Help Print this page 

Document 32012L0045

Title and reference
Smernica Komisie 2012/45/EÚ z  3. decembra 2012 , ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj
Multilingual display
Text

4.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/18


SMERNICA KOMISIE 2012/45/EÚ

z 3. decembra 2012,

ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V oddiele I.1 prílohy I, v oddiele II.1 prílohy II a v oddiele III.1 prílohy III k smernici 2008/68/ES sa uvádzajú odkazy na ustanovenia medzinárodných dohôd o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru po cestách, po železnici a po vnútrozemských vodných cestách, ako sa vymedzujú v článku 2 uvedenej smernice.

(2)

Ustanovenia týchto medzinárodných dohôd sa aktualizujú každé dva roky. V dôsledku toho nadobudnú posledné zmenené a doplnené verzie týchto dohôd účinnosť 1. januára 2013 s prechodným obdobím do 30. júna 2013.

(3)

Oddiel I.1 prílohy I, oddiel II.1 prílohy II a oddiel III.1 prílohy III k smernici 2008/68/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2008/68/ES

Smernica 2008/68/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I sa oddiel I.1 nahrádza takto:

„I.1.   ADR

Prílohy A a B k ADR, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2013, sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“

2.

V prílohe II sa oddiel II.1 nahrádza takto:

„II.1.   RID

Príloha k RID, uvedená v prílohe C ku COTIF, s účinnosťou od 1. januára 2013, sa rozumie tak, že výraz ‚zmluvná strana RID‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“

3.

V prílohe III sa oddiel III.1 nahrádza takto:

„III.1.   ADN

Priložené predpisy k ADN, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2013, ako aj článok 3 písm. f) a h), článok 8 ods. 1 a 3 ADN sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 30. júna 2011 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 3. decembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13.


Top