EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1227

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z  25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou Text s významom pre EHP

OJ L 326, 8.12.2011, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 93 - 108

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj

8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1227/2011

z 25. októbra 2011

o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Je dôležité zaistiť, aby spotrebitelia a ostatní účastníci trhu mohli mať dôveru v integritu trhov s elektrinou a zemným plynom, aby ceny stanovené na veľkoobchodných trhoch s energiou odrážali spravodlivé a konkurenčné vzájomné pôsobenie medzi ponukou a dopytom a aby nebolo možné dosahovať zisky zneužívaním trhu.

(2)

Cieľom zvýšenia integrity a transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou by mala byť podpora vzniku otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže na veľkoobchodných trhoch s energiou, ktorá bude prínosom pre konečných spotrebiteľov energie.

(3)

Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a Európska skupina regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn v poskytnutom odporúčaní potvrdili, že v rámci rozsahu pôsobnosti existujúcich právnych predpisov nie je možné náležitým spôsobom riešiť otázky integrity trhu na trhoch s elektrinou a zemným plynom, a odporučili zvážiť primeraný legislatívny rámec prispôsobený odvetviu energetiky, ktorý zamedzí zneužívaniu trhu a v ktorom sa zohľadnia špecifické podmienky odvetvia, ktoré nie sú zahrnuté v iných smerniciach a nariadeniach.

(4)

Veľkoobchodné trhy s energiou sú v celej Únii čím ďalej tým viac vzájomne prepojené. Zneužívanie trhu v jednom členskom štáte často ovplyvňuje nielen veľkoobchodné ceny elektriny a zemného plynu bez ohľadu na štátne hranice, ale aj maloobchodné ceny pre spotrebiteľov a mikropodniky. Preto problém zaistenia integrity trhov nemôže byť záležitosťou iba jednotlivých členských štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť silné monitorovanie cezhraničného trhu, aby bolo možné dobudovať plne funkčný, prepojený a integrovaný vnútorný trh s energiou.

(5)

Veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú komoditné trhy i trhy s derivátmi, ktoré sú veľmi dôležité pre trhy s energiou a finančné trhy, a tvorba cien v obidvoch odvetviach je vzájomne prepojená. Sem patria okrem iného regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy a mimoburzové (OTC) transakcie a dvojstranné zmluvy, a to priame alebo s účasťou sprostredkovateľov.

(6)

Doteraz boli postupy monitorovania trhov s energiou špecifické pre jednotlivé členské štáty a odvetvia. V závislosti od celkového trhového rámca a situácie v oblasti regulácie to môže mať za následok, že obchodné činnosti budú podliehať viacerým jurisdikciám, pričom monitorovanie bude uskutočňovať niekoľko rôznych orgánov, ktoré sa môžu nachádzať v rôznych členských štátoch. Môže to viesť k tomu, že nebude dosť jasné, kto nesie zodpovednosť, a dokonca aj k situácii, že takéto monitorovanie nebude existovať.

(7)

Správanie, ktoré narušuje integritu trhu s energiou, nie je v súčasnosti na niektorých najdôležitejších trhoch s energiou jednoznačne zakázané. V záujme ochrany konečných spotrebiteľov a zaručenia prijateľných cien energie pre európskych občanov je veľmi dôležité zakázať takéto správanie.

(8)

Obchodovanie s derivátmi, ktoré sa môžu vyrovnať fyzicky alebo finančne, a obchodovanie s komoditami sa uskutočňuje spolu na veľkoobchodných trhoch s energiou. Je preto dôležité, aby vymedzenia pojmov zneužívania informácií v obchodnom styku a manipulácie s trhom, ktoré predstavujú zneužívanie trhu, boli medzi trhmi s derivátmi a komoditnými trhmi kompatibilné. Toto nariadenie by sa malo v zásade vzťahovať na všetky uzatvorené transakcie, ale zároveň by sa v ňom mali zohľadniť osobitné charakteristiky veľkoobchodných trhov s energiou.

(9)

Maloobchodné zmluvy, ktoré sa vzťahujú na dodávky elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom, nie sú natoľko náchylné na manipuláciu s trhom ako veľkoobchodné zmluvy, ktoré sa ľahko kupujú a predávajú. Rozhodnutia o spotrebe najvýznamnejších užívateľov energie však tiež môžu ovplyvniť ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou, a to s cezhraničnými následkami. Preto je vhodné vziať do úvahy dodávateľské zmluvy takýchto významných užívateľov v kontexte zabezpečenia integrity veľkoobchodných trhov s energiou.

(10)

Vzhľadom na výsledky prieskumu uvedené v oznámení Komisie z 21. decembra 2010 s názvom Smerom k posilnenému rámcu dohľadu nad trhom pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami by Komisia mala zvážiť predloženie legislatívneho návrhu na odstránenie zistených nedostatkov, pokiaľ ide o transparentnosť, integritu a dohľad nad európskym trhom s uhlíkom, a to vo vhodnom časovom rámci.

(11)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny (3) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (4) sa uznáva, že je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám týkajúcim sa fyzického stavu a účinnosti siete, aby všetci účastníci trhu mohli posúdiť celkový stav dopytu a ponuky a určiť dôvody kolísania veľkoobchodných cien.

(12)

Využívanie alebo snaha o využívanie dôverných informácií pre obchod buď vo vlastnom mene, alebo v mene tretej strany by malo byť jednoznačne zakázané. Využívanie dôverných informácií môže tiež spočívať v obchodovaní s veľkoobchodnými energetickými produktmi uskutočňovanom osobami, ktoré vedia alebo by mali vedieť, že informácie, ktoré majú, sú dôverné. Informácie týkajúce sa vlastných plánov a stratégií účastníka trhu v oblasti obchodu by sa nemali považovať za dôverné informácie. Informácie, ktorých zverejnenie je povinné v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo nariadením (ES) č. 715/2009, vrátane pokynov a sieťových predpisov prijatých v súlade s týmito nariadeniami môžu v prípade, že ide o informácie, ktoré sú citlivé z hľadiska ceny, poslúžiť ako základ rozhodnutí účastníkov trhu uzatvoriť transakcie týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov, a preto by sa až do svojho zverejnenia mohli považovať za dôverné informácie.

(13)

Manipulácia na veľkoobchodných trhoch s energiou zahŕňa činnosti vykonávané osobami, ktoré umelo znižujú ceny na úroveň, ktorá nie je odôvodnená trhovými silami ponuky a dopytu vrátane skutočnej dostupnosti výrobnej, skladovacej alebo prenosovej a prepravnej kapacity a dopytu. Formy manipulácie s trhom zahŕňajú zadávanie alebo rušenie falošných objednávok, šírenie nepravdivých, zavádzajúcich alebo nepotvrdených informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, zámerné poskytovanie nepravdivých informácií podnikom, ktoré poskytujú hodnotenia cien alebo správy o trhu, na účel zavádzania účastníkov trhu konajúcich na základe týchto hodnotení cien alebo správ o trhu a zámerné vytvorenie dojmu, že dostupná kapacita výroby elektriny alebo dostupnosť zemného plynu či dostupná prenosová kapacita je iná ako kapacita, ktorá je technicky skutočne k dispozícii, ak takéto informácie ovplyvňujú alebo pravdepodobne ovplyvnia ceny veľkoobchodných energetických produktov. Manipulácia a jej účinky sa môžu prejaviť mimo štátnych hraníc medzi trhmi s elektrinou a zemným plynom a v rámci finančných a komoditných trhov vrátane trhov s emisnými kvótami.

