ (CDCP) sa rozumie subjekt, ktorý: a) umožňuje vytvorenie cenných papierov a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi formou zaknihovania a/alebo vedie a spravuje cenné papiere v mene iných prostredníctvom poskytovania alebo vedenia účtov cenných papierov; b) prevádzkuje alebo zabezpečuje systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi v súlade s článkom 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (3) alebo, ak ide o subjekty, ktoré nie sú umiestnené v Európskom hospodárskom priestore (EHS), v súlade s príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou rovnocennou smernici 98/26/ES a/alebo je regulovaný centrálnou bankou a c) je uznaný za CDCP vo vnútroštátnych správnych opatreniach a/alebo právnych predpisoch a/alebo mu príslušný orgán vydal povolenie na činnosť CDCP, prípadne reguluje jeho činnosť ako činnosť CDCP;

2.

„dodaním oproti platbe“ sa rozumie mechanizmus vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý prepája prevod cenných papierov a prevod peňažných prostriedkov takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že k dodaniu dôjde len v prípade, ak sa uskutočnila zodpovedajúca platba;

3.

„NCB eurozóny“ sa rozumie NCB členského štátu, ktorého menou je euro;

4.

„centrálnou bankou Eurosystému“ sa rozumie buď NCB eurozóny, alebo prípadne ECB;

5.

„rámcovou dohodou“ sa rozumie zmluvný rámec uzavretý medzi CDCP a Eurosystémom pre fázu vývoja a prevádzky;

6.

„všeobecnými funkčnými špecifikáciami“ sa rozumie všeobecný funkčný opis obchodnej aplikácie T2S, ktorá sa má vyvinúť tak, aby bola v súlade s požiadavkami užívateľov T2S. Bude zahŕňať prvky, ako sú funkčná architektúra (domény, moduly a interakcie), koncepčné modely, dátový model alebo postup dátových tokov;

7.

„dohodou medzi druhou a treťou úrovňou riadenia“ sa rozumie dohoda o dodávke a prevádzkovaní dohodnutá medzi Radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérov a následne podpísaná centrálnymi bankami Eurosystému a 4CB, v znení potrebných zmien a doplnení. Obsahuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti 4CB, Rady T2S a centrálnych bánk Eurosystému;

8.

„NCB mimo eurozóny“ sa rozumie NCB členského štátu, ktorého menou nie je euro;

9.

„prevádzkovou fázou“ sa rozumie časové obdobie, ktoré sa začína v momente, keď prvý CDCP prešiel na T2S;

10.

„inou centrálnou bankou“ sa rozumie centrálna banka krajiny, ktorá je mimo Únie;

11.

„platobným kalendárom“ sa rozumie kalendár stanovujúci poradie splátok náhrady pre 4CB;

12.

„dohodou o úrovni služieb“ sa v súvislosti s T2S rozumie tak dohoda vymedzujúca úroveň služieb, ktoré majú 4CB poskytovať Eurosystému, ako aj dohoda vymedzujúca úroveň služieb, ktoré má Eurosystém poskytovať CDCP;

13.

„fázou špecifikácie a vývoja“ sa rozumie časové obdobie, ktoré sa začína schválením požiadaviek užívateľov Radou guvernérov a končí začiatkom prevádzkovej fázy;

14.

„obchodnou aplikáciou T2S“ sa rozumie softvér vytvorený a prevádzkovaný 4CB v mene Eurosystému, ktorý umožňuje Eurosystému poskytovať služby T2S na platforme T2S;

15.

„postupom riadenia zmien T2S a ich zverejňovania“ sa rozumie súbor pravidiel a postupov, ktoré sa uplatňujú pri každom návrhu zmien služieb T2S;

16.

„platformou T2S“ sa rozumie hardvér a všetky prvky softvéru, t. j. všetok použitý softvér okrem obchodnej aplikácie T2S, ktorý je potrebný na prevádzku obchodnej aplikácie T2S;

17.

„programom T2S“ sa rozumie súbor súvisiacich činností a dodávok potrebných pre vývoj T2S do úplného prechodu všetkých CDCP, ktorí podpísali rámcovú dohodu a všetkých centrálnych bánk Eurosystému; NCB mimo eurozóny a iných centrálnych bánk;

18.

„Radou T2S“ sa rozumie riadiaci orgán Eurosystému zriadený na základe rozhodnutia ECB/2012/6, ktorého úlohou v súvislosti s T2S je pripravovať pre Radu guvernérov návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonávať úlohy čisto technickej povahy;

19.

„účtom projektu T2S“ sa rozumie účet T2S, ktorý sa používa na prijímanie a rozdeľovanie splátok, náhrad a poplatkov. Účet projektu môže mať podúčty na oddelenie rôznych druhov peňažných tokov. Nemá rozpočtový charakter;

20.

„službami T2S“ sa rozumejú služby, ktoré má Eurosystém poskytovať CDCP a centrálnym bankám na základe zmlúv uzavretých medzi Eurosystémom a CDCP, NCB mimo eurozóny a inými centrálnymi bankami;

21.

„užívateľmi T2S“ sa rozumejú účastníci CDCP, právnické alebo fyzické osoby, ktorí s CDCP uzavreli zmluvu o spracovávaní ich činností v T2S, ktoré sa týkajú vyrovnania obchodov s cennými papiermi, alebo členovia centrálnej banky, ktorých mena je k dispozícii pre spracovanie v T2S v súvislosti s vyrovnaním, a ktorí s centrálnou bankou uzavreli zmluvu o spracovávaní ich činností v oblasti spracovania hotovosti v T2S v súvislosti s cennými papiermi;

22.

