Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1152

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1152/2011 zo 14. júla 2011 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov Text s významom pre EHP

OJ L 296, 15.11.2011, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 230 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018; Zrušil 32018R0772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/1152/oj

15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1152/2011

zo 14. júla 2011,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 stanovuje veterinárne požiadavky uplatniteľné na premiestňovanie spoločenských zvierat na iné ako komerčné účely. Stanovujú sa ním predovšetkým predpisy platné pre premiestňovanie psov, mačiek a fretiek do členských štátov na iné ako komerčné účely a preventívne zdravotné opatrenia, ktoré sa v prípade potreby majú prijať vo forme delegovaných aktov na zabezpečenie kontroly nákaz iných ako besnota, v prípade ktorých je pravdepodobné ich šírenie z dôvodu premiestňovania uvedených zvierat. Uvedené opatrenia musia byť vedecky podložené a primerané riziku šírenia uvedených nákaz v dôsledku takéhoto premiestňovania.

(2)

Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 998/2003 stanovuje, že spoločenské zvieratá má sprevádzať pas vydaný veterinárnym lekárom schváleným príslušným orgánom, v ktorom sa osvedčuje, že v prípade potreby boli na dotknutom zvierati vykonané preventívne zdravotné opatrenia týkajúce sa nákaz iných ako besnota.

(3)

Alveolárna echinokokóza je parazitická nákaza zapríčiňovaná pásomnicou Echinococcus multilocularis. V prípade prepuknutia nákazy typický cyklus prenosu parazita v Európe prebieha vo voľnej prírode a zahŕňa voľne žijúce mäsožravce ako konečných hostiteľov a viaceré druhy cicavcov, predovšetkým malých hlodavcov, ako dočasných hostiteľov, ktorí sa nakazia požitím vajíčok šírených výkalmi konečných hostiteľov do životného prostredia.

(4)

Hoci z pohľadu pretrvávania životného cyklu parazita v endemickom prostredí to má len sekundárny význam, požitím infikovaných hlodavcov sa môžu zamoriť psy. Ako potenciálni koneční hostitelia a vzhľadom na blízky kontakt s človekom môžu byť zdrojom infekcie pre človeka, ako aj zdrojom kontaminácie životného prostredia vrátane oblastí bez výskytu parazita za prirodzenými bariérami. Prípad fretiek ako konečných hostiteľov nebol doteraz hlásený a podľa súčasných poznatkov je príspevok mačiek k cyklu prenosu nepravdepodobný.

(5)

V prípade postihnutia človeka ako neobvyklého dočasného hostiteľa larvárnymi formami pásomnice je po dlhej inkubačnej dobe možné pozorovať závažné klinické a patologické príznaky nákazy a v prípade neliečených alebo nesprávne liečených pacientov môže mortalita presahovať 90 %. Zvyšujúca sa prevalencia nákazy vo voľnej prírode a paralelne aj u ľudí v určitých častiach Európy je príčinou vážneho znepokojenia orgánov verejného zdravia v mnohých členských štátoch.

(6)

Zatiaľ čo sa infekcia Echinococcus multilocularis objavuje u zvierat na severnej pologuli vrátane centrálnych a severných častí Európy, Ázie a Severnej Ameriky, ešte nikdy nebola zaznamenaná u domácich ani voľne žijúcich konečných hostiteľov v určitých oblastiach Európskej únie, a to ani napriek nepretržitému dohľadu vykonávanému vo voľnej prírode a neobmedzenému prístupu psov.

(7)

Cezhraničný pohyb infikovaných voľne žijúcich zvierat identifikoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom vedeckom stanovisku k Posúdeniu rizika zavlečenia echinokokózy do Spojeného kráľovstva, Írska, Švédska, na Maltu a do Fínska v dôsledku zanedbávania vnútroštátnych predpisov (2) ako hlavnú potenciálnu trasu invázie parazita Echinococcus multilocularis, predovšetkým v oblastiach s neexistujúcimi účinnými fyzickými bariérami, akými sú otvorené moria. Psy majú podľa EFSA z epidemiologického hľadiska len malý význam, pokiaľ ide o životný cyklus parazita v endemickom prostredí.

(8)

EFSA však považuje riziko vytvorenia cyklu prenosu parazita Echinococcus multilocularis v prípade vhodných voľne žijúcich dočasných a konečných hostiteľov v oblastiach bez predchádzajúceho výskytu parazita za väčšie ako len zanedbateľné v prípade, že je parazit zavlečený prostredníctvom premiestňovania infikovaných psov šíriacich vajíčka pásomnice.

