EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0142

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z  25. februára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, p. 1–254 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 142/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 písm. b) bod ii), článok 6 ods. 1 druhý pododsek, článok 6 ods. 2 druhý pododsek, článok 11 ods. 2 písm. b) a c), článok 11 ods. 2 druhý pododsek, článok 15 ods. 1 písm. b), d), e), h) a i), článok 15 ods. 1 druhý pododsek, článok 17 ods. 2, článok 18 ods. 3, článok 19 ods. 4 písm. a), b) a c), článok 19 ods. 4 druhý pododsek, článok 20 ods. 10 a 11, článok 21 ods. 5 a 6, článok 22 ods. 3, článok 23 ods. 3, článok 27 písm. a), b), c) a e),až h), článok 27 druhý pododsek, článok 31 ods. 2, článok 32 ods. 3, článok 40, článok 41 ods. 3 prvý a tretí pododsek, článok 42, článok 43 ods. 3, článok 45 ods. 4, článok 47 ods. 2, článok 48 ods. 2, ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) a ods. 8 písm. a) a článok 48 ods. 8 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 sa stanovujú predpisy v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a produktov z nich získaných. V uvedenom nariadení sa určujú okolnosti, za ktorých by sa mali vedľajšie živočíšne produkty odstraňovať, aby sa zabránilo šíreniu rizika z hľadiska zdravia verejnosti a zvierat. V uvedenom nariadení sa okrem toho špecifikuje, za akých podmienok môžu byť vedľajšie živočíšne produkty používané v krmive pre zvieratá a na rozličné účely, akými je využitie v kozmetike, liekoch a technických aplikáciách. Uvedeným nariadením sa prevádzkovateľom takisto ukladá povinnosť nakladať s vedľajšími živočíšnymi produktmi v rámci prevádzok a podnikov, ktoré podliehajú úradným kontrolám.

(2)

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa stanovuje, že sa majú formou vykonávacích opatrení prijať podrobné pravidlá pre nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi, ako sú normy pre spracovanie, hygienické podmienky a podoba písomných dokladov, ktoré musia byť priložené k zásielkam vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na účely vysledovateľnosti.

(3)

Podrobné pravidlá pre používanie a odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov v tomto nariadení by mali byť stanovené vzhľadom na ciele nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorými sú predovšetkým trvalo udržateľné používanie živočíšnych materiálov a vysoká úroveň ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat v Európskej únii.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa nevzťahuje na celé telá alebo časti voľne žijúcich zvierat, v prípade ktorých neexistuje podozrenie, že sú infikované alebo postihnuté nákazou, ktorá sa prenáša na ľudí alebo zvieratá, okrem vodných živočíchov dopravených na breh na komerčné účely. Nevzťahuje sa okrem toho ani na celé telá alebo časti voľne žijúcej zveri, ktoré po zabití zostávajú na mieste v súlade s osvedčenými poľovníckymi praktikami. Pokiaľ ide o uvedené vedľajšie živočíšne produkty lovu, odstránenie by sa malo vykonať spôsobom, ktorým sa zabráni rizikám a ktorý je vhodný z hľadiska špecifických poľovníckych postupov a v súlade s osvedčenými postupmi stanovenými poľovníckou profesiou.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa vzťahuje na vedľajšie živočíšne produkty určené na výrobu loveckých trofejí. Výroba takýchto trofejí, ako aj preparácia zvierat a častí zvierat, pri ktorej sa využívajú iné metódy, ako napríklad plastinácia, by mala prebiehať v podmienkach, ktoré zabránia prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa vzťahuje na kuchynský odpad, ak pochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave, ako napríklad materiály pochádzajúce z potravín podávaných na palube lietadla alebo lode prichádzajúcich do Európskej únie z tretej krajiny. Kuchynský odpad takisto patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia v prípade, že je určený na kŕmne účely, na spracovanie v súlade s niektorým zo schválených spracovateľských postupov podľa tohto nariadenia alebo na transformáciu na bioplyn alebo na účely kompostovania. V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa stanovuje zákaz kŕmiť kuchynským odpadom chovné zvieratá s výnimkou zvierat chovaných na kožušinu. Kuchynský odpad sa preto môže v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 spracovávať a následne používať pod podmienkou, že získaný produkt nie je takýmto zvieratám podávaný ako krmivo.

(7)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie by sa za základ pre vymedzenie kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu v tomto nariadení malo použiť vymedzenie kŕmnych surovín stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (ES) č. 767/2009 (3).

(8)

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa stanovuje zákaz odosielania vedľajších živočíšnych produktov a produktov získaných z vnímavých druhov z chovov, prevádzok, podnikov alebo zón, ktoré podliehajú obmedzeniam z dôvodu výskytu závažnej prenosnej nákazy. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia zvierat v Únii by sa mal zoznam nákaz uvedený v Kódexoch zdravia suchozemských a vodných zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“) určiť za zoznam závažných prenosných nákaz na účely vymedzenia rozsahu tohto zákazu.

(9)

Keďže spaľovanie a spoluspaľovanie určitých vedľajších živočíšnych produktov nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (4), mali by sa v tomto nariadení stanoviť primerané pravidlá pre prevenciu zdravotných rizík vyplývajúcich z takýchto postupov, pričom by mali byť zohľadnené možné dosahy na životné prostredie. Rezíduá zo spaľovania alebo spoluspaľovania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov by sa mali recyklovať alebo odstraňovať v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa životného prostredia, predovšetkým preto, že v zmysle daných právnych predpisov je povolené používať fosforečnú zložku popola v hnojivách a odovzdávať popol z kremácie spoločenských zvierat ich majiteľom.

(10)

S cieľom zmierniť potenciálne zdravotné riziká by sa produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny s obsahom takýchto produktov mali v súlade so smernicou Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (5) odstraňovať výlučne do podzemných skládok odpadu, ak boli spracované podľa vymedzenia stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (6).

(11)

Odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov prúdom odpadových vôd by malo byť zakázané, keďže takýto prúd nepodlieha požiadavkám, ktorými by sa zabezpečila primeraná kontrola rizík súvisiacich s verejným zdravím a zdravím zvierat. Mali by sa prijať primerané opatrenia na predchádzanie vzniku neprijateľných rizík spôsobených náhodným odstránením tekutých vedľajších živočíšnych produktov, napríklad pri čistení podláh a zariadení použitých pri spracovaní.

(12)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (7) sú stanovené určité opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. V článku 2 ods. 2 písm. b) uvedenej smernice sa stanovuje, že z pôsobnosti danej smernice sú v rozsahu, v ktorom sa na ne vzťahujú iné právne predpisy Únie, vyňaté určité materiály, vrátane vedľajších živočíšnych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (8), s výnimkou vedľajších živočíšnych produktov určených na spálenie, odstránenie do podzemných skládok odpadu alebo použitie v bioplynovej stanici alebo v kompostovacom zariadení. Uvedené nariadenie bolo medzičasom zrušené a od 4. marca 2011 bude nahradené nariadením (ES) č. 1069/2009. V záujme koherentnosti právnych predpisov Únie by mali byť procesy, pri ktorých sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty transformujú na bioplyn a kompostujú, v súlade so zdravotnými predpismi stanovenými v tomto nariadení, ako aj s opatreniami na ochranu životného prostredia stanovenými v smernici 2008/98/ES.

(13)

Príslušný orgán členského štátu by mal disponovať právomocou povoliť alternatívne parametre pre transformáciu vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn alebo ich kompostovanie na základe validácie podľa harmonizovaného vzoru. V danom prípade by malo byť možné uvádzať rezíduá digescie a kompost na trh v celej Európskej únii. Príslušný orgán členského štátu by mal okrem toho disponovať právomocou povoliť určité parametre pre osobitné vedľajšie živočíšne produkty, napr. kuchynský odpad a zmesi kuchynského odpadu s určitými inými surovinami, ktoré sa transformujú na bioplyn alebo kompostujú. Keďže sa takéto povolenia nevydávajú podľa harmonizovaného vzoru, rezíduá digescie a kompost by sa mali na trh v rámci členského štátu uviesť len vtedy, ak boli schválené príslušné parametre.

(14)

Aby sa zabránilo kontaminácii potravín patogénnymi látkami, mali by prevádzky alebo podniky spracúvajúce vedľajšie živočíšne produkty fungovať na mieste oddelenom od bitúnkov alebo iných prevádzok, v ktorých sa spracúvajú potraviny, a to predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (9), okrem prípadov, kedy spracovávanie vedľajších živočíšnych produktov prebieha za podmienok, ktoré boli schválené príslušným úradom, s cieľom zabrániť prenosu rizík týkajúcich sa verejného zdravia a zdravia zvierat do prevádzok spracúvajúcich potraviny.

(15)

Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (10) sa členským štátom ukladá povinnosť každoročne vykonávať programy monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií (TSE). Telá živočíchov, ktoré sa na účely podpory biodiverzity používajú na kŕmenie určitých druhov, by mali byť zahrnuté v uvedených programoch monitorovania v rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa zabezpečilo, že uvedené programy poskytnú dostatočné informácie, pokiaľ ide o výskyt TSE v konkrétnom členskom štáte.

(16)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 sa v záujme podpory biodiverzity povoľuje kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných druhov, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí, určitým materiálom kategórie 1. Takéto kŕmenie by sa malo povoliť v prípade určitých mäsožravých druhov uvedených v smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (11) a v prípade určitých druhov dravých vtákov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (12) s cieľom zohľadniť prirodzené spôsoby kŕmenia uvedených druhov.

(17)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 bol zavedený postup autorizácie alternatívnych metód používania a odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov. Takéto metódy môže Komisia povoliť po získaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“). S cieľom uľahčiť hodnotenie žiadostí zo strany EFSA by sa mal stanoviť štandardný formát, ktorý by pre žiadateľov znázorňoval povahu podkladov, ktoré je potrebné predložiť. V súlade so zmluvami by malo byť možné predkladať žiadosti na povolenie alternatívnych metód v úradných jazykoch Únie stanovených v nariadení Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (13).

(18)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (14), sa od prevádzkovateľov krmivárskych podnikov s výnimkou primárnych producentov požaduje, aby skladovali a prevážali krmivo za určitých hygienických podmienok. Keďže uvedené podmienky poskytujú ekvivalentné zmiernenie potenciálnych rizík, kŕmne zmesi získané z vedľajších živočíšnych produktov by nemali byť predmetom požiadaviek tohto nariadenia, pokiaľ ide o ich skladovanie a prepravu.

(19)

S cieľom podporovať vedu a výskum a zabezpečiť čo najlepšie využívanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v diagnostike ľudských a zvieracích nákaz by mal mať príslušný orgán povolenie stanovovať podmienky pre vzorky takéhoto materiálu určené na výskum, vzdelávacie a diagnostické účely. Uvedené podmienky by sa však nemali stanoviť pre vzorky patogénnych látok, pre ktoré sú ustanovené osobitné predpisy v smernici Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa stanovujú veterinárne a zdravotné požiadavky na obchodovanie s výrobkami, na ktoré sa nevzťahujú takéto požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch uvedených v prílohe A (I) k smernici 89/662/EHS a pokiaľ ide o patogény, k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (15).

(20)

Smernicou 97/78/ES sa zaviedla výnimka z veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach vstupu do Únie pre vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú určené na vystavovanie a ktoré nie sú určené pre trh, a vedľajšie živočíšne produkty určené na osobitné štúdium alebo analýzu. Uvedenou smernicou sa umožňuje prijatie vykonávacích opatrení pre uvedené výnimky. V tomto nariadení by sa mali stanoviť primerané podmienky pre dovoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na vystavovanie a osobitné štúdium alebo analýzu s cieľom zabezpečiť zamedzenie šírenia akýchkoľvek neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súvislosti so vstupom takýchto produktov do Únie. V záujme koherentnosti právnych predpisov Únie a s cieľom poskytnúť právnu istotu prevádzkovateľom by sa mali v tomto nariadení stanoviť uvedené podmienky a vykonávacie opatrenia pre smernicu 97/78/ES.

(21)

Po zbere by sa malo s vedľajšími živočíšnymi produktmi nakladať za primeraných podmienok, ktorými sa predíde šíreniu akýchkoľvek neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Prevádzky a podniky, v ktorých sa vykonávajú určité operácie pred tým, ako sa vedľajšie živočíšne produkty dostanú do fázy ďalšieho spracovania, by mali byť vybudované a mali by fungovať tak, aby sa predišlo takémuto prenosu. To by sa malo týkať prevádzok a podnikov, v ktorých sa vykonávajú operácie, pri ktorých dochádza k manipulácii s vedľajšími živočíšnymi produktmi v súlade s právnymi predpismi Únie okrem manipulácie súvisiacej s liečebnými postupmi súkromných veterinárnych lekárov.

(22)

Podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009 by prevádzkovatelia mali zabezpečovať, aby boli vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty vysledovateľné vo všetkých fázach reťazca výroby, používania a odstraňovania, a to s cieľom zamedziť zbytočnému narušeniu vnútorného trhu v prípade udalostí, ktoré súvisia s existujúcimi alebo možnými rizikami pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Vysledovateľnosť by preto nemala byť zabezpečená len zo strany prevádzkovateľov špecializujúcich sa na výrobu, odber alebo prevoz vedľajších živočíšnych produktov, ale aj zo strany prevádzkovateľov špecializujúcich sa na odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov spaľovaním, spoluspaľovaním alebo skládkovaním.

(23)

Kontajnery a dopravné prostriedky používané na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty by sa mali udržiavať čisté, aby sa predišlo kontaminácii. Ak sú určené na prevoz konkrétneho materiálu, ako napríklad tekutého vedľajšieho živočíšneho produktu, ktorý nepredstavuje neprijateľné zdravotné riziko, prevádzkovatelia môžu prispôsobiť opatrenia tak, aby zabezpečili predchádzanie kontaminácii vzhľadom na skutočné riziko, ktoré daný materiál predstavuje.

(24)

Členské štáty by mali mať právomoc vyžadovať od prevádzkovateľov, aby používali integrovaný počítačový veterinárny systém (Traces), ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (16) (ďalej len „systém TRACES“), ktorý poskytne dôkaz o príchode zásielok vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na miesto určenia. Prípadne by sa mal dôkaz o príchode zásielok poskytovať formou štvrtej kópie obchodného dokladu, ktorý sa vráti producentovi. Po prvom roku vykonávania tohto nariadenia by sa mali vyhodnotiť skúsenosti s oboma alternatívami.

(25)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 sa špecifikujú určité parametre pre nakladanie s kafilerickými tukmi, rybacím olejom a vaječnými výrobkami, ktoré poskytujú primeranú kontrolu možných zdravotných rizík, ak sa takéto produkty používajú na iné účely, ako je ľudská spotreba. Uvedené parametre by sa preto mali povoliť ako alternatívy k nakladaniu s vedľajšími živočíšnymi produktmi stanovenému v tomto nariadení.

(26)

Mledzivo a výrobky z mledziva by mali mať pôvod zo stád hovädzieho dobytka, v ktorých sa nevyskytujú určité nákazy uvedené v smernici Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (17).

(27)

Mal by sa aktualizovať odkaz na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (18), odkaz na smernicu Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka (19), odkaz na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch (20) a v hygienických predpisoch pre obchodovanie s nespracovaným hnojom by sa malo aktualizovať prepojenie na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (21).

(28)

S určitými dovážanými surovinami na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá by sa malo nakladať a mali by sa používať za podmienok, ktoré sú primerané vzhľadom na riziko, aké takéto suroviny môžu predstavovať. Predovšetkým by sa mal zabezpečiť ich bezpečný presun do určených prevádzok alebo podnikov, kde sa takéto materiály, rovnako ako materiál kategórie 3, pridávajú do krmiva pre spoločenské zvieratá. Pokiaľ ide o prevádzky alebo podniky určenia, príslušný orgán by mal mať právomoc povoliť skladovanie dovezených materiálov spolu s materiálom kategórie 3 pod podmienkou, že dovezené materiály sú vysledovateľné.

(29)

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sú uvedené určité odvodené produkty, ktoré sa môžu uvádzať na trh v súlade s podmienkami stanovenými v určitých iných právnych predpisoch Únie. V uvedenom právnom predpise sú takisto stanovené podmienky dovozu, zberu a pohybu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov pre výrobu takýchto odvodených produktov. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa však uplatňuje tam, kde v iných právnych predpisoch Únie nie sú stanovené podmienky týkajúce sa možných zdravotných rizík, ktoré môžu takéto suroviny predstavovať. Keďže takéto podmienky nie sú stanovené pre materiály, ktoré prešli určitými štádiami spracovania pred tým, ako by splnili podmienky uvádzania na trh stanovené v iných právnych predpisoch Únie, mali by sa stanoviť v tomto nariadení. Predovšetkým by sa mali stanoviť podmienky pre dovoz takýchto materiálov a nakladanie s nimi v rámci Únie, pričom by mali byť stanovené prísne požiadavky na kontrolu a dokumentáciu, aby sa zabránilo prenosu potenciálnych zdravotných rizík, ktoré takéto materiály predstavujú.

(30)

V prvom rade by sa v tomto nariadení mali stanoviť primerané zdravotné podmienky pre materiály, ktoré sa používajú na výrobu liekov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (22), veterinárnych liekov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (23), zdravotných pomôcok v súlade so smernicou Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (24), zdravotníckych pomôcok pre diagnostiku in vitro v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro (25), aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok v súlade so smernicou Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (26) alebo laboratórnych činidiel („konečné produkty“). Ak sú riziká, ktoré takéto materiály predstavujú, zmiernené vďaka purifikácii, koncentrácii v produkte alebo vďaka podmienkam, za akých sa s nimi nakladá a za akých sú odstraňované, mali by sa v súvislosti s vysledovateľnosťou uplatňovať iba požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení. V takom prípade by sa požiadavky týkajúce sa separovania vedľajších živočíšnych produktov rôznych kategórií v rámci prevádzky alebo továrne produkujúcich konečné produkty uplatňovať nemali, keďže následné použitie materiálov na iné účely, predovšetkým ich premena na potraviny alebo krmivá, môže byť pri správnom uplatňovaní predpisov zo strany prevádzkovateľa v zodpovednosti príslušného orgánu vylúčené. Zásielky takýchto materiálov, ktoré sa majú dovážať do Únie, by mali byť v súlade so smernicou 97/78/ES podrobené veterinárnym kontrolám na hraničných inšpekčných staniciach v mieste vstupu s cieľom zabezpečiť, aby uvedené produkty spĺňali požiadavky týkajúce sa ich uvádzania na trh v rámci Únie.

(31)

Podľa smernice Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (27) je povinné nahlasovať určité nákazy, na ktoré sú koňovité vnímavé. Krvné produkty koňovitých, ktoré sú určené na iné účely ako na kŕmenie, ako napríklad krvné produkty určené na veterinárne lieky, by mali pochádzať z koňovitých, ktoré nevykazovali klinické príznaky uvedených nákaz, aby sa zmiernilo riziko ich prenosu.

(32)

Uvádzať na trh čerstvé surové kože a kožky na iné účely ako na ľudskú spotrebu by malo byť prípustné pod podmienkou, že spĺňajú veterinárne podmienky týkajúce sa čerstvého mäsa stanovené v súlade so smernicou Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcou pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (28), keďže uvedené podmienky zaručujú primerané zmiernenie možných zdravotných rizík.

(33)

Zdravotné predpisy stanovené v tomto nariadení platné pre výrobu a uvádzanie loveckých trofejí a iných preparátov zo zvierat na trh, ktoré eliminujú potenciálne riziká, by mali dopĺňať predpisy na ochranu určitých druhov voľne žijúcich zvierat stanovené v nariadení Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (29), a to vzhľadom na odlišný cieľ uvedeného nariadenia. Na anatomické preparáty zvierat alebo vedľajších živočíšnych produktov, ktoré prešli spracovaním (napr. plastináciou), ktoré v rovnakej miere eliminuje potenciálne riziká, by sa veterinárne obmedzenia vzťahovať nemali, aby sa, najmä vo vzdelávaní, uľahčilo používanie takýchto preparátov.

(34)

Vo vedľajších včelárskych produktoch, ktoré sa majú uviesť na trh, by sa nemali vyskytovať určité nákazy, na ktoré sú včely vnímavé a ktoré sú uvedené v smernici Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (30).

(35)

Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby určila koncový bod vo výrobnom reťazci oleochemických produktov, nad rámec ktorého už nepodliehajú požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009. Rozhodnutie týkajúce sa uvedeného koncového bodu by sa malo prijať hneď, ako bude k dispozícii posúdenie schopnosti oleochemických procesov zmierňovať potenciálne zdravotné riziká, ktoré môžu byť prítomné v spracovaných živočíšnych tukoch materiálu akejkoľvek kategórie.

(36)

V tomto nariadení by mal byť uvedený odkaz na nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (31) do tej miery, že uvedené tretie krajiny a iné územia by mali mať povolenie dovážať určité vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, keďže riziká, ktoré uvedené produkty predstavujú, sú totožné s rizikami, ktoré potenciálne predstavuje dovoz živých zvierat alebo čerstvého mäsa.

(37)

Na základe zohľadnenia podobných skutočností, pokiaľ ide o zdravotné riziká, a v záujme zabezpečenia koherentnosti právnych predpisov Únie, mal by sa tu uvádzať odkaz aj na ďalšie zoznamy tretích krajín, z ktorých je povolené dovážať určité materiály živočíšneho pôvodu, aby sa určili tretie krajiny, z ktorých je povolené dovážať vedľajšie živočíšne produkty príslušných druhov. Takéto zoznamy sú stanovené v rozhodnutí Komisie zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES (32), v nariadení Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie, v rozhodnutí Komisie zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu (33), v rozhodnutí Komisie zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu (34), v nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (35), a v nariadení Komisie (ES) č. 119/2009 z 9. februára 2009, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí na účely dovozu mäsa voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Spoločenstva alebo jeho tranzitu cez Spoločenstvo, ako aj požiadavky veterinárneho osvedčovania (36).

(38)

Keďže odpad z fotografického priemyslu, v ktorom sa používajú určité vedľajšie živočíšne produkty, ako napríklad chrbtica z hovädzieho dobytka, nielenže predstavuje riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ale aj pre životné prostredie, mal by sa buď odstraňovať alebo vyvážať do tretej krajiny pôvodu vedľajších živočíšnych produktov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (37).

(39)

V predpisoch týkajúcich sa tranzitu určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov cez Európsku úniu medzi územiami Ruskej federácie by mal byť odkaz na zoznam hraničných inšpekčných staníc stanovený v rozhodnutí Komisie z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (38). Na účely takéhoto tranzitu by sa mal používať spoločný veterinárny vstupný dokument stanovený v nariadení Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (39).

(40)

V tomto nariadení by sa malo stanoviť, že zdravotné osvedčenia, ktoré majú byť priložené k zásielkam vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v mieste vstupu do Únie, na ktorom sa uskutočňujú veterinárne kontroly, by sa mali vystavovať v súlade so zásadami osvedčovania rovnocennými so zásadami stanovenými v smernici Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov (40).

(41)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie by sa úradné kontroly celého reťazca vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov mali vykonávať v súlade so všeobecnými náležitosťami úradných kontrol stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (41).

(42)

Je preto nevyhnutné stanoviť v tomto nariadení vykonávacie opatrenia pre nariadenie (ES) č. 1069/2009.

(43)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 sa s účinnosťou od 4. marca 2011 zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

(44)

Po prijatí nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa prijali určité vykonávacie právne predpisy, konkrétne nariadenie Komisie (ES) č. 811/2003 (42) vo vzťahu k zákazu vnútrodruhovej recirkulácie rýb, zakopávaniu a spaľovaniu vedľajších živočíšnych produktov, rozhodnutie Komisie 2003/322/ES (43) o kŕmení niektorých vtákov živiacich sa uhynutými telami určitými materiálmi kategórie 1, rozhodnutie Komisie 2003/324/ES (44) o výnimke zo zákazu vnútrodruhovej recirkulácie kožušinových, nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005 (45) o používaní mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 (46) o spôsoboch likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov, nariadenie Komisie (ES) č. 181/2006 (47) o organických hnojivách a zúrodňovacích látkach okrem hnoja, nariadenie Komisie (ES) č. 1192/2006 (48) o zoznamoch schválených závodov a nariadenie Komisie (ES) č. 2007/2006 (49) o dovoze a tranzite niektorých polotovarov z materiálu kategórie 3.

(45)

Okrem toho boli prijaté určité prechodné opatrenia s cieľom stanoviť opatrenia primerané riziku pre určité osobitné spôsoby použitia vedľajších živočíšnych produktov, predovšetkým nariadenie Komisie (ES) č. 878/2004 (50) o dovoze určitých materiálov kategórie 1 a kategórie 2 a o manipulácii s nimi, rozhodnutie Komisie 2004/407/ES (51) o dovoze určitých materiálov pre výrobu fotografickej želatíny a nariadenie Komisie (ES) č. 197/2006 (52), pokiaľ ide o používanie a likvidáciu bývalých potravín.

(46)

V záujme ďalšieho zjednodušenia predpisov Únie týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov v zmysle požiadavky prednesenej predsedníctvom Rady v čase prijímania nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa uvedené vykonávacie a prechodné opatrenia prehodnotili. S cieľom vytvoriť ucelený právny rámec pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty by mali teraz byť podľa potreby zrušené a nahradené týmto nariadením.

(47)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa uplatňuje od 4. marca 2011 a toto nariadenie by sa takisto malo uplatňovať od uvedeného dátumu. Okrem toho je nevyhnutné stanoviť prechodné obdobie s cieľom poskytnúť zainteresovaným subjektom čas na to, aby sa prispôsobili novým predpisom stanoveným v tomto nariadení a uvádzali na trh určité produkty, ktoré boli vyprodukované v súlade so zdravotnými predpismi platnými v Únii pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a umožniť pokračovať v dovoze po tom, ako nadobudnú účinnosť požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(48)

Uvádzanie na trh a vývoz určitých produktov uvedených v nariadení (ES) č. 878/2004 by sa malo naďalej vykonávať v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, pretože kým nedôjde k možnej budúcej harmonizácii, je z hľadiska rizík v súvislosti s obmedzeným množstvom surovín možná regulácia na vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ nebudú na základe ďalších podkladov prijaté opatrenia pre zber a odstraňovanie určitého obmedzeného množstva produktov živočíšneho pôvodu z maloobchodu, príslušný orgán by mal mať naďalej právomoc povoľovať zber a odstraňovanie takýchto produktov inými spôsobmi za predpokladu, že sa zabezpečí primeraná ochrana verejného zdravia a zdravia zvierat.

(49)

V súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu, ktorú predniesol v súvislosti so svojím súhlasom s nariadením (ES) č. 1069/2009 v prvom čítaní, a vzhľadom na konkrétnejšie odporúčania Parlamentu týkajúce sa riešenia určitých technických záležitostí, bol 27. septembra 2010 jeho Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predložený návrh tohto nariadenia na účely výmeny stanovísk.

