EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011O0023

2012/120/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky z  9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2011/23)

OJ L 65, 3.3.2012, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 124 P. 212 - 255

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/120/oj

3.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/1


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. decembra 2011

o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky

(prepracované znenie)

(ECB/2011/23)

(2012/120/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho články 3.1 a 3.3, články 5.1, 12.1, 14.3 a článok 16,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho články 4 a 8,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2004/15 zo 16. júla 2004 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (2) bolo podstatne zmenené a doplnené. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti by sa toto usmernenie malo prepracovať.

(2)

Na plnenie svojich úloh Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) vyžaduje úplnú a spoľahlivú externú štatistiku, ktorú tvorí štatistika platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkaz medzinárodných rezerv, ktoré uvádzajú hlavné položky ovplyvňujúce menové podmienky a devízové trhy v eurozóne, ako aj štatistika cezhraničnej prepravy eurobankoviek.

(3)

V článku 5.1 prvej vete Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) sa vyžaduje, aby Európska centrálna banka (ECB) za pomoci národných centrálnych bánk zbierala štatistické informácie potrebné na zabezpečenie úloh ESCB buď od príslušných orgánov iných ako národné centrálne banky, alebo priamo od hospodárskych subjektov. V článku 5.1 druhej vete sa ustanovuje, že za týmto účelom spolupracuje s inštitúciami alebo orgánmi Spoločenstva a s príslušnými orgánmi členských štátov alebo tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami. V článku 5.2 sa ustanovuje, že národné centrálne banky uskutočňujú v rámci možností úlohy vymedzené v článku 5.1.

(4)

Informácie potrebné na plnenie požiadaviek ECB v oblasti externej štatistiky môžu zbierať a/alebo zostavovať príslušné orgány iné ako národné centrálne banky. Preto niektoré z úloh, ktoré sa majú vykonať podľa tohto usmernenia, vyžadujú spoluprácu medzi ECB alebo národnými centrálnymi bankami a týmito príslušnými orgánmi. V článku 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa vyžaduje, aby sa členské štáty pripravili na úlohy v oblasti štatistiky a plne spolupracovali s ESCB s cieľom zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z článku 5 štatútu ESCB.

(5)

Časť potrebných štatistických informácií sa týka finančného účtu platobnej bilancie, súvisiacich výnosov a medzinárodnej investičnej pozície, za ktorú nesie Eurosystém hlavnú zodpovednosť. Na to, aby boli národné centrálne banky schopné plniť si svoju povinnosť pomáhať ECB v tejto oblasti, je potrebné zabezpečiť, aby mali mať potrebnú štatistickú odbornosť, najmä pokiaľ ide o pojmy, metodiku a zber, zostavovanie, analýzu a prenos údajov.

(6)

V období nasledujúcom po prijatí usmernenia ECB/2004/15 došlo k revízii medzinárodných štatistických noriem, o ktoré sa opiera zostavovanie štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície. Konkrétne, Medzinárodný menový fond (MMF) uverejnil šiestu edíciu Manuálu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (ďalej len „BPM6“) a Štatistická komisia Organizácie spojených národov revidovala medzinárodnú štatistickú normu pre národné účty v poslednej verzii Systému národných účtov z roku 2008. Európska komisia navyše predložila návrh nariadenia o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010) (3).

(7)

Vzhľadom na prirodzené ťažkosti pri zostavovaní štatistiky portfóliových investícií sa považovalo za potrebné vymedziť spoločné prístupy k zberu týchto informácií v rámci eurozóny. Systémy na zber údajov o portfóliových investíciách v eurozóne by mali zodpovedať jednotnej norme, t. j. jednému zo štyroch modelov, ktorý má za následok minimálne zber štvrťročných údajov o stavoch v členení podľa jednotlivých cenných papierov, ako je uvedené v tabuľke prílohy VI.

(8)

Na plnenie štatistických požiadaviek ECB v oblasti portfóliových investícií (a súvisiacich výnosov) je nevyhnutné vykazovanie údajov o transakciách a pozíciách za aktíva a/alebo pasíva rezidentov eurozóny voči rezidentom ostatných členských štátov eurozóny. Tieto údaje sa používajú na zostavovanie agregovaných transakcií a pozícií za pasíva portfóliových investícií eurozóny a platieb výnosov z portfóliových investícií. Tento postup je v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami alebo zaužívanou praxou.

(9)

Štvrťročná štatistika platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny sa používa pri zostavovaní účtu zvyšku sveta v štvrťročných finančných účtoch eurozóny. Aj z tohto dôvodu je potrebné zbierať a zostavovať informácie o transakciách a pozíciách voči rezidentom ostatných členských štátov eurozóny, ako sa uvádza v tomto usmernení.

(10)

Národné centrálne banky a ostatné príslušné orgány majú v rámci licencií a ostatných relevantných obmedzení prístup k Centralizovanej databáze cenných papierov (ďalej len „CSDB“). CSDB bude hlavným zdrojom referenčných údajov používaných národnými centrálnymi bankami a ostatnými príslušnými orgánmi pri tvorbe údajov požadovaných na zostavovanie štatistiky transakcií a pozícií eurozóny, ktorá sa týka portfóliových investícií. Predovšetkým kombinovaním informácií z CSDB s údajmi zozbieranými v členení podľa jednotlivých cenných papierov by malo byť možné presne zostavovať údaje o transakciách a pozíciách v cenných papieroch v rámci portfóliových investícií, ktoré sú vydané rezidentmi eurozóny a ktoré sú v držbe rezidentov ostatných členských štátov eurozóny. To v konečnom dôsledku umožní zostavovanie sektorového členenia vzhľadom na údaje o pasívach portfóliových investícií za eurozónu.

(11)

Ako príspevok k ročnému preskúmaniu medzinárodnej úlohy eura sú na hodnotenie úlohy eura ako investičnej meny potrebné štatistické údaje o transakciách a pozíciách za dlhové cenné papiere v členení podľa meny.

