EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0176

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2011 z  24. februára 2011 o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru Text s významom pre EHP

OJ L 51, 25.2.2011, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 126 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/176/oj

25.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 51/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 176/2011

z 24. februára 2011

o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi („nariadenie o poskytovaní služieb“) (1), a najmä na jeho článok 9a ods. 9,

keďže:

(1)

Funkčné bloky vzdušného priestoru sú kľúčovým predpokladom podpory spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zlepšovať výkonnosť a vytvárať synergie. Príslušné členské štáty by na tento účel a s cieľom optimalizovať rozhrania funkčných blokov vzdušného priestoru v rámci jednotného európskeho neba mali navzájom spolupracovať a v prípade potreby môžu spolupracovať aj s tretími krajinami.

(2)

Členské štáty musia pri vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru splniť požiadavky článku 9a nariadenia (ES) č. 550/2004.

(3)

Členské štáty, ktoré vytvárajú funkčný blok vzdušného priestoru, musia poskytnúť informácie Komisii, Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, ostatným členským štátom a ďalším zainteresovaným stranám, čím im umožnia predložiť pripomienky v záujme uľahčenia výmeny názorov. Členské štáty by však nemali poskytovať utajované informácie, obchodné tajomstvá ani iné informácie dôverného charakteru.

(4)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa tohto nariadenia, by mali byť v súlade s cieľmi týkajúcimi sa funkčných blokov vzdušného priestoru a mali by pomáhať členským štátom pri zaisťovaní súladu s ďalšími opatreniami v rámci jednotného európskeho neba.

(5)

V záujme uľahčenia takejto výmeny informácií a predkladania pripomienok by sa mali jednoznačne určiť informácie, ktoré sa považujú za „primerané“ na poskytovanie členským štátom, Komisii, Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (ďalej len „EASA“) a ďalším zainteresovaným stranám, ako aj postupy na výmenu týchto informácií.

(6)

Príslušné členské štáty by mali poskytovať informácie spoločne a zodpovedajúcim spôsobom poskytovať jeden súbor informácií a listinných dôkazov na jeden funkčný blok vzdušného priestoru.

(7)

Vytvorenie funkčného bloku vzdušného priestoru by sa malo považovať za právny postup, prostredníctvom ktorého členské štáty musia posilniť spoluprácu medzi svojimi príslušnými blokmi vzdušného priestoru. Členské štáty by mali do 4. decembra 2012 prijať opatrenia potrebné na splnenie tejto požiadavky v súlade s nariadením (ES) č. 550/2004.

(8)

Rozhodnutie o tom, či došlo k zmene funkčného bloku vzdušného priestoru, by malo vychádzať z rovnakých kritérií v prípade všetkých členských štátov a malo by sa obmedziť na tie zmeny, ktoré majú značný dosah na funkčný blok vzdušného priestoru a/alebo susediace funkčné bloky vzdušného priestoru alebo členské štáty.

(9)

Podľa článku 13a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (2) by členské štáty a Komisia mali pri realizácii jednotného európskeho neba koordinovať svoju činnosť s EASA s cieľom zaručiť náležité zohľadnenie všetkých aspektov bezpečnosti.

(10)

Toto nariadenie nemá vplyv na záujmy bezpečnostnej ani obrannej politiky členských štátov a ani na súvisiace potreby týkajúce sa dôvernosti podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(11)

Podľa článku 83 Chicagského dohovoru budú musieť členské štáty, ktoré vytvoria funkčný blok vzdušného priestoru, zaregistrovať dohody alebo opatrenia súvisiace s funkčnými blokmi vzdušného priestoru a všetky ich následné zmeny a doplnenia v ICAO.

(12)

Vytvorenie funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré by malo za následok zmeny hraníc letovej informačnej oblasti ICAO alebo zariadení a služieb poskytovaných v rámci týchto hraníc, by malo aj naďalej podliehať plánovaciemu procesu ICAO v oblasti letovej navigácie a postupu na zmenu a doplnenie plánov letovej navigácie ICAO.