(9)

Podľa EFSA by sa mohlo riziko zavlečenia parazita Echinococcus multilocularis do oblastí bez predchádzajúceho výskytu parazita zmierniť, keď budú psy z endemických oblastí ošetrované. S cieľom zabrániť opakovanej infekcii by sa takéto ošetrenie malo vykonať čo najskôr pred vstupom do oblastí bez výskytu uvedeného parazita. Je však nevyhnutné dodržať minimálnu dobu po ošetrení v trvaní 24 hodín, aby sa zabránilo šíreniu reziduálnych množstiev infekčných vajíčok do životného prostredia oblasti bez výskytu parazita.

(10)

S cieľom zabezpečiť účinnosť liekov, pokiaľ ide o kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov, pre príslušné lieky by malo byť vydané povolenie na uvedenie na trh buď v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (3), alebo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (4), alebo by mali byť tieto lieky schválené príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu zvieraťa.

(11)

V článku 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa stanovuje, že Fínsko, Írsko, Malta, Švédsko a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o echinokokózu, môžu podmieniť vstup spoločenských zvierat na svoje územie dodržaním osobitných pravidiel uplatniteľných ku dňu nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. Keďže sa článok 16 uvedeného nariadenia uplatňuje iba do 31. decembra 2011, je potrebné prijať opatrenia pred uvedeným dátumom s cieľom zabezpečiť kontinuálnu ochranu členských štátov uvedených v danom článku, ktoré vyhlasujú, že sú naďalej bez výskytu príslušného parazita vďaka uplatňovaniu vnútroštátnych predpisov.

(12)

Zo skúseností vyplynulo, že dodržaťčasový rámec na premiestnenie v rozmedzí 24 až 48 hodín po ošetrení, ktorý je požadovaný v zmysle vnútroštátnych predpisov niektorých členských štátov v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 998/2003, môže byť pre majiteľov spoločenských zvierat veľmi ťažké alebo dokonca nerealizovateľné, najmä ak sa má ošetrenie vykonať počas víkendov a štátnych sviatkov alebo ak je odjazd po ošetrení posunutý z dôvodov, ktoré majiteľ nemôže ovplyvniť.

(13)

Vychádzajúc zo skúsenosti niektorých členských štátov, ktoré vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 povoľujú dlhší časový rámec na premiestnenie po ošetrení, a zostali bez výskytu parazita, by opodstatnené predĺženie časového rámca na premiestnenie v rozmedzí 24 až 120 hodín po ošetrení nemalo výrazným spôsobom zvýšiť riziko opakovanej infekcie ošetrených psov z endemických oblastí parazitom Echinococcus multilocularis.

(14)

Preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcií Echinococcus multilocularis u psov by mali preto spočívať v zdokumentovanom podaní účinného schváleného lieku veterinárnym lekárom, čím sa zaručí správne načasované odstránenie črevných foriem parazita Echinococcus multilocularis.

(15)

Ošetrenie by sa malo zdokumentovať v príslušnej časti pasu stanoveného rozhodnutím Komisie 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri Spoločenstva (5) alebo v zdravotnom osvedčení stanovenom rozhodnutím Komisie 2004/824/ES z 1. decembra 2004 o zavedení vzorového veterinárneho osvedčenia pre psov, mačky a fretky pri ich nekomerčnom premiestňovaní z tretích krajín do krajín Spoločenstva (6).

(16)

Prihliadnuc na skutočnosť, že preventívne zdravotné opatrenia sú zaťažujúce, mali by sa uplatňovať primerane k riziku šírenia infekcie Echinococcus multilocularis prostredníctvom premiestňovania spoločenských psov na iné ako komerčné účely. Je preto vhodné zmierniť takéto riziká uplatňovaním preventívnych zdravotných opatrení stanovených v tomto nariadení v prípade nekomerčného premiestňovania psov vstupujúcich na územie členských štátov alebo ich častí, v ktorých nebol výskyt príslušnej infekcie zaznamenaný, konkrétne členských štátov uvedených v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

(17)

Okrem toho by sa v presne vymedzenom časovom období mali takisto uplatňovať preventívne zdravotné opatrenia na zamedzenie opakovaného zavlečenia parazita Echinococcus multilocularis do členských štátov alebo ich častí, ktoré vykazujú nízky výskyt uvedeného parazita a ktoré vykonávajú povinný program jeho eradikácie u voľne žijúcich konečných hostiteľov, konkrétne ide o členské štáty, ktoré sú uvedené v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