(12)

ESCB potrebuje úplnú štatistiku, aby odhadol držbu eurobankoviek subjektmi mimo eurozóny. Na tieto účely sú obzvlášť relevantné štatistické informácie o cezhraničnej preprave eurobankoviek medzi členskými štátmi, ktorých menou je euro a štátmi mimo eurozóny. Takáto štatistika je potrebná na uľahčenie prijímania rozhodnutí v oblasti vydávania eurobankoviek, a to vo vzťahu k plánovaniu výroby eurobankoviek, správe zásob a koordinácii vydávania a prevodov eurobankoviek národnými centrálnymi bankami a ECB v závislosti od ich príslušných právomocí. Štatistika o preprave eurobankoviek prispieva k hodnoteniu menového a devízového vývoja a je potrebná na hodnotenie úlohy eura ako investičnej meny mimo eurozóny.

(13)

Hodnotenie kvality štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny a výkazu medzinárodných rezerv by malo prebiehať v súlade s rámcom pre kvalitu štatistiky ECB. Národné centrálne banky, prípadne v spolupráci s inými príslušnými orgánmi, by mali hodnotiť kvalitu údajov, ktoré predkladajú.

(14)

Podľa článku 3a nariadenia (ES) č. 2533/98 a verejného záväzku Európskeho systému centrálnych bánk týkajúceho sa európskej štatistiky sa rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky prostredníctvom ESCB spravuje zásadami nestrannosti, objektivity, profesionálnej nezávislosti, efektívnosti nákladov, štatistickej dôvernosti, minimalizácie nákladov spojených s vykazovaním a vysokej kvality výstupov.

(15)

Národné centrálne banky zasielajú ECB dôverné štatistické informácie v takom rozsahu a tak podrobne, ako je to potrebné na plnenie úloh ESCB. Pokiaľ sú zdrojom štatistických informácií označených za dôverné príslušné orgány iné ako národné centrálne banky, takéto dôverné štatistické informácie by ECB mala používať v súlade s nariadením (ES) č. 2533/98.

(16)

Je potrebné stanoviť postup na účinné vykonávanie technických zmien a doplnení príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny a doplnenia nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž spravodajských jednotiek spojenú s vykazovaním v členských štátoch. Pri uplatňovaní tohto postupu sa budú brať do úvahy názory štatistického výboru ESCB. Národné centrálne banky môžu navrhovať takéto technické zmeny a doplnenia prostredníctvom štatistického výboru ESCB,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„externou štatistikou“ sa rozumie štatistika platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície, výkaz medzinárodných rezerv a štatistika cezhraničnej prepravy eurobankoviek;

2.

„platobnou bilanciou“ sa rozumie štatistický výkaz, ktorý v príslušnom členení uvádza prehľad medzinárodných transakcií za sledované obdobie;

3.

„medzinárodnou investičnou pozíciou“ sa rozumie bilancia, ktorá v príslušnom členení uvádza stav medzinárodných finančných aktív a pasív k referenčnému dátumu;

4.

„výkazom medzinárodných rezerv“ sa rozumie štatistický výkaz, ktorý v príslušnom členení uvádza stavy rezervných aktív, ostatných devízových aktív a záväzkov súvisiacich s rezervami Eurosystému k referenčnému dátumu;

5.

„cezhraničnou prepravou eurobankoviek“ sa rozumie vývoz a/alebo dovoz eurobankoviek;

6.

„vývozom eurobankoviek“ sa rozumie každá dodávka eurobankoviek z NCB alebo z inej peňažnej finančnej inštitúcie (PFI), ktorá je rezidentom v eurozóne, akejkoľvek právnickej osobe mimo eurozóny;

7.

„dovozom eurobankoviek“ sa rozumie každá dodávka eurobankoviek do NCB alebo do inej PFI, ktorá je rezidentom v eurozóne, od akejkoľvek právnickej osoby mimo eurozóny;

8.

„rezident“ a „rezidentský“ majú rovnaký význam, ako je vymedzený v článku 1 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98;

9.

„zvyškom sveta“ sa rozumejú všetky medzinárodné organizácie a rezidenti na všetkých územiach iných ako určitý členský štát eurozóny, ktorí vystupujú ako protistrany voči rezidentom v tomto členskom štáte;

10.

„medzinárodnou transakciou“ sa rozumie akákoľvek transakcia, ktorej následkom je vznik alebo úplné alebo čiastočné splatenie pohľadávok alebo dlhov, alebo akákoľvek transakcia, ktorej následkom je prevod práva k určitému predmetu medzi rezidentmi v členskom štáte eurozóny a nerezidentmi v tomto členskom štáte;

11.

„medzinárodnými pozíciami“ sa rozumie stav finančných pohľadávok a finančných záväzkov voči nerezidentom v členskom štáte eurozóny. Medzinárodné pozície zahŕňajú aj: a) pozemky, iné hmotné nevyrobené aktíva a iné nehnuteľné aktíva, ktoré sa fyzicky nachádzajú mimo členského štátu eurozóny a ktoré sú vo vlastníctve rezidentov v tomto členskom štáte a/alebo ktoré sa fyzicky nachádzajú v členskom štáte eurozóny a ktoré sú vo vlastníctve nerezidentov, a b) menové zlato a zvláštne práva čerpania (ZPČ) vo vlastníctve rezidentov;

12.

„preceňovaniami“ sa rozumie držba ziskov a strát, ktoré vyplývajú zo zmien vo výmennom kurze a/alebo iných cien, na medzinárodných pozíciách;

13.

„rezervnými aktívami“ sa rozumejú vysoko likvidné, obchodovateľné a bonitné pohľadávky Eurosystému voči rezidentom nepatriacim do eurozóny v menách iných ako euro, ako aj zlato, rezervné pozície v MMF a držba ZPČ;

14.