„podrobnými funkčnými špecifikáciami pre užívateľov“ sa rozumie podrobný popis funkcií, ktorými sa riadi externý tok údajov T2S od aplikácie k aplikácii. Bude obsahovať potrebné informácie pre užívateľov, aby mohli prispôsobiť alebo vyvinúť svoj vnútorný informačný systém s cieľom pripojiť ho k T2S;

23.

„užívateľskou príručkou“ sa rozumie dokument, ktorý opisuje spôsob, akým môžu užívatelia T2S použiť množstvo funkcií softvéru T2S, ktoré sú dostupné v režime „od užívateľa k aplikácii“ (prostredníctvom koncového terminálu);

24.

„požiadavkami užívateľov“ sa rozumie dokument, ktorý ustanovuje požiadavky užívateľov na T2S, ako ich ECB uverejnila 3. júla 2008 a ako boli následne zmenené a doplnené prostredníctvom postupu riadenia zmien T2S a ich zverejňovania.

ODDIEL II

RIADENIE T2S

Článok 3

Úrovne vnútorného riadenia

Vnútorné riadenie T2S má tri úrovne. Úroveň 1 predstavuje Rada guvernérov, úroveň 2 Rada T2S a úroveň 3 predstavujú 4CB.

Článok 4

Rada guvernérov

1.   Rada guvernérov je zodpovedná za riadenie, celkovú správu a kontrolu T2S. Zodpovedá aj za konečné rozhodovanie v súvislosti s T2S a rozhoduje o pridelení úloh, ktoré nie sú priamo zverené druhej alebo tretej úrovni riadenia.

2.   Do pôsobnosti Rady guvernérov patrí najmä:

a)

zodpovednosť za riadenie T2S prostredníctvom týchto činností:

i)

rozhodovanie o všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia T2S, prevzatie zodpovednosti za T2S ako celok a tým aj konečné rozhodovanie v prípade sporov;

ii)

prijímanie rozhodnutí ad hoc o úlohách zverených Rade T2S alebo 4CB;

iii)

prideľovanie následných alebo dodatočných osobitných úloh týkajúcich sa T2S Rade T2S a/alebo 4CB, pričom stanoví, ktoré rozhodnutia týkajúce sa plnenia týchto úloh príjme sama;

iv)

prijímanie všetkých rozhodnutí, ktoré sa týkajú organizácie Rady T2S;

b)

vybavovanie žiadostí členov poradnej skupiny T2S, riadiacej skupiny mien iných ako euro (RSMIE) alebo riadiacej skupiny CDCP (RSC), ktoré boli predložené v súlade s pravidlami príslušnej skupiny;

c)

rozhodovanie o základnom finančnom režime T2S, konkrétne o:

i)

cenovej politike za služby T2S;

ii)

metodike nákladov T2S;

iii)

finančných dojednaniach podľa článku 12;

d)

určovanie kritérií pre prístup CDCP;

e)

overovanie a prijímanie súhrnného plánu T2S, monitorovanie plnenia programu T2S a rozhodovanie o opatreniach na skrátenie prípadného meškania pri implementácii T2S;

f)

rozhodovanie o základných prevádzkových aspektoch T2S, konkrétne o:

i)

prevádzkovom rámci T2S vrátane stratégie riadenia počas mimoriadnych udalostí a krízového riadenia;

ii)

bezpečnostnom rámci pre ochranu informácií T2S;

iii)

postupe riadenia zmien T2S a ich zverejňovania;

iv)

stratégii testovania T2S;

v)

stratégii prechodu na T2S;

vi)

rámca pre riadenie rizík v T2S;

g)

schvaľovanie základného zmluvného rámca, konkrétne:

i)

dohôd medzi druhou a treťou úrovňou riadenia;

ii)

dohôd o úrovni služieb, ktoré sa dojednávajú medzi Radou T2S a CDCP a centrálnymi bankami Eurosystému, ako aj s 4CB;

iii)

zmlúv s CDCP, ktoré Rada T2S dojednáva spolu s centrálnymi bankami Eurosystému s CDCP;

iv)

zmlúv s NCB mimo eurozóny, inými centrálnymi bankami alebo inými príslušnými menovými orgánmi vrátane príslušných dohôd o úrovni služieb;

h)

zodpovednosť za prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie uplatňovania pravidiel a zásad dohľadu;

i)

rozhodovanie o dátume, ku ktorému sa začne prvý prechod CDCP na T2S.

Článok 5

Rada T2S

Zloženie a mandát Rady T2S sú upravené v rozhodnutí ECB/2012/6. Rada T2S vykonáva úlohy zverené druhej úrovni riadenia v rámci všeobecného rámca vymedzeného Radou guvernérov.

Článok 6

4CB

1.   4CB vyvíjajú a prevádzkujú T2S a poskytujú Rade T2S informácie o ich vnútornej organizácii a rozdelení práce.

4CB plnia najmä tieto úlohy:

a)

na základe požiadaviek užívateľov a pod vedením Rady T2S pripravujú všeobecné funkčné špecifikácie, podrobné funkčné špecifikácie pre užívateľov a užívateľské príručky v súlade so súhrnným plánom T2S;

b)

vyvíjajú a budujú T2S v mene Eurosystému a poskytujú technické prvky T2S v súlade so súhrnným plánom T2S a s požiadavkami užívateľov, všeobecnými funkčnými špecifikáciami a podrobnými funkčnými špecifikáciami pre užívateľov a ďalšími špecifikáciami a úrovňami služieb;

c)

sprístupňujú T2S Rade T2S v súlade so schváleným časovým harmonogramom, špecifikáciami a úrovňami služieb;

d)

na účely finančných dojednaní T2S podľa článku 12 Rade T2S predkladajú:

i)

