EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0182

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

OJ L 55, 28.2.2011, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 291 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj

28.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/13


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 182/2011

zo 16. februára 2011,

ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 291 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (ďalej len „základné akty“), tieto akty prenesú vykonávacie právomoci na Komisiu alebo v osobitných, náležite odôvodnených prípadoch a v prípadoch uvedených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii na Radu.

(2)

Je na tvorcovi právnych predpisov, aby pri plnom rešpektovaní kritérií ustanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) rozhodol v každom základnom akte o prenesení vykonávacích právomocí na Komisiu v súlade s článkom 291 ods. 2 uvedenej zmluvy.

(3)

Doteraz sa vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie riadilo rozhodnutím Rady 1999/468/ES (2).

(4)

Na základe ZFEÚ sa teraz od Európskeho parlamentu a Rady vyžaduje, aby stanovili pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie.

(5)

Je potrebné zabezpečiť, aby boli postupy takejto kontroly jasné, účinné a primerané povahe vykonávacích aktov a aby zohľadňovali inštitucionálne požiadavky ZFEÚ, ako aj získané skúsenosti a bežnú prax pri vykonávaní rozhodnutia 1999/468/ES.

(6)

V prípade základných aktov, na základe ktorých sa pri prijímaní vykonávacích aktov Komisiou vyžaduje kontrola členských štátov, by sa na účely takejto kontroly mali zriadiť výbory zložené zo zástupcov členských štátov, ktorým predsedá Komisia.

(7)

Kontrolný mechanizmus by mal tam, kde je to vhodné, zahŕňať postúpenie veci odvolaciemu výboru, ktorý by mal zasadať na zodpovedajúcej úrovni.

(8)

V rámci zjednodušenia by Komisia mala vykonávať vykonávacie právomoci iba v súlade s dvoma postupmi, konkrétne konzultačným postupom alebo postupom preskúmania.

(9)

V záujme ďalšieho zjednodušenia by sa mali na výbory vzťahovať jednotné procesné pravidlá vrátane dôležitých ustanovení týkajúcich sa ich pracovných postupov a možnosti vydávať svoje stanoviská prostredníctvom písomného postupu.

(10)

Mali by sa stanoviť kritériá na výber jednotlivých postupov na účely prijímania vykonávacích aktov Komisiou. V záujme dosiahnutia väčšej konzistentnosti by procedurálne požiadavky mali byť primerané povahe a dosahu vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať.

(11)

Postup preskúmania by sa mal uplatňovať najmä na účely prijímania aktov všeobecnej pôsobnosti určených na vykonávanie základných aktov a osobitných vykonávacích aktov s potenciálne dôležitým vplyvom. Tento postup by mal zabezpečiť, aby Komisia nemohla prijať vykonávacie akty, pokiaľ nie sú v súlade so stanoviskom výboru, okrem mimoriadnych okolností, za ktorých sa môžu uplatňovať počas obmedzeného obdobia. Tento postup by mal taktiež zabezpečiť, aby Komisia mohla mať možnosť, pokiaľ výbor nevydal žiadne stanovisko, prehodnotiť návrh vykonávacích aktov a zohľadniť pri tom názory vyjadrené vo výbore.

(12)

Ak sa základným aktom prenášajú na Komisiu vykonávacie právomoci týkajúce sa programov s podstatnými dôsledkami na rozpočet alebo zameraných na tretie krajiny, mal by sa uplatniť postup preskúmania.

(13)

Predseda výboru by sa mal snažiť nájsť riešenia, ktoré majú čo najširšiu podporu vo výbore alebo v odvolacom výbore, a mal by vysvetliť, akým spôsobom boli zohľadnené rokovania a návrhy na zmenu a doplnenie. Komisia by s týmto cieľom mala venovať osobitnú pozornosť názorom týkajúcim sa návrhov konečných antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení, ktoré boli vyjadrené vo výbore alebo v odvolacom výbore.

(14)

Pri zvažovaní prijatia ďalších návrhov vykonávacích aktov týkajúcich sa mimoriadne citlivých oblastí, ako sú dane, zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a ochrana životného prostredia, a v snahe nájsť vyvážené riešenie Komisia koná v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor.