(18)

V smernici Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (7), sa stanovujú okrem iných aj zdravotné predpisy pre obchodovanie so psami a ich dovoz z tretích krajín. Zdravotné požiadavky v článkoch 10 a 16 uvedenej smernice sa vzťahujú na nariadenie (ES) č. 998/2003. Je preto v záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie vhodné, aby sa navrhli programy eradikácie infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľov a aby sa predložili Komisii, pričom pozornosť by sa mala venovať predovšetkým prvkom uvedeným v článku 14 ods. 1 smernice 92/65/EHS.

(19)

Keďže premiestňovanie psov z oblasti bez výskytu parazita Echinococcus multilocularis predstavuje zanedbateľné riziko šírenia nákazy, preventívne zdravotné opatrenia by nemali byť vyžadované v prípade psov pochádzajúcich z členských štátov alebo ich častí, ktoré sú uvedené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

(20)

Švédsko nahlasuje prípady infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich zvierat od januára 2011, zatiaľ čo Írsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo predložili Komisii výsledky ich dohľadu nad parazitom Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľov, ktoré potvrdzujú ich tvrdenie o absencii parazita v ich príslušných ekosystémoch.

(21)

Malta predložila dôkazy, že na ostrove sa nenachádzajú vhodné voľne žijúce konečné hostiteľské zvieratá, že parazit Echinococcus multilocularis nebol nikdy zaznamenaný u tamojších domácich konečných hostiteľov a že životné prostredie nepodporuje významnú populáciu potenciálnych dočasných hostiteľských zvierat.

(22)

Z informácií predložených Írskom, Maltou, Fínskom a Spojeným kráľovstvom je zrejmé, že uvedené členské štáty spĺňajú jednu z podmienok na to, aby boli uvedené v zozname v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o celé ich územie. Preto by mali mať povolené uplatňovať preventívne zdravotné opatrenia stanovené v tomto nariadení od 1. januára 2012, kedy uplynie platnosť prechodného opatrenia stanoveného v článku 16 nariadenia (ES) č. 998/2003.

(23)

Podľa stanoviska EFSA z roku 2006 nedochádza k šíreniu infekčných vajíčok parazita Echinococcus multilocularis skôr ako 28 dní po požití infikovaného dočasného hostiteľa. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť podmienky udeľovania výnimiek v prípade psov, ktorí sa na území členských štátov alebo ich častí uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu nachádzajú menej ako 28 dní od uplatnenia preventívnych zdravotných opatrení, keďže takéto psy nepredstavujú riziko zavlečenia uvedeného parazita,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov určených na nekomerčné premiestnenie na územia členských štátov alebo ich častí, ktoré sa určujú na základe:

a)

neprítomnosti parazita Echinococcus multilocularis u konečných hostiteľských zvierat alebo

b)

implementácie programu eradikácie parazita Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat v rámci vymedzeného času.

Článok 2

Uplatňovanie preventívnych zdravotných opatrení v závislosti od zemepisnej polohy

1.   Členské štáty uvedené v prílohe I uplatňujú preventívne zdravotné opatrenia stanovené v článku 7 (ďalej len „preventívne zdravotné opatrenia“) v prípade psov určených na nekomerčné premiestňovanie na územie uvedených členských štátov alebo ich častí uvedených v danej prílohe.

2.   Členské štáty uvedené v časti A prílohy I neuplatňujú preventívne zdravotné opatrenia v prípade psov určených na nekomerčné premiestňovanie priamo z iného členského štátu alebo jeho časti, ktorý je uvedený v danej časti.

3.   Členské štáty uvedené v časti B prílohy I neuplatňujú preventívne zdravotné opatrenia v prípade psov určených na nekomerčné premiestňovanie priamo z iného členského štátu alebo jeho časti, ktorý je uvedený v časti A.

