Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0011

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/11/EÚ z  19. apríla 2012 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

OJ L 110, 24.4.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 280 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2013; Zrušil 32013L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/11/oj

24.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/11/EÚ

z 19. apríla 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES (3) vyjadrili zainteresované strany, najmä z lekárskej obce, vážne obavy v súvislosti s vplyvom, ktorý by vykonávanie uvedenej smernice mohlo mať na využívanie lekárskych postupov založených na lekárskom zobrazovaní, ako aj s vplyvom smernice na určité priemyselné činnosti.

(2)

Komisia preskúmala argumenty predložené zainteresovanými stranami a rozhodla sa opätovne zvážiť niektoré ustanovenia smernice 2004/40/ES na základe nových vedeckých dôkazov.

(3)

Lehota na transpozíciu smernice 2004/40/ES bola smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/46/ES (4) odložená do 30. apríla 2012, aby mohla byť dovtedy prijatá nová smernica na základe najnovších dôkazov.

(4)

Komisia prijala 14. júna 2011 návrh novej smernice s cieľom nahradiť smernicu 2004/40/ES. Cieľom tejto novej smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ako aj kontinuitu a rozvoj lekárskych a iných priemyselných činností využívajúcich elektromagnetické polia. V dôsledku toho väčšina členských štátov netransponovala smernicu 2004/40/ES z dôvodu predpokladaného prijatia novej smernice do 30. apríla 2012.

(5)

Vzhľadom na technickú zložitosť predmetu je však nepravdepodobné, že nová smernica bude prijatá do 30. apríla 2012.

(6)

Z tohto dôvodu by sa lehota stanovená na 30. apríla 2012 mala predĺžiť. Je preto potrebné, aby táto smernica nadobudla účinnosť dňom jej uverejnenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 13 ods. 1 smernice 2004/40/ES sa dátum „30. apríla 2012“ nahrádza dátumom „31. októbra 2013“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 19. apríla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

M. BØDSKOV


(1)  Stanovisko z 22. februára 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. apríla 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 88.


Top