EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0430

2012/430/EÚ: Rozhodnutie Rady z  26. júna 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z  20. mája 1987

OJ L 199, 26.7.2012, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/430/oj

26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/6


ROZHODNUTIE RADY

z 26. júna 2012

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

(2012/430/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článkom 15a Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (1) (ďalej len „dohovor“) sa tretej krajine umožňuje, aby sa stala zmluvnou stranou dohovoru na základe rozhodnutia spoločného výboru zriadeného dohovorom túto krajinu prizvať.

(2)

Článkom 15 dohovoru sa splnomocňuje spoločný výbor, aby na základe rozhodnutí odporučil a prijal zmeny a doplnenia dohovoru a jeho dodatkov.

(3)

Turecko formálne vyjadrilo svoje želanie pripojiť sa k spoločnému tranzitnému režimu a bolo na to vyzvané na základe rozhodnutia, ktoré spoločný výbor prijal 19. januára 2012.

(4)

Turecko splnilo základné právne a štrukturálne požiadavky a požiadavky na informačné technológie, čo sú predpoklady na pristúpenie, a po ukončení formálneho postupu pristúpenia Turecko k dohovoru pristúpi.

(5)

Rozšírenie spoločného tranzitného režimu si vyžiada určité zmeny a doplnenia dohovoru. Týkajú sa nových jazykových odkazov v turečtine a vhodných úprav záručných listín.

(6)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený pracovnej skupine EÚ – EZVO, ktorá o ňom rokovala, a znenie bolo predbežne schválené.

(7)

Preto by sa mala stanoviť pozícia Európskej únie vo vzťahu k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia č. …, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, uvedeným výborom, je založená na návrhu rozhodnutia pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

Zástupcovia Únie v Spoločnom výbore EÚ – EZVO môžu odsúhlasiť drobné zmeny návrhu rozhodnutia po tom, čo riadne informujú Radu.

Článok 2

Komisia uverejní rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim v Úradnom vestníku Európskej únie hneď po jeho prijatí.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 26. júna 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – EZVO PRE SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM č. …

z,

ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 […]

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

Turecko pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (ďalej len „dohovor“) a bolo vyzvané na základe rozhodnutia, ktoré spoločný výbor zriadený týmto dohovorom prijal 19. januára 2012.

(2)

Turecké znenia odkazov, ktoré sú použité v dohovore, by sa preto mali vložiť do dohovoru v zodpovedajúcom poradí.

(3)

Uplatňovanie tohto rozhodnutia sa viaže na dátum pristúpenia Turecka k dohovoru.

(4)

S cieľom umožniť používanie tlačív, ktoré sa vzťahujú na záruku, vytlačených v súlade s platnými kritériami pred dátumom pristúpenia Turecka k dohovoru, malo by sa ustanoviť prechodné obdobie, počas ktorého by sa tieto tlačivá mohli po určitých úpravách naďalej používať.

(5)

Dohovor by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok III k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dátumu pristúpenia Turecka k dohovoru.

2.   Tlačivá na základe vzorov uvedených v prílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 k dodatku III sa môžu naďalej používať po potrebných úpravách geografických odkazov a adresy na doručovanie alebo splnomocnenca, a to najneskôr do konca dvanásteho mesiaca od dátumu uplatňovania tohto rozhodnutia.

V Bruseli

Za spoločný výbor

predseda


(1)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

PRÍLOHA

1.

V prílohe B1 v kolónke 51 sa za Švajčiarsko dopĺňa táto zarážka:

„Turecko TR“.

2.

V prílohe B6 sa hlava III mení a dopĺňa takto:

   TR Sınırlı Geçerli“.

2.1.

V prvej časti tabuľky „Obmedzená platnosť – 99200“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Vazgeçme“.

2.2.

V druhej časti tabuľky „Oslobodenie – 99201“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Alternatif Kanıt“.

2.3.

V tretej časti tabuľky „Alternatívny dôkaz – 99202“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)“.

2.4.

V štvrtej časti tabuľky „Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný … (názov a krajina) – 99203“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir“.

2.5.

V piatej časti tabuľky „Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo poplatkom podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. … – 99204“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme“.

2.6.

V šiestej časti tabuľky „Výnimka z predpísanej trasy – 99205“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR İzinli Gönderici“.

2.7.

V siedmej časti tabuľky „Schválený odosielateľ – 99206“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme“.

2.8.

V ôsmej časti tabuľky „Oslobodenie od podpisu – 99207“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır“.

2.9.

V deviatej časti tabuľky „Zákaz celkovej záruky – 99208“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım“.

2.10.

V desiatej časti tabuľky „Neobmedzené použitie – 99209“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir“.

2.11.

V jedenástej časti tabuľky „Vyhotovené dodatočne – 99210“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Çeșitli“.

2.12.

V dvanástej časti tabuľky „Rôzni – 99211“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Dökme“.

2.13.

V trinástej časti tabuľky „Voľne – 99212“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

   TR Gönderici“.

2.14.

V štrnástej časti tabuľky „Odosielateľ – 99213“ sa za položku NO dopĺňa táto zarážka:

„—

3.

Príloha C1 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C1

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

4.

Príloha C2 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C2

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

5.

Príloha C4 sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA C4

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Image

Image

6.

V kolónke 7 prílohy C5 sa medzi slová „Švajčiarsko“ a „Andorra“ vkladá slovo „Turecko“.

7.

V kolónke 6 prílohy C6 sa medzi slová „Švajčiarsko“ a „Andorra“ vkladá slovo „Turecko“.


Top