(14)

Manipuláciu s trhom a snahy o manipuláciu s trhom predstavuje napríklad konanie osoby alebo spolupracujúcich osôb, ktorého cieľom je zabezpečiť rozhodujúce postavenie vo vzťahu k ponuke veľkoobchodného energetického produktu alebo k dopytu po ňom a ktoré priamo či nepriamo ovplyvňuje alebo by mohlo ovplyvňovať stanovovanie cien, prípadne vytvára alebo by mohlo vytvárať iné nekalé obchodné podmienky, a ponúkanie, nákup alebo predaj veľkoobchodných energetických produktov, ktorých účelom, zámerom alebo dôsledkom je zavádzanie účastníkov trhu konajúcich na základe referenčných cien. Prípustná trhová prax, ako je napríklad prax uplatňovaná v oblasti finančných služieb, ktorá je v súčasnosti vymedzená v článku 1 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (5) a ktorú možno upraviť v prípade zmeny a doplnia uvedenej smernice, by však mohla byť pre účastníkov trhu legitímnym spôsobom, ako zabezpečiť priaznivú cenu veľkoobchodného energetického produktu.

(15)

Zverejnenie dôverných informácií týkajúcich sa veľkoobchodného energetického produktu novinármi, ktorí konajú v rámci svojej profesie, by sa malo posudzovať s prihliadnutím na pravidlá upravujúce ich povolanie, ako aj na pravidlá upravujúce slobodu tlače okrem prípadov, keď týmto osobám priamo či nepriamo plynú výhody alebo zisky zo šírenia príslušných informácií alebo keď je takéto zverejnenie vykonané so zámerom zavádzať trh, pokiaľ ide o ponuku či ceny veľkoobchodných energetických produktov alebo dopyt po nich.

(16)

Pojmy zneužívania trhu uplatňujúce sa na finančné trhy sa upravujú v závislosti od vývoja týchto trhov. S cieľom zaručiť flexibilitu potrebnú na rýchlu reakciu na tento vývoj by sa preto mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o technickú aktualizáciu vymedzenia pojmov dôverných informácií a manipulácie s trhom v záujme zabezpečenia súladu s inými príslušnými právnymi predpismi EÚ v oblasti finančných služieb a energetiky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(17)

Účinné monitorovanie trhu na úrovni Únie je dôležité, aby sa odhalilo a odvrátilo zneužívanie trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou. Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (6) (ďalej len „agentúra“), má najlepšie predpoklady na realizáciu takého monitorovania, lebo má prehľad o trhoch s elektrinou a zemným plynom z hľadiska celej Únie, ako aj potrebné odborné znalosti v oblasti fungovania trhov s elektrinou a zemným plynom a elektrizačných sústav a plynárenských sietí v Únii. Národné regulačné orgány, ktoré majú komplexné informácie o vývoji na trhoch s energiou vo svojich členských štátoch, by mali mať významnú úlohu pri zabezpečovaní účinného monitorovania trhu na vnútroštátnej úrovni. Úzka spolupráca a koordinácia medzi agentúrou a národnými orgánmi je preto potrebná na zabezpečenie riadneho monitorovania a transparentnosti trhov s energiou. Zhromažďovaním údajov agentúrou nie je dotknuté právo národných orgánov zhromažďovať dodatočné údaje na vnútroštátne účely.

(18)

Účinné monitorovanie trhu si vyžaduje pravidelný a včasný prístup k záznamom o transakciách, ako aj prístup k štrukturálnym údajom o kapacite a využívaní zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny a zemného plynu. Z tohto dôvodu by sa od účastníkov trhu vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, dodávateľov, obchodníkov, výrobcov, sprostredkovateľov a významných užívateľov, ktorí obchodujú s veľkoobchodnými energetickými produktmi, malo požadovať, aby agentúre poskytovali uvedené informácie. Agentúra môže vytvoriť silné väzby s hlavnými organizovanými miestami obchodovania.

(19)

S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení o zbere údajov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (7). Oznamovacie povinnosti by sa mali obmedziť na minimum a nemali by účastníkom trhu spôsobiť zbytočné výdavky ani administratívnu záťaž. Jednotné pravidlá oznamovania informácií by preto mali byť vopred podrobené analýze nákladov a prínosov, mali by zabrániť dvojitému oznamovaniu a mali by zohľadniť rámce podávania správ stanovené v iných príslušných právnych predpisoch. Okrem toho by sa mali požadované informácie alebo ich časti, pokiaľ je to možné, získavať od iných osôb a z iných existujúcich zdrojov. Ak účastník trhu alebo tretia strana konajúca v jeho mene, systém oznamovania obchodov, organizovaný trh, systém párovania obchodov alebo iná osoba, ktorá v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie, splnili svoje oznamovacie povinnosti voči príslušnému orgánu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (8) alebo uplatniteľnými právnymi predpismi Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov, jej oznamovacia povinnosť by sa mala považovať za splnenú aj podľa tohto nariadenia, avšak iba pod podmienkou, že boli poskytnuté všetky informácie požadované v súlade s týmto nariadením.

(20)

Je dôležité, aby Komisia a agentúra úzko spolupracovali pri vykonávaní tohto nariadenia a náležite konzultovali s európskymi sieťami prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a prepravných sietí pre plyn a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (9) (ESMA), s národnými regulačnými orgánmi, príslušnými finančnými orgánmi a inými orgánmi v členských štátoch, napríklad národnými orgánmi pre hospodársku súťaž, a so zainteresovanými stranami, ako sú organizované miesta obchodovania (napr. energetické burzy) a účastníci trhu.

(21)

S cieľom posilniť celkovú transparentnosť a integritu veľkoobchodných trhov s energiou by sa mal zriadiť európsky register účastníkov trhu, ktorý by vychádzal z vnútroštátnych registrov. Jeden rok po zriadení uvedeného registra by Komisia mala v spolupráci s agentúrou, a to v súlade so správami, ktoré agentúra predloží Komisii, a s národnými regulačnými orgánmi posúdiť fungovanie a užitočnosť európskeho registra účastníkov trhu. Pokiaľ to Komisia na základe uvedeného posúdenia uzná za vhodné, mala by zvážiť predloženie ďalších nástrojov na posilnenie celkovej transparentnosti a integrity veľkoobchodných trhov s energiou a na zaistenie rovnakých podmienok pre účastníkov trhu v celej Únii.

(22)

Aby sa uľahčilo účinné monitorovanie všetkých aspektov obchodovania s veľkoobchodnými energetickými produktmi, agentúra by mala vytvoriť mechanizmy umožňujúce prístup ďalších príslušných orgánov k informáciám, ktoré agentúra dostáva o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou, najmä ESMA, národných regulačných orgánov, príslušných finančných orgánov členských štátov, národných orgánov pre hospodársku súťaž a iných príslušných orgánov.

(23)

Agentúra by mala zaistiť prevádzkovú bezpečnosť a ochranu údajov, ktoré dostáva, zamedziť neoprávnenému prístupu k informáciám, ktoré agentúra má, a ustanoviť postupy zabezpečujúce, že zozbierané údaje nezneužijú osoby, ktoré k nim majú oprávnený prístup. Agentúra by sa mala taktiež uistiť, či orgány, ktoré majú prístup k údajom uchovávaným agentúrou, sú schopné zachovávať rovnako vysokú úroveň bezpečnosti a budú viazané zodpovedajúcimi ustanoveniami o dôvernosti. Preto je potrebné zaistiť aj prevádzkovú bezpečnosť informačných systémov používaných na spracovanie a prenos údajov. Pri vytváraní informačného systému, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú úroveň dôvernosti údajov, by agentúra mala byť nabádaná na úzku spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať aj na ostatné orgány, ktoré sú oprávnené na prístup k údajom na účely tohto nariadenia.

(24)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a ústavných tradíciách členských štátov, a malo by sa uplatňovať v súlade s právom na slobodu prejavu a informácie uznaným v článku 11 charty.

