Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2012/88/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému [oznámené pod číslom C(2012) 7325] Text s významom pre EHP
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Nepriamo zrušil 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/3


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2012/88/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému

[oznámené pod číslom C(2012) 7325]

(Text s významom pre EHP)

(2012/696/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Európska železničná agentúra vydala 16. apríla 2012 odporúčanie ERA/REC/03-2012/ERTMS. Toto rozhodnutie vychádza z uvedeného odporúčania.

(2)

Odvetvie požiadalo o vytvorenie doplnkových funkcií pre európsky systém riadenia železničnej dopravy/európsky systém riadenia vlakov (ďalej len „ERTMS/ETCS“) s cieľom uľahčiť rýchle zavedenie systému ETCS na existujúcich konvenčných tratiach a tieto funkcie boli vymedzené v memorande o porozumení, ktoré v júli 2008 podpísala Európska komisia s odvetvovými združeniami. Týmto rozhodnutím by sa tieto doplnkové funkcie mali zahrnúť do nového základného radu špecifikácií nazývaného „základná špecifikácia 3“, ktorú žiadatelia môžu v plnej miere uplatňovať namiesto špecifikácie ERTMS/ETCS stanovenej rozhodnutím Komisie 2012/88/EU z 25. januára 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému (2) (posledná verzia základnej špecifikácie 2 známa aj ako 2.3.0d). Podstatnou črtou základnej špecifikácie 3 je to, že vlaky vybavené systémom ERTMS/ETCS spĺňajúcim požiadavky základnej špecifikácie 3 by mali byť schopné prevádzky aj na tratiach so systémom ERTMS/ETCS spĺňajúcim požiadavky základnej špecifikácie 2 bez toho, že by systém ERTMS/ETCS spôsoboval akékoľvek dodatočné technické alebo prevádzkové obmedzenia. Takisto by malo byť možné nakonfigurovať na tratiach základnú špecifikáciu 3 a tým zabezpečiť kompatibilitu s vlakmi vybavenými systémom ERTMS/ETCS spĺňajúcim požiadavky základnej špecifikácie 2 (využívaním iba funkcií verzie 2.3.0d). Základná špecifikácia 3 tiež uzatvára otvorené body systému ERTMS/ETCS, ako sú brzdné krivky a ergonomické aspekty rozhrania DMI.

(3)

Všeobecne sa uznáva, že špecifikácie základnej špecifikácie 2 zostávajú stabilné od prijatia rozhodnutia Komisie 2008/386/ES z 23. apríla 2008, ktorým sa upravuje príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a príloha A k rozhodnutiu 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (3). Preto by malo byť možné používať ich aj naďalej. V prípade vozidlového systému ERTMS/ETCS sa však musia používať revidované skúšobné špecifikácie (uvedené v indexoch 37b a 37c tabuľky A2 v prílohe A). Navyše keďže základná špecifikácia 3 uzatvára niekoľko otvorených bodov, mala by implementácia základnej špecifikácie 2 v prípade týchto bodov vychádzať z príslušných špecifikácií základnej špecifikácie 3 uvedených v prílohe A.

(4)

Európska železničná agentúra zrevidovala špecifikácie systému ERTMS pre globálny systém pre mobilné komunikácie v železničnej prevádzke (GSM-R) (uvedený v indexoch 32, 33, 34 a 65 tabuľky A 2 v prílohe A). Revidované špecifikácie nemenia požiadavky, ale stanovujú jasnú a jednoznačnú klasifikáciu existujúcich povinných požiadaviek uvedených v dokumentoch Európskej integrovanej rozšírenej rádiové siete (EIRENE), čím uľahčujú proces certifikácie, posudzovania zhody a overovania.

(5)

Pokiaľ ide o špecifikácie označené v prílohe A tabuľke A-2 ako „vyhradené“, memorandum o porozumení medzi Európskou komisiou, Európskou železničnou agentúrou a európskymi železničnými odvetvovými združeniami týkajúce sa posilnenia spolupráce pri riadení ERTMS podpísané 16. apríla 2012 obsahuje ustanovenia, vrátane časového plánu Európskej železničnej agentúry, ktorými sa zabezpečuje, aby sa validovali špecifikácie skúšok a špecifikácie označené ako „vyhradené“ boli v patričnom čase doplnené.

(6)

Rozhodnutie 2012/88/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2012/88/EÚ sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 sa vypúšťa.

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Pri implementácii TSI stanovenej v prílohe III k tomuto rozhodnutiu sa použije jeden z dvoch súborov špecifikácií uvedených v tabuľke A-2 prílohy A. Špecifikácie úrovne základnej špecifikácie 3 sa zachovávajú s cieľom zabezpečiť, aby sa vlaky vybavené ERTMS/ETCS v súlade so základnou špecifikáciou 3 mohli prevádzkovať na tratiach s ERTMS/ETCS v súlade so základnou špecifikáciou 2 bez dodatočných technických alebo prevádzkových obmedzení.“

3.