„ostatnými devízovými aktívami“ sa rozumejú: a) pohľadávky Eurosystému voči rezidentom eurozóny v menách iných ako euro a b) pohľadávky Eurosystému voči rezidentom nepatriacim do eurozóny v menách iných ako euro, ktoré nespĺňajú kritériá na likviditu, obchodovateľnosť a bonitu rezervných aktív;

15.

„záväzkami súvisiacimi s rezervami“ sa rozumejú predpokladané a potenciálne krátkodobé čisté záväzky voči Eurosystému, podobné rezervným aktívam a ostatným devízovým aktívam Eurosystému;

16.

zberom údajov „podľa jednotlivých cenných papierov“ sa rozumie zber údajov v členení podľa jednotlivých cenných papierov.

Článok 2

Štatistické povinnosti NCB

1.   Národné centrálne banky poskytujú ECB údaje o medzinárodných transakciách, pozíciách a preceňovaniach, ako aj o stavoch rezervných aktív, ostatných devízových aktív a záväzkov súvisiacich s rezervami, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ECB mohla zostavovať agregovanú štatistiku platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkaz medzinárodných rezerv eurozóny. Údaje sa poskytujú tak, ako sú vymedzené v tabuľkách 1 až 5 prílohy II a v lehotách uvedených v článku 3.

2.   Národné centrálne banky poskytujú ECB aj údaje o cezhraničnej preprave eurobankoviek tak, ako sú vymedzené v tabuľke 6 prílohy II. Národné centrálne banky vykazujú údaje o cezhraničnej preprave eurobankoviek, ak kvalifikovaný odhad celkovej hodnoty cezhraničnej prepravy v rámci predchádzajúceho roka prekročí jednu miliardu EUR.

3.   Súčasťou týchto údajov sú okamžite dostupné informácie o jednotlivých hlavných udalostiach a dôvodoch na zmenu, v prípade, že veľkosť zmeny údajov spôsobená takýmito jednotlivými hlavnými udalosťami alebo zmenami je podstatná, resp. ak o to požiada ECB. Dostupné informácie o jednotlivých hlavných udalostiach sa zdieľajú s ostatnými národnými centrálnymi bankami eurozóny v rámci existujúcich dojednaní, napríklad v súvislosti s priamymi zahraničnými investíciami.

4.   Pri mesačných a štvrťročných transakciách a štvrťročných pozíciách sa ECB poskytujú požadované údaje spôsobom stanoveným v prílohách I, II a III, ktorý vyhovuje súčasným medzinárodným štandardom, najmä BPM6. Pri mesačnom výkaze medzinárodných rezerv sa ECB poskytujú požadované údaje spôsobom stanoveným v prílohách I, II a III, ktorý je v súlade s dokumentom MMF „International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template“.

5.   Požadované údaje o platobnej bilancii sa poskytujú mesačne a štvrťročne. Požadované údaje o výkaze medzinárodných rezerv sa poskytujú mesačne. Požadované údaje o medzinárodnej investičnej pozícii sa poskytujú štvrťročne. Požadované údaje o cezhraničnej preprave eurobankoviek sa poskytujú mesačne.

6.   Systémy na zber údajov o portfóliových investíciách musia vyhovovať jednému z modelov uvedených v tabuľke v prílohe VI.

7.   V prípade rozšírenia eurozóny, NCB dotknutého členského štátu, ako aj národné centrálne banky všetkých ostatných členských štátov eurozóny poskytnú ECB k dátumu, keď takýto členský štát príjme euro, spätné údaje, aby umožnili zostavovanie agregátov za eurozónu v jej novom zložení. Tieto národné centrálne banky poskytujú spätné údaje z 2008 na základe kvalifikovaných odhadov. Výkonná rada ECB rozhodne na návrh štatistického výboru ESCB v jednotlivých prípadoch o tom, ktoré položky a členenia sa majú vykazovať.

Spätné údaje zahŕňajú najmenej obdobie od dátumu, kedy členský štát pristúpil k Únii, ak tento členský štát, ktorý prijal euro, pristúpil k Únii po roku 2007.

8.   V prípade rozšírenia eurozóny, tie členské štáty eurozóny, ktoré boli súčasťou menovej únie v období pred fyzickým zavedením eura, poskytnú za toto obdobie spätné údaje za menovú úniu vo vtedajšom zložení ako celok.

Odchylne od článku 2 ods. 7, Banque centrale du Luxembourg nie je povinná zaslať spätné údaje za obdobie, ktoré sa končí decembrom 2001. Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique zašle za Belgicko a Luxembursko spoločné spätné údaje za obdobie, ktoré sa končí decembrom 2001. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade akýchkoľvek spätných údajov, ktoré sa týkajú obdobia pred fyzickým zavedením eura a ktoré sa vyžadujú v prípade metodických zmien alebo každej ďalšej zmeny požiadaviek.

Článok 3

Včasnosť

1.   Údaje požadované na zostavovanie mesačnej platobnej bilancie eurozóny a údaje o preceňovaniach rezervných aktív eurozóny sa poskytujú ECB do 14.00 hod. stredoeurópskeho času (CET) (4) štyridsiateho štvrtého kalendárneho dňa nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa údaje týkajú.

2.   Údaje požadované na zostavovanie štvrťročnej platobnej bilancie a štvrťročnej medzinárodnej investičnej pozície eurozóny sa poskytujú ECB:

a)

od roku 2014 do roku 2016 do 14.00 hod. osemdesiateho piateho kalendárneho dňa nasledujúceho po štvrťroku, ktorého sa údaje týkajú;

b)

v rokoch 2017 a 2018 do 14.00 hod. osemdesiateho druhého kalendárneho dňa nasledujúceho po štvrťroku, ktorého sa údaje týkajú;

c)

od roku 2019 do 14.00 hod. osemdesiateho kalendárneho dňa nasledujúceho po štvrťroku, ktorého sa údaje týkajú.