odhad nákladov, ktoré im vzniknú pri vývoji a prevádzke T2S, vo forme umožňujúcej hodnotenie a/alebo audit príslušným výborom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) alebo Eurosystému a/alebo externými audítormi;

ii)

finančnú ponuku, vrátane typu ponuky, platobného kalendára, ako aj časového obdobia, na ktoré sa vzťahuje;

e)

získavajú všetky povolenia potrebné na vybudovanie a prevádzkovanie T2S a na to, aby Eurosystém mohol CDCP poskytovať služby T2S;

f)

vykonávajú zmeny T2S v súlade s postupom riadenia zmien T2S a ich zverejňovania;

g)

v oblasti svojej pôsobnosti odpovedajú na žiadosti Rady guvernérov alebo Rady T2S;

h)

pod koordináciou Rady T2S uskutočňujú školenia, poskytujú technickú a prevádzkovú podporu pre testovanie a pre prechod na T2S;

i)

vyjednávajú všetky zmeny a doplnenia dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia s Radou T2S.

2.   4CB spoločne a nerozdielne zodpovedajú Eurosystému za plnenie svojich úloh. Ich zodpovednosť zahŕňa podvod, úmyselné protiprávne konanie a hrubú nedbanlivosť. Režim zodpovednosti sa podrobnejšie upraví v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

3.   Externé zadávanie uvedených úloh alebo ich zadávanie externým dodávateľom formou subdodávateľskej zmluvy zo strany 4CB nemá vplyv na zodpovednosť 4CB voči Eurosystému a ďalším zúčastneným osobám a musí byť prehľadné pre Programovú radu T2S.

Článok 7

Vzťahy k externým zúčastneným osobám

1.   Poradná skupina T2S predstavuje fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi Eurosystémom a externými osobami zúčastnenými na T2S. Poradná skupina T2S poskytuje poradenstvo Rade T2S a vo výnimočných prípadoch môže oboznámiť s určitými záležitosťami Radu guvernérov.

2.   Poradnej skupine T2S predsedá predseda Rady T2S. Zloženie a mandát Poradnej skupiny T2S sa vymedzuje v prílohe.

3.   Poradná skupina T2S vykonáva svoju funkciu v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý pripravuje Poradná skupina T2S a schvaľuje Rada T2S.

4.   RSC je orgánom riadenia T2S, ktorý vydáva uznesenia a stanoviská k súboru otázok uvedených v rámcovej dohode v mene CDCP, ktorí podpísali rámcovú dohodu. Mandát RSC je prílohou rámcovej dohody.

5.   RSMIE je orgánom riadenia T2S, ktorý vydáva uznesenia a stanoviská k súboru otázok uvedených v dohode o účasti meny v mene NCB mimo eurozóny a iných centrálnych bánk, ktoré podpísali dohodu o účasti meny. Mandát RSMIE je prílohou dohody o účasti meny.

6.   Národné skupiny užívateľov predstavujú fórum pre komunikáciu a súčinnosť medzi poskytovateľmi a užívateľmi služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi na národných trhoch na podporu vývoja a implementácie T2S a za účelom posúdenia dosahu T2S na národné trhy. Národným skupinám užívateľov spravidla predsedajú príslušné národné centrálne banky. Zloženie a mandát národných skupín užívateľov vymedzuje príloha.

Článok 8

Správne riadenie

1.   V záujme zabránenia konfliktu záujmov medzi poskytovaním služieb T2S Eurosystémom a jeho regulačnými funkciami, centrálne banky Eurosystému zabezpečia, aby:

a)

sa členovia Rady T2S priamo nepodieľali na dohľade nad T2S alebo CDCP, za ktorých uskutočňuje operácie vyrovnania T2S. Nemôžu byť členmi výboru Eurosystému/ESCB, ktorý plní niektoré z uvedených úloh dohľadu. Nemôžu byť členmi riadiaceho výboru Eurosystému pre informačné technológie (EISC) alebo výboru vnútorných audítorov a

b)

boli činnosti týkajúce sa dohľadu nad T2S oddelené od prevádzkových činností T2S.

2.   Na Radu T2S sa vzťahujú spravodajské povinnosti, kontrola a audit, ako sú vymedzené v tomto usmernení. Audity týkajúce sa vývoja, prevádzky a nákladov T2S sa musia začať a vykonávať na základe zásad a dojednaní upravených v pravidlách ESCB pre vykonávanie auditu, ktoré prijala Rada guvernérov a ktoré sú platné v čase konania príslušného auditu.

Článok 9

Spolupráca a výmena informácií

1.   4CB a Rada T2S počas vývoja a prevádzky T2S vzájomne spolupracujú, vymieňajú si informácie a poskytujú si navzájom technickú a inú podporu.

2.   4CB, ostatné centrálne banky Eurosystému a Rada T2S sa navzájom ihneď informujú o všetkých záležitostiach, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť vývoj alebo budovanie a prevádzku T2S, a usilujú sa znížiť akékoľvek súvisiace riziko.

3.   Rada T2S podáva Rade guvernérov pravidelné správy o vývoji programu T2S a prevádzke T2S. Tieto správy sa zasielajú EISC, ktorý môže poskytovať poradenstvo orgánom ECB s rozhodovacou právomocou. Správy sa prekladajú na informáciu výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania (PSSC).

4.   Rada T2S poskytuje členom výboru pre platobné a zúčtovacie systémy program zápisnicu a príslušnú dokumentáciu z každého zasadnutia, aby k nim v prípade potreby mohli vyjadriť svoje pripomienky.

5.   Rada T2S môže v prípade potreby uskutočňovať konzultácie s ktorýmkoľvek príslušným výborom ESCB tak na vlastný podnet, ako aj na podnet príslušného výboru.