(50)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú vykonávacie opatrenia:

a)

týkajúce sa zdravotných a veterinárnych predpisov, pokiaľ ide o vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, stanovených v nariadení (ES) č. 1069/2009,

b)

týkajúce sa určitých vzoriek a predmetov vyňatých z povinnosti veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach v zmysle článku 16 ods. 1 písm. e) a f) smernice 97/78/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v prílohe I.

Článok 3

Koncový bod výrobného reťazca pre určité odvodené produkty

Na trh možno v zmysle ustanovenia článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 bez obmedzení uvádzať tieto odvodené produkty s výnimkou produktov z dovozu:

a)

bionaftu, ktorá spĺňa požiadavky na odstraňovanie a používanie odvodených produktov stanovené v prílohe IV kapitole IV oddiele 3 ods. 2 písm. b),

b)

spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, ktoré spĺňa osobitné požiadavky na spracované krmivo pre spoločenské zvieratá stanovené v prílohe XIII kapitole II ods. 7 písm. a),

c)

žuvačky pre psov, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na žuvačky pre psov stanovené v prílohe XIII kapitole II ods. 7 písm. b),

d)

kože a kožky kopytníkov, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa koncového bodu pre uvedené produkty stanovené v prílohe XIII kapitole V bode C,

e)

vlnu a srsť, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa koncového bodu pre uvedené produkty stanovené v prílohe XIII kapitole VII bode B,

f)

perie a páperie, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa koncového bodu pre uvedené produkty stanovené v prílohe XIII kapitole VII bode C,

g)

kožušinu, ktorá spĺňa podmienky prílohy XIII kapitoly VIII.

Článok 4

Závažné prenosné nákazy

Nákazy uvedené v článku 1.2.3 Kódexu zdravia suchozemských zvierat OIE, vydanie z roku 2010, a v kapitole 1.3 Kódexu zdravia vodných živočíchov, vydanie z roku 2010, sa na účely všeobecných veterinárnych obmedzení stanovených v článku 6 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 považujú za závažné prenosné nákazy.

KAPITOLA II

ODSTRAŇOVANIE A POUŽÍVANIE VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ODVODENÝCH PRODUKTOV

Článok 5

Obmedzenia pre používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

1.   Prevádzkovatelia v členských štátoch uvedených v prílohe II kapitole I spĺňajú podmienky kŕmenia zvierat určených na kožušinu stanovené v tej istej kapitole a týkajúce sa kŕmenia určitými materiálmi pochádzajúcimi z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu.

2.   Prevádzkovatelia dodržiavajú obmedzenia stanovené v prílohe II kapitole II týkajúce sa kŕmenia chovných zvierat rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorú sa aplikovali organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy.

Článok 6

Odstraňovanie spaľovaním a spoluspaľovaním

1.   Príslušný orgán zabezpečuje, že spaľovanie a spoluspaľovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov sa vykonáva jedine:

a)

v spaľovniach a spoluspaľovniach, ktoré získali povolenie v súlade so smernicou 2000/76/ES alebo

b)

v prípade podnikov, ktoré podľa smernice 2000/76/ES nemusia mať povolenie, v spaľovniach a spoluspaľovniach, ktoré boli schválené príslušným orgánom, aby vykonávali odstraňovanie spaľovaním, alebo odstraňovanie alebo zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ak sú odpadom, spoluspaľovaním, v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

2.   Príslušný orgán schvaľuje len spaľovne a spoluspaľovne uvedené v ods. 1 písm. b), v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ak spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

3.   Prevádzkovatelia spaľovní a spoluspaľovní spĺňajú všeobecné požiadavky na spaľovanie a spoluspaľovanie stanovené v prílohe III kapitole I.

4.   Prevádzkovatelia vysokokapacitných spaľovní a spoluspaľovní spĺňajú požiadavky prílohy III kapitoly II.

5.   Prevádzkovatelia nízkokapacitných spaľovní a spoluspaľovní spĺňajú požiadavky prílohy III kapitoly III.

Článok 7

Podzemné skládkovanie určitých materiálov kategórie 1 a 3

Odchylne od článku 12 a článku 14 písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009 môže príslušný orgán povoliť odstraňovanie týchto materiálov kategórie 1 a 3 do povolených podzemných skládok:

a)

dovezeného krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného z dovezených materiálov kategórie 1 uvedených v článku 8 písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

b)

materiálu kategórie 3 uvedeného v článku 10 písm. f) a písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 pod podmienkou, že:

i)

takéto materiály neboli v styku so žiadnymi vedľajšími živočíšnymi produktmi uvedenými v článkoch 8 a 9 a v článku 10 písm. a) až e) a písm. h) až p) uvedeného nariadenia,

ii)

v čase, keď sú určené na odstránenie, materiály:

uvedené v článku 10 písm. f) uvedeného nariadenia prešli spracovaním uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004 a

uvedené v článku 10 písm. g) uvedeného nariadenia boli spracované v súlade s kapitolou II prílohou X k tomuto nariadeniu alebo v súlade s osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa krmiva pre spoločenské zvieratá stanovenými v kapitole II prílohe XIII k tomuto nariadeniu, a

iii)

odstraňovanie takýchto materiálov nepredstavuje riziko pre verejné zdravie ani pre zdravie zvierat.

Článok 8

Požiadavky týkajúce sa spracovateľských podnikov a iných prevádzok

1.   Prevádzkovatelia zabezpečujú, že spracovateľské závody a iné prevádzkarne pod ich vedením spĺňajú tieto požiadavky stanovené v prílohe IV kapitole I:

a)

všeobecné podmienky pre spracovávanie stanovené v oddiele 1,

b)

požiadavky na úpravu odpadových vôd stanovené v oddiele 2,

c)

osobitné požiadavky na spracovávanie materiálov kategórie 1 a 2 stanovené v oddiele 3,

d)

osobitné požiadavky na spracovávanie materiálu kategórie 3 stanovené v oddiele 4.

2.   Príslušný orgán schvaľuje spracovateľské podniky a ostatné prevádzky len v prípade, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe IV kapitole I.

Článok 9

Hygienické požiadavky a požiadavky týkajúce sa spracovávania platné pre spracovateľské podniky a iné prevádzky

Prevádzkovatelia zabezpečujú, že prevádzkarne a podniky pod ich vedením spĺňajú tieto požiadavky stanovené v prílohe IV:

a)

hygienické požiadavky a požiadavky týkajúce sa spracovávania stanovené v kapitole II,

b)

štandardné metódy spracovávania stanovené v kapitole III, ak sa takéto metódy v prevádzke alebo podniku používajú,

c)

alternatívne metódy spracovávania stanovené v kapitole IV, ak sa takéto metódy v prevádzke alebo podniku používajú.

Článok 10

Požiadavky týkajúce sa transformácie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na bioplyn a kompostovania

1.   Prevádzkovatelia zabezpečujú, že prevádzky a podniky pod ich vedením spĺňajú tieto požiadavky na transformáciu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na bioplyn alebo kompostovanie stanovené v prílohe V:

a)

požiadavky týkajúce sa bioplynových staníc a kompostovacích zariadení stanovené v kapitole I,

b)

hygienické požiadavky týkajúce sa bioplynových staníc a kompostovacích zariadení stanovené v kapitole II,

c)

štandardné transformačné parametre stanovené v kapitole III oddiele 1,

d)

normy pre rezíduá digescie a kompost stanovené v kapitole III oddiele 3.

2.   Príslušný orgán schvaľuje bioplynové stanice a kompostovacie zariadenia len v prípade, že spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe V.

3.   Príslušný orgán môže povoliť používanie alternatívnych transformačných parametrov pre bioplynové stanice a kompostovacie zariadenia po splnení požiadaviek stanovených v prílohe V kapitole III oddiele 2.

KAPITOLA III

ODCHÝLKY Z URČITÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA (ES) č. 1069/2009

Článok 11

Špeciálne predpisy týkajúce sa vzoriek na výskum a diagnostiku

1.   Príslušný orgán môže povoliť prepravu, používanie a odstránenie vzoriek určených na výskum a diagnostiku za podmienok, ktorými sa zabezpečí kontrola rizík v súvislosti s verejným zdravím a zdravím zvierat.

Príslušný orgán predovšetkým zabezpečuje, že prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky prílohy VI kapitoly I.

2.   Prevádzkovatelia spĺňajú špeciálne predpisy týkajúce sa vzoriek určených na výskum a diagnostiku stanovené v prílohe VI kapitole I.

3.   Prevádzkovatelia môžu do iných členských štátov bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu pôvodu podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu určenia prostredníctvom systému TRACES a vyžiadania jeho súhlasu s prevzatím zásielky podľa článku 48 ods. 1 a 3 uvedeného nariadenia odosielať vzorky na výskum a diagnostiku, ktoré pozostávajú z týchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov:

a)

z materiálov kategórie 1 a 2 a mäsokostnej múčky alebo živočíšneho tuku získaného z materiálov kategórie 1 a 2,

b)

zo spracovanej živočíšnej bielkoviny.

Článok 12

Špeciálne predpisy týkajúce sa obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy

1.   Príslušný orgán môže povoliť prepravu, používanie a odstránenie obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy za podmienok, ktorými sa zabezpečí kontrola rizík v súvislosti s verejným zdravím a zdravím zvierat.

Príslušný orgán predovšetkým zabezpečuje, že prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky prílohy VI kapitoly I oddielu 1 ods. 2, 3 a 4.

2.   Prevádzkovatelia spĺňajú špeciálne predpisy týkajúce sa obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy stanovené v prílohe VI kapitole I oddiele 2.

3.   Prevádzkovatelia môžu do iných členských štátov bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu pôvodu podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu určenia prostredníctvom systému TRACES a vyžiadania jeho súhlasu s prevzatím zásielky podľa článku 48 ods. 1 a 3 uvedeného nariadenia odosielať obchodné vzorky, ktoré pozostávajú z týchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov:

a)

z materiálov kategórie 1 a 2 a mäsokostnej múčky alebo živočíšneho tuku získaného z materiálov kategórie 1 a 2,

b)

zo spracovanej živočíšnej bielkoviny.

Článok 13

Osobitné predpisy týkajúce sa kŕmenia

1.   Prevádzkovatelia môžu pod podmienkou dodržania všeobecných požiadaviek stanovených v prílohe VI kapitole II oddiele 1 a všetkých ostatných podmienok, ktoré môžu byť stanovené príslušným orgánom, kŕmiť materiálom kategórie 2 za predpokladu, že pochádza zo zvierat, ktoré neboli usmrtené, prípadne nezahynuli následkom prítomnosti alebo predpokladanej prítomnosti nákazy prenášajúcej sa na ľudí alebo zvieratá, tieto zvieratá:

a)

zvieratá v zoologických záhradách,

b)

zvieratá chované na kožušinu,

c)

psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov,

d)

psov a mačky v útulkoch,

e)

červy a larvy slúžiace ako návnada pri rybolove.

2.   Prevádzkovatelia môžu materiálom kategórie 3 pod podmienkou, že spĺňa všeobecné požiadavky stanovené v prílohe VI kapitole II oddiele 1 a všetky ostatné požiadavky, ktoré môžu byť stanovené zo strany príslušného orgánu, kŕmiť tieto zvieratá:

a)

zvieratá v zoologických záhradách,

b)

zvieratá chované na kožušinu,

c)

psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov,

d)

psov a mačky v útulkoch,

e)

červy a larvy slúžiace ako návnada pri rybolove.

Článok 14

Kŕmenie určitých druhov vo výkrmných staniciach a zoologických záhradách a mimo nich

1.   Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 pozostávajúceho z celých tiel alebo z častí tiel mŕtvych zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál na kŕmenie:

a)

ohrozených alebo chránených druhov vtákov vo výkrmných staniciach, živiacich sa mŕtvymi telami, a iných druhov, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí, v záujme podpory biodiverzity, pod podmienkou dodržania podmienok stanovených v prílohe VI kapitole II oddiele 2,

b)

voľne žijúcich zvierat mimo výkrmných staníc uvedených v prílohe VI kapitole II oddiele 2 bode 1 písm. a), v prípade potreby bez predchádzajúceho zberu mŕtvych živočíchov, pod podmienkou splnenia podmienok stanovených v oddiele 3 uvedenej kapitoly.

2.   Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 pozostávajúceho z celých tiel alebo z častí tiel mŕtvych zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál a používanie materiálu získaného zo zvierat chovaných v zoologických záhradách na kŕmenie zvierat chovaných v zoologických záhradách pod podmienkou splnenia podmienok stanovených v prílohe VI kapitole II oddiele 4.

Článok 15

Špeciálne predpisy týkajúce sa zberu a odstraňovania

Ak príslušný orgán povolí odstránenie vedľajších živočíšnych produktov uplatnením výnimky stanovenej v článku 19 ods. 1 písm. a), b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009, odstránenie je v súlade s týmito špeciálnymi predpismi stanovenými v prílohe VI kapitole III:

a)

špeciálnymi predpismi týkajúcimi sa odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov stanovenými v oddiele 1,

b)

predpismi týkajúcimi sa zakopávania a spaľovania vedľajších živočíšnych produktov v odľahlých oblastiach stanovenými v oddiele 2,

c)

predpismi týkajúcimi sa zakopávania a spaľovania včiel a vedľajších včelárskych produktov stanovenými v oddiele 3.

KAPITOLA IV

POVOLENIE ALTERNATÍVNYCH METÓD

Článok 16

Štandardná podoba žiadostí o povolenie alternatívnych metód

1.   Žiadosti o schválenie alternatívnych spôsobov použitia alebo odstránenia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v zmysle článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 predkladajú členské štáty alebo zainteresované strany v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa štandardného formátu pre žiadosti schválenia alternatívnych metód stanovenými v prílohe VII.

2.   Členské štáty určujú vnútroštátne kontaktné miesta, ktoré poskytujú informácie o príslušnom orgáne zodpovednom za vyhodnocovanie žiadostí o použitie alternatívnych spôsobov použitia a odstránenia vedľajších živočíšnych produktov.

3.   Komisia uverejňuje zoznam vnútroštátnych kontaktných miest na svojej internetovej stránke.

KAPITOLA V

ZBER, PREPRAVA, IDENTIFIKÁCIA A VYSLEDOVATEĽNOSŤ

Článok 17

Požiadavky týkajúce sa obchodných dokladov a zdravotných osvedčení, identifikácie, zberu a prepravy vedľajších živočíšnych produktov a vysledovateľnosti

1.   Prevádzkovatelia zabezpečujú, že vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty:

a)

spĺňajú požiadavky týkajúce sa zberu, prepravy a identifikácie stanovené v prílohe VIII kapitolách I a II,

b)

prevezú spolu s obchodnými dokladmi alebo zdravotnými osvedčeniami v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VIII kapitole III.

2.   Prevádzkovatelia, ktorí odosielajú, prepravujú, alebo prijímajú zásielky vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, vedú záznamy o zásielkach a súvisiacich obchodných dokladoch alebo zdravotných osvedčeniach v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VIII kapitole IV.

3.   Prevádzkovatelia dodržiavajú požiadavky na označovanie určitých odvodených produktov stanovené v prílohe VIII kapitole V.

KAPITOLA VI

REGISTRÁCIA A SCHVAĽOVANIE PREVÁDZOK A PODNIKOV

Článok 18

Požiadavky týkajúce sa schvaľovania jednej alebo viacerých prevádzok alebo podnikov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi na tom istom mieste

Príslušný orgán môže schváliť aj viac ako len jednu prevádzku alebo jeden podnik nakladajúci s vedľajšími živočíšnymi produktmi na tom istom mieste za predpokladu, že prenos rizík týkajúcich sa verejného zdravia a zdravia zvierat medzi prevádzkami alebo podnikmi je vylúčený vďaka ich dispozičnému riešeniu a spôsobu nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi v rámci prevádzok alebo podnikov.

Článok 19

Požiadavky týkajúce sa určitých schválených prevádzok a podnikov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi

Prevádzkovatelia zabezpečujú, že prevádzky a podniky pod ich vedením, ktoré boli schválené príslušným orgánom, spĺňajú tieto požiadavky stanovené v prílohe IX v týchto kapitolách v prípade, že vykonávajú niektorú alebo viacero z týchto činností uvedených v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a)

kapitolu I, ak vyrábajú krmivo pre spoločenské zvieratá v zmysle článku 24 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia,

b)

kapitolu II, ak skladujú vedľajšie živočíšne produkty v zmysle článku 24 ods. 1 písm. i) uvedeného nariadenia a ak nakladajú s vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich zbere prostredníctvom týchto úkonov uvedených v článku 24 ods. 1 písm. h) daného nariadenia:

i)

triedenie;

ii)

rezanie;

iii)

chladenie;

iv)

mrazenie;,

v)

nasolenie,

vi)

konzervácia inou metódou,

vii)

odstránenie koží a kožiek alebo odstránenie špecifikovaného rizikového materiálu,

viii)

úkony, ktorých súčasťou je nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi, vykonávané v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie,

ix)

hygienizácia/pasterizácia vedľajších živočíšnych produktov určených na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie pred tým, ako sa vykoná takáto transformácia alebo takéto kompostovanie v inej prevádzke alebo podniku v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu,

x)

osievanie;

c)

kapitolu III, ak skladujú odvodené produkty na určité plánované účely uvedené v článku 24 ods. 1 písm. j) uvedeného nariadenia.

Článok 20

Požiadavky týkajúce sa určitých zaregistrovaných prevádzok a podnikov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi

1.   Prevádzkovatelia zaregistrovaných podnikov alebo prevádzok alebo iní registrovaní prevádzkovatelia nakladajú s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi za podmienok stanovených v prílohe IX kapitole IV.

2.   Registrovaní prevádzkovatelia, ktorí prepravujú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty medzi priestormi nepatriacimi tomu istému prevádzkovateľovi, spĺňajú predovšetkým podmienky stanovené v prílohe IX kapitole IV bode 2.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na:

a)

schválených prevádzkovateľov, pre ktorých je preprava vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov len doplnkovou aktivitou,

b)

prevádzkovateľov, ktorí sú zaregistrovaní ako poskytovatelia prepravných služieb v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005.

4.   Príslušný orgán môže oslobodiť týchto prevádzkovateľov od oznamovacej povinnosti uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a)

prevádzkovateľov zaoberajúcich sa nakladaním s loveckými trofejami alebo inými preparátmi alebo ich výrobou uvedenými v kapitole VI prílohy XVII k tomuto nariadeniu na súkromné alebo nekomerčné účely,

b)

prevádzkovateľov, ktorí nakladajú so vzorkami na výskum a diagnostiku alebo ktorí ich odstraňujú na vzdelávacie účely.

KAPITOLA VII

UVÁDZANIE NA TRH

Článok 21

Spracovávanie a uvádzanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh na účely kŕmenia chovných zvierat s výnimkou zvierat chovaných na kožušinu

1.   Prevádzkovatelia spĺňajú tieto požiadavky na uvádzanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh, okrem dovezených, určených na kŕmenie chovných zvierat s výnimkou zvierat chovaných na kožušinu, stanovené v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v prílohe X k tomuto nariadeniu:

a)

všeobecné požiadavky na spracovávanie a uvádzanie na trh stanovené v kapitole I,

b)

osobitné požiadavky na spracované živočíšne bielkoviny a iné odvodené produkty stanovené v kapitole II,

c)

požiadavky na určité krmivo pre ryby a návnady na rybolov stanovené v kapitole III.

2.   Príslušný orgán môže povoliť uvádzanie mlieka, mliečnych výrobkov a produktov získaných z mlieka na trh (s výnimkou dovozu), zaradených ako materiál kategórie 3 v súlade s článkom 10 písm. e), f) a h) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré neboli spracované v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v časti I oddiele 4 kapitole II prílohy X k tomuto nariadeniu za predpokladu, že uvedené materiály spĺňajú požiadavky na uplatnenie výnimky na uvádzanie na trh mlieka spracovaného podľa vnútroštátnych noriem stanovenej v časti II uvedeného oddielu.

Článok 22

Uvádzanie organických hnojív a zúrodňovačov pôdy na trh a ich používanie

1.   Prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky na uvádzanie organických hnojív a zúrodňovačov pôdy na trh (okrem dovozu) a na používanie takýchto produktov, predovšetkým pokiaľ ide o ich pridávanie do pôdy, stanovené v článkoch 15 ods. 1 písm. i) a 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v prílohe XI k tomuto nariadeniu.

2.   Uvádzanie guána voľne žijúcich morských vtákov na trh vrátane jeho dovozu nepodlieha žiadnym veterinárnym podmienkam.

3.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má organické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy vyprodukované z mäsokostnej múčky získanej z materiálu kategórie 2 alebo zo spracovanej živočíšnej bielkoviny pridávať do pôdy, schvaľuje jednu alebo viac zložiek, ktoré sa majú s danými materiálmi zmiešať, v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009 podľa kritérií stanovených v bode 3 oddiele 1 kapitole II prílohy XI k tomuto nariadeniu.

4.   Odchylne od článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 môžu príslušné orgány členského štátu pôvodu a členského štátu určenia, ktoré majú spoločnú hranicu, povoľovať odosielanie hnoja medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach daných dvoch členských štátov pod podmienkou splnenia primeraných podmienok kontroly všetkých potenciálnych rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat stanovených v dvojstrannej zmluve, ku ktorým patrí napr. povinnosť príslušných prevádzkovateľov viesť primerané záznamy.

5.   Ako je stanovené v článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009, príslušné orgány členských štátov podporujú v prípade potreby tvorbu, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikovaní organických hnojív a zúrodňovačov pôdy do pôdy.

Článok 23

Medziprodukty

1.   Medziprodukty dovážané do Únie alebo tranzitované cez Úniu spĺňajú podmienky týkajúce sa riadenia potenciálnych rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat uvedené v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

2.   S medziproduktmi, ktoré boli prevezené do prevádzky alebo podniku, v zmysle ods. 3 prílohy XII k tomuto nariadeniu, sa môže nakladať bez ďalších obmedzení podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009 a podľa tohto nariadenia, ak:

a)

prevádzka alebo podnik má primerané zariadenia na preberanie medziproduktov, čím sa zabráni prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá,

b)

medziprodukty vďaka ich purifikácii alebo inému ošetreniu, ktorým prešli vedľajšie živočíšne produkty v medziprodukte, vďaka hladine koncentrácie vedľajších živočíšnych produktov v medziprodukte alebo vďaka primeraným opatreniam biologickej bezpečnosti pre nakladanie s medziproduktmi nepredstavujú žiadne riziko prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá,

c)

prevádzka alebo podnik vedie záznamy o množstve prebratých materiálov, prípadne o ich kategórii, a o prevádzke, podniku alebo prevádzkovateľovi, ktorým svoje produkty dodali, a

d)

sa nepoužité medziprodukty alebo iný nadbytočný materiál z prevádzky alebo podniku, napr. produkty po záruke, odstraňujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

3.   Prevádzkovateľ alebo majiteľ prevádzky alebo podniku určenia medziproduktov alebo jeho zástupca používajú a/alebo odosielajú medziprodukty len na účely ďalšieho miešania, povrchovej úpravy, skladania, balenia alebo označovania etiketou.

Článok 24

Krmivo pre spoločenské zvieratá

1.   Používanie materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. a), b), d) a e) nariadenia 1069/2009 na výrobu odvodených produktov určených na konzumáciu alebo použitie u ľudí alebo zvierat s výnimkou odvodených produktov uvedených v článkoch 33 a 36 uvedeného nariadenia sa zakazuje.

2.   V prípade, že vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt je možné použiť na kŕmenie chovných zvierat alebo na iné účely uvedené v článku 36 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009, umiestňuje sa na trh (okrem dovozu) v súlade s osobitnými požiadavkami na spracované živočíšne bielkoviny a iné odvodené produkty stanovenými v kapitole II prílohy X k tomuto nariadeniu, ak nie sú v prílohe XIII k tomuto nariadeniu pre takéto produkty stanovené žiadne osobitné požiadavky.

3.   Prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky týkajúce sa umiestňovania krmiva pre spoločenské zvieratá na trh (okrem dovozu), uvedené v článku 40 nariadenia (ES) č. 1069/2009, stanovené v kapitolách I a II prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

4.   Prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky týkajúce sa umiestňovania krmiva pre spoločenské zvieratá na trh (okrem dovozu), uvedené v článku 40 nariadenia (ES) č. 1069/2009, stanovené v kapitole I a kapitolách III až XII prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA VIII

DOVOZ, TRANZIT A VÝVOZ

Článok 25

Dovoz, tranzit a vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

1.   Pre tieto vedľajšie živočíšne produkty sa zakazuje dovoz do Únie a tranzit cez Úniu:

a)

nespracovaný hnoj,

b)

neošetrené perie a časti peria a páperie,

c)

včelí vosk v podobe včelieho plástu.

2.   Žiadnym veterinárnym podmienkam nepodlieha dovoz týchto produktov do Únie a ich tranzit cez Úniu:

a)

priemyselne vypratej alebo iným spôsobom ošetrenej vlny a srsti, ktorým sa zabezpečí, že budú odstránené akékoľvek neprijateľné riziká,

b)

kožušín, ktoré boli počas aspoň dvoch dní sušené pri teplote prostredia 18 °C a vlhkosti 55 %.

3.   Prevádzkovatelia spĺňajú tieto osobitné požiadavky na dovoz určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do Únie a na ich tranzit cez Úniu uvedených článku 41 ods. 3 a článku 42 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a stanovených v prílohe XIV k tomuto nariadeniu:

a)

osobitné požiadavky na dovoz a tranzit materiálu kategórie 3 a odvodených produktov na použitie v krmivovom reťazci okrem krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre zvieratá chované na kožušinu, stanovené v kapitole I uvedenej prílohy,

b)

osobitné požiadavky na dovoz a tranzit vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá, stanovené v kapitole II uvedenej prílohy.

Článok 26

Uvádzanie určitých materiálov kategórie 1 na trh vrátane dovozu a vývozu

Príslušný orgán môže povoliť uvedenie koží a kožiek získaných zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES, a vnútorností prežúvavcov s obsahom alebo bez obsahu a kostí a kostných produktov obsahujúcich chrbticu na trh vrátane dovozu a vývozu pod podmienkou splnenia týchto požiadaviek:

a)

uvedené materiály nesmú byť materiálmi kategórie 1 získanými z ktoréhokoľvek z týchto živočíchov:

i)

zvieratá, u ktorých existuje podozrenie, že sú nainfikované TSE v zmysle nariadenia (ES) č. 999/2001,

ii)

zvieratá, u ktorých sa úradne potvrdila prítomnosť TSE,

iii)

zvieratá usmrtené v rámci opatrení na eradikáciu TSE,

b)

uvedené materiály nesmú byť určené na žiadne z týchto použití:

i)

kŕmenie,

ii)

aplikácia do pôdy, ktorá sa využíva pri výkrme chovných zvierat,

iii)

výroba:

kozmetických výrobkov v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 76/768/EHS,

aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 90/385/EHS,

zdravotníckych pomôcok v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 93/42/EHS,

zdravotníckych pomôcok na diagnostiku in vitro v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 98/79/ES,

veterinárnych liekov v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/82/ES,

liekov v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES,

c)

príslušné materiály musia byť dovezené s označením a musia spĺňať osobitné požiadavky týkajúce sa určitého pohybu vedľajších živočíšnych produktov stanovené v oddiele 1 kapitole IV prílohy XIV k tomuto nariadeniu,

d)

príslušné materiály musia byť dovezené v súlade s požiadavkami hygienickej certifikácie stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 27

Dovoz a tranzit vzoriek na výskum a diagnostiku

1.   Príslušný orgán môže povoliť dovoz a tranzit vzoriek na výskum a diagnostiku, ktoré pozostávajú z odvodených produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov vrátane vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 25 ods. 1 v súlade s podmienkami, ktorými sa zabezpečí kontrola rizík týkajúcich sa verejného zdravia a zdravia zvierat.

