EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1188

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1188/2011 z  15. novembra 2011 , ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v podoblasti IV, vo vodách EÚ v divízii IIa a v tej časti IIIa, ktorá nie je súčasťou Skagerraku ani Kattegatu, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

OJ L 302, 19.11.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1188/oj

19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1188/2011

z 15. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v podoblasti IV, vo vodách EÚ v divízii IIa a v tej časti IIIa, ktorá nie je súčasťou Skagerraku ani Kattegatu, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

74/T&Q

Členský štát

Švédsko

Zásoba

COD/2A3AX4

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

IV; vody EÚ v divízii IIa; tá časť IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

Dátum

31.10.2011


Top