EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0310

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 310/2011 z  28. marca 2011 , ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre aldikarb, bromopropylát, chlórfenvinfos, endosulfán, EPTC, etión, fentión, fomesafen, metabenztiazurón, metidatión, simazín, tetradifon a triforín v niektorých produktoch alebo na nich Text s významom pre EHP

OJ L 86, 1.4.2011, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 048 P. 59 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/310/oj

1.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 310/2011

z 28. marca 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre aldikarb, bromopropylát, chlórfenvinfos, endosulfán, EPTC, etión, fentión, fomesafen, metabenztiazurón, metidatión, simazín, tetradifon a triforín v niektorých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sú stanovené maximálne hladiny rezíduí (MRL) pre aldikarb, bromopropylát, chlórfenvinfos, endosulfán, EPTC, etión, fentión, metidatión, simazín a triforín. MRL pre fomesafen, metabenztiazurón a tetradifon boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

V rozhodnutí Rady 2003/199/ES (2) sa stanovilo nezaradenie aldikarbu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (3) a určitým členským štátom sa povolilo udeliť obdobie odkladu, ktoré malo uplynúť najneskôr 31. decembra 2007. V nariadení Komisie (ES) č. 2076/2002 (4) sa stanovilo nezaradenie bromopropylátu, chlórfenvinfosu, EPTC, etiónu, fomesafenu, tetradifonu a triforínu a určitým členským štátom sa povolilo udeliť obdobie odkladu, ktoré malo uplynúť najneskôr 31. decembra 2007. V rozhodnutí Komisie 2005/864/ES (5) sa stanovilo nezaradenie endosulfánu do prílohy I k smernici 91/414/EHS a určitým členským štátom sa povolilo udeliť obdobie odkladu, ktoré malo uplynúť najneskôr 31. decembra 2007. V rozhodnutí Komisie 2004/140/ES (6) sa stanovilo nezaradenie fentiónu do prílohy I k smernici 91/414/EHS a určitým členským štátom sa povolilo udeliť obdobie odkladu, ktoré malo uplynúť najneskôr 31. decembra 2007. V rozhodnutí Komisie 2006/302/ES (7) sa stanovilo nezaradenie metabenztiazurónu do prílohy I k smernici 91/414/EHS a určitým členským štátom sa povolilo udeliť obdobie odkladu, ktoré malo uplynúť najneskôr 31. decembra 2009. V rozhodnutí Komisie 2004/129/ES (8) sa stanovilo nezaradenie metidatiónu do prílohy I k smernici 91/414/EHS a určitým členským štátom sa povolilo udeliť obdobie odkladu, ktoré malo uplynúť najneskôr 31. decembra 2007. V rozhodnutí Komisie 2004/247/ES (9) sa stanovilo nezaradenie simazínu do prílohy I k smernici 91/414/ES a určitým členským štátom sa povolilo udeliť obdobie odkladu, ktoré malo uplynúť najneskôr 31. decembra 2007.

(3)

Keďže uvedené obdobia odkladu uplynuli, je vhodné znížiť MRL daných látok na príslušnú hranicu analytického stanovenia (the lowest limit of analytical determination, LOD). Nemalo by sa to týkať CXL založených na použitiach v tretích krajinách, ak sú tieto CXL prijateľné z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. Takisto by sa to nemalo vzťahovať na prípady, kde MRL boli špecificky stanovené ako dovozné tolerancie.

(4)

Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o poskytnutie stanoviska ku CXL pre bromopropylát, metidatión a triforín založeným na použitiach v tretích krajinách so zameraním sa najmä na riziká pre spotrebiteľov a v prípade potreby aj pre zvieratá. Úrad poskytol odôvodnené stanoviská k uvedeným látkam, ktoré postúpil Komisii a členským štátom a sprístupnil verejnosti.