Medzi takéto podmienky patria prinajmenšom tieto:

a)

vstup zásielky musí vopred povoliť príslušný orgán členského štátu určenia a

b)

zásielka sa musí priamo z miesta vstupu do Európskej únie zaslať používateľovi, ktorý dostal príslušné povolenie.

2.   Prevádzkovatelia predkladajú vzorky na výskum a diagnostiku, ktoré sú určené na dovoz cez ďalší členský štát okrem členského štátu určenia, na schválených hraničných inšpekčných staniciach Únie uvedených v zozname v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES. Na hraničnej inšpekčnej stanici nie sú uvedené vzorky na výskum a diagnostiku predmetom veterinárnych kontrol v súlade s kapitolou I smernice Rady 97/78/ES. Príslušný orgán hraničnej inšpekčnej stanice informuje príslušný orgán členského štátu určenia o vstupe vzoriek na výskum a diagnostiku prostredníctvom systému TRACES.

3.   Prevádzkovatelia nakladajúci so vzorkami na výskum alebo diagnostiku spĺňajú špeciálne požiadavky týkajúce sa odstraňovania vzoriek na výskum a diagnostiku stanovené v oddiele 1 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

Článok 28

Dovoz a tranzit obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy

1.   Príslušný orgán môže povoliť dovoz a tranzit obchodných vzoriek v súlade so špeciálnymi predpismi stanovenými v ods. 1 oddiele 2 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

2.   Prevádzkovatelia nakladajúci s obchodnými vzorkami spĺňajú špeciálne predpisy týkajúce sa nakladania a odstraňovania obchodných vzoriek stanovené v ods. 2 a 3 oddiele 2 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

3.   Príslušný orgán môže povoliť dovoz a tranzit exemplárov určených na výstavy v súlade so špeciálnymi predpismi stanovenými v oddiele 3 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

4.   Prevádzkovatelia nakladajúci s exemplármi určenými na výstavy spĺňajú podmienky týkajúce sa balenia exemplárov určených na výstavy, nakladania s nimi a ich odstraňovania stanovené v oddiele 3 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

Článok 29

Osobitné požiadavky týkajúce sa určitých presunov vedľajších živočíšnych produktov medzi územiami Ruskej federácie

1.   Príslušný orgán povoľuje špecifické presuny zásielok vedľajších živočíšnych produktov prichádzajúcich z Ruskej federácie a určených do Ruskej federácie cestnou alebo železničnou dopravou priamo cez Úniu alebo cez inú tretiu krajinu a Európsku úniu medzi schválenými hraničnými inšpekčnými stanicami Únie uvedenými v zozname v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu do Únie zapečatia veterinárne útvary príslušného orgánu zásielku pečaťou s poradovým číslom,

b)

sprievodné doklady k zásielke a doklady uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES opečiatkuje úradný veterinárny lekár príslušného orgánu zodpovedný za hraničnú inšpekčnú stanicu textom „IBA PRE TRANZIT DO RUSKA CEZ EÚ“ na každej strane,

c)

sú splnené procedurálne požiadavky stanovené v článku 11 smernice 97/78/ES,

d)

zásielka je úradným veterinárnym lekárom vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice osvedčená ako prijateľná pre tranzit v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente stanovenom v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 136/2004.

2.   Vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok v zmysle článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES sa na území členského štátu nepovoľuje.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa počet zásielok a množstvo produktov, ktoré opúšťajú územie Únie, zhodoval s počtom a množstvom, ktoré na toto územie vstupuje.

Článok 30

Zoznam prevádzok a podnikov v tretích krajinách

Zoznam prevádzok a podnikov v tretích krajinách je zadaný v systéme TRACES v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke Komisie.

Každý zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Článok 31

Vzory zdravotných osvedčení a prehlásení pre dovoz a tranzit

Zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na dovoz do Únie alebo tranzit cez Úniu sprevádzajú na mieste vstupu do Únie, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly stanovené v smernici 97/78/ES, zdravotné osvedčenia a prehlásenia v súlade so vzormi stanovenými v prílohe XV k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA IX

ÚRADNÉ KONTROLY

Článok 32

Úradné kontroly

1.   Príslušný orgán prijíma nevyhnutné opatrenia na kontrolu celého reťazca zberu, prevozu, používania a odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Uvedené opatrenia sa vykonávajú v súlade so zásadami úradných kontrol stanovenými v článku 3 nariadenia (ES) č. 882/2004.

2.   Súčasťou kontrol uvedených v ods. 1 sú kontroly týkajúce sa vedenia záznamov a inej dokumentácie požadovaných v zmysle predpisov stanovených v tomto nariadení.

3.   Príslušný orgán vykonáva tieto úradné kontroly uvedené v článku 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe XVI k tomuto nariadeniu:

a)

úradné kontroly v spracovateľských podnikoch stanovené v kapitole I,

b)

úradné kontroly iných činností, ktorých súčasťou je manipulácia s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi, stanovené v kapitole III oddieloch 1 až 9.

4.   Príslušný orgán preveruje zapečatenie zásielok vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov.

Ak príslušný orgán zapečatí takúto zásielku, ktorá sa prepravuje na miesto určenia, musí informovať príslušný orgán miesta určenia.

5.   Príslušný orgán zostavuje zoznamy prevádzok, podnikov a prevádzkovateľov uvedené v článku 47 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v súlade s formátom stanoveným v kapitole II prílohy XVI k tomuto nariadeniu.

6.   Príslušný orgán členského štátu určenia rozhoduje vo veci žiadosti prevádzkovateľa, pokiaľ ide o prijatie alebo odmietnutie určitého materiálu kategórie 1, kategórie 2 a mäsokostnej múčky alebo živočíšneho tuku získaných z materiálov kategórie 1 a 2, a to do 20 kalendárnych dní od dátumu doručenia takejto žiadosti podanej v úradnom jazyku daného členského štátu.

7.   Prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o povolenie uvedené v ods. 6 v súlade so štandardným formátom stanoveným v oddiele 10 kapitole III prílohy XVI k tomuto nariadeniu.

Článok 33

Opätovné schvaľovanie podnikov a prevádzok po udelení dočasného schválenia

1.   Ak je podniku alebo prevádzke, ktorá má povolenie spracovávať materiál kategórie 3, následne udelené dočasné povolenie spracovávať materiál kategórie 1 alebo kategórie 2, v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. b) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009, potom platí pre takýto podnik alebo prevádzku zákaz opätovne začať spracovávať materiál kategórie 3 bez toho, aby najskôr získali povolenie príslušného orgánu opätovne začať spracovávať materiál kategórie 3 v súlade s článkom 44 uvedeného nariadenia.

2.   Ak je podniku alebo prevádzke, ktorá má povolenie spracovávať materiál kategórie 2, následne udelené dočasné povolenie spracovávať materiál kategórie 1, v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. b) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009, potom platí pre takýto podnik alebo prevádzku zákaz opätovne začať spracovávať materiál kategórie 2 bez toho, aby najskôr získali povolenie príslušného orgánu opätovne začať spracovávať materiál kategórie 2 v súlade s článkom 44 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Obmedzenia týkajúce sa uvádzania určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh z dôvodov ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat

Príslušný orgán nezakazuje ani neobmedzuje uvádzanie iných vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh z dôvodov ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat ako tých, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie a predovšetkým v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení:

a)

spracovaných živočíšnych bielkovín a iných odvodených produktov uvedených v kapitole II prílohy X k tomuto nariadeniu,

b)

krmiva pre spoločenské zvieratá a určitých iných odvodených produktov uvedených v prílohe XIII k tomuto nariadeniu,

c)

vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov dovážaných do Únie alebo prevážaných cez Úniu uvedených v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.

Článok 35

Zrušujúce ustanovenie

1.   Zrušujú sa tieto akty:

a)

nariadenie (ES) č. 811/2003;

b)

rozhodnutie 2003/322/ES,

c)

rozhodnutie 2003/324/ES,

d)

nariadenie (ES) č. 878/2004;

e)

rozhodnutie 2004/407/ES,

f)

nariadenie (ES) č. 79/2005;

g)

nariadenie (ES) č. 92/2005;

h)

nariadenie (ES) č. 181/2006;

i)

nariadenie (ES) č. 197/2006;

j)

nariadenie (ES) č. 1192/2006;

k)

nariadenie (ES) č. 2007/2006.

2.   Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 36

Prechodné opatrenia

1.   Počas prechodného obdobia do 31. decembra 2011 môžu prevádzkovatelia uvádzať na trh organické hnojivá a zúrodňovače pôdy, ktoré boli vyprodukované v súlade s nariadeniami (ES) č. 1774/2002 a (ES) č. 181/2006 pred 4. marcom 2011:

a)

za predpokladu, že boli vyprodukované z jedného z týchto produktov:

i)

z mäsokostnej múčky získanej z materiálu kategórie 2,

ii)

zo spracovanej živočíšnej bielkoviny,

b)

hoci neboli zmiešané so zložkou, ktorá znemožní následné použitie zmesi na kŕmne účely.

2.   Počas prechodného obdobia do 31. januára 2012 sú zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov s priloženým zdravotným osvedčením, prehlásením alebo obchodným dokladom vyplneným a podpísaným v súlade s príslušným vzorom stanoveným v prílohe X k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 naďalej akceptované na účely dovozu do Únie, ak sú tieto osvedčenia, prehlásenia alebo doklady vyplnené a podpísané pred 30. novembrom 2011.

3.   Počas prechodného obdobia do 31. decembra 2012 a odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 môžu členské štáty povoľovať zber, prepravu a odstraňovanie materiálov kategórie 3 zahŕňajúcich produkty živočíšneho pôvodu a potravín s obsahom produktov živočíšneho pôvodu, ktoré viac nie sú určené na ľudskú spotrebu z obchodných dôvodov alebo z dôvodu výrobných ťažkostí alebo poškodeného balenia alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, ako je uvedené v článku 10 písm. f) uvedeného nariadenia, spôsobom iným ako spálením alebo zakopaním na mieste v zmysle článku 19 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, pod podmienkou splnenia požiadaviek týkajúcich sa odstraňovania inými spôsobmi stanovených v kapitole IV prílohy VI k tomuto nariadeniu.

Článok 37

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(5)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(8)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(10)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(12)  Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

(13)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.

(14)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49.

(16)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63.

(17)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(18)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(19)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.

(20)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(21)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(22)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(23)  Ú v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(24)  Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1

(25)  Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1

(26)  Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17

(27)  Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1.

(28)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(29)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(30)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(31)  Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1.

(32)  Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1.

(33)  Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1.

(34)  Ú. v. EÚ L 320, 18.11.2006, s. 53.

(35)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(36)  Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 12.

(37)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(38)  Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1.

(39)  Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11.

(40)  Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.

(41)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(42)  Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 14.

(43)  Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 32.

(44)  Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 37.

(45)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2005, s. 46.

(46)  Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 27.

(47)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 31.

(48)  Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 10.

(49)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 98.

(50)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 62.

(51)  Ú. v. EÚ L 151, 30.4.2004, s. 11.

(52)  Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

VYMEDZENIE POJMOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

zvieratá chované na kožušinu“ sú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu,

2.

krv“ je čerstvá krv so všetkými svojimi zložkami,

3.

kŕmna surovina“ je kŕmna surovina v zmysle jej vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktorá je živočíšneho pôvodu, vrátane spracovaných živočíšnych bielkovín, krvných produktov, kafilerických tukov, vaječných produktov, rybacieho oleja, tukových derivátov, želatíny a hydrolyzovaných bielkovín, hydrogenfosforečnanu vápenatého, fosforečnanu vápenatého, mlieka, mliečnych produktov, produktov získaných z mlieka, mledziva, produktov z mledziva a kalu z odstrediviek alebo separátorov,

4.

krvné produkty“ sú produkty získané z krvi alebo zo zložiek krvi, okrem krvnej múčky, zahŕňajú sušenú/zmrazenú/tekutú plazmu, sušenú krv so všetkými jej zložkami, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky alebo ich frakcie a zmesi,

5.

spracovaná živočíšna bielkovina“ je živočíšna bielkovina získaná výlučne z materiálu kategórie 3, ktorá bola ošetrená v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 1 (vrátane krvnej múčky a rybej múčky) tak, aby bola vhodná na priame použitie ako kŕmna surovina alebo na akékoľvek iné použitie v krmivách vrátane krmiva pre spoločenské zvieratá, alebo na použitie v organických hnojivách alebo zúrodňovačoch pôdy, nepatria sem však krvné produkty, mlieko, mliečne produkty, produkty získané z mlieka, mledzivo, produkty z mledziva, kal z odstrediviek alebo separátorov, želatína, hydrolyzované bielkoviny a hydrogenfosforečnan vápenatý, vajcia a vaječné produkty vrátane vaječných škrupín, fosforečnan vápenatý a kolagén,

6.

krvná múčka“ je spracovaná živočíšna bielkovina získaná tepelnou úpravou krvi alebo zložiek krvi v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 1,

7.

rybia múčka“ je spracovaná živočíšna bielkovina získaná z vodných živočíchov okrem morských cicavcov,

8.

kafilerické tuky“ sú buď tuky získané zo spracovania:

a)

vedľajších živočíšnych produktov alebo

b)

produktov na ľudskú spotrebu, ktoré prevádzkovateľ určil na iné účely ako na ľudskú spotrebu,

9.

rybací olej“ je olej získaný zo spracovania vodných živočíchov alebo olej zo spracovania rýb na ľudskú spotrebu, ktorý prevádzkovateľ určil na iné účely ako na ľudskú spotrebu,

10.

včelárske vedľajšie produkty“ sú med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu,

11.

kolagén“ sú bielkovinové produkty získané z koží, kožiek, kostí a väziva živočíchov,

12.

želatína“ je prírodná, rozpustná, želatínujúca alebo neželatínujúca bielkovina získaná čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyprodukovaného z kostí, koží a kožiek, väziva a šliach živočíchov,

13.

oškvarky“ sú bielkovinu obsahujúce zvyšky škvarenia po čiastočnom oddelení tuku a vody,

14.

hydrolyzované bielkoviny“ sú polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a ich zmesi, získané hydrolýzou vedľajších živočíšnych produktov,

15.

biela voda“ je zmes mlieka, mliečnych produktov alebo produktov získaných z mlieka s vodou, ktorá sa zozbiera počas čistenia mliekarenského zariadenia vrátane nádob/ kontajnerov používaných na mliekarenské produkty pred ich čistením a dezinfikovaním,

16.

konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá“ je tepelne spracované krmivo pre spoločenské zvieratá nachádzajúce sa v hermeticky uzavretej nádobe,

17.

žuvačky pre psov“ sú produkty pre domáce zvieratá určené na žutie, vyrobené zo surových koží a kožiek kopytníkov alebo z iného materiálu živočíšneho pôvodu,

18.

chuťová prísada“ je tekutý alebo dehydrovaný odvodený produkt živočíšneho pôvodu, ktorý sa používa na zlepšenie chuťových vlastností krmiva pre spoločenské zvieratá,

19.

krmivo pre spoločenské zvieratá“ je krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov, ktoré

a)

obsahujú materiál kategórie 3 okrem materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a

b)

môžu obsahovať dovezený materiál kategórie 1, ktorý obsahuje vedľajšie živočíšne produkty získané zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES,

20.

spracované krmivo pre spoločenské zvieratá“ je krmivo pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva, ktoré bolo spracované v súlade s prílohou XIII kapitolou II odsekom 3,

21.

surové krmivo pre spoločenské zvieratá“ je krmivo pre spoločenské zvieratá s obsahom materiálu kategórie 3, ktoré neprešlo žiadnym konzervačným procesom okrem chladenia alebo zmrazenia,

22.

kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach,

23.

rezíduá digescie“ sú zvyšky pochádzajúce z transformácie vedľajších živočíšnych produktov v bioplynovej stanici,

24.

obsah tráviaceho traktu“ je obsah tráviaceho traktu cicavcov a vtákov radu bežce,

25.

tukové deriváty“ sú odvodené produkty z kafilerických tukov, ktoré boli, pokiaľ ide o kafilerické tuky materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, spracované v súlade s prílohou XIII kapitolou XI,

26.

guáno“ je prírodný produkt zozbieraný z exkrementov netopierov alebo voľne žijúcich morských vtákov, ktorý nezmineralizoval,

27.

mäsokostná múčka“ je živočíšna bielkovina získaná zo spracovania materiálov kategórie 1 alebo 2 v súlade s niektorou z metód spracovania stanovených v prílohe IV kapitole III,

28.

ošetrené kože a kožky“ sú odvodené produkty z neošetrených koží a kožiek okrem žuvačiek pre psov, ktoré boli:

a)

sušené,

b)

solené nasucho alebo namokro aspoň počas 14 dní pred odoslaním,

c)

solené počas aspoň siedmich dní v morskej soli s pridaním 2 % uhličitanu sodného,

d)

sušené počas aspoň 42 dní pri teplote najmenej 20 °C alebo

e)

podrobené procesu konzervácie inému ako činenie,

29.

neošetrené kože a kožky“ sú všetky kožné a podkožné tkanivá, ktoré neprešli nijakým ošetrením okrem rezania, chladenia alebo mrazenia,

30.

neošetrené perie alebo časti peria“ je perie alebo časti peria okrem peria alebo častí peria, ktoré bolo ošetrené:

a)

prúdom pary alebo

b)

inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík,

31.

neošetrená vlna“ je vlna okrem vlny, ktorá:

a)

prešli procesom priemyselného prania,

b)

sa získali činením alebo

c)

boli ošetrené inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík,

32.

neošetrená srsť“ je srsť okrem srsti, ktorá:

a)

prešli procesom priemyselného prania,

b)

sa získali činením alebo

c)

boli ošetrené inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík,

33.

neošetrené štetiny ošípaných“ sú štetiny ošípaných okrem štetín ošípaných, ktoré:

a)

prešli procesom priemyselného prania,

b)

sa získali činením alebo

c)

boli ošetrené inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík,

34.

exemplár určený na výstavy“ je vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt určený na výstavy alebo umelecké činnosti,

35.

medziprodukt“ je odvodený produkt:

a)

ktorý je určený na výrobu liekov, veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok, aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych pomôcok na diagnostiku in vitro alebo laboratórnych činidiel,

b)

ktorého štádium navrhovania, transformácie a výroby bolo ukončené do tej miery, aby mohol byť považovaný za odvodený produkt a aby mohol byť príslušný materiál povolený ako taký alebo ako zložka produktu na uvedený účel,

c)

ktorý si však vyžaduje, aby s ním bolo ďalej nejako naložené alebo aby bol ďalej nejakým spôsobom upravený, napríklad zmiešaný, povrchovo upravený, zložený, zabalený alebo označený etiketou, s cieľom uspôsobiť ho na uvedenie na trh alebo na prípadné použitie ako lieku, veterinárneho lieku, zdravotníckej pomôcky, aktívnej implantovateľnej zdravotníckej pomôcky, zdravotníckej pomôcky na diagnostiku in vitro alebo laboratórneho činidla,

36.

laboratórne činidlo“ je zabalený produkt pripravený na použitie, obsahujúci vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktorý je ako taký alebo v kombinácii s látkami iného ako živočíšneho pôvodu určený na laboratórne použitie ako činidlo alebo reagenčný produkt, kalibrátor alebo kontrolný materiál na detekciu, meranie, skúšanie alebo produkciu iných látok,

37.

produkt používaný na diagnostiku in vitro“ je zabalený produkt pripravený na použitie, obsahujúci krvný produkt alebo iný vedľajší živočíšny produkt a používaný buď samostatne alebo spolu s niečím ako činidlo alebo reagenčný produkt, kalibrátor, súprava alebo iný systém, ktorý je určený na použitie in vitro pri skúmaní vzoriek ľudského alebo živočíšneho pôvodu, výlučne alebo prevažne na diagnostikovanie fyziologického stavu, zdravotného stavu, choroby alebo genetickej anomálie, alebo na určenie bezpečnosti a zlučiteľnosti s činidlami, nepatria sem však darované orgány alebo krv,

38.

vzorky na výskum a diagnostiku“ sú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty určené na tieto účely: skúmanie v súvislosti s diagnostickými činnosťami alebo analýzami, na podporu pokroku vo vede a technológii v kontexte vzdelávacích a výskumných činností,

39.

obchodné vzorky“ sú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty určené na osobitné štúdium alebo analýzu s cieľom uskutočniť produkčný proces alebo vyvinúť krmivá alebo iné odvodené produkty vrátane testovania strojov na použitie v zariadení alebo podniku, v ktorom:

a)

sa produkujú krmivá alebo produkty na iné použitie, ako je použitie v potravinách alebo krmive; alebo

b)

sa spracovávajú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty,

40.

spoluspálenie“ je zhodnocovanie alebo odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ak sú odpadom, v spoluspaľovni,

41.

pálenie“ je proces, pri ktorom dochádza k oxidácii paliva s cieľom využiť energetickú hodnotu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ak nie sú odpadom,

42.

spálenie“ je odstránenie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako odpadu v spaľovni v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 2000/76/ES,

43.

rezíduá spaľovania a spoluspaľovania“ sú akékoľvek zvyšky v zmysle ich vymedzenia v článku 3 ods. 13 smernice 2000/76/ES, ktoré vznikajú v spaľovniach alebo spoluspaľovniach nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo s odvodenými produktmi,

44.

farebné označovanie“ je systematické používanie farieb stanovených v prílohe VIII kapitole II ods. 1 písm. c) na zobrazovanie informácií tak, ako sa stanovuje v tomto nariadení, na povrchu alebo časti povrchu obalu, nádoby/ kontajnera alebo dopravného prostriedku alebo na etikete či symbole na nich použitých,

45.

dočasné operácie“ sú operácie s výnimkou skladovania, uvedené v článku 19 písm. b)

46.

činenie“ je vytvrdzovanie koží pomocou rastlinných tvrdidiel, solí chrómu alebo iných látok, napr. solí hliníka, železitých solí, kremičitých solí, aldehydov a chinónov alebo iných syntetických vytvrdzovacích činidiel,

47.

taxidermia“ je spôsob preparovania, vypchávania a upevňovania koží zvierat, čím sa dosiahne živá podoba tak, aby vypchatá koža nebola nebezpečná z hľadiska rizika prenosu neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat,

48.

obchod“ je obchod s tovarom medzi členskými štátmi v zmysle článku 28 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

49.

metódy spracovania“ sú metódy uvedené v prílohe IV kapitolách III a IV,

50.

séria“ je výrobná jednotka vyrobená v jednom podniku pri použití jednotných výrobných parametrov, ku ktorým patrí pôvod materiálov, alebo niekoľko takýchto jednotiek, ak sú vyrobené v kontinuálnom poradí v jednom podniku a skladované spolu ako jedna expedičná jednotka,

51.

hermeticky uzavretá nádoba“ je nádoba, ktorá je navrhnutá tak, aby bola zabezpečená pred vniknutím mikroorganizmov,

52.

bioplynová stanica“ je zariadenie, v ktorom sú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty aspoň časťou materiálu, ktorý sa podrobuje biologickému rozkladu za anaeróbnych podmienok,

53.

zberné strediská“ sú zariadenia iné ako spracovateľské podniky, v ktorých sa zbierajú vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 s cieľom použiť ich na kŕmenie živočíchov uvedených v tom istom článku,

54.

kompostovacie zariadenie“ je zariadenie, v ktorom sú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty aspoň časťou materiálu, ktorý sa podrobuje biologickému rozkladu za aerobných podmienok,

55.

spoluspaľovňa“ je akýkoľvek stacionárny alebo mobilný podnik, ktorého hlavným účelom je generovanie energie alebo produkcia materiálnych produktov v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2000/76/ES,

56.

spaľovňa“ je akákoľvek stacionárna alebo mobilná technická jednotka a zariadenie určené na tepelné spracovanie odpadu v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 2000/76/ES,

57.

podnik vyrábajúci krmivo pre spoločenské zvieratá“ je zariadenie na produkciu krmiva pre spoločenské zvieratá alebo chuťových prísad v zmysle článku 24 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

58.

spracovateľský podnik“ je zariadenie na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov v zmysle článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009, v ktorom sa vedľajšie živočíšne produkty spracovávajú v súlade s prílohou IV a/alebo prílohou X.


PRÍLOHA II

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

KAPITOLA I

Vnútrodruhová recirkulácia zvierat chovaných na kožušinu

1.

V Estónsku, Fínsku a Lotyšsku môžu byť tieto zvieratá chované na kožušinu kŕmené mäsokostnou múčkou alebo inými produktmi, ktoré boli spracované v súlade s prílohou IV kapitolou III a ktoré sú získané z tiel alebo častí tiel živočíchov toho istého druhu:

a)

líšky (Vulpes vulpes),

b)

psíky medvedíkovité (Nyctereutes procyonides).

2.

V Estónsku a Lotyšsku môžu byť zvieratá chované na kožušinu druhu norok americký (Mustela vison) kŕmené mäsokostnou múčkou alebo inými produktmi, ktoré boli spracované v súlade s metódami spracovania stanovenými v prílohe IV kapitole III a ktoré sú získané z tiel alebo častí tiel živočíchov toho istého druhu.

3.

