EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0305

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z  9. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS Text s významom pre EHP

OJ L 88, 4.4.2011, p. 5–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 050 P. 113 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj

4.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/5


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

z 9. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V predpisoch členských štátov sa vyžaduje, aby boli stavby navrhnuté a zhotovené tak, aby neohrozovali bezpečnosť osôb, domácich zvierat ani majetku a ani nepoškodzovali životné prostredie.

(2)

Tieto predpisy majú priamy vplyv na požiadavky na stavebné výrobky. Tieto požiadavky sú preto vyjadrené vo vnútroštátnych normách pre výrobky, národných technických osvedčeniach a iných národných technických špecifikáciách a v ustanoveniach týkajúcich sa stavebných výrobkov. Rozdielnosť týchto požiadaviek bráni obchodu v rámci Únie.

(3)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právo členských štátov vymedziť požiadavky, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia, životného prostredia a pracovníkov pri používaní stavebných výrobkov.

(4)

Členské štáty prijali ustanovenia, vrátane požiadaviek, ktoré sa vzťahujú nielen na bezpečnosť budov a iných stavieb, ale aj na zdravie, trvanlivosť, energetickú hospodárnosť, ochranu životného prostredia, hospodárske aspekty a ďalšie aspekty vo verejnom záujme. Na požiadavky na stavebné výrobky môžu mať vplyv zákony, iné právne predpisy, správne opatrenia alebo súdne rozhodnutia, ktoré sa týkajú stavieb, prijaté na úrovni Únie alebo na úrovni členského štátu. Keďže ich vplyv na fungovanie vnútorného trhu je pravdepodobne veľmi podobný, je vhodné na účely tohto nariadenia považovať takéto zákony, iné právne predpisy, správne opatrenia alebo súdne rozhodnutia za „ustanovenia“.

(5)

Ustanovenia týkajúce sa zamýšľaného použitia alebo použití stavebného výrobku v členskom štáte zamerané na splnenie základných požiadaviek na stavby v uplatniteľných prípadoch určujú podstatné vlastnosti, ktorých parametre by sa mali uviesť. S cieľom vyhnúť sa prázdnym vyhláseniam o parametroch by sa mali uviesť aspoň tie podstatné vlastnosti stavebného výrobku, ktoré sú relevantné pre deklarované použitie alebo použitia.

(6)

Cieľom smernice Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (3) bolo odstránenie technických prekážok obchodu v oblasti stavebných výrobkov, aby sa zlepšil ich voľný pohyb na vnútornom trhu.

(7)

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa v smernici 89/106/EHS stanovilo zavedenie harmonizovaných noriem pre stavebné výrobky a udeľovanie európskych technických osvedčení.

(8)

Smernica 89/106/EHS by sa mala nahradiť, aby sa zjednodušil a objasnil platný rámec a aby sa zlepšila transparentnosť a účinnosť platných opatrení.

(9)

Toto nariadenie by malo zohľadňovať horizontálny právny rámec pre uvádzanie výrobkov na vnútorný trh ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (4), ako aj rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (5).

(10)

Odstránenie technických prekážok v oblasti stavebníctva sa môže dosiahnuť len zavedením harmonizovaných technických špecifikácií na účely posudzovania parametrov stavebných výrobkov.

(11)

Tieto harmonizované technické špecifikácie by mali zahŕňať skúšky, výpočty a iné prostriedky stanovené v harmonizovaných normách a v európskych hodnotiacich dokumentoch na posudzovanie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov.

(12)

Metódy, ktoré členské štáty používajú v súvislosti so svojimi požiadavkami na stavby, a iné vnútroštátne predpisy týkajúce sa podstatných vlastností stavebných výrobkov by mali byť v súlade s harmonizovanými technickými špecifikáciami.

(13)

Vo vhodných prípadoch by sa v harmonizovaných normách mala v súvislosti s podstatnými vlastnosťami stavebných výrobkov podporovať klasifikácia parametrov do tried, aby sa zohľadnili rozdielne úrovne základných požiadaviek na určité stavby, ako aj rozdielne klimatické, geologické a geografické podmienky a iné rozdielne podmienky prevládajúce v členských štátoch. Na základe revidovaného mandátu by mali byť európske organizácie pre normalizáciu oprávnené stanoviť takéto triedy v prípadoch, ak ich ešte nestanovila Komisia.

(14)

Ak si zamýšľané použitie vyžaduje pri akejkoľvek podstatnej vlastnosti prahové úrovne, ktoré majú stavebné výrobky v členských štátoch dosahovať, tieto úrovne by sa mali stanoviť v harmonizovaných technických špecifikáciách.

(15)

Pri posudzovaní parametrov stavebného výrobku by sa mali zohľadňovať aj zdravotné a bezpečnostné aspekty súvisiace s jeho používaním počas celého jeho životného cyklu.

(16)

Prahové úrovne, ktoré určí Komisia podľa tohto nariadenia, by mali byť všeobecne uznanými hodnotami pre podstatné vlastnosti dotknutých stavebných výrobkov so zreteľom na ustanovenia členských štátov a mali by zaručovať vysokú úroveň ochrany v zmysle článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(17)

Prahové úrovne môžu mať technický alebo regulačný charakter a môžu sa uplatňovať na jednu vlastnosť alebo na súbor vlastností.

(18)

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec) sú uznávané ako organizácie zodpovedné za prijímanie harmonizovaných noriem v súlade so všeobecnými usmerneniami pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvoma organizáciami, ktoré boli podpísané 28. marca 2003. Výrobcovia by mali používať uvedené harmonizované normy, ak sa na ne uverejnil odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, a v súlade s kritériami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (6). Keď sa dosiahne dostatočná úroveň odborných a vedeckých znalostí o všetkých relevantných aspektoch, mali by sa viac využívať harmonizované normy pre stavebné výrobky, prípadne po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo aj požadovaním prostredníctvom mandátov vypracovať tieto normy na základe existujúcich európskych hodnotiacich dokumentov.

(19)

Postupy podľa smernice 89/106/EHS na posudzovanie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje harmonizovaná norma, by sa mali zjednodušiť, aby boli transparentnejšie a aby sa znížili náklady výrobcov stavebných výrobkov.

(20)

S cieľom umožniť výrobcovi stavebného výrobku vypracovať vyhlásenie o parametroch pre stavebný výrobok, na ktorý sa nevzťahuje alebo plne nevzťahuje harmonizovaná norma, je potrebné ustanoviť európske technické posúdenie.

(21)

Výrobcovia stavebných výrobkov by mali mať možnosť požiadať o vypracovanie európskeho technického posúdenia pre svoje výrobky na základe usmernení pre európske technické osvedčenie podľa smernice 89/106/EHS. Preto by sa malo zabezpečiť právo na použitie týchto usmernení ako európskych hodnotiacich dokumentov.

(22)

Vypracovávanie návrhov európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení by sa malo zveriť orgánom technického posudzovania, ktoré menujú členské štáty. Aby sa zabezpečilo, že orgány technického posudzovania majú potrebné právomoci na vykonávanie týchto úloh, požiadavky na ich menovanie by sa mali stanoviť na úrovni Únie.

(23)

Orgány technického posudzovania by mali zriadiť organizáciu (ďalej len „organizácia orgánov technického posudzovania“), financovanú prípadne z prostriedkov Únie, na koordinovanie postupov vypracúvania návrhov európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení, čím by sa zabezpečila transparentnosť a nevyhnutná dôvernosť týchto postupov.

(24)

Okrem prípadov ustanovených v tomto nariadení by sa malo pri uvádzaní stavebného výrobku na trh, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo pre ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie, pripojiť vyhlásenie o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami.

(25)

V relevantných prípadoch by mali vyhlásenia o parametroch obsahovať aj informácie o obsahu nebezpečných látok v stavebnom výrobku, aby sa zlepšili možnosti na dosiahnutie udržateľného stavebníctva a uľahčil sa vývoj ekologických výrobkov. Tieto informácie by sa mali poskytovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti, najmä povinnosti týkajúce sa označovania, stanovené v iných nástrojoch práva Únie týkajúcich sa nebezpečných látok, a mali by sa poskytovať v rovnakom čase a rovnakou formou ako vyhlásenie o parametroch, aby sa dostali k všetkým potenciálnym používateľom stavebných výrobkov. Informácie o obsahu nebezpečných látok by sa spočiatku mali obmedzovať na látky uvedené v článkoch 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (7). Mala by sa však ďalej preverovať osobitná potreba informácií o obsahu nebezpečných látok v stavebných výrobkoch s cieľom doplniť škálu príslušných látok, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov používajúcich stavebné výrobky a užívateľov stavieb, a to aj pokiaľ ide o požiadavku recyklácie a/alebo opätovného použitia častí alebo materiálov. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti členských štátov podľa ďalších nástrojov práva Únie, ktoré sa môžu uplatniť na nebezpečné látky, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (8), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (9), nariadenia (ES) č. 1907/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (10) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (11).

(26)

Malo by byť možné očíslovať vyhlásenie o parametroch v súlade s referenčným číslom typu výrobku.

(27)

S cieľom znížiť finančné zaťaženie podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), je potrebné zabezpečiť zjednodušené postupy vypracúvania vyhlásení o parametroch.

(28)

S cieľom zabezpečiť, že vyhlásenie o parametroch je presné a spoľahlivé, parametre stavebného výrobku by sa mali posudzovať a výroba vo výrobnom závode by sa mala kontrolovať v súlade s vhodným systémom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku. Mohlo by sa zvoliť niekoľko systémov, ktoré sa uplatnia na daný stavebný výrobok, aby sa zohľadnil špecifický vzťah niektorých jeho podstatných vlastností vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby.

(29)

Vzhľadom na osobitosť stavebných výrobkov a osobitné zameranie systému ich posudzovania nie sú postupy posudzovania zhody ustanovené v rozhodnutí č. 768/2008/ES a moduly v ňom stanovené vhodné. Preto by sa mali stanoviť osobitné metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov.

(30)

V dôsledku rozdielu vo význame označenia CE pre stavebné výrobky v porovnaní so všeobecnými zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 765/2008 by sa mali zaviesť osobitné ustanovenia na objasnenie povinnosti pripojiť na stavebné výrobky označenie CE a jeho význam.

(31)

Pripojením označenia CE na stavebný výrobok, alebo ak nechajú takéto označenie pripojiť na stavebný výrobok, by mali výrobcovia naznačiť, že prevzali zodpovednosť za zhodu daného výrobku s jeho deklarovanými parametrami.

(32)

Označením CE by sa mali označiť všetky stavebné výrobky, v prípade ktorých výrobca v súlade s týmto nariadením zostavil vyhlásenie o parametroch. Ak vyhlásenie o parametroch nebolo zostavené, označenie CE by sa nemalo pripojiť.

(33)

Označenie CE by malo byť jediným označením zhody stavebného výrobku s deklarovanými parametrami a s uplatniteľnými požiadavkami týkajúcimi sa harmonizačných právnych predpisov Únie. Môžu sa však použiť aj iné označenia, a to v prípade, ak pomáhajú zlepšiť ochranu používateľov stavebných výrobkov a nevzťahujú sa na ne existujúce harmonizačné právne predpisy Únie.

(34)

Aby sa predišlo zbytočnému skúšaniu stavebných výrobkov, v prípade ktorých sa už parametre dostatočne preukázali stabilnými výsledkami skúšok alebo inými existujúcimi údajmi, výrobca by mal mať za podmienok stanovených v harmonizovaných technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí Komisie možnosť deklarovať určitú úroveň alebo triedu parametrov bez skúšania alebo ďalšieho skúšania.

(35)

Aby sa skúšky nevykonávali duplicitne, výrobca stavebného výrobku by mal mať možnosť použiť výsledky skúšok získané treťou stranou.

(36)

V záujme čo najväčšieho zníženia nákladov na uvádzanie stavebných výrobkov na trh bez toho, aby sa znížila úroveň bezpečnosti, by sa mali stanoviť podmienky používania zjednodušených postupov na hodnotenie ich parametrov. Výrobcovia, ktorí takéto zjednodušené postupy používajú, by mali vhodným spôsobom preukázať splnenie týchto podmienok.

(37)

S cieľom zvýšiť vplyv opatrení dohľadu nad trhom by sa všetky zjednodušené postupy uvedené v tomto nariadení na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov mali vzťahovať len na fyzické alebo právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky, ktoré uvádzajú na trh.

(38)

S cieľom ešte viac znížiť náklady mikropodnikov spojené s uvádzaním stavebných výrobkov, ktoré vyrábajú, na trh, je potrebné stanoviť zjednodušené postupy posudzovania parametrov, ak príslušné výrobky nepredstavujú významné bezpečnostné riziko, pričom spĺňajú platné požiadavky bez ohľadu na pôvod týchto požiadaviek. Podniky, ktoré uplatňujú tieto zjednodušené postupy, by mali navyše preukázať, že spĺňajú podmienky zaradenia medzi mikropodniky. Okrem toho by mali dodržiavať uplatniteľné postupy na overovanie nemennosti parametrov ustanovených v harmonizovaných technických špecifikáciách pre svoje výrobky.

(39)

V prípade individuálne navrhnutého a vyrobeného stavebného výrobku by sa malo výrobcovi umožniť používať zjednodušené postupy posudzovania parametrov, ak je možné preukázať zhodu výrobku uvedeného na trh s uplatniteľnými požiadavkami.

(40)

Interpretačný rámec na vymedzenie „nesériového procesu“, ktoré sa má uplatňovať na rozličné stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mala stanoviť Komisia po konzultácii so Stálym výborom pre stavebníctvo.

(41)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré zasahujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že na trh uvedú alebo na ňom sprístupnia iba stavebné výrobky, ktoré sú v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, ktorých zámerom je zabezpečiť parametre stavebných výrobkov a splniť základné požiadavky na stavby. Dovozcovia a distribútori stavebných výrobkov by mali predovšetkým poznať podstatné vlastnosti, pre ktoré existujú na trhu Únie ustanovenia, ako aj osobitné požiadavky v členských štátoch v súvislosti so základnými požiadavkami na stavby a používať tieto vedomosti pri svojich obchodných transakciách.