(15)

Konzultačný postup by sa mal vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých ostatných prípadoch alebo v prípade, že sa bude považovať za najvhodnejší.

(16)

Malo by byť možné prijať vykonávacie akty, ktoré sa z vážnych a naliehavých dôvodov uplatňujú okamžite, ak je tak stanovené v základnom akte.

(17)

Európsky parlament a Rada by mali byť urýchlene a pravidelne informované o činnosti výborov.

(18)

Európsky parlament alebo Rada by mali mať možnosť kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa domnievajú, že návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v základnom akte, vzhľadom na ich práva týkajúce sa preskúmania zákonnosti aktov Únie.

(19)

Mal by sa zabezpečiť prístup verejnosti k informáciám o činnosti výborov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (3).

(20)

Komisia by mala viesť register obsahujúci informácie o činnosti výboru. Pravidlá týkajúce sa ochrany utajovaných dokumentov, ktoré platia pre Komisiu, by sa následne mali vzťahovať aj na používanie registra.

(21)

Rozhodnutie 1999/468/ES by sa malo zrušiť. V záujme zabezpečenia prechodu z režimu stanoveného v rozhodnutí 1999/468/ES na režim podľa tohto nariadenia by sa každý odkaz v existujúcich právnych predpisoch na postupy stanovené v uvedenom rozhodnutí, s výnimkou regulačného postupu s kontrolou stanoveného v článku 5a uvedeného rozhodnutia, mal považovať za odkaz na príslušné postupy stanovené v tomto nariadení. Účinok článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES by sa mal predbežne zachovať na účely existujúcich základných aktov, v ktorých sa na tento článok odkazuje.

(22)

Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci Komisie v oblasti vykonávania pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sú ustanovené v ZFEÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmov, ktoré sa uplatňujú, ak sa na základe právne záväzného aktu Únie (ďalej len „základný akt“) konštatuje potreba jednotných podmienok vykonávania a následne sa pri prijímaní vykonávacích aktov Komisiou vyžaduje kontrola členskými štátmi.

Článok 2

Výber postupov

1.   So zreteľom na charakter alebo dosah požadovaných vykonávacích aktov môže základný akt stanoviť uplatnenie konzultačného postupu alebo postupu preskúmania.

2.   Postup preskúmania sa uplatňuje najmä pri prijímaní:

a)

vykonávacích aktov všeobecnej pôsobnosti;

b)

iných vykonávacích aktov týkajúcich sa:

i)

programov so značnými dosahmi;

ii)

spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky;

iii)

životného prostredia, bezpečnosti alebo ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín;

iv)

spoločnej obchodnej politiky;

v)

zdaňovania.

3.   Konzultačný postup sa spravidla uplatňuje na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti odseku 2. V riadne odôvodnených prípadoch sa však konzultačný postup môže uplatňovať aj na prijímanie vykonávacích aktov uvedených v odseku 2.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Všeobecné ustanovenia uvedené v tomto článku sa uplatňujú na všetky postupy uvedené v článkoch 4 až 8.

2.   Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov. Výboru predsedá zástupca Komisie. Predseda sa na hlasovaní výboru nezúčastňuje.

3.   Predseda predkladá výboru návrh vykonávacích aktov, ktoré má Komisia prijať.

S výnimkou riadne odôvodnených prípadov predseda zvolá schôdzu najskôr 14 dní odo dňa, keď bol výboru predložený návrh vykonávacieho aktu a návrh programu. Výbor vydá stanovisko k návrhu vykonávacieho aktu v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti predmetnej veci. Lehoty musia byť primerané a musia členom výboru umožniť včas a účinne preskúmať návrh vykonávacieho aktu a vyjadriť svoje názory.

4.   Kým výbor nevydá stanovisko, môže každý člen výboru navrhovať zmeny a doplnenia a predseda môže predkladať zmenené a doplnené znenia návrhu vykonávacieho aktu.

Predseda sa snaží nájsť riešenia, ktoré majú čo najširšiu podporu vo výbore. Predseda informuje výbor o tom, akým spôsobom boli zohľadnené rokovania a návrhy na zmenu a doplnenie, najmä tie návrhy, ktoré mali väčšinovú podporu vo výbore.