(25)

Ak informácie nie sú alebo už nie sú citlivé z obchodného alebo bezpečnostného hľadiska, agentúra by mala byť schopná dať ich k dispozícii účastníkom trhu a širokej verejnosti s cieľom prispieť k zlepšeniu znalostí o trhu. Táto forma transparentnosti prispeje k vytvoreniu dôvery na trhu a podporí rozvoj znalostí o fungovaní veľkoobchodných trhov s energiou. Agentúra by mala stanoviť a zverejniť pravidlá o tom, ako bude poskytovať uvedené informácie spravodlivým a transparentným spôsobom.

(26)

Národné regulačné orgány by mali byť zodpovedné za zabezpečenie presadzovania tohto nariadenia v členských štátoch. Na tieto účely by mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci, aby mohli uvedenú úlohu efektívne plniť. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a môžu podliehať primeranému dohľadu.

(27)

Agentúra by mala zabezpečiť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo koordinovaným spôsobom v celej Únii a v súlade s uplatňovaním smernice 2003/6/ES. Na tento účel by agentúra mala v prípade potreby zverejniť nezáväzné usmernenia na uplatňovanie definícií stanovených v tomto nariadení. V týchto usmerneniach by sa mala okrem iného riešiť otázka prípustnej trhovej praxe. Keďže zneužívanie trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou sa často týka viac než jedného členského štátu, agentúra by navyše mala mať významnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa vyšetrovania uskutočňovali účinným a koherentným spôsobom. Na dosiahnutie tohto cieľa by agentúra mala byť schopná požadovať spoluprácu a koordinovať činnosť vyšetrovacích skupín zložených zo zástupcov dotknutých národných regulačných orgánov, prípadne ďalších orgánov vrátane národných orgánov pre hospodársku súťaž.

(28)

Agentúre by sa mali poskytnúť primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje, aby zodpovedajúcim spôsobom plnila ďalšie úlohy, ktoré jej podľa tohto nariadenia boli pridelené. Na tento účel by sa v rámci postupu týkajúceho sa zostavenia, plnenia a kontroly jej rozpočtu stanoveného v článkoch 23 a 24 nariadenia (ES) č. 713/2009 mali náležite zohľadniť tieto úlohy. Rozpočtový orgán by mal zabezpečiť, aby boli splnené najvyššie normy účinnosti.

(29)

Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov a v prípade potreby národné orgány pre hospodársku súťaž by mali spolupracovať s cieľom zaistiť koordinovaný prístup k riešeniu otázky zneužívania trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou, ktoré zahŕňajú komoditné trhy, ako aj trhy s derivátmi. Uvedená spolupráca by mala zahŕňať vzájomnú výmenu informácií týkajúcich podozrení, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré pravdepodobne predstavujú porušenie tohto nariadenia, smernice 2003/6/ES alebo právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže. Uvedená spolupráca by mala okrem toho prispievať k zosúladenému a jednotnému prístupu k vyšetrovaniam a súdnym konaniam.

(30)

Je dôležité, aby sa povinnosť zachovávať služobné tajomstvo vzťahovala na všetky osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie, a to v súlade s týmto nariadením. Agentúra, národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov a národné orgány pre hospodársku súťaž by mali zabezpečiť zachovanie dôvernosti, integritu a ochranu získaných informácií.

(31)

Je dôležité, aby sankcie za porušenie tohto nariadenia boli primerané, účinné a mali odrádzajúci účinok a aby zohľadňovali závažnosť porušení, škody spôsobené spotrebiteľom a potenciálne zisky z obchodovania na základe dôverných informácií a manipulácie s trhom. Tieto sankcie by sa mali uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. S uznaním vzájomného pôsobenia medzi obchodovaním s derivátmi elektriny a zemného plynu a obchodovaním so skutočnou elektrinou a zemným plynom by sankcie za porušenia tohto nariadenia mali byť v súlade so sankciami, ktoré členské štáty prijali pri vykonávaní smernice 2003/6/ES. So zreteľom na konzultácie v súvislosti s oznámením Komisie z 12. decembra 2010 s názvom Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb by Komisia mala zvážiť predloženie návrhov na harmonizáciu minimálnych noriem pre sankčné systémy členských štátov vo vhodnom časovom rámci. Toto nariadenie nemá vplyv ani na vnútroštátne predpisy o miere dokazovania, ani na povinnosti národných regulačných orgánov a súdov členských štátov súvisiace so zisťovaním príslušných faktov týkajúcich sa prípadu za predpokladu, že takéto predpisy a povinnosti sú zlučiteľné so základnými zásadami práva Únie.

(32)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to ustanovenie harmonizovaného rámca na zabezpečenie transparentnosti a integrity veľkoobchodného trhu s energiou, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet, rozsah pôsobnosti a vzťah s inými právnymi predpismi Únie

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá, ktorými sa zakazujú praktiky predstavujúce zneužívanie trhu a ovplyvňujúce veľkoobchodné trhy s energiou a ktoré sú v súlade s pravidlami uplatňovanými na finančných trhoch a s riadnym fungovaním týchto veľkoobchodných trhov s energiou, pričom zohľadňujú ich špecifické vlastnosti. Zabezpečuje sa ním monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou uskutočňované Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi a pri zohľadnení vzájomného pôsobenia medzi systémom na obchodovanie s emisiami a veľkoobchodnými trhmi s energiou.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi. Články 3 a 5 tohto nariadenia sa neuplatňujú na veľkoobchodné energetické produkty, ktoré sú finančnými nástrojmi a na ktoré sa uplatňuje článok 9 smernice 2003/6/ES. Týmto nariadením nie je dotknutá smernica 2003/6/ES ani smernica 2004/39/ES, ani uplatňovanie európskeho práva hospodárskej súťaže na praktiky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.   Agentúra, národné regulačné orgány, ESMA, príslušné finančné orgány členských štátov a v prípade potreby národné orgány v oblasti hospodárskej súťaže spolupracujú s cieľom zaistiť, aby sa uplatňoval koordinovaný prístup pri presadzovaní príslušných pravidiel, ak sa opatrenia týkajú jedného alebo niekoľkých finančných nástrojov, na ktoré sa uplatňuje článok 9 smernice 2003/6/ES, a tiež jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov, na ktoré sa uplatňujú články 3, 4 a 5 tohto nariadenia.

4.   Správna rada agentúry zabezpečí, aby agentúra vykonávala úlohy, ktoré jej boli pridelené podľa tohto nariadenia, v súlade s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 713/2009.

5.   Riaditeľ agentúry konzultuje s radou regulačných orgánov agentúry v súvislosti so všetkými aspektmi vykonávania tohto nariadenia a náležite zohľadňuje jej rady a stanoviská.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Dôverná informácia“ je informácia presného charakteru, ktorá nebola uverejnená, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetickými produktmi a ktorá by pravdepodobne mala značný vplyv na ceny týchto veľkoobchodných energetických produktov, ak by sa uverejnila.

Na účely uplatňovania tohto vymedzenia pojmu „informácie“ sú:

a)

informácie, ktoré sa musia zverejniť v súlade s nariadeniami (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 vrátane pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených nariadení;

b)

informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny či prepravu zemného plynu alebo týkajúce sa kapacity a využívania zariadení skvapalneného zemného plynu (LNG) vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení;

c)

informácie, ktoré sa musia zverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými ustanoveniami na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni, s pravidlami trhu a so zmluvami alebo zvyklosťami na príslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, pokiaľ by tieto informácie mali pravdepodobne značný vplyv na ceny veľkoobchodných energetických produktov, a

d)

iné informácie, na základe ktorých by sa príslušný účastník trhu pravdepodobne rozhodol uzatvoriť transakciu týkajúcu sa veľkoobchodného energetického produktu alebo vydať pokyn na obchodovanie s takýmto produktom.