(5)

V stanovisku z 31. mája 2010 (10) týkajúcom sa bromopropylátu úrad dospel k záveru, že existujúce CXL pre citrusové plody, jadrové ovocie a hrozno nemožno pokladať za prijateľné z hľadiska vystavenia spotrebiteľov. Preto by sa súčasné MRL pre uvedené plodiny mali znížiť na príslušné LOD.

(6)

V stanovisku z 31. mája 2010 (11) týkajúcom sa metidatiónu úrad dospel k záveru, že dostupné údaje nepodporujú súčasné MRL na citrusových plodoch, čerešniach, broskyniach, slivkách, olivách, cibuli, rajčiakoch, uhorkách, hlávkovej kapuste, suchom hrachu, semenách repky, slnečnicových semenách, kukurici, čaji, jadrovom ovocí a ananáse. Pokiaľ však ide o jadrové ovocie a ananás, úrad navrhol nové MRL založené na dostupných údajoch. Pokiaľ ide o hrach so strukmi a chmeľové šišky, úrad dospel k záveru, že existujúce MRL sú zastarané a pre medzinárodný trh sa už nevyžadujú. Preto by sa súčasné MRL pre všetky uvedené plodiny mali zodpovedajúcom spôsobom upraviť.

(7)

V stanovisku z 31. mája 2010 (12) týkajúcom sa triforínu úrad dospel k záveru, že dostupné údaje nepodporujú existujúce MRL na jadrovom ovocí, kôstkovom ovocí, ríbezliach, egrešoch, tekvicovitých (s jedlou šupou), jačmeni, ovse, raži, pšenici a chmeľových šiškách. Preto by sa súčasné MRL pre uvedené plodiny mali znížiť na príslušné LOD.

(8)

Komisia sa radila s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov o potrebe upraviť určité LOD. Pokiaľ ide o bromopropylát, EPTC, fentión, metabenztiazurón, simazín, tetradifon a triforín, uvedené laboratóriá usúdili, že v prípade určitých komodít technický vývoj povoľuje stanovenie nižších LOD. Uvedené laboratóriá okrem toho odporučili zvýšiť LOD pre aldikarb v orechoch stromových a cibuľovej zelenine, pre chlórfenvinfos v orechoch stromových, cibuľovej zelenine, olejnatých semenách a plodoch, pre endosulfán v cibuľovej zelenine, pre etión v orechoch stromových, cibuľovej zelenine, čaji, káve, bylinách na prípravu nálevov a v kakau, chmeľových šiškách a koreninách, pre fentión v orechoch stromových a cibuľovej zelenine, pre fomesafen v orechoch stromových, cibuľovej zelenine, olejnatých semenách a plodoch, čaji, káve, bylinách na prípravu nálevov a kakau, chmeľových šiškách a koreninách a pre metidatión v cibuľovej zelenine, olejnatých semenách a plodoch.

(9)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a odborného poradenstva, ktoré poskytli uvedené laboratóriá, ako aj vzhľadom na faktory súvisiace s danou problematikou príslušné úpravy MRL vyhovujú požiadavkám článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(10)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehla porada o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(11)

Pred tým, ako upravené MRL nadobudnú platnosť, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(12)

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

S cieľom umožniť bežné uvádzanie na trh, spracúvanie a konzumáciu produktov sa v uvedenom nariadení stanovuje prechodné opatrenie pre produkty, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi vyprodukované pred úpravou MRL a v prípade ktorých je na základe vzoru úradu pre posúdenie akútnych a chronických rizík zachovaná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Pokiaľ ide o účinné látky a produkty uvedené v nasledujúcom zozname, nariadenie (ES) č. 396/2005 v jeho podobe pred tým, ako bolo zmenené a doplnené týmto nariadením, sa naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli vyprodukované v súlade s právnymi predpismi pred 21. októbrom 2011:

a)   aldikarb: obilniny;

b)   bromopropylát: dulové želé, víno, hrozienka, rajčiaková šťava, konzervované rajčiaky, fazuľa, byliny na prípravu nálevov (kvety);