Kŕmenie uvedené v bodoch 1 a 2 sa vykonáva za týchto podmienok:

a)

Kŕmenie sa vykonáva len v chovoch:

i)

ktoré boli zaregistrované príslušným orgánom na základe žiadosti, ktorá je doplnená dokladmi osvedčujúcimi, že neexistuje dôvod na podozrenie z výskytu pôvodcu TSE v populácii druhov, ktorých sa žiadosť týka,

ii)

v ktorých funguje primeraný systém dohľadu nad prenosnými spongiformnými encefalopatiami (TSE) u zvierat chovaných na kožušinu, ktorého súčasťou je pravidelné laboratórne testovanie vzoriek na TSE,

iii)

ktoré poskytli dostatočné záruky, že žiaden vedľajší živočíšny produkt ani mäsokostná múčka ani iné produkty, ktoré boli spracované v súlade s prílohou IV kapitolou III a ktoré sa získali z uvedených živočíchov alebo ich potomstva, sa nemôžu dostať do potravinového alebo krmivového reťazca iných zvierat ako zvierat chovaných na kožušinu,

iv)

ktoré, pokiaľ je známe, nemali žiaden kontakt so žiadnym chovom, v ktorom je podozrenie na výskyt ohniska TSE alebo v ktorom je takéto ohnisko potvrdené,

v)

a v ktorých ich prevádzkovateľ zabezpečuje, že:

s jatočnými telami zvierat chovaných na kožušinu určenými na kŕmenie zvierat toho istého druhu je nakladané oddelene od jatočných tiel neschválených na uvedený účel a za takýchto podmienok sa aj spracovávajú,

zvieratá určené na kožušinu kŕmené mäsokostnou múčkou alebo inými produktmi spracovanými v súlade s prílohou IV kapitolou III a získanými zo zvierat toho istého druhu sú chované oddelene od zvierat, ktoré nie sú kŕmené produktmi získanými zo zvierat toho istého druhu,

chov dodržiava požiadavky stanovené v prílohe VI kapitole II oddiele 1 ods. 2 a v prílohe VIII kapitole II ods. 2 písm. b) bode ii).

b)

Prevádzkovateľ chovu zabezpečuje, že mäsokostná múčka a iné produkty získané z jedného druhu a určené na kŕmenie toho istého druhu musia:

i)

byť spracované v spracovateľskom podniku schválenom podľa článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a pri výlučnom použití metód spracovania 1 až 5 alebo metódy spracovania 7 stanovených v kapitole III prílohy IV k tomuto nariadeniu,

ii)

byť vyprodukované zo zdravých zvierat zabitých na účely výroby kožušiny.

c)

Pokiaľ je známe, že došlo ku kontaktu s akýmkoľvek chovom, v ktorom je podozrenie na výskyt ohniska TSE alebo v ktorom je takéto ohnisko potvrdené, alebo pokiaľ existuje podozrenie, že k takémuto kontaktu došlo, prevádzkovateľ chovu musí okamžite:

i)

informovať o takomto kontakte príslušný orgán

ii)

prestať odosielať zvieratá určené na kožušinu na akékoľvek miesto určenia bez písomného povolenia príslušného úradu.

KAPITOLA II

Kŕmenie chovných zvierat rastlinnými krmivami

Na kŕmenie chovných zvierat rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorú sa aplikovali organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy, či už priamym spásaním alebo sečkou, sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

musí sa dodržať čakacia lehota aspoň 21 dní uvedená v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

b)

použité boli len organické hnojivá a zúrodňovače pôdy, ktoré sú v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a s kapitolou II prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Uvedené podmienky však neplatia, ak boli na pôdu aplikované iba tieto organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy:

a)

hnoj a guáno,

b)

obsah tráviaceho traktu, mlieko, mliečne produkty, produkty získané z mlieka, mledzivo a produkty z mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej nákazy.


PRÍLOHA III

ODSTRAŇOVANIE A ZHODNOCOVANIE

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE SPAĽOVANIE A SPOLUSPAĽOVANIE

Oddiel 1

Všeobecné podmienky

1.

Prevádzkovatelia spaľovní a spoluspaľovní uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia zabezpečujú, že sú splnené tieto hygienické podmienky v zariadeniach, ktoré patria pod ich kontrolu:

a)

Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty sa musia odstrániť čo najskôr po ich dovezení do zariadenia v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom. Do odstránenia sa riadne skladujú, v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom.

b)

S cieľom predchádzať rizikám kontaminácie musia zariadenia disponovať vhodnými mechanizmami čistenia a dezinfekcie nádob/ kontajnerov a vozidiel, predovšetkým vo vyhradenom areáli, z ktorého sa odstraňuje odpadová voda v súlade s právnymi predpismi Únie.

c)

Zariadenia sa musia nachádzať na dobre odvodnenej spevnenej ploche.

d)

Zariadenia musia mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom. Na daný účel sa musí vykonávať zdokumentovaný program kontroly škodcov.

e)

Zamestnanci musia mať k dispozícii primerané zariadenia na osobnú hygienu, ako napríklad toalety, prezliekarne a umývadlá, ak je to nutné s cieľom zabrániť rizikám kontaminácie.

f)

Pre všetky časti priestorov musia byť určené a doložené postupy čistenia. Pre čistenie musia byť poskytnuté vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

g)

Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a vybavenia. Plány a výsledky inšpekcií musia byť zdokumentované a uchovávané aspoň počas dvoch rokov.

2.

Prevádzkovateľ spaľovne alebo spoluspaľovne prijíma všetky potrebné preventívne opatrenia týkajúce sa príjmu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, aby zabránil, pokiaľ to je možné, priamym rizikám pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo ich obmedzil.

3.

Zvieratá nesmú mať prístup do zariadení, k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom čakajúcim na spálenie alebo spoluspálenie, ani k popolu, ktorý vznikol spálením alebo spoluspálením vedľajších živočíšnych produktov.

4.

Ak sa spaľovňa alebo spoluspaľovňa nachádza v areáli chovu dobytka:

a)

medzi zariadením na spaľovanie alebo spoluspaľovanie a dobytkom a krmivom pre dobytok a miestom jeho ustajnenia musí existovať dokonalá fyzická bariéra a v prípade potreby aj oplotenie;

b)

zariadenia musia slúžiť výlučne na prevádzku spaľovne a nesmú byť používané inde v chove, prípadne musia byť pred takýmto použitím vyčistené a vydezinfikované;

c)

zamestnanci pracujúci v zariadení sa musia pred manipuláciou s dobytkom alebo krmivom pre dobytok prezliecť a prezuť.

5.

Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ktoré čakajú na spálenie alebo spoluspálenie, rovnako ako popol sa musia skladovať v uzatvorených, správne označených a v prípade potreby nepriepustných kontajneroch.

6.

Neúplne spálené vedľajšie živočíšne produkty musia byť opätovne spálené alebo inak odstránené, nie však na schválenú podzemnú skládku, v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Oddiel 2

Prevádzkové podmienky

Spaľovne alebo spoluspaľovne sú navrhnuté, vybavené, postavené a prevádzkované tak, aby sa plyn vznikajúci v procese zvyšoval kontrolovane a rovnomerne aj za najnepriaznivejších podmienok počas aspoň dvoch sekúnd až na teplotu 850 °C alebo počas 0,2 sekundy na teplotu 1 100 °C nameranú v blízkosti vnútornej steny alebo v inom reprezentatívnom bode komory, v ktorej sa vykonáva spaľovanie alebo spoluspaľovanie, ako je povolené zo strany príslušného orgánu.

Oddiel 3

Rezíduá spaľovania a spoluspaľovania

1.

Rezíduá spaľovania a spoluspaľovania sú z hľadiska množstva a škodlivosti čo najnižšie. Takéto rezíduá sa musia zhodnotiť v prípade potreby priamo v zariadení alebo mimo neho v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie alebo odstrániť na schválenú podzemnú skládku.

2.

Preprava a dočasné skladovanie suchých rezíduí vrátane prachu musia byť vykonané tak, aby sa zabránilo ich rozptylu v prostredí, napr. v uzatvorených nádobách/ kontajneroch.

Oddiel 4

Meranie teploty a iných parametrov

1.

Monitorovanie parametrov a podmienok týkajúcich sa procesu spaľovania alebo spoluspaľovania sa uskutočňuje technicky.

2.

Požiadavky na meranie teploty sú stanovené v povolení vydanom príslušným orgánom alebo v podmienkach, ktoré sa k nemu viažu.

3.

Fungovanie každého automatického monitorovacieho zariadenia je predmetom kontroly a každoročného odskúšania pod dohľadom.

4.

Výsledky meraní teploty sú zaznamenávané a prezentované vhodným spôsobom, aby umožnili príslušnému orgánu overiť splnenie povolených prevádzkových podmienok stanovených v tomto nariadení v súlade s postupmi, o ktorých rozhodne uvedený orgán.

Oddiel 5

Abnormálna prevádzka

V prípade poruchy alebo abnormálnych prevádzkových podmienok spaľovne alebo spoluspaľovne prevádzkovateľ obmedzuje alebo ukončuje činnosti hneď, ako je to možné, až do okamihu, keď bude možné pokračovať v normálnej prevádzke.

KAPITOLA II

VYSOKOKAPACITNÉ SPAĽOVNE A SPOLUSPAĽOVNE

Oddiel 1

Osobitné prevádzkové podmienky

Spaľovne a spoluspaľovne spracúvajúce len vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s kapacitou viac ako 50 kg za hodinu (vysokokapacitné zariadenia), od ktorých sa nevyžaduje, aby mali povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES, spĺňajú tieto podmienky:

a)

Zariadenia musia byť vybavené aspoň jedným pomocným horákom na každú linku. Tento horák sa automaticky zapína, keď teplota dymových plynov (splodín) po poslednom vstreknutí spaľovacieho vzduchu klesne pod 850 °C resp. 1 100 °C. Musí sa používať aj počas operácií spúšťania a odstavovania zariadenia, aby sa zabezpečilo zachovanie teploty 850 °C resp. 1 100 °C počas trvania týchto operácií a pokým sa v komore, v ktorej sa vykonáva spaľovanie alebo spoluspaľovanie, nachádza nespálený materiál.

b)

Keď sa do komory, v ktorej sa nepretržite vykonáva spaľovanie alebo spoluspaľovanie, dávajú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, prevádzka musí prejsť na automatický režim s cieľom zabrániť pridaniu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov počas spúšťania, kým sa nedosiahne teplota 850 °C resp. 1 100 °C, a kedykoľvek nie je teplota zachovaná.

c)

Prevádzkovateľ musí prevádzkovať spaľovňu takým spôsobom, aby bola dosiahnutá úroveň spálenia, pri ktorej je celkové množstvo organického uhlíka (TOC) v troske a spodnom popole z pece nižší než 3 % alebo strata žíhaním je menšia než 5 % suchej hmotnosti materiálu. Ak je to potrebné, používajú sa vhodné techniky predbežnej úpravy.

Oddiel 2

Vypúšťanie vody

1.

Priestory vysokokapacitných závodov vrátane pomocných skladových priestorov pre vedľajšie živočíšne produkty sú riešené tak, aby sa zabránilo neoprávnenému a náhodnému vypúšťaniu akýchkoľvek znečisťujúcich látok do pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.

2.

Pre odtok kontaminovanej dažďovej vody z priestorov závodov alebo pre kontaminovanú vodu vznikajúcu pri rozliatí alebo požiarnických činnostiach sa zabezpečí skladovacia kapacita.

Prevádzkovateľ v prípade potreby zabezpečí, aby sa takáto voda mohla pred vypustením otestovať a ošetriť, keď to bude potrebné.

KAPITOLA III

NÍZKOKAPACITNÉ SPAĽOVNE A SPOLUSPAĽOVNE

Spaľovne a spoluspaľovne spracúvajúce len vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s maximálnou kapacitou nižšou ako 50 kg vedľajších živočíšnych produktov za hodinu alebo na dávku (nízkokapacitné zariadenia), od ktorých sa nevyžaduje, aby mali povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,

a)

sa využívajú len na odstraňovanie:

i)

mŕtvych spoločenských zvierat uvedených v článku 8 písm. a) bode iii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo

ii)

materiálov kategórie 1 uvedených v článku 8 písm. b), e) a f), materiálov kategórie 2 uvedených v článku 9 alebo materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 uvedeného nariadenia;

b)

v prípade, že sa do nízkokapacitného závodu dodajú materiály kategórie 1 uvedené v článku 8 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, sú vybavené pomocným horákom;

c)

fungujú tak, že vedľajšie živočíšne produkty sa úplne spália na popol.


PRÍLOHA IV

SPRACOVANIE

KAPITOLA I

POŽIADAVKY PRE SPRACOVATEĽSKÉ ZÁVODY A URČITÉ INÉ ZÁVODY A PREVÁDZKARNE

Oddiel 1

Všeobecné podmienky

1.

Spracovateľské závody spĺňajú nasledujúce požiadavky pre spracovanie tlakovou sterilizáciou, alebo pracujú v súlade so spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a)

Spracovateľské závody sa nesmú nachádzať na tom istom mieste ako bitúnky alebo iné prevádzkarne, ktoré boli schválené alebo registrované v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004 alebo nariadením (ES) č. 853/2004, pokiaľ sa neznížia riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré vyplývajú zo spracúvania vedľajších živočíšnych produktov pochádzajúcich z takýchto bitúnkov alebo iných prevádzkarní, splnením aspoň jednej z týchto podmienok:

i)

spracovateľský závod musí byť fyzicky oddelený od bitúnku alebo inej prevádzkarne tak, že spracovateľský závod sa v prípade potreby umiestni do budovy, ktorá je úplne oddelená od bitúnku alebo inej prevádzkarne;

ii)

v spracovateľskom závode sa musí zaviesť a používať:

systém dopravníkov, ktorý spája spracovateľský závod s bitúnkom alebo inou prevádzkarňou a ktorý nemožno obísť,

oddelené vchody, prijímacie priestory, vybavenie a východy pre spracovateľský závod a bitúnok alebo pre prevádzkareň;

iii)

je potrebné prijať opatrenia na prevenciu šírenia rizík prostredníctvom činností personálu zamestnaného v spracovateľskom závode a na bitúnku alebo v inej prevádzkarni;

iv)

neoprávnené osoby a zvieratá nesmú mať prístup do spracovateľského závodu.

Odchylne od bodov i) až iv) môže príslušný orgán v prípade spracovateľských závodov spracúvajúcich materiál kategórie 3 povoliť namiesto podmienok stanovených v uvedených bodoch iné podmienky zamerané na zníženie rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat vrátane rizík vyplývajúcich zo spracovania materiálu kategórie 3 pochádzajúceho z iných prevádzkarní schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004 alebo nariadením (ES) č. 853/2004.

Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v prípade, že ich príslušné orgány využijú uvedenú výnimku.

b)

Spracovateľský závod musí mať čistú a nečistú zónu, ktoré musia byť primeraným spôsobom oddelené. Nečistá zóna musí mať kryté miesto pre príjem vedľajších živočíšnych produktov a musí byť riešená tak, aby sa dala ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby umožňovali odvádzanie tekutín;

c)

Spracovateľský závod musí mať vhodné vybavenie vrátane toaliet, prezliekarní a umývadiel pre zamestnancov;

d)

spracovateľský závod musí mať dostatočnú výrobnú kapacitu pre horúcu vodu a paru pre spracovanie vedľajších živočíšnych produktov;

e)

nečistá zóna musí v prípade potreby obsahovať zariadenie na drvenie vedľajších živočíšnych produktov a zariadenie na nakladanie rozdrvených vedľajších živočíšnych produktov do spracovateľskej jednotky;

f)

Ak je potrebné tepelné ošetrenie, všetky zariadenia musia byť vybavené:

i)

meracím zariadením na monitorovanie teploty v reálnom čase a v prípade, že je to pri použitej spracovateľskej metóde potrebné, aj na meranie tlaku v kritických bodoch;

ii)

prístrojmi na zaznamenávanie, ktorými sa nepretržite zaznamenávajú výsledky uvedených meraní tak, aby zostali prístupné na účely kontrol a úradných kontrol;

iii)

vhodným bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu;

g)

Aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii odvodeného produktu prichádzajúcimi vedľajšími živočíšnymi produktmi, je potrebné jasne oddeliť zónu závodu, v ktorej sa vykladá materiál prichádzajúci na spracovanie, od zón vyhradených na spracovanie uvedeného produktu a skladovanie odvodeného produktu.

2.

Spracovateľský závod musí mať vhodné zariadenia na čistenie a dezinfekciu kontajnerov alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú vedľajšie živočíšne produkty, a dopravných prostriedkov okrem lodí, v ktorých sa prepravujú.

3.

V prípade potreby musí byť zabezpečené vhodné vybavenie na dezinfekciu kolies a ostatných častí dopravného prostriedku pri odchode z nečistej zóny spracovateľského závodu.

4.

Všetky spracovateľské závody musia mať systém na odstraňovanie odpadových vôd, ktorý spĺňa požiadavky stanovené príslušným orgánom v súlade s právnymi predpismi Únie.

5.

Spracovateľský závod musí mať vlastné laboratórium, alebo musí využívať služby externého laboratória. Laboratórium musí byť vybavené tak, aby mohlo vykonávať potrebné analýzy, a musí byť schválené príslušným orgánom na základe posúdenia spôsobilosti laboratória na vykonávanie uvedených analýz, musí byť akreditované podľa medzinárodne uznávaných noriem alebo musí byť predmetom pravidelných kontrol zo strany príslušného orgánu, ktorými sa posúdi spôsobilosť laboratória na vykonávanie uvedených analýz.

6.

Ak na základe posúdenia rizika objem spracovaných produktov vyžaduje pravidelnú alebo trvalú prítomnosť príslušného orgánu, spracovateľský závod musí mať vhodne vybavenú uzamykateľnú miestnosť na výlučné používanie útvarmi inšpekcie.

Oddiel 2

Čistenie odpadových vôd

1.

Spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 1 a ostatné priestory, kde sa špecifikovaný rizikový materiál odstraňuje, bitúnky a spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 2 uplatňujú proces predbežného ošetrenia pre zadržiavanie a zber živočíšneho materiálu ako prvý krok pri čistení odpadových vôd.

Zariadenie používané v procese predbežného ošetrenia tvoria vodné uzávery alebo clony s otvormi s veľkosťou pórov filtra alebo oka najviac 6 mm na dolnom konci procesu alebo rovnocenné systémy, ktorými sa zabezpečí, aby tuhé častice v odpadovej vode, ktorá nimi prechádza, neboli väčšie ako 6 mm.

2.

Odpadová voda z priestorov uvedených v odseku 1 musí prejsť procesom predbežného ošetrenia, ktorý zabezpečí, aby všetka odpadová voda bola prefiltrovaná v priebehu tohto procesu predtým, ako sa vypustí z uvedených priestorov. Nevykonáva sa drvenie, macerovanie ani žiadne iné spracovanie alebo aplikácia tlaku, ktoré by procesom predbežného ošetrenia mohli umožniť prechod tuhého živočíšneho materiálu.

3.

Všetok živočíšny materiál zachytený v procese predbežného ošetrenia v priestoroch uvedených v odseku 1 sa zbiera a prepravuje ako materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 a odstraňuje sa v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

4.

Odpadová voda, ktorá prešla procesom predbežného ošetrenia v priestoroch uvedených v odseku 1, a odpadová voda z iných priestorov, v ktorých sa manipuluje s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo v ktorých sa uvedené produkty spracúvajú, sa ošetruje v súlade s právnymi predpismi Únie, bez obmedzení v súlade s týmto nariadením.

5.

Okrem požiadaviek stanovených v odseku 4 môže príslušný orgán zaviazať prevádzkovateľov k ošetrovaniu odpadovej vody, ktorá pochádza z nečistej zóny spracovateľských závodov a zo závodov alebo prevádzkarní vykonávajúcich dočasné operácie s materiálom kategórie 1 alebo kategórie 2 alebo skladujúcich materiál kategórie 1 alebo kategórie 2, v súlade s podmienkami, ktorými sa zabezpečí zníženie rizík, ktoré predstavujú patogény.

6.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 5, sa zakazuje odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov vrátane krvi a mlieka alebo odvodených produktov prúdom odpadových vôd.

Materiál kategórie 3 obsahujúci kal z odstrediviek alebo separátorov sa však môže odstraňovať prúdom odpadovej vody za predpokladu, že prešiel jedným z ošetrení kalu z odstrediviek alebo separátorov stanovených v časti III oddielu 4 kapitoly II prílohy X k tomuto nariadeniu.

Oddiel 3

Osobitné požiadavky na spracovania materiálov kategórie 1 a kategórie 2

Dispozičné riešenie spracovateľských závodov spracúvajúcich materiály kategórie 1 a kategórie 2 musí zabezpečiť úplné oddelenie materiálu kategórie 1 od materiálu kategórie 2 od prijatia suroviny až po odoslanie výsledného odvodeného výrobku, pokiaľ sa kombinácia materiálu kategórie 1 a materiálu kategórie 2 nespracúva ako materiál kategórie 1.

Oddiel 4

Osobitné požiadavky na spracúvanie materiálov kategórie 3

Okrem všeobecných požiadaviek stanovených v oddiele 1 platia nasledujúce podmienky:

1.

Spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 3 sa nenachádzajú na tom istom mieste ako spracovateľské závody spracúvajúce materiály kategórie 1 alebo kategórie 2, ak sa nenachádzajú v úplne oddelenej budove.

2.

Príslušný orgán však môže povoliť spracúvanie materiálu kategórie 3 na mieste, kde sa manipuluje s materiálom kategórie 1 alebo kategórie 2, alebo kde sa materiál kategórie 1 alebo 2 spracúva, ak sa zabráni krížovej kontaminácii v dôsledku:

a)

dispozičného riešenia priestorov, najmä postupov pri prijímaní surovín a spôsobom ďalšieho manipulovania s nimi;

b)

dispozičného riešenia a riadenia zariadení používaných na spracúvanie vrátane dispozičného riešenia a riadenia oddelených spracovateľských liniek alebo čistiacich postupov, ktoré vylučujú šírenie akéhokoľvek možného rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat a

c)

dispozičného riešenia a riadenia zón určených na dočasné skladovanie konečných produktov.

3.

Spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 3 používajú zariadenia na kontrolu prítomnosti cudzorodých častíc, ako je baliaci materiál alebo kovové časti vo vedľajších živočíšnych produktoch alebo odvodených produktoch, ak spracúvajú materiály, ktoré sú určené na kŕmenie. Takéto cudzorodé častice sa pred spracúvaním alebo počas neho odstraňujú.

KAPITOLA II

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY A POŽIADAVKY NA SPRACÚVANIE

Oddiel 1

Všeobecné hygienické požiadavky

Okrem všeobecných hygienických požiadaviek stanovených v článku 25 nariadenia (ES) č. 1069/2009 majú spracovateľské závody zdokumentovaný program na kontrolu škodcov, zavedený v záujme implementácie postupov pri ochrane proti škodcom, ako je hmyz, hlodavce a vtáctvo, ako sa uvedádza v článku 25 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

Oddiel 2

Všeobecné požiadavky na spracovanie

1.

Na nepretržité monitorovanie podmienok spracovania sa musia používať presne kalibrované meracie/registračné prístroje. Musia sa viesť záznamy uvádzajúce dátum kalibrácie meracích/registračných prístrojov.

2.

Materiál, ktorý nemohol prejsť špecifikovaným tepelným ošetrením, ako je materiál vypustený pri spustení alebo úniku z beztlakových sterilizačných zariadení, musí byť znovu podrobený tepelnému ošetreniu alebo zozbieraný a znovu spracovaný alebo odstránený v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

Oddiel 3

Spracovateľské metódy pre materiál kategórie 1 a kategórie 2

Pokiaľ príslušný orgán nevyžaduje vykonávanie tlakovej sterilizácie (metóda 1), materiál kategórie 1 a kategórie 2 sa spracúva v súlade so spracovateľskými metódami 2, 3, 4 alebo 5 uvedenými v kapitole III.

Oddiel 4

Spracovanie materiálu kategórie 3

1.

Kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah tepelných úprav použitých pri spracúvaní, zahŕňajú pre každú spracovateľskú metódu uvedenú v kapitole III:

a)

veľkosť častíc suroviny;

b)

teplotu dosiahnutú v procese tepelnej úpravy;

c)

tlak, ak je aplikovaný na surovinu;

d)

trvanie procesu tepelnej úpravy alebo rýchlosť podávania do kontinuálneho systému. Pre každý použiteľný kritický kontrolný bod musia byť špecifikované minimálne spracovateľské normy.

2.

V prípade chemických ošetrení, ktoré povolil príslušný orgán ako spracovateľskú metódu 7 v súlade s bodom G kapitoly III, zahŕňajú kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah vykonaných chemických ošetrení, dosiahnutú úpravu pH.

3.

Záznamy sa uchovávajú aspoň dva roky, aby preukázali, že pre každý kritický bod sa používajú minimálne hodnoty spracovania.

4.

Materiál kategórie 3 sa spracúva v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo so spracovateľskou metódou 7 alebo v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 7, ako sa uvádza v kapitole III.

KAPITOLA III

ŠTANDARDNÉ SPRACOVATEĽSKÉ METÓDY

A.   Spracovateľská metóda 1 (tlaková sterilizácia)

Drvenie

1.

Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 50 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 50 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 50 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2.

Vedľajšie živočíšne produkty s veľkosťou častíc nie väčšou ako 50 milimetrov sa musia zohrievať na teplotu v jadre vyššiu ako 133 °C aspoň počas 20 minút bez prerušenia pri tlaku (absolútnom) aspoň 3 bary. Tlak sa musí vytvoriť odsatím všetkého vzduchu v sterilizačnej komore a nahradením vzduchu parou („nasýtená para“); tepelné ošetrenie môže byť aplikované ako jediný proces alebo ako proces predchádzajúci alebo nasledujúci po sterilizačnej fáze.

3.

Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

B.   Spracovateľská metóda 2

Drvenie

1.

Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 150 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 150 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 150 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2.

Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 125 minút, teplota v jadre vyššia než 110 °C aspoň počas 120 minút a teplota v jadre vyššia ako 120 °C aspoň počas 50 minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3.

Spracovanie sa musí vykonávať v dávkovom systéme.

C.   Spracovateľská metóda 3

Drvenie

1.

Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 30 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2.

Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 95 minút, teplota v jadre vyššia ako 110 °C aspoň počas 55 minút a teplota v jadre vyššia ako 120 °C aspoň počas 13 minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3.

Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

D.   Spracovateľská metóda 4

Drvenie

1.

Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 30 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2.

Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia umiestniť do nádoby s pridaným tukom a zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 16 minút, teplota v jadre vyššia ako 110 °C aspoň počas 13 minút, teplota v jadre vyššia ako 120 °C aspoň počas ôsmich minút a teplota v jadre vyššia ako 130 °C aspoň počas troch minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3.

Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

E.   Spracovateľská metóda 5

Drvenie

1.

Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 20 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 20 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 20 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2.

Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia zohrievať až do koagulácie a potom stlačiť, aby sa z bielkovinového materiálu odstránil tuk a voda. Bielkovinový materiál sa potom musí zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 80 °C aspoň počas 120 minút a teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 60 minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3.

Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

F.   Spracovateľská metóda 6 (len v prípade vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 pochádzajúcich z vodných živočíchov alebo vodných bezstavovcov)

Drvenie

1.

Vedľajšie živočíšne produkty sa musia rozdrviť aspoň na častice s veľkosťou, ktorá nepresahuje:

a)

50 mm v prípade tepelného ošetrenia v súlade s odsekom 2 písm. a) alebo

b)

30 mm v prípade tepelného ošetrenia v súlade s ods. 2 písm. b);

Potom sa musia zmiešať s kyselinou mravčou, aby sa hodnota pH znížila a udržala na 4,0 alebo menej. Zmes sa musí skladovať aspoň počas 24 hodín do ďalšieho spracovania.

Čas, teplota a tlak

2.

Po drvení sa zmes musí zohriať na:

a)

teplotu v jadre aspoň 90 °C aspoň počas 60 minút; alebo

b)

teplotu v jadre aspoň 70 °C aspoň počas 60 minút.

Pri používaní systému kontinuálneho toku sa pohyb produktu cez tepelný konvertor musí kontrolovať pomocou mechanických príkazov, ktoré obmedzujú jeho presun tak, aby na konci tepelného ošetrenia produkt prešiel dostatočným cyklom, pokiaľ ide o čas aj teplotu.

3.

Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

G.   Spracovateľská metóda 7

1.