(13)

Členské štáty by pri vytváraní funkčného bloku vzdušného priestoru mali zaistiť účinné plnenie svojich povinností v oblasti bezpečnosti. Mali by preukázať a zaručiť bezpečné vytvorenie a riadenie funkčného bloku vzdušného priestoru a upozorniť ostatné členské štáty a poskytovateľov letových navigačných služieb na prvky riadenia bezpečnosti spojené s vytvorením funkčného bloku vzdušného priestoru, pričom dôraz sa kladie na ich príslušné úlohy a povinnosti v oblasti bezpečnosti.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na:

1.

informácie, ktoré majú poskytovať príslušné členské štáty Komisii, Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (ďalej len „EASA“), iným členským štátom a ďalším zainteresovaným stranám pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru;

2.

postupy na poskytovanie informácií a predkladanie pripomienok strán uvedených v bode 1 predtým, ako sa oznámenie o funkčnom bloku vzdušného priestoru predloží Komisii.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„príslušné členské štáty“ znamenajú členské štáty, ktoré sa vzájomne dohodli na vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru podľa nariadenia (ES) č. 550/2004;

2.

„zainteresované strany“ znamenajú tretie krajiny susediace s funkčným blokom vzdušného priestoru, príslušných používateľov vzdušného priestoru alebo skupiny používateľov vzdušného priestoru a zastupiteľské orgány personálu, ako aj poskytovateľov letových navigačných služieb susediacich s poskytovateľmi letových navigačných služieb v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru.

Článok 3

Preukazovanie dodržiavania súladu

Príslušné členské štáty poskytujú spoločne informácie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, aby preukázali splnenie požiadaviek článku 9a nariadenia (ES) č. 550/2004.

Článok 4

Postup na výmenu informácií v prípade nových funkčných blokov vzdušného priestoru

1.   Príslušné členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v prílohe najneskôr do 24. júna 2012. Komisia ich najneskôr do jedného týždňa od ich prijatia poskytne na pripomienkovanie Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, ostatným členským štátom a zainteresovaným stranám.

2.   EASA, ostatné členské štáty a zainteresované strany predložia svoje pripomienky Komisii najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia informácií. Komisia bezodkladne oznámi prijaté pripomienky a svoje vlastné pripomienky príslušným členským štátom.

3.   Príslušné členské štáty prijaté pripomienky náležite zvážia ešte pred vytvorením svojho funkčného bloku vzdušného priestoru.

Článok 5

Zmena vytvoreného funkčného bloku vzdušného priestoru

1.   Na účely tohto nariadenia sa vytvorený funkčný blok vzdušného priestoru považuje za zmenený, keď sa navrhovanou zmenou menia stanovené rozmery funkčného bloku vzdušného priestoru.

2.   Príslušné členské štáty spoločne informujú Komisiu o navrhovaných zmenách a poskytujú informácie týkajúce sa zmien a v prípade potreby aktualizujú informácie poskytnuté na účely vytvorenia funkčného bloku vzdušného priestoru, a to aspoň šesť mesiacov pred vykonaním zmeny. Komisia poskytnuté informácie najneskôr do jedného týždňa od ich prijatia poskytne na pripomienkovanie Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, ostatným členským štátom a zainteresovaným stranám.

3.   EASA, ostatné členské štáty a zainteresované strany predložia svoje pripomienky Komisii najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia informácií. Komisia bezodkladne oznámi prijaté pripomienky a svoje vlastné pripomienky príslušným členským štátom.

4.   Príslušné členské štáty prijaté pripomienky náležite zvážia ešte pred zmenou svojho funkčného bloku vzdušného priestoru.

Článok 6

Funkčné bloky vzdušného priestoru vytvorené skôr

Príslušné členské štáty, ktoré vytvorili funkčný blok vzdušného priestoru ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, zabezpečia, aby požadované informácie uvedené v prílohe, ktoré ešte nepredložili v rámci svojho oznámenia, poskytli Komisii najneskôr do 24. júna 2012.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.


PRÍLOHA

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTNÚŤ

ČASŤ I

Všeobecné informácie

1.

Príslušné členské štáty uvádzajú:

a)

kontaktné miesto pre funkčný blok vzdušného priestoru;

b)

stanovené rozmery funkčného bloku vzdušného priestoru;

c)

spoločne určených poskytovateľov letových prevádzkových služieb a poskytovateľov meteorologických služieb a prípadne ich príslušné oblasti zodpovednosti;

d)

poskytovateľov letových prevádzkových služieb poskytujúcich služby bez osvedčenia v súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 550/2004 a ich príslušné oblasti zodpovednosti.