(42)

Je dôležité, aby sa zabezpečil prístup k vnútroštátnym technickým predpisom tak, aby podniky, a najmä MSP mohli získať spoľahlivé a presné informácie o platných zákonoch v členskom štáte, v ktorom chcú svoje výrobky uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu. Členské štáty by preto mali na tento účel určiť kontaktné miesta pre stavebné výrobky. Okrem úloh vymedzených v článku 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte (12), by preto kontaktné miesta pre stavebné výrobky mali poskytovať aj informácie o predpisoch platných pre zabudovanie, montáž alebo inštalovanie určitého typu stavebného výrobku.

(43)

S cieľom uľahčiť voľný pohyb tovaru by mali kontaktné miesta pre stavebné výrobky zdarma poskytovať informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku na území každého členského štátu. Kontaktné miesta pre stavebné výrobky môžu takisto poskytovať hospodárskym subjektom dodatočné informácie alebo pripomienky. Pokiaľ ide o dodatočné informácie, kontaktné miesta pre stavebné výrobky by mali mať možnosť vyberať poplatky, ktoré zodpovedajú nákladom na poskytovanie takýchto informácií alebo pripomienok. Členské štáty by mali okrem toho zabezpečiť, aby boli kontaktným miestam pre stavebné výrobky pridelené dostatočné zdroje.

(44)

Keďže vytvorenie kontaktných miest pre stavebné výrobky by nemalo zasahovať do rozdelenia úloh medzi príslušnými orgánmi v rámci regulačných systémov členských štátov, členské štáty by mali mať možnosť zriaďovať kontaktné miesta pre stavebné výrobky v súlade s regionálnymi alebo miestnymi právomocami. Členské štáty by mali mať možnosť zveriť úlohu kontaktných miest pre stavebné výrobky existujúcim kontaktným miestam zriadeným v súlade s inými nástrojmi Únie, aby sa zabránilo zbytočnému nárastu počtu kontaktných miest a aby sa zjednodušili administratívne postupy. S cieľom nezvyšovať administratívne náklady podnikov a príslušných orgánov by členské štáty mali mať tiež možnosť zveriť úlohu kontaktných miest pre stavebné výrobky nielen existujúcim útvarom v rámci orgánov verejnej správy, ale aj vnútroštátnym centrám SOLVIT, obchodným komorám, profesijným organizáciám alebo súkromno-právnym subjektom.

(45)

Kontaktné miesta pre stavebné výrobky by mali byť schopné vykonávať svoje činnosti spôsobom zabraňujúcim konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o postupy získavania označenia CE.

(46)

S cieľom zabezpečiť rovnocenné a jednotné presadzovanie harmonizujúcich právnych predpisov Únie by členské štáty mali vykonávať účinný dohľad nad trhom. V nariadení (ES) č. 765/2008 sa stanovujú základné podmienky na fungovanie takéhoto dohľadu nad trhom, najmä pokiaľ ide o programy, financovanie a sankcie.

(47)

Zodpovednosť členských štátov za bezpečnosť, zdravie a ďalšie veci, na ktoré sa vzťahujú základné požiadavky na stavby na ich území, by sa mala uznať v ochrannej doložke, v ktorej sa stanovia vhodné ochranné opatrenia.

(48)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov v celej Únii vykonávali tieto činnosti na jednotnej úrovni, a keďže všetky tieto osoby by mali vykonávať svoje funkcie na rovnakej úrovni a v podmienkach spravodlivej hospodárskej súťaže, mali by sa stanoviť požiadavky pre tieto osoby, ktoré chcú byť notifikované na účely tohto nariadenia. Okrem toho by sa mala upraviť dostupnosť vhodných informácií o takýchto osobách a ich monitorovanie.

(49)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality pri posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov je potrebné stanoviť aj požiadavky na orgány zodpovedné za notifikáciu orgánov vykonávajúcich tieto úlohy Komisii a ostatným členským štátom.

(50)

Podľa článku 291 ZFEÚ sa pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmov kontroly, ktorými členské štáty uskutočňujú kontrolu nad výkonom vykonávacích právomocí Komisie, stanovia vopred v nariadení, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Do prijatia tohto nového nariadenia sa naďalej uplatňuje rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (13), s výnimkou regulačného postupu s kontrolou, ktorý sa už neuplatňuje.

(51)

Na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia by Komisia mala byť splnomocnená na prijatie určitých delegovaných aktov v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

(52)

Komisia by mala byť najmä splnomocnená na prijatie delegovaných aktov uvádzajúcich podmienky používania internetových stránok na sprístupňovanie vyhlásenia o parametroch.

(53)

Keďže na zabezpečenie zavedenia rámca pre správne fungovanie tohto nariadenia je potrebný určitý čas, jeho uplatňovanie by sa malo odložiť s výnimkou ustanovení týkajúcich sa menovania orgánov technického posudzovania, notifikujúcich orgánov a notifikovaných osôb, zriadenia organizácie orgánov technického posudzovania a zriadenia Stáleho výboru pre stavebníctvo.

(54)

Komisia a členské štáty by mali v spolupráci so zainteresovanými stranami spustiť informačné kampane na informovanie stavebného sektora, a to najmä hospodárskych subjektov a používateľov stavebných výrobkov, o vytvorení spoločného technického jazyka, rozdelení zodpovedností medzi jednotlivé hospodárske subjekty a používateľov, pripájaní označenia CE na stavebné výrobky, revízii základných požiadaviek na stavby a o systémoch posudzovania a overovania nemennosti parametrov.

(55)

Základná požiadavka na stavby týkajúca sa trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov by mala zohľadniť najmä recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a súčastí po zbúraní, trvanlivosť stavieb a používanie ekologických surovín a druhotných materiálov na stavbách.

(56)

Na posudzovanie trvalo udržateľného využívania zdrojov a vplyvu stavebných prác na životné prostredie by sa mali používať environmentálne vyhlásenia o výrobkoch, ak sú k dispozícii.

(57)

Pokiaľ to je možné, mali by sa stanoviť jednotné európske metódy na preukazovanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.

(58)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to dosiahnutie správneho fungovania vnútorného trhu so stavebnými výrobkami prostredníctvom harmonizovaných technických špecifikácií na vyjadrenie parametrov stavebných výrobkov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a používania označenia CE na týchto výrobkoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„stavebný výrobok“ je každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby;

2.

„zostava“ je stavebný výrobok uvedený na trh jedným výrobcom ako súprava aspoň dvoch oddelených zložiek, ktoré sa musia zložiť, aby sa mohli zabudovať do stavby;

3.

„stavby“ sú budovy a inžinierske stavby;

4.

„podstatné vlastnosti“ sú tie vlastnosti stavebného výrobku, ktoré súvisia so základnými požiadavkami na stavby;

5.

„parametre stavebného výrobku“ sú parametre týkajúce sa relevantných podstatných vlastností vyjadrené úrovňou, triedou alebo opisom;

6.

„úroveň“ je výsledok posúdenia parametra podstatných vlastností stavebného výrobku vyjadrený číselne;

7.

„trieda“ je rozsah úrovní parametrov stavebného výrobku ohraničený minimálnou a maximálnou hodnotou;

8.

„prahová úroveň“ je minimálna alebo maximálna úroveň parametra podstatnej vlastnosti stavebného výrobku;

9.

„typ výrobku“ je súbor reprezentatívnych úrovní alebo tried parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku, vyrobeného za použitia určitej kombinácie surovín alebo iných prvkov v osobitnom výrobnom procese;

10.

„harmonizované technické špecifikácie“ sú harmonizované normy a európske hodnotiace dokumenty;

11.

„harmonizovaná norma“ je norma, ktorú prijala niektorá z európskych organizácií pre normalizáciu uvedených v prílohe I k smernici 98/34/ES na základe žiadosti vydanej Komisiou, v súlade s článkom 6 uvedenej smernice;

12.

„európsky hodnotiaci dokument“ je dokument prijatý organizáciou orgánov technického posudzovania na účely vypracovávania európskych technických posúdení;

13.

„európske technické posúdenie“ je zdokumentované posúdenie parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku v súlade s príslušným európskym hodnotiacim dokumentom;

14.

„zamýšľané použitie“ je zamýšľané použitie stavebného výrobku, ako je vymedzené v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii;

15.

„špecifická technická dokumentácia“ je dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že metódy v rámci uplatniteľného systému na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov sa nahradili inými metódami, a to pod podmienkou, že výsledky, ku ktorým sa týmito inými metódami dospelo, sú rovnocenné výsledkom dosiahnutým skúšobnými metódami podľa zodpovedajúcej harmonizovanej normy;

16.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka stavebného výrobku na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti za úhradu alebo bezodplatne;

17.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie stavebného výrobku na trhu Únie;

18.

„hospodársky subjekt“ je výrobca, dovozca, distribútor alebo splnomocnený zástupca;

19.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába stavebný výrobok alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ho na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

20.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá nie je výrobcom ani dovozcom a ktorá sprístupňuje stavebný výrobok na trhu;

21.

„dovozca“ je každá fyzická s pobytom v Únii alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá uvádza stavebný výrobok z tretej krajiny na trh Únie;

22.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická osoba s pobytom v Únii alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu vykonávať v jeho mene konkrétne úlohy;

23.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť, aby sa stavebný výrobok v dodávateľskom reťazci sprístupnil na trhu;

24.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie stavebného výrobku, ktorý sa už sprístupnil konečnému používateľovi;

25.

„akreditácia“ je vymedzená nariadením (ES) č. 765/2008;

26.

„systém riadenia výroby“ je zdokumentovaná nepretržitá vnútorná kontrola výroby vo výrobnom závode v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami;

27.

„mikropodnik“ je mikropodnik, ako je vymedzený v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (14);

28.

„životný cyklus“ sú za sebou nasledujúce a navzájom prepojené fázy existencie stavebného výrobku, od zaobstarania suroviny alebo získania z prírodných zdrojov až po konečnú likvidáciu.

Článok 3

Základné požiadavky na stavby a podstatné vlastnosti stavebných výrobkov

1.   Základné požiadavky na stavby stanovené v prílohe I predstavujú základ pre prípravu mandátov pre normy a harmonizovaných technických špecifikácií.

2.   Podstatné vlastnosti stavebných výrobkov sa stanovujú v harmonizovaných technických špecifikáciách vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby.

3.   Pri špecifických skupinách stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, určí Komisia, ak je to vhodné, a v súvislosti s ich zamýšľaným použitím vymedzeným v harmonizovaných normách, prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60 tie podstatné vlastnosti, pre ktoré musí výrobca vypracovať vyhlásenie o parametroch výrobku pri jeho uvedení na trh.

Vo vhodnom prípade Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60 aj prahové úrovne parametrov podstatných vlastností, ktoré sa majú uviesť.

KAPITOLA II

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH A OZNAČENIE CE

Článok 4

Vyhlásenie o parametroch

1.   Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo je v súlade s európskym technickým posúdením, ktoré sa preň vypracovalo, výrobca pri uvedení tohto výrobku na trh vypracuje vyhlásenie o parametroch.

2.   Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo je v súlade s európskym technickým posúdením, ktoré sa preň vypracovalo, informácie v akejkoľvek forme o parametroch jeho podstatných vlastností, ktoré sú vymedzené v uplatniteľnej harmonizovanej technickej špecifikácii, sa môžu poskytnúť, iba ak sú zahrnuté a špecifikované vo vyhlásení o parametroch okrem prípadov, ak sa v súlade s článkom 5 nevypracovalo vyhlásenie o parametroch.

3.   Vypracovaním vyhlásenia o parametroch preberá výrobca zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku s deklarovanými parametrami. Ak z objektívnych informácií nevyplýva opak, členské štáty považujú vyhlásenie o parametroch vypracované výrobcom za presné a spoľahlivé.

Článok 5

Výnimky z vypracovania vyhlásenia o parametroch

Odchylne od článku 4 ods. 1 a ak neexistujú ustanovenia Únie alebo vnútroštátne ustanovenia, v ktorých by sa požadovalo vyhlásenie o podstatných vlastnostiach, kde sa stavebné výrobky zamýšľajú používať, nemusí výrobca pri uvádzaní stavebného výrobku na trh, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma, vypracovať vyhlásenie o parametroch v prípade, ak:

a)

sa stavebný výrobok vyrába individuálne alebo upravuje podľa požiadavky zákazníka nesériovým procesom na základe konkrétnej objednávky a výrobca zodpovedný za bezpečné zabudovanie výrobku do stavby ho montuje na jedinú určenú stavbu, a to v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi a na zodpovednosť osôb, ktoré sú podľa platných vnútroštátnych predpisov zodpovedné za bezpečné vykonanie stavebných prác;

b)

sa stavebný výrobok vyrába na stavenisku na zabudovanie do príslušnej stavby, a to v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi a na zodpovednosť osôb, ktoré sú podľa platných vnútroštátnych predpisov zodpovedné za bezpečné vykonanie stavebných prác, alebo

c)

sa stavebný výrobok vyrába tradičným spôsobom alebo spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou pamiatok, a výrobným procesom, ktorý nemá priemyselný charakter, a to najmä na adekvátnu renováciu stavieb, ktoré sú úradne chránené ako súčasť chráneného prostredia alebo z dôvodu ich osobitnej architektonickej alebo historickej hodnoty v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

Článok 6

Obsah vyhlásenia o parametroch

1.   Vo vyhlásení o parametroch sa uvádzajú parametre podstatných vlastností stavebných výrobkov v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami.

2.   Vyhlásenie o parametroch obsahuje najmä tieto informácie:

a)

odkaz na typ výrobku, pre ktorý sa vyhlásenie o parametroch vypracovalo;

b)

systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V;

c)

referenčné číslo a dátum vydania harmonizovanej normy alebo vypracovania európskeho technického posúdenia, ktoré sa použili pri posudzovaní každej podstatnej vlastnosti;

d)

prípadne referenčné číslo použitej špecifickej technickej dokumentácie a požiadavky, o ktorých výrobca vyhlasuje, že ich výrobok spĺňa.

