EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0281

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 281/2012/EÚ z  29. marca 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

OJ L 92, 30.3.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 279 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32014R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/281(1)/oj

30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 281/2012/EÚ

z 29. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2 písm. g),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Vzhľadom na vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie, ktorého cieľom je zvýšenie vplyvu úsilia Únie v oblasti presídľovania pri poskytovaní ochrany utečencom a maximalizácii strategického vplyvu presídľovania prostredníctvom lepšieho zamerania sa na osoby, ktoré presídlenie najviac potrebujú, by sa mali na úrovni Únie pravidelne formulovať spoločné priority týkajúce sa presídľovania.

(2)

V článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že politiky Únie v kapitole hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo a ich vykonávanie sa má spravovať zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov a že vždy, keď je to potrebné, právne akty Únie prijaté podľa uvedenej kapitoly majú obsahovať vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady.

(3)

Na tento účel sa na základe dvoch všeobecných kategórií zriaďujú osobitné spoločné priority Únie pre presídľovanie na rok 2013, ktoré sa uvádzajú v prílohe doplnenej k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES (2) týmto rozhodnutím: prvá kategória by mala zahŕňať osoby, ktoré patria do osobitnej kategórie, na ktorú sa vzťahujú kritériá pre presídľovanie vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a druhá kategória zahŕňa osoby z krajiny alebo regiónu, ktoré sa identifikovali v ročnej predpovedi presídľovania UNHCR a pri ktorých by jednotné opatrenia Únie mali významný vplyv na riešenie potrieb ochrany.

(4)

Berúc do úvahy potreby v oblasti presídľovania ustanovené v prílohe doplnenej k rozhodnutiu č. 573/2007/ES týmto rozhodnutím, v ktorých sú uvedené osobitné spoločné priority Únie pre presídľovanie, je takisto potrebné poskytnúť dodatočnú finančnú podporu na presídľovanie osôb v prípade špecifických geografických regiónov a štátnych príslušností, ako aj v prípade špecifických kategórií utečencov, ktorí sa majú presídliť a pri ktorých sa presídlenie považuje za najvhodnejšie riešenie ich osobitných potrieb.

(5)

Vzhľadom na dôležitosť strategického využívania presídlenia z krajín alebo regiónov určených na vykonávanie regionálnych programov ochrany, je potrebné poskytnúť ďalšiu finančnú podporu na presídľovanie osôb z Tanzánie, východnej Európy (Bielorusko, Moldavská republika a Ukrajina), Afrického rohu (Džibuti, Keňa a Jemen) a severnej Afriky (Egypt, Líbia a Tunisko) a z iných krajín alebo regiónov, ktoré budú takto určené v budúcnosti.

(6)

S cieľom povzbudiť viac členských štátov, aby sa zapojili do presídľovacích opatrení, je rovnako potrebné poskytnúť dodatočnú finančnú podporu tým členským štátom, ktoré sa rozhodnú presídliť osoby po prvý krát.

(7)

Takisto je nevyhnutné zaviesť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti nákladov na dodatočnú finančnú podporu na presídľovanie.

(8)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo uviedlo, že si želá zúčastňovať sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(9)

V súlade s článkami 1 a 2 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(10)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 573/2007/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty dostanú pevnú sumu v súlade s odsekom 3a na každú osobu presídlenú na základe jednej alebo viacerých z týchto priorít:

a)

osoby z krajiny alebo regiónu určeného na vykonávanie regionálneho programu ochrany;

b)

osoby z jednej alebo viacerých nasledujúcich zraniteľných skupín:

deti a ženy v nebezpečenstve,

maloletí bez sprievodu,

osoby, ktoré prežili násilie a/alebo mučenie,

osoby so závažnými zdravotnými potrebami, ktoré možno riešiť len ak sú presídlené,

osoby, ktoré potrebujú núdzové presídlenie alebo naliehavé presídlenie z právnych dôvodov a/alebo z dôvodov potreby fyzickej ochrany;

c)

osobitné spoločné priority Únie na rok 2013 uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Členské štáty dostanú pevnú sumu vo výške 4 000 EUR na každú osobu presídlenú na základe priorít uvedených v odseku 3.

V prípadoch uvedených nižšie sa pevná suma zvýši takto:

6 000 EUR na presídlenú osobu v prípade tých členských štátov, ktoré z fondu dostanú pevnú sumu na presídlenie po prvý krát,

5 000 EUR na presídlenú osobu v prípade tých členských štátov, ktoré z fondu už raz dostali pevnú sumu na presídlenie v priebehu minulých rokov činnosti fondu.“

c)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   V prípade, že členský štát presídli osobu na základe viac ako jednej z priorít Únie pre presídľovanie uvedených v odseku 3, dostane pevnú sumu na túto osobu iba raz.“

d)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Do 1. mája 2012 poskytnú členské štáty Komisii odhad počtu osôb, ktoré v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka presídlia na základe priorít uvedených v odseku 3, vrátane ich rozdelenia podľa rôznych kategórií uvedených v danom odseku. Komisia oznámi tieto informácie výboru, na ktorý sa odkazuje v článku 52.“

e)

Dopĺňa sa tento odsek:

„7.   O výsledkoch a dosahu finančného stimulu na presídľovacie opatrenia na základe priorít uvedených v odseku 3 podajú členské štáty správu uvedenú v článku 50 ods. 2 a Komisia o nich podá správu uvedenú v článku 50 ods. 3.“

2.

V článku 35 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Pevná suma na každú presídlenú osobu pridelená členskému štátu sa priznáva ako jednorazová suma na každú skutočne presídlenú osobu.“

3.

Text uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa ako príloha k rozhodnutiu č. 573/2007/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so zmluvami.

V Bruseli 29. marca 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 (Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 161) a pozícia Rady v prvom čítaní z 8. marca 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam osobitných spoločných priorít Únie pre presídľovanie na rok 2013

1.

Konžskí utečenci v oblasti Veľkých jazier (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia);

2.

utečenci z Iraku v Turecku, Sýrii, Libanone a Jordánsku;

3.

afganskí utečenci v Turecku, Pakistane a Iráne;

4.

somálski utečenci v Etiópii;

5.

barmskí utečenci v Bangladéši, Malajzii a Thajsku;

6.

eritrejskí utečenci vo východnom Sudáne.“


Top