EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0999

Nariadenie Rady (EÚ) č. 999/2011 z  10. októbra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Bieloruskom

OJ L 265, 11.10.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/999/oj

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/6


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 999/2011

z 10. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Bieloruskom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/666/SZBP z 10. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti Bielorusku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 (2) sa stanovuje zmrazenie aktív prezidenta Lukašenka a niektorých predstaviteľov Bieloruska.

(2)

Rada doplnila ďalšie mená na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 588/2011 z 20. júna 2011 (3). Boli medzi nimi aj tri subjekty.

(3)

Rada svojím rozhodnutím 2011/666/SZBP rozhodla o stanovení výnimky zo zmrazenia aktív, aby sa zaistilo, že spoločnostiam z EÚ sa nebude brániť vo vymáhaní finančných prostriedkov, ktoré im subjekty zapísané na zoznam dlhujú na základe zmlúv, ktoré uzavreli pred tým, ako dané subjekty boli zapísané na zoznam.

(4)

Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti zmluvy a na nadobudnutie jeho účinnosti je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä vzhľadom na zabezpečenie jeho jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 765/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do nariadenia (ES) č. 765/2006 sa vkladá tento článok:

„Článok 4a

Odchylne od článku 2 ods. 1, ak platba, ktorú uskutočnili fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I alebo v prílohe IA, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknuté fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uzavreli, alebo na základe záväzku, ktorý dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto osoby, subjekty alebo orgány boli uvedené na zoznam, príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II môžu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak:

i)

príslušný orgán dospel k záveru, že platba nie je priamo ani nepriamo určená v prospech osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe I alebo v prílohe IA, a

ii)

dotknutý členský štát oznámil najneskôr dva týždne pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 10. októbra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Pozri stranu 17 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 21.6.2011, s. 1.


Top