3.   Údaje požadované na zostavovanie výkazu medzinárodných rezerv Eurosystému sa poskytujú ECB do 14.00 hod. desiateho kalendárneho dňa nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa údaje týkajú.

4.   Požadované údaje o cezhraničnom prevoze eurobankoviek, ako sa vymedzuje v prílohe II tabuľke 6, sa poskytujú ECB do 14.00 hod. tridsiateho piateho kalendárneho dňa nasledujúceho po mesiaci, ktorého sa údaje týkajú.

5.   Ak termín uvedený v odsekoch 1 až 4 pripadá na deň, v ktorom je TARGET2 zatvorený, odkladá sa na nasledujúci prevádzkový deň TARGET2 (5).

6.   Zber údajov uvedených v odsekoch 1 až 5 na vnútroštátnej úrovni sa zorganizuje tak, aby sa dodržali stanovené termíny.

Článok 4

Spolupráca s príslušnými orgánmi inými ako národné centrálne banky

1.   Ak sú zdrojom časti údajov alebo všetkých údajov uvedených v článku 2 príslušné orgány iné ako národné centrálne banky, národné centrálne banky určia vhodné formy spolupráce s týmito orgánmi s cieľom zabezpečiť stálu štruktúru na prenos údajov, ktorá vyhovuje normám ECB, najmä čo sa týka kvality údajov, a všetkým ďalším požiadavkám stanoveným v tomto usmernení, pokiaľ sa rovnaký výsledok už nedosiahol na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

2.   V prípade finančného účtu platobnej bilancie, súvisiacich výnosov a medzinárodnej investičnej pozície sú národné centrálne banky zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa v týchto oblastiach zachovávali a rozvíjali normy týkajúce sa pojmov, metodiky a zberu, zostavovania, analýzy a prenosu údajov.

3.   Ak sú zdrojom štatistických informácií označených ako dôverné príslušné orgány iné ako národné centrálne banky, ECB používa takéto informácie v súlade s nariadením (ES) č. 2533/98.

Článok 5

Štandard prenosu údajov

Požadované štatistické informácie sa poskytujú ECB v podobe, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe IV.

Článok 6

Kvalita štatistických informácií

1.   Bez toho, aby boli dotknuté monitorovacie úlohy ECB stanovené v prílohe V, národné centrálne banky v spolupráci s inými príslušnými orgánmi uvedenými v článku 4, ak je to relevantné, zabezpečia sledovanie a hodnotenie kvality štatistických informácií poskytovaných ECB. ECB hodnotí tieto údaje podobným spôsobom. Toto hodnotenie sa vykonáva včas. Výkonná rada ECB raz do roka podáva správu o kvalite údajov Rade guvernérov.

2.   Hodnotenie kvality údajov o transakciách a pozíciách v rámci portfóliových investícií, ako aj o súvisiacich výnosoch, závisí od dostatočného rozsahu a kvality informácií o cenných papieroch v CSDB.

3.   Ak je veľkosť údajov pre niektorú z položiek v prílohe II tabuľkách 1 až 5 zanedbateľná alebo nevýznamná pre štatistiku eurozóny a vnútroštátnu štatistiku, alebo údaje pre takúto položku nemožno zbierať pri vynaložení primeraných nákladov, je dovolené použiť kvalifikované odhady založené na spoľahlivých štatistických metodikách, a to za podmienky, že sa tým nezníži analytická hodnota štatistiky. Kvalifikované odhady sú okrem toho dovolené pre tieto členenia v prílohe II tabuľkách 1, 2 a 6:

a)

podpoložky prvotných dôchodkov z ostatných investícií;

b)

podpoložky ostatných prvotných dôchodkov alebo druhotných dôchodkov;

c)

podpoložky kapitálových prevodov na kapitálovom účte;

d)

geografické členenie pasív z finančných derivátov;

e)

reinvestovaný zisk z úverov v pomere k akciám investičných fondov bez kódu ISIN;

f)

cezhraničná preprava bankoviek v členení podľa nominálnej hodnoty.

4.   Sledovanie kvality štatistických informácií zo strany ECB môže zahŕňať preskúmanie opráv týchto údajov: po prvé, aby sa zahrnulo najnovšie hodnotenie štatistických informácií, a tým zlepšila kvalita; po druhé, aby sa zabezpečil čo najväčší súlad medzi zodpovedajúcimi položkami platobnej bilancie za každú z rôznych periodicít.

Článok 7

Zjednodušený postup prijímania zmien a doplnení

Berúc do úvahy názory štatistického výboru, Výkonná rada ECB je oprávnená uskutočniť technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny a doplnenia nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž spravodajských jednotiek spojenú s vykazovaním v členských štátoch.

Článok 8

Prvý prenos údajov do ECB

1.   Prvý prenos údajov týkajúcich sa štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv sa uskutoční v júni 2014.

2.   Prvý prenos údajov týkajúcich sa cezhraničnej prepravy eurobankoviek sa uskutoční v marci 2013.

Článok 9

Zrušovacie ustanovenie

1.   Usmernenie ECB/2004/15 sa zrušuje od 1. júna 2014.

2.   Odkazy na usmernenie ECB/2004/15 sa považujú za odkazy na toto usmernenie.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 2, toto usmernenie sa uplatňuje od 1. júna 2014.

Článok 11

Adresáti

Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. decembra 2011

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 34.

(3)  KOM(2010) 774 v konečnom znení.

(4)  Všetkými časovými údajmi v tomto usmernení sa rozumie CET, pričom sa berie do úvahy zmena na stredoeurópsky letný čas.

(5)  Dni, v ktorých je TARGET2 zatvorený a prevádzkové dni TARGET2 sú oznámené na internetovej stránke ECB www.ecb.europa.eu a na internetových stránkach Eurosystému.