5.   Predseda môže v riadne odôvodnených prípadoch získať stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu. Predseda zašle členom výboru návrh vykonávacieho aktu a stanoví lehotu na vydanie stanoviska podľa naliehavosti predmetnej veci. Ak sa člen výboru pred uplynutím uvedenej lehoty nevyjadrí proti návrhu vykonávacieho aktu alebo sa výslovne nezdrží hlasovania o ňom, považuje sa to za vyjadrenie tichého súhlasu s návrhom vykonávacieho aktu.

Pokiaľ v základnom akte nie je uvedené inak, písomný postup sa končí bez výsledku v prípade, ak tak rozhodne predseda v lehote uvedenej v prvom pododseku alebo ak o to požiada člen výboru. V takom prípade predseda v primeranom čase zvolá zasadnutie výboru.

6.   Stanovisko výboru sa zaznamená v zápisnici. Členovia výboru majú právo požiadať, aby bolo ich stanovisko zaznamenané v zápisnici. Predseda bezodkladne zašle zápisnicu členom výboru.

7.   Kontrolný mechanizmus prípadne zahŕňa postúpenie veci odvolaciemu výboru.

Odvolací výbor prijme svoj rokovací poriadok jednoduchou väčšinou všetkých svojich členov na návrh Komisie.

Ak o veci rozhoduje odvolací výbor, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov zasadne najskôr 14 dní a najneskôr šesť týždňov odo dňa postúpenia veci. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, odvolací výbor vydá stanovisko do dvoch mesiacov odo dňa postúpenia veci.

Zasadnutiam odvolacieho výboru predsedá zástupca Komisie.

Predseda stanoví v úzkej spolupráci s členmi výboru dátum zasadnutia odvolacieho výboru, aby členské štáty a Komisia mohli zabezpečiť zastúpenie na zodpovedajúcej úrovni. Do 1. apríla 2011 Komisia zvolá prvé zasadnutie odvolacieho výboru, aby tento výbor mohol prijať svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Konzultačný postup

1.   Ak sa uplatňuje konzultačný postup, výbor vydá stanovisko, pričom tak v prípade potreby urobí na základe hlasovania. V prípade hlasovania výbor vydá stanovisko prostredníctvom jednoduchej väčšiny všetkých svojich členov.

2.   Komisia rozhodne o návrhu vykonávacieho aktu, ktorý sa má prijať, pričom v maximálnej miere zohľadní závery diskusie prebiehajúcej vo výbore a vydané stanovisko.

Článok 5

Postup preskúmania

1.   Ak sa uplatňuje postup preskúmania, výbor vydá stanovisko prostredníctvom väčšiny stanovenej v článku 16 ods. 4 a 5 Zmluvy o Európskej únii, prípadne v článku 238 ods. 3 ZFEÚ v prípade aktov prijímaných na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom uvedeným v týchto článkoch.

2.   Ak výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme návrh vykonávacieho aktu.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, ak výbor vydá záporné stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme. Ak sa považuje za potrebné prijať vykonávací akt, predseda môže buď predložiť zmenený a doplnený návrh vykonávacieho aktu rovnakému výboru do dvoch mesiacov od predloženia záporného stanoviska, alebo môže predložiť návrh vykonávacieho aktu do jedného mesiaca od predloženia záporného stanoviska odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie.

4.   Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže prijať návrh vykonávacieho aktu okrem prípadov uvedených v druhom pododseku. Ak Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme, predseda môže predložiť výboru zmenené a doplnené znenie návrhu.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, Komisia nemôže prijať návrh vykonávacieho aktu, ak:

a)

sa akt týka zdaňovania, finančných služieb, ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín alebo konečných mnohostranných ochranných opatrení;

b)

základný akt ustanovuje, že návrh vykonávacieho aktu nemožno prijať bez vydania stanoviska, alebo

c)

je proti tomu jednoduchá väčšina všetkých členov výboru.

Ak sa v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v druhom pododseku považuje za potrebné prijať vykonávací akt, predseda môže buď predložiť zmenené a doplnené znenie návrhu vykonávacieho aktu rovnakému výboru do dvoch mesiacov odo dňa hlasovania, alebo predložiť návrh vykonávacieho aktu do jedného mesiaca odo dňa hlasovania odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie.

