EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0049

2012/49/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  26. januára 2012 , ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie enzýmov podľa prílohy I k smernici Rady 67/548/EHS a prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [oznámené pod číslom K(2012) 323] Text s významom pre EHP

OJ L 26, 28.1.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; Nepriamo zrušil 32017D1218

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/49(1)/oj

28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. januára 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie enzýmov podľa prílohy I k smernici Rady 67/548/EHS a prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

[oznámené pod číslom K(2012) 323]

(Text s významom pre EHP)

(2012/49/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálnou značkou EÚ nesmú označovať tovary obsahujúce látky alebo prípravky/zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia, dopĺňajú a zrušujú smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (2). Environmentálnou značkou EÚ sa nesmú označovať tovary obsahujúce látky uvedené v článku 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (3). Podľa článku 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 66/2010 v prípade, ak nie je technicky realizovateľná náhrada týchto tovarov alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, Komisia môže prijať opatrenia na udelenie výnimiek z článku 6 ods. 6 uvedeného nariadenia.

(2)

Komisia prijala rozhodnutie 2011/263/EÚ z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ detergentom určeným do umývačiek riadu (4) a rozhodnutie 2011/264/EÚ z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom (5). Po prijatí týchto rozhodnutí bol dôležitý enzým subtilizín, ktorý sa používa v pracích prostriedkoch a detergentoch určených do umývačiek riadu, klasifikovaný ako R50 (veľmi toxický pre vodné organizmy) v súlade s prílohou I k smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (6) a prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, v dôsledku čoho nemôžu tieto pracie prostriedky a detergenty určené do umývačiek riadu získať environmentálnu značku EÚ.

(3)

Ide o novú informáciu, ktorá sa nezohľadnila v rámci preskúmania kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom a detergentom určeným do umývačiek riadu, ani v rámci úvah o výnimkách platných pre enzýmy. Rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ by sa preto mali zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie enzýmov v súlade s prílohou I k smernici Rady 67/548/EHS a prílohou VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

(4)

Malo by sa ustanoviť prechodné obdobie, aby výrobcovia, ktorých výrobkom bola udelená environmentálna značka pre pracie prostriedky a detergenty určené do umývačiek riadu na základe kritérií stanovených v rozhodnutiach Komisie 2003/31/ES (7) a 2003/200/ES (8) mali k dispozícii dostatočný čas prispôsobiť svoje výrobky zrevidovaným kritériám a požiadavkám a aby získali kompenzáciu za zrušenie platnosti spôsobené touto zmenou a doplnením.

(5)

Rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/263/EÚ sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu 2011/264/EÚ sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Ak sa environmentálna značka udelí na základe žiadosti posúdenej podľa kritérií uvedených v rozhodnutiach 2003/31/ES a 2003/200/ES, táto environmentálna značka sa môže používať do 28. septembra 2012.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. januára 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 22.

(5)  Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 34.

(6)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 11.

(8)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2003, s. 25.


PRÍLOHA

1.

V prílohe k rozhodnutiu 2011/263/EÚ: v kritériu 2 sa v písmene b) piatom odseku dopĺňa do tabuľky výnimiek táto látka:

„Subtilizín

H400 veľmi toxický pre vodné organizmy

R 50“

2.

V prílohe k rozhodnutiu 2011/264/EÚ: v kritériu 4 sa v písmene b) piatom odseku dopĺňa do tabuľky výnimiek táto látka:

„Subtilizín

H400 veľmi toxický pre vodné organizmy

R 50“


Top