6.   4CB podávajú Rade T2S pravidelné správy o programe T2S a o prevádzke T2S.

7.   Obsah a podrobný postup týkajúci sa spravodajských povinností Rady T2S a 4CB sú podrobne upravené v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

ODDIEL III

FINANČNÝ REŽIM

Článok 10

Cenová politika

Cenová politika T2S sa riadi základnými zásadami neziskovosti, plnej návratnosti nákladov a rovnakého zaobchádzania s CDCP.

Článok 11

Metodika nákladov a účtovníctva

1.   Na T2S sa uplatňuje spoločná metodika nákladov Eurosystému a usmernenie ECB/2010/20 z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (4), pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak.

2.   Rada T2S v úvodnej fáze zapojí príslušné výbory ESCB/Eurosystému do hodnotenia správnosti implementácie:

a)

spoločnej metodiky nákladov Eurosystému v súvislosti s odhadmi nákladov T2S a výpočtom ročných nákladov T2S a

b)

usmernenia ECB/2010/20 zo strany ECB a 4CB v súvislosti s vykazovaním nákladov a aktív T2S.

Článok 12

Finančné dojednania

1.   Rada T2S predkladá Rade guvernérov návrhy na úpravu finančného režimu T2S, ktorý obsahuje náklady T2S, t. j. náklady 4CB a ECB na vývoj, údržbu a prevádzku T2S.

2.   Návrh zahŕňa aj:

a)

typ ponuky;

b)

platobný kalendár;

c)

časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje;

d)

mechanizmus podieľania sa na nákladoch;

e)

náklady kapitálu.

3.   O finančnom režime T2S rozhoduje Rada guvernérov.

Článok 13

Platby

1.   Účet projektu T2S vedie ECB v mene Eurosystému. Účet projektu T2S nemá rozpočtový charakter, ale využíva sa na prijímanie a rozdeľovanie všetkých zálohových platieb, splátok a náhrad súvisiacich s nákladmi T2S, ako aj poplatkov za používanie T2S.

2.   Rada T2S spravuje účet projektu T2S v mene Eurosystému. Ak sa dodávky 4CB overia a príjmu, Rada T2S schváli platbu splátok v prospech 4CB v súlade s dohodnutým platobným kalendárom, ktorý schválila Rada guvernérov a ktorý je vymedzený v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

Článok 14

Práva Eurosystému k T2S

1.   Výlučným vlastníkom obchodnej aplikácie T2S je Eurosystém.

2.   4CB na tento účel udelia Eurosystému povolenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné na to, aby Eurosystém mohol CDCP v plnom rozsahu poskytovať služby T2S podľa platných pravidiel, na rovnakých úrovniach služieb a na základe rovnosti. 4CB odškodnia Eurosystém v prípade, ak tretie osoby uplatnia nároky za porušenie práv v súvislosti s týmito právami duševného vlastníctva.

3.   Podrobnosti týkajúce sa práv Eurosystému k T2S sa dohodnú medzi 4CB a Radou T2S v dohode medzi druhou a treťou úrovňou riadenia. Práva orgánov, ktoré podpísali dohody o účasti ich mien, ako je to vymedzené v článku 18, sa upravia v takejto dohode.

ODDIEL IV

CENTRÁLNI DEPOZITÁRI CENNÝCH PAPIEROV

Článok 15

Kritériá pre prístup CDCP

1.   CDCP majú prístup k službám T2S, ak:

a)

sa o nich bolo uskutočnilo oznámenie v súlade s článkom 10 smernice 98/26/ES, alebo v prípade CDCP z jurisdikcie mimo EHP, vykonávajú svoju činnosť na základe právneho a regulačného rámca, ktorý je rovnocenný s rámcom platným v Únii;

b)

príslušné orgány pozitívne posúdili, že spĺňajú odporúčania CESR/ESCB pre systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi;

c)

na základe žiadosti sprístupnia iným CDCP v T2S každý cenný papier/ISIN, ktorého sú emitentmi (alebo technickými emitentmi);

d)

sa zaviažu, že ponúknu iným CDCP v T2S základnú službu úschovy a správy tak, aby nedochádzalo k diskriminácii;

e)

sa voči iným CDCP v T2S zaviažu, že uskutočnia vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky v T2S, ak je táto mena v T2S k dispozícii.

2.   Pravidlá vzťahujúce sa na kritériá pre prístup CDCP sú ustanovené v rozhodnutí ECB/2011/20 zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities (5) a implementujú sa prostredníctvom zmluvných dojednaní medzi centrálnymi bankami Eurosystému a CDCP.

3.   ECB vedie na svojej internetovej stránke zoznam CDCP, ktorí môžu uskutočňovať vyrovnanie v T2S.

Článok 16

Zmluvné vzťahy s CDCP

1.   Zmluvy medzi centrálnymi bankami Eurosystému a CDCP, vrátane dohôd o úrovniach služieb, sú plne harmonizované.

2.   Rada T2S spolu s centrálnymi bankami Eurosystému vyjednáva zmeny a doplnenia zmlúv s CDCP.

3.   Zmluvy s CDCP a ich zmeny a doplnenia schvaľuje Rada guvernérov a následne ich podpisuje centrálna banka Eurosystému z krajiny, v ktorej má CDCP svoje sídlo, alebo ECB, ak ide o CDCP nachádzajúcich sa mimo eurozóny, pričom v obidvoch prípadoch konajú v mene všetkých centrálnych bánk Eurosystému. Pokiaľ ide o Írsko, zmluvu podpisuje centrálna banka Eurosystému toho členského štátu, ktorý oznámil systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi v súlade s článkom 10 smernice 98/26/ES.