Článok 3

Podmienky na uvedenie členských štátov alebo ich častí v časti A prílohy I

Členské štáty sa uvedú v časti A prílohy I, či už ako celok, alebo ako časti územia, ak predložili Komisii žiadosť, v ktorej zdokumentujú dodržanie aspoň jednej z týchto podmienok:

a)

vyhlásili v súlade s postupom odporúčaným v odseku 3 článku 1.4.6 kapitoly 1.4 Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), vydanie z roku 2010, zväzok 1, celé svoje územie alebo jeho časť za územie bez výskytu infekcie Echinococcus multilocularis u konečných hostiteľských zvierat a majú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovenú povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

b)

počas pätnástich rokov pred dátumom uvedenej žiadosti a bez toho, aby uplatňovali program dohľadu zameraný na príslušný patogén, nezaznamenali žiaden výskyt infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat a počas desiatich rokov pred dátumom uvedenej žiadosti boli splnené tieto podmienky:

i)

existovala zákonná povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

ii)

bol zavedený systém včasného zistenia infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

iii)

boli zavedené vhodné opatrenia na zamedzenie zavlečenia parazita Echinococcus multilocularis prostredníctvom domácich konečných hostiteľských zvierat;

iv)

infekcia parazitom Echinococcus multilocularis sa podľa dostupných informácií nevyskytovala u voľne žijúcich hostiteľských zvierat na ich území;

c)

implementovali počas troch dvanásťmesačných období pred dátumom uvedenej žiadosti program dohľadu zameraný na príslušný patogén, ktorý je v súlade s požiadavkami prílohy II a v rámci ktorého sa nezaznamenal žiaden výskyt infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat, pričom na základe vnútroštátnych právnych predpisov existuje povinnosť nahlasovať akýkoľvek takýto výskyt.

Článok 4

Podmienky na uvedenie členských štátov alebo ich častí v časti B prílohy I

Členské štáty sa v časti B prílohy I uvádzajú najviac na päť dvanásťmesačných období dohľadu v prípade, že predložili Komisii žiadosť, v ktorej zdokumentovali, že:

a)

na celom ich území alebo na jeho časti, ktoré sa majú uviesť v danej časti, bol implementovaný povinný program eradikácie infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich hostiteľských zvierat v súlade so zarážkami článku 14 ods. 1 smernice 92/65/EHS;

b)

majú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovenú povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat.

Článok 5

Povinnosti členských štátov uvedených v prílohe I

1.   Členské štáty uvedené v prílohe I majú:

a)

vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovenú povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

b)

zavedený systém včasného zistenia infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat.

2.   Členské štáty uvedené v prílohe I implementujú program dohľadu zameraný na príslušný patogén, ktorý je navrhnutý a vykonávaný v súlade s prílohou II.

3.   Členské štáty uvedené v prílohe I bezodkladne oznamujú Komisii a ostatným členským štátom zistenie infekcie Echinococcus multilocularis vo vzorkách odobratých od voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat:

a)

počas predchádzajúceho dvanásťmesačného obdobia dohľadu v prípade členských štátov alebo ich častí uvedených v časti A prílohy I alebo

b)

po prvom 24–mesačnom období po začatí povinného programu stanoveného v článku 4 zameraného na eradikáciu infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat v členských štátoch alebo ich častiach uvedených v časti B prílohy I.

4.   Členské štáty uvedené v prílohe I nahlasujú Komisii výsledky programu dohľadu zameraného na príslušný patogén, uvedeného v odseku 2 do 31. mája po ukončení každého dvanásťmesačného obdobia dohľadu.

Článok 6

Podmienky vylúčenia členských štátov alebo ich častí zo zoznamu uvedeného v prílohe I

Komisia vypustí členské štáty alebo ich časti z príslušného zoznamu stanoveného v prílohe I v prípade, že:

a)

podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 už nie sú dodržané alebo

b)

sa počas období dohľadu uvedených v článku 5 ods. 3 zistil výskyt akejkoľvek infekcie Echinococcus multilocularis u konečných hostiteľských zvierat, alebo

c)

Komisii nebola doručená správa uvedená v článku 5 ods. 4 v určenom termíne stanovenom v článku 5 ods. 4, alebo

d)

eradikačný program stanovený v článku 4 bol ukončený.

Článok 7

Preventívne zdravotné opatrenia

1.   Psy určené na nekomerčné premiestňovanie do členských štátov alebo ich častí uvedených v prílohe I sa ošetria proti dospelým i nedospelým črevným formám parazita Echinococcus multilocularis v časovom rozmedzí maximálne 120 hodín a minimálne 24 hodín pred ich plánovaným vstupom do takéhoto členského štátu alebo jeho časti.

2.   Ošetrenie stanovené v odseku 1 vykonáva veterinárny lekár a spočíva v podaní lieku:

a)

obsahujúceho primeranú dávku:

i)

prazikvantelu alebo

ii)

farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis;

b)

pre ktorý bolo vydané:

i)

povolenie na uvedenie na trh v súlade s článkom 5 smernice 2001/82/ES alebo článkom 3 nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo

ii)

povolenie alebo licencia zo strany príslušného orgánu tretej krajiny pôvodu psa určeného na nekomerčné premiestňovanie.

