EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0505

2012/505/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. septembra 2012 o uznaní Egypta podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom C(2012) 6297]

OJ L 252, 19.9.2012, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/505/oj

19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. septembra 2012

o uznaní Egypta podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov

[oznámené pod číslom C(2012) 6297]

(2012/505/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), a najmä na jej článok 19 ods. 3,

so zreteľom na žiadosť Cypru z 13. mája 2005, žiadosť Spojeného kráľovstva z 25. septembra 2006 a na žiadosť Helénskej republiky z 26. októbra 2006,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2008/106/ES sa členské štáty môžu rozhodnúť potvrdiť príslušné osvedčenia o spôsobilosti námorníkov, ktoré vydali tretie krajiny, pod podmienkou, že príslušnú tretiu krajinu uznala Komisia. Tieto tretie krajiny musia spĺňať všetky požiadavky Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie (International Maritime Organisation, IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978 (Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, dohovor STCW) (2) v znení z roku 1995.

(2)

Žiadosti o uznanie Egypta boli predložené prostredníctvom listu z 13. mája 2005, ktorý zaslal Cyprus, listu z 25. septembra 2006, ktorý zaslalo Spojené kráľovstvo a listu z 26. októbra 2006, ktorý zaslala Helénska republika. Na základe týchto žiadostí Komisia posúdila systém prípravy a osvedčovania v Egypte s cieľom overiť, či Egypt spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní. Toto posúdenie sa zakladalo na výsledkoch inšpekcie expertov z Európskej námornej bezpečnostnej agentúry z decembra 2006. Počas tejto inšpekcie sa zistili určité nedostatky v systémoch prípravy a osvedčovania.

(3)

Komisia členským štátom poskytla správu o výsledkoch posúdenia.

(4)

Listami zo 16. februára 2009, 21. septembra 2010 a 20. decembra 2011 Komisia požiadala Egypt, aby poskytol dôkazy nápravy zistených nedostatkov.

(5)

Egypt listami z 12. novembra 2009, 25. novembra 2010 a 28. februára 2012 poskytol požadované informácie a dôkazy o prijatí primeraných a dostatočných nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas posudzovania súladu.

(6)

Z výsledku posudzovania súladu a vyhodnotenia informácií, ktoré poskytol Egypt, vyplýva, že Egypt spĺňa požiadavky dohovoru STCW a že prijal primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Egypt sa uznáva na účely článku 19 smernice 2008/106/ES, pokiaľ ide systémy prípravy a osvedčovania námorníkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. septembra 2012

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou.


Top