Akákoľvek spracovateľská metóda povolená príslušným orgánom, ak prevádzkovateľ uvedenému orgánu preukázal:

a)

určenie relevantných rizík, ktoré predstavuje vstupný materiál vzhľadom na svoj pôvod, a potenciálnych rizík vzhľadom na zdravotný stav zvierat v členskom štáte alebo oblasti alebo zóne, kde sa metóda má použiť;

b)

schopnosť spracovateľskej metódy znížiť nebezpečenstvo na úroveň, ktorá nepredstavuje závažné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat

c)

každodenný odber vzoriek z konečného produktu počas obdobia 30 produkčných dní v súlade s týmito mikrobiologickými normami:

i)

vzorky materiálu odobraté bezprostredne po ošetrení:

Clostridium perfringens neprítomný v 1 g produktov

ii)

vzorky materiálu odobraté pri vyskladnení alebo hneď po ňom:

 

Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2; m =10; M = 300 v 1 g

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m,

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac; a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorky sa ešte považujú za prijateľné, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

2.

Podrobnosti o kritických kontrolných bodoch, v rámci ktorých každý spracovateľský závod uspokojivo spĺňa mikrobiologické normy, musia byť zaznamenané a uchovávané, aby prevádzkovateľ a príslušný orgán mohli monitorovať prevádzku spracovateľského závodu. Informácie, ktoré majú byť zaznamenané a monitorované, musia zahŕňať veľkosť častíc a prípadne kritickú teplotu, absolútny čas, tlakový profil, rýchlosť podávania (prísunu) suroviny a rýchlosť recyklovania tuku.

3.

Odchylne od ods. 1 môže príslušný orgán povoliť používanie spracovateľských metód, ktoré boli schválené pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s kapitolou III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

4.

Príslušný orgán trvale alebo dočasne pozastaví uplatňovanie spracovateľských metód uvedených v ods. 1 a 3, ak získa dôkaz o tom, že došlo k podstatnej zmene ktorejkoľvek z okolností špecifikovaných v ods. 1 písm. a) alebo b).

5.

Príslušný orgán poskytuje na požiadanie príslušnému orgánu iného členského štátu o informácie, ktoré má k dispozícii, v zmysle odsekov 1 a 2, súvisiacich s povolenou spracovateľskou metódou.

KAPITOLA IV

ALTERNATÍVNE SPRACOVATEĽSKÉ METÓDY

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

1.

Materiály, ktoré sú výsledkom spracovania materiálov kategórie 1 a 2 s výnimkou bionafty vyrábanej v súlade s bodom D oddielu 2 tejto kapitoly, sa trvalo označujú v súlade s požiadavkami na označovanie určitých odvodených produktov stanovenými v kapitole V prílohy VIII.

2.

Príslušný orgán členského štátu sprístupní príslušnému orgánu iného členského štátu na požiadanie výsledky úradných kontrol, ak sa v danom členskom štáte prvý raz používa alternatívna metóda, aby sa uľahčilo zavedenie novej alternatívnej metódy.

Oddiel 2

Spracovateľské normy

A.   Proces alkalickej hydrolýzy

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môžu používať vedľajšie živočíšne produkty všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Alkalická hydrolýza sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a)

Musí sa použiť sa buď roztok hydroxidu sodného (NaOH) alebo roztok hydroxidu draselného (KOH) (alebo ich kombinácia) v množstve, ktoré zabezpečí približnú molárnu ekvivalenciu s hmotnosťou, typom a zložením vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sa majú podrobiť digescii.

V prípade vysokého obsahu tuku vo vedľajších živočíšnych produktoch, ktorý neutralizuje základ, sa pridaný základ musí upraviť tak, aby sa dosiahla uvedená molárna ekvivalencia.

b)

Vedľajšie živočíšne produkty sa musia ukladať do nádoby z oceľovej zliatiny. Namerané množstvo zásady sa musí pridávať buď v tuhej forme alebo ako roztok, ako sa uvádza v písm. a).

c)

Nádoba sa musí uzatvoriť a zmes vedľajších živočíšnych produktov a zásady sa musí zohrievať na teplotu v jadre aspoň 150 °C a pri tlaku (absolútnom) najmenej 4 bary aspoň počas:

i)

troch hodín bez prerušenia;

ii)

šiestich hodín bez prerušenia v prípade ošetrenia vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 8 písm. a) bodoch i) a ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Materiály získané z materiálov kategórie 1, ktoré zahŕňajú zvieratá zabité v rámci opatrení na eradikáciu TSE a patriace buď k prežúvavcom nevyžadujúcim testovanie na TSE alebo k prežúvavcom, ktoré boli testované v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001 s negatívnym výsledkom, sa však môžu spracúvať v súlade s odsekom 2 písm. c) bodom i) tohto oddielu; alebo

iii)

jednej hodiny bez prerušenia v prípade vedľajších živočíšnych produktov, ktoré pozostávajú z materiálov z rýb alebo hydiny.

d)

Proces sa musí vykonávať v dávkovom systéme a materiál v nádobe sa musí stále miešať, aby sa uľahčil proces digescie, kým sa rozložia tkanivá a zmäknú zuby; a

e)

Vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak dosiahli súčasne.

B.   Proces hydrolýzy pri vysokom tlaku a vysokej teplote

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môžu použiť materiály kategórie 2 a 3.

2.   Spracovateľská metóda

Hydrolýza pri vysokom tlaku a vysokej teplote sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a)

vedľajšie živočíšne produkty sa musia zohrievať na teplotu v jadre aspoň 180 °C aspoň počas 40 minút bez prerušenia pri tlaku (absolútnom) aspoň 12 barov, pričom k zohrievaniu dochádza nepriamym pôsobením pary na biolytický reaktor;

b)

proces sa musí vykonávať v dávkovom systéme a materiál v nádobe sa musí stále miešať; a

c)

vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak dosiahli súčasne.

C.   Proces vzniku bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môžu používať vedľajšie živočíšne produkty všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Proces vzniku bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a)

vedľajšie živočíšne produkty sa musia najskôr spracovať v schválenom spracovateľskom zariadení pomocou spracovateľskej metódy 1 (tlaková sterilizácia), ako sa stanovuje v kapitole III;

b)

po procese uvedenom v písm. a) sa materiály zbavené tuku musia ošetrovať pri teplote aspoň 220 °C aspoň počas 20 minút pri tlaku (absolútnom) aspoň 25 barov a zohrievať postupom pozostávajúcom z dvoch krokov: prvým je priame vstreknutie pary a druhým nepriame v koaxiálnom výmenníku tepla;

c)

proces sa musí vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme a materiál v nádobe sa stále mieša;

d)

vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak dosiahli súčasne; a

e)

výsledný materiál sa potom musí zmiešať s vodou a podrobiť anaeróbnej fermentácii (transformácia bioplynu) v bioplynovom reaktore;

f)

v prípade materiálu kategórie 1 sa celý postup musí vykonávať na rovnakom mieste a v uzavretom systéme a bioplyn, ktorý počas tohto procesu vzniká, sa musí rýchlo spaľovať v tom istom závode pri minimálnej teplote 900 °C, po čom nasleduje rýchle schladenie („stlmenie“).

D.   Výrobný proces bionafty

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže používať tuková frakcia získaná vedľajších živočíšnych produktov všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Výroba bionafty sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a)

Ak sa nepoužíva rybí olej vyprodukovaný v súlade s oddielom VIII alebo kafilerický tuk vyprodukovaný v súlade s oddielom XII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov sa musí najskôr spracúvať:

i)

v prípade materiálov kategórie 1 alebo 2 použitím spracovateľskej metódy 1 (tlaková sterilizácia) stanovenej v kapitole III; a

ii)

v prípade materiálov kategórie 3 použitím ktorýchkoľvek spracovateľských metód 1 až 5 alebo spracovateľskej metódy 7, alebo v prípade materiálu získaného z rýb použitím spracovateľských metód 1 až 7 stanovených v kapitole III;

b)

Spracovaný tuk sa musí ďalej spracúvať použitím jednej z týchto metód:

i)

proces, pri ktorom sa spracovaný tuk musí oddeliť od bielkoviny a v prípade tuku získaného z prežúvavcov sa nerozpustné nečistoty v prebytku 0,15 % hmotnosti musia odstrániť a spracovaný tuk sa musí následne podrobiť esterifikácii a transesterifikácii.

Esterifikácia sa však nevyžaduje pri spracovanom tuku získanom z materiálu kategórie 3. Pri esterifikácii sa musí pH znížiť na hodnotu nižšiu ako 1 pridaním kyseliny sírovej (H2SO4) alebo ekvivalentnej kyseliny a zmes sa musí zohrievať na teplotu 72 °C aspoň počas dvoch hodín, počas ktorých sa musí intenzívne miešať.

Transesterifikácia sa musí vykonávať zvýšením pH na približne 14 pomocou hydroxidu draselného alebo ekvivalentného základu pri teplote 35 °C až 50 °C aspoň počas 15 minút. Transesterifikácia sa vykonáva dvakrát za podmienok opísaných v tomto bode s použitím nového základného roztoku. Po tomto procese musí nasledovať čistenie produktov vrátane vákuovej destilácie pri teplote 150 °C, pričom vzniká bionafta;

ii)

proces, pri ktorom sa využívajú ekvivalentné parametre spracovania schválené príslušným orgánom.

E.   Proces splyňovania podľa Brookesa

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže použiť materiál kategórie 2 a kategórie 3.

2.   Spracovateľská metóda

Splyňovanie podľa Brookesa sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a)

komora na dodatočné spaľovanie sa musí zohrievať použitím zemného plynu;

b)

vedľajšie živočíšne produkty sa musia naložiť do primárnej komory splyňovača a dvere sa musia uzavrieť. V primárnej komore sa nesmú nachádzať žiadne spaľovače a namiesto prenosu tepla sa musí vykurovať prívodom zo zariadenia na dodatočné spaľovanie, ktoré sa musí nachádzať pod primárnou komorou. Jediný vzduch, ktorý sa dostáva do primárnej komory, musí byť vzduch prichádzajúci cez tri prívodné ventily, ktoré sú namontované na hlavných dverách, aby sa podporila účinnosť procesu;

c)

vedľajšie živočíšne produkty sa musia odparovať a meniť na zložené uhľovodíky a výsledné plyny musia prechádzať z primárnej komory cez úzky otvor na vrchu zadnej steny do miešacej a krakovacej zóny, kde sa musia rozpadávať na základné stavebné prvky. Na záver sa plyny musia dostať do komory dodatočného spaľovania, kde sa musia spaľovať v plameni spaľovača poháňaného zemným plynom za prítomnosti prebytočného vzduchu;

d)

každá spracovateľská jednotka musí mať dva spaľovače a dva sekundárne vzdušné ventilátory ako zálohu pre prípad zlyhania spaľovača alebo ventilátora. Sekundárna komora musí byť riešená tak, aby zostával čas najmenej dve sekundy na zotrvanie pri teplote aspoň 950 °C za každých podmienok spaľovania;

e)

pri vychádzaní zo sekundárnej komory musia odsávané plyny prechádzať cez barometrický zvlhčovač na základni zvislého potrubia, v ktorom sa ochladzujú a riedia s okolitým vzduchom a zároveň sa udržiava stály tlak v primárnej a sekundárnej komore;

f)

proces musí prebiehať počas 24-hodinového cyklu, ktorý zahŕňa naloženie, spracovanie, ochladenie a odstránenie popola. Na záver cyklu sa zostatkový popol z primárnej komory musí odstrániť pomocou vákuového extrakčného systému do vriec, ktoré sa pred prevezením uzatvoria a zapečatia;

g)

splyňovanie iného materiálu ako sú vedľajšie živočíšne produkty, nesmie byť povolené.

F.   Proces spaľovania živočíšneho tuku v tepelných bojleroch

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže používať tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnom bojleri sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a)

ak sa nepoužíva rybí olej vyprodukovaný v súlade s oddielom VIII alebo kafilerický tuk vyprodukovaný v súlade s oddielom XII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov sa najskôr musí spracovať:

i)

v prípade tukovej frakcie materiálov kategórie 1 a 2, ktorý je určený na spaľovanie v inom zariadení,

pre tukovú frakciu získanú spracovaním prežúvavcov, ktoré boli testované v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001 a výsledok testu bol negatívny, ako aj spracovaním iných zvierat ako sú prežúvavce, ktoré vyžadujú testovanie na TSE, použitím spracovateľských metód 1 až 5 stanovených v kapitole III tejto prílohy;

pre tukovú frakciu získanú spracovaním ostatných prežúvavcov použitím metódy 1 uvedenej v kapitole III tejto prílohy; a

ii)

v prípade materiálov kategórie 1 a 2 určených na spaľovanie v tom istom zariadení a v prípade materiálu kategórie 3 použitím ktorýchkoľvek spracovateľských metód 1 až 5 alebo spracovateľskej metódy 7; v prípade materiálov získaných z rýb použitím spracovateľských metód 1 až 7 stanovených v kapitole III;

b)

tuková frakcia sa musí oddeliť od bielkoviny a v prípade tuku získaného z prežúvavcov, ktorý je určený na spaľovanie v inom zariadení, sa musia odstrániť nerozpustné nečistoty v prebytku 0,15 % hmotnosti;

c)

Po procese uvedenom v písm. a) a b) sa tuk musí:

i)

odparovať v bojleri generujúcom paru a spaľovať pri teplote aspoň 1 100 °C počas minimálne 0,2 sekúnd; alebo

ii)

spracúvať za použitia ekvivalentných parametrov spracovania schválených príslušným orgánom;

d)

spaľovanie materiálu živočíšneho pôvodu okrem živočíšneho tuku nesmie byť povolené;

e)

spaľovanie tuku získaného z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 sa vykonáva v rovnakom zariadení, v ktorom sa tuk taví/škvarí, s cieľom využiť energiu vytvorenú v rámci procesov tavenia/škvarenia. Príslušný orgán však môže povoliť presun takéhoto tuku do iných zariadení na spaľovanie za predpokladu, že:

i)

zariadenie určenia má povolenie na spaľovanie;

ii)

spracovanie potravín alebo krmív v schválenom zariadení sa v rovnakých priestoroch uskutočňuje za prísnych podmienok oddelenia;

f)

spaľovanie sa musí vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, najmä s odkazom na normy týchto právnych predpisov týkajúce sa najlepších dostupných techník na kontrolu a monitorovanie emisií.

G.   Proces termomechanickej výroby biopaliva

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže použiť hnoj a obsah tráviaceho traktu a materiál kategórie 3.

2.   Spracovateľská metóda

Termomechanická výroba biopaliva sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a)

Vedľajšie živočíšne produkty sa musia naložiť do konvertora a následne sa ošetrovať pri teplote 80 °C počas ôsmich hodín. Počas tohto obdobia sa materiál musí neustále drviť, pričom sa používa vhodné obrusovacie zariadenie.

b)

Materiál sa musí následne ošetrovať pri teplote 100 °C aspoň počas dvoch hodín.

c)

Veľkosť častíc výsledného materiálu nesmie presiahnuť 20 milimetrov;

d)

Vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak stanovené v písm. a) a b) dosiahli súčasne.

e)

Počas tepelného ošetrenia sa odparená voda musí neustále extrahovať zo vzduchu nad biopalivom a musí prechádzať cez kondenzátor z nehrdzavejúcej ocele. Kondenzát sa musí udržiavať pri teplote aspoň 70 °C aspoň počas jednej hodiny, kým sa vypustí v podobe odpadovej vody;

f)

Po tepelnom ošetrení materiálu sa výsledné biopalivo z konvertora musí vypustiť a automaticky prepraviť úplne uzatvoreným a zaisteným dopravníkom na spaľovanie alebo spoluspaľovanie na tom istom mieste.

g)

Tento postup sa musí vykonávať v dávkovom systéme.

Oddiel 3

Odstraňovanie a používanie odvodených produktov

1.

Produkty získané spracovaním

a)

materiálu kategórie 1:

i)

sa odstraňujú v súlade s článkom 12 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

ii)

sa odstraňujú zakopaním na schválenej skládke;

iii)

sa transformujú na bioplyn za predpokladu, že rezíduá digescie sa odstraňujú v súlade s bodmi i) a ii); alebo

iv)

sa ďalej spracúvajú na tukové deriváty určené na iné použitie ako na kŕmenie.

b)

Materiál kategórie 2 alebo kategórie 3:

i)

sa odstraňuje podľa ods. 1 písm. a) bodu i) alebo ii) po predchádzajúcom spracovaní alebo bez neho, ako sa stanovuje v článku 12 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

ii)

sa ďalej spracúvajú na tukové deriváty určené na iné použitie ako na kŕmenie;

iii)

sa používa ako organické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy; alebo

iv)

sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn.

2.

Materiály, ktoré sú výsledkom spracovania v súlade:

a)

s procesom alkalickej hydrolýzy definovanej v bode A oddielu 2, sa môžu transformovať v bioplynovej stanici a následne rýchlo spaľovať pri minimálnej teplote 900 °C, po čom nasleduje rýchle schladenie („stlmenie“); keď sa materiál uvedený v článku 8 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1069/2009 použil ako vstupný materiál, transformácia na bioplyn prebieha na tom istom mieste ako spracovanie a v uzavretom systéme;

b)

s procesom výroby bionafty, môžu byť:

i)

v prípade bionafty a rezíduí z destilácie bionafty použité ako palivo bez obmedzení v zmysle tohto nariadenia (koncový bod);

ii)

v prípade síranu draselného použité na výrobu odvodených produktov určených na pridávanie do pôdy;

iii)

v prípade glycerínu:

získaného z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, ktorý bol spracovaný v súlade so spracovateľskou metódou 1 stanovenou v kapitole III, transformované na bioplyn

získaného z materiálu kategórie 3 použité na kŕmenie.

3.

Akýkoľvek odpad, ktorý je výsledkom spracovania vedľajších živočíšnych produktov v súlade s týmto oddielom, ako napr. kal, obsah filtra, prach a rezíduá digescie, sa odstraňuje v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a v súlade s týmto nariadením.


PRÍLOHA V

TRANSFORMÁCIA VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ODVODENÝCH PRODUKTOV NA BIOPLYN, KOMPOSTOVANIE

KAPITOLA I

POŽIADAVKY UPLATŇUJÚCE SA NA ZÁVODY

Oddiel 1

Bioplynové stanice

1.

Bioplynová stanica musí byť vybavená pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, ktorú nemožno obísť, pre prijímané vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty s maximálnou veľkosťou častíc 12 mm pred ich vstupom do jednotky,

a)

so zariadením na monitorovanie dosiahnutia teploty 70 °C počas jednej hodiny;

b)

s prístrojom na kontinuálne zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a); a

c)

zodpovedajúcim systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

2.

Odchylne od ods. 1 pasterizačná/hygienizačná jednotka nie je povinná pre bioplynové stanice, ktoré transformujú len:

a)

materiál kategórie 2, ktorý bol spracovaný v súlade so spracovateľskou metódou 1 stanovenou v kapitole III prílohy IV;

b)

materiál kategórie 3, ktorý bol spracovaný v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo so spracovateľskou metódou 7, alebo v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 7 stanovenými v kapitole III prílohy IV.

c)

materiál kategórie 3, ktorý bol podrobený pasterizácii/hygienizácii v inom schválenom zariadení;

d)

vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sa môžu používať ako suroviny bez spracovania v súlade s článkom 13 písm. e) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v súlade s týmto nariadením;

e)

vedľajšie živočíšne produkty, ktoré podstúpili proces alkalickej hydrolýzy stanovený v bode A oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV;

f)

tieto vedľajšie živočíšne produkty, ak sú povolené príslušným orgánom:

i)

vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré boli spracované podľa článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004 v čase ich určenia na iné účely ako na ľudskú spotrebu;

ii)

vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo

iii)

vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú transformované na bioplyn, ak sa rezíduá digescie následne kompostujú alebo spracúvajú alebo odstraňujú v súlade s týmto nariadením.

3.

Ak sa bioplynová stanica nachádza v priestoroch alebo v blízkosti priestorov, v ktorých sú držané hospodárske zvieratá, a uvedená bioplynová stanica nepoužíva len hnoj, mlieko alebo mledzivo, ktoré sa získava z uvedených zvierat, táto stanica sa nachádza v náležitej vzdialenosti od miesta, kde sú takéto zvieratá držané.

Táto vzdialenosť sa určuje spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že neexistuje neprijateľné riziko prenosu nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá z uvedenej bioplynovej stanice.

Bioplynová stanica musí byť vo všetkých prípadoch úplne fyzicky oddelená od zvierat a ich krmiva a podstielky, a v prípade potreby musí byť oplotená.

4.

Každá bioplynová stanica musí mať svoje vlastné laboratórium, alebo musí využívať externé laboratórium. Uvedené laboratórium musí byť vybavené tak, aby mohlo vykonávať potrebné analýzy a musí byť schválené príslušným orgánom, akreditované podľa medzinárodne uznávaných noriem, alebo musí byť predmetom pravidelných kontrol zo strany daného príslušného orgánu.

Oddiel 2

Kompostovacie zariadenia

1.

Kompostovacie zariadenie musí byť vybavené uzatvoreným kompostujúcim reaktorom alebo uzatvoreným priestorom, ktorý nemožno obísť, pre vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty dovezené do zariadenia, a musí byť vybavené:

a)

zariadeniami na monitorovanie teploty v reálnom čase;

b)

prístrojmi na zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a), v prípade potreby nepretržite;

c)

zodpovedajúcim bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

2.

Odchylne od ods. 1 sa môžu povoliť aj iné typy kompostujúcich systémov za predpokladu, že

a)

sa riadia tak, aby všetok materiál v systéme dosiahol požadované časové a teplotné parametre, a v prípade potreby umožňujú aj nepretržité monitorovanie týchto parametrov; alebo

b)

transformujú len materiály uvedené v ods. 2 oddielu I; a

c)

spĺňajú všetky ostatné relevantné požiadavky tohto nariadenia.

3.

Ak sa kompostovacie zariadenie nachádza v priestoroch alebo v blízkosti priestorov, v ktorých sú držané hospodárske zvieratá, a uvedené kompostovacie zariadenie nepoužíva len hnoj, mlieko alebo mledzivo, ktoré sa získava z uvedených zvierat, uvedené kompostovacie zariadenie sa nachádza v náležitej vzdialenosti od miesta, kde sú takéto zvieratá držané.

Táto vzdialenosť sa určuje spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že neexistuje neprijateľné riziko prenosu nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá z uvedeného kompostovacieho zariadenia.

Kompostovacie zariadenie musí byť vo všetkých prípadoch úplne fyzicky oddelené od zvierat a ich krmiva a podstielky, a v prípade potreby musí byť oplotené.

4.

Každé kompostovacie zariadenie musí mať svoje vlastné laboratórium, alebo musí využívať externé laboratórium. Uvedené laboratórium musí byť vybavené tak, aby mohlo vykonávať potrebné analýzy a musí byť schválené príslušným orgánom, akreditované podľa medzinárodne uznávaných noriem, alebo musí byť predmetom pravidelných kontrol zo strany daného príslušného orgánu.

KAPITOLA II

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY UPLATNITEĽNÉ NA BIOPLYNOVÉ STANICE A KOMPOSTOVACIE ZARIADENIA

1.

Vedľajšie živočíšne produkty musia byť transformované čo najskôr po ich príchode do bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia. Až do spracovania musia byť riadne skladované.

2.

Nádoby, nádrže a dopravné prostriedky používané na prepravu neošetreného materiálu sa musia čistiť a dezinfikovať v určených priestoroch.

Tento priestor musí byť situovaný alebo riešený tak, aby zabránil riziku kontaminácie ošetrených produktov.

3.

Je potrebné systematicky prijímať preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom.

Na tento účel sa musí používať zdokumentovaný program na kontrolu škodcov.

4.

Pre všetky časti uvedených priestorov musia byť zdokumentované a zavedené postupy čistenia. Na čistenie musia byť zabezpečené vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

5.

Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a vybavenia. Plány a výsledky inšpekcií musia byť zdokumentované.

6.

Zariadenia a vybavenie musia byť udržiavané v dobrom stave a meracie prístroje musia byť pravidelne kalibrované.

7.

S rezíduami digescie a kompostom sa musí nakladať a musia sa skladovať v bioplynových staniciach alebo kompostovacích zariadeniach tak, aby sa zabránilo opätovnej kontaminácii.

KAPITOLA III

PARAMETRE TRANSFORMÁCIE

Oddiel 1

Štandardné parametre transformácie

1.

Materiál kategórie 3, ktorý sa používa ako surovina v bioplynovej stanici vybavenej pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a)

maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;

b)

minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C; a

c)

minimálny čas v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

Mlieko, mliečne výrobky, produkty získané z mlieka, mledzivo a výrobky z mledziva kategórie 3 sa môžu používať bez pasterizácie/hygienizácie ako suroviny v bioplynovej stanici, ak sa príslušný orgán domnieva, že nepredstavujú riziko šírenia žiadnej vážnej prenosnej nákazy na ľudí ani na zvieratá.

Minimálne požiadavky stanovené v písm. b) a c) tohto odseku sa vzťahujú aj na materiál kategórie 2, ktorý sa dováža do bioplynovej stanice v súlade s článkom 13 písm. e) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

2.

Materiál kategórie 3, ktorý sa používa ako surovina v kompostovacom zariadení, musí spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

a)

maximálna veľkosť častíc pred vstupom do kompostujúceho reaktora: 12 mm;

b)

minimálna teplota všetkého materiálu v reaktore: 70 °C; a

c)

minimálny čas bez prerušenia: 60 minút.

Minimálne požiadavky stanovené v písm. b) a c) tohto odseku sa vzťahujú aj na materiál kategórie 2, ktorý sa kompostuje bez prechádzajúceho spracovania v súlade s článkom 13 písm. e) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Oddiel 2

Alternatívne parametre transformácie pre bioplynové stanice a kompostovacie zariadenia

1.

Príslušný orgán môže povoliť používanie iných parametrov ako sú parametre stanovené v ods. 1 oddielu 1 kapitoly I a iných parametrov, ako sú štandardné parametre transformácie za predpokladu, že žiadateľ o takéto používanie preukáže, že takéto parametre zabezpečujú primerané zníženie biologického rizika. Takéto preukázanie zahŕňa validáciu, ktorá sa vykoná v súlade s týmito požiadavkami:

a)

určenie a analýza možných rizík vrátane vplyvu vstupného materiálu na základe úplného opisu podmienok transformácie a parametrov;

b)

posúdenie rizika, v rámci ktorého sa vyhodnotí, akým spôsobom sa v praxi dosiahnu osobitné podmienky transformácie uvedené v písm. a) v bežných a neobvyklých situáciách;

c)

validácia plánovaného postupu meraním zníženia životaschopnosti/infekčnosti:

i)

vnútorných indikačných organizmov počas procesu, v ktorom je indikátor:

trvale prítomný v surovine vo veľkých množstvách,

nemenej teplovzdorný voči smrtiacim aspektom procesu transformácie, ale taktiež nie je podstatne odolnejší ako patogény, pre ktoré sa používa ako prostriedok na monitorovanie,

pomerne ľahko vyčísliteľný a dá sa pomerne ľahko zistiť a potvrdiť; alebo

ii)

dobre určeného testovacieho organizmu alebo vírusu, ktorý bol počas vystavenia zavedený vo vhodnom testovacom prostredí do počiatočného materiálu.

d)

validácia plánovaného procesu uvedená v písm. c) musí preukázať, že procesom sa dosahuje takéto celkové zníženie rizika:

i)

pre tepelné a chemické procesy:

zníženie Enterococcus faecalis alebo Salmonella Senftenberg (775W, H2S negatívne) o 5 log10,

zníženie titru infektivity vírusov, ktoré sú odolné voči teplu ako napr. parvovirus minimálne o 3 log10, kedykoľvek sú označené ako relevantné riziko; a

ii)

pokiaľ ide o chemické procesy, takisto:

zníženie prítomnosti odolných parazitov, ako sú napr. vajíčka Ascaris sp. minimálne o 99,9 % (3 log10) životaschopných štádií;

e)

vypracovanie kompletného programu kontroly vrátane postupov monitorovania fungovania procesu uvedených v písm. c);

f)

opatrenia zabezpečujúce nepretržité monitorovanie a dohľad nad príslušnými parametrami procesu stanovenými v programe kontroly pri prevádzkovaní zariadenia.

