EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1111

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1111/2011 z  3. novembra 2011 , ktoré sa týka povolenia Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2023; Zrušil 32023R0008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1111/oj

4.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1111/2011

z 3. novembra 2011,

ktoré sa týka povolenia Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236). K uvedenej žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 14. júna 2011 (2) k záveru, že Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) nemá za navrhovaných podmienok používania nepriaznivý účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a že tento prípravok má potenciál zlepšiť produkciu siláže zo všetkých objemových krmív prostredníctvom zníženia pH a zvýšenia konzervácie sušiny a bielkovín. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2011; 9(6):2275.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ostatné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k2073

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) obsahujúci najmenej 1,2 × 10 11 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

 

Analytická metóda  (1)

 

meranie v kŕmnej doplnkovej látke: metódou platňového nanášania: EN 15787

 

identifikácia: pulzná gélová elektroforéza

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dĺžku skladovateľnosti.

2.

Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 2,4 × 10 8 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.

24.11.2021


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top