Príloha A sa nahrádza prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

4.

Príloha G sa nahrádza prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2013.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. novembra 2012

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 11.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA A

Odkazy na dokumenty

Pre každý odkaz na dokument uvedený v základných parametroch (kapitola 4 tejto TSI) uvádza nasledujúca tabuľka príslušné povinné špecifikácie prostredníctvom indexu v tabuľke A-2.

Tabuľka A 1

Odkaz na dokument v kapitole 4

Číslo indexu (pozri tabuľku A 2)

4.1

4.1a

1,4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1,4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1,4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (oddiel 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (oddiel 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Špecifikácie

Použije sa jeden z dvoch súborov špecifikácií uvedených v tabuľke A-2 tejto prílohy.

Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v špecifikácii uvedenej v tabuľke A-2, sa považujú za dokumenty, ktorých povaha je iba informatívna, pokiaľ sa v tabuľke A-2 neuvádza inak.

Poznámka:

Špecifikácie, pri ktorých je v tabuľke A-2 uvedené ‚vyhradené‘, sú tiež v zozname v prílohe G uvedené ako otvorené body, ak je potrebné, aby sa v rámci oznámenia vnútroštátnych pravidiel uzavreli zodpovedajúce otvorené body. Vyhradené dokumenty neuvedené ako otvorené body sú zamýšľané ako vylepšenia systému.

Tabuľka A 2

Zoznam povinných špecifikácií

Indexové číslo

Súbor špecifikácií č. 1

(základná špecifikácia 2 systému ETCS a základná špecifikácia 0 systému GSM-R)

Súbor špecifikácií č. 2

(základná špecifikácia 3 systému ETCS a základná špecifikácia 0 systému GSM-R)

Odkaz na dokument

Názov špecifikácie

Verzia

Poznámky

Odkaz na dokument

Názov špecifikácie

Verzia

Poznámky

1

ERA/ERTMS/003204

Špecifikácia funkčných požiadaviek systému ERTMS/ETCS

5.0

 

zámerne vymazané

 

 

 

2

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Slovník pojmov a skratiek

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Slovník pojmov a skratiek

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

Špecifikácia systémovej požiadavky

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

Špecifikácia systémovej požiadavky

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Právne zariadenie na nahrávanie-nástroj snímania údajov

2.3.0

Poznámka 1

UNISIG SUBSET-027

FIS právne nahrávanie FIS

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS pre rozhranie človek-stroj

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

Rozhranie rušňovodič-stroj (ďalej ‚DMI‘) ETCS

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS pre vlakové rozhranie

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

FIS pre vlakové rozhranie

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Špecifický prenosový modul FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Špecifický prenosový modul FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS pre Eurobalízu

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS pre Eurobalízu

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

FIS pre Eurorádio

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

FIS pre Eurorádio

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

FIS offline manažmentu šifrovacích kľúčov

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

FIS offline manžmentu šifrovacích kľúčov

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS pre odovzdávanie medzi centrami RBC

2.3.0

 

vyhradené

UNISIG SUBSET-039

FIS pre odovzdávanie medzi centrami RBC

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Pravidlá pre dimenzovanie a konštrukciu

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Pravidlá pre dimenzovanie a konštrukciu

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Výkonnostné požiadavky pre interoperabilitu

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Výkonnostné požiadavky pre interoperabilitu

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Konsolidácia TSI dokumentov z prílohy A týkajúca sa interoperability

1.2.0

 

zámerne vymazané

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS pre Euroslučku

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS pre Euroslučku

2.4.0

 

17

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Rádio In-fill FFFS

2.0.0

 

zámerne vymazané

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Traťové-vlakové FIS pre radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Traťové-vlakové FIS pre radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Vlakové FFFIS pre radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Vlakové FFFIS pre radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

FIS pre radio infill s LEU/zabezpečovacie zariadenie

2.0.0

 

zámerne vymazané

 

 

 

22

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Zodpovednosť za vkladanie hodnôt do premenných ETCS a pravidlá tohto vkladania

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Zodpovednosť za vkladanie hodnôt do premenných ETCS a pravidlá tohto vkladania

3.0.0

 

24

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Bezpečná časová úroveň

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Bezpečná časová úroveň

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Bezpečná spojovacia úroveň

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Bezpečná spojovacia úroveň

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Bezpečnostné požiadavky pre technickú interoperabilitu ETCS na úrovni 1 a 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Bezpečnostné požiadavky pre technickú interoperabilitu ETCS na úrovni 1 a 2