Article 17

Dodržiavanie regulačných požiadaviek

1.   Cieľom Rady T2S je podporovať trvalé dodržiavanie príslušných právnych a regulačných požiadaviek a požiadaviek v oblasti dohľadu zo strany CDCP.

2.   Rada T2S posúdi, či by ECB mala vydať odporúčania na podporu legislatívnych úprav na zabezpečenie rovnakých prístupových práv CDCP k službám T2S, a v tejto súvislosti predloží príslušné návrhy Rade guvernérov.

ODDIEL V

MENY INÉ AKO EURO

Článok 18

Podmienky spôsobilosti na zahrnutie do T2S

1.   Mena krajiny EHP iná ako euro je spôsobilá na použitie v T2S, ak NCB mimo eurozóny, iná centrálna banka alebo iný orgán zodpovedný za túto menu uzavrie s Eurosystémom dohodu o účasti meny a ak Rada guvernérov schváli spôsobilosť tejto meny.

2.   Mena iná ako mena krajiny EHP je spôsobilá na použitie v T2S, ak Rada guvernérov schváli spôsobilosť tejto meny, pokiaľ:

a)

právny a regulačný rámec a rámec v oblasti dohľadu, ktoré sa uplatňujú na vyrovnanie v tejto mene, poskytujú v podstate rovnaký alebo vyšší stupeň právnej istoty ako ten, ktorý platí v Únii;

b)

zahrnutie tejto meny do T2S by malo pozitívny vplyv na príspevok T2S k fungovaniu trhu vyrovnania obchodov s cennými papiermi v Únii;

c)

iná centrálna banka alebo iný orgán zodpovedný za túto menu uzavrie s Eurosystémom obojstranne uspokojivú dohodu o účasti meny.

3.   V súlade s mandátom Rady T2S môžu byť NCB mimo eurozóny a iné centrálne banky zastúpené v Rade T2S.

ODDIEL VI

VÝVOJ PROGRAMU T2S

Článok 19

Súhrnný plán T2S

1.   Rada guvernérov na základe návrhov predložených Radou T2S posudzuje, schvaľuje a prijíma zmeny a doplnenia súhrnného plánu T2S.

2.   Rada T2S vyhotovuje na základe súhrnného plánu T2S prevádzkový plán. Prevádzkový plán a jeho aktualizácie sa zverejňujú a oznamujú dotknutým osobám zúčastneným na T2S.

3.   V prípade vážneho rizika, že niektorý medzník súhrnného plánu T2S nebude dosiahnutý, Rada T2S to bez meškania oznámi Rade guvernérov a navrhne opatrenia na skrátenie prípadného meškania pri implementácii T2S.

ODDIEL VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia

1.   V súlade s týmto usmernením dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia upravuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti 4CB, Rady T2S a centrálnych bánk Eurosystému.

2.   Dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia a návrhy jej zmien a doplnení sa predkladajú na schválenie Rade guvernérov a potom ju podpisujú Eurosystém a 4CB.

Článok 21

Riešenie sporov

1.   Ak spor týkajúci sa otázok upravených týmto usmernením nemožno vyriešiť dohodou dotknutých strán, ktorákoľvek z nich môže spornú záležitosť predložiť Rade guvernérov na rozhodnutie.

2.   Dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia ustanoví, že Rada T2S alebo 4CB môžu predložiť Rade guvernérov každý spor, ktorý z tejto dohody vznikne.

Článok 22

Zrušovacie ustanovenie

1.   Usmernenie ECB/2010/2 sa zrušuje.

2.   Odkazmi na zrušené usmernenie sa rozumejú odkazy na toto usmernenie.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dva dni po jeho prijatí.

Článok 24

Adresáti a vykonávacie opatrenia

Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. júla 2012

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 65.

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2012, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 31.

(5)  Ú. v. EÚ 319, 2.12.2011, s. 117.


PRÍLOHA

PORADNÁ SKUPINA T2S

MANDÁT

1.   Právne východiská a ciele

V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky je cieľom Eurosystému ponúkať svoje služby TARGET2-Securities (T2S) centrálnym depozitárom cenných papierov (CDCP) a centrálnym bankám v Európe. Služby T2S umožňujú základné a nestranné vyrovnanie obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky bez ohľadu na hranice formou dodania oproti platbe. Uskutočňuje sa to v rámci jednotnej technickej platformy integrovanej v systémoch centrálnych bánk pre hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase pre všetky zúčastnené meny.

V súvislosti s poskytovaním služieb T2S zriadila Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) ako najvyšší rozhodovací orgán Eurosystému Poradnú skupinu T2S (ďalej len „poradná skupina“), ktorej cieľom je zabezpečiť, aby T2S naďalej vyhovovala potrebám trhu. Poradná skupina plní svoju úlohu ako poradný orgán Eurosystému pre všetky otázky v oblasti T2S. Môže radiť aj riadiacej skupine CDCP a riadiacej skupine mien iných ako euro.

