Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1126

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1126/2011 zo 7. novembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu (ES) č. 1120/2009, pokiaľ ide o sumy na financovanie osobitnej podpory ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

OJ L 289, 8.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 297 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; Zrušil 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1126/oj

8.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 289/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1126/2011

zo 7. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu (ES) č. 1120/2009, pokiaľ ide o sumy na financovanie osobitnej podpory ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 69 ods. 7 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 49 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2), môžu členské štáty do 1. augusta ktoréhokoľvek kalendárneho roku od roku 2010 požiadať o prehodnotenie súm uvedených v článku 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009, ak sa suma vyplývajúca z uplatňovania výpočtu stanoveného v článku 69 ods. 7 prvom pododseku daného nariadenia na príslušný finančný rok líši viac ako o 20 % od sumy stanovenej v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1120/2009.

(2)

Dánsko, Fínsko a Slovinsko adresovali Komisii žiadosť o prehodnotenie súm uvedených v článku 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 s účinnosťou od roku 2012.

(3)

Na základe žiadostí, ktoré predložilo Dánsko, Fínsko a Slovinsko, Komisia pripravila potrebný výpočet s cieľom overiť, či sa strop 20 % uvedený v článku 49 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1120/2009 v rozpočtovom roku 2010 dosiahol. Na účely uplatňovania článku 69 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 Komisia použila pri stanovovaní čistých stropov ustanovených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 73/2009 priemernú mieru odhadovanej modulácie Dánska, Fínska a Slovinska.

(4)

Podľa tohto výpočtu sa suma za finančný rok 2010, ktorá vyplýva z uplatňovania výpočtu ustanoveného v článku 69 ods. 7 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009, líši od sumy ustanovenej v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1120/2009 o 47 % v prípade Dánska, 29 % v prípade Fínska a 47 % v prípade Slovinska.

(5)

Sumy stanovené pre Dánsko, Fínsko a Slovinsko v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1120/2009 by sa teda mali prehodnotiť. Takto prehodnotené sumy by sa mali uplatňovať od kalendárneho roku 2012 v súlade s článkom 49 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1120/2009.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1120/2009 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Údaje týkajúce sa Dánska sa nahrádzajú takto:

„Dánsko

23,25“

b)

Údaje týkajúce sa Fínska sa nahrádzajú takto:

„Fínsko

6,19“

c)

Údaje týkajúce sa Slovinska sa nahrádzajú takto:

„Slovinsko

3,52“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1.


Top