3.   Vyhlásenie o parametroch okrem toho obsahuje:

a)

zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou;

b)

zoznam podstatných vlastností, ako sú určené v harmonizovanej technickej špecifikácii pre deklarované zamýšľané použitie alebo použitia;

c)

parameter aspoň jednej z podstatných vlastností stavebného výrobku, ktorá je relevantná pre deklarované zamýšľané použitie alebo použitia;

d)

prípadne parametre stavebného výrobku vyjadrené úrovňami alebo triedami, alebo opisom, v nutných prípadoch prostredníctvom výpočtu pre jeho podstatné vlastnosti určené v súlade s článkom 3 ods. 3;

e)

parametre tých podstatných vlastností stavebného výrobku, ktoré súvisia so zamýšľaným použitím alebo použitiami, pričom sa berú do úvahy ustanovenia súvisiace so zamýšľaným použitím alebo použitiami, kde výrobca zamýšľa sprístupniť výrobok na trhu;

f)

pri uvedených podstatných vlastnostiach, pri ktorých sa neurčujú žiadne parametre, písmená „NPD“ (No Performance Determined – nie sú určené parametre);

g)

ak sa na uvedený výrobok vypracovalo európske technické posúdenie, parametre všetkých podstatných vlastností stavebného výrobku vyjadrené úrovňami alebo triedami, alebo opisom všetkých podstatných vlastností obsiahnutých v zodpovedajúcom európskom technickom posúdení.

4.   Vyhlásenie o parametroch sa vypracuje podľa vzoru uvedeného v prílohe III.

5.   Informácie uvedené v článku 31 alebo prípadne článku 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa uvádzajú spolu s vyhlásením o parametroch.

Článok 7

Poskytnutie vyhlásenia o parametroch

1.   Kópia vyhlásenia o parametroch každého výrobku, ktorý sa sprístupňuje na trhu, sa poskytuje buď v papierovej forme, alebo elektronicky.

Ak sa však výrobná dávka toho istého výrobku dodáva jedinému používateľovi, môže ju sprevádzať len jedna kópia vyhlásenia o parametroch v papierovej forme alebo elektronicky.

2.   Kópia vyhlásenia o parametroch v papierovej forme sa poskytuje na žiadosť príjemcu.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 sa v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60 môže kópia vyhlásenia o parametroch sprístupniť na internetovej stránke. Tieto podmienky zaručia medzi iným aj to, že vyhlásenie o parametroch je k dispozícii aspoň počas obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2.

4.   Vyhlásenie o parametroch sa poskytuje v jazyku alebo jazykoch požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu.

Článok 8

Všeobecné zásady a používanie označenia CE

1.   Na označenie CE sa uplatňujú všeobecné zásady ustanovené v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca v súlade s článkami 4 a 6 vypracoval vyhlásenie o parametroch.

Ak výrobca vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4 a 6 nevypracoval, označenie CE sa nesmie pripojiť.

Ak výrobcovia pripoja alebo nechajú pripojiť označenie CE, naznačujú tým, že preberajú zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku s deklarovanými parametrami, ako aj za zhodu so všetkými uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení a iných relevantných harmonizačných právnych predpisoch Únie, v ktorých sa ustanovuje pripojenie tohto označenia.

Pravidlá týkajúce sa pripojenia označenia CE ustanovené v iných relevantných harmonizačných právnych predpisoch Únie sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý tento odsek.

3.   Pre každý stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo na ktorý sa vypracovalo európske technické posúdenie, je označenie CE jediným označením, ktorým sa preukazuje zhoda stavebného výrobku s deklarovanými parametrami podstatných vlastností, na ktoré sa vzťahuje uvedená harmonizovaná norma alebo európske technické posúdenie.

V tejto súvislosti nesmú členské štáty zaviesť do vnútroštátnych opatrení žiadne odkazy alebo z nich musia odstrániť všetky odkazy na iné označenia ako označenie CE, ktoré preukazujú zhodu s deklarovanými parametrami podstatných vlastností, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma.

4.   Členský štát na svojom území alebo v oblasti svojej zodpovednosti nezakáže ani nezabráni sprístupneniu na trhu ani používaniu stavebných výrobkov s označením CE, ak deklarované parametre zodpovedajú požiadavkám na takéto používanie v tomto členskom štáte.

5.   Členský štát zabezpečí, aby používaniu stavebných výrobkov s označením CE nebránili predpisy ani podmienky uložené verejnými orgánmi alebo súkromnými subjektmi, ktoré pôsobia ako verejný podnik alebo ako verejný orgán na základe monopolného postavenia alebo v rámci verejného mandátu, ak deklarované parametre zodpovedajú požiadavkám na takéto používanie v tomto členskom štáte.

6.   Metódy, ktoré členské štáty používajú v súvislosti so svojimi požiadavkami na stavby, a iné vnútroštátne predpisy týkajúce sa podstatných vlastností stavebných výrobkov musia byť v súlade s harmonizovanými normami.

Článok 9

Pravidlá a podmienky pripájania označenia CE

1.   Označenie CE sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na štítok, ktorý je k nemu pripevnený. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, toto označenie sa pripojí na obal alebo sprievodnú dokumentáciu.

2.   Za označením CE sa uvádzajú dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo, meno a registrovaná adresa výrobcu alebo identifikačná značka umožňujúca ľahkú a jednoznačnú identifikáciu mena a adresy výrobcu, jedinečný identifikačný kód typu výrobku, referenčné číslo vyhlásenia o parametroch, úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov, odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu, prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii.

3.   Označenie CE sa na stavebný výrobok pripojí pred jeho uvedením na trh. Za ním môže nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka výrazne upozorňujúca na osobitné riziko alebo používanie.

Článok 10

Kontaktné miesta pre stavebné výrobky

1.   Členské štáty určia kontaktné miesta pre stavebné výrobky podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 764/2008.

2.   Články 10 a 11 nariadenia (ES) č. 764/2008 sa uplatňujú na kontaktné miesta pre stavebné výrobky.

3.   Pokiaľ ide o úlohy vymedzené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 764/2008, každý členský štát zabezpečí, aby kontaktné miesta pre stavebné výrobky na jeho území poskytovali prostredníctvom transparentných a ľahko zrozumiteľných pojmov informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 3 písm. e) tohto nariadenia.

4.   Kontaktné miesta pre stavebné výrobky musia byť schopné vykonávať svoje činnosti spôsobom zabraňujúcim konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o postupy získavania označenia CE.

KAPITOLA III

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 11

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia v súlade s článkami 4 a 6 vypracujú vyhlásenie o parametroch a v súlade s článkami 8 a 9 pripoja označenie CE.

Výrobcovia vypracujú ako základ pre vyhlásenie o parametroch technickú dokumentáciu, v ktorej opíšu všetky relevantné prvky týkajúce sa požadovaného systému posúdenia a overenia nemennosti parametrov.

2.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o parametroch 10 rokov po uvedení stavebného výrobku na trh.

Komisia môže toto obdobie v prípade potreby prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60 zmeniť pre skupiny stavebných výrobkov na základe očakávanej životnosti alebo funkcie, ktorú plní stavebný výrobok v stavbe.

3.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli v prípade sériovej výroby zavedené postupy na zachovanie deklarovaných parametrov. Zodpovedajúcim spôsobom sa zohľadnia zmeny v type výrobku a zmeny v uplatniteľných harmonizovaných technických špecifikáciách.

Ak sa to považuje za vhodné na zabezpečenie presnosti, spoľahlivosti a nemennosti deklarovaných parametrov stavebného výrobku, výrobcovia vykonávajú skúšky na vzorkách stavebných výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu, vedú vyšetrovanie a v prípade potreby aj register sťažností v súvislosti s výrobkami, ktoré nie sú v zhode, a s výrobkami, ktoré boli spätne prevzaté, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

4.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na ich stavebných výrobkoch uvedené typové číslo, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý umožní ich identifikáciu, alebo ak to rozmer a povaha výrobku neumožňujú, aby sa požadované informácie uvádzali na obale alebo v sprievodnej dokumentácii stavebného výrobku.

5.   Výrobcovia na stavebnom výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii uvádzajú svoje meno, registrované obchodné meno alebo ochrannú známku a kontaktnú adresu. Adresa musí uvádzať jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať.

6.   Výrobcovia pri sprístupňovaní stavebného výrobku na trhu zabezpečia, aby výrobok sprevádzal návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý určil dotknutý členský štát a ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom.

7.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že stavebný výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s vyhlásením o parametroch alebo s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia, aby zabezpečili zhodu tohto stavebného výrobku alebo v prípade potreby jeho stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie. Okrem toho v prípade, ak výrobok predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých stavebný výrobok sprístupnili, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, pre ktoré výrobok nie je v zhode, a akékoľvek prijaté nápravné opatrenia.

8.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody stavebného výrobku s vyhlásením o parametroch a s ďalšími uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavujú stavebné výrobky, ktoré uviedli na trh.

Článok 12

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže na základe písomného splnomocnenia vymenovať splnomocneného zástupcu.

Vypracovanie technickej dokumentácie nie je súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi vykonávať aspoň tieto úlohy:

a)

počas obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 uchovávať vyhlásenie o parametroch a technickú dokumentáciu pre vnútroštátne orgány dohľadu;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody stavebného výrobku s vyhlásením o parametroch a s ďalšími uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavujú stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 13

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvádzajú na trh Únie iba tie stavebné výrobky, ktoré spĺňajú uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia.

2.   Pred uvedením stavebného výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca posúdil a overil nemennosť parametrov. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu uvedenú v článku 11 ods. 1 druhom pododseku a vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4 a 6. Zabezpečia tiež, aby mal výrobok tam, kde sa to vyžaduje, označenie CE, aby boli k výrobku priložené požadované dokumenty a aby výrobca spĺňal požiadavky stanovené v článku 11 ods. 4 a 5.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že stavebný výrobok nie je v zhode s vyhlásením o parametroch ani s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, neuvedie stavebný výrobok na trh, pokým nebude v zhode so sprievodným vyhlásením o parametroch alebo s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, alebo pokým sa neopraví vyhlásenie o parametroch. Navyše, ak stavebný výrobok predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia uvádzajú na stavebnom výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii k výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo ochrannú známku a kontaktnú adresu.

4.   Dovozcovia pri sprístupňovaní stavebného výrobku na trhu zabezpečia, aby bol k výrobku pripojený návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý určil dotknutý členský štát a ktorý je ľahko zrozumiteľný používateľom.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby podmienky skladovania alebo prepravy stavebného výrobku, za ktorý zodpovedajú, neohrozovali jeho zhodu s vyhlásením o parametroch a s ďalšími uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia.

6.   Ak sa to považuje za vhodné na zabezpečenie presnosti, spoľahlivosti a nemennosti deklarovaných parametrov stavebného výrobku, dovozcovia vykonávajú skúšky na vzorkách stavebných výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu, vedú vyšetrovanie a v prípade potreby aj register sťažností v súvislosti s výrobkami, ktoré nie sú v zhode, a s výrobkami, ktoré boli spätne prevzaté, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že stavebný výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s vyhlásením o parametroch ani s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia, aby zabezpečili zhodu tohto stavebného výrobku alebo v prípade potreby jeho stiahnutie z trhu, alebo spätné prevzatie. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých stavebný výrobok sprístupnili, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nezhode výrobku a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   Dovozcovia uchovávajú počas obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 kópiu vyhlásenia o parametroch pre orgány dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu dovozcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody stavebného výrobku s vyhlásením o parametroch a s ďalšími uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavujú stavebné výrobky, ktoré uviedli na trh.

Článok 14

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní stavebného výrobku na trhu distribútori náležite zohľadňujú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2.   Pred sprístupnením stavebného výrobku na trhu distribútori zabezpečia, aby bol výrobok označený požadovaným označením CE a aby ho sprevádzala dokumentácia požadovaná podľa tohto nariadenia a návod na použitie a bezpečnostné informácie v jazyku určenom dotknutým členským štátom, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre používateľov. Distribútori takisto zabezpečia, aby výrobca a dovozca spĺňali požiadavky stanovené v článku 11 ods. 4 a 5 a v článku 13 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že stavebný výrobok nie je v zhode s vyhlásením o parametroch ani s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmie sprístupniť výrobok na trhu, pokým nebude v zhode so sprievodným vyhlásením o parametroch a s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia alebo pokým sa neopraví vyhlásenie o parametroch. Navyše, ak výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútor zabezpečí, aby podmienky skladovania alebo prepravy stavebného výrobku, za ktorý je zodpovedný, neohrozovali jeho zhodu s vyhlásením o parametroch a s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že stavebný výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s vyhlásením o parametroch ani s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na zabezpečenie zhody tohto výrobku alebo v prípade potreby jeho stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nezhode výrobku, a akékoľvek prijaté nápravné opatrenia.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu distribútori poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody stavebného výrobku s vyhlásením o parametroch a s ďalšími uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavujú stavebné výrobky, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 15

Prípady, v ktorých povinnosti výrobcov platia aj pre dovozcov a distribútorov

Dovozcovia alebo distribútori sa na účely tohto nariadenia považujú za výrobcu a vzťahujú sa na nich povinnosti výrobcu podľa článku 11, ak uvedú na trh výrobok pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo zmenia stavebný výrobok už uvedený na trh tak, že to môže ovplyvniť zhodu s vyhlásením o parametroch.

Článok 16

Identifikácia hospodárskych subjektov

Počas obdobia uvedeného v článku 11 ods. 2 musia hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom určiť:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.

KAPITOLA IV

HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Článok 17

Harmonizované normy

1.   Harmonizované normy stanovujú európske organizácie pre normalizáciu uvedené v prílohe I k smernici 98/34/ES na základe žiadostí (ďalej len „mandáty“), ktoré vydala Komisia v súlade s článkom 6 uvedenej smernice po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo uvedeným v článku 64 tohto nariadenia (ďalej len „Stály výbor pre stavebníctvo“).

2.   Ak sa procesu tvorby harmonizovaných noriem podľa tohto článku zúčastňujú zainteresované strany, európske organizácie pre normalizáciu zabezpečia, aby rôzne kategórie zainteresovaných strán boli na každom stupni zastúpené spravodlivým a vyváženým spôsobom.

3.   V harmonizovaných normách sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov.

Ak sa to v príslušnom mandáte ustanovuje, harmonizovaná norma uvádza aj zamýšľané použitie výrobkov, na ktoré sa má vzťahovať.

V harmonizovaných normách sa v prípade potreby a bez toho, aby bola ohrozená presnosť, spoľahlivosť alebo stálosť výsledkov, stanovujú metódy na posudzovanie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, ktoré sú menej náročné ako skúšky.