PRÍLOHA I

ŠTATISTICKÉ POŽIADAVKY EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

1.   Štatistika platobnej bilancie

Európska centrálna banka (ECB) vyžaduje štatistiku platobnej bilancie v dvoch časových obdobiach: raz mesačne a raz štvrťročne za príslušné referenčné kalendárne obdobia. Ročné údaje sa zostavujú spočítaním štvrťročných údajov vykázaných členskými štátmi za príslušný rok. Štatistika platobnej bilancie by podľa možnosti mala byť v súlade s ostatnými štatistikami poskytovanými na účely výkonu menovej politiky.

1.1.   Mesačná štatistika platobnej bilancie

Cieľ

Cieľom mesačnej platobnej bilancie eurozóny je uvádzať hlavné položky, ktoré majú vplyv na menové podmienky a devízové trhy (pozri prílohu II tabuľku 1).

Požiadavky

Je nevyhnutné, aby sa údaje dali použiť na výpočet platobnej bilancie za eurozónu.

Vzhľadom na krátku lehotu na poskytovanie mesačných údajov o platobnej bilancii, ich výrazne agregovanú povahu a ich využitie na účely menovej politiky a devízových operácií, ECB povoľuje určité odchýlky od medzinárodných štandardov (pozri článok 2 ods. 4 tohto usmernenia), ak je to nevyhnutné. Zaznamenávanie údajov na základe úplného časového rozlíšenia alebo podľa transakcií sa nevyžaduje. Ak je to potrebné z dôvodu dodržania termínu, ECB bude akceptovať odhady alebo predbežné údaje.

Pri každej širšej kategórii transakcií sa vyžadujú údaje o aktívach a pasívach (alebo o inkasách a platbách pri položkách bežného účtu). Vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby národné centrálne banky pri medzinárodných transakciách rozlišovali medzi transakciami s rezidentmi ostatných členských štátov eurozóny a transakciami mimo eurozóny. Národné centrálne banky to robia jednotne.

V prípade, že sa zmení členská základňa eurozóny, od národných centrálnych bánk sa vyžaduje vykonanie zmeny vo vymedzení zloženia krajín eurozóny odo dňa, kedy zmena členskej základne nadobudne účinnosť. Od národných centrálnych bánk eurozóny v jej predchádzajúcom zložení a od národných centrálnych bánk nových členských štátov eurozóny sa vyžadujú kvalifikované odhady historických údajov za rozšírenú eurozónu.

Na umožnenie zmysluplného mesačného agregovania údajov za eurozónu v oblasti portfóliových investícií je potrebné rozlišovať medzi transakciami s cennými papiermi vydanými rezidentmi eurozóny a transakciami s cennými papiermi vydanými rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých transakcií s aktívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje agregovaním vykázaných čistých transakcií s cennými papiermi vydanými rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých transakcií s pasívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje konsolidovaním čistých transakcií s celkovými národnými pasívami a čistých transakcií s cennými papiermi vydanými a kúpenými rezidentmi eurozóny.

Na výnosy z portfóliových investícií sa uplatňuje analogická požiadavka na vykazovanie a metóda zostavovania agregovaných údajov.

Na účely zostavovania menového prehľadu platobnej bilancie sa od národných centrálnych bánk vyžaduje, aby predkladali údaje v členení podľa inštitucionálneho sektora. Pri mesačnej platobnej bilancii je takéto sektorové členenie:

pri priamych investíciách: a) korporácie prijímajúce vklady s výnimkou centrálnej banky; b) fondy peňažného trhu; c) verejná správa; d) ostatné sektory,

pri aktívach portfóliových investícií a pri ostatných investíciách: a) centrálna banka; b) korporácie prijímajúce vklady s výnimkou centrálnej banky; c) fondy peňažného trhu; d) verejná správa; e) ostatné sektory.

Na účely zostavovania sektorového členenia platobnej bilancie, ktoré umožní vypracovanie menového prehľadu, sa od národných centrálnych bánk bude vyžadovať, aby poskytovali údaje o čistých transakciách s cennými papiermi v rámci portfóliových investícií vydanými rezidentmi eurozóny v členení podľa inštitucionálneho sektora, do ktorého emitent patrí. Okrem toho budú pasíva portfóliových investícií obsahovať členenie podľa inštitucionálneho sektora domáceho emitenta.

Štatistika čistých transakcií s pasívami portfóliových investícií eurozóny v členení podľa sektora sa zostavuje konsolidovaním čistých celkových národných pasív jednotlivých sektorov a zodpovedajúcich čistých transakcií s cennými papiermi vydanými a kúpenými rezidentmi eurozóny.

Národné centrálne banky (a prípadne iné príslušné národné orgány) zbierajú údaje o portfóliových investíciách podľa jedného z modelov uvedených v tabuľke prílohy VI.

1.2.   Štvrťročná štatistika platobnej bilancie

Cieľ

Cieľom štvrťročnej platobnej bilancie eurozóny je poskytovať podrobnejšie informácie, ktoré umožnia ďalšiu analýzu medzinárodných transakcií.

Táto štatistika prispieva predovšetkým k zostavovaniu sektorových a finančných účtov eurozóny a k spoločnému zverejňovaniu platobnej bilancie Únie/eurozóny v spolupráci s Európskou komisiou (Eurostat).

Požiadavky

Štvrťročná štatistika platobnej bilancie čo najviac vyhovuje medzinárodným štandardom (pozri článok 2 ods. 4 tohto usmernenia). Požadované členenie štvrťročnej štatistiky platobnej bilancie je uvedené v prílohe II tabuľke 2. Zosúladené pojmy a definície používané pri kapitálových a finančných účtoch sú stanovené v prílohe III.

Členenie štvrťročného bežného účtu je podobné ako členenie vyžadované pri mesačných údajoch. Pri výnosoch je však potrebné podrobnejšie členenie štvrťročných údajov.