Podrobné údaje o príslušných parametroch procesu používaných v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení, ako aj iné kritické kontrolné body, musí majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupca zaznamenávať a uchovávať, aby mohol príslušný orgán monitorovať fungovanie zariadenia.

Prevádzkovateľ musí záznamy na požiadanie sprístupniť príslušnému orgánu. Informácie týkajúce sa procesu povoleného podľa tohto odseku sa na požiadanie musia sprístupniť Komisii.

2.

Odchylne od ods. 1 do prijatia pravidiel podľa článku 15 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 môže príslušný orgán povoliť uplatňovanie osobitných požiadaviek, ktoré nie sú stanovené v tejto kapitole, za predpokladu, že zabezpečujú ekvivalentný účinok, pokiaľ ide o znižovanie patogénov, pokiaľ ide o:

a)

kuchynský odpad používaný ako jediný vedľajší živočíšny produkt v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení; a

b)

zmes kuchynského odpadu s týmito materiálmi:

i)

hnoj

ii)

obsah tráviaceho traktu oddelený od tráviaceho traktu

iii)

mlieko

iv)

mliečne výrobky

v)

produkty získané z mlieka

vi)

mledzivo

vii)

výrobky z mledziva

viii)

vajcia

ix)

produkty z vajec

x)

vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré prešli spracovaním uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004.

3.

V prípade, že materiály uvedené v ods. 2 písm. b) alebo odvodené produkty uvedené v článku 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sú len vstupným materiálom živočíšneho pôvodu, ktorý sa spracúva v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení, môže príslušný orgán povoliť používanie iných osobitných požiadaviek, ako sú požiadavky špecifikované v tejto kapitole, ak:

a)

sa domnieva, že uvedené materiály nepredstavujú riziko šírenia žiadnej vážnej nákazy, ktorá je prenosná na ľudí alebo zvieratá;

b)

sa domnieva, že rezíduá digescie alebo kompost sú nespracovaný materiál, a zaväzuje prevádzkovateľov, aby s nimi nakladali v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a v súlade s týmto nariadením.

4.

Prevádzkovatelia môžu umiestniť na trh rezíduá digescie a kompost, ktoré boli vyprodukované podľa parametrov povolených príslušným orgánom:

a)

v súlade s ods. 1;

b)

v súlade s ods. 2 a 3 len v rámci členského štátu, v ktorom boli uvedené parametre povolené.

Oddiel 3

Normy pre rezíduá digescie a kompost

1.

a)

Reprezentatívne vzorky rezíduí digescie alebo kompostu odobraté počas transformácie alebo hneď po nej v bioplynovej stanici alebo počas kompostovania alebo hneď po ňom v kompostovacom zariadení s cieľom monitorovať proces musia spĺňať tieto normy:

 

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 v 1 g;

alebo

 

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 v 1 g;

a

b)

Reprezentatívne vzorky rezíduí digescie alebo kompostu odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení musia spĺňať tieto normy:

Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,

kde v prípade písm. a) alebo b):

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac; a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorka sa stále považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

2.

Rezíduá digescie alebo kompost, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto oddiele, sa opätovne podrobujú transformácii alebo kompostovaniu, a v prípade Salmonella sa s nimi nakladá alebo sa odstraňujú v súlade s pokynmi príslušného orgánu.


PRÍLOHA VI

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝSKUM, KŔMENIE A ZBER A ODSTRAŇOVANIE

KAPITOLA I

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE VZORKY URČENÉ NA VÝSKUM A NA INÉ ÚČELY

Oddiel 1

Vzorky určené na výskum a diagnostiku

1.

Prevádzkovatelia zabezpečujú, aby k zásielkam vzoriek určeným na výskum a diagnostiku bol priložený obchodný doklad, v ktorom musia byť uvedené tieto informácie:

a)

opis materiálu a druh zvieraťa, z ktorého pochádza;

b)

kategória materiálu;

c)

množstvo materiálu;

d)

miesto pôvodu a miesto odoslania materiálu;

e)

meno/názov a adresa odosielateľa;

f)

meno/názov a adresa príjemcu a/alebo používateľa.

2.

Používatelia, ktorí nakladajú so vzorkami určenými na výskum a diagnostiku, prijímajú všetky potrebné opatrenia, aby sa počas zaobchádzania s uvedenými materiálmi, ktoré majú pod kontrolou, zabránilo šíreniu nákaz prenosnýh na ľudí alebo zvieratá, a to najmä uplatňovaním osvedčených laboratórnych postupov.

3.

Akékoľvek následné používanie vzoriek určených na výskum a diagnostiku na iné účely, ako sú účely uvedené v ods. 38 prílohy I, je zakázané.

4.

Pokiaľ sa vzorky určené na výskum a diagnostiku, ako aj akékoľvek produkty získané z používania uvedených vzoriek, neuchovávajú na referenčné účely, odstraňujú sa:

a)

ako odpad spaľovaním alebo spoluspaľovaním;

b)

v prípade vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v článku 8 písm. a) bode iv), článku 8 písm. c) a d) a článkoch 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sú súčasťou bunkových kultúr, laboratórnych súprav alebo laboratórnych vzoriek, ošetrením za podmienok, ktoré sú aspoň ekvivalentné s validovanou metódou pre parné autoklávy (1) a následným odstraňovaním odpadu alebo odpadovej vody v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;

c)

tlakovou sterilizáciou a následným odstraňovaním alebo použitím v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

5.

Používatelia, ktorí nakladajú so vzorkami určenými na výskum a diagnostiku, vedú evidenciu zásielok takýchto vzoriek.

Záznam zahŕňa informácie uvedené v ods. 1 a dátum a metódu odstraňovania vzoriek a akýchkoľvek odvodených produktov.

6.

Odchylne od bodov 1, 4 a 5 môže príslušný orgán schváliť spôsob nakladania so vzorkami určenými na výskum a diagnostiku a ich odstraňovania, pokiaľ sú určené na vzdelávacie účely, za iných podmienok, ktorými sa zabezpečí, že nevzniknú žiadne neprijateľné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Oddiel 2

Obchodné vzorky a exempláre určené na výstavy

1.

Obchodné vzorky a exempláre určené na výstavy sa môžu prepravovať, používať a odstraňovať len v súlade s ods. 1 až 4 a 6 oddielu 1.

2.

Pokiaľ sa obchodné vzorky neuchovávajú na referenčné účely, po vykonaní osobitných štúdií alebo analýz:

a)

sa odosielajú nazad do členského štátu svojho pôvodu;

b)

sa odosielajú do iného členského štátu alebo tretej krajiny, ak príslušný orgán členského štátu alebo tretej krajiny určenia takéto odoslanie vopred povolil; alebo

c)

sa odstraňujú alebo používajú v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

3.

Po ukončení výstavy alebo umeleckej činnosti sa kusy určené na výstavy odosielajú nazad do členského štátu svojho pôvodu, alebo sa odosielajú alebo odstraňujú v súlade s ods. 2.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ PREDPISY TÝKAJÚCE SA KŔMENIA

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

Materiály kategórie 2 a 3 uvedené v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa môžu používať na kŕmenie zvierat uvedených v článku 18 ods. 1 písm. a), d), f), g) a h), ak okrem podmienok stanovených príslušným orgánom v súlade s článkom 18 ods. 1 uvedeného nariadenia spĺňajú aspoň tieto podmienky:

1.

Vedľajšie živočíšne produkty sa prevážajú k používateľom alebo do zberných stredísk v súlade s oddielmi 1 a 3 kapitoly I prílohy VIII.

2.

Príslušný orgán registruje zberné strediská za predpokladu, že:

a)

spĺňajú požiadavky na zariadenia vykonávajúce bezprostredné operácie stanovené v kapitole II prílohy IX a

b)

majú vhodné príslušenstvo na likvidáciu nepoužitého materiálu, alebo uvedený materiál zasielajú do schváleného spracovateľského závodu alebo do schválenej spaľovne alebo spoluspaľovne v súlade s týmto nariadením.

3.

Členské štáty môžu povoliť používanie spracovateľského závodu pre materiál kategórie 2 ako zberného strediska.

4.

Prevádzkovatelia zberných stredísk dodávajúci konečným používateľom iný materiál, ako sú vedľajšie živočíšne produkty získané z vodných živočíchov a vodných bezstavovcov, musia zabezpečiť, aby uvedený materiál podstúpil jedno z nasledujúcich ošetrení:

a)

denaturácia roztokom farbiva; roztok musí mať takú intenzitu, že na označenom materiáli je jasne viditeľné zafarbenie, ktoré nemizne pri mrazení ani chladení zafarbených materiálov, a takýmto roztokom sa musí pokryť celý povrch všetkých častí materiálu buď ponorením materiálu do roztoku alebo aplikáciou roztoku na uvedený materiál formou spreja alebo inou formou;

b)

sterilizácia varením alebo parou pod tlakom dovtedy, kým každá časť materiálu nie je úplne prevarená; alebo

c)

akékoľvek iné nakladanie alebo ošetrenie povolené príslušným orgánom zodpovedným za prevádzkovateľa.

Oddiel 2

Kŕmenie určitých druhov v kŕmných zariadeniach

1.

Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 18 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009 určeného na kŕmenie nasledujúcich ohrozených a chránených druhov v kŕmných zariadeniach za týchto podmienok:

a)

Materiálom sa musí kŕmiť

i)

jeden z týchto druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami v týchto členských štátoch:

Názov členského štátu

Druh zvierat

Bulharsko

bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus)

sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

zdochlinár biely (Neophron percnopterus)

sup bielohlavý (Gyps fulvus)

orol skalný (Aquila chrysaetos)

orol kráľovský (Aquila heliaca)

orliak morský (Haliaeetus albicilla)

haja tmavá (Milvus migrans)

haja červená (Milvus migrans)

Grécko

bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus)

sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

zdochlinár biely (Neophron percnopterus)

sup bielohlavý (Gyps fulvus)

orol skalný (Aquila chrysaetos)

orol kráľovský (Aquila heliaca)

orliak morský (Haliaeetus albicilla)

haja tmavá (Milvus migrans)

Španielsko

bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus)

sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

zdochlinár biely (Neophron percnopterus)

sup bielohlavý (Gyps fulvus)

orol skalný (Aquila chrysaetos)

orol kráľovský iberský (Aquila adalberti)

haja tmavá (Milvus migrans)

haja červená (Milvus migrans)

Francúzsko

bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus)

sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

zdochlinár biely (Neophron percnopterus)

sup bielohlavý (Gyps fulvus)

orol skalný (Aquila chrysaetos)

orliak morský (Haliaeetus albicilla)

haja tmavá (Milvus migrans)

haja červená (Milvus migrans)

Taliansko

bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus)

sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

zdochlinár biely (Neophron percnopterus)

sup bielohlavý (Gyps fulvus)

orol skalný (Aquila chrysaetos)

haja tmavá (Milvus migrans)

haja červená (Milvus migrans)

Cyprus

sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

sup bielohlavý (Gyps fulvus)

Portugalsko

sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

zdochlinár biely (Neophron percnopterus)

sup bielohlavý (Gyps fulvus)

orol skalný (Aquila chrysaetos)

Slovensko

orol skalný (Aquila chrysaetos)

orol kráľovský (Aquila heliaca)

orliak morský (Haliaeetus albicilla)

haja tmavá (Milvus migrans)

haja červená (Milvus migrans)

ii)

jeden z druhov radu carnivora/mäsožravcov uvedených v prílohe II k smernici 92/43/EHS na osobitných chránených územiach, ktoré sú uvedené v tejto smernici; alebo

iii)

jeden z druhov radu falconiformes/sokolov alebo strigiformes uvedených v prílohe I k smernici 2009/147/EHS na osobitných chránených územiach, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

b)

Príslušný orgán udelil povolenie prevádzkovateľovi zodpovednému za kŕmne zariadenie.

Príslušný orgán udeľuje takéto povolenia za predpokladu, že:

i)

kŕmenie sa neuplatňuje ako alternatívny spôsob odstraňovania špecifikovaných rizikových materiálov alebo odstraňovania uhynutej populácie prežúvavcov, ktoré obsahujú takýto materiál predstavujúci riziko TSE;

ii)

je zavedený vhodný systém dohľadu nad TSE, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 999/2001, ktorý zahŕňa pravidelné laboratórne testovanie vzoriek na TSE;

c)

Príslušný orgán musí zabezpečiť koordináciu s ostatnými príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad požiadavkami stanovenými v danom povolení.

d)

Príslušný orgán musí byť na základe posúdenia špecifickej situácie týkajúcej sa príslušných druhov a ich prirodzeného prostredia presvedčený, že ochrana daných druhov sa bude zlepšovať.

e)

Povolenie udelené príslušným orgánom musí:

i)

odkazovať na príslušné druhy, ktoré v ňom musia byť vymenované;

ii)

zahŕňať podrobný opis miesta kŕmneho zariadenia v geografickej oblasti, kde sa kŕmenie vykonáva a

iii)

byť okamžite pozastavené v prípade:

podozrenia na šírenie TSE alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť alebo

nedodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

f)

Prevádzkovateľ zodpovedný za kŕmenie:

i)

vymedzí oblasť na kŕmenie, ktorá je uzatvorená a do ktorej je prístup obmedzený na zvieratá druhov, ktoré sa majú chrániť, oplotením alebo inými spôsobmi, ktoré zodpovedajú prirodzeným návykom kŕmenia uvedených druhov;

ii)

zabezpečuje, aby spôsobilé telá hovädzieho dobytka a aspoň 4 % spôsobilých tiel oviec a kôz, ktoré sa majú použiť na kŕmenie, boli pred uvedeným použitím testované s negatívnym výsledkom v rámci programu monitorovania TSE vykonávaného v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 a prípadne aj v súlade rozhodnutím prijatým v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) druhým pododsekom uvedeného nariadenia; a

iii)

uchováva záznamy aspoň o počte, povahe, odhadovanej hmotnosti a pôvode jatočných tiel zvierat používaných na kŕmenie, o dátume kŕmenia mieste kŕmenia a prípadne o výsledkoch testov na TSE.

2.

Ak členský štát požiada Komisiu, aby mohol byť zaradený do zoznamu stanoveného v ods. 1 písm. a), predloží:

a)

podrobné odôvodnenie rozšírenia zoznamu s cieľom zahrnúť určité druhy vtáctva živiace sa mŕtvymi telami v danom členskom štáte vrátane vysvetlenia, prečo je potrebné takéto druhy kŕmiť materiálom kategórie 1 namiesto materiálu kategórie 2 alebo kategórie 3;

b)

objasnenie opatrení, ktoré sa prijmú s cieľom zabezpečiť súlad s ods. 1.

Oddiel 3

Kŕmenie voľne žijúcich zvierat mimo kŕmnych zariadení

Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 zahŕňajúceho celé telá alebo časti uhynutých zvierat, ktoré obsahujú špecifikované rizikové materiály, mimo kŕmnych zariadení, ak je to vhodné bez predchádzajúceho zberu uhynutých zvierat, a to na účely kŕmenia voľne žijúcich zvierat uvedených v ods. 1 písm. a) oddielu 2 za týchto podmienok:

1.

Príslušný orgán musí byť na základe posúdenia špecifickej situácie týkajúcej sa príslušných druhov a ich prirodzeného prostredia presvedčený, že ochrana daných druhov sa bude zlepšovať.

2.

Príslušný orgán musí v povolení označiť chovy alebo stáda v rámci geograficky vymedzenej kŕmnej oblasti za týchto podmienok:

a)

Kŕmna oblasť nesmie rozlohou zasahovať do oblastí, v ktorých sa vykonáva intenzívny chov zvierat.

b)

Hospodárske zvieratá v chovoch alebo stádach v kŕmnej oblasti musia byť pod pravidelným dohľadom úradného veterinárneho lekára, ktorý sleduje prevalenciu TSE a nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá.

c)

Kŕmenie sa musí okamžite pozastaviť v prípade:

i)

podozrenia na šírenie TSE v chove alebo stáde alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť;

ii)

podozrenia na prepuknutie vážnej nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá v chove alebo stáde alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť; alebo

iii)

nedodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

d)

Príslušný orgán musí v povolení uviesť:

i)

vhodné opatrenia na prevenciu prenosu TSE a prenosných nákaz z mŕtvych zvierat na ľudí alebo iné zvieratá, ako sú opatrenia zamerané na návyky kŕmenia druhov, ktoré sa majú chrániť, obmedzenia sezónneho kŕmenia, obmedzenia premiestňovania hospodárskych zvierat a iné opatrenia zamerané na kontrolu možných rizík prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá, ako sú opatrenia súvisiace s druhmi nachádzajúcimi sa v kŕmnej oblasti, v prípade ktorých sa na kŕmenie nepoužívajú vedľajšie živočíšne produkty;

ii)

povinnosti osôb alebo subjektov v kŕmnej oblasti, ktoré pomáhajú pri kŕmení alebo sú zodpovedné za hospodárske zvieratá, v súvislosti s opatreniami uvedenými v bode i);

iii)

podmienky uloženia pokút uvedených v článku 53 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sa vzťahujú na porušenie opatrení uvedených v bode i) osobami alebo subjektmi uvedenými v bode ii) tohto písm. d).

e)

Ak sa kŕmenie vykonáva bez predchádzajúceho zberu mŕtvych zvierat, musí sa vykonať odhad pravdepodobnej miery úhynu hospodárskych zvierat v kŕmnej oblasti a pravdepodobných požiadaviek na kŕmenie voľne žijúcich zvierat ako základ pre posúdenie potenciálnych rizík prenosu nákazy.

Oddiel 4

Kŕmenie zvierat v ZOO materiálom kategórie 1

Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 pozostávajúceho z celých tiel alebo častí uhynutých zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál a používanie materiálu získaného zo zvierat v zoologických záhradách na kŕmenie zvierat v zoologických záhradách za týchto podmienok:

a)

Príslušný orgán musel udeliť povolenie prevádzkovateľovi zodpovednému za kŕmenie. Príslušný orgán udeľuje takéto povolenia za predpokladu, že:

i)

kŕmenie sa neuplatňuje ako alternatívny spôsob odstraňovania špecifikovaných rizikových materiálov alebo odstraňovania uhynutej populácie prežúvavcov, ktoré obsahujú takýto materiál predstavujúci riziko TSE;

ii)

keď sa používa materiál kategórie 1 pozostávajúci z celých tiel alebo častí mŕtvych zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál, ktorý je získaný z hovädzieho dobytka, je zavedený vhodný systém dohľadu nad TSE, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 999/2001, ktorý zahŕňa pravidelné testovanie vzoriek na TSE.

b)

Povolenie udelené príslušným orgánom sa musí okamžite pozastaviť v prípade:

i)

podozrenia na šírenie TSE alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť; alebo

ii)

nedodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

c)

Prevádzkovateľ zodpovedný za kŕmenie:

i)

skladuje materiál, ktorý sa má použiť na kŕmenie, a vykonáva kŕmenie v uzatvorenom a oplotenom priestore, aby sa zabezpečilo, že k materiálu určenému na kŕmenie nebude mať prístup žiaden mäsožravec/zviera radu carnivorous okrem zvierat žijúcich v zoologických záhradách, pre ktoré bolo udelené povolenie;

ii)

zabezpečuje, aby do programu monitorovania TSE vykonávaného v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 a prípadne v súlade s rozhodnutím prijatým v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) druhým pododsekom uvedeného nariadenia boli zahrnuté prežúvavce určené na kŕmenie.

iii)

uchováva záznamy aspoň o počte, povahe, odhadovanej hmotnosti a pôvode tiel zvierat používaných na kŕmenie, o výsledkoch testov na TSE a o dátume kŕmenia.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ ZBERU A ODSTRAŇOVANIA

Oddiel 1

Osobitné pravidlá odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov

1.

Ak príslušný orgán povolí odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov na mieste v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a), b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009, môže sa takéto odstránenie vykonať:

a)

spálením alebo zakopaním v priestoroch, odkiaľ živočíšne produkty pochádzajú;

b)

na schválenej skládke alebo

c)

spálením alebo zakopaním na mieste, na ktorom je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ako aj pre životné prostredie, za predpokladu, že takéto miesto sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti, ktorá umožní príslušnému orgánu zabezpečiť ochranu pred ohrozením zdravia zvierat a verejného zdravia, ako aj životného prostredia.

2.

Spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov na miestach uvedených v článku 19 ods. 1 písm. b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že uvedené produkty sa spaľujú:

a)

na vhodne vybudovanom spálenisku a vedľajšie živočíšne produkty sú spálené na popol;

b)

bez ohrozovania zdravia ľudí;

c)

bez toho, aby sa použili postupy alebo metódy, ktoré môžu škodiť životnému prostrediu, najmä v prípade, že by mohli viesť k ohrozeniu vody, vzduchu, pôdy a rastlín a zvierat, alebo spôsobujú hluk alebo zápach;

d)

za podmienok, ktorými sa zabezpečuje, aby sa všetok výsledný popol odstraňoval zakopaním na schválenej skládke.

3.

Zakopávanie vedľajších živočíšnych produktov na miestach uvedených v článku 19 ods. 1 písm. a), b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že uvedené produkty sa zakopávajú:

a)

takým spôsobom, aby sa k nim zamedzil prístup mäsožravcom/zvieratám radu carnivorous a všežravcom/zvieratám radu omnivorous;

b)

na schválenej skládke alebo na inom mieste bez ohrozenia ľudského zdravia použitím postupov alebo metód, ktoré neškodia životnému prostrediu, najmä preto, že nepredstavujú riziko pre vodu, vzduch, pôdu a rastliny a zvieratá, alebo nespôsobujú hluk ani zápach.

4.

V prípade odstraňovania v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a), b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa premiestňovanie vedľajších živočíšnych produktov z miesta ich pôvodu na miesto odstraňovania musí vykonávať za týchto podmienok:

a)

vedľajšie živočíšne produkty sú prepravované v bezpečných nepriepustných kontajneroch alebo dopravných prostriedkoch;

b)

v prípade potreby príslušný orgán vykonáva dozor nad nakládkou a vykládkou vedľajších živočíšnych produktov;

c)

kolesá vozidiel sa pri odchode z miesta pôvodu vydezinfikujú;

d)

kontajnery a vozidlá používané na prepravu vedľajších živočíšnych produktov sa po vykládke vedľajších živočíšnych produktov dôkladne vyčistia a vydezinfikujú; a

e)

v prípade potreby sa zabezpečí vhodný sprievod vozidiel, kontrola nepriepustnosti a dvojité prikrytie.

Oddiel 2

Spaľovanie a zakopávanie vedľajších živočíšnych produktov vo vzdialených oblastiach

Maximálny percentuálny podiel uvedený v článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 nepresiahne:

a)

10 % populácie hovädzieho dobytka v príslušnom členskom štáte;

b)

25 % populácie oviec a kôz v príslušnom členskom štáte;

c)

10 % populácie ošípaných v príslušnom členskom štáte a

d)

percentuálny podiel populácie iných druhov, ktorý určuje príslušný orgán na základe posúdenia možných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré vznikajú pri odstraňovaní zvierat uvedených druhov spaľovaním alebo zakopávaním na mieste.

Oddiel 3

Spaľovanie a zakopávanie včiel a vedľajších včelárskych produktov

V prípade včiel a vedľajších včelárskych produktov môže príslušný orgán povoliť odstraňovanie spaľovaním alebo zakopávaním na mieste, ako sa uvádza v článku 19 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 za predpokladu, že sa prijmú všetky potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby spaľovanie ani zakopávanie neohrozovalo zdravie zvierat a ľudí ani životné prostredie.

KAPITOLA IV

ODSTRAŇOVANIE INÝMI SPÔSOBMI

Odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 môžu členské štáty povoliť zber, prepravu a odstraňovanie materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. f) uvedeného nariadenia inými spôsobmi ako je spaľovanie alebo zakopávanie na mieste za predpokladu, že:

a)

objem materiálov nepresahuje 20 kg za týždeň z prevádzkarne alebo zo závodu, kde sa materiály zbierajú, bez ohľadu na druh pôvodu uvedených materiálov;

b)

materiály sa zbierajú, prepravujú a odstraňujú spôsobom, ktorý zabraňuje prenášaniu neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

c)

príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly vrátane kontrol záznamov, ktoré uchovávajú prevádzkovatelia v prevádzkarňach alebo závodoch, v ktorých sa materiály zbierajú, čím sa zabezpečuje súlad s ustanoveniami tohto oddielu.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že zvýšia objem uvedený v písm. a) na maximálne 50 kg za týždeň, ak predložia podrobné odôvodnenie Komisii a ostatným členským štátom v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009, v ktorom sa špecifikuje povaha činností, pri ktorých sa má objem zvýšiť, druhy pôvodu príslušných vedľajších živočíšnych produktov a objasňujú dôvody, prečo je potrebné objem zvýšiť vzhľadom na vhodný systém nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi a ich odstraňovania na ich území, ako sa uvádza v článku 4 ods. 4 uvedeného nariadenia.


(1)  CEN TC/102 – Sterilizers for medical purposes - EN 285:2006 + A2:2009 - Sterilization - Steam Sterilizers - Large Sterilizers, (Sterilizátory na zdravotnícke účely - EN 285:2006 + A2:2009 - Sterilizácia. Parné sterilizátory. Veľké sterilizátory) odkaz uverejnený v Ú. v. EÚ C 293, 2.12.2009, s. 39.


PRÍLOHA VII

ŠTANDARDNÁ FORMA ŽIADOSTÍ O ALTERNATÍVNE METÓDY

KAPITOLA I

Jazykový režim

1.

Žiadosti o povolenie alternatívnej metódy používania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov alebo ich odstraňovania, ako sa uvádza v článku 20 nariadenia (ES) č. 1069/2009 (žiadosti), sa predkladajú v jednom z úradných jazykov Európskej únie, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia č. 1 z roku 1958.

2.

Zainteresované strany, ktoré predkladajú takéto žiadosti v inom jazyku ako v angličtine, pred posúdením validujú úradný preklad svojej žiadosti, ktorý poskytuje EFSA.