2.

Príslušné členské štáty poskytujú tieto informácie o dohodnutých opatreniach súvisiacich s vytvorením alebo zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru vrátane:

a)

kópie dokumentov, ktoré odrážajú vzájomnú dohodu príslušných členských štátov o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru;

b)

informácií o opatreniach, na ktorých sa dohodli národné dozorné orgány v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru;

c)

informácií o opatreniach, na ktorých sa dohodli poskytovatelia letových prevádzkových služieb v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru;

d)

informácií o opatreniach, na ktorých sa dohodli príslušné civilné a vojenské orgány, pokiaľ ide o ich účasť na štruktúrach správy funkčného bloku vzdušného priestoru.

3.

Príslušné členské štáty môžu odkázať na informácie, ktoré už poskytli Komisii v rámci realizácie jednotného európskeho neba.

ČASŤ II

Požiadavky článku 9a ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004

Príslušné členské štáty poskytujú informácie (vrátane podpornej dokumentácie) týkajúce sa požiadaviek článku 9a ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004.

1.   Bezpečnostná dokumentácia funkčného bloku vzdušného priestoru

Pokiaľ ide o bezpečnostnú dokumentáciu funkčného bloku vzdušného priestoru, poskytujú sa tieto informácie:

a)

spoločná bezpečnostná politika alebo plány zavedenia spoločnej bezpečnostnej politiky;

b)

opis opatrení v prípade vyšetrovania nehôd a incidentov a plány ako riešiť otázku zberu, analýzy a výmeny bezpečnostných údajov;

c)

opis spôsobu riadenia bezpečnosti, aby nedochádzalo k zhoršeniu výkonnosti v oblasti bezpečnosti v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru;

d)

opis opatrení, v rámci ktorých sa jednoznačne určia a rozdelia povinnosti a rozhrania, pokiaľ ide o stanovenie cieľov v oblasti bezpečnosti, bezpečnostný dohľad a sprievodné vynucovacie opatrenia v súvislosti s poskytovaním služieb letovej navigácie v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru;

e)

dokumentácia a/alebo vyhlásenia, že posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie nebezpečnosti a hodnotenia a zmierňovania rizík sa vykonalo pred zavedením prevádzkových zmien vyplývajúcich z vytvorenia alebo zmeny funkčného bloku vzdušného priestoru.

2.   Optimálne využívanie vzdušného priestoru s prihliadnutím na toky letovej prevádzky

Príslušné členské štáty poskytujú tieto informácie:

a)

opis vzťahov s príslušnými sieťovými funkciami v prípade riadenia vzdušného priestoru a riadenia tokov letovej prevádzky podľa článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (1) vrátane koordinácie, opatrení a postupov na dosiahnutie optimalizovaného využívania vzdušného priestoru;

b)

pokiaľ ide o riadenie vzdušného priestoru v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru, na ktoré sa nevzťahujú sieťové funkcie uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 551/2004, informácie o:

opatreniach integrovaného riadenia vzdušného priestoru,

ustanoveniach týkajúcich sa spoločného využívania údajov o riadení vzdušného priestoru,

opatreniach na účinné rozhodovanie založené na spolupráci;

c)

pokiaľ ide o koordináciu v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru v reálnom čase:

opis spôsobu riadenia cezhraničných činností, ak v dôsledku vytvorenia alebo zmeny funkčného bloku vzdušného priestoru vzniknú nové oblasti.

3.   Súlad s európskou sieťou trás

Príslušné členské štáty poskytujú informácie, aby preukázali, že usporiadanie a realizácia trás v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru sú v súlade s ustanoveným procesom celkovej koordinácie, rozvoja a realizácie európskej siete trás uvedenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 551/2004 a že sa v rámci tohto procesu aj dokončia.

Príslušné členské štáty môžu odkázať na informácie, ktoré už poskytli Komisii v rámci realizácie jednotného európskeho neba.