2.   Povinnosti a úlohy

Poradná skupina je zodpovedná za:

podporu súladu súboru dokumentov, ktoré vymedzujú oblasť pôsobnosti T2S, najmä ich úplnej zhody s požiadavkami užívateľov,

podporu Eurosystému pri preskúmavaní a uprednostňovaní žiadostí o zmeny dokumentov, ktoré vymedzujú oblasť pôsobnosti T2S, v súlade s platnými postupmi vymedzenými v prílohách k rámcovej dohode (RD) o „správe“ a „riadení zmien a ich zverejňovaní“,

podporu Eurosystému pri každej úprave cenového rámca,

pokračovanie v podpore harmonizačnej práce v oblasti vyrovnania obchodov s cennými papiermi vo vzťahu k T2S a podporu implementačných opatrení na trhu,

poradenstvo ohľadom rozhodnutí, ktoré má prijať Rada guvernérov, Rada T2S a riadiaca skupina CDCP a riadiaca skupina mien iných ako euro, a ktoré majú podľa názoru Rady T2S dôsledky pre užívateľov T2S,

poradenstvo ohľadom postupov a politík, ktoré prispievajú k efektívnej a úspornej implementácii T2S v poobchodnom prostredí T2S,

poradenstvo ohľadom prevádzkových otázok,

poradenstvo v prípade sporov medzi Eurosystémom a jedným alebo viacerými CDCP a/alebo medzi Eurosystémom a jednou alebo viacerými národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny v súlade s postupmi na riešenie sporov v RD a dohode o účasti meny.

Každý jednotlivý riadny člen poradnej skupiny môže:

predkladať návrhy stanovísk v otázkach T2S,

podať žiadosť o zmenu v súlade s postupom podľa prílohy k RD o „riadení zmien a ich zverejňovaní“.

3.   Zloženie a funkčné obdobie

Poradná skupina sa skladá z predsedu, tajomníka, riadnych členov a pozorovateľov.

Poradnej skupine predsedá predseda Rady T2S. Tajomník poradnej skupiny je zamestnancom ECB s veľkými skúsenosťami a vymenúva ho predseda poradnej skupiny. ECB poskytuje tajomníkovi poradnej skupiny prevádzkovú a administratívnu podporu. Predseda poradnej skupiny môže určiť náhradníka, ktorý vo výnimočných prípadoch zastúpi tajomníka poradnej skupiny.

Zástupca každej z nasledujúcich skupín je oprávnený byť riadnym členom poradnej skupiny:

a)

Centrálne banky:

ECB a každá národná centrálna banka členského štátu, ktorých menou je euro, sú každá zastúpené jedným riadnym členom. Ak členský štát príjme euro, jeho národná centrálna banka sa stane riadnym členom poradnej skupiny odo dňa prijatia eura. Centrálna banka mimo eurozóny, ktorá podpísala dohodu o účasti meny a zúčastňuje sa na T2S s okamžitou platnosťou, bude tiež zastúpená jedným riadnym členom odo dňa podpisu dohody. Zástupca centrálnej banky bude vymenovaný guvernérom alebo prezidentom príslušnej centrálnej banky podľa príslušného štatútu centrálnej banky.

b)

CDCP:

Všetci riadni členovia riadiacej skupiny CDCP sú riadnymi členmi poradnej skupiny. Z dôvodu ich podielu na objeme vyrovnávaných obchodov sú výnimkami sú Euroclear Group a Clearstream Group, ktoré majú každý štyroch zástupcov a Monte Titoli, ktorý má dvoch zástupcov (1). Toto zloženie je pevne stanovené na obdobie jedného roka prevádzky T2S, po uplynutí ktorého Rada guvernérov prehodnotí účasť dodatočných členov, aby sa zohľadnil skutočný objem vyrovnaných obchodov v T2S.

c)

Užívatelia:

Aby boli skupiny účastníkov trhu v T2S zastúpené rovnako, skupina užívateľov má v poradnej skupine rovnaký počet členov ako skupina CDCP. Rada guvernérov vymenúva zástupcov užívateľov na návrh Rady T2S. Návrh Rady T2S vychádza z prihlášok predložených Európskou bankovou federáciou, Európskou skupinou sporiteľní, Európskou asociáciou družstevných bánk, Asociáciou pre finančné trhy v Európe, Európskou asociáciou klíringových spoločností z dôvodu, aby boli v T2S vyvážené záujmy rôznych užívateľov vrátane malých a veľkých inštitúcií a trhov, vnútroštátnych a medzinárodných účastníkov a rozdielny rozsah služieb poskytovaných užívateľmi, so zameraním na užívateľov, ktorí v T2S vyrovnávajú významný podiel obchodov s cennými papiermi v eurách alebo iných menách, v ktorých možno uskutočniť vyrovnanie v T2S, bez ohľadu na miesto ich vzniku. Z každej z týchto inštitúcií sa vyberie aspoň jeden kandidát. Okrem toho platia tieto pravidlá:

i)

najmenej jedenásť riadnych členov zastupuje významné obchodné banky;

ii)

najmenej dvaja riadni členovia zastupujúci medzinárodné investičné banky;

iii)

najmenej dvaja riadni členovia zastupujúci banky, ktoré sú aktívne v oblasti vyrovnania obchodov s cennými papiermi a poskytujú služby svojim miestnym klientom;

iv)

najmenej jeden riadny člen zastupuje centrálnu protistranu.

Vedúci každej z uvedených inštitúcií a organizácií je oprávnený vymenovať do poradnej skupiny jedného pozorovateľa:

Asociácia finančných trhov v Európe,

Európska asociácia družstevných bánk,

Európska banková federácia,

Európska asociácia klíringových spoločností,

Európska skupina sporiteľní,

Federácia európskych búrz cenných papierov,

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy,

Európska komisia,

funkcia dohľadu Eurosystému,

jeden zástupca z každej zo 4CB (títo zástupcovia vyjadrujú svoje názory v poradnej skupine jednotne).

Okrem toho sú na zasadnutia poradnej skupiny pozývaní členovia Rady T2S ako pozorovatelia.

Každý vymenovaný zástupca má požadované služobné postavenie a príslušné odborné znalosti. Subjekty, ktoré menujú zástupcov, zabezpečia, aby mal vymenovaný zástupca dostatočný čas na aktívne podieľanie sa na práci poradnej skupiny.