Za informáciu presného charakteru sa považuje informácia, ktorá označuje sériu okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo o ktorej sa môže odôvodnene predpokladať, že nastane, a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tejto série okolností alebo udalosti na ceny veľkoobchodných energetických produktov.

2.

„Manipulácia s trhom“ je:

a)

uzatvorenie akejkoľvek transakcie alebo vydanie akéhokoľvek pokynu na obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi:

i)

ktoré dávajú alebo by mohli dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály vzhľadom na ponuku alebo cenu veľkoobchodných energetických produktov a vzhľadom na dopyt po nich;

ii)

ktorými osoba alebo osoby konajúce v spolupráci zabezpečujú alebo sa snažia zabezpečiť cenu jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov na umelo vytvorenej úrovni okrem prípadov, keď osoba, ktorá uzatvára transakciu alebo dáva pokyn na obchodovanie, preukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne a že uvedená transakcia alebo pokyn na obchodovanie sa zhoduje s prípustnou trhovou praxou na príslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, alebo

iii)

pri ktorých sa využíva fiktívny prostriedok alebo akákoľvek iná forma podvodu alebo machinácie, ktorá dáva alebo by mohla dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu, alebo pri ktorých dochádza k snahe o využívanie takéhoto prostriedku,

alebo

b)

šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré dávajú alebo by mohli dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopytu po nich alebo ich cenu, vrátane šírenia nepotvrdených a nesprávnych alebo zavádzajúcich správ, keď osoba, ktorá ich šíri, vie alebo musela vedieť, že informácie sú nesprávne alebo zavádzajúce.

V prípade šírenia informácií na novinárske účely alebo v rámci umeleckého vyjadrenia sa takéto šírenie informácií posudzuje s prihliadnutím na pravidlá upravujúce slobodu tlače a slobodu slova v iných médiách okrem prípadov:

i)

keď týmto osobám priamo či nepriamo plynú výhody alebo zisky zo šírenia príslušných informácií alebo

ii)

keď sa tieto informácie zverejnili alebo šírili so zámerom pôsobiť zavádzajúco na trh, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu.

3.

„Snaha manipulovať s trhom“ je:

a)

uzatvorenie akejkoľvek transakcie, vydanie akéhokoľvek pokynu na obchod alebo prijatie akéhokoľvek iného opatrenia týkajúceho sa veľkoobchodného energetického produktu s úmyslom:

i)

dať nesprávne alebo zavádzajúce signály vzhľadom na ponuku alebo cenu veľkoobchodných energetických produktov a vzhľadom na dopyt po nich;

ii)

zaručiť cenu jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov na umelo vytvorenej úrovni okrem prípadov, keď osoba, ktorá uzatvára transakciu alebo dáva pokyn na obchodovanie, preukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne a že sa uvedená transakcia alebo uvedený pokyn na obchodovanie zhoduje s prípustnou trhovou praxou na príslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, alebo

iii)

využiť fiktívny prostriedok alebo akúkoľvek inú formu podvodu alebo machinácie, ktorá dáva alebo by mohla dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu,

alebo

b)

šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami s úmyslom dať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu.

4.

„Veľkoobchodné energetické produkty“ sú tieto zmluvy a deriváty nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi obchoduje:

a)

zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu, ktoré sú dodané v Únii;

b)

deriváty týkajúce sa elektriny alebo zemného plynu, ktoré sa vytvorili, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sa dodávajú v Únii;

c)

zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii;

d)

deriváty týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii.

Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu na využitie koncovými odberateľmi nie sú veľkoobchodné energetické produkty. Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom s úrovňou spotreby vyššou než prahová hodnota uvedená v druhom odseku bodu 5 sa však považujú za veľkoobchodné energetické produkty.

5.

„Úroveň spotreby“ je spotreba elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom pri plnom využití výrobnej kapacity tohto odberateľa. Zahŕňa celkovú spotrebu tohto odberateľa ako samostatného hospodárskeho subjektu, pokiaľ k spotrebe dochádza na trhoch s navzájom prepojenými veľkoobchodnými cenami.

Na účely tohto vymedzenia pojmu sa neberie do úvahy spotreba v jednotlivých zariadeniach pod kontrolou jedného hospodárskeho subjektu, ktorých úroveň spotreby je nižšia ako 600 GWh ročne, ak tieto zariadenia nevyvíjajú spoločný vplyv na ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou z dôvodu ich umiestnenia na rôznych príslušných geografických trhoch.

6.

„Veľkoobchodný trh s energiou“ je akýkoľvek trh v Únii, na ktorom sa obchoduje s veľkoobchodnými energetickými produktmi.

7.

„Účastník trhu“ je každá osoba vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou.

8.

„Osoba“ je každá fyzická alebo právnická osoba.

9.

„Príslušný finančný orgán“ je príslušný orgán určený v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 smernice 2003/6/ES.

10.

„Národný regulačný orgán“ je národný regulačný orgán určený v súlade s článkom 35 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (10) alebo článkom 39 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (11).

11.

„Prevádzkovateľ prenosovej sústavy“ a „prevádzkovateľ prepravnej siete“ je prevádzkovateľ prenosovej sústavy v zmysle článku 2 bodu 4 smernice 2009/72/ES a prevádzkovateľ prepravnej siete v zmysle článku 2 bodu 4 smernice 2009/73/ES.

12.

„Materský podnik“ je materský podnik v zmysle článkov 1 a 2 siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (12).

13.

„Prepojený podnik“ je dcérsky alebo iný podnik, v ktorom je držaná účasť, alebo podnik prepojený s iným podnikom vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.

14.

„Distribúcia zemného plynu“ je distribúcia zemného plynu v zmysle článku 2 bodu 5 smernice 2009/73/ES.

15.

„Distribúcia elektriny“ je distribúcia elektriny v zmysle článku 2 bodu 5 smernice 2009/72/ES.

Článok 3

Zákaz zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku

1.   Osobám, ktoré majú dôverné informácie týkajúce sa veľkoobchodného energetického produktu, sa zakazuje:

a)

s použitím týchto informácií vo vlastnom mene alebo v mene tretej strany buď priamo, alebo nepriamo získavať veľkoobchodné energetické produkty alebo sa ich zbavovať, či snažiť sa získať, alebo sa zbaviť veľkoobchodných energetických produktov, ktorých sa tieto informácie týkajú;

b)

poskytovať tieto informácie akejkoľvek ďalšej osobe s výnimkou prípadov, ak sa takéto poskytovanie uskutočňuje v priebehu bežného výkonu ich zamestnania, povolania alebo plnenia si povinností;

c)

na základe dôvernej informácie odporúčať alebo nabádať ďalšiu osobu, aby získala veľkoobchodné energetické produkty, ktorých sa tieto informácie týkajú, alebo sa ich zbavila.

2.   Zákaz ustanovený v odseku 1 sa vzťahuje na tieto osoby, ktoré majú dôverné informácie týkajúce sa veľkoobchodného energetického produktu:

a)

členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov podniku;

b)

osoby, ktoré vlastnia podiel na základnom imaní podniku;

c)

osoby, ktoré majú prístup k informáciám v súvislosti s vykonávaním svojho zamestnania, povolania alebo v súvislosti s plnením povinností;

d)

osoby, ktoré tieto informácie získali trestnou činnosťou;

e)

osoby, ktoré vedia alebo by mali vedieť, že ide o dôverné informácie.

3.   Písmená a) a c) odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na prevádzkovateľov prenosových sústav pri nákupe elektriny ani prevádzkovateľov prepravných sietí pri nákupe zemného plynu s cieľom zaistiť bezpečné a spoľahlivé fungovanie sústavy alebo siete v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 12 písm. d) a e) smernice 2009/72/ES alebo článku 13 ods. 1 písm. a) a c) smernice 2009/73/ES.