5.   Odchylne od odseku 4 sa tento postup uplatňuje pri prijímaní návrhu konečných antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení, ak výbor nevydá žiadne stanovisko a jednoduchá väčšina všetkých jeho členov je proti návrhu vykonávacieho aktu.

Komisia vedie konzultácie s členskými štátmi. Komisia najskôr 14 dní a najneskôr jeden mesiac od zasadnutia výboru informuje členov výboru o výsledkoch týchto konzultácií a odvolaciemu výboru predloží návrh vykonávacieho aktu. Odchylne od článku 3 ods. 7 odvolací výbor zasadne najskôr 14 dní a najneskôr jeden mesiac od predloženia návrhu vykonávacieho aktu. Odvolací výbor vydá stanovisko v súlade s článkom 6. Lehotami stanovenými v tomto odseku nie je dotknutá potreba zabezpečiť, aby boli dodržané lehoty stanovené v príslušných základných aktoch.

Článok 6

Postúpenie veci odvolaciemu výboru

1.   Odvolací výbor vydá stanovisko prostredníctvom väčšiny stanovenej v článku 5 ods. 1.

2.   Kým odvolací výbor nevydá stanovisko, ktorýkoľvek jeho člen môže navrhnúť zmeny a doplnenia návrhu vykonávacieho aktu a predseda môže rozhodnúť, či ho zmení.

Predseda sa snaží nájsť riešenia, ktoré majú čo najširšiu podporu v odvolacom výbore.

Predseda informuje odvolací výbor o tom, akým spôsobom boli zohľadnené rokovania a návrhy na zmenu a doplnenie, najmä návrhy na zmenu a doplnenie, ktoré mali väčšinovú podporu v odvolacom výbore.

3.   Ak odvolací výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme návrh vykonávacieho aktu.

Ak odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže prijať návrh vykonávacieho aktu.

Ak odvolací výbor vydá záporné stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu.

4.   Odchylne od odseku 3, ak pri prijímaní konečných mnohostranných ochranných opatrení odvolací výbor nevydá kladné stanovisko prostredníctvom väčšiny ustanovenej v článku 5 ods. 1, Komisia návrhy opatrení neprijme.

5.   Odchylne od odseku 1 odvolací výbor vydáva do 1. septembra 2012 stanovisko k návrhom konečných antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení prostredníctvom jednoduchej väčšiny všetkých svojich členov.

Článok 7

Prijímanie vykonávacích aktov vo výnimočných prípadoch

Odchylne od článku 5 ods. 3 a článku 5 ods. 4 druhého pododseku môže Komisia návrh vykonávacieho aktu prijať, pokiaľ ho treba bezodkladne prijať na zamedzenie vzniku významného narušenia trhov v oblasti poľnohospodárstva alebo ohrozenia finančných záujmov Únie v zmysle článku 325 ZFEÚ.

V takom prípade Komisia okamžite predloží prijatý vykonávací akt odvolaciemu výboru. Ak odvolací výbor vydá k prijatému vykonávaciemu aktu záporné stanovisko, Komisia tento akt okamžite zruší. Ak odvolací výbor vydá kladné stanovisko alebo nevydá žiadne stanovisko, vykonávací akt zostane v platnosti.

Článok 8

Okamžite uplatniteľné vykonávacie akty

1.   Odchylne od článkov 4 a 5 môže základný akt ustanoviť, že z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov sa použije tento článok.

2.   Komisia prijme vykonávací akt, ktorý je okamžite uplatniteľný bez jeho predchádzajúceho predloženia výboru a ktorý zostáva v platnosti najviac šesť mesiacov, pokiaľ základný akt neustanovuje inak.

3.   Predseda predloží akt uvedený v odseku 2 príslušnému výboru najneskôr 14 dní od jeho prijatia s cieľom získať jeho stanovisko.

4.   Ak sa uplatňuje postup preskúmania, v prípade vydania záporného stanoviska výborom Komisia okamžite zruší vykonávací akt prijatý v súlade s odsekom 2.