S cieľom obmedziť počet členov poradnej skupiny sa na jej zasadnutiach môžu zároveň zúčastňovať najviac dvaja riadni členovia alebo pozorovatelia z tej istej centrálnej banky. Aby sa zabezpečila potrebná neutralita, predseda poradnej skupiny je vyňatý z pôsobnosti tohto pravidla.

Riadni členovia a pozorovatelia sa vymenúvajú na obdobie dvoch rokov, pričom ich možno vymenovať opätovne. Ak sa člen z radov užívateľov vzdá svojej funkcie počas riadneho funkčného obdobia, jeho nástupcu môže vymenovať Rada T2S na základe prihlášok predložených príslušnou organizáciou užívateľov. Mandát poradnej skupiny sa uplatňuje od júla 2012 a nahrádza mandát a rokovací poriadok poradnej skupiny, ktoré boli pripravené pre fázu špecifikácie, a ktorých platnosť sa predĺžila do nadobudnutia účinnosti RD. Nový mandát sa skončí, keď sa RD a dohoda o účasti meny nahradí novou dohodou resp. zmluvou a/alebo keď zmluvné strany ukončia RD a dohodu o účasti meny.

4.   Hierarchia vzťahov

Poradná skupina poskytuje poradenstvo Rade T2S. Poradná skupina môže poskytovať poradenstvo aj riadiacej skupine CDCP alebo riadiacej skupine mien iných ako euro, ak ju o to požiadajú. Ak sú podľa názoru poradnej skupiny vystavené riziku všeobecné zásady T2S alebo základné prvky T2S, môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť poradenstvo priamo Rade guvernérov.

Rada guvernérov a Rada T2S (v otázkach, ktoré Rada guvernérov zverila Rade T2S) môžu z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť dávať poradnej skupine všeobecné pokyny.

5.   Pracovné postupy

Riadni členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na rozhodovaní poradnej skupiny. Pozorovatelia sú oprávnení zúčastňovať sa na zasadnutiach poradnej skupiny, nezúčastňujú sa však na jej rozhodovacom procese.

Rozhodnutia poradnej skupiny majú formu stanovísk alebo uznesení o organizácii práce poradnej skupiny alebo podskupín. Stanoviská poradnej skupiny sa posielajú priamo Rade T2S, Rade guvernérov, riadiacej skupine CDCP alebo riadiacej skupine mien iných ako euro, v závislosti od prípadu. Stanoviská a uznesenia poradnej skupiny by sa mali prijať konsenzom. Ak nemožno dosiahnuť konsenzus, predseda poradnej skupiny sa môže rozhodnúť, že posúdi mieru podpory pre určité rozhodnutie. V takom prípade sa stanoviská a uznesenia prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov riadnych členov poradnej skupiny. Predseda a tajomník poradnej skupiny nie sú oprávnení zúčastňovať sa na prijímaní stanovísk a uznesení.

Ak to poradná skupina považuje za potrebné, môže zriadiť nižšie zložky na podporu svojej práce. Spolupracuje s Radou T2S, ktorá organizuje prácu tak, aby zaistila účasť všetkých príslušných orgánov riadenia bez toho, aby dochádzalo k duplicite nižších zložiek riešiacich podobné otázky.

Poradná skupina spravidla zasadá aspoň dvakrát do roka. Predseda poradnej skupiny môže zvolať ďalšie zasadnutia, pričom o ich termínoch sa má pracovná skupina dozvedieť v dostatočnom predstihu. Zasadnutia sa v zásade konajú v priestoroch ECB. Predseda poradnej skupiny môže okrem toho vyzvať poradnú skupinu, aby poskytla poradenstvo iným spôsobom, napríklad v rámci písomného konania.

Pracovná skupina pracuje otvorene a transparentne a jej dokumentácia sa uverejňuje na internetovej stránke T2S. Podrobné pracovné postupy sa vymedzia v „rokovacom poriadku“, ktorého návrh pripravuje pracovná skupina a schvaľuje Rada T2S.

NÁRODNÁ SKUPINA UŽÍVATEĽOV

MANDÁT

1.   Ciele

Národné skupiny užívateľov (NSU) spájajú poskytovateľov a užívateľov služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi v rámci ich národných trhov na účely podpory vývoja, implementácie a prevádzky TARGET2-Securities (T2S). Vytvárajú priestor pre zapojenie účastníkov národných trhov do činnosti Poradnej skupiny T2S (ďalej len „poradná skupina) a vytvárajú formálne prepojenie medzi poradnou skupinou a národnými trhmi. Poskytujú spätnú väzbu programovému úradu T2S a podnety pre poradnú skupinu vo všetkých záležitostiach, ktorými sa poradná skupina zaoberá. Ako také môžu tiež navrhovať otázky na posúdenie pre poradnú skupinu.

NSU sa môžu zúčastňovať na procese riadenia zmien a ich zverejňovania a môžu hrať dôležitú úlohu pri hodnotení takýchto požiadaviek v kontexte fungovania národných trhov. NSU by si mali osvojiť zásadu T2S spočívajúcu v snahe vyhnúť sa zohľadňovaniu národných špecifík v T2S a mali by aktívne presadzovať harmonizáciu.

2.   Povinnosti a úlohy

NSU z trhov, ktoré sa zúčastňujú na T2S, sú zodpovedné za:

zhodnotenie dosahu funkčnosti T2S, najmä akýchkoľvek zmien v požiadavkách užívateľov T2S, na ich národný trh, pričom by sa mal starostlivo zvážiť koncept „štíhlej T2S“, ktorý je zameraný na odstraňovanie národných špecifík a presadzovanie harmonizácie,

prispievanie k monitorovaniu a implementácii úloh spojených s činnosťami T2S smerujúcimi k harmonizácii, ktoré podporuje poradná skupina,

upozorňovanie poradnej skupiny na závažné obavy národného trhu,

zvyšovanie povedomia o T2S vo všetkých zložkách národného sektora cenných papierov,

podpora členov poradnej skupiny zastupujúcich príslušný národný sektor.