4.   Tento článok sa nevzťahuje na:

a)

transakcie uskutočnené pri výkone povinnosti, ktorej splnenie si vyžaduje získať veľkoobchodné energetické produkty alebo sa ich zbaviť, ak táto povinnosť vyplýva z dohody uzavretej alebo pokynu na obchod vydaného skôr, než dotknutá osoba získala dôverné informácie;

b)

transakcie uzatvorené výrobcami elektriny a zemného plynu, prevádzkovateľmi zariadení na skladovanie zemného plynu alebo prevádzkovateľmi zariadení na dovoz LNG, ktorých jediným cieľom je pokryť bezprostrednú fyzickú stratu vyplývajúcu z neplánovaných výpadkov, ak by neuzavretie týchto transakcií spôsobilo, že by účastník trhu nebol schopný splniť existujúce zmluvné záväzky alebo ak sa takéto opatrenie prijme na základe dohody s príslušným prevádzkovateľom prenosovej sústavy (prevádzkovateľmi prenosových sústav) alebo prevádzkovateľom prepravnej siete (prevádzkovateľmi prepravných sietí) s cieľom zaistiť bezpečné a spoľahlivé fungovanie sústavy/siete. V takom prípade sa príslušné informácie týkajúce sa transakcií oznámia agentúre a národnému regulačnému orgánu. Touto oznamovacou povinnosťou nie sú dotknuté povinnosti stanovené v článku 4 ods. 1;

c)

účastníkov trhu konajúcich v súlade s vnútroštátnymi pravidlami pre núdzové situácie, ak národné orgány zasiahli s cieľom zabezpečiť dodávku elektriny alebo zemného plynu a trhové mechanizmy v určitom členskom štáte alebo jeho častiach boli pozastavené. V tomto prípade orgán zodpovedný za núdzové plánovanie zabezpečí uverejnenie v súlade s článkom 4.

5.   Ak je osoba, ktorá má dôverné informácie týkajúce sa veľkoobchodného energetického produktu, právnickou osobou, zákaz ustanovený v odseku 1 sa uplatňuje aj na fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o vykonaní transakcie v mene dotknutej právnickej osoby.

6.   V prípade šírenia informácií na novinárske účely alebo v rámci umeleckého vyjadrenia sa takéto šírenie informácií posudzuje s prihliadnutím na pravidlá upravujúce slobodu tlače a slobodu prejavu v iných médiách okrem prípadov:

a)

keď týmto osobám priamo či nepriamo plynú výhody alebo zisky zo šírenia príslušných informácií alebo

b)

keď sa tieto informácie zverejnili alebo šírili so zámerom pôsobiť zavádzajúco na trh, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu.

Článok 4

Povinnosť uverejňovať dôverné informácie

1.   Účastníci trhu verejne účinným spôsobom a včas zverejnia dôverné informácie, ktoré majú o podniku alebo zariadeniach, ktoré dotyčný účastník trhu, jeho materský podnik alebo prepojený podnik vlastní alebo ovláda alebo za ktorých prevádzku je uvedený účastník trhu alebo podnik úplne alebo čiastočne zodpovedný. Tieto zverejnené informácie zahŕňajú informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny či prepravu zemného plynu alebo kapacity a využívania zariadení LNG vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení.

2.   Účastník trhu môže na vlastnú zodpovednosť výnimočne odložiť uverejnenie dôverných informácií, aby neboli dotknuté jeho oprávnené záujmy, za predpokladu, že týmto opomenutím by sa nezavádzala verejnosť, a za predpokladu, že účastník trhu je schopný zaručiť dôvernosť týchto informácií a na základe týchto informácií neprijme rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s veľkoobchodnými energetickými produktmi. V takejto situácii účastník trhu bezodkladne poskytne uvedené informácie agentúre a príslušnému národnému regulačnému orgánu s ohľadom na článok 8 ods. 5 spolu s odôvodnením odkladu ich uverejnenia.

3.   Zakaždým, keď účastník trhu alebo osoba zamestnaná účastníkom trhu či konajúca v jeho mene uverejní dôverné informácie v súvislosti s veľkoobchodným energetickým produktom v priebehu bežného výkonu svojho zamestnania, povolania alebo plnenia si povinností v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b), uvedený účastník trhu alebo uvedená osoba zabezpečí, aby sa tieto informácie zverejnili súčasne, v plnom rozsahu a účinným spôsobom. V prípade neúmyselného uverejnenia informácií účastník trhu zabezpečí, aby sa tieto informácie uverejnili v plnom rozsahu a účinným spôsobom čo najskôr po neúmyselnom uverejnení. Tento odsek sa neuplatňuje v prípade, že osoba prijímajúca informácie je zaviazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť bez ohľadu na to, či táto povinnosť vychádza zo zákona, z právneho predpisu, zo stanov obchodnej spoločnosti alebo zo zmluvy.

4.   Uverejnenie dôverných informácií, a to aj v súhrnnej podobe, v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo nariadením (ES) č. 715/2009, alebo pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených nariadení predstavuje súčasné a účinné uverejnenie informácií v plnom rozsahu.

5.   Ak bola prevádzkovateľovi prenosovej sústavy udelená výnimka z povinnosti zverejňovať určité údaje v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete udelená výnimka z povinnosti zverejňovať určité údaje v súlade s nariadením (ES) č. 715/2009, uvedený prevádzkovateľ sa tým oslobodzuje aj od povinnosti ustanovenej v odseku 1 tohto článku v súvislosti s uvedenými údajmi.

6.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté povinnosti účastníkov trhu podľa smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES a nariadení (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 vrátane pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených smerníc a nariadení, najmä pokiaľ ide o načasovanie a spôsob uverejnenia informácií.

7.   Odsekmi 1 a 2 nie je dotknuté právo účastníkov trhu odložiť uverejnenie citlivých informácií o ochrane kritickej infraštruktúry v zmysle článku 2 písm. d) smernice Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (13), ak tieto informácie boli označené za citlivé v ich krajine.

Článok 5

Zákaz manipulácie s trhom

Zakazuje sa účasť alebo snaha o účasť na manipulácii s trhom na veľkoobchodných trhoch s energiou.

Článok 6

Technická aktualizácia vymedzenia dôverných informácií a manipulácie s trhom

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty s cieľom:

a)

zjednotiť vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 bodoch 1, 2, 3 a 5 v záujme zabezpečenia súladu s inými príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti finančných služieb a energetiky a

b)

aktualizovať tieto definície výlučne s cieľom zohľadniť budúci vývoj na veľkoobchodných trhoch s energiou.

2.   Delegované akty uvedené v odseku 1 zohľadňujú prinajmenšom:

a)

špecifické fungovanie veľkoobchodných trhov s energiou vrátane osobitných rysov trhov s elektrinou a zemným plynom a vzájomné pôsobenie medzi komoditnými trhmi a trhmi s derivátmi;

b)

možnosť cezhraničnej manipulácie, manipulácie medzi trhmi s elektrinou a zemným plynom a manipulácie medzi komoditnými trhmi a trhmi s derivátmi;

c)

možný dosah skutočnej alebo plánovanej výroby, spotreby a využívania prenosu/prepravy alebo využívania skladovacej kapacity na ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou a

d)

sieťové predpisy a rámcové pokyny prijaté v súlade s nariadeniami (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

Článok 7

Monitorovanie trhu

1.   Agentúra monitoruje obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi s cieľom odhaliť obchodovanie založené na dôverných informáciách a manipulácii s trhom a zamedziť mu. Zbiera údaje pre hodnotenie a monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou podľa ustanovení článku 8.

