EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0669

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 669/2011 z  12. júla 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

OJ L 183, 13.7.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 118 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Nepriamo zrušil 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/669/oj

13.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 669/2011

z 12. júla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 134 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Komisia je na účely správy dovozu a vývozu splnomocnená určiť výrobky, ktoré budú pri dovoze alebo/a vývoze podliehať predloženiu povolenia. Komisia by pri posudzovaní potreby systému povolení mala zohľadniť príslušné nástroje na riadenie trhov a najmä na monitorovanie dovozu.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 376/2008 (2) sa zaviedla povinnosť predložiť povolenie v prípade dovozu čerstvých jabĺk, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0808 10 80, ak sa producenti jabĺk v Európskej únii ocitli v zložitej situácii, spôsobenej okrem iného značným nárastom dovozu jabĺk z niektorých tretích krajín južnej pologule.

(3)

V súčasnosti možno skutočný dovoz monitorovať inými prostriedkami. V záujme zjednodušenia a na účely zmenšenia administratívneho zaťaženia pre členské štáty a prevádzkovateľov by sa mala zrušiť požiadavka dovozných povolení na jablká na konci príslušného obdobia uplatňovania uvedeného v prílohe XVIII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (3).

(4)

Nariadenie (ES) č. 376/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

V záujme jasnosti by sa mali ustanoviť kritériá týkajúce sa dovozných povolení vydaných na dovoz čerstvých jabĺk, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0808 10 80 a ktoré budú k dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia ešte stále v platnosti.

(6)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v rámci lehoty stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Písmeno G v časti I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008 sa nahrádza takto:

„G.   Ovocie a zelenina [Časť IX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Platnosť

Netto množstvo (4)

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0703 90 00

Ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iii)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.“

Článok 2

Na žiadosť zainteresovaných strán sa zložené zábezpeky použité na vydávanie dovozných povolení na čerstvé jablká, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0808 10 80, uvoľnia po splnení týchto podmienok:

a)

platnosť povolení sa neskončí k dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia;

b)

povolenia sa využili len čiastočne alebo vôbec k dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(4)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.“


Top