5.   Pokiaľ Komisia prijme prechodné antidumpingové alebo vyrovnávacie opatrenia, uplatňuje sa postup ustanovený v tomto článku. Komisia prijme tieto opatrenia po konzultácii alebo v mimoriadne naliehavom prípade po oboznámení členských štátov. V prípade oboznámenia členských štátov sa konzultácie uskutočnia najneskôr desať dní od oznámenia opatrení prijatých Komisiou členským štátom.

Článok 9

Rokovací poriadok

1.   Každý výbor prijme jednoduchou väčšinou všetkých svojich členov svoj rokovací poriadok, a to na návrh predsedu a na základe štandardného rokovacieho poriadku, ktorý vypracuje Komisia po porade s členskými štátmi. Komisia uverejní štandardný rokovací poriadok v Úradnom vestníku Európskej únie.

Existujúce výbory prispôsobia podľa potreby svoje rokovacie poriadky štandardnému rokovaciemu poriadku.

2.   Na výbory sa vzťahujú rovnaké zásady a podmienky o prístupe verejnosti k dokumentom a pravidlá na ochranu údajov ako na Komisiu.

Článok 10

Informácie o činnosti výborov

1.   Komisia vedie register činností výborov, ktorý obsahuje:

a)

zoznam výborov;

b)

programy zasadnutia výborov;

c)

súhrnné záznamy a zoznamy orgánov a organizácií, ku ktorým patria osoby menované členskými štátmi na účely zastupovania;

d)

návrhy vykonávacích aktov, ku ktorým majú výbory vydať stanovisko;

e)

výsledky hlasovania;

f)

konečné návrhy vykonávacích aktov po vydaní stanovísk výborov;

g)

informácie o prijatí konečných návrhov vykonávacích aktov Komisiou a

h)

štatistické údaje o činnosti výborov.

2.   Komisia uverejňuje aj výročnú správu o činnosti výborov.

3.   Európsky parlament a Rada majú v súlade s platnými pravidlami prístup k informáciám uvedeným v odseku 1.

4.   Komisia sprístupní dokumenty uvedené v odseku 1 písm. b), d) a f) Európskemu parlamentu a Rade a informuje ich o tom, že tieto dokumenty sú k dispozícii, a to súbežne s ich zaslaním členom výboru.

5.   Odkazy na všetky dokumenty uvedené v odseku 1 písm. a) až g), ako aj informácie uvedené v odseku 1 písm. h) sa zverejňujú v registri.

Článok 11

Kontrolná právomoc Európskeho parlamentu a Rady

Ak je základný akt prijatý podľa riadneho legislatívneho postupu, môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa domnieva, že návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v základnom akte. V takom prípade Komisia prehodnotí návrh vykonávacieho aktu, pričom zohľadní vyjadrené pozície a oznámi Európskemu parlamentu a Rade, či zamýšľa ponechať, zmeniť alebo doplniť, alebo vziať návrh vykonávacieho aktu späť.

Článok 12

Zrušenie rozhodnutia 1999/468/ES

Rozhodnutie 1999/468/ES sa týmto zrušuje.

Účinky článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES sa zachovávajú na účely existujúcich základných aktov, v ktorých sa na tento článok odkazuje.

Článok 13

Prechodné ustanovenia: prispôsobenie existujúcich základných aktov

1.   Ak sa v základných aktoch prijatých pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia ustanovuje vykonávanie vykonávacích právomocí Komisiou v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

ak sa v základnom akte odkazuje na článok 3 rozhodnutia 1999/468/ES, uplatňuje sa konzultačný postup uvedený v článku 4 tohto nariadenia;

b)

ak sa v základnom akte odkazuje na článok 4 rozhodnutia 1999/468/ES, uplatňuje sa postup preskúmania uvedený v článku 5 tohto nariadenia s výnimkou druhého a tretieho pododseku článku 5 ods. 4;

c)

ak sa v základnom akte odkazuje na článok 5 rozhodnutia 1999/468/ES, uplatňuje sa postup preskúmania uvedený v článku 5 tohto nariadenia a v prípade nevydania stanoviska sa má za to, že základný akt neustanovuje možnosť Komisie prijať návrh vykonávacieho aktu, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4 druhom pododseku písm. b);

d)

ak sa v základnom akte odkazuje na článok 6 rozhodnutia 1999/468/ES, uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia;

e)

ak sa v základnom akte odkazuje na články 7 a 8 rozhodnutia 1999/468/ES, uplatnia sa články 10 a 11 tohto nariadenia.