2.   Národné regulačné orgány spolupracujú na regionálnej úrovni a s agentúrou pri monitorovaní veľkoobchodných trhov s energiou podľa odseku 1. Národné regulačné orgány majú na tento účel prístup k príslušným informáciám uchovávaným agentúrou, ktoré zhromaždila v súlade s odsekom 1 tohto článku, a to s výhradou článku 10 ods. 2. Národné regulačné orgány môžu takisto monitorovať obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty môžu stanoviť, že ich národný orgán na ochranu hospodárskej súťaže alebo orgán pre monitorovanie trhu zriadený v rámci tohto orgánu vykonáva monitorovanie trhu s národným regulačným orgánom. Pri vykonávaní tohto monitorovania trhu má národný orgán na ochranu hospodárskej súťaže alebo orgán pre monitorovanie trhu rovnaké práva a povinnosti ako národný regulačný orgán podľa prvého pododseku tohto odseku, druhej vety druhého pododseku odseku 3 tohto článku, článku 4 ods. 2 druhej vety, článku 8 ods. 5 prvej vety a článku 16.

3.   Agentúra najmenej raz ročne predloží Komisii správu o svojej činnosti podľa tohto nariadenia a túto správu zverejní. V týchto správach agentúra posúdi fungovanie a transparentnosť jednotlivých kategórií trhov a spôsobov obchodovania a môže Komisii predložiť odporúčania, pokiaľ ide o trhové pravidlá, normy a postupy, ktoré by mohli zlepšiť integritu trhu a fungovanie vnútorného trhu. Takisto môže vyhodnotiť, či by minimálne požiadavky pre organizované trhy mohli prispieť k väčšej transparentnosti trhu. Tieto správy môžu byť spojené so správou uvedenou v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 713/2009.

Agentúra môže dávať Komisii odporúčania, pokiaľ ide o záznamy transakcií, vrátane pokynov na obchodovanie, ktoré považuje za nevyhnutné pre efektívne a účinné monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou. Pred poskytnutím týchto odporúčaní agentúra uskutoční konzultácie so zainteresovanými stranami, najmä s národnými regulačnými orgánmi, príslušnými finančnými orgánmi v členských štátoch, národnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a ESMA.

Všetky odporúčania by sa mali sprístupniť Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a verejnosti.

Článok 8

Zber údajov

1.   Účastníci trhu alebo v ich mene osoba či orgán uvedený v odseku 4 písm. b) až f) poskytujú agentúre záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie. Oznamované informácie zahŕňajú presné označenie kúpených a predaných veľkoobchodných energetických produktov, dohodnutú cenu a množstvo, presný dátum a čas uskutočnenia transakcie, strany zúčastnené na tejto transakcii a príjemcov transakcie a všetky ďalšie relevantné informácie. Hoci celkovú zodpovednosť nesú účastníci trhu, v prípade získania požadovanej informácie od osoby alebo orgánu uvedeného v odseku 4 písm. b) až f) sa oznamovacia povinnosť príslušného účastníka trhu považuje za splnenú.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

vypracuje zoznam zmlúv a derivátov vrátane pokynov na obchodovanie, ktoré sa oznamujú v súlade s odsekom 1, a v prípade potreby primeraných prahových hodnôt de minimis na oznamovanie transakcií;

b)

prijme jednotné pravidlá oznamovania informácií, ktoré sa poskytujú v súlade s odsekom 1;

c)

ustanoví termín a formu oznamovania uvedených informácií.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. Zohľadňujú existujúci systém oznamovania.

3.   Na osoby uvedené v odseku 4 písm. a) až d), ktoré oznámili transakcie v súlade so smernicou 2004/39/ES alebo uplatniteľnými právnymi predpismi Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov, sa nevzťahujú povinnosti dvojitého oznamovania, pokiaľ ide o tieto transakcie.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prvého pododseku tohto odseku, sa vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 2 môže organizovaným trhom a systémom párovania obchodov alebo systémov oznamovania obchodov umožniť poskytovať agentúre záznamy o veľkoobchodných energetických transakciách.

4.   Na účely odseku 1 informácie poskytuje:

a)

účastník trhu;

b)

tretia strana konajúca v mene účastníka trhu;

c)

systém oznamovania obchodov;

d)

organizovaný trh, systém párovania obchodov alebo iná osoba, ktorá v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie;

e)

registre obchodných údajov registrované alebo uznané podľa uplatniteľných právnych predpisov Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov alebo

f)

príslušný orgán, ktorý prijal uvedené informácie v súlade s článkom 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES, alebo orgán ESMA, ak uvedené informácie prijal v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov.

5.   Účastníci trhu poskytujú agentúre a národným regulačným orgánom informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos/prepravu elektriny či zemného plynu alebo kapacity a využívania zariadení LNG vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení na účel monitorovania obchodovania na veľkoobchodných trhoch s energiou. Oznamovacie povinnosti účastníkov trhu sa musia v rámci možností obmedzovať na minimum, a to zhromažďovaním požadovaných informácií alebo ich častí z existujúcich zdrojov.

6.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

prijme jednotné pravidlá oznamovania informácií, ktoré sa poskytujú v súlade s odsekom 5, a v prípade potreby aj primerané prahové hodnoty pre takéto oznamovanie;

b)

ustanoví termíny a formu oznamovania týchto informácií.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. Zohľadňujú existujúce oznamovacie povinnosti v zmysle nariadení (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

Článok 9

Registrácia účastníkov trhu

1.   Účastníci trhu uzatvárajúci transakcie, ktoré sa musia agentúre oznámiť v súlade s článkom 8 ods. 1, sa zaregistrujú v národnom regulačnom orgáne v členskom štáte, v ktorom majú svoje sídlo alebo bydlisko, alebo v členskom štáte, v ktorom pôsobia, ak nemajú sídlo ani bydlisko v Únii.

Účastník trhu sa zaregistruje len v jednom národnom regulačnom orgáne. Členské štáty nevyžadujú, aby sa účastník trhu, ktorý je už zaregistrovaný v inom členskom štáte, zaregistroval znova.

Registráciou účastníkov trhu nie je dotknutá povinnosť dodržiavať platné pravidlá obchodovania a vyvažovania.

2.   Najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď Komisia prijala vykonávacie akty uvedené v článku 8 ods. 2, národné regulačné orgány zriadia vnútroštátne registre účastníkov trhu, ktoré priebežne aktualizujú. Register pridelí každému účastníkovi trhu osobitný identifikátor a obsahuje dostatok informácií na identifikáciu účastníka trhu vrátane príslušných informácií o jeho čísle dane z pridanej hodnoty, mieste sídla, osobách zodpovedných za jeho prevádzkové a obchodné rozhodnutia a hlavnom kontrolórovi alebo príjemcovi obchodnej činnosti účastníka trhu.

3.   Národné regulačné orgány odovzdajú informácie zo svojich vnútroštátnych registrov agentúre vo formáte, ktorý určí agentúra. Agentúra stanoví tento formát v spolupráci s uvedenými orgánmi a zverejní ho do 29. júna 2012. Na základe informácií, ktoré poskytnú národné regulačné orgány, agentúra zriadi európsky register účastníkov trhu. Do európskeho registra majú prístup národné regulačné orgány a ďalšie príslušné orgány. Pod podmienkou dodržania/s výhradou ustanovení článku 17 môže agentúra rozhodnúť, že sprístupní verejnosti európsky register alebo jeho časti za predpokladu, že sa nezverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých účastníkoch trhu.

4.   Účastníci trhu uvedení v odseku 1 tohto článku predložia národnému regulačnému orgánu registračný formulár ešte pred uzavretím transakcie, ktorá sa musí oznámiť agentúre v súlade s článkom 8 ods. 1.

5.   Účastníci trhu uvedení v odseku 1 bezodkladne oznámia národnému regulačnému orgánu každú zmenu v súvislosti s informáciami uvedenými v registračnom formulári.