Pri položke „ostatné investície“ v rámci finančného účtu sa ECB riadi požiadavkami šiesteho vydania Manuálu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (ďalej len „BPM6“) Medzinárodného menového fondu (MMF). Rozdiel spočíva v spôsobe členenia (t. j. v prvom rade podľa sektora). Toto sektorové členenie je však zlučiteľné s členením podľa BPM6, kde má prednosť členenie podľa nástrojov. Rovnako ako v prehľade podľa BPM6, hotovosť a vklady sa uvádzajú oddelene od úverov a ostatných investícií.

Od národných centrálnych bánk sa vyžaduje, aby rozlišovali medzi transakciami so zúčastnenými členskými štátmi a všetkými ostatnými medzinárodnými transakciami. Štatistika čistých transakcií s aktívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje agregovaním vykázaných čistých transakcií s cennými papiermi vydanými rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých transakcií s pasívami portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje konsolidovaním čistých transakcií s celkovými národnými pasívami a čistých transakcií s cennými papiermi vydanými a kúpenými rezidentmi eurozóny.

Na výnosy z portfóliových investícií sa uplatňuje analogická požiadavka na vykazovanie a metóda zostavovania agregovaných údajov.

Pri priamych investíciách sa od národných centrálnych bánk vyžaduje, aby štvrťročne predkladali nasledujúce sektorové členenie: a) korporácie prijímajúce vklady s výnimkou centrálnej banky; b) verejná správa; c) finančné korporácie iné ako PFI; d) nefinančné korporácie, domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam. Pri položkách „aktíva portfóliových investícií“ a „ostatné investície“ sa členenie výkazov podľa inštitucionálneho sektora riadi podľa štandardných položiek MMF, ktorými sú: a) centrálna banka; b) korporácie prijímajúce vklady s výnimkou centrálnej banky; c) fondy peňažného trhu; d) verejná správa; e) finančné korporácie iné ako PFI; f) nefinančné korporácie, domácnosti, neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam.

Pri zostavovaní štatistiky čistých transakcií s pasívami portfóliových investícií eurozóny v členení podľa sektora emitentov, ktorí sú rezidentmi eurozóny, sú požiadavky na štvrťročné údaje podobné požiadavkám pri mesačnej platobnej bilancii.

BPM6 v súlade so systémom národných účtov odporúča, aby sa úroky zaznamenávali metódou časového rozlíšenia. Táto požiadavka má vplyv tak na bežný účet (výnosy z investícií), ako aj na finančný účet.

2.   Výkaz medzinárodných rezerv

Cieľ

Výkaz medzinárodných rezerv je mesačný výkaz rezervných aktív, ostatných devízových aktív a záväzkov súvisiacich s rezervami národných centrálnych bánk a ECB, ktorý vychádza z výkazu MMF o medzinárodných rezervách a devízovej likvidite, ako sa vymedzuje v príručke MMF „Medzinárodné rezervy a devízová likvidita: usmernenia pre výkaz údajov“. Tieto informácie dopĺňajú údaje o rezervných aktívach zahrnutých v platobnej bilancii eurozóny.

Požiadavky

Rezervné aktíva eurozóny sú vysoko likvidné, obchodovateľné a bonitné pohľadávky ECB („združené rezervy“) a národných centrálnych bánk („nezdružené rezervné aktíva“) voči rezidentom nepatriacim do eurozóny a znejúce na cudziu konvertibilnú menu a v takej mene vyrovnávané (t. j. meny iné ako euro), ako aj zlato, rezervné pozície v MMF a držba zvláštnych práv čerpania (ZPČ). Môžu zahŕňať čisté pozície vo finančných derivátoch. Vo všeobecnosti platí, že rezervné aktíva sa zostavujú v hrubom vyjadrení bez očistenia o záväzky súvisiace s rezervami. Pozície vo finančných derivátoch by sa ako výnimka/vo výnimočných prípadoch mali zaznamenávať v čistom vyjadrení. Členenie údajov požadované od NCB je uvedené v tabuľke 3 oddiele I.A prílohy II.

Aktíva Eurosystému znejúce na cudziu menu, ktoré túto definíciu nespĺňajú, t. j. pohľadávky voči rezidentom eurozóny a aktíva na účely menovej politiky a na iné účely, ktoré sa netýkajú platobnej bilancie alebo kurzových politík, sa zahŕňajú do položky „ostatné devízové aktíva“ vo výkaze medzinárodných rezerv (tabuľka 3 oddiel I.B prílohy II).

Pohľadávky voči nerezidentom znejúce na eurá a zostatky v cudzej mene držané vládami členských štátov eurozóny sa nepovažujú za rezervné aktíva; tieto sumy sa nezahŕňajú do výkazu rezerv Eurosystému a zaznamenávajú sa ako „ostatné investície“ v rámci medzinárodnej investičnej pozície, ak predstavujú pohľadávky voči rezidentom nepatriacim do eurozóny.

Okrem toho sa podľa tabuľky 3 oddielov II až IV prílohy II majú vykazovať informácie o predpokladaných a potenciálnych krátkodobých čistých úbytkoch v rámci Eurosystému spojených s rezervnými aktívami a ostatnými devízovými aktívami Eurosystému, tzv. „záväzky súvisiace s rezervami“.

3.   Štatistika medzinárodnej investičnej pozície

Cieľ

Medzinárodná investičná pozícia je výkaz zahraničných aktív a pasív eurozóny ako celku na účely menovej politiky a analýzy devízového trhu. Prispieva najmä k hodnoteniu vonkajšej zraniteľnosti členských štátov a k sledovaniu toho, ako sa vyvíja držba likvidných aktív v zahraničí zo strany sektora držby peňazí. Tieto štatistické informácie sú kľúčom pre zostavovanie účtu zvyšku sveta v štvrťročných finančných účtoch eurozóny a môžu pomôcť aj pri zostavovaní tokov platobnej bilancie.

Požiadavky

Národné centrálne banky musia zasielať štvrťročné štatistiky medzinárodnej investičnej pozície, ktoré vyjadrujú hodnoty stavov ku koncu obdobia a preceňovania z dôvodu výmenného kurzu alebo iných cenových zmien.