4.   Európske organizácie pre normalizáciu v harmonizovaných normách určujú uplatniteľný systém riadenia výroby, ktorý zohľadní osobitné podmienky procesu výroby príslušného stavebného výrobku.

Harmonizované normy zahŕňajú technické podrobnosti potrebné na vykonávanie systému posudzovania a overovania nemennosti parametrov.

5.   Komisia posúdi zhodu harmonizovaných noriem vypracovaných európskymi organizáciami pre normalizáciu s príslušnými mandátmi.

Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam odkazov na harmonizované normy, ktoré sú v zhode s príslušnými mandátmi.

Pri každej harmonizovanej norme sa v zozname uvedú:

a)

odkazy na nahradené harmonizované technické špecifikácie, ak takéto odkazy existujú;

b)

dátum začiatku obdobia paralelnej platnosti;

c)

dátum konca obdobia paralelnej platnosti.

Komisia uverejní všetky aktualizácie tohto zoznamu.

Odo dňa začiatku obdobia paralelnej platnosti je možné používať harmonizovanú normu na účel vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje. Národné organizácie pre normalizáciu majú povinnosť transponovať harmonizované normy v súlade so smernicou 98/34/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté články 36 až 38, je odo dňa konca obdobia paralelnej platnosti harmonizovaná norma jediným prostriedkom použiteľným na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje.

Na konci obdobia paralelnej platnosti sa konfliktné národné normy zrušia a členské štáty ukončia platnosť všetkých konfliktných vnútroštátnych ustanovení.

Článok 18

Formálna námietka voči harmonizovaným normám

1.   Ak sa členský štát alebo Komisia domnievajú, že harmonizovaná norma úplne nespĺňa požiadavky stanovené v príslušnom mandáte, dotknutý členský štát alebo Komisia predložia po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo túto vec spolu so svojím odôvodnením výboru zriadenému podľa článku 5 smernice 98/34/ES. Uvedený výbor po porade s príslušnými európskymi organizáciami pre normalizáciu bezodkladne vydá svoje stanovisko.

2.   So zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 5 smernice 98/34/ES sa Komisia rozhodne, či v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní, neuverejní, uverejní s obmedzením, zachová, zachová s obmedzením alebo z neho vypustí odkazy na dotknutú harmonizovanú normu.

3.   Komisia informuje o svojom rozhodnutí príslušnú európsku organizáciu pre normalizáciu a v prípade potreby požiada o revíziu dotknutej harmonizovanej normy.

Článok 19

Európsky hodnotiaci dokument

1.   Následne po žiadosti výrobcu o európske technické posúdenie organizácia orgánov technického posudzovania vypracuje a prijme európsky hodnotiaci dokument pre každý stavebný výrobok, na ktorý sa nevzťahuje alebo plne nevzťahuje harmonizovaná norma, pri ktorom nemožno úplne posúdiť parametre podstatných vlastností podľa existujúcej harmonizovanej normy okrem iného z nasledujúcich dôvodov:

a)

výrobok nepatrí do rozsahu pôsobnosti žiadnej jestvujúcej harmonizovanej normy;

b)

minimálne v prípade jednej podstatnej vlastnosti uvedeného výrobku nie je metóda posúdenia stanovená v harmonizovanej norme vhodná, alebo

c)

harmonizovaná norma nestanovuje žiadnu metódu posúdenia minimálne v prípade jednej podstatnej vlastnosti uvedeného výrobku.

2.   Pri postupe prijímania európskeho hodnotiaceho dokumentu sa musia zohľadniť zásady stanovené v článku 20 a dodržať článok 21 a príloha II.

3.   Komisia môže v súlade s článkom 60 prijať delegované akty na zmenu a doplnenie prílohy II a vytvorenie doplnkových procesných pravidiel na vývoj a prijímanie európskeho hodnotiaceho dokumentu.

4.   Komisia po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo použije podľa potreby ako základ pre mandáty, ktoré sa majú vydať podľa článku 17 ods. 1, existujúce európske hodnotiace dokumenty s cieľom vypracovať harmonizované normy, pokiaľ ide o výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 20

Zásady vývoja a prijímania európskych hodnotiacich dokumentov

1.   Postup vývoja a prijímania európskych hodnotiacich dokumentov musí:

a)

byť pre dotknutého výrobcu transparentný;

b)

definovať vhodné povinné lehoty, aby nedošlo k neodôvodnenému zdržaniu;

c)

náležite zohľadňovať ochranu obchodného tajomstva a dôvernosti informácií;

d)

umožňovať Komisii adekvátne sa doň zapojiť;

e)

byť pre výrobcu nákladovo efektívny a

f)

zabezpečovať dostatočnú kolegiálnosť a koordináciu medzi orgánmi technického posudzovania určenými pre dotknutý výrobok.

2.   Orgány technického posudzovania spolu s organizáciou orgánov technického posudzovania znášajú všetky náklady na vývoj a prijímanie európskych hodnotiacich dokumentov.

Článok 21

Povinnosti orgánu technického posudzovania pri prijímaní žiadosti o európske technické posúdenie

1.   Orgán technického posudzovania, ktorý prijal žiadosť o európske technické posúdenie, informuje výrobcu, ak sa na stavebný výrobok úplne alebo čiastočne vzťahuje harmonizovaná technická špecifikácia, a to takto:

a)

ak sa na výrobok úplne vzťahuje harmonizovaná norma, orgán technického posudzovania informuje výrobcu, že v súlade s článkom 19 ods. 1 naň nemožno vypracovať európske technické posúdenie;

b)

ak sa na výrobok úplne vzťahuje európsky hodnotiaci dokument, orgán technického posudzovania informuje výrobcu, že tento dokument sa použije ako základ na vypracovanie európskeho technického posúdenia;

c)

ak sa na výrobok nevzťahuje žiadna harmonizovaná technická špecifikácia alebo sa naň nevzťahuje úplne, orgán technického posudzovania uplatní postupy stanovené v prílohe II alebo vytvorené v súlade s článkom 19 ods. 3.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) informuje orgán technického posudzovania organizáciu orgánov technického posudzovania a Komisiu o obsahu žiadosti a o odkaze na príslušné rozhodnutie Komisie týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov, ktoré zamýšľa orgán technického posudzovania uplatniť na tento výrobok, alebo o tom, že takéto rozhodnutie Komisie neexistuje.

3.   Ak sa Komisia domnieva, že pre stavebný výrobok neexistuje vhodné rozhodnutie o posúdení a overení nemennosti parametrov, uplatňuje sa článok 28

Článok 22

Uverejnenie

Európske hodnotiace dokumenty, ktoré prijala organizácia orgánov technického posudzovania, sa zašlú Komisii, ktorá uverejní zoznam odkazov na konečné európske hodnotiace dokumenty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia uverejní všetky aktualizácie tohto zoznamu.

Článok 23

Riešenie sporov v prípade nezhôd medzi orgánmi technického posudzovania

Ak sa orgány technického posudzovania nedohodli na európskom hodnotiacom dokumente v stanovenej lehote, organizácia orgánov technického posudzovania predloží túto vec Komisii, ktorá nájde vhodné riešenie.

Článok 24

Obsah európskeho hodnotiaceho dokumentu

1.   Európsky hodnotiaci dokument obsahuje aspoň všeobecný opis stavebného výrobku, zoznam podstatných vlastností relevantných z hľadiska zamýšľaného použitia výrobku podľa predpokladu výrobcu a dohodnutého medzi výrobcom a organizáciou orgánov technického posudzovania, ako aj metódy a kritériá posudzovania parametrov výrobku, ktoré s týmito podstatnými vlastnosťami súvisia.

2.   V európskom hodnotiacom dokumente sa stanovujú zásady systému riadenia výroby, ktoré sa majú uplatniť, pričom sa zohľadňujú podmienky výrobného procesu príslušného stavebného výrobku.

3.   Ak možno parametre niektorých podstatných vlastností výrobku vhodne posúdiť metódami a kritériami, ktoré sú už stanovené v iných harmonizovaných technických špecifikáciách alebo usmerneniach uvedených v článku 66 ods. 3 alebo používaných v kontexte vydávania európskych technických osvedčení v súlade s článkom 9 smernice 89/106/EHS pred 1. júlom 2013, tieto existujúce metódy a kritériá sa zahrnú ako súčasti európskeho hodnotiaceho dokumentu.

Článok 25

Formálne námietky voči európskym hodnotiacim dokumentom

1.   Ak sa členský štát alebo Komisia domnievajú, že európsky hodnotiaci dokument úplne nespĺňa požiadavky, ktoré sa majú splniť v súvislosti so základnými požiadavkami na stavby stanovenými v prílohe I, dotknutý členský štát alebo Komisia predložia túto vec spolu s odôvodnením Stálemu výboru pre stavebníctvo. Stály výbor pre stavebníctvo po porade s organizáciou orgánov technického posudzovania bezodkladne vydá svoje stanovisko.

2.   So zreteľom na stanovisko Stáleho výboru pre stavebníctvo sa Komisia rozhodne, či v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní, neuverejní, uverejní s obmedzením, zachová, zachová s obmedzením alebo z neho vypustí odkazy na príslušné európske hodnotiace dokumenty.

3.   Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje organizáciu orgánov technického posudzovania a v prípade potreby požiada o revíziu príslušného európskeho hodnotiaceho dokumentu.

Článok 26

Európske technické posúdenie

1.   Európske technické posúdenie vypracúva orgán technického posudzovania na žiadosť výrobcu na základe európskeho hodnotiaceho dokumentu vypracovaného v súlade s postupmi stanovenými v článku 21 a prílohe II.

Ak existuje európsky hodnotiaci dokument, európske technické posúdenie sa môže vypracovať aj v prípade, ak sa vydal mandát na harmonizovanú normu. Toto vypracovanie sa môže uskutočniť až do začiatku obdobia paralelnej platnosti, ako ho určí Komisia v súlade s článkom 17 ods. 5.

2.   Európske technické posúdenie obsahuje deklarované parametre – vyjadrené úrovňami alebo triedami, alebo opisom – podstatných vlastností, na ktorých sa dohodol výrobca s orgánom technického posudzovania, ktorý dostal žiadosť o európske technické posúdenie pre deklarované zamýšľané použitie, a technické podrobnosti potrebné na uplatnenie systému posudzovania a overovania nemennosti parametrov.

3.   Aby sa zabezpečilo jednotné vykonávanie tohto článku, Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom vypracovať formát európskeho technického posúdenia v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2.

Článok 27

Úrovne alebo triedy parametrov

1.   Komisia môže prijať v súlade s článkom 60 delegované akty na stanovenie tried parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov.

2.   Ak Komisia stanoví triedy parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, európske organizácie pre normalizáciu tieto triedy použijú v harmonizovaných normách. Organizácia orgánov technického posudzovania použije tieto triedy v relevantných prípadoch v európskych hodnotiacich dokumentoch.

Ak Komisia nestanoví triedy parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, môžu ich stanoviť európske organizácie pre normalizáciu v harmonizovaných normách na základe revidovaného mandátu.

3.   Ak sa to v príslušných mandátoch ustanovuje, európske organizácie pre normalizáciu stanovia v harmonizovaných normách prahové úrovne pri podstatných vlastnostiach a prípadne aj pre zamýšľané použitia, ktoré musia stavebné výrobky v členských štátoch spĺňať.

4.   Ak európske organizácie pre normalizáciu stanovili triedy parametrov v harmonizovanej norme, organizácia orgánov technického posudzovania použije tieto triedy v európskych hodnotiacich dokumentoch, ak sú pre stavebný výrobok relevantné.

Ak sa to považuje za vhodné, organizácia orgánov technického posudzovania môže so súhlasom Komisie a po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo stanoviť v európskom hodnotiacom dokumente triedy parametrov a prahové úrovne pri podstatných vlastnostiach stavebného výrobku v rámci jeho zamýšľaného použitia, ako ho určil výrobca.

5.   Komisia môže v súlade s článkom 60 prijať delegované akty na stanovenie podmienok, za ktorých sa stavebný výrobok považuje za výrobok, ktorý dosahuje určitú úroveň parametrov alebo patrí do určitej triedy parametrov, bez toho, aby sa skúšal alebo ďalej skúšal.

Ak takéto podmienky nestanoví Komisia, môžu ich stanoviť európske organizácie pre normalizáciu v harmonizovaných normách na základe revidovaného mandátu.

6.   Ak Komisia ustanovila klasifikačné systémy v súlade s odsekom 1, členské štáty môžu určiť úrovne alebo triedy parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, ktoré majú tieto výrobky dosahovať, len v súlade s týmito klasifikačnými systémami.

7.   Európske organizácie pre normalizáciu a organizácia orgánov technického posudzovania rešpektujú pri určovaní prahových úrovní alebo tried parametrov regulačné potreby členských štátov.

Článok 28

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov

1.   Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov sa vykonáva na základe jedného zo systémov stanovených v prílohe V.

2.   Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60 stanoví a môže revidovať to, ktorý systém alebo systémy sa dajú použiť na daný stavebný výrobok alebo skupinu stavebných výrobkov, alebo danú podstatnú vlastnosť, pričom zohľadní najmä vplyv na zdravie a bezpečnosť ľudí a na životné prostredie. Komisia pritom zohľadní aj podložené skúsenosti vnútroštátnych orgánov týkajúce sa dohľadu nad trhom.

Komisia zvolí najmenej náročný systém alebo systémy, ktoré sú v súlade s plnením všetkých základných požiadaviek na stavby.

3.   Takto určený systém alebo systémy sa uvedú v mandátoch pre harmonizované normy a v harmonizovaných technických špecifikáciách.

KAPITOLA V

ORGÁNY TECHNICKÉHO POSUDZOVANIA

Článok 29

Menovanie, monitorovanie a hodnotenie orgánov technického posudzovania

1.   Členské štáty môžu na svojom území vymenovať orgány technického posudzovania, a to najmä pre jednu alebo viac výrobkových oblastí uvedených v tabuľke 1 prílohy IV.

Členské štáty, ktoré vymenovali orgán technického posudzovania, oznámia ostatným členským štátom a Komisii jeho názov a adresu a výrobkové oblasti, pre ktoré bol tento orgán technického posudzovania vymenovaný.