Článok 10

Delenie sa o informácie medzi agentúrou a inými orgánmi

1.   Agentúra vytvorí mechanizmy delenia sa o informácie, ktoré prijíma v súlade s článkom 7 ods. 1 a článkom 8, s národnými regulačnými orgánmi, príslušnými finančnými orgánmi členských štátov, národnými orgánmi pre hospodársku súťaž, orgánom ESMA a inými príslušnými orgánmi. Pred ustanovením takýchto mechanizmov agentúra uskutoční s uvedenými orgánmi konzultácie.

2.   Agentúra poskytuje prístup k mechanizmom uvedeným v odseku 1 iba orgánom, ktoré vytvorili systémy umožňujúce agentúre plniť požiadavky článku 12 ods. 1.

3.   Registre obchodných údajov registrované alebo uznané podľa uplatniteľných právnych predpisov Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov poskytujú agentúre príslušné informácie týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov a derivátov emisných kvót, ktoré zhromaždili.

ESMA odovzdá agentúre správy o transakciách s veľkoobchodnými energetickými produktmi prijaté podľa článku 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES a uplatniteľných právnych predpisov Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov. Príslušné orgány, ktoré dostávajú správy o transakciách s veľkoobchodnými energetickými produktmi v zmysle článku 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES, odovzdávajú tieto správy agentúre.

Agentúra a orgány zodpovedné za dohľad nad obchodovaním s emisnými kvótami alebo derivátmi súvisiacimi s emisnými kvótami navzájom spolupracujú a vytvárajú vhodné mechanizmy, aby agentúre sprístupnili záznamy transakcií s takýmito kvótami a derivátmi, ak tieto orgány informácie z takýchto transakcií zhromažďujú.

Článok 11

Ochrana údajov

Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (14), ani povinností agentúry pri plnení jej úloh, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (15).

Článok 12

Prevádzková spoľahlivosť

1.   Agentúra zabezpečuje zachovanie dôvernosti, integritu a ochranu informácií prijatých podľa článku 4 ods. 2 a článkov 8 a 10. Agentúra prijme všetky potrebné opatrenia na zamedzenie akémukoľvek zneužitiu informácií uchovávaných v jej systémoch, ako aj na zamedzenie neoprávnenému prístupu k týmto informáciám.

Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov, národné orgány pre hospodársku súťaž, ESMA a ďalšie príslušné orgány zabezpečujú zachovanie dôvernosti, integritu a ochranu informácií, ktoré sú im poskytované podľa článku 4 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 5 alebo článku 10, a prijmú opatrenia na zamedzenie akémukoľvek zneužitiu ta- kýchto informácií.

Agentúra určí zdroje rizík týkajúcich sa prevádzky a minimalizuje ich vytvorením vhodných systémov, kontrolných mechanizmov a postupov.

2.   Za predpokladu, že sa nezverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých účastníkoch trhu ani transakciách či jednotlivých trhoch, a za predpokladu, že ich nemožno nijako odvodiť, môže agentúra pri dodržaní ustanovení článku 17 rozhodnúť, že zverejní časti informácií, ktorými disponuje.

Agentúra poskytne svoje obchodné databázy, ktoré nie sú citlivé z obchodného hľadiska, na vedecké účely pod podmienkou, že sú dodržané požiadavky na dôvernosť.

Informácie sa zverejňujú alebo sprístupňujú v záujme zvýšenia transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou a v prípade, ak sa nepredpokladá, že by došlo k akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže na uvedených trhoch s energiou.

Agentúra poskytuje informácie spravodlivo podľa transparentných pravidiel, ktoré vypracuje a zverejní.

Článok 13

Uplatňovanie zákazov v súvislosti so zneužívaním trhu

1.   Národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa uplatňovali zákazy ustanovené v článkoch 3 a 5 a povinnosť ustanovená v článku 4.

Každý členský štát do 29. júna 2013 zabezpečí, aby jeho národné regulačné orgány mali právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva potrebné na vykonávanie tejto úlohy. Tieto právomoci sa vykonávajú primeraným spôsobom.

Tieto právomoci sa môžu vykonávať:

a)

priamo;

b)

v súčinnosti s ostatnými orgánmi alebo

c)

podaním návrhu príslušným súdnym orgánom.

V prípade potreby môžu národné regulačné orgány uplatňovať svoje vyšetrovacie právomoci v spolupráci s organizovanými trhmi, systémami párovania obchodov alebo inými osobami, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4 písm. d).

2.   Právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva uvedené v odseku 1 sú obmedzené na účely vyšetrovania. Uplatňujú sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zahŕňajú právo:

a)

prístupu ku každému dokumentu v akejkoľvek podobe a právo získať jeho kópiu;

b)

žiadať informácie od akejkoľvek relevantnej osoby vrátane osôb, ktoré sa postupne zúčastňujú na odovzdávaní pokynov alebo vykonávajú príslušné operácie, ako aj ich nadriadených, a ak je to potrebné, právo predvolať a vypočuť takúto osobu alebo osobu jej nadriadenú;

c)

vykonávať kontrolu na mieste;

d)

požadovať existujúce telefonické záznamy a existujúce záznamy prenosu údajov;

e)

požadovať zastavenie každej činnosti, ktorá je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia alebo delegovanými aktmi, alebo vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe;

f)

požiadať súd o zmrazenie alebo obstavenie aktív;

g)

žiadať súd alebo akýkoľvek príslušný orgán, aby nariadil dočasný zákaz výkonu pracovnej činnosti.

Článok 14

Právo odvolať sa

Členské štáty zabezpečia vhodné mechanizmy na vnútroštátnej úrovni, v rámci ktorých má strana dotknutá rozhodnutím regulačného orgánu právo odvolať sa na orgán nezávislý vo vzťahu k zúčastneným stranám a ku každej vláde.

Článok 15

Povinnosti osôb, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie

Každá osoba, ktorá v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi a ktorá má dôvodné podozrenie, že určitá transakcia by mohla porušiť články 3 alebo 5, to musí bezodkladne oznámiť národnému regulačnému orgánu.

Osoby, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi, musia ustanoviť a zachovávať účinné opatrenia a postupy na zisťovanie porušení článku 3 alebo 5.

Článok 16

Spolupráca na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni

1.   Agentúra má za cieľ zabezpečiť, aby národné regulačné orgány koordinovaným a jednotným spôsobom plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia.

Agentúra v prípade potreby zverejní nezáväzné usmernenia na uplatňovanie pojmov vymedzených v článku 2.

Národné regulačné orgány spolupracujú s agentúrou a navzájom, a to i na regionálnej úrovni, s cieľom plniť svoje povinnosti v súlade s týmto nariadením.

Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány a národný orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môžu stanoviť vhodné formy spolupráce s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne vyšetrovanie a presadzovanie práva a prispieť k zosúladenému a jednotnému prístupu k vyšetrovaniu, súdnym konaniam a presadzovaniu tohto nariadenia a príslušného finančného práva a práva hospodárskej súťaže.