c)   chlórfenvinfos: pestované huby;

d)   endosulfán: konzervované rajčiaky, víno, hrozienka, hrušková šťava, rajčiaková šťava a hroznová šťava, byliny na prípravu nálevov (kvety, listy, korene);

e)   EPTC: zemiakové vločky, smažené zemiaky, kukurica, slnečnicové semená, strukoviny;

f)   etión: šťava z azarole, šťava z cherimoya, šťava z guava, šošovica, bambusové výhonky, sušené bylinky (šalvia, rozmarín, tymian, bazalka, bobkový list a estragón);

g)   fentión: olivový olej;

h)   fomesafen: fazuľa a hrach (so strukmi a bez strukov, strukoviny), sójové bôby;

i)   metabenztiazurón: všetka zelenina;

j)   metidatión: všetko ovocie a zelenina okrem citrusových plodov; suchý hrach, kukurica, cirok, slnečnicové semená, semená repky;

k)   simazín: všetko ovocie a zelenina, strukoviny, olejnaté semená a plody, obilniny;

l)   tetradifon: víno, hrozienka, strukoviny;

m)   triforín: všetko ovocie a zelenina okrem jadrového ovocia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2003, s. 21.

(3)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 319, 23.11.2002, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2005, s. 25.

(6)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 32.

(7)  Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2006, s. 15.

(8)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2004, s. 27.

(9)  Ú. v. EÚ L 78, 16.3.2004, s. 50.

(10)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Posúdenie určitých MRL stanovených EÚ pre bromopropylát z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Posúdenie MRL stanovených EÚ pre metidatión z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Posúdenie maximálnych limitov rezíduí pre triforín stanovených Komisiou pre potravinový kódex. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa aldikarbu, bromopropylátu, chlórfenvinfosu, endosulfánu, EPTC, etiónu, fentiónu, metidatiónu, simazínu a triforínu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Aldikarb (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfónu, vyjadrená

Bromopropylát (F)

Chlórfenvinfos (F)

Endosulfán (suma alfa- a beta-izomérov a endosulfán-sulfátu,

Etión

Fentión (fentión a jeho kyslíkový analóg, ich sulfoxidy a sulfóny

Metidatión

Triforín

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

(i)

citrusové plody

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané )

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Gaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

jadrové ovocie

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

mišpuľa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

mišpuľník japonský

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

kôstkové ovocie

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

marhule

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

čerešne a višne (čerešne a višne )

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

broskyne (nektarínky a podobné hybridy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnka obyčajná)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

(v)

bobuľové a drobné ovocie

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

(a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

jahody

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

(c)

krovité ovocné druhy

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

maliny (odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedky obyčajnej )

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

brusnice (Odrody čučoriedky červenej)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

šípky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

moruše (plody odrody Arbutus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

plody bazy čiernej (plody čiernej arónie, rakytníka azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

rôzne ovocie

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

(a)

s jedlou šupou

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

ďatle

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolan (jávska slivka) (jávske jablko (klinčekovec, ), eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama Eugenia uniflora), eugénia –surinamská čerešňa (E. uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

liči (dvojslivka čínska – liči s obalom plodu, garcínia mangostánová)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

mučenka – granadilla

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

kaimito (star apple)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková (žlté sapote) a poutéria mammey)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány - ‚applebanana‘)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

mango

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

papája

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananás

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

guanabana (soursop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

(i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

(a)

zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen eddoe (japonské taro), tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

jamy (jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

tapioka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

mrkva

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

paštrnák

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

kvaka

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

cibuľová zelenina

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

cesnak

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

cibuľa (cibuľa kuchynská)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

cibuľa jarná (zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

plodová zelenina

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

(a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

paprika (paprika čili)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

baklažán (‚egg plant‘) (pepino)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

okra, ibištek jedlý

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

(b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

melón cukrový (kiwano)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

tekvica (tekvica obrovská)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

sladká kukurica

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

(e)

iná plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

(iv)

hlúbová zelenina

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

(a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

brokolica (calabrese, čínska brokolica, brokolica raab)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