4.   Celková pridaná hodnota na základe analýz nákladov a prínosov

Príslušné členské štáty poskytujú vyhlásenia, v ktorých potvrdzujú, že:

a)

analýza nákladov a prínosov sa vykonala podľa štandardných postupov používaných v tomto sektore, okrem iného s využitím analýzy diskontovaných peňažných tokov;

b)

analýza nákladov a prínosov poskytuje ucelený prehľad vplyvov vytvorenia alebo zmeny funkčného bloku vzdušného priestoru na civilných a vojenských používateľov vzdušného priestoru;

c)

analýza nákladov a prínosov ukazuje celkový pozitívny finančný výsledok (čistú súčasnú hodnotu a/alebo vnútornú mieru návratnosti) vytvorenia alebo zmeny funkčného bloku vzdušného priestoru;

d)

funkčný blok vzdušného priestoru prispieva k zníženiu vplyvov letectva na životné prostredie;

e)

zdokumentovali sa hodnoty nákladov a prínosov, ich zdroje a hypotézy použité na vypracovanie analýzy nákladov a prínosov;

f)

uskutočnili sa konzultácie s hlavnými zúčastnenými stranami, ktoré poskytli spätnú väzbu v súvislosti s odhadmi nákladov a prínosov, ktoré sa uplatňujú na ich prevádzku.

5.   Zaistenie plynulého a pružného prenosu zodpovednosti za riadenie letovej prevádzky medzi jednotkami služieb letovej prevádzky

Príslušné členské štáty poskytujú informácie, aby preukázali plynulosť a pružnosť prenosu zodpovednosti za riadenie letovej prevádzky v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru. Poskytujú aj tieto informácie o zmenách vyplývajúcich z vytvorenia alebo zmeny funkčného bloku vzdušného priestoru:

a)

opis opatrení na cezhraničné poskytovanie služieb letovej prevádzky;

b)

opatrenia prijaté na posilnenie postupov spolupráce medzi príslušnými poskytovateľmi letových prevádzkových služieb v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru a ďalšie plánované iniciatívy na posilnenie koordinácie;

c)

opis opatrení prijatých na posilnenie postupov koordinácie medzi príslušnými civilnými a vojenskými poskytovateľmi letových prevádzkových služieb a ďalšie plánované iniciatívy na posilnenie koordinácie v súlade s koncepciou pružného využívania vzdušného priestoru;

d)

opis opatrení prijatých na posilnenie postupov koordinácie s príslušnými susediacimi poskytovateľmi letových prevádzkových služieb a ďalšie plánované iniciatívy na posilnenie koordinácie.

6.   Zaistenie zlučiteľnosti medzi rôznymi usporiadaniami vzdušného priestoru, pričom sa optimalizujú aj súčasné letové informačné oblasti

Príslušné členské štáty poskytujú informácie o dostupných plánoch, ako dosiahnuť harmonizovanú organizáciu a klasifikáciu rôznych usporiadaní vzdušného priestoru v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru. Tieto plány zahŕňajú:

a)

zásady klasifikácie a organizácie vzdušného priestoru v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru;

b)

zmeny usporiadania vzdušného priestoru vyplývajúce z harmonizácie v rámci funkčného bloku vzdušného priestoru.

7.   Regionálne dohody uzatvorené v rámci ICAO

Príslušné členské štáty poskytujú zoznam platných regionálnych dohôd uzatvorených v súlade s rámcom zriadeným podľa prílohy 11 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktoré sú významné z hľadiska vytvorenia a prevádzky funkčného bloku vzdušného priestoru.

8.   Platné regionálne dohody

Príslušné členské štáty poskytujú zoznam platných dohôd uzatvorených jedným alebo viacerými príslušnými členskými štátmi, ktoré sú významné z hľadiska vytvorenia a prevádzky funkčného bloku vzdušného priestoru, vrátane dohôd s tretími krajinami.

9.   Ciele výkonnosti platné pre celú Európsku úniu

9.1.

Príslušné členské štáty poskytujú informácie o opatreniach prijatých na uľahčenie dosahovania cieľov výkonnosti platných pre celú Európsku úniu uvedených v článku 11 nariadenia (ES) č. 549/2004.

9.2.

Príslušné členské štáty môžu odkázať na informácie, ktoré už poskytli Komisii podľa ustanovení článku 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 691/2010 (2).


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 1.


Top