EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  18. júla 2012 , ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov (ECB/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/26


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 18. júla 2012,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov

(ECB/2012/14)

(2012/433/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, článok 12.1, článok 18 a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1), a najmä na jeho prílohu I oddiely 1.6, 6.3.1 a 6.3.2,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Kritériá akceptovateľnosti zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14.

(2)

Podľa oddielu 1.6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 Rada guvernérov môže nástroje, podmienky, kritériá a postupy vykonávania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa oddielu 6.3.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňa jeho požiadavky na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika na základe akýchkoľvek informácií, ktoré považuje za relevantné.

(3)

V súvislosti s ponukou na výmenu dlhových nástrojov, ktorú Helénska republika predložila držiteľom obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou, sa 24. februára 2012 v prospech národných centrálnych bánk podporila kvalita zábezpeky v podobe systému odkúpenia, a tým sa podporila kvalita obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných Helénskou republikou.

(4)

Rozhodnutie ECB/2012/3 z 5. marca 2012 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov (2) bolo prijaté ako výnimočné opatrenie, ktorým sa dočasne pozastavilo uplatňovanie minimálnych požiadaviek Eurosystému na limity kreditnej kvality vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým nástrojom vydaným alebo plne garantovaným Helénskou republikou a tieto nástroje boli vyhlásené za akceptovateľné počas trvania podpory kvality zábezpeky.

(5)

Keďže v súčasnosti nie je zaistená dostatočnosť obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou ako zábezpeky, Rada guvernérov rozhodla, že po ukončení podpory kvality zábezpeky by sa mali vo vzťahu k týmto nástrojom uplatňovať limity kreditnej kvality Eurosystému uvedené v oddiele 6.3.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

(6)

Rozhodnutie ECB/2012/3 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutia ECB/2012/3

Rozhodnutie ECB/2012/3 sa zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. júla 2012.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. júla 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2012, s. 19.


Top