Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1371

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1371/2011 z  21. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime Text s významom pre EHP

OJ L 341, 22.12.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; Zrušil 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1371/oj

22.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/41


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1371/2011

z 21. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami alebo krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime zo dňa 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinárskych produktoch pochádzajúcich z Japonska, akými sú mlieko a špenát, prekročili akčné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii a preto bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 961/2011 (2).

(3)

Japonské úrady monitorujú prítomnosť rádioaktivity v krmivách a potravinách a z oznámených analytických výsledkov možno pozorovať, že niektoré krmivá a potraviny v prefektúrach v okolí jadrovej elektrárne Fukušima stále vykazujú úrovne rádioaktivity presahujúce maximálne hladiny. Je preto vhodné predĺžiť uplatniteľnosť opatrení o ďalšie tri mesiace.

(4)

Významné množstvo vzoriek odobraných japonskými úradmi z krmív a potravín vyprodukovaných v prefektúre Nagano preukazuje, že krmivá a potraviny vyprodukované v tejto prefektúre sú zasiahnuté haváriou v jadrovej elektrárni Fukušima len do veľmi malej miery, pretože nevyhovujúce hladiny rádioaktivity boli zistené iba v prípade jednej vzorky húb z viac ako 1 800 vzoriek krmív a potravín z prefektúry Nagano. Najmä, takmer v prípade všetkých vzoriek bola úroveň rádioaktivity pod hranicou detekcie a iba v prípade malého množstva vzoriek boli zistené významné hodnoty rádioaktivity. Preto je vhodné vypustiť uvedenú prefektúru zo zóny, v prípade ktorej sa vyžaduje, aby sa všetky krmivá a potraviny pochádzajúce z uvedených prefektúr pred vývozom do Únie otestovali.

(5)

Analytické výsledky dovozných kontrol uskutočňovaných príslušnými orgánmi členských štátov sú dosiaľ veľmi priaznivé a naznačujú, že kontrolné opatrenia týkajúce sa krmív a potravín určených na vývoz do EÚ sú japonskými úradmi uplatňované správne a efektívne. Z toho dôvodu je pri ďalšom preskúmaní opatrení vhodné zvážiť zníženie frekvencie dovozných kontrol.

(6)

Vzhľadom na krátky polčas rozpadu jódu-131 (približne 8 dní) a na to, že v poslednom období neboli hlásené žiadne nové prípady úniku jódu-131 do okolia, nie je už zaznamená prítomnosť jódu-131 ani v potravinách a krmivách, ani v životnom prostredí. Pretože pravdepodobnosť nového úniku jódu-131 je úplne minimálna, je vhodné už nepožadovať analýzy na prítomnosť jódu-131.

(7)

Aby sa uľahčilo vydávanie osvedčení, je vhodné oprávniť príslušný orgán, aby vymenoval inštanciu, ktorá by v určitých prípadoch bola oprávnená podpisovať osvedčenia na základe poverenia príslušného japonského orgánu a pod jeho dohľadom.

(8)

Preto je vhodné vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia

Nariadenie (EÚ) č. 961/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ku každej zásielke produktov uvedených v článku 1 sa prikladá vyhlásenie, ktorým sa osvedčuje, že:

a)

produkt bol zozbieraný/zožatý a/alebo spracovaný pred 11. marcom 2011, alebo

b)

produkt pochádza a bol odoslaný z prefektúry inej ako Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa a Shizuoka, alebo

c)

produkt bol odoslaný z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa a Shizuoka, no nepochádza zo žiadnej z uvedených prefektúr a počas prepravy nebol vystavený rádioaktivite, alebo

d)

v prípade, že produkt pochádza z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa a Shizuoka, neobsahuje rádionuklidy cézium-134 a cézium-137 v miere presahujúcej maximálne hladiny stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.“

2.

V článku 2 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Vyhlásenie uvedené v odseku 3 sa vyhotovuje podľa vzoru stanoveného v prílohe I. V prípade produktov uvedených v ods. 3 písm. a), b) alebo c) musí byť vyhlásenie podpísané oprávneným zástupcom príslušného orgánu Japonska alebo oprávneným zástupcom inštancie oprávnenej príslušným japonským orgánom na základe poverenia príslušného japonského orgánu a pod jeho dohľadom. V prípade produktov uvedených v ods. 3 písm. d) musí byť vyhlásenie podpísané oprávneným zástupcom príslušného japonského orgánu a k vyhláseniu sa priloží protokol o analýze obsahujúci výsledky odberu vzoriek a analýzy.“

3.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušné orgány hraničnej inšpekčnej stanice alebo určeného miesta vstupu vykonávajú:

a)

kontroly dokladov v prípade všetkých zásielok produktov uvedených v článku 1 a

b)

kontroly totožnosti a fyzické kontroly vrátane laboratórnych analýz na prítomnosť cézia-134 a cézia-137 na aspoň:

10 % zásielok produktov uvedených v článku 2 ods. 3 písm. d) a

20 % zásielok produktov uvedených v článku 2 ods. 3 písm. b) a c).“

4.

V článku 10 druhom odseku sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31.marca 2012“.

5.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 375, 28.9.2011, s. 10.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Image

Image


Top