NSU dodržiavajú pri plnení svojich povinností vysokú úroveň transparentnosti, ktorá je kľúčovým prvkom T2S.

Hoci sa tento mandát zameriava na trhy zúčastňujúce sa na T2S, aj trhy, ktoré sa na T2S ešte nezúčastňujú, môžu ustanoviť NSU. Ak sa takéto trhy rozhodnú ustanoviť NSU, tieto sa musia zakladať na podobnom mandáte, aby mohli pripraviť svoje trhy na účasť v T2S.

3.   Zloženie a funkčné obdobie

NSU sú zložené z predsedu, tajomníka a členov.

Predsedom NSU by mať byť prednostne riadny člen alebo pozorovateľ poradnej skupiny. Túto úlohu bude zväčša zastávať riadiaci pracovník príslušnej národnej centrálnej banky. Ak príslušná národná centrálna banka neposkytne ani neustanoví predsedu NSU, nominuje ho predseda poradnej skupiny, ktorý sa bude snažiť o dosiahnutie konsenzu medzi hlavnými účastníkmi príslušného trhu. Ak predseda nie je členom poradnej skupiny, na účely úzkeho prepojenia medzi poradnou skupinou a NSU by mal člen poradnej skupiny zabezpečiť koordináciu medzi poradnou skupinou a predsedom NSU. Ak nemá NSU v poradnej skupine žiadneho zástupcu, NSU usiluje o úzku spoluprácu s tajomníkom poradnej skupiny, aby bola informovaná o vývoji T2S.

Tajomník NSU je vyslaný príslušnou národnou centrálnou bankou krajín eurozóny, v ostatných krajinách je tajomník NSU vymenovaný predsedom NSU a pokiaľ je to možné, mal by byť vyslaný príslušnou národnou centrálnou bankou. Očakáva sa, že sa tajomník bude zúčastňovať na pravidelných informačných stretnutiach organizovaných pre tajomníkov NSU programovým úradom T2S prostredníctvom siete odborníkov NSU. Tajomníci NSU z trhov, ktoré sa nezúčastňujú na T2S sa môžu zúčastňovať v sieti odborníkov NSU ako hostia.

Členmi NSU sú príslušní členovia a pozorovatelia poradnej skupiny (alebo nimi vymenovaný služobne starší zástupca prijateľný pre predsedu NSU) a ďalšie osoby s takými znalosťami a postavením, aby mohli zastupovať všetky kategórie užívateľov a poskytovateľov na národnom trhu vrátane odborníkov na hotovosť. Členmi NSU môžu preto byť CDCP, makléri, banky, investičné banky, správcovia, emitenti a/alebo ich agenti, centrálne protistrany, burzy a mnohostranné systémy obchodovania, príslušná národná centrálna banka, regulačné orgány a príslušné bankové asociácie.

Mandát NSU sa skončí v rovnakom čase ako mandát pracovnej skupiny, t. j. keď sa rámcová dohoda a dohoda o účasti meny nahradia novými dohodami a/alebo keď rámcovú dohodu a dohodu a účasti meny ukončia všetci CDCP a centrálne banky mimo eurozóny, ktorí sú ich zmluvnými stranami.

4.   Pracovné postupy

NSU sa zaoberajú iba otázkami súvisiacimi s T2S. Môžu aktívne požadovať informácie od členov programového úradu T2S v súvislosti s aktuálnymi otázkami a včas poskytovať národné stanoviská k záležitostiam, v ktorých ich o to požiadal tajomník poradnej skupiny alebo ktoré predložila NSU. Programový úrad T2S pravidelne poskytuje NSU informácie o trhoch zúčastnených na T2S a organizuje stretnutia s tajomníkmi NSU prostredníctvom siete odborníkov NSU s cieľom podporiť spoluprácu medzi NSU a programovým úradom T2S.

NSU sa vynasnažia zasadať pravidelne v súlade s časovým harmonogramom zasadnutí poradnej skupiny tak, aby mohli ponúknuť poradenstvo národným členom poradnej skupiny. Žiadny člen poradnej skupiny však nie je takýmto stanoviskom viazaný. NSU môžu poradnej skupine prostredníctvom tajomníka poradnej skupiny predkladať aj písomné návrhy a požiadať člena poradnej skupiny, aby prezentoval stanovisko poradnej skupiny.

Tajomník NSU sa usiluje o to, aby sa program a príslušné dokumenty, ktoré sa majú na zasadnutí NSU prerokovať, doručili najneskôr päť pracovných dní pred zasadnutím. Zápisnica zo zasadnutia NSU sa uverejní na internetovej stránke T2S a prípadne na internetovej stránke príslušnej národnej centrálnej banky. Pokiaľ je to možné, uverejní sa v angličtine a ak sa to vyžaduje, aj v príslušnom národnom jazyku do 3 týždňov po každom zasadnutí NSU.

Členovia NSU sa uverejnia na internetovej stránke T2S. NSU uverejnia na internetovej stránke T2S aj svoju kontaktnú e-mailovú adresu, aby účastníci národných trhov vedeli, koho môžu kontaktovať na účely vyjadrenia svojich názorov.


(1)  Takéto zloženie je vymedzené na základe predpokladu, že Euroclear Group sa zúčastňuje na T2S spolu s Euroclear Belgium, Euroclear Finland a Euroclear Nederland a Clearstream Group spolu s Clearstream Banking Frankfurt a s LuxCSD.


Top