EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0512

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 512/2011 z  11. mája 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011

OJ L 145, 31.5.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 279 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32012R0978

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/512/oj

31.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/28


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 512/2011

z 11. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Únia od roku 1971 udeľuje rozvojovým krajinám obchodné preferencie v rámci svojho systému všeobecných preferencií (ďalej len „SVP“). SVP sa vykonáva prostredníctvom po sebe nasledujúcich nariadení, ktorými sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (ďalej len „systém“), ktorého obdobia uplatňovania trvajú obvykle tri roky.

(2)

Súčasný systém bol zavedený nariadením Rady (ES) č. 732/2008 (2) a uplatňuje sa do 31. decembra 2011. Toto nariadenie by malo zabezpečiť, že sa v uplatňovaní systému bude pokračovať aj po uvedenom dátume.

(3)

Budúce zlepšenia systému by sa mali zakladať na návrhu Komisie týkajúceho sa nového nariadenia (ďalej len „nasledujúce nariadenie“), ktorým by sa mali zohľadniť príslušné aspekty týkajúce sa účinnosti nariadenia (ES) č. 732/2008 pri dosahovaní cieľov systému. Nasledujúce nariadenie by malo zahŕňať potrebné zmeny a doplnenia na zabezpečenie zachovania účinnosti systému. Je takisto dôležité, aby návrh Komisie zohľadnil štatistické údaje o obchode, ktoré boli k dispozícii až v júli 2010, pokiaľ ide o dovoz, na ktorý sa systém vzťahuje v období zahŕňajúcom rok 2009, čo je rok vyznačujúci sa prudkým poklesom svetového obchodu vrátane obchodu rozvojových krajín. Je takisto dôležité zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a zvýhodnené krajiny boli s dostatočným predstihom informované o zmenách zavedených nasledujúcim nariadením. Z uvedených dôvodov je zostávajúce obdobie uplatňovania nariadenia (ES) č. 732/2008 nedostatočné na to, aby Komisia mohla vypracovať návrh a následne bolo možné prijať nasledujúce nariadenie v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Je však žiaduce zabezpečiť nepretržité fungovanie systému po 31. decembri 2011, kým nebude schválené a nenadobudne účinnosť nasledujúce nariadenie.

(4)

Obdobie predĺženia uplatňovania nariadenia (ES) č. 732/2008 by nemalo byť časovo neobmedzené. Z tohto dôvodu a s cieľom poskytnúť čas potrebný na legislatívny postup prijatia nového systému by malo byť obdobie uplatňovania uvedeného nariadenia predĺžené do 31. decembra 2013. V prípade, že sa nasledujúce nariadenie začne uplatňovať pred týmto dátumom, obdobie predĺženia uplatňovania by sa malo zodpovedajúcim spôsobom skrátiť.

(5)

Na zabezpečenie koherentnosti a kontinuity pri uplatňovaní systému sú potrebné určité technické zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 732/2008.

(6)

Rozvojové krajiny, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „SVP+“), by mali mať možnosť využívať dodatočné colné preferencie podľa uvedeného opatrenia, ak na základe ich žiadosti predloženej do 31. októbra 2011 alebo do 30. apríla 2013 sa im Komisia rozhodne udeliť osobitné stimulačné opatrenie do 15. decembra 2011 v prvom uvedenom prípade alebo do 15. júna 2013 v druhom uvedenom prípade. Rozvojové krajiny, ktorým už boli poskytnuté výhody na základe osobitného stimulačného opatrenia v dôsledku rozhodnutí Komisie 2008/938/ES z 9. decembra 2008 o zozname zvýhodnených krajín, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ustanovenom v nariadení Rady (ES) č. 732/2008 (3), a 2010/318/EÚ z 9. júna 2010 o zvýhodnených krajinách, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2011 podľa nariadenia Rady (ES) č. 732/2008 (4), by si mali tento status počas predĺženia platnosti súčasného systému zachovať.

(7)

Nariadenie (ES) č. 732/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 732/2008 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

V článku 8 ods. 2 druhom pododseku sa dopĺňajú tieto písmená:

„c)

na účely článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iii): údaje, ktoré sú dostupné 1. septembra 2010, ako ročný priemer za tri po sebe nasledujúce roky;

d)

na účely článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iv): údaje, ktoré sú dostupné 1. septembra 2012, ako ročný priemer za tri po sebe nasledujúce roky.“

3.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 písm. a) sa za bod ii) vkladá nasledujúci text:

„alebo

iii)

do 31. októbra 2011 o udelenie osobitného stimulačného opatrenia od 1. januára 2012,

alebo

iv)

do 30. apríla 2013 o udelenie osobitného stimulačného opatrenia od 1. júla 2013,“;

b)

odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

druhá veta sa nahrádza takto:

„Krajiny, ktorým boli udelené osobitné stimulačné opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) bodu i), nemusia predložiť žiadosť podľa odseku 1 písm. a) bodu ii), iii) alebo iv).“;

ii)

vkladá sa tento pododsek:

„Krajiny, ktorým boli udelené osobitné stimulačné opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) bodu ii), nemusia predložiť žiadosť podľa odseku 1 písm. a) bodu iii) alebo iv). Krajiny, ktorým boli udelené osobitné stimulačné opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) bodu iii), nemusia predložiť žiadosť podľa odseku 1 písm. a) bodu iv).“

4.

Článok 10 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

na konci písmena b) sa dopĺňa slovo „alebo“;

b)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„c)

do 15. decembra 2011 pre žiadosť podľa článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iii), alebo

d)

do 15. júna 2013 pre žiadosť podľa článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iv).“

5.

V článku 32 ods. 2 sa slová: „31. decembra 2011“ nahrádzajú slovami: „31. decembra 2013 alebo do dátumu stanoveného v nasledujúcom nariadení, a to podľa toho, ktorý je skorší“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. mája 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

GYŐRI E.


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 24. marca 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2011.

(2)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 90.

(4)  Ú. v. EÚ L 142, 10.6.2010, s. 10.


Top