Údaje o medzinárodnej investičnej pozícii čo najviac vyhovujú medzinárodným štandardom (pozri článok 2 ods. 4 tohto usmernenia). ECB zostavuje medzinárodnú investičnú pozíciu za eurozónu ako celok. Členenie medzinárodnej investičnej pozície za eurozónu je uvedené v tabuľke 4 prílohy II.

Medzinárodná investičná pozícia ukazuje finančné stavy ku koncu referenčného obdobia v cenách platných ku koncu obdobia. Zmeny hodnoty stavov môžu byť spôsobené týmito faktormi. Po prvé, časť zmeny hodnoty počas referenčného obdobia môže byť spôsobená finančnými transakciami, ktoré sa uskutočnili alebo zaznamenali v platobnej bilancii. Po druhé, časť zmien pozícií na začiatku a na konci daného obdobia spôsobia zmeny cien vykazovaných finančných aktív a pasív. Po tretie, v prípade, keď stavy znejú na iné meny, ako je účtovná jednotka použitá pri medzinárodnej investičnej pozícii, budú hodnoty ovplyvnené aj zmenami výmenných kurzov voči ostatným menám. A nakoniec všetky ostatné zmeny, ktoré nie sú spôsobené vyššie uvedenými faktormi, sa budú považovať za následok iných zmien objemu počas daného obdobia.

Správne zosúladenie finančných tokov a stavov za eurozónu vyžaduje, aby sa rozlišovalo, či zmeny hodnoty boli spôsobené cenami, zmenami výmenných kurzov alebo inými zmenami objemu.

Pokrytie medzinárodnej investičnej pozície by sa malo podľa možnosti čo najviac približovať pokrytiu štvrťročných tokov platobnej bilancie. Pojmy, definície a členenia sú v súlade s pojmami, definíciami a členeniami štvrťročných tokov platobnej bilancie.

Pokiaľ je to možné, údaje o medzinárodnej investičnej pozícii by mali byť v súlade s ostatnými štatistikami, ako je napríklad menová a banková štatistika, s finančnými účtami a s národnými účtami.

Pokiaľ ide o mesačnú a ročnú platobnú bilanciu, od národných centrálnych bánk sa vyžaduje, aby vo svojich štatistikách medzinárodnej investičnej pozície rozlišovali medzi pozíciami voči členským štátom eurozóny a všetkými ostatnými medzinárodnými pozíciami. Na účtoch portfóliových investícií sa vyžaduje rozlišovanie medzi pozíciami v cenných papieroch vydaných rezidentmi eurozóny a v cenných papieroch vydaných rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých aktív portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje agregovaním vykázaných čistých aktív cenných papierov vydaných rezidentmi nepatriacimi do eurozóny. Štatistika čistých pasív portfóliových investícií eurozóny sa zostavuje konsolidovaním celkových čistých národných pasív a čistých pozícií v cenných papieroch vydaných a kúpených rezidentmi eurozóny.

Aktíva a pasíva portfóliových investícií sa v rámci medzinárodnej investičnej pozície zostavujú výhradne na základe údajov o stavoch.

Národné centrálne banky (a prípadne iné príslušné štatistické orgány) zbierajú aspoň štvrťročné stavy aktív a pasív portfóliových investícií na základe jednotlivých cenných papierov podľa jedného z modelov uvedených v tabuľke v prílohe VI.

4.   Mesačné preceňovania rezervných aktív z dôvodu zmien výmenného kurzu alebo iných cenových zmien

Cieľ

Mesačné preceňovania rezervných aktív eurozóny prispievajú k hodnoteniu vonkajšej zraniteľnosti eurozóny.

Požiadavky

Národné centrálne banky musia mesačne dodávať štatistiku preceňovania rezervných aktív z dôvodu zmien výmenného kurzu alebo iných cenových zmien. Tieto údaje vyhovujú medzinárodným štandardom (pozri článok 2 ods. 4 tohto usmernenia).

Vyžadované členenie tohto výkazu je uvedené v tabuľke 5 prílohy II.

Preceňovania rezervných aktív znázorňujú zisky and straty z držby, t. j. zmeny peňažnej hodnoty rezervných aktív, ktorá nastane v dôsledku zmien ich cenovej úrovne a štruktúry.

5.   Mesačná cezhraničná preprava eurobankoviek podľa nominálnej hodnoty

Cieľ

ESCB potrebuje kompletnú štatistiku, aby odhadol držbu eurobankoviek subjektmi mimo eurozóny. Na tieto účely sú obzvlášť relevantné štatistické informácie o cezhraničnej preprave eurobankoviek medzi eurozónou a štátmi mimo eurozóny. Takáto štatistika je potrebná na uľahčenie prijímania rozhodnutí v oblasti vydávania eurobankoviek, a to vo vzťahu k plánovaniu výroby eurobankoviek, správe zásob a koordinácii vydávania a prevodov eurobankoviek národnými centrálnymi bankami a ECB v závislosti od ich príslušných právomocí. Štatistika o preprave eurobankoviek prispieva k hodnoteniu peňažného a devízového vývoja a je potrebná na hodnotenie úlohy eura ako investičnej meny mimo eurozóny.

Požiadavky

Národné centrálne banky musia dodávať informácie o mesačných dovozoch a vývozoch eurobankoviek členskými štátmi zo štátov mimo eurozóny a o mesačných vývozoch eurobankoviek členskými štátmi eurozóny do štátov mimo eurozóny, ako sa vymedzuje v tabuľke 6 prílohy II. Členenie podľa nominálnej hodnoty sa vyžaduje na základe kvalifikovaných odhadov.


