EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0291

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 291/2011 z  24. marca 2011 o základnom používaní kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov na laboratórne a analytické účely podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

OJ L 79, 25.3.2011, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 272 - 274

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/291/oj

25.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 291/2011

z 24. marca 2011

o základnom používaní kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov na laboratórne a analytické účely podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu


EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Únia už ukončila výrobu a spotrebu kontrolovaných látok vo väčšine prípadov používania. Komisia je povinná určiť základné laboratórne a analytické použitie pre kontrolované látky s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov.

(2)

Rozhodnutím XXI/6 zmluvných strán Montrealského protokolu sa konsolidujú existujúce rozhodnutia a dátum platnosti všeobecnej výnimky týkajúcej sa laboratórneho a analytického používania sa ním posúva z 31. decembra 2010 na 31. decembra 2014 pre všetky kontrolované látky s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov, čím sa povolí výroba a spotreba potrebná na vyhovenie základnému laboratórnemu a analytickému používaniu kontrolovaných látok, s výhradou podmienok ustanovených v Montrealskom protokole.

(3)

V rozhodnutí VI/25 zmluvných strán Montrealského protokolu sa ustanovuje, že používanie sa považuje za základné, ak neexistujú žiadne technicky a ekonomicky realizovateľné alternatívy alebo náhrady, ktoré by boli akceptovateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia. Vo svojej správe o pokroku z roku 2010 technická a hospodárska posudková komisia (Technical and Economical Assessment Panel – TEAP) určila značný počet postupov, v ktorých prípade sú v súčasnosti dostupné alternatívy k používaniu kontrolovaných látok. Na základe danej informácie a rozhodnutia XXI/6 by sa mal zostaviť zoznam prípadov používania, v ktorých sú dostupné alternatívy, ktoré sú technicky a ekonomicky realizovateľné a akceptovateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia.

(4)

Okrem toho by sa mal zostaviť pozitívny zoznam prípadov povoleného základného používania metylbromidu, na ktorom sa dohodli zmluvné strany v rozhodnutí XVIII/15, ako aj prípadov používania, pri ktorých TEAP dospela k záveru, že k nim neexistuje alternatíva.

(5)

Navyše by sa malo objasniť, že používanie kontrolovaných látok na účely základného a stredoškolského vzdelávania nemožno považovať za základné používanie a malo by byť obmedzené na vysokoškolské vzdelávanie alebo odbornú prípravu. Ani používanie kontrolovaných látok v sadách pomôcok na chemické pokusy, ktoré sú dostupné širokej verejnosti, by sa nemalo považovať za základné používanie.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výroba, dovoz a používanie kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov sa môže povoliť na akékoľvek základné laboratórne a analytické používanie určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009. s. 1.


PRÍLOHA

Základné laboratórne a analytické používanie kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov

1.

Tieto prípady používania kontrolovaných látok sa považujú za základné laboratórne a analytické používanie:

a)

Používanie kontrolovaných látok ako referencia alebo štandard v týchto prípadoch:

kalibrácia zariadení, v ktorých sa používajú kontrolované látky,

monitorovanie úrovne emisií kontrolovaných látok,

stanovenie reziduálnych hladín kontrolovaných látok v tovare, rastlinách a komoditách.

b)

Používanie kontrolovaných látok v laboratórnych toxikologických štúdiách.

c)

Laboratórne používanie, pri ktorom sa kontrolovaná látka chemickou reakciou mení ako kontrolované látky, ktoré sa používajú ako východiskové suroviny.

d)

Používanie metylbromidu v laboratóriu na účely porovnania účinnosti metylbromidu a jeho alternatív.

e)

Používanie tetrachlórmetánu ako rozpúšťadla pri brómovaní za použitia N-brómsukcínimidu.

f)

Používanie tetrachlórmetánu ako činidla prenosu reťazca pri voľnoradikálovej polymerizácii.

g)

Každé ďalšie laboratórne a analytické používanie, v ktorého prípade nie je dostupná technicky a ekonomicky realizovateľná alternatíva.

2.

Tieto prípady používania všetkých kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov sa nepovažujú za základné laboratórne a analytické používanie:

a)

chladiace a klimatizačné zariadenia používané v laboratóriách vrátane chladiaceho laboratórneho vybavenia ako ultra-centrifúgy;

b)

čistenie, prepracovanie, oprava alebo prestavba elektronických súčastí alebo zostáv;

c)

uchovávanie publikácií a archívov;

d)

sterilizácia materiálov v laboratóriu;

e)

každé používanie na účely základného alebo stredoškolského vzdelávania;

f)

ako súčasť sád pomôcok na chemické pokusy, ktoré sú dostupné širokej verejnosti a neslúžia na účely vysokoškolského vzdelávania;

g)

čistenie alebo sušenie vrátane odstraňovania mastnôt z pomôcok zo skla a iného vybavenia;

h)

stanovovanie uhľovodíkov, olejov a mastnôt vo vode, pôde, ovzduší alebo odpadoch;

i)

testovanie dechtu v dlažobných materiáloch;

j)

forenzné snímanie odtlačkov prstov;

k)

testovanie organických látok v uhlí;

l)

ako rozpúšťadlo pri stanovovaní cyanokobalamínu (vitamín B12) a brómového indexu;

m)

metódy, pri ktorých sa využíva selektívna rozpustnosť v kontrolovanej látke vrátane stanovovania kaskarozidov, výťažkov zo žliaz a pikrátov;

n)

prekoncentrácia analytov v chromatografických metódach (napr. vysoko účinná kvapalinová chromatografia (HPLC), plynová chromatografia (GC), adsorpčná chromatografia), atómová absorpčná spektrometria (AAS), spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP), röntgenová fluorescenčná analýza;

o)

stanovovanie jódového indexu v tukoch a olejoch;

p)

každé ďalšie laboratórne a analytické používanie, pre ktoré je dostupná technicky a ekonomicky realizovateľná alternatíva.


Top