EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  27. februára 2012 , ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou (ECB/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/36


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 27. februára 2012,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou

(ECB/2012/2)

(2012/133/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 12.1 a článok 34.1 druhú zarážku v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.2,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 štatútu ESCB Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Kritériá určujúce akceptovateľnosť zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú stanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1) (ďalej len „všeobecná dokumentácia“).

(2)

Podľa oddielu 1.6 všeobecnej dokumentácie Rada guvernérov ECB môže nástroje, podmienky, kritériá a postupy vykonávania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa oddielu 6.3.1 všeobecnej dokumentácie si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňajú vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika na základe akýchkoľvek informácií, ktoré považuje za relevantné.

(3)

Rozhodnutie ECB/2010/3 zo 6. mája 2010 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou (2) bolo výnimočným opatrením, ktorým sa dočasne pozastavilo uplatňovanie minimálnych požiadaviek Eurosystému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým nástrojom vydaným gréckou vládou alebo vydaným subjektmi usadenými v Grécku a plne garantovaným gréckou vládou.

(4)

Helénska republika sa v kontexte účasti súkromného sektora rozhodla ponúknuť držiteľom obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných gréckou vládou výmenu týchto dlhových nástrojov.

(5)

Takéto rozhodnutie Helénskej republiky má ďalší nepriaznivý vplyv na dostatočnosť obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných gréckou vládou alebo vydaných subjektmi usadenými v Grécku a plne garantovaných gréckou vládou ako zábezpeky v operáciách Eurosystému.

(6)

Rozhodnutie ECB/2010/3 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutia ECB/2010/3

Rozhodnutie ECB/2010/3 sa zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 28. februára 2012.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. februára 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 11.5.2010, s. 102.


Top