2.   Komisia elektronicky zverejní zoznam orgánov technického posudzovania, v ktorom uvedie výrobkové oblasti, pre ktoré sú vymenované, pričom sa snaží dosiahnuť čo najvyššiu úroveň transparentnosti.

Komisia zverejní všetky aktualizácie tohto zoznamu.

3.   Členské štáty monitorujú činnosti a právomoci orgánov technického posudzovania, ktoré vymenovali, a hodnotia ich podľa príslušných požiadaviek stanovených v tabuľke 2 prílohy IV.

Členské štáty informujú Komisiu o svojich vnútroštátnych postupoch vymenúvania orgánov technického posudzovania, o monitorovaní ich činností a právomocí a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

4.   Komisia prijme usmernenia na vykonávanie hodnotenia orgánov technického posudzovania po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo.

Článok 30

Požiadavky na orgány technického posudzovania

1.   Orgán technického posudzovania vykonáva posudzovanie a vypracúva európske technické posúdenie vo výrobkovej oblasti, pre ktorú bol vymenovaný.

Orgán technického posudzovania musí spĺňať požiadavky stanovené v tabuľke 2 prílohy IV v rozsahu svojho vymenovania.

2.   Orgán technického posudzovania zverejní svoju organizačnú štruktúru a mená členov svojich interných rozhodovacích orgánov.

3.   Ak orgán technického posudzovania prestane spĺňať požiadavky uvedené v odseku 1, členský štát vymenovanie tohto orgánu technického posudzovania pre príslušnú výrobkovú oblasť zruší a informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 31

Koordinácia orgánov technického posudzovania

1.   Orgány technického posudzovania založia organizáciu pre technické posudzovanie.

2.   Organizácia orgánov technického posudzovania sa považuje za orgán, ktorý sleduje cieľ všeobecného európskeho záujmu v zmysle článku 162 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (15).

3.   Spoločné ciele spolupráce a administratívne a finančné podmienky týkajúce sa grantov udelených organizácii orgánov technického posudzovania možno v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (16) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a s nariadením (ES, Euratom) č. 2342/2002 vymedziť v rámcovej partnerskej dohode medzi Komisiou a uvedenou organizáciou. Uzavretie každej takejto dohody sa oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Organizácia orgánov technického posudzovania vykonáva aspoň tieto úlohy:

a)

organizuje koordináciu orgánov technického posudzovania a v prípade potreby zabezpečuje spoluprácu a konzultácie s ostatnými zainteresovanými stranami;

b)

zabezpečuje, aby si orgány technického posudzovania navzájom vymieňali príklady najlepších postupov s cieľom podporiť väčšiu efektívnosť a poskytovať odvetviu lepšie služby;

c)

koordinuje uplatňovanie postupov ustanovených v článku 21 a v prílohe II a poskytuje podporu potrebnú na tento účel;

d)

vypracúva a prijíma európske hodnotiace dokumenty;

e)

informuje Komisiu o všetkých otázkach súvisiacich s prípravou európskych hodnotiacich dokumentov a o všetkých aspektoch súvisiacich s výkladom postupov stanovených v článku 21 a v prílohe II a na základe získaných skúseností navrhuje Komisii zlepšenia;

f)

oznamuje všetky zistenia týkajúce sa orgánu technického posudzovania, ktorý si neplní svoje úlohy podľa postupov stanovených v článku 21 a v prílohe II, Komisii a členskému štátu, ktorý takýto orgán technického posudzovania vymenoval;

g)

zabezpečuje, že prijaté európske hodnotiace dokumenty a odkazy na európske technické posúdenia sú verejne prístupné.

Organizácia orgánov technického posudzovania má na plnenie týchto úloh sekretariát.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány technického posudzovania prispievali organizácii orgánov technického posudzovania finančnými a ľudskými zdrojmi.

Článok 32

Finančné prostriedky Únie

1.   Organizácii orgánov technického posudzovania možno na vykonávanie úloh uvedených v článku 31 ods. 4 poskytnúť finančné prostriedky Únie.

2.   Rozpočtové prostriedky pridelené na úlohy stanovené v článku 31 ods. 4 určuje každoročne rozpočtový orgán v rámci limitov platného finančného rámca.

Článok 33

Finančné ustanovenia

1.   Finančné prostriedky Únie sa poskytujú bez výzvy na predkladanie návrhov organizácii orgánov technického posudzovania na vykonávanie úloh uvedených v článku 31 ods. 4, na ktoré možno udeliť granty v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.   Činnosti sekretariátu organizácie orgánov technického posudzovania uvedené v článku 31 ods. 4 možno financovať na základe prevádzkových grantov. V prípade obnovenia sa prevádzkové granty automaticky neznižujú.

3.   Grantovými dohodami možno povoliť paušálne pokrytie režijných nákladov príjemcu až do maximálnej výšky 10 % z celkových oprávnených priamych nákladov na činnosti s výnimkou prípadu, keď sa nepriame náklady príjemcu pokrývajú prostredníctvom prevádzkového grantu financovaného zo všeobecného rozpočtu Únie.

Článok 34

Riadenie a monitorovanie

1.   Z rozpočtových prostriedkov určených rozpočtovým orgánom na financovanie úloh stanovených v článku 31 ods. 4 možno pokryť aj administratívne výdavky na prípravu, monitorovanie, inšpekciu, audit a hodnotenie, ktoré sú priamo potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, a najmä na štúdie, stretnutia, informačné a publikačné činnosti, výdavky na informačné siete na výmenu informácií a všetky ďalšie výdavky na administratívnu a technickú pomoc, ktoré môže Komisia využiť na činnosti súvisiace s vývojom a prijímaním európskych hodnotiacich dokumentov a s vypracúvaním európskych technických posúdení.

2.   Komisia hodnotí relevantnosť úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky Únie, so zreteľom na požiadavky politík a právnych predpisov Únie, a o výsledku tohto hodnotenia informuje Európsky parlament a Radu do 1. januára 2017 a potom každé štyri roky.

Článok 35

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia zabezpečí, aby sa pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam, účinnými kontrolami a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a v prípade, že sa zistia nezrovnalosti, účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami, a to v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (17), s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (18), a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (19).

2.   Pokiaľ ide o činnosti financované v rámci tohto nariadenia, pod pojmom nezrovnalosť uvedeným v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 sa rozumie každé porušenie ustanovenia práva Únie alebo každé porušenie zmluvných povinností vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktoré ako neopodstatnená výdavková položka má alebo by malo negatívny vplyv na všeobecný rozpočet Únie alebo rozpočty ňou riadené.

3.   Vo všetkých dohodách a zmluvách vyplývajúcich z tohto nariadenia sa musí ustanoviť monitorovanie a finančná kontrola zo strany Komisie alebo ktoréhokoľvek jej splnomocneného zástupcu a audity Dvora audítorov, ktoré možno podľa potreby vykonať na mieste.

KAPITOLA VI

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY

Článok 36

Používanie vhodnej technickej dokumentácie

1.   Pri určovaní typu výrobku môže výrobca nahradiť skúšku typu alebo výpočet typu vhodnou technickou dokumentáciou, ktorou sa preukazuje, že:

a)

pokiaľ ide o jednu alebo viacero podstatných vlastností stavebného výrobku, ktorý výrobca uvádza na trh, tento výrobok sa považuje za výrobok, ktorý dosahuje určitú úroveň alebo patrí do určitej triedy parametrov bez skúšania alebo výpočtu, alebo bez ďalšieho skúšania či ďalšieho výpočtu, v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných harmonizovaných technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí Komisie;

b)

stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma a ktorý uvádza výrobca na trh, zodpovedá typu výrobku iného stavebného výrobku, vyrobeného iným výrobcom a už vyskúšaného podľa príslušnej harmonizovanej normy. Ak sú tieto podmienky splnené, výrobca je oprávnený deklarovať parametre zodpovedajúce všetkým výsledkom alebo časti výsledkov skúšok vykonaných na tomto inom výrobku. Výrobca môže použiť výsledky skúšok získané iným výrobcom až po získaní povolenia od tohto výrobcu, ktorý je naďalej zodpovedný za presnosť, spoľahlivosť a stabilitu týchto výsledkov skúšok, alebo

c)

stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná technická špecifikácia a ktorý výrobca uvádza na trh, je systémom pozostávajúcim z komponentov, ktoré výrobca riadne montuje podľa presného návodu dodávateľa tohto systému alebo jeho komponentu, ktorý už tento systém alebo tento komponent vyskúšal s ohľadom na jednu alebo viaceré podstatné vlastnosti podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie. Ak sú uvedené podmienky splnené, výrobca je oprávnený deklarovať parametre zodpovedajúce všetkým výsledkom alebo časti výsledkov skúšok vykonaných na tomto systéme alebo na komponente, ktoré mu boli dodané. Výrobca môže použiť výsledky skúšok získané iným výrobcom alebo dodávateľom systému až po získaní povolenia od tohto výrobcu alebo dodávateľa systému, ktorý je naďalej zodpovedný za presnosť, spoľahlivosť a stabilitu týchto výsledkov skúšok.

2.   Ak stavebný výrobok uvedený v odseku 1 patrí do skupiny stavebných výrobkov, v prípade ktorých sa na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov používa systém 1+ alebo 1 uvedený v prílohe V, vhodnú technickú dokumentáciu uvedenú v odseku 1 musí overiť notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov, ako sa uvádza v prílohe V.

Článok 37

Používanie zjednodušených postupov mikropodnikmi

Mikropodniky vyrábajúce stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, môžu nahradiť určovanie typu výrobku na základe skúšky typu v prípade uplatniteľných systémov 3 a 4, ako sa uvádza v prílohe V, používaním metód, ktoré sa líšia od metód uvedených v uplatniteľnej harmonizovanej norme. Títo výrobcovia môžu tiež zaobchádzať so stavebnými výrobkami, na ktoré sa uplatňuje systém 3, podľa ustanovení pre systém 4. Ak výrobca používa tieto zjednodušené postupy, preukáže zhodu stavebného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami prostredníctvom špecifickej technickej dokumentácie a preukáže rovnocennosť použitých postupov s postupmi stanovenými v harmonizovaných normách.

Článok 38

Ďalšie zjednodušené postupy

1.   Pri stavebných výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma a ktoré sa vyrábajú individuálne alebo sú upravené na mieru podľa požiadavky zákazníka nesériovým procesom na základe konkrétnej objednávky a montujú sa na jedinú určenú stavbu, môže výrobca časť uplatniteľného systému využívanú na posúdenie parametrov, ako sa stanovuje v prílohe V, nahradiť špecifickou technickou dokumentáciou preukazujúcou zhodu daného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami a rovnocennosť použitých postupov s postupmi stanovenými v harmonizovaných normách.

2.   Ak stavebný výrobok uvedený v odseku 1 patrí do skupiny stavebných výrobkov, v prípade ktorých sa na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov používa systém 1+ alebo 1 uvedený v prílohe V, špecifickú technickú dokumentáciu musí overiť notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov, ako sa uvádza v prílohe V.

KAPITOLA VII

NOTIFIKUJÚCE ORGÁNY A NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Článok 39

Notifikácia

Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom osoby, ktoré sú podľa tohto nariadenia splnomocnené vykonávať úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov (ďalej len „notifikované osoby“).

Článok 40

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty vymenujú notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za zavedenie a vykonávanie postupov potrebných na posudzovanie a notifikáciu osôb, ktoré majú byť na účely tohto nariadenia splnomocnené na vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov, a za monitorovanie notifikovaných osôb aj s ohľadom na dodržiavanie článku 43.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykonajú ich vnútroštátne akreditačné orgány v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán prenesie na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, posudzovanie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho vykonávaním týchto činností inak poverí, tento orgán musí byť právnickou osobou a musí primerane spĺňať požiadavky ustanovené v článku 41. Okrem toho musí mať mechanizmy na krytie záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 41

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikli konflikty záujmov s notifikovanými osobami.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby sa zabezpečila objektivita a nestrannosť jeho činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, že každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie osoby, ktorá sa má splnomocniť na vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov, prijímajú kompetentné osoby, ktoré nevykonávali posudzovanie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú notifikované osoby, ani konzultačné služby na obchodnom alebo konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán chráni dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 42

Informačná povinnosť členských štátov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich vnútroštátnych postupoch posudzovania a notifikácie osôb, ktoré sa majú splnomocniť na vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov, a monitorovania notifikovaných osôb a o akýchkoľvek zmenách týchto postupov.

Komisia tieto informácie zverejňuje.

Článok 43

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných osôb

1.   Na účely notifikácie musí notifikovaná osoba spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Notifikovaná osoba sa zriaďuje podľa vnútroštátneho práva a má právnu subjektivitu.

3.   Notifikovaná osoba je osobou – treťou stranou, nezávislou od organizácie alebo stavebného výrobku, ktorý posudzuje.

Osoba, ktorá patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu zastupujúceho podniky zapojené do navrhovania, výroby, dodávania, montáže, používania alebo údržby stavebných výrobkov, ktoré posudzuje, môže byť považovaná za notifikovanú osobu, ak sa preukáže jej nezávislosť a absencia akéhokoľvek konfliktu záujmov.

4.   Notifikovaná osoba, jej vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov nesmú byť projektantom, výrobcom, dodávateľom, montážnikom, kupujúcim, vlastníkom, používateľom ani údržbárom stavebných výrobkov, ktoré posudzuje, ani splnomocneným zástupcom žiadnej z týchto strán. To nevylučuje používanie posudzovaných výrobkov, ktoré je potrebné v rámci činností notifikovanej osoby, ani používanie výrobkov na osobné účely.

Notifikovaná osoba, jej vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov sa nesmú priamo zapojiť do navrhovania, výroby ani stavby, predaja, montáže, používania ani údržby daných stavebných výrobkov, ani nesmú zastupovať strany zapojené do týchto činností. Nezapájajú sa do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v konflikte s nezávislosťou úsudku a bezúhonnosťou v súvislosti s činnosťami, pre ktoré boli notifikované. To sa vzťahuje najmä na poradenské služby.

Notifikovaná osoba zabezpečuje, aby činnosti jej pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť jej činností pri posudzovaní a/alebo overovaní.

5.   Notifikovaná osoba a jej zamestnanci vykonávajú úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a naliehaniu, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich činností pri posudzovaní a/alebo overovaní, osobitne zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú na výsledku týchto činností záujem.