Obdobie uvedené v článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č.1069/2009 za začína až vtedy, keď zainteresovaná strana zvaliduje úradný preklad žiadosti.

KAPITOLA II

Obsah žiadostí

1.

Žiadosti obsahujú všetky potrebné informácie týkajúce sa nasledujúcich bodov, aby EFSA mohol posúdiť bezpečnosť ich navrhovanej alternatívnej metódy:

a)

kategórie vedľajších živočíšnych produktov, na ktoré sa má alternatívna metóda vzťahovať, prostredníctvom odkazu na kategórie uvedené v článkoch 8, 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b)

označenie a charakteristika rizikových materiálov podľa týchto princípov:

materiály, ktoré predstavujú významné riziko, sa musia označiť osobitne. Pri každom materiáli sa musí posúdiť pravdepodobnosť vystavenia a ľudí a zvierat za bežných a núdzových/abnormálnych podmienok. V prípade významného vystavenia sa musí posúdiť potenciálne riziko;

c)

zníženie rizika pôvodcu podľa týchto princípov:

 

Zníženie rizika pre zdravie ľudí a zvierat, ktoré možno dosiahnuť týmto procesom, sa musí posudzovať na základe priamych opatrení.

 

Ak nie je k dispozícii priame opatrenie, môže sa použiť aj modelovanie alebo extrapolácia na základe iných postupov. S cieľom dokázať účinné zníženie rizika sa označené nebezpečenstvo (ako napr. Salmonella) musí kvantifikovať pri vstupnom materiáli (alebo surovine), ako aj pri výslednom výstupnom materiáli. Na účely tejto kapitoly výstupný materiál zahŕňa všetky konečné produkty, ktoré sú výsledkom uvedeného procesu, ako aj vedľajšie odvodené produkty, ktoré sú uvedeným procesom získané.

 

K odhadom musia byť priložené dôkazy. V prípade opatrení sa zahŕňajú informácie o používanej metodológii (citlivosť a spoľahlivosť používaných metód), o povahe vzoriek, ktoré boli analyzované, a dôkaz o tom, že vzorky sú reprezentatívne (relevantné reálne vzorky, počet vykonaných testovaní).

 

Ak sa pre meranie prionov použijú náhrady, malo by sa poskytnúť vysvetlenie, prečo sú vhodnejšie. Musí sa poskytnúť hodnotenie platnosti, v ktorom budú zahrnuté neistoty;

d)

znižovanie rizík podľa týchto princípov:

 

V záujme zabezpečenia znižovania rizík sa musí analyzovať pravdepodobná účinnosť používaných technických opatrení.

 

V takejto analýze sa musia odzrkadliť bežné a abnormálne/núdzové prevádzkové podmienky vrátane zlyhania procesu.

 

Musia sa špecifikovať postupy monitorovania a dohľadu s cieľom preukázať znižovanie rizík.

 

Ak nie je možné dosiahnuť úplné zníženie rizík, vyžaduje sa posúdenie všetkých potenciálnych rizík;

e)

označenie procesov, ktoré sú na sebe vzájomne závislé, podľa týchto princípov:

 

Musia sa zhodnotiť možné nepriame vplyvy, ktoré môžu ovplyvňovať schopnosť konkrétneho procesu znižovať riziká.

 

Nepriame vplyvy môžu vzniknúť v súvislosti s dopravou, skladovaním a bezpečným odstraňovaním konečných produktov, ktoré sú výsledkom daného procesu a odvodených vedľajších produktov získaných daným procesom;

f)

plánované konečné používanie konečných produktov a vedľajších produktov podľa týchto princípov:

 

Musí sa špecifikovať plánované konečné používanie konečných produktov a vedľajších produktov procesu.

 

Z odhadovaného zníženia rizík sa musia v súlade s písm. c) vypočítať pravdepodobné riziká pre zdravie ľudí a zvierat, ktoré uvedený proces zahŕňa.

2.

Žiadosti sa predkladajú s písomnými dokladmi, konkrétne diagramom procesu, na ktorom je znázornené fungovanie procesu, s údajmi uvedenými v ods. 1 písm. c), ako aj s inými informáciami, ktoré majú doložiť vysvetlenia poskytnuté v zmysle rámca stanoveného v ods. 1.

3.

Žiadosti obsahujú kontaktnú adresu zainteresovanej strany, ktorá zahŕňa meno a úplnú adresu, telefónne a/alebo faxové číslo a/alebo e-mailovú adresu konkrétnej kontaktnej osoby, ktorá vystupuje ako zainteresovaná strana alebo v mene zainteresovanej strany.


PRÍLOHA VIII

ZBER, PREPRAVA A VYSLEDOVATEĽNOSŤ

KAPITOLA I

ZBER A PREPRAVA

Oddiel 1

Vozidlá a kontajnery

1.

Od počiatočného bodu vo výrobnom reťazci uvedenom v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty musia zbierať a prepravovať v zapečatených nových baleniach alebo zakrytých nepriepustných kontajneroch alebo vozidlách.

2.

Vozidlá a kontajnery na opätovné použitie a všetky časti zariadení alebo prístrojov, ktoré možno opätovne použiť a ktoré dochádzajú do kontaktu s inými vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi ako sú tie, ktoré sa umiestňujú na trh v súlade s nariadením (ES) č. 767/2009 a ktoré sa skladujú a prepravujú v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 183/2005, sa musia udržiavať čisté.

Najmä v prípade, že nie sú určené na prepravu konkrétnych vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov spôsobom, ktorým sa zabráni krížovej kontaminácii, musia byť:

a)

pred použitím čisté a suché a

b)

po každom použití vyčistené a/alebo vydezinfikované tak, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.

3.

Kontajnery na opätovné použitie musia byť vyhradené na prepravu konkrétneho vedľajšieho živočíšneho produktu alebo odvodeného produktu v rozsahu potrebnom na zabránenie krížovej kontaminácii.

Ak to však príslušný orgán povolí, môžu sa kontajnery na opätovné použitie používať:

a)

na prepravu rôznych vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov za predpokladu, že sa medzi rôznymi použitiami vyčistia a vydezinfikujú tak, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii;

b)

na prepravu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 po použití na prepravu produktov určených na ľudskú spotrebu za podmienok, ktorými sa zabráni krížovej kontaminácii.

4.

Obalový materiál sa musí odstrániť spaľovaním alebo iným spôsobom v súlade s právnymi predpismi Únie.

Oddiel 2

Teplotné podmienky

1.

Preprava vedľajších živočíšnych produktov určených na výrobu kŕmnej suroviny alebo surového krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí vykonávať pri vhodnej teplote, v prípade vedľajších živočíšnych produktov z mäsa a mäsových produktov, ktoré sú určené na iné účely ako na ľudskú spotrebu, pri maximálnej teplote 7 °C, pokiaľ sa nepoužívajú na kŕmenie v súlade s kapitolou I prílohy II s cieľom zabrániť akémukoľvek riziku pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie.

2.

Nespracovaný materiál kategórie 3 určený na výrobu kŕmnej suroviny alebo krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí skladovať a prepravovať chladený, mrazený alebo silážovaný, pokiaľ:

a)

nebude spracovaný do 24 hodín po zbere alebo po ukončení skladovania v chladenej alebo mrazenej forme, ak sa následná preprava vykonáva v dopravnom prostriedku, v ktorom sa udržiava skladovacia teplota;

b)

sa v prípade mlieka, mliečnych výrobkov alebo produktov získaných z mlieka, ktoré nepodstúpili žiadne z ošetrení uvedených v časti I oddielu 4 kapitoly II prílohy X, neprepravuje chladený alebo v izolovaných kontajneroch, pokiaľ v dôsledku vlastností materiálu nie je možné riziko zmierňovať inými opatreniami.

3.

Konštrukcia vozidiel používaných na mraziarenskú dopravu musí zabezpečiť zachovanie vhodnej teploty počas celej prepravy a umožniť monitorovanie teploty.

Oddiel 3

Výnimka vzťahujúca sa na zber a prepravu materiálu kategórie 3 obsahujúceho mlieko, mliečne výrobky a produkty získané z mlieka

Oddiel 1 sa neuplatňuje na zber a prepravu materiálu kategórie 3, ktorý obsahuje mlieko a produkty získané z mlieka prevádzkarmi v prevádzkarňach na spracovanie mlieka, ktoré boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a v ktorých sa prijímajú produkty, ktoré predtým dodali a ktoré sa k nim vrátili, najmä od zákazníkov.

Oddiel 4

Výnimka vzťahujúca sa na prepravu hnoja

Odchylne od oddielu 1 môže príslušný orgán schváliť zber a prepravu hnoja prepravovaného medzi doma miestami nachádzajúcimi sa v tom istom poľnohospodárskom podniku alebo medzi poľnohospodármi a používateľmi v tom istom členskom štáte za podmienok, ktorými sa zabezpečí prevencia pred neprijateľnými rizikami pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

KAPITOLA II

IDENTIFIKÁCIA

1.

Musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby:

a)

zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov boli identifikovateľné a držané oddelene a aby boli identifikovateľné počas zberu na mieste, odkiaľ vedľajšie živočíšne produkty pochádzajú, aj počas prepravy;

b)

sa látka na označovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov osobitnej kategórie používala len pre kategóriu, v prípade ktorej sa jej použitie vyžaduje v zmysle tohto nariadenia alebo stanovuje podľa bodu 4;

c)

sa zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov odosielali z jedného členského štátu do iného členského štátu v balení, kontajneroch alebo vozidlách, ktoré sú prioritne označené farebným označením, ktoré je aspoň počas doby prepravy nezmazateľné a zahŕňa informácie uvedené v tomto nariadení. Uvedené označenie sa nachádza na povrchu alebo na časti povrchu balenia, kontajnera alebo vozidla, alebo na etikete alebo symbole, ktorý sa na ne aplikuje takto:

i)

v prípade materiálov kategórie 1 čiernou farbou;

ii)

v prípade materiálov kategórie 2 (s výnimkou hnoja a obsahu zažívacieho traktu) žltou farbou;

iii)

v prípade materiálov kategórie 3 zelenou farbou s vysokým obsahom modrej, aby sa zabezpečilo jej jasné odlíšenie od ostatných farieb;

iv)

v prípade dovezených zásielok farbou uvedenou pre príslušný materiál v bodoch i), ii) a iii) od momentu, ako zásielka prejde hraničnou inšpekčnou stanicou v mieste prvého vstupu do Únie.

2.

Počas prepravy a skladovania musí etiketa umiestnená na obale, kontajneri alebo vozidle:

a)

jasne uvádzať kategóriu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov a

b)

obsahovať tieto slová, ktoré sú zrozumiteľne a čitateľne uvedené na balení, kontajneri alebo na vozidle:

i)

v prípade materiálu kategórie 3 slová „neurčené na ľudskú spotrebu“;

ii)

v prípade materiálu kategórie 2 (okrem hnoja a obsahu tráviaceho traktu) a odvodených produktov z materiálu kategórie 2 slová „neurčené na živočíšnu spotrebu“; ak je však materiál kategórie 2 určený na kŕmenie zvierat uvedených v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 za podmienok stanovených v súlade s uvedeným článkom, etiketa musí namiesto toho uvádzať „na kŕmenie …“ s doplneným názvom konkrétneho druhu zvierat, na kŕmenie ktorých je materiál určený;

iii)

v prípade materiálu kategórie 1 a produktov získaných z materiálu kategórie 1, ak sú produkty určené na

odstránenie, slová „len na odstránenie“;

výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, slová „len na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá“;

výrobu odvodených produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 1069/2009, slová „len na výrobu odvodených produktov. Neurčené na ľudskú ani živočíšnu spotrebu ani na pridávanie do pôdy“;

iv)

v prípade mlieka, mliečnych výrobkov, produktov získaných z mlieka, mledziva a výrobkov z mledziva slová „neurčené na ľudskú spotrebu“;

v)

v prípade želatíny vyrobenej z materiálu kategórie 3 slová „želatína vhodná na živočíšnu spotrebu“;

vi)

v prípade kolagénu vyrobeného z materiálu kategórie 3 slová „kolagén vhodný na živočíšnu spotrebu“;

vii)

v prípade surového krmiva pre spoločenské zvieratá slová „len ako krmivo pre spoločenské zvieratá“;

viii)

v prípade rýb a produktov získaných z rýb, ktoré sú určené na krmivo pre ryby a ktoré sú pred distribúciou ošetrené a zabalené, názov a adresa výrobnej prevádzkarne ich pôvodu, ktorá je na označení uvedená zrozumiteľne a čitateľne, a

v prípade rybej múčky z voľne žijúcich rýb slová „obsahuje len rybiu múčku z voľne žijúcich rýb – môže sa použiť na kŕmenie všetkých druhov rýb z hospodárskych chovov“;

v prípade rybej múčky z rýb z hospodárskych chovov slová „obsahuje len rybiu múčku z rýb z hospodárskych chovov druhu […] – môže sa použiť len na kŕmenie ostatných druhov rýb z hospodárskych chovov“;

v prípade rybej múčky z voľne žijúcich rýb a rýb z hospodárskych chovov slová „obsahuje rybiu múčku z voľne žijúcich a rýb z hospodárskych chovov druhu […] – môže sa použiť len na kŕmenie ostatných druhov rýb z hospodárskych chovov“;

ix)

v prípade krvných produktov z koňovitých (Equidae) na iné účely ako na použitie v krmive, slová „krv a krvné produkty z koňovitých (Equidae). Neurčené na ľudskú spotrebu“;

x)

v prípade rohov, kopýt a iných materiálov na výrobu organických hnojív a zúrodňovačov pôdy uvedených v oddiele 12 kapitoly II prílohy XIV slová „neurčené ne ľudskú spotrebu“;

xi)

v prípade organických hnojív a zúrodňovačov pôdy slová „organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy/nedávať spásať hospodárskym zvieratám a nepoužívať plodiny ako rastlinné krmivá aspoň počas 21 dní po aplikácii“;

xii)

v prípade materiálu používaného na kŕmenie v súlade s oddielom 1 kapitoly II prílohy VI meno a adresa zberného strediska a označenie „neurčené na ľudskú spotrebu“;

xiii)

v prípade hnoja a obsahu tráviaceho traktu slovo „hnoj“;

xiv)

v prípade medziproduktov na vonkajšom balení slová „určené len na lieky/veterinárne lieky/zdravotnícke pomôcky/aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky/zdravotnícke pomôcky na diagnostiku in vitro/ laboratórne činidlá“;

xv)

v prípade vzoriek určených na výskum a diagnostiku slová „na výskumné a diagnostické účely“ namiesto etikety s textom stanovenej v písm. a);

xvi)

v prípade obchodných vzoriek slová „obchodná vzorka neurčená na ľudskú spotrebu“ namiesto etikety s textom stanovenej v písm. a);

xvii)

v prípade exemplárov určenýh na výstavy slová „exemplár určený na výstavy neurčený na ľudskú spotrebu“ namiesto etikety s textom stanovenej v písm. a);

c)

Etiketa uvedená v písm. b) bode xi) sa však nevyžaduje v prípade týchto organických hnojív a zúrodňovačov pôdy:

i)

v predajných baleniach, ktorých hmotnosť nepresahuje 50 kg, na použitie určené konečnému spotrebiteľovi alebo

ii)

vo veľkých vreciach s hmotnosťou, ktorá nepresahuje 1 000 kg, za predpokladu, že:

sú schválené príslušným orgánom členského štátu, ak saorganické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy má pridávať do pôdy;

na ich baleniach alebo vreciach je uvedené, že nie sú určené napridávanie do pôdy, ku ktorej majú hospodárske zvieratá prístup.

3.

Členské štáty môžu zaviesť systémy alebo stanoviť pravidlá pre farebné označovanie obalov, kontajnerov alebo dopravných prostriedkov používaných na prepravu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ktoré pochádzajú z ich územia a zostávajú na ňom, za predpokladu, že sa tieto systémy či pravidlá nebudú prekrývať so systémom farebného označovania stanoveným v ods. 1 písm. c).

4.

Členské štáty môžu zaviesť systémy alebo stanoviť pravidlá pre označovanie vedľajších živočíšnych produktov, ktoré pochádzajú z ich územia a zostávajú na ňom, za predpokladu, že tieto systémy či pravidlá nebudú v rozpore s požiadavkami na označovanie stanovenými pre odvodené produkty v kapitole V tejto prílohy.

5.

Odchylne od ods. 3 a 4 členské štáty môžu používať systémy či pravidlá uvedené v týchto odsekoch pre vedľajšie živočíšne produkty, ktoré pochádzajú z ich územia, no ktoré nemajú zostať na ich území, ak s tým daný členský štát alebo tretia krajina určenia vyjadrí súhlas.

6.

Avšak:

a)

ods. 1 a 2 tejto kapitoly sa neuplatňujú na identifikáciu materiálu kategórie 3, ktorý obsahuje mlieko, mliečne výrobky a produkty získané z mlieka prevádzkarmi v prevádzkarňach na spracovanie mlieka schválených v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré prijímajú produkty, ktoré predtým dodali a boli im vrátené najmä od ich zákazníkov;

b)

príslušný orgán môže schváliť identifikáciu hnoja, ktorý sa prepravuje medzi dvoma miestami v tom istom poľnohospodárskom podniku alebo medzi poľnohospodárskymi podnikmi a používateľmi, ktorí sa nachádzajú v tom istom členskom štáte, iným spôsobom, odchylne od ods. 1 a 2;

c)

kŕmne zmesi vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktoré boli vyrobené z vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov a ktoré sú zabalené a umiestnené na trh ako krmivo v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 767/2009, nemusia byť identifikované v súlade s ods. 1 a nemusia byť označené v súlade s ods. 2.

KAPITOLA III

OBCHODNÉ DOKLADY A ZDRAVOTNÉ OSVEDČENIA

1.

Počas prepravy musí vyť k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom priložený obchodný doklad v súlade so vzorom stanoveným v tejto kapitole alebo, ak sa to vyžaduje v tomto nariadení, zdravotné osvedčene.

Takýto doklad alebo osvedčenie však nie sú potrebné za predpokladu, že:

a)

odvodené produkty získané z materiálu kategórie 3 a organické hnojivá a zúrodňovače pôdy dodávajú v rámci toho istého členského štátu maloobchodníci iným konečným používateľom ako sú prevádzkovatelia podnikov;

b)

mlieko, mliečne výrobky a produkty získané z mlieka, ktoré sú materiálmi kategórie 3, sú zozbierané a vrátené prevádzkovateľom prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktoré boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004, ak uvedení prevádzkovatelia dostávajú produkty najmä od svojich zákazníkov, ktorým ich predtým dodali;

c)

kŕmne zmesi vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktoré boli vyrobené z vedľajších živočíšnych produktov alebo z odvodených produktov, sa umiestňujú na trh zabalené a označené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 767/2009.

2.

Obchodný doklad musí byť vyhotovený aspoň trojmo (v jednom origináli a dvoch kópiách). Originál musí sprevádzať zásielku na jej konečné miesto určenia. Príjemca ho musí uschovať. Jednu kópiu si uschová výrobca a druhú dopravca.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa predložil dôkaz o príchode zásielok prostredníctvom systému TRACES alebo štvrtej kópie obchodného dokladu, ktorú zašle príjemca nazad výrobcovi.

3.

Zdravotné osvedčenia musia byť vydané a podpísané príslušným orgánom.

4.

K vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom je od počiatočného bodu vo výrobnom reťazci uvedenom v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 počas prepravy v rámci Únie priložený obchodný doklad v súlade so vzorom stanoveným v zmysle ods. 6.

Okrem povolenia zasielať informácie pomocou alternatívneho systému uvedeného v druhom pododseku článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009 však príslušný orgán môže povoliť, aby k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom, ktoré sa prepravujú na jeho území, bol priložený:

a)

iný obchodný doklad v papierovej alebo elektronickej forme za predpokladu, že takýto obchodný doklad obsahuje informácie uvedené v písm. f) poznámok v odseku 6 tejto kapitoly;

b)

obchodný doklad, v ktorom je množstvo materiálu vyjadrené v hmotnosti alebo objeme materiálu alebo v počte balení.

5.

Záznamy a súvisiace obchodné dokumenty alebo zdravotné osvedčenia sa uschovávajú aspoň počas dvoch rokov na účely predloženia príslušnému orgánu.

6.

Vzorový obchodný doklad

Poznámky

a)

Obchodný doklad sa vyhotovuje podľa formátu vzoru uvedeného v tejto kapitole.

Obsahuje potvrdenia v číselnom poradí, ako sa uvádza vo vzore, ktoré sú potrebné na prepravu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov.

b)

Obchodný doklad sa podľa potreby vyhotovuje v jednom z úradných jazykov členského štátu pôvodu a členského štátu miesta určenia.

Možno ho však vyhotoviť aj v iných úradných jazykoch Únie, ak sa k nemu priloží úradný preklad, alebo ak s tým vopred súhlasí príslušný orgán členského štátu miesta určenia.

c)

Originál každého obchodného dokladu pozostáva z jedného listu papiera, jeho obidvoch strán, alebo v prípade, že sa vyžaduje viac textu, musí mať takú formu, aby všetky požadované listy papiera boli preukázateľnou súčasťou integrovaného a neoddeliteľného celku.

d)

Ak sa z dôvodu identifikácie položiek zásielky priložia k obchodnému dokladu ďalšie listy papiera, pokladajú sa tiež za súčasť originálneho dokladu na základe podpisu osoby zodpovednej za zásielku, ktorý sa umiestni na každej strane.

e)

Ak obchodný doklad s pridanými listami papiera podľa písm. d) pozostáva z viac ako jednej strany, každá strana sa v dolnej časti očísluje – (číslo strany) z (celkového počtu strán) – a v hornej časti strany sa uvedie číslo kódu dokladu určené zodpovednou osobou.

f)

Originál obchodného dokladu musí vyhotoviť a podpísať zodpovedná osoba.

V obchodnom doklade sa musí uvádzať:

i)

deň prevzatia materiálu z priestorov,

ii)

opis materiálu vrátane

identifikácie materiálu podľa jednej z kategórií uvedených v článkoch 8, 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009,

druhov zvierat a špecifického odkazu na uplatniteľný bod článku 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009 týkajúci sa materiálu kategórie 3 a produktov získaných z nich, ktoré sú určené na kŕmenie, a

ak je to vhodné, číslo štítka na uchu zvieraťa;

iii)

množstvo materiálu vyjadrené objemom, hmotnosťou alebo počtom balení;

iv)

miesto pôvodu materiálu, z ktorého je materiál odoslaný;

v)

meno a adresa prepravcu materiálu;

vi)

meno a adresa príjemcu a prípadne jeho číslo schválenia alebo registračné číslo, ktoré boli vydané v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo nariadení (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 alebo č. 183/2005;

vii)

prípadne číslo schválenia alebo registračné číslo prevádzkarne alebo závodu pôvodu, ktoré bolo vydané v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo nariadení (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 alebo č. 183/2005, a povaha a metódy ošetrenia.

g)

Podpis zodpovednej osoby musí mať inú farbu, ako je farba tlače.

h)

Referenčné číslo dokumentu a miestne referenčné číslo sa pre tú istú zásielku vydávajú len raz.

Obchodný doklad

na účely prepravy vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 v rámci Európskej únie

Image

Image

KAPITOLA IV

ZÁZNAMY

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

1.

Záznamy uvedené v článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov okrem kŕmnych zmesí vymedzených v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktoré boli vyprodukované z vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 767/2009, obsahujú:

a)

opis:

i)

živočíšneho druhu pre materiály kategórie 3 a produkty z nich získané, určené na použitie ako kŕmna surovina, a v prípade potreby, pokiaľ ide o celé jatočné telá a hlavy, číslo štítka na uchu zvieraťa,

ii)

množstva materiálu;

b)

v prípade záznamov vedených akoukoľvek osobou expedujúcou vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tieto informácie:

i)

deň prevzatia materiálu z priestorov;

ii)

názov a adresu prepravcu a príjemcu a v prípade potreby ich schvaľovacie a registračné číslo;

c)

v prípade záznamov vedených akoukoľvek osobou prepravujúcou vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tieto informácie:

i)

deň prevzatia materiálu z priestorov;

ii)

miesto pôvodu materiálu, z ktorého je materiál vyexpedovaný;

iii)

názov a adresu príjemcu a poprípade číslo jeho schvaľovacie alebo registračné číslo;

d)

v prípade záznamov vedených akoukoľvek osobou prijímajúcou vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tieto informácie:

i)

dátum prevzatia materiálu;

ii)

miesto pôvodu materiálu, z ktorého je materiál vyexpedovaný;

iii)

názov a adresu prepravcu.

2.

Odchylne od bodu 1 tohto oddielu prevádzkovatelia nemusia viesť oddelené záznamy o údajoch uvedených v ods. 1 písm. a), písm. b) bode i), písm. c) bode i) a iii) a písm. d) bode ii) a iii), ak uchovávajú kópiu obchodného dokladu stanoveného v kapitole III pre každú zásielku a tieto informácie sprístupnia spolu s ostatnými informáciami požadovanými v bode 1 tohto oddielu.

3.

Prevádzkovatelia spaľovní a spoluspaľovní vedú záznamy o množstvách, kategórii spálených resp. spoluspálených vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a o dátume, kedy sa spálenie resp. spoluspálenie vykonalo.

Oddiel 2

Dodatočné požiadavky v prípade použitia na osobitné kŕmne účely

Ak sa vedľajšie živočíšne produkty použijú na špeciálne kŕmne účely v súlade s prílohou VI kapitolou II, prevádzkovatelia vedú okrem záznamov požadovaných v súlade s oddielom 1 tieto záznamy týkajúce sa príslušného materiálu:

1.

v prípade konečných používateľov použité množstvo, zvieratá, ktoré ním majú byť kŕmené, a dátum použitia;

2.

v prípade zberných stredísk:

i)

množstvo, s ktorým sa manipulovalo alebo ktoré bolo ošetrené v súlade s prílohou VI kapitolou I oddielom 1 ods. 4;

ii)

názov a adresa každého konečného používateľa používajúceho príslušný materiál;

iii)

priestory, do ktorých sa materiál dostane na účely využitia;

iv)

vyexpedované množstvo a

v)

dátum, kedy bol materiál vyexpedovaný.

Oddiel 3

Požiadavky platné v prípade určitých zvierat chovaných na kožušinu

Prevádzkovateľ chovu uvedeného v prílohe II kapitole I vedie záznamy aspoň o:

a)

počte kožušín a jatočných tiel zvierat kŕmených materiálmi pochádzajúcimi z ich vlastného druhu a

b)

každej zásielke s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť materiálu.

Oddiel 4

Požiadavky týkajúce sa aplikácie určitých organických hnojív a zúrodňovačov pôdy do pôdy

Osoba zodpovedná za pôdu, do ktorej sa pridávajú organické hnojivá a zúrodňovače pôdy okrem materiálov uvedených v prílohe II kapitole II ods. 2 a na ktorú majú prístup chovné zvieratá alebo z ktorej sa kosí rastlinné krmivo skrmované chovnými zvieratami, vedie aspoň dva roky záznamy o:

1.

množstvách použitých organických hnojív a zúrodňovačov pôdy,

2.

dátume aplikovania organických hnojív a zúrodňovačov pôdy do pôdy a o konkrétnych miestach ich aplikovania,

3.

o dátumoch nasledujúcich po aplikácii organických hnojív alebo zúrodňovačov pôdy, kedy bol dobytok vyhnaný na pašu na túto pôdu, alebo kedy sa z nej skosilo rastlinné krmivo určené na kŕmenie.

