Help Print this page 

Document 32011R0201

Title and reference
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 z  1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj
Multilingual display
Text

2.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 201/2011

z 1. marca 2011

o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 26 ods. 4,

keďže:

(1)

Komisia by mala schváliť vzor vyhlásenia o zhode s povoleným typom vozidla tak, ako sa ustanovuje v smernici.

(2)

Európska železničná agentúra vydala 30. júna 2010 odporúčanie o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom vozidla.

(3)

V prílohách k vyhláseniu o zhode s typom by sa mali uvádzať dôkazy o ukončení príslušných postupov overovania v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a notifikovanými vnútroštátnymi predpismi a takisto odkazy na smernice, technické špecifikácie interoperability, vnútroštátne predpisy a ostatné ustanovenia. Povolenie typu, ktoré je určené európskym identifikačným číslom, by malo poskytovať informácie o všetkých právnych požiadavkách, na základe ktorých sa v členskom štáte udelilo povolenie typu.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vzor vyhlásenia o zhode s typom uvedený v článku 26 ods. 4 smernice 2008/57/ES sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch s výnimkou Cypru a Malty, pokiaľ sa na ich území nevybuduje železničný systém.

V Bruseli 1. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA

VZOR VYHLÁSENIA O ZHODE S POVOLENÝM TYPOM VOZIDLA

My,

Žiadateľ (1)

[Obchodné meno]

[Úplná adresa]

Splnomocnený zástupca:

[Obchodné meno]

[Úplná adresa]

žiadateľa

[Obchodné meno]

[Úplná adresa]

vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že vozidlo [európske číslo vozidla (EVN)]  (2), ktorého sa týka toto vyhlásenie,

sa zhoduje s typom vozidla [číslo Európskeho registra povolených typov vozidiel (ERPTV) typu vozidla] povoleným v týchto členských štátoch:

[členský štát 1] podľa povolenia č. [európske identifikačné číslo povolenia typu v členskom štáte 1]

[členský štát 2] podľa povolenia č. [európske identifikačné číslo povolenia typu v členskom štáte 2]

… (uveďte všetky členské štáty, v ktorých je typ vozidla povolený)

spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov Únie, príslušných technických špecifikácií interoperability a platných vnútroštátnych predpisov tak, ako sa uvádzajú v prílohách k tomuto vyhláseniu,

podstúpilo všetky postupy overovania nevyhnutné na vypracovanie tohto vyhlásenia.

Zoznam príloh (3)

[názvy príloh]

Podpísané v mene [meno žiadateľa]

V [miesto] [dátum DD/MM/RRRR]

[meno, funkcia] [podpis]

Vyhradené pre NSA:

EVN pridelené vozidlu: [EVN]


(1)  Žiadateľom môže byť obstarávateľ alebo výrobca, alebo ich splnomocnený zástupca v Únii.

(2)  Ak v okamihu vypracovania tohto vyhlásenia ešte nie je pridelené európske číslo vozidla (EVN), vozidlo sa určí na základe iného identifikačného systému podľa dohody žiadateľa a príslušného NSA (vnútroštátneho orgánu pre bezpečnosť). V tomto prípade po pridelení EVN vozidlu NSA vyplní kolónku vyhradenú na tento účel.

(3)  V prílohách sa uvádzajú kópie dokumentov, ktoré poskytujú dôkazy o ukončení príslušných postupov overovania v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ (vyhlásenia o overení ES) a vnútroštátnymi predpismi.


Top