čínska kapusta (kapusta pekinská (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), čínska kapusta Brasica parachinensis, pekinská kapusta (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

kel (krlkučeravý , kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková, kel kučeravý)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

kaleráb

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

(v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

(a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

valeriánka poľná (Valeriánka talianska)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

žerucha

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

barborka jarná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (wild rocket))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

červená horčica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová (portulaka kapustná), portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, (Salsola soda) slanobyľ)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

listy viniča

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

potočnica lekárska

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

(e)

witloof (belgická čakanka)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

(f)

bylinky

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

trebuľka

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

zelerová vňať (vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

petržlen

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rozmarín

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

materina dúška (majorán, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta pieporná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

bobkový list

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

estragón (yzop lekársky)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

ostatné (jedlé kvety)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

strukoviny (čerstvé)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, fazuľa na rezanie, popínavá (čínska) dlhá fazuľa)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout (sladký hrach))

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

šošovica

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

špargľa

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

fenikel

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

artičoky pravé

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

pór

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

rebarbora

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

bambusové výhonky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

sabal palmetto

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

huby

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

pestované (bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, šitake)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

morské riasy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

lupínia

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

(i)

olejnaté semená

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

ľanové semená

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

mak siaty

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

sezamové semená

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

sójové bôby

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

horčicové semená

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

semená bavlny

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

semená tekvice obrovskej (Ostatné semená cucurbitacea)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

požlt farbiarsky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

borák lekársky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

ľaničník siaty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

konope siate

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

ricín obyčajný

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

ostatné

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

(ii)

olejnaté plody

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

plod palmy olejnej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

ostatné

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

OBILNINY

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

jačmeň

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

kukurica

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská - teff (Eragrostis abyssinica))

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

ovos

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

ryža

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

raž

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

cirok

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

ostatné

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

(i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

(ii)

kávové zrná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

kvety

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

kvet ibišteka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

lupienky ruže

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

listy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

listy jahody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

korene

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

koreň valeriány lekárskej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

iné byliny na prípravu nálevov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

kakao (fermentované zrná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

KORENINY

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

semená

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Aníz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

čierna egyptská rasca

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

semená zeleru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

semená koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

semená rasce

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

semená kôpru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semená feniklu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

senovka grécka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

muškátový oriešok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

ovocie a bobuľové plody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

nové korenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

anízové korenie (japonská paprika)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

rasca lúčna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

kardamon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

čierne a biele korenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

struky vanilky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

tamarindy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

kôra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

škorica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

korene alebo rizómy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

sladké drievko

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

zázvor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

chren dedinský

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

puky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

klinčeky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

kapara tŕnitá

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

blizna kvetov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

šafrán

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

iné4

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

arillus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

muškátovník voňavý

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

cukrová trstina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

korene čakanky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

(a)

ošípané

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

chudé mäso bez tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

pečeň

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

obličky

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

hovädzí dobytok

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

pečeň

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

obličky

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

jedlé vnútornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

pečeň

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

obličky

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

jedlé vnútornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

pečeň

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

obličky

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

jedlé vnútornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

hydina – kurence, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

tuk

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

pečeň

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

obličky

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

iné hospodárske zvieratá

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

mlieko a smotana – nekoncentrované, bez pridaného cukru alebo sladidla, maslo a iný tuk získaný z mlieka, syr a tvaroh

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

dobytok

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

ovce

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

kone

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

vtáčie vajcia – čerstvé, konzervované alebo varené, lúpané vajcia a vaječné žĺtka – čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, lisované, zmrazené alebo inak spracované s obsahom alebo bez obsahu pridaného cukru alebo sladidla

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

kuracie

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

husacie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

prepeličie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)