6.   Notifikovaná osoba musí byť schopná vykonávať všetky úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov, ktoré sú jej pridelené v súlade s prílohou V, v súvislosti s ktorými bola notifikovaná, bez ohľadu na to, či tieto úlohy vykonáva samotná notifikovaná osoba alebo sú vykonávané v jej mene a na jej zodpovednosť.

Notifikovaná osoba musí mať pre každý systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov a pre každý druh alebo kategóriu stavebných výrobkov, podstatných vlastností a úloh, v súvislosti s ktorými bola notifikovaná, vždy k dispozícii:

a)

potrebných zamestnancov s odbornými znalosťami a dostatočnými príslušnými skúsenosťami na vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov;

b)

potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie parametrov a zabezpečuje transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov; musí mať zavedené príslušné politiky a postupy, v ktorých sa rozlišuje medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie jej činností, ktoré riadne zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Notifikovaná osoba musí mať nevyhnutné prostriedky na primeraný výkon odborných a administratívnych úloh spojených s činnosťami, pre ktoré je notifikovaná, a prístup ku všetkému potrebnému vybaveniu alebo zariadeniam.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností, v súvislosti s ktorými bola osoba notifikovaná, musia mať:

a)

dôkladnú technickú a odbornú prípravu, ktorá zahŕňa všetky úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov v rozsahu, pre ktorý bola osoba notifikovaná;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách na posudzovanie a overovanie, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto činnosti;

c)

príslušné znalosti o uplatniteľných harmonizovaných normách a o príslušných ustanoveniach nariadenia a rozumieť im;

d)

schopnosti potrebné na vystavenie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posudzovanie a overovanie.

8.   Musí sa zaručiť nestrannosť notifikovanej osoby, jej vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu notifikovanej osoby a jej zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie, nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Notifikovaná osoba uzavrie poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie členský štát v súlade s vnútroštátnym právom, alebo ak nie je za vykonané posudzovanie a/alebo overovanie priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci notifikovanej osoby sú povinní zachovávať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa prílohy V; táto povinnosť sa neuplatňuje vo vzťahu k príslušným správnym orgánom členského štátu, v ktorom sa ich činnosti vykonávajú. Vlastnícke práva sa ochraňujú.

11.   Notifikovaná osoba sa zúčastňuje na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej podľa tohto nariadenia alebo zabezpečí, aby jej zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie, boli o týchto činnostiach informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňuje administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 44

Predpoklad zhody

Notifikovaná osoba, ktorá sa má splnomocniť na vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov, ktorým sa preukazuje zhoda s kritériami ustanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo v ich častiach, odkazy na ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považuje za osobu, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 43 v rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 45

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných osôb

1.   Ak notifikovaná osoba uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s úlohami tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 43, a príslušne informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikovaná osoba nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo ich môže vykonávať pobočka iba v prípade, že s tým klient súhlasí.

4.   Notifikovaná osoba má pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a úloh, ktoré vykonávajú podľa prílohy V.

Článok 46

Využívanie zariadení mimo skúšobného laboratória notifikovanej osoby

1.   Na žiadosť výrobcu a keď je to opodstatnené z technických, ekonomických alebo logistických dôvodov, sa notifikované osoby môžu rozhodnúť vykonať skúšky uvedené v prílohe V pre systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov 1+, 1 a 3 alebo dať vykonať takéto skúšky pod svojím dohľadom buď vo výrobných závodoch s použitím skúšobného zariadenia laboratória výrobcu, alebo s predchádzajúcim súhlasom výrobcu v externom laboratóriu s použitím skúšobného zariadenia tohto laboratória.

Notifikované osoby, ktoré vykonávajú takéto skúšky, musia byť špecificky menované ako spôsobilé vykonávať činnosti mimo vlastných akreditovaných skúšobných zariadení.

2.   Pred vykonaním týchto skúšok overí notifikovaná osoba, či sú splnené požiadavky skúšobnej metódy, a vyhodnotí, či:

a)

má skúšobné zariadenie vhodný kalibračný systém a či je zaručená sledovateľnosť meraní;

b)

je zabezpečená kvalita výsledkov skúšok.

Článok 47

Žiadosť o notifikáciu

1.   Osoba, ktorá má byť splnomocnená na vykonávanie úloh tretej strany v procese posudzovania a overovania nemennosti parametrov, predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti je opis činností, ktoré sa majú vykonávať, postupy posudzovania a/alebo overovania, v súvislosti s ktorými osoba tvrdí, že je spôsobilá, osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorým sa potvrdzuje, že osoba spĺňa požiadavky stanovené v článku 43.

3.   Ak dotknutá osoba nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii, predloží notifikujúcemu orgánu všetky podklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jej súladu s požiadavkami stanovenými v článku 43.

Článok 48

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba osoby, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 43.

2.   Komisiu a ostatné členské štáty notifikujú predovšetkým prostredníctvom elektronického nástroja na notifikáciu vyvinutého a spravovaného Komisiou.

Vo výnimočných prípadoch stanovených v bode 3 prílohy V, pre ktoré neexistuje vhodný elektronický nástroj, sa akceptuje notifikácia v papierovej forme.

3.   Notifikácia zahŕňa úplné údaje o funkciách, ktoré sa majú plniť, odkaz na príslušnú harmonizovanú technickú špecifikáciu a na účely systému stanoveného v prílohe V podstatné vlastnosti, pre ktoré je osoba spôsobilá.

Odkaz na príslušnú harmonizovanú technickú špecifikáciu sa však nevyžaduje v prípadoch stanovených v bode 3 prílohy V.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 47 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom všetky podklady, ktoré potvrdzujú spôsobilosť notifikovanej osoby a zavedené opatrenia, ktoré zabezpečia, že daná osoba bude pravidelne monitorovaná a bude naďalej spĺňať požiadavky stanovené v článku 43.

5.   Príslušná osoba môže vykonávať činnosti notifikovanej osoby iba v prípade, keď do dvoch týždňov od notifikácie, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov od notifikácie, ak sa osvedčenie o akreditácii nepoužíva, neboli vznesené zo strany Komisie ani iných členských štátov námietky.

Na účely tohto nariadenia sa za notifikovanú osobu pokladá len takáto osoba.

6.   Komisii a ostatným členským štátom sa oznámia všetky ďalšie príslušné zmeny v súvislosti s notifikáciou.

Článok 49

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných osôb

1.   Komisia pridelí každej notifikovanej osobe identifikačné číslo.

Pridelí jej len jedno takéto číslo, aj keď je osoba notifikovaná podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam osôb notifikovaných podľa tohto nariadenia vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, pre ktoré boli notifikované, pričom predovšetkým používa nástroj elektronickej notifikácie, ktorý sama vytvorí a spravuje.

Komisia zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 50

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaná osoba už nespĺňa požiadavky ustanovené v článku 43 alebo že si neplní svoje záväzky, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty predovšetkým prostredníctvom nástroja elektronickej notifikácie vytvoreného a spravovaného Komisiou.

2.   V prípade zrušenia, obmedzenia alebo pozastavenia notifikácie alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť už nevykonáva, príslušný notifikujúci členský štát prijme primerané kroky, aby zabezpečil spracovanie dokumentov tejto osoby inou notifikovanou osobou alebo aby boli tieto dokumenty na žiadosť k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom.

Článok 51

Napadnutie spôsobilosti notifikovaných osôb

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, pri ktorých má pochybnosti alebo je na ne upozornená, pokiaľ ide o spôsobilosť notifikovanej osoby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré musí notifikovaná osoba spĺňať a plniť.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo so zachovaním spôsobilosti dotknutej osoby.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými údajmi získanými počas jej vyšetrovaní.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaná osoba nespĺňa alebo už nespĺňa požiadavky na notifikáciu, informuje o tom notifikujúci členský štát a požiada ho, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Článok 52

Povinnosti notifikovaných osôb, pokiaľ ide o výkon ich činností

1.   Notifikované osoby vykonávajú úlohy tretej strany v súlade so systémami posudzovania a overovania nemennosti parametrov stanovených v prílohe V.

2.   Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov sa vykonáva transparentne so zreteľom na výrobcu a primeraným spôsobom tak, aby nedošlo k zbytočnému zaťaženiu hospodárskych subjektov. Notifikované osoby pri vykonávaní svojej činnosti riadne zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Notifikované osoby pritom dodržiavajú stupeň prísnosti, ktorý sa vyžaduje pre výrobok podľa tohto nariadenia, a funkciu, ktorú výrobok zohráva pri plnení všetkých základných požiadaviek na stavby.

3.   Ak notifikovaná osoba počas počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby zistí, že výrobca nezabezpečil nemennosť parametrov vyrábaného výrobku, požiada výrobcu, aby prijal vhodné nápravné opatrenia, a nevydá certifikát.

4.   Ak notifikovaná osoba v priebehu monitorovania, ktoré slúži na overenie nemennosti parametrov vyrábaného výrobku, zistí, že stavebný výrobok už nemá rovnaké parametre ako sú parametre typu výrobku, požiada výrobcu, aby prijal vhodné nápravné opatrenia a v prípade potreby platnosť jeho certifikátu pozastaví alebo zruší.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo tieto opatrenia nemajú požadovaný účinok, notifikovaná osoba podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší platnosť všetkých certifikátov.

Článok 53

Informačné povinnosti notifikovaných osôb

1.   Notifikované osoby informujú notifikujúci orgán o:

a)

každom zamietnutí certifikátu, obmedzení, pozastavení alebo zrušení platnosti certifikátu;

b)

akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky notifikácie;

c)

všetkých žiadostiach o informácie týkajúce sa vykonaného posudzovania a/alebo overovania nemennosti parametrov, ktoré dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o úlohách tretej strany v súlade so systémami posudzovania a overovania nemennosti parametrov vykonávaných v rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonávanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované osoby poskytujú ostatným osobám notifikovaným podľa tohto nariadenia, ktoré vykonávajú podobné úlohy tretej strany v súlade so systémami posudzovania a overovania nemennosti parametrov a pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje rovnaká harmonizovaná technická špecifikácia, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie aj pozitívnych výsledkov týchto posudzovaní a/alebo overovaní.

Článok 54

Výmena skúseností

Komisia zabezpečuje výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 55

Koordinácia notifikovaných osôb

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi osobami notifikovanými podľa článku 39 formou skupiny notifikovaných osôb.

Členské štáty zabezpečia, aby sa nimi notifikované osoby priamo alebo prostredníctvom vymenovaných zástupcov zúčastňovali na práci takejto skupiny, alebo zabezpečia, aby o tejto práci boli zástupcovia notifikovaných osôb informovaní.

KAPITOLA VIII

DOHĽAD NAD TRHOM A OCHRANNÉ POSTUPY

Článok 56

Postup zaobchádzania so stavebnými výrobkami, ktoré predstavujú riziko, na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo majú dostatočný dôvod domnievať sa, že stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo na ktorý sa vypracovalo európske technické posúdenie, nedosahuje deklarované parametre a predstavuje riziko pre plnenie základných požiadaviek na stavby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vypracujú hodnotenie príslušného výrobku vo vzťahu k príslušným požiadavkám stanoveným v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že stavebný výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na dosiahnutie zhody tohto výrobku s uvedenými požiadavkami, a to predovšetkým s deklarovanými parametrami, alebo aby stiahol výrobok z trhu, alebo ho spätne prevzal v rámci primeranej doby úmernej povahe rizika, akú uznajú za vhodnú.

Orgány dohľadu nad trhom o tom informujú notifikovanú osobu, ak sa jej prípad týka.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nezhoda nie je obmedzená len na územie ich štátu, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie požadujú od hospodárskeho subjektu.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých vhodných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými stavebnými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci doby uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané dočasné opatrenia na zákaz alebo obmedzenie sprístupnenia stavebného výrobku na vnútroštátnom trhu alebo na stiahnutie stavebného výrobku z tohto trhu, alebo na jeho spätné prevzatie.

Orgány dohľadu nad trhom o takýchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky dostupné podrobné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu stavebného výrobku, ktorý nie je v zhode, pôvod stavebného výrobku, charakter uvádzanej nezhody a vyplývajúce riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nezhoda spôsobená jedným z týchto dôvodov:

a)

neschopnosť výrobku dosiahnuť deklarované parametre a/alebo splniť požiadavky týkajúce sa plnenia základných požiadaviek na stavby stanovené v tomto nariadení;

b)

nedostatky v harmonizovaných technických špecifikáciách alebo v špecifickej technickej dokumentácii.

6.   Členské štáty, okrem tých, ktoré iniciovali postup, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nezhody príslušného stavebného výrobku, ktoré majú k dispozícii, a o ich námietkach v prípade nesúhlasu s notifikovaným vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak do pätnástich pracovných dní od získania informácií uvedených v odseku 4 nevznesie žiadny členský štát ani Komisia námietku voči dočasnému opatreniu, ktoré prijal členský štát v súvislosti s príslušným stavebným výrobkom, toto opatrenie sa považuje za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v súvislosti s príslušným stavebným výrobkom bezodkladne prijali vhodné obmedzujúce opatrenia, ako napr. stiahnutie výrobku z ich trhu.

Článok 57

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po skončení postupu stanoveného v článku 56 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušnými hospodárskymi subjektmi a vnútroštátne opatrenie vyhodnotí. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či opatrenie je, alebo nie je opodstatnené.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi všetkým členským štátom, ako aj príslušným hospodárskym subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia stavebného výrobku, ktorý nie je v zhode, zo svojich trhov a príslušne o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nezhoda stavebného výrobku sa pripisuje nedostatkom harmonizovaných noriem, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 písm. b), Komisia musí informovať príslušný európsky orgán alebo orgány pre normalizáciu a predložiť túto vec výboru zriadenému podľa článku 5 smernice 98/34/ES. Tento výbor uskutoční konzultácie s príslušným európskym orgánom alebo orgánmi pre normalizáciu a bezodkladne vydá svoje stanovisko.

Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nezhoda stavebného výrobku sa pripisuje nedostatkom európskych hodnotiacich dokumentov alebo špecifickej technickej dokumentácie, ako sa uvádza v článku 56 ods. 5 písm. b), Komisia predloží vec Stálemu výboru pre stavebníctvo a následne prijme vhodné opatrenia.