3.   O ošetrení stanovenom v odseku 1 vydá osvedčenie:

a)

v prípade nekomerčného premiestňovania psov v rámci Únie veterinárny lekár, ktorý ošetrenie vykonal, zápisom do príslušnej časti pasu zavedeného rozhodnutím 2003/803/ES alebo

b)

v prípade nekomerčného premiestňovania psov z tretích krajín úradný veterinárny lekár, zápisom do príslušnej časti veterinárneho osvedčenia zavedeného rozhodnutím 2004/824/ES.

Článok 8

Výnimka z uplatňovania preventívnych zdravotných opatrení

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 sa nekomerčné premiestňovanie do členských štátov alebo ich častí uvedených v prílohe I povoľuje pre psy, ktoré boli podrobené preventívnym zdravotným opatreniam stanoveným v:

a)

článku 7 ods. 2 a článku 7 ods. 3 písm. a) aspoň dvakrát v intervale najviac 28 dní a ošetrenie sa potom opakovalo v pravidelných intervaloch nie dlhších ako 28 dní;

b)

článku 7 ods. 2 a 3 najmenej 24 hodín pred vstupom a najviac 28 dní pred dátumom ukončenia presunu, pričom uvedené psy musia prejsť miestom vstupu cestovateľa uvedeným daným členským štátom v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 998/2003.

2.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa vzťahuje len na premiestňovanie psov vstupujúcich do členských štátov alebo ich častí, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I, ktoré:

a)

oznámili Komisii podmienky kontroly takéhoto premiestňovania a

b)

tieto podmienky verejne sprístupnili.

Článok 9

Preskúmanie

Komisia:

a)

preskúma toto nariadenie najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti vzhľadom na vedecký vývoj týkajúci sa infekcie Echinococcus multilocularis u zvierat;

b)

predloží výsledky svojho preskúmania Európskemu parlamentu a Rade.

V preskúmaní bude preskúmaná predovšetkým proporcionalita a vedecké opodstatnenie príslušných preventívnych zdravotných opatrení.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2006) 441, 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  Ú. v. EÚ L 311, 28.11.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 358, 3.12.2004, s. 12.

(7)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zoznam členských štátov alebo ich častí, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 3

Kód ISO

Členský štát

Časť územia

FI

FÍNSKO

celé územie

GB

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

celé územie

IE

ÍRSKO

celé územie

MT

MALTA

celé územie


ČASŤ B

Zoznam členských štátov alebo ich častí, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 4

Kód ISO

Členský štát

Časť územia

 

 

 


PRÍLOHA II

Požiadavky týkajúce sa programu dohľadu zameraného na príslušný patogén podľa článku 3 písm. c)

1.

Program dohľadu zameraný na príslušný patogén je navrhnutý tak, aby na epidemiologicky relevantnú zemepisnú jednotku v členskom štáte alebo jeho časti bolo možné zistiť výskyt najviac 1 % pri spoľahlivosti najmenej 95 %.

2.

Program dohľadu zameraný na príslušný parazit využíva vhodný odber vzoriek, či už založený na miere rizika alebo reprezentatívny, ktorým sa zabezpečí zistenie parazita Echinococcus multilocularis v prípade, že je prítomný v ktorejkoľvek časti členského štátu v predpokladanej prevalencii špecifikovanej v bode 1.

3.

Program dohľadu zameraný na príslušný parazit spočíva v kontinuálnom odbere vzoriek od voľne žijúcich konečných hostiteľov počas dvanásťmesačného obdobia dohľadu, alebo v prípade, že existuje dôkaz neprítomnosti voľne žijúcich konečných hostiteľov v členskom štáte alebo jeho časti, od domácich konečných hostiteľov, na účely analýzy vyšetrením:

a)

črevného obsahu na zistenie parazita Echinococcus multilocularis metódou SCT (sedimentation and counting technique – metóda sedimentácie a následného stanovenia počtu) alebo inou metódou s porovnateľnou citlivosťou a špecifickosťou alebo

b)

výkalov na zistenie druhovošpecifickej deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) z tkaniva alebo vajíčok parazita Echinococcus multilocularis prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie alebo inej metódy s porovnateľnou citlivosťou a špecifickosťou.


Top