3.2.0

 

28

vyhradené

Požiadavky na spoľahlivosť — dostupnosť

 

 

vyhradené

Požiadavky na spoľahlivosť — dostupnosť

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Špecifikácia skúšky pre rozhranie ‚K‘

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Špecifikácia skúšky pre rozhranie ‚K‘

2.0.0

 

30

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Funkčné požiadavky pre palubné referenčné skúšobné zariadenie

2.0.2

 

vyhradené

UNISIG SUBSET-094

Funkčné požiadavky pre palubné referenčné skúšobné zariadenie

 

 

32

EIRENE FRS

Špecifikácia funkčných požiadaviek systému GSM-R

7.3.0

 

EIRENE FRS

Špecifikácia funkčných požiadaviek systému GSM-R

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

Špecifikácia systémových požiadaviek systému GSM-R

15.3.0

 

EIRENE SRS

Špecifikácia systémových požiadaviek systému GSM-R

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) FFFIS rádiového prenosu pre Eurorádio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) FFFIS rádiového prenosu pre Eurorádio

12.4

 

35

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

36 a

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

36 b

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS modulov STM Dokument o skúškových prípadoch

1.0.0

 

vyhradené

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS modulov STM Dokument o skúškových prípadoch

 

 

37 a

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Skúškové prípady spojené so znakmi

2.3.3

 

vyhradené

UNISIG SUBSET-076-5-2

Skúškové prípady spojené so znakmi

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Postupnosť skúšok

2.3.3

 

vyhradené

UNISIG SUBSET-076-6-3

Postupnosť skúšok

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Rozsah špecifikácií skúšok

1.0.2

 

vyhradené

UNISIG SUBSET-076-7

Rozsah špecifikácií skúšok

 

 

37 e

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

38

06E068

Definícia označovacej tabule ETCS

2.0

 

06E068

Definícia označovacej tabule ETCS

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

Požiadavky na súlad s normou Eurorádio ERTMS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

Požiadavky na súlad s normou Eurorádio ERTMS

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

Skúškové prípady bezpečnostnej úrovne ERTMS Eurorádio

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

Skúškové prípady bezpečnostnej úrovne ERTMS Eurorádio

3.0.0

 

41

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

42

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Špecifikácia skúšok pre FFFIS systému Eurobalíza

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Špecifikácia skúšok pre FFFIS systému Eurobalíza

3.0.0

 

44

vyhradené

Odometria FIS

 

 

vyhradené

Odometria FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Špecifikácia rozhrania ‚K‘

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Špecifikácia rozhrania ‚K‘

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Špecifikácia rozhrania ‚G‘

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Špecifikácia rozhrania ‚G‘

2.0.0

 

47

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

48

vyhradené

Špecifikácia skúšok pre mobilné zariadenia GSM-R

 

 

vyhradené

Špecifikácia skúšok pre mobilné zariadenia GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Výkonnostné požiadavky na modul STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Výkonnostné požiadavky na modul STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Špecifikácia skúšok pre Euroslučku

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Špecifikácia skúšok pre Euroslučku

1.1.0

 

51

vyhradené

Ergonomické aspekty rozhrania DMI

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Aplikačná úroveň

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Aplikačná úroveň

3.0.0

 

53

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

54

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

55

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

56

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

57

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

58

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

59

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

60

zámerne vymazané

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

Manažment verzie ETCS

3.1.0

 

61

zámerne vymazané

 

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

62

vyhradené

Skúšobné špecifikácie pre bezpečné komunikačné rozhranie centier RBC

 

 

zámerne vymazané

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

Bezpečné komunikačné rozhranie centier RBC

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

Bezpečné komunikačné rozhranie centier RBC

3.0.0

 

64

EN 301 515

Globálny systém pre mobilné komunikácie (GSM);

Požiadavky na prevádzku GSM na železnici.

2.3.0

Poznámka 2

EN 301 515

Globálny systém pre mobilné komunikácie (GSM);

Požiadavky na prevádzku GSM na železnici.

2.3.0

Poznámka 2

65

TS 102 281

Podrobné požiadavky na prevádzku GSM na železnici

2.2.0

Poznámka 3

TS 102 281

Podrobné požiadavky na prevádzku GSM na železnici

2.2.0

Poznámka 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

Možnosti ASCI pre interoperabilitu

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

Možnosti ASCI pre interoperabilitu

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS pre SIM karty GSM-R

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS pre SIM karty GSM-R

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Železničné telekomunikácie; GSM;

Použitie UUIE pre GSM v železničnej prevádzke

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Železničné telekomunikácie; GSM;

Použitie UUIE pre GSM v železničnej prevádzke

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS pre potvrdenie volania s vysokým stupňom priority