Článok 58

Stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky, ale napriek tomu predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť

1.   Ak členský štát po vykonaní hodnotenia podľa článku 56 ods. 1 zistí, že hoci je stavebný výrobok v zhode s týmto nariadením, predstavuje riziko pre plnenie základných požiadaviek na stavby, zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný stavebný výrobok pri uvádzaní na trh už toto riziko nepredstavoval, aby tento stavebný výrobok z trhu stiahol alebo aby ho spätne prevzal v rámci primeranej doby úmernej povahe rizika, akú uzná za vhodnú.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí, aby sa prijali všetky nápravné opatrenia v súvislosti so všetkými príslušnými stavebnými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Toto informovanie zahŕňa všetky dostupné údaje, a to najmä údaje potrebné na identifikáciu dotknutého stavebného výrobku, pôvod a dodávateľský reťazec výrobku, povahu rizika a charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušnými hospodárskymi subjektmi a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či opatrenie je, alebo nie je opodstatnené, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

5.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi všetkým členským štátom, ako aj príslušným hospodárskym subjektom.

Článok 59

Formálna nezhoda

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 56, ak členský štát dospeje k jednému z nasledujúcich zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo pripojené v rozpore s článkom 8 alebo 9;

b)

označenie CE nebolo pripojené, ak sa požaduje, v súlade s článkom 8 ods. 2;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 5, nebolo vypracované vyhlásenie o parametroch, ak sa požaduje, v súlade s článkom 4;

d)

vyhlásenie o parametroch nebolo vypracované v súlade s článkami 4, 6 a 7;

e)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná.

2.   Ak nezhoda uvedená v odseku 1 pretrváva, členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia stavebného výrobku na trhu alebo zabezpečí jeho spätné prevzatie alebo stiahnutie z trhu.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 60

Delegované akty

Na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia, najmä odstránenia obmedzení sprístupňovania stavebných výrobkov na trhu a zabraňovania takýmto obmedzeniam, sa na Komisiu v súlade s článkom 61 a za podmienok stanovených v článkoch 62 a 63 delegujú tieto záležitosti:

a)

určovanie, vo vhodných prípadoch, podstatných vlastností alebo prahových úrovní v konkrétnych skupinách stavebných výrobkov, pri ktorých v súlade s článkami 3 až 6 výrobca v súvislosti s ich zamýšľaným použitím deklaruje pomocou úrovní alebo tried, alebo opisom parametre svojho výrobku, keď ho uvádza na trh;

b)

podmienky, za ktorých možno vyhlásenie o parametroch spracovať elektronicky, aby sa sprístupnilo na internetovej stránke v súlade s článkom 7;

c)

zmena obdobia, počas ktorého po uvedení stavebného výrobku na trh výrobca uchováva technickú dokumentáciu a vyhlásenie o parametroch v súlade s článkom 11 na základe očakávanej životnosti alebo funkcie, ktorú plní stavebný výrobok v stavbe;

d)

zmena a doplnenie prílohy II a v prípade potreby prijatie dodatočných procesných pravidiel v súlade s článkom 19 ods. 3, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad v článku 20 alebo uplatňovanie postupov stanovených v článku 21 v praxi;

e)

prispôsobenie prílohy III, prílohy IV tabuľky 1 a prílohy V technickému pokroku;

f)

vytvorenie a prispôsobenie tried parametrov technickému pokroku v súlade s článkom 27 ods. 1;

g)

podmienky, za ktorých sa stavebný výrobok považuje za výrobok, ktorý dosahuje určitú úroveň alebo patrí do určitej triedy parametrov bez toho, aby sa skúšal alebo ďalej skúšal v súlade s článkom 27 ods. 5 pod podmienkou, že tým nie je ohrozené splnenie základných požiadaviek na stavby;

h)

úprava, vytvorenie a revízia systémov posudzovania a overovania nemennosti parametrov v súlade s článkom 28, ktoré sa týkajú daného výrobku, danej skupiny výrobkov alebo danej podstatnej vlastnosti, a zodpovedajú:

i)

významu funkcie, ktorú plní výrobok, alebo uvedeným podstatným vlastnostiam s ohľadom na základné požiadavky na stavby;

ii)

povahe výrobku;

iii)

vplyvu premenlivosti podstatných vlastností stavebného výrobku v priebehu životného cyklu výrobku a

iv)

náchylnosti na výskyt chýb vo výrobe výrobku.

Článok 61

Výkon delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 60 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 24. apríla 2011. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovanej právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 62 neodvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 62 a 63.

Článok 62

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 60 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 63

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

2.   Ak do uplynutia uvedenej lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Ak Európsky parlament alebo Rada vznesie námietky voči delegovanému aktu v lehote uvedenej v odseku 1, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 64

Výbor

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre stavebníctvo.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby členovia Stáleho výboru pre stavebníctvo boli schopní vykonávať svoje úlohy spôsobom zabraňujúcim konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o postupy získavania označenia CE.

Článok 65

Zrušovacie ustanovenie

1.   Smernica 89/106/EHS sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 66

Prechodné ustanovenia

1.   Stavebné výrobky, ktoré boli uvedené na trh v súlade so smernicou 89/106/EHS pred 1. júlom 2013, sa považujú za výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

2.   Výrobcovia môžu vypracovať vyhlásenie o parametroch na základe certifikátu zhody alebo vyhlásenia o zhode, ktoré bolo vydané v súlade so smernicou 89/106/EHS pred 1. júlom 2013.

3.   Ako európske hodnotiace dokumenty sa môžu použiť usmernenia pre európske technické osvedčenie, ktoré boli uverejnené v súlade s článkom 11 smernice 89/106/EHS pred 1. júlom 2013.

4.   Výrobcovia a dovozcovia môžu používať európske technické osvedčenia vydané v súlade s článkom 9 smernice 89/106/EHS pred 1. júlom 2013 ako európske technické posúdenia počas doby platnosti týchto osvedčení.

Článok 67

Podávanie správ Komisiou

1.   Komisia do 25. apríla 2014 posúdi osobitnú potrebu informácií o obsahu nebezpečných látok v stavebných výrobkoch a zváži prípadné rozšírenie informačnej povinnosti stanovenej v článku 6 ods. 5 na iné látky a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. Komisia vo svojom posúdení prihliadne aj na potrebu zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov používajúcich stavebné výrobky a užívateľov stavieb, a to aj pokiaľ ide o požiadavku recyklácie a/alebo opätovného použitia častí alebo materiálov.

V prípade potreby nadviažu na správu do dvoch rokov od jej predloženia Európskemu parlamentu a Rade vhodné legislatívne návrhy.

2.   Komisia do 25. apríla 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, a to aj o článkoch 19, 20, 21, 23, 24 a 37, na základe správ poskytnutých členskými štátmi, ako aj inými príslušnými zainteresovanými stranami, a prípadne k nej priloží vhodné návrhy.

Článok 68

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 3 až 28, články 36 až 38, články 56 až 63, články 65 a 66 a prílohy I, II, III a V sa však uplatňujú od 1. júla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 9. marca 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

GYŐRI E.


(1)  Ú. v. EÚ C 218, 11.9.2009, s. 15.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 (Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 441), pozícia Rady v prvom čítaní z 13. septembra 2010 (Ú. v. EÚ C 282 E, 19.10.2010, s. 1), pozícia Európskeho parlamentu z 18. januára 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. februára 2011.

(3)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(7)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(11)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21.

(13)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(14)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(15)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(19)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVBY

Stavby musia byť ako celok a vo svojich častiach vhodné na zamýšľané použitie, a to najmä vzhľadom na zdravie a bezpečnosť ľudí počas ich celého životného cyklu. Stavby musia pri bežnej údržbe spĺňať nasledujúce základné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného obdobia životnosti.

1.   Mechanická odolnosť a stabilita

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie, ktorému sú vystavené v priebehu zhotovovania a používania, neviedlo k žiadnej z týchto udalostí:

a)

zrútenie celej stavby alebo jej časti;

b)

významná deformácia v neprípustnom rozsahu;

c)

poškodenie ostatných častí stavby alebo zariadení či inštalovaného vybavenia následkom významnej deformácie nosnej konštrukcie;

d)

poškodenie v dôsledku udalosti, ktoré je rozsahom neúmerné pôvodnej príčine.

2.   Bezpečnosť v prípade požiaru

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru:

a)

počas určitého času zachovala nosnosť konštrukcie;

b)

obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe;

c)

obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby;

d)

osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť alebo aby mohli byť zachránené iným spôsobom;

e)

zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov.

3.   Hygiena, zdravie a životné prostredie

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby počas svojho životného cyklu neohrozovali hygienu, zdravie a bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani pri demolácii neprimerane veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani na podnebie, najmä v dôsledku:

a)

uvoľňovania toxických plynov;

b)

emisie nebezpečných látok, prchavých organických zlúčenín (VOC), skleníkových plynov alebo nebezpečných častíc do vzduchu v interiéri alebo exteriéri;

c)

emisie nebezpečného žiarenia;

d)

uvoľňovania nebezpečných látok do podzemnej vody, morskej vody, povrchových vôd alebo do pôdy;

e)

uvoľňovania nebezpečných látok do pitnej vody alebo uvoľňovania látok, ktoré majú iný negatívny vplyv na pitnú vodu;

f)

nesprávneho vypúšťania odpadovej vody, emisie spalín alebo nesprávneho zneškodňovania tuhých alebo kvapalných odpadov;

g)

vlhkosti v častiach stavieb alebo na povrchoch stavieb.

4.   Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby neboli zdrojom neprijateľného rizika nehôd alebo poškodenia počas užívania alebo takých udalostí, ako je pošmyknutie, pád, nárazy, vznietenie, usmrtenie elektrickým prúdom, poranenie pri výbuchu a vlámania. Konkrétne sa pri navrhovaní a zhotovovaní stavieb musí zohľadniť prístupnosť a používanie pre zdravotne postihnuté osoby.

5.   Ochrana proti hluku

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa hluk, ktorý vnímajú ich obyvatelia alebo ľudia v blízkom okolí, udržiaval na úrovni, ktorá nie je hrozbou pre ich zdravie a umožňuje im spánok, oddych a prácu v prijateľných podmienkach.

6.   Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich používaní, bolo nízke, ak sa zohľadnia obyvatelia a klimatické podmienky miesta. Stavby musia byť taktiež energeticky úsporné a musia v priebehu zhotovovania a demolácie spotrebúvať čo najmenšie množstvo energie.

7.   Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Stavby musia byť navrhnuté, zhotovené a zdemolované tak, aby bolo využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné a aby sa zabezpečilo najmä:

a)

opakované použitie alebo recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a častí po demolácii;

b)

trvanlivosť stavieb;

c)

používanie ekologických surovín a druhotných materiálov v stavbách.


PRÍLOHA II

POSTUP NA PRIJATIE EURÓPSKEHO HODNOTIACEHO DOKUMENTU

1.   Žiadosť o európske technické posúdenie

Keď výrobca žiada od akéhokoľvek orgánu technického posudzovania európske technické posúdenie pre stavebný výrobok a po tom, čo výrobca a orgán technického posudzovania (ďalej len „zodpovedný orgán technického posudzovania“) podpíšu dohodu o obchodnom tajomstve a dôvernosti, pokiaľ výrobca nerozhodne inak, predloží výrobca zodpovednému orgánu technického posudzovania technické podklady, v ktorých je uvedený opis výrobku, jeho použitie, ako ho predpokladá výrobca, a podrobné údaje o systéme riadenia výroby, ktorý výrobca zamýšľa uplatňovať.

2.   Zmluva

V prípade stavebných výrobkov uvedených v článku 21 ods. 1 písm. c) sa do jedného mesiaca od prijatia technických podkladov uzavrie zmluva medzi výrobcom a zodpovedným orgánom technického posudzovania o vypracovaní európskeho technického posúdenia, v ktorej sa vymedzí pracovný program vypracovania európskeho hodnotiaceho dokumentu vrátane:

organizovania práce v rámci organizácie orgánov technického posudzovania,

zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa má zriadiť v rámci organizácie orgánov technického posudzovania určenej pre príslušnú výrobkovú oblasť,

koordinácie orgánov technického posudzovania.

3.   Pracovný program

Po uzavretí zmluvy s výrobcom organizácia orgánov technického posudzovania informuje Komisiu o pracovnom programe na vypracovanie európskeho hodnotiaceho dokumentu, harmonograme jeho plnenia a o programe posudzovania. Tieto informácie sa poskytnú do troch mesiacov od prijatia žiadosti o európske technické posúdenie.

4.   Návrh európskeho hodnotiaceho dokumentu

Organizácia orgánov technického posudzovania finalizuje návrh európskeho hodnotiaceho dokumentu prostredníctvom pracovnej skupiny koordinovanej zodpovedným orgánom technického posudzovania a postúpi takýto návrh dotknutým stranám do šiestich mesiacov odo dňa, keď bola Komisia informovaná o pracovnom programe.

5.   Účasť Komisie

Zástupca Komisie sa môže ako pozorovateľ zúčastňovať na všetkých častiach vykonávania pracovného programu.

6.   Predĺženie a omeškanie

Akékoľvek omeškanie v súvislosti s lehotami stanovenými v oddieloch 1 až 4 tejto prílohy oznamuje pracovná skupina organizácii orgánov technického posudzovania a Komisii.

Ak sa dá predĺženie lehôt na vypracovanie európskeho hodnotiaceho dokumentu odôvodniť, najmä absenciou rozhodnutia Komisie o uplatňovanom systéme posudzovania a overovania nemennosti parametrov pre stavebný výrobok alebo potrebou vypracovať nové skúšobné metódy, Komisia stanoví predĺženie lehoty.

7.   Zmeny a doplnenia a prijatie európskeho hodnotiaceho dokumentu

Zodpovedný orgán technického posudzovania oznámi návrh európskeho hodnotiaceho dokumentu výrobcovi, ktorý má pätnásť pracovných dní na vyjadrenie. Organizácia orgánov technického posudzovania následne:

a)

vo vhodnom prípade informuje výrobcu o tom, ako sa vzali do úvahy jeho vyjadrenia;

b)

prijme návrh európskeho hodnotiaceho dokumentu a

c)

zašle kópiu Komisii.