2.   Články 3 a 9 tohto nariadenia sa na účely odseku 1 uplatnia na všetky existujúce výbory.

3.   Článok 7 tohto nariadenia sa uplatní len na existujúce postupy, ktoré odkazujú na článok 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

4.   Prechodné ustanovenia uvedené v tomto článku nemajú vplyv na povahu príslušných aktov.

Článok 14

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie nemá vplyv na prebiehajúce postupy, v rámci ktorých už výbor vydal svoje stanovisko v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES.

Článok 15

Preskúmanie

Do 1. marca 2016 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby priloží príslušné legislatívne návrhy.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. februára 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2011.

(2)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

V článku 5 ods. 2 tohto nariadenia sa ustanovuje, že ak výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme návrh vykonávacieho aktu. Týmto ustanovením sa nevylučuje, že Komisia môže vo veľmi výnimočných prípadoch – čo je súčasný postup – zohľadniť nové okolnosti, ktoré nastali po hlasovaní, a po tom, čo náležite informuje výbor a zákonodarcu, rozhodnúť, že návrh vykonávacieho aktu neprijme.


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia preskúma všetky platné legislatívne akty, ktoré neboli pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy prispôsobené regulačnému postupu s kontrolou, s cieľom zhodnotiť, či tieto nástroje treba prispôsobiť režimu delegovaných aktov stanovenému v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia predloží príslušné návrhy čo najskôr, a to najneskôr v lehotách uvedených v orientačnom harmonograme priloženom k tomuto vyhláseniu.

V priebehu uvedeného prispôsobovania bude Komisia pravidelne Európsky parlament informovať o návrhoch vykonávacích opatrení súvisiacich s týmito nástrojmi, z ktorých by sa v budúcnosti mali stať delegované akty.

Pokiaľ ide o platné legislatívne akty, ktoré už obsahujú odkazy na regulačný postup s kontrolou, Komisia pri každom nástroji, ktorý má v úmysle pozmeniť, preskúma jeho ustanovenia súvisiace s týmto postupom, aby ich vo vhodnom čase prispôsobila kritériám stanoveným v zmluve. Európsky parlament a Rada budú mať okrem toho právo uviesť tie základné akty, ktoré si vzhľadom na ich dôležitosť vyžadujú, aby sa prikročilo k ich úprave prednostne.

Komisia vyhodnotí výsledky tohto procesu do konca roka 2012, aby odhadla, koľko legislatívnych aktov s odkazmi na regulačný postup s kontrolou je stále platných. Komisia následne pripraví príslušné legislatívne návrhy v záujme dokončenia procesu prispôsobovania. Celkovým cieľom Komisie je, aby všetky ustanovenia odkazujúce na regulačný postup s kontrolou boli zo všetkých legislatívnych nástrojov vypustené do skončenia siedmeho volebného obdobia Európskeho parlamentu.

Komisia poznamenáva, že nedávno iniciovala štúdiu, ktorá bude úplným a objektívnym preskúmaním všetkých aspektov politiky a praxe EÚ v oblasti ochrany obchodu. Táto štúdia sa okrem iného zameria na hodnotenie existujúceho systému nástrojov na ochranu obchodu vrátane jeho výkonnosti, metód, uplatňovania a účinnosti, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov obchodnej politiky, ako aj na účinnosť rozhodnutí, ktoré v rámci realizácie tejto politiky prijíma EÚ (napr. testovanie záujmu Únie, pravidlo nižšieho cla, systém výberu cla) v porovnaní s rozhodnutiami niektorých obchodných partnerov. Preskúmajú sa v nej aj základné antidumpingové a antisubvenčné nariadenia, a to v kontexte administratívnej praxe inštitúcií EÚ, rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a odporúčaní a rozhodnutí orgánu WTO na urovnávanie sporov.