Oddiel 5

Požiadavky na vedľajšie živočíšne produkty získané z vodných živočíchov a požiadavky na kŕmenie rýb

Spracovateľské podniky produkujúce rybiu múčku alebo iné krmivo pochádzajúce z vodných živočíchov vedú záznamy o:

a)

množstvách vyprodukovaných každý deň;

b)

druhoch pôvodu vrátane údaju o tom, či boli príslušné vodné živočíchy ulovené vo voľnej prírode alebo vyprodukované v chovoch;

c)

v prípade rybej múčky z chovných rýb určenej na kŕmenie chovných rýb iného druhu vedecký názov druhu pôvodu.

Oddiel 6

Požiadavky týkajúce sa spaľovania a zakopávania vedľajších živočíšnych produktov

V prípade spálenia alebo zakopávania vedľajších živočíšnych produktov stanovených v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 vedie osoba zodpovedná za toto spálenie alebo zakopanie záznamy o:

a)

množstve, kategórii a druhu vedľajších živočíšnych produktov, ktoré boli spálené alebo zakopané,

b)

dátume a mieste spálenia alebo zakopania.

Oddiel 7

Požiadavky týkajúce sa fotoželatíny

Prevádzkovatelia schválených závodov fotografického priemyslu uvedených v prílohe XIV kapitole II oddiele 11 vedú podrobné záznamy o nákupoch a použitiach fotoželatíny, ako aj o odstraňovaní zvyškov a nadbytočného materiálu.

KAPITOLA V

OZNAČOVANIE URČITÝCH ODVODENÝCH PRODUKTOV

1.

V spracovateľských podnikoch sú odvodené produkty kategórie 1 a 2 vždy označené triheptanolátom glycerolu (GHT), a to tak, že:

a)

GHT sa pridá do odvodených produktov, ktoré prešli predchádzajúcim sterilizačným tepelným spracovaním pri teplote v strede hmoty vyššej ako 80 °C a sú následne chránené pred opätovnou kontamináciou;

b)

všetky odvodené produkty obsahujú rovnomerne v celej svojej hmote minimálnu koncentráciu aspoň 250 mg GHT na kg tuku.

2.

Prevádzkovatelia spracovateľských podnikov uvedených v bode 1 využívajú systém monitorovania a zaznamenávania parametrov, vďaka ktorému sú schopní doložiť príslušnému orgánu dodržanie požadovanej minimálnej homogénnej koncentrácie GHT.

Daný systém monitorovania a zaznamenávania musí umožňovať určovanie obsahu intaktného GHT ako triglyceridu vo vyčistenom extrakte benzínu a éteru v pomere 40:70 zo vzoriek odoberaných v pravidelných intervaloch.

3.

Označovanie pomocou GHT sa nevyžaduje v prípade:

a)

tekutých odvodených produktov určených do bioplynových staníc alebo kompostovacích zariadení;

b)

odvodených produktov používaných na kŕmenie zvierat chovaných na kožušinu v súlade s prílohou II kapitolou I;

c)

bionafty vyrobenej v súlade s prílohou IV kapitolou IV oddielom 2 bodom D;

d)

odvodených produktov získaných v súlade s článkom 12 písm. a) bodom ii) a písm. b) bodom ii) a článkom 13 písm. a) bodom ii) a písm. b) bodom ii) a článkom 16 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ak sú tieto produkty:

i)

presúvané zo spracovateľského závodu prostredníctvom uzavretého systému dopravníkov, ktoré nie je možné obísť, za predpokladu, že takýto systém bol schválený príslušným orgánom na:

okamžité priame spálenie alebo spoluspálenie,

okamžité použitie v súlade so spôsobom schváleným pre vedľajšie živočíšne produkty kategórie 1 a 2 v súlade s prílohou IV kapitolou IV alebo

ii)

určené na výskumné alebo iné osobitné účely uvedené v článku 17 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré schválil príslušný orgán.


PRÍLOHA IX

POŽIADAVKY PLATNÉ PRE URČITÉ SCHVÁLENÉ A ZAREGISTROVANÉ PREVÁDZKY A PODNIKY

KAPITOLA I

VÝROBA KRMIVA PRE SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Prevádzky alebo podniky vyrábajúce krmivo pre spoločenské zvieratá uvedené v článku 24 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 majú vhodné zariadenia na:

a)

dokonale bezpečné skladovanie a úpravu prichádzajúceho materiálu a

b)

odstraňovanie nepoužitých vedľajších živočíšnych produktov, ktoré zostali po produkcii produktov v súlade s týmto nariadením, alebo sa musí tento materiál poslať do spaľovne, spoluspaľovne alebo spracovateľského podniku, alebo v prípade materiálu kategórie 3 do bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a s týmto nariadením.

KAPITOLA II

NAKLADANIE S VEDĽAJŠÍMI ŽIVOČÍŠNYMI PRODUKTMI PO ICH ZBERE

Požiadavky uvedené v tejto kapitole sa vzťahujú na skladovanie vedľajších živočíšnych produktov uvedené v článku 24 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a ďalšie úkony, pri ktorých dochádza k nakladaniu s vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich zbere, uvedené v článku 24 ods. 1 písm. h) uvedeného nariadenia:

a)

triedenie;

b)

rezanie;

c)

chladenie;

d)

mrazenie;,

e)

solenie alebo iný konzervačný proces;

f)

odstraňovanie koží a kožiek;

g)

odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu;

h)

úkony, ktorých súčasťou je nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi, vykonávané v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie, ako napr. posmrtná prehliadka alebo odber vzoriek;

i)

hygienizácia/ pasterizácia vedľajších živočíšnych produktov určených na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie pred tým, ako sa vykoná takáto transformácia alebo takéto kompostovanie v inej prevádzke alebo podniku v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu;

j)

osievanie.

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

1.

Priestory a zariadenia, v ktorých sa vykonávajú dočasné operácie, spĺňajú aspoň tieto požiadavky:

a)

Musia byť vhodným spôsobom oddelené od priechodov, ktorými sa môže šíriť kontaminácia, a od ostatných areálov, napr. bitúnkov. Dispozičné riešenie podnikov zabezpečuje úplné oddelenie materiálu kategórie 1 a kategórie 2 od materiálu kategórie 3, od prebratia až po vyexpedovanie, pokiaľ nejde o úplne oddelenú budovu.

b)

V zariadení musí existovať krytý priestor na preberanie a expedíciu vedľajších živočíšnych produktov, pokiaľ sa preberanie neuskutočňuje pomocou zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ako napr. cez uzatvorené hadice na tekuté vedľajšie živočíšne produkty.

c)

Zariadenie musí byť vybudované tak, aby sa dalo ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie tekutín.

d)

Podnik musí disponovať vhodnými zariadeniami vrátane toaliet, prezliekarní a umývadiel pre zamestnancov a poprípade kanceláriou, ktorá sa môže sprístupniť pre zamestnancov vykonávajúcich úradné kontroly.

e)

Zariadenie musí mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napríklad hmyzu, hlodavcom a vtákom.

f)

Ak je to potrebné na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia, zariadenia musia mať vhodné sklady s regulovanou teplotou a dostatočnou kapacitou na uchovávanie vedľajších živočíšnych produktov pri vhodných teplotách navrhnuté tak, aby umožňovali monitorovanie a zaznamenávanie uvedených teplôt.

2.

Podnik disponuje vhodným vybavením na čistenie a dezinfekciu nádob/ kontajnerov alebo nádrží, v ktorých sa preberajú vedľajšie živočíšne produkty, a vozidiel okrem lodí, v ktorých sa prepravujú. Sú k dispozícii vhodné zariadenia na dezinfekciu kolies vozidiel.

Oddiel 2

Hygienické požiadavky

1.

Triedenie vedľajších živočíšnych produktov sa vykonáva spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia nákaz zvierat.

2.

Počas celého obdobia skladovania sú vedľajšie živočíšne produkty skladované oddelene od ostatných tovarov a za týchto podmienok sa s nimi aj manipuluje, s cieľom zabrániť šíreniu patogénov.

3.

Vedľajšie živočíšne produkty sú vhodne skladované, za vhodných teplotných podmienok, až do ďalšieho odoslania.

Oddiel 3

Spracovateľské normy týkajúce sa hygienizácie/pasterizácie

Hygienizácia/pasterizácia uvedená v bode i) úvodného odseku tohto oddielu sa vykonáva v súlade s normami spracovania uvedenými v prílohe V kapitole I oddiele 1 ods. 1 alebo v súlade s alternatívnymi parametrami transformácie schválenými v súlade s ods. 1 oddielom 2 kapitoly III tej istej prílohy.

KAPITOLA III

POŽIADAVKY NA SKLADOVANIE ODVODENÝCH PRODUKTOV

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

Priestory a zariadenia slúžiace na skladovanie odvodených produktov spĺňajú aspoň tieto požiadavky:

1.

Priestory a zariadenia slúžiace na skladovanie odvodených produktov získaných z materiálu kategórie 3 nesmú byť súčasne priestormi, ktoré slúžia na skladovanie produktov získaných z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, pokiaľ nie je krížovej kontaminácii zabránené vďaka dispozičnému riešeniu a spôsobu spravovania príslušných priestorov, napr. prostredníctvom skladovania v úplne oddelených budovách.

2.

Podnik musí:

a)

disponovať krytým priestorom na preberanie a expedíciu odvodených produktov, pokiaľ sa odvodené produkty:

i)

vykladajú pomocou zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ako napr. cez uzatvorené hadice na tekuté produkty, alebo

ii)

preberajú zabalené napr. vo veľkých vreciach alebo v uzatvorených nepriepustných nádobách/ kontajneroch alebo dopravných prostriedkoch;

b)

je postavený tak, aby ho bolo možné ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie kvapalín;

c)

disponovať vhodným vybavením vrátane toaliet, prezliekarní a umývadiel pre zamestnancov;

d)

mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom.

3.

Podnik musí mať vhodné zariadenia na čistenie a dezinfekciu nádob/ kontajnerov alebo nádrží, v ktorých sa odvodené produkty preberajú, a dopravných prostriedkov okrem lodí, v ktorých sa tieto produkty prepravujú.

4.

Odvodené produkty musia byť vhodne skladované až do ďalšieho odoslania.

Oddiel 2

Osobitné požiadavky na skladovanie určitého mlieka, mliečnych produktov a produktov získaných z mlieka

1.

Skladovanie produktov uvedených v prílohe X kapitole II oddiele 4 časti II prebieha pri vhodnej teplote s cieľom zamedziť akýmkoľvek rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v schválenej alebo zaregistrovanej skladovacej prevádzke alebo zariadení na to určenom alebo v samostatných skladovacích priestoroch na to určených v rámci schválenej alebo zaregistrovanej skladovacej prevádzky alebo zariadenia.

2.

Vzorky konečných produktov odobraté počas skladovania alebo v čase vyskladnenia spĺňajú aspoň mikrobiologické normy stanovené v prílohe X kapitole I.

KAPITOLA IV

REGISTROVANÍ PREVÁDZKOVATELIA

1.

Prevádzkovatelia registrovaných podnikov a prevádzok alebo iní registrovaní prevádzkovatelia nakladajú s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi za týchto podmienok:

a)

priestory musia byť vybudované tak, aby sa v prípade potreby umožnilo ich účinné čistenie a dezinfekcia;

b)

priestory musia mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom;

c)

zariadenia a vybavenie musia byť udržiavané v stave zodpovedajúcom hygienickým normám tam, kde je to potrebné;

d)

vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty musia byť skladované v podmienkach, ktorými sa predíde kontaminácii.

2.

Prevádzkovatelia vedú záznamy tak, aby boli prístupné pre príslušný orgán.

3.

Registrovaní prevádzkovatelia prevážajúci vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty nielen medzi priestormi toho istého prevádzkovateľa, predovšetkým:

a)

disponujú informáciami, pokiaľ ide o identifikáciu vozidiel, čím sa umožní overenie použitia vozidiel na prepravu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

b)

vhodným spôsobom čistia a dezinfikujú svoje vozidlá;

c)

prijímajú všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa predchádzalo kontaminácii a šíreniu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá.


PRÍLOHA X

KŔMNE SUROVINY

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA SPRACOVÁVANIA A UVÁDZANIA NA TRH

Mikrobiologické normy pre odvodené produkty

Na odvodené produkty sa vzťahujú tieto mikrobiologické normy:

Vzorky konečných produktov odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v spracovateľskom podniku musia spĺňať tieto normy:

 

Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac, a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

Mikrobiologické normy stanovené v tejto kapitole sa však nevzťahujú na kafilerické tuky a rybací olej získané zo spracovania vedľajších živočíšnych produktov, ak je spracovaná živočíšna bielkovina získaná počas toho istého spracovania podrobená odberu vzoriek na zabezpečenie súladu s uvedenými normami.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA SPRACOVANEJ ŽIVOČÍŠNEJ BIELKOVINY A INÝCH ODVODENÝCH PRODUKTOV

Oddiel 1

Osobitné požiadavky na spracovanú živočíšnu bielkovinu

A.   Suroviny

Na produkciu spracovanej živočíšnej bielkoviny sa môžu používať len vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú materiálom kategórie 3, alebo produkty, ktoré sú získané z takýchto vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

1.

Spracovaná živočíšna bielkovina pochádzajúca z cicavcov musí byť podrobená metóde spracovania 1 (tlaková sterilizácia) stanovenej v prílohe IV kapitole III.

Avšak:

a)

krv z ošípaných alebo zložky krvi z ošípaných na výrobu krvnej múčky môžu byť namiesto toho podrobené ktorejkoľvek metóde spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, za predpokladu, že sa v prípade metódy spracovania 7 použilo tepelné spracovanie celého materiálu pri teplote 80 °C;

b)

spracovaná živočíšna bielkovina pochádzajúca z cicavcov

i)

môže byť podrobená ktorejkoľvek metóde spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, za predpokladu, že sa následne odstránila alebo použila ako palivo;

ii)

v prípade, že je určená na výlučné použitie v krmive pre spoločenské zvieratá, môže byť podrobená ktorejkoľvek metóde spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, za predpokladu, že je:

prevezená v na to určených nádobách/ kontajneroch, ktoré sa nepoužívajú na prevoz vedľajších živočíšnych produktov alebo krmív pre chovné zvieratá, a

odoslaná priamo zo spracovateľského podniku nakladajúceho s materiálom kategórie 3 do podniku vyrábajúceho krmivo pre spoločenské zvieratá alebo do schváleného skladu, z ktorého je priamo odoslaná do podniku vyrábajúceho krmivo pre spoločenské zvieratá.

2.

Spracovaná živočíšna bielkovina necicavcov okrem rybej múčky musí byť podrobená niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III.

3.

Rybia múčka musí byť podrobená:

a)

niektorej z metód spracovania stanovených v prílohe IV kapitole III alebo

b)

inej metóde, ktorou sa zabezpečí, aby produkt spĺňal mikrobiologické normy pre odvodené produkty stanovené v tejto prílohe v kapitole I.

C.   Skladovanie

1.

Spracovaná živočíšna bielkovina musí byť zabalená a skladovaná v nových alebo sterilizovaných vreciach alebo skladovaná v riadne postavených zásobníkoch na voľne ložený materiál alebo v skladovacích depách.

Musia byť prijaté dostatočné opatrenia s cieľom minimalizovať kondenzáciu v zásobníkoch, dopravníkoch alebo vo výťahoch.

2.

Produkty v dopravníkoch, výťahoch a zásobníkoch musia byť chránené pred náhodnou kontamináciou.

3.

Zariadenie na manipuláciu so spracovanou živočíšnou bielkovinou musí byť udržiavané v čistom a suchom stave a musí mať vhodné kontrolné miesta, aby bolo možné kontrolovať čistotu zariadenia.

Všetky sklady musia byť pravidelne vyprázdňované a čistené v takom rozsahu, aby sa predišlo kontaminácii.

4.

Spracovaná živočíšna bielkovina sa musí udržiavať v suchu.

Je nutné zabrániť únikom a kondenzácii v skladovacích priestoroch.

Oddiel 2

Osobitné požiadavky týkajúce sa krvných produktov

A.   Surovina

Na výrobu krvných produktov sa môže používať jedine krv uvedená v článku 10 písm. a) a v článku 10 písm. b) bode i) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

Krvné produkty musia byť podrobené:

a)

niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, alebo

b)

inej metóde, ktorou sa zabezpečí, aby krvný produkt spĺňal mikrobiologické normy pre odvodené produkty stanovené v tejto prílohe v kapitole I.

Oddiel 3

Osobitné požiadavky týkajúce sa kafilerických tukov, rybacieho oleja a tukových derivátov z materiálu kategórie 3

A.   Suroviny

1.   Kafilerické tuky

Na výrobu kafilerického tuku sa môže používať jedine materiál kategórie 3 okrem materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. i), j), n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

2.   Rybací olej

Na výrobu rybacieho oleja sa môže používať jedine materiál kategórie 3 uvedený v článku 10 písm. i) a j) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a materiál kategórie 3 pochádzajúci z vodných živočíchov uvedený v článku 10 písm. e) a f) uvedeného nariadenia.

B.   Spracovateľské normy

Ak sa rybací olej alebo kafilerické tuky nevyrobili v súlade s oddielom VIII alebo XII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, kafilerické tuky sa musia vyrobiť použitím niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7 a rybacie oleje sa môžu vyrobiť:

a)

použitím metód spracovania 1 až 7 stanovených v prílohe IV kapitole III alebo

b)

podľa inej metódy, ktorou sa zabezpečí, aby produkt spĺňal mikrobiologické normy pre odvodené produkty stanovené v tejto prílohe v kapitole I.

Kafilerické tuky získané z prežúvavcov musia byť prečistené tak, aby maximálna úroveň zvyšných celkových nerozpustných nečistôt nepresahovala 0,15 % hmotnosti.

Tukové deriváty z kafilerických tukov alebo rybacieho oleja kategórie 3 sa vyrábajú v súlade s niektorou z metód spracovania uvedených v prílohe IV kapitole III.

C.   Hygienické požiadavky

Ak je kafilerický tuk alebo rybací olej balený, musí byť zabalený v nových nádobách/ kontajneroch alebo v nádobách/ kontajneroch, ktoré boli vyčistené a v prípade potreby vydezinfikované s cieľom predchádzať kontaminácii, a musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia na zabránenie jeho rekontaminácie.

Potrubie, čerpadlá a nádrže alebo iné nádoby/ kontajnery na voľne ložený materiál alebo autocisterna na voľne ložený materiál používané na prepravu produktov z výrobného podniku buď priamo na loď alebo do prístavných nádrží alebo priamo do podnikov musia byť, ak sa plánuje preprava týchto produktov ako voľne ložených, pred použitím čisté.

Oddiel 4

Osobitné požiadavky na mlieko, mledzivo a určité iné produkty získané z mlieka alebo mledziva

Časť I

Všeobecné požiadavky

A.   Surovina

Na výrobu mlieka, mliečnych produktov a produktov získaných z mlieka sa môže použiť jedine mlieko uvedené v článku 10 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 okrem kalu z odstrediviek alebo separátorov a mlieko uvedené v článku 10 písm. f) a h) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Mledzivo môže byť použité len v prípade, že pochádza zo živých zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá prostredníctvom mledziva.

B.   Spracovateľské normy

1.

Mlieko sa musí ošetriť jedným z týchto spôsobov:

1.1.

sterilizácia pri hodnote F0  (1) 3 alebo viac,

1.2.

UHT (2) v kombinácii s jedným z týchto postupov:

a)

následné fyzické ošetrenie pomocou:

i)

procesu sušenia kombinovaného v prípade mlieka určeného na kŕmenie dodatočným zohriatím na 72 °C alebo viac alebo

ii)

zníženia pH pod hodnotu 6 aspoň na 1 hodinu;

b)

stav, keď bolo mlieko, mliečny produkt alebo produkt získaný z mlieka vyrobený aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia nebol v členskom štáte pôvodu zistený ani jeden prípad slintačky a krívačky;

1.3.

HTST (3) použitá dvakrát,

1.4.

HTST v kombinácii s jedným z týchto postupov:

a)

následné fyzické ošetrenie pomocou:

i)

procesu sušenia kombinovaného v prípade mlieka určeného na kŕmenie dodatočným zohriatím na 72 °C alebo viac alebo

ii)

zníženia pH pod hodnotu 6,0 aspoň na 1 hodinu;

b)

stav, keď bolo mlieko, mliečny produkt alebo produkt získaný z mlieka vyrobený aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia nebol v členskom štáte pôvodu zistený ani jeden prípad slintačky a krívačky.

2.

Mliečne produkty a produkty získané z mlieka sa musia buď podrobiť aspoň jednému zo spôsobov ošetrenia stanovených v odseku 1, alebo musia byť vyrobené z mlieka ošetreného v súlade s odsekom 1.

3.

Srvátka určená na kŕmenie zvierat druhov vnímavých na slintačku a krívačku a vyrábaná z mlieka ošetreného v súlade s odsekom 1 sa musí:

a)

buď zozbierať aspoň 16 hodín po zrazení mlieka a jej hodnota pH musí pred prepravou do zvieracieho chovu vykazovať hodnotu nižšiu ako 6,0, alebo

b)

vyrobiť aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia sa v členskom štáte pôvodu nezistil žiaden prípad slintačky a krívačky.

4.

Mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka musia okrem požiadaviek stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 spĺňať tieto požiadavky:

4.1.

po ukončení spracovania musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii produktov,

4.2.

na etikete konečného produktu sa musí uviesť, že obsahuje materiál kategórie 3 a že nie je určený na ľudskú spotrebu, a musí byť:

a)

zabalený v nových nádobách/ kontajneroch alebo

b)

prevezený ako voľne ložený v kontajneroch alebo iných dopravných prostriedkoch, ktoré boli pred použitím dôkladne vyčistené a vydezinfikované.

5.

Surové mlieko sa musí vyrábať za podmienok poskytujúcich dostatočné záruky, pokiaľ ide o zdravie zvierat.

6.

Mledzivo a výrobky z mledziva musia:

6.1.

byť získané z hovädzieho dobytka držaného v chovoch, v ktorých sú všetky stáda hovädzieho dobytka oficiálne uznané za stáda bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej leukózy, ako je stanovené v článku 2 ods. 2 písm. d), f) a j) smernice 64/432/EHS,

6.2.

byť vyrobené aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia sa v členskom štáte pôvodu nesmel zistiť žiaden prípad slintačky a krívačky,

6.3.

byť jednorazovo ošetrené metódou HTST (3),

6.4.

spĺňať požiadavky stanovené v odseku 4 tejto časti.

Časť II

Výnimka týkajúca sa uvádzania mlieka spracovaného v súlade s vnútroštátnymi normami na trh

1.

Požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3 tejto časti sa vzťahujú na spracovávanie, používanie a skladovanie mlieka, mliečnych produktov a produktov získaných z mlieka, ktoré patria k materiálu kategórie 3 uvedenému v článku 10 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 okrem kalu z odstrediviek alebo separátorov a mlieko z kategórií uvedených v článku 10 písm. f) a h) daného nariadenia, ktoré nebolo spracované v súlade s časťou I tohto oddielu.

2.

Príslušný orgán povoľuje prevádzkam na spracovanie mlieka schváleným a registrovaným v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 dodávať mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka na účely uvedené v ods. 3 tejto časti za predpokladu, že príslušná prevádzka zabezpečí vysledovateľnosť týchto produktov.

3.

Mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka môžu byť dodávané a používané ako kŕmna surovina:

a)

v príslušnom členskom štáte a v cezhraničných oblastiach, v ktorých príslušné členské štáty na daný účel uzavreli vzájomnú dohodu v prípade odvodených produktov vrátane bielej vody, ktoré boli v kontakte so surovým mliekom a/alebo mliekom pasterizovaným v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa tepelného ošetrenia stanovenými v bode II.1 písm. a) alebo b) kapitoly II oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ak boli dané odvodené produkty podrobené jednému z týchto ošetrení:

i)

UHT,

ii)

sterilizácii, pri ktorej sa dosiahla hodnota Fc rovná 3 alebo väčšia, alebo ktorá sa vykonala pri teplote aspoň 115 °C počas 15 minút, alebo pri ekvivalentnej kombinácii teploty a času;

iii)

pasterizácii alebo sterilizácii, okrem sterilizácie uvedenej v bode ii), po ktorých nasledoval:

v prípade sušeného mlieka alebo sušených mliečnych produktov alebo produktov získaných z mlieka proces sušenia,

v prípade výrobku z kyslého mlieka proces, pri ktorom sa hodnota pH zníži a udržiava najmenej počas jednej hodiny na úrovni pod 6,

b)

v príslušnom členskom štáte

i)

v prípade odvodených produktov vrátane bielej vody, ktoré boli v styku s mliekom, ktoré bolo len pasterizované v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa tepelného ošetrenia stanovenými v bode II.1 písm. a) kapitoly II oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, a v prípade srvátky vyprodukovanej z tepelne neošetrených mliečnych produktov, ktorá bola zozbieraná aspoň 16 hodín po zrazení mlieka a ktorej pH pred jej dodaním na účely kŕmenia povinne vykazovalo hodnotu nižšiu ako 6,0, za predpokladu, že sa zasielajú obmedzenému počtu chovov na základe posúdenia rizík podľa najoptimistickejšieho a najpesimistickejšieho scenára uskutočneného v členskom štáte zapojenom do prípravy pohotovostných plánov v prípade epizootických nákaz, predovšetkým slintačky a krívačky;

ii)

v prípade surových produktov vrátane bielej vody, ktorá sa dostala do styku so surovým mliekom a inými produktmi, v prípade ktorých nemožno zabezpečiť ošetrenie uvedené pod písm. a) a písm. b) bodom i), za predpokladu, že sa zasielajú obmedzenému počtu chovov na základe posúdenia rizík podľa najoptimistickejšieho a najpesimistickejšieho scenára uskutočneného v členskom štáte zapojeného do prípravy pohotovostných plánov v prípade epizootických nákaz, predovšetkým slintačky a krívačky, a za predpokladu, že zvieratá nachádzajúce sa v schválených chovoch sa môžu presúvať len

buď priamo na bitúnky, ktoré sa nachádzajú v tom istom členskom štáte, alebo

do iného chovu v tom istom členskom štáte, v prípade ktorého príslušný orgán garantuje, že zvieratá vnímavé na slintačku a krívačku môžu chov opustiť len vtedy, keď idú priamo na bitúnok nachádzajúci sa v tom istom členskom štáte, alebo že v prípade, ak sa zvieratá odoslali do chovu, v ktorom sa neskrmujú produkty uvedené v tomto bode ii), uplynula od vstupu týchto zvierat 21-dňová lehota zotrvania na mieste.