Ak Komisia do pätnástich pracovných dní od prijatia oznámi organizácii orgánov technického posudzovania svoje pripomienky k návrhu európskeho hodnotiaceho dokumentu, organizácia orgánov technického posudzovania po možnosti sa k nemu vyjadriť ho zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní a zašle kópiu prijatého európskeho hodnotiaceho dokumentu výrobcovi a Komisii.

8.   Konečný európsky hodnotiaci dokument, ktorý sa uverejní

Ihneď po tom, ako zodpovedný orgán technického posudzovania vypracuje prvé európske technické posúdenie na základe prijatého európskeho hodnotiaceho dokumentu, sa tento európsky hodnotiaci dokument v prípade potreby upraví na základe získaných skúseností. Konečný európsky hodnotiaci dokument prijme organizácia orgánov technického posudzovania a kópiu zašle Komisii spolu s prekladom jeho názvu do všetkých úradných jazykov Únie na uverejnenie odkazu. Organizácia orgánov technického posudzovania nechá európsky hodnotiaci dokument elektronicky prístupný od momentu označenia výrobku označením CE.


PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. …

1.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: …

2.

Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

3.

Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

4.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

5.

V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

6.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

7.

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

(názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné)

vykonal …v systéme …

(opis úloh tretej strany, ako sa uvádzajú v prílohe V)

a vydala) …

(certifikát o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, protokoly o skúškach/výpočtoch – podľa toho, čo sa hodí)

8.

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

(názov a identifikačné číslo orgánu technického posudzovania, ak je to relevantné)

vydal(-a) …

(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)

na základe …,

(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)

vykonal(-a) …v systéme …

(opis úloh tretej strany, ako sa uvádzajú v prílohe V)

a vydal(-a) …

(certifikát o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, protokoly o skúškach/výpočtoch – podľa toho, čo sa hodí)

9.

Deklarované parametre

Poznámky k tabuľke:

1.

v stĺpci 1 sa nachádza zoznam podstatných vlastností, ako sú určené v harmonizovaných technických špecifikáciách pre zamýšľané použitia uvedené v bode 3 vyššie;

2.

pre každú z podstatných vlastností uvedených v stĺpci 1 sa v súlade s požiadavkami článku 6 uvedú v stĺpci 2 deklarované parametre vyjadrené úrovňou, triedou alebo opisom, týkajúce sa zodpovedajúcej podstatnej vlastnosti. Ak sa nedeklaruje žiadny parameter, uvedú sa písmená „NPD“ (No Performance Determined – nie sú určené parametre);

3.

pri každej podstatnej vlastnosti uvedenej v stĺpci 1 obsahuje stĺpec 3:

a)

datovaný odkaz na zodpovedajúcu harmonizovanú normu a podľa potreby aj referenčné číslo použitej špecifickej alebo vhodnej technickej dokumentácie,

alebo

b)

datovaný odkaz na zodpovedajúci európsky hodnotiaci dokument, ak je k dispozícii, a referenčné číslo použitého európskeho technického posúdenia.

Podstatné vlastnosti

(pozri poznámku č. 1)

Parametre

(pozri poznámku č. 2)

Harmonizované technické špecifikácie

(pozri poznámku č. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:

10.

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

(meno a funkcia)

… …

(miesto a dátum vydania) (podpis)


PRÍLOHA IV

VÝROBKOVÉ OBLASTI A POŽIADAVKY NA ORGÁNY TECHNICKÉHO POSUDZOVANIA

Tabuľka 1 –   výrobkové oblasti

KÓD OBLASTI

VÝROBKOVÁ OBLASŤ

1

PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z NORMÁLNEHO BETÓNU/ĽAHKÉHO BETÓNU/PÓROBETÓNU

2

DVERE, OKNÁ, OKENICE, BRÁNY A SÚVISIACE TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV

3

MEMBRÁNY VRÁTANE APLIKOVANEJ KVAPALINY A ZOSTÁV (NA REGULÁCIU VODY A/ALEBO VODNÝCH PÁR)

4

TEPELNOIZOLAČNÉ VÝROBKY

ZLOŽENÉ TEPELNOIZOLAČNÉ ZOSTAVY/SYSTÉMY

5

LOŽISKÁ PRE STAVBY

SVORNÍKY PRE KONŠTRUKČNÉ SPOJE

6

KOMÍNY, PRIEDUCHY A ŠPECIFICKÉ VÝROBKY

7

SADROVÉ VÝROBKY

8

GEOTEXTÍLIE, GEOMEMBRÁNY A PODOBNÉ VÝROBKY

9

ZÁVESNÉ STENY/OBKLADY/LEPENÉ VONKAJŠIE ZASKLENIE

10

STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA (VÝROBKY POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE/DETEKCIE, STABILNÉHO HASENIA, OCHRANY PRED POŽIAROM A DYMOM A VÝROBKY NA OCHRANU PRED VÝBUCHOM)

11

HYGIENICKÉ ZARIADENIA

12

VYBAVENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ: PRÍSLUŠENSTVO CIEST

13

VÝROBKY/PRVKY A DOPLNKY Z KONŠTRUKČNÉHO DREVA

14

PANELY A PRVKY NA BÁZE DREVA

15

CEMENTY, STAVEBNÉ VÁPNA A OSTATNÉ HYDRAULICKÉ SPOJIVÁ

16

OCEĽ NA VYSTUŽOVANIE A PREDPÍNANIE BETÓNU (A DOPLNKY)

ZOSTAVY NA DODATOČNÉ PREDPÍNANIE

17

MURIVO A SÚVISIACE VÝROBKY

MUROVACIE PRVKY, MALTY A POMOCNÉ VÝROBKY

18

VÝROBKY PRE KANALIZÁCIE

19

PODLAHOVINY

20

KOVOVÉ KONŠTRUKČNÉ VÝROBKY A DOPLNKY

21

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV VNÚTORNÉ ZOSTAVY PRIEČOK

22

STREŠNÉ KRYTINY, STREŠNÉ SVETLÍKY, STREŠNÉ OKNÁ A DOPLNKOVÉ VÝROBKY

STREŠNÉ ZOSTAVY

23

STAVEBNÉ VÝROBKY PRE CESTY

24

KAMENIVO

25

KONŠTRUKČNÉ LEPIDLÁ

26

VÝROBKY SÚVISIACE S BETÓNOM, MALTOU A INJEKTÁŽNOU MALTOU

27

SPOTREBIČE NA VYKUROVANIE PRIESTOROV

28

POTRUBIA, ZÁSOBNÍKY A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NEPRICHÁDZA DO KONTAKTU S VODOU URČENOU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

29

STAVEBNÉ VÝROBKY V KONTAKTE S VODOU URČENOU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

30

VÝROBKY Z PLOCHÉHO SKLA, TVAROVANÉHO SKLA A SKLENÝCH TVAROVIEK

31

NAPÁJACIE, OVLÁDACIE A KOMUNIKAČNÉ KÁBLE

32

TMELY NA STYKY

33

VÝROBKY NA UPEVŇOVANIE

34

ZOSTAVY BUDOV, BUNKY, PREFABRIKOVANÉ PRVKY

35

PROTIPOŽIARNE UPCHÁVKY, PROTIPOŽIARNE TESNENIA A VÝROBKY NA OCHRANU PRED POŽIAROM

VÝROBKY NA SPOMAĽOVANIE HORENIA


Tabuľka 2 –   Požiadavky na orgány technického posudzovania

Spôsobilosť

Opis spôsobilosti

Požiadavka

1.

Analýza rizík

Stanoviť možné riziká a prínosy vyplývajúce z používania inovačných stavebných výrobkov, ak pri ich montáži do stavieb nie sú k dispozícii zavedené/konsolidované technické údaje o ich parametroch.

Orgán technického posudzovania sa zriaďuje podľa vnútroštátneho práva a má právnu subjektivitu. Je nezávislý od zúčastnených strán a od akýchkoľvek osobitných záujmov.

Okrem toho musia zamestnanci orgánu technického posudzovania spĺňať tieto kritériá:

a)

objektívnosť a dobrý technický úsudok;

b)

podrobné znalosti právnych predpisov a ostatných platných požiadaviek v členskom štáte, kde je vymenovaný, a o výrobkových oblastiach, pre ktoré má byť vymenovaný;

c)

všeobecné porozumenie stavebnej praxi a podrobné technické znalosti týkajúce sa výrobkových oblastí, pre ktoré má byť vymenovaný;

d)

podrobné znalosti o príslušných osobitných rizikách a technických aspektoch procesu výstavby;

e)

podrobné znalosti existujúcich harmonizovaných noriem a skúšobných metód pre výrobkové oblasti, pre ktoré má byť vymenovaný;

f)

primerané jazykové znalosti.

Odmeňovanie zamestnancov orgánu technického posudzovania nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani od ich výsledkov.

2.

Stanovenie technických kritérií

Transformovať výsledok analýzy rizík na technické kritériá na hodnotenie správania a parametrov stavebných výrobkov z hľadiska plnenia platných vnútroštátnych požiadaviek;

poskytovať technické údaje, ktoré potrebujú osoby zúčastňujúce sa na stavebnom procese ako potenciálni používatelia stavebných výrobkov (výrobcovia, projektanti, zhotovitelia, inštalatéri).

3.

Stanovenie metód posudzovania

Navrhnúť a schváliť vhodné metódy (skúšky alebo výpočty) na posudzovanie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov vzhľadom na najnovší vývoj.

4.

Určenie konkrétneho systému riadenia výroby

Porozumieť výrobnému postupu konkrétneho výrobku a vyhodnotiť ho, aby bolo možné stanoviť vhodné opatrenia na zabezpečenie nemennosti výrobku počas daného výrobného procesu.

Zamestnanci orgánu technického posudzovania musia mať zodpovedajúce znalosti o súvislosti medzi výrobným procesom a vlastnosťami výrobku vo vzťahu k systému riadeniu výroby.

5.

Posudzovanie výrobku

Na základe harmonizovaných metód podľa harmonizovaných kritérií posúdiť parametre podstatných vlastností stavebných výrobkov.

Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1, 2 a 3 musí mať orgán technického posudzovania prístup k potrebným prostriedkom a vybaveniu potrebnému na posudzovanie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov pre výrobkové oblasti, pre ktoré má byť vymenovaný.

6.

Celkové riadenie

Zabezpečiť jednotnosť, spoľahlivosť, objektívnosť a sledovateľnosť neustálym používaním vhodných metód riadenia.

Orgán technického posudzovania musí mať:

a)

preukázateľné výsledky dodržiavania dobrého administratívneho správania;

b)

zavedenú politiku a podporné postupy na zabezpečenie ochrany citlivých údajov v rámci orgánu technického posudzovania a u všetkých jeho partnerov;

c)

systém riadenia dokumentov, ktorým sa zabezpečuje registrácia, sledovateľnosť, správa a archivácia všetkých relevantných dokumentov;

d)

mechanizmus vnútorného auditu a revízie riadenia, ktorým sa zabezpečuje pravidelné monitorovanie zhody s príslušnými metódami riadenia;

e)

postup objektívneho riešenia odvolaní a sťažností.


PRÍLOHA V

POSUDZOVANIE A OVEROVANIE NEMENNOSTI PARAMETROV

1.   SYSTÉMY POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV

1.1.

Systém 1+ – Vyhlásenie výrobcu o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku na základe týchto činností:

a)

výrobca vykoná:

i)

riadenie výroby;

ii)

ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni v súlade s predpísaným plánom skúšok;

b)

notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá certifikát o nemennosti parametrov výrobku na základe:

i)

určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;

ii)

počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;

iii)

priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby;

iv)

kontrolných skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh.

1.2.

Systém 1 – Vyhlásenie výrobcu o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku na základe týchto činností:

a)

výrobca vykoná:

i)

riadenie výroby;

ii)

ďalšie skúšky vzoriek, ktoré vo výrobni odobral výrobca v súlade s predpísaným plánom skúšok;

b)

notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá certifikát o nemennosti parametrov výrobku na základe:

i)

určenia typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;

ii)

počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;

iii)

priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

1.3.

Systém 2+ – Vyhlásenie výrobcu o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku na základe týchto činností:

a)

výrobca vykoná:

i)

určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;

ii)

riadenie výroby;

iii)

skúšky vzoriek odobratých vo výrobni v súlade s predpísaným plánom skúšok;

b)

notifikovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby vydá certifikát zhody systému riadenia výroby na základe:

i)

počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby;

ii)

priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby.

1.4.

Systém 3 – Vyhlásenie výrobcu o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku na základe týchto činností:

a)

výrobca vykoná riadenie výroby;

b)

notifikované skúšobné laboratórium vykoná stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.

1.5.

Systém 4 – Vyhlásenie výrobcu o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku na základe týchto činností:

a)

výrobca vykoná:

i)

určenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;

ii)

riadenie výroby;

b)

pre notifikovanú osobu nie sú stanovené žiadne úlohy.

2.   OSOBY, KTORÉ SA ZÚČASTŇUJÚ NA POSUDZOVANÍ A OVEROVANÍ NEMENNOSTI PARAMETROV

Podľa funkcie notifikovaných osôb, ktoré sa zúčastňujú na posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebného výrobku, sa rozlišuje:

1.   orgán certifikácie výrobkov: štátna alebo neštátna notifikovaná osoba s potrebnými právomocami a zodpovednosťou za vykonávanie certifikácie výrobkov v súlade s danými pravidlami postupu a riadenia;

2.   orgán certifikácie riadenia výroby: notifikovaná osoba, štátny alebo neštátny orgán s potrebnými právomocami a zodpovednosťou za vykonávanie certifikácie systému riadenia výroby v súlade s danými pravidlami postupu a riadenia;

3.   skúšobné laboratórium: notifikované laboratórium, ktoré meria, skúma, skúša, kalibruje alebo inak určuje vlastnosti alebo parametre materiálov či stavebných výrobkov.

3.   PRÍPADY PODSTATNÝCH VLASTNOSTÍ, PRI KTORÝCH SA NEVYŽADUJE ODKAZ NA PRÍSLUŠNÚ HARMONIZOVANÚ TECHNICKÚ ŠPECIFIKÁCIU

1.

Reakcia na oheň

2.

Požiarna odolnosť

3.

Reakcia na vonkajší oheň

4.

Zvuková pohltivosť

5.

Emisie nebezpečných látok


Top