Na základe výsledkov uvedenej štúdie a vývoja v rámci rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy má Komisia v úmysle preskúmať či, a ak áno, akým spôsobom, je potrebné pokračovať v aktualizácii a modernizácii nástrojov EÚ v oblasti ochrany obchodu.

Komisia taktiež pripomína svoje nedávne iniciatívy zamerané na posilnenie transparentnosti uplatňovania nástrojov v oblasti ochrany obchodu (napr. vymenovanie úradníka pre vypočutie), ako aj spoluprácu s členskými štátmi v záujme ozrejmenia hlavných prvkov praxe v oblasti ochrany obchodu. Komisia pripisuje týmto krokom mimoriadny význam a bude sa usilovať na základe konzultácií s členskými štátmi určiť ďalšie iniciatívy, ktoré by sa mohli v tejto súvislosti realizovať.

Podľa komitologických pravidiel založených na rozhodnutí Rady 1999/468/ES platí, že ak riadiaci výbor pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) vydal k návrhu opatrenia záporné stanovisko, Komisia je povinná predložiť návrh predmetného opatrenia Rade, ktorá môže v lehote jedného mesiaca prijať rozdielne rozhodnutie. Komisia tým však nie je zbavená možnosti konať: má právo rozhodnúť, či opatrenie uplatní, alebo či jeho uplatňovanie odloží. Komisia tak môže prijať opatrenie, ak sa po zvážení všetkých okolností domnieva, že odklad jeho uplatňovania by mohol mať nezvratné negatívne účinky na trh. Ak Rada následne rozhodne inak, stane sa opatrenie uplatnené Komisiou samozrejme redundantným. Platné pravidlá tak dávajú Komisii nástroj, ktorý jej umožňuje chrániť spoločný záujem celej Únie prostredníctvom prijatia opatrenia aspoň na dočasnom základe.

Cieľom článku 7 tohto nariadenia je, aby bol v nových komitologických ustanoveniach tento prístup zachovaný, ale aby sa zároveň jeho uplatňovanie obmedzovalo len na výnimočné situácie a bolo podmienené jasne stanovenými a reštriktívnymi kritériami. To by Komisii umožňovalo prijať navrhované opatrenie aj napriek zápornému stanovisku výboru preskúmavajúceho návrh opatrenia, ak „by [jeho] bezodkladné neprijatie viedlo k vážnemu narušeniu trhov alebo k ohrozeniu […] finančných záujmov Únie.“ Toto ustanovenie sa týka situácií, keď nie je možné počkať do ďalšieho hlasovania výboru o predmetnom, resp. inom návrhu opatrenia, pretože by medzičasom došlo k vážnemu narušeniu trhu, napr. v dôsledku špekulatívneho správania hospodárskych subjektov. S cieľom zabezpečiť schopnosť Únie konať by to členským štátom a Komisii poskytlo príležitosť na ďalšiu kvalifikovanú rozpravu o návrhu opatrenia, a to bez toho, aby veci zostali nedoriešené a dávali priestor na špekulácie s negatívnymi dosahmi na trhy a rozpočet.

K takýmto situáciám môže predovšetkým dochádzať v kontexte každodenného riadenia SPP (napr. stanovovanie vývozných náhrad, riadenie licencií, osobitná ochranná doložka), kedy sa rozhodnutia musia často prijímať rýchlo a môžu mať značné hospodárske účinky na trhy, a teda na poľnohospodárov a hospodárske subjekty, ale aj na rozpočet Únie.

V prípadoch, keď Európsky parlament alebo Rada oznámia Komisii, že sa domnievajú, že návrh vykonávacieho aktu prekračuje vykonávacie právomoci vyplývajúce zo základného aktu, Komisia ho okamžite preskúma, pričom zohľadní stanoviská Európskeho parlamentu a Rady.

Komisia bude konať spôsobom, ktorý riadne zohľadní naliehavosť danej záležitosti.

Komisia pred tým, ako rozhodne o prijatí, zmene a doplnení alebo stiahnutí návrhu vykonávacieho aktu, bude informovať Európsky parlament alebo Radu o tom, ako chce rozhodnúť, pričom uvedie aj dôvody svojho rozhodnutia.


Top