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS pre potvrdenie volania s vysokým stupňom priority

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS pre potvrdenie volania s vysokým stupňom priority

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS pre potvrdenie volania s vysokým stupňom priority

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS pre funkčné adresovanie

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS pre funkčné adresovanie

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS pre funkčné adresovanie

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS pre funkčné adresovanie

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS pre adresovanie v závislosti na polohe

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS pre adresovanie v závislosti na polohe

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS pre adresovanie v závislosti na polohe

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS pre adresovanie v závislosti na polohe

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS pre prezentáciu funkčných čísel volaným a volajúcim účastníkom

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS pre prezentáciu funkčných čísel volaným a volajúcim účastníkom

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS pre prezentáciu funkčných čísel volaným a volajúcim účastníkom

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS pre prezentáciu funkčných čísel volaným a volajúcim účastníkom

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Rozhranie medzi traťovým zariadením subsystému riadenia a zabezpečenia a inými subsystémami

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Rozhranie medzi traťovým zariadením subsystému riadenia a zabezpečenia a inými subsystémami

1.0

 

78

vyhradené

Bezpečnostné požiadavky pre funkcie DMI systému ETCS

 

 

vyhradené

Bezpečnostné požiadavky pre funkcie DMI systému ETCS

 

 

79

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

 

 

UNISIG SUBSET-114

Entita KMC-ETCS FIS offline manažmentu šifrovacích kľúčov

1.0.0

 

80

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

 

 

vyhradené

GSM-R rozhranie rušňovodič-stroj

 

 

Poznámka 1:

Povinný je len funkčný opis informácií, ktoré majú byť zaznamenané, nie technické vlastnosti rozhrania.

Poznámka 2:

Špecifikácie uvedené v časti 2.1 normy EN 301 515 sú povinné.

Poznámka 3:

Žiadosti o zmenu uvedené v tabuľke 1 a 2 TR 102 281 sú povinné.

Tabuľka A 3

Zoznam povinných špecifikácií

Normy uvedené v tejto tabuľke sa použijú v certifikačnom procese bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly 4 a kapitoly 6 tejto TSI.

Číslo

Odkaz na dokument

Názov dokumentu a pripomienky

Verzia

A1

EN 50126

Dráhové aplikácie – stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Dráhové aplikácie – Komunikačné a návestné systémy a systémy na spracovanie údajov – Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy

2001

A3

EN 50129

Dráhové aplikácie – Komunikačné a návestné systémy a systémy na spracovanie údajov – Elektronické návestné systémy súvisiace s bezpečnosťou

2003

A4

EN 50159-1

Dráhové zariadenia – Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie dát – Časť 1: Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v uzavretých prenosových systémoch

2001

A5

EN 50159-2

Dráhové zariadenia – Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie dát – Časť 2: Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v otvorených prenosových systémoch

2001“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA G

OTVORENÉ BODY

Otvorený bod

Poznámky

Aspekty brzdenia

Týka sa len úrovne základnej špecifikácie 2 ERTMS/ETCS (pozri prílohu A tabuľku A-2 index 15).

Vyriešené pre úroveň základnej špecifikácie 3 ERTMS/ETCS (pozri prílohu A tabuľku A-2 indexy 4 a 13).

Indexové číslo 28 – Požiadavky na spoľahlivosť/dostupnosť

Častý výskyt poruchových situácií spôsobených poruchami zariadení systému riadenia a zabezpečenia znižujú bezpečnosť systému.

Minimálny priemer kolesa pre rýchlosť vyššiu ako 350 km/h

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Minimálna vzdialenosť náprav pre rýchlosť vyššiu ako 350 km/h

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Priestor medzi kolesami bez kovových a indukčných komponentov

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Pri nákladných vozňoch to nie je otvorený bod.

Charakteristiky piesku používaného na tratiach

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Kovová hmota vozidla

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Kombinácia vlastností koľajových vozidiel ovplyvňujúcich posunovaciu impedanciu

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Elektromagnetické rušenie (trakčný prúd)

Pozri prílohu A tabuľku A 2 index 77.

Elektromagnetické rušenie (elektromagnetické polia)

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Pri iných systémoch napätia ako jednosmerný prúd to nie je otvorený bod.

Impedancia vozidla

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Jednosmerné a nízkofrekvenčné zložky trakčného prúdu

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Používanie magnetických bŕzd/bŕzd s vírivým prúdom

Pozri prílohu A tabuľku A-2 index 77.

Indexové číslo 78 – Bezpečnostné požiadavky na funkcie ETCS DMI

Tento otvorený bod sa týka rozhrania medzi vozidlovým ETCS a rušňovodičom, čiže chýb pri zobrazovaní informácií a pri zadávaní údajov a príkazov.“


Top