Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0007

Smernica Komisie 2012/7/EÚ z  2. marca 2012 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek Text s významom pre EHP

OJ L 64, 3.3.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/7/oj

3.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/7


SMERNICA KOMISIE 2012/7/EÚ

z 2. marca 2012,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (1), a najmä na jej článok 46 ods. 1 písm. b,

keďže:

(1)

V smernici 2009/48 sa stanovujú limitné hodnoty v prípade kadmia vychádzajúce z odporúčaní Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (Dutch National Institute for Public Health and the Environment, ďalej len „RIVM“) vyjadrených v správe z roku 2008 pod názvom „Chemické látky v hračkách. Všeobecná metodológia posudzovania chemickej bezpečnosti hračiek so zameraním na prvky“ („Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements“). Odporúčania RIVM sa zakladajú na predpoklade, že expozícia detí chemickým látkam v hračkách nesmie prekročiť určitú úroveň, nazývanú „prípustný denný príjem“. Keďže deti sú vystavené chemickým látkam aj z iných zdrojov ako sú hračky, iba určitý percentuálny podiel prípustného denného príjmu by sa mal vyhradiť pre hračky. Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (The Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment, CSTEE) odporučil vo svojej správe z roku 2004, že pre hračky by sa malo vyhradiť najviac 10 % prípustného denného príjmu. V prípade kadmia a ďalších chemických látok, ktoré sú obzvlášť toxické, by však odporúčaný podiel nemal prekročiť 5 % prípustného denného príjmu, aby sa zabezpečila prítomnosť iba takých stôp týchto látok, ktoré sú v súlade s dobrou výrobnou praxou.

(2)

Podľa odporúčaní RIVM by sa mal maximálny percentuálny podiel prípustného denného príjmu vynásobiť hmotnosťou dieťaťa, odhadovanou na 7,5 kg, a vydeliť množstvom prehltnutého materiálu hračky, aby sa získali limitné hodnoty chemických látok uvedených v smernici 2009/48/ES.

(3)

V prípade kadmia použil RIVM prípustný týždenný príjem vo výške 7 μg/kg stanovený v roku 1989 Spoločným výborom odborníkov OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetovej zdravotníckej organizácie zameraným na prídavné látky v potravinách (Joint Food and Agriculture Organisation of the United Nations and the World Health Organisation Experts committee, ďalej len „JEFCA“) a potvrdený týmto výborom (JEFCA) v roku 2001. Použil sa bezpečnostný faktor dva, na základe ktorého sa dosiahol prípustný týždenný príjem v hodnote 3,5 μg/kg a prípustný denný príjem v hodnote 0,5 μg/kg.

(4)

RIVM s cieľom vymedziť možné scenáre expozície chemickým látkam odhadol množstvo prehltnutého materiálu hračky na 8 mg za deň v prípade zoškriabaného materiálu hračky, 100 mg v prípade krehkého materiálu hračky a 400 mg v prípade tekutého alebo lepkavého materiálu hračky. Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (Scientific Committee on Health and Environmental Risks, SCHER) podporil uvedené limity prehltnutého množstva vo svojom stanovisku pod názvom „Riziká vyplývajúce z organických CMR látok v hračkách“ („Risks from organic CMR substances in toys“), prijatom 18. mája 2010.

(5)

Pri uplatnení 5 % prípustného denného príjmu, vynásobeného hmotnosťou dieťaťa a vydeleného množstvom prehltnutého materiálu hračky, sa stanovili tieto limitné hodnoty v prípade kadmia: 23 mg/kg v prípade zoškriabaného materiálu, 1,9 mg/kg v prípade suchého materiálu a 0,5 mg/kg v prípade tekutého materiálu.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA) skonštatoval vo svojom stanovisku z 30. januára 2009, že prípustný týždenný príjem, ktorý stanovil JEFCA v roku 1989 a ktorý tento výbor potvrdil v roku 2001, už nie je primeraný z hľadiska pokroku v oblasti toxikológie kadmia. EFSA stanovil nový prípustný týždenný príjem vo výške 2,5 μg/kg, ktorý viedol k prípustnému dennému príjmu vo výške 0,36 μg/kg.

(7)

Uplatnenie 5 % nového prípustného denného príjmu, vynásobeného hmotnosťou dieťaťa a vydeleného množstvom prehltnutého materiálu hračky, vedie k týmto limitom v prípade kadmia: 17 mg/kg v prípade zoškriabaného materiálu, 1,3 mg/kg v prípade suchého materiálu a 0,3 mg/kg v prípade tekutého materiálu.

(8)

Smernica 2009/48/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť hračiek,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Časť III prílohy II k smernici 2009/48/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 20. januára 2013 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 20. júla 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 2. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Časť III prílohy II k smernici 2009/48/ES sa mení a dopĺňa takto:

V bode 13 sa riadok týkajúci sa kadmia nahrádza takto:

Prvok

mg /kg

v suchom, krehkom, práškovom alebo ohybnom materiáli hračky

mg /kg

v tekutom alebo lepkavom materiáli hračky

mg /kg

v zoškriabanom materiáli hračky

„Kadmium

1,3

0,3

17“


Top