2.   Národné regulačné orgány čo najpresnejšie a bezodkladne informujú agentúru v prípade, ak majú dôvodné podozrenie, že sa buď v tomto členskom štáte, alebo v inom členskom štáte vykonávajú alebo sa vykonávali činnosti, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

Ak má národný regulačný orgán podozrenie, že činnosti, ktoré ovplyvňujú veľkoobchodné trhy s energiou alebo ceny veľkoobchodných energetických produktov v tomto členskom štáte, sa vykonávajú v inom členskom štáte, môže agentúru požiadať, aby prijala opatrenie v súlade s odsekom 4 tohto článku, a v prípade, že činnosti majú vplyv na finančné nástroje v zmysle článku 9 smernice 2003/6/ES, v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   S cieľom zaistiť koordinovaný a jednotný prístup k zneužívaniu trhov na veľkoobchodných trhoch s energiou:

a)

národné regulačné orgány informujú príslušný finančný orgán svojho členského štátu a agentúru, ak majú dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré predstavujú zneužívanie trhu v zmysle smernice 2003/6/ES a ktoré ovplyvňujú finančné nástroje v zmysle článku 9 uvedenej smernice; na tieto účely môžu národné regulačné orgány stanoviť náležité formy spolupráce s príslušným finančným orgánom vo svojom členskom štáte;

b)

agentúra informuje ESMA a príslušný finančný orgán, ak má dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré predstavujú zneužívanie trhu v zmysle smernice 2003/6/ES a ktoré ovplyvňujú finančné nástroje v zmysle článku 9 uvedenej smernice;

c)

príslušný finančný orgán členského štátu informuje ESMA a agentúru, ak má dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou v inom členskom štáte sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré porušujú články 3 a 5;

d)

národné regulačné orgány informujú národný orgán na ochranu hospodárskej súťaže vo svojom členskom štáte, Komisiu a agentúru, ak majú dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré by mohli predstavovať porušenie práva hospodárskej súťaže.

4.   Ak má agentúra okrem iného na základe prvotných posudkov alebo analýzy podozrenie, že došlo k porušeniu tohto nariadenia, na účely plnenia svojich úloh podľa odseku 1 má právomoc:

a)

požiadať jeden alebo viac národných regulačných orgánov o poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa domnelého porušenia;

b)

požiadať jeden alebo viac národných regulačných orgánov o začatie vyšetrovania vo veci domnelého porušenia a o prijatie opatrení na nápravu každého zisteného porušenia. Za každé rozhodnutie, pokiaľ ide o vhodné opatrenia, ktoré majú byť prijaté na nápravu akéhokoľvek zisteného porušenia, je zodpovedný príslušný národný regulačný orgán;

c)

v prípade, že sa domnieva, že možné porušenie má alebo malo cezhraničný dosah, ustanoviť a koordinovať vyšetrovaciu skupinu zloženú zo zástupcov príslušných národných regulačných orgánov s cieľom vyšetriť, či a v ktorom členskom štáte došlo k porušeniu tohto nariadenia. V prípade potreby môže agentúra požiadať o účasť vo vyšetrovacej skupine aj zástupcov príslušného finančného orgánu alebo iného príslušného orgánu jedného alebo viacerých členských štátov.

5.   Národný regulačný orgán, ktorý dostane žiadosť o informácie podľa odseku 4 písm. a) alebo žiadosť o začatie vyšetrovania domnelého porušenia podľa odseku 4 písm. b), urobí ihneď potrebné opatrenia, aby vyhovel tejto žiadosti. Ak uvedený národný regulačný orgán nie je schopný ihneď poskytnúť žiadané informácie, bezodkladne oznámi agentúre dôvody.

Odchylne od prvého pododseku môže národný regulačný orgán odmietnuť konať vo veci žiadosti, ak:

a)

by konanie mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu alebo bezpečnosť dotknutého členského štátu;

b)

v súvislosti s tými istými činmi a proti tým istým osobám už bolo začaté súdne konanie pred orgánmi dotknutého členského štátu alebo

c)

v danom členskom štáte už bol vynesený právoplatný rozsudok v súvislosti s týmito osobami za tie isté činy.

V každom takom prípade národný regulačný orgán informuje o tomto konaní alebo rozsudku agentúru a poskytne jej čo najpodrobnejšie informácie.

Národné regulačné orgány sa zúčastňujú na práci vyšetrovacej skupiny zvolanej v súlade s odsekom 4 písm. c) a poskytujú všetku potrebnú podporu. Činnosť vyšetrovacej skupiny koordinuje agentúra.

6.   Posledná veta článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009 sa nevzťahuje na agentúru počas výkonu jej úloh na základe tohto nariadenia.

Článok 17

Služobné tajomstvo

1.   Na každú dôvernú informáciu prijatú, vymenenú alebo zaslanú podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky zachovávania služobného tajomstva uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na:

a)

osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre agentúru;

b)

audítorov a odborníkov poverených agentúrou;

c)

osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre národné regulačné orgány alebo iné relevantné orgány;

d)

audítorov a odborníkov poverených národnými regulačnými orgánmi alebo inými relevantnými orgánmi, ktorí prijímajú dôverné informácie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.   Dôverné informácie, ktoré osoby uvedené v odseku 2 získali pri plnení svojich povinností, sa nesmú poskytovať žiadnej inej osobe ani orgánu okrem informácií v celkovej alebo súhrnnej podobe, tak aby jednotlivý účastník trhu alebo trh nemohol byť identifikovaný, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, iné ustanovenia tohto nariadenia alebo iné príslušné právne predpisy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, môže agentúra, národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov, ESMA, subjekty alebo osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa tohto nariadenia, používať tieto informácie len pri plnení svojich povinností a úloh. Iné orgány, subjekty alebo osoby môžu tieto informácie používať na účely, na ktoré im boli poskytnuté, alebo v súvislosti so správnym alebo súdnym konaním týkajúcim sa výslovne plnenia týchto úloh. Orgán, ktorý prijíma tieto informácie, ich môže použiť aj na iné účely, pokiaľ agentúra, národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov, ESMA, subjekty alebo osoby, ktoré oznamujú informácie, poskytnú súhlas.

5.   Tento článok nebráni príslušným orgánom v členskom štáte, aby si v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vymieňali alebo odovzdávali dôverné informácie za predpokladu, že ich nedostali od orgánu iného členského štátu alebo agentúry podľa tohto nariadenia.

Článok 18

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, odrádzajúce a primerané, musia zohľadňovať povahu, trvanie a závažnosť porušenia, škodu, ktorá vznikla spotrebiteľom, a potenciálne zisky z obchodovania na základe dôverných informácií a manipulácie s trhom.

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 29. júna 2013 a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Členské štáty zabezpečia, aby národný regulačný orgán mohol verejne zverejniť opatrenia alebo sankcie uložené za porušenie tohto nariadenia, ak takéto zverejnenie nezapríčiní zúčastneným stranám neprimeranú škodu.

Článok 19

Medzinárodné vzťahy

Ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie vrátane Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, agentúra môže rozvíjať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s dozornými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi z tretích krajín, najmä s tými, ktoré majú dosah na veľkoobchodný trh Únie s energiou, s cieľom presadiť harmonizáciu regulačného rámca. Tieto opatrenia nevytvárajú právne záväzky, pokiaľ ide o Úniu a jej členské štáty, ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody s týmito dozornými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín.

Článok 20

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 28. decembra 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 21

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8 ods. 1, článok 8 ods. 3 prvý pododsek a článok 8 ods. 4 a 5 sa uplatňujú šesť mesiacov odo dňa, keď Komisia prijme príslušné vykonávacie akty uvedené v článku 8 ods. 2 a 6.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. októbra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 108.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. októbra 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(5)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(10)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.

(11)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94.

(12)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.

(14)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(15)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia je toho názoru, že prahové hodnoty na oznamovanie transakcií v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) a informácií v zmysle článku 8 ods. 6 písm. a) nemožno stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov.

V prípade potreby Komisia na stanovenie takýchto prahových hodnôt predloží legislatívny návrh.


VYHLÁSENIE RADY

Pokiaľ ide o opatrenia predpokladané v článku 8, zákonodarca EÚ preniesol na Komisiu vykonávacie právomoci v súlade s článkom 291 ZFEÚ. Pre Komisiu je to právne záväzné aj napriek vyhláseniu, ktoré vydala v súvislosti s článkom 8 ods. 2 písm. a) a článkom 8 ods. 6 písm. a).


Top