PRÍLOHA II

POŽADOVANÉ ČLENENIA

Tabuľka 1

Mesačná platobná bilancia

 

Inkasá

Platby

 

1.   Bežný účet  (1)

Tovar  (2)

Geo 3 (3)

Geo 3

 

Služby

Geo 3

Geo 3

 

Prvotné dôchodky

Odmeny zamestnancov

Geo 3

Geo 3

 

Výnosy z investícií

Priame investície

Majetková účasť

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Reinvestovaný zisk podľa sektora rezidenta (sektor 1) (4)

Geo 2

Geo 2

 

Dlhové nástroje

Geo 3

Geo 3

 

Portfóliové investície

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Geo 3

Geo 1

 

Dlhové cenné papiere

Geo 3

Geo 1

 

Ostatné investície

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: úroky

Geo 2

Geo 2

 

Rezervné aktíva

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: úroky

Geo 2

Geo 2

 

Ostatné prvotné dôchodky

Geo 3

Geo 3

 

Druhotné dôchodky

Geo 3

Geo 3

 

2.

Kapitálový účet

Geo 3

Geo 3

 

 

Čisté prírastky finančných aktív

Čistý vznik pasív

Čisté

3.   Finančný účet

Priame investície

Majetková účasť podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 2

Geo 2

 

Dlhové nástroje podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 2

Geo 2

 

Portfóliové investície

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 2

Geo 1

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 1)

Geo 2

 

 

Dlhové cenné papiere

Krátkodobé

Podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 2

Geo 1

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 1)

Geo 2

 

 

Dlhodobé

Podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 2

Geo 1

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 1)

Geo 2

 

 

Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov

 

 

Geo 2

Ostatné investície

Podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 2

Geo 2

 

Z toho: hotovosť a vklady

Geo 2

Geo 2

 

Rezervné aktíva

Menové zlato

Zlato v prútoch

Geo 1

 

 

Nealokované účty zlata

Geo 1

 

 

Zvláštne práva čerpania (ZPČ)

Geo 1

 

 

Rezervná pozícia v Medzinárodnom menovom fonde (MMF)

Geo 1

 

 

Ostatné rezervné aktíva

Hotovosť a vklady

Pohľadávky voči menovým orgánom, MMF a Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS)

Geo 1

 

 

Pohľadávky voči ostatným subjektom (bankám)

Geo 1

 

 

Cenné papiere

Dlhové cenné papiere

Krátkodobé

Geo 1

 

 

Dlhodobé

Geo 1

 

 

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Geo 1

 

 

Finančné deriváty (saldo)

Geo 1

 

 

Ostatné pohľadávky

Geo 1

 

 


Tabuľka 2

Štvrťročná platobná bilancia

 

Inkasá

Platby

1.   Bežný účet  (5)

Tovar

Geo 4 (6)

Geo 4

Obchodný tovar na základe platobnej bilancie (BOP)

Geo 3

Geo 3

Čistý vývoz tovaru, ktorý je predmetom obchodovania

Geo 3

 

Tovar nadobudnutý na základe obchodovania (záporné inkasá)

Geo 3

 

Tovar predaný na základe obchodovania

Geo 3

 

Nemenové zlato

Geo 3

Geo 3

Branding – kvázi tranzitná obchodná úprava

Geo 4

Geo 4

Služby

Geo 4

Geo 4

Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb

Geo 4

Geo 4

Služby úpravy a opravy inde nezahrnuté

Geo 4

Geo 4

Doprava

Geo 4

Geo 4

Cestovný ruch

Geo 4

Geo 4

Stavebníctvo

Geo 4

Geo 4

Poisťovacie a dôchodkové služby

Geo 4

Geo 4

Finančné služby

Geo 4

Geo 4

Výslovne účtované a ostatné finančné služby

Geo 3

Geo 3

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Poplatky za používanie duševného vlastníctva inde nezahrnuté

Geo 4

Geo 4

Telekomunikačné, počítačové a informačné služby

Geo 4

Geo 4

Ostatné obchodné služby

Geo 4

Geo 4

Služby výskumu a vývoja

Geo 3

Geo 3

Odborné a manažérske poradenstvo

Geo 3

Geo 3

Technické služby, služby súvisiace s obchodom a iné podnikateľské služby

Geo 3

Geo 3

Osobné, kultúrne a rekreačné služby

Geo 4

Geo 4

Vládny tovar a služby inde nezahrnuté

Geo 4

Geo 4

Prvotné dôchodky

Odmeny zamestnancov

Geo 4

Geo 4

Výnosy z investícií

Priame investície

Majetková účasť

Geo 4

Geo 4

Dividendy a výbery z výnosov kvázi korporácií

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

Podľa sektora rezidenta (sektor 2) (7)

Geo 2

Geo 2

Reinvestovaný zisk

Geo 4

Geo 4

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Dlhové nástroje

Geo 4

Geo 4

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

Z toho: úroky

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Portfóliové investície

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Geo 4

Geo 1

Majetkové cenné papiere

Dividendy

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Akcie investičných fondov

Dividendy

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Reinvestovaný zisk

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Dlhové cenné papiere

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

Úroky

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Dlhodobé

Geo 4

Geo 1

Úroky

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Ostatné investície

Geo 4

Geo 4

Výbery z výnosov kvázi korporácií

Geo 3

Geo 3

Úroky

Geo 3

Geo 3

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Z toho: úrok zo ZPČ

 

Geo 1

Z toho: úrok pred FISIM

Geo 3

Geo 3

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Výnosy z investícií, ktoré plynú osobám oprávneným z poistenia, penzijných systémov a štandardizovaných schém záruk

Geo 3

Geo 3

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Rezervné aktíva

Geo 3

 

Z toho: úroky

Geo 3

 

Ostatné prvotné dôchodky

Geo 4

Geo 4

Verejná správa

Geo 3

Geo 3

Dane z výroby a dovozu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Dane z výrobkov

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Ostatné dane z výroby

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Dotácie

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Dotácie na výrobky

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Iné dotácie na výrobu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Nájomné

Geo 3

Geo 3

Ostatné sektory

Geo 3

Geo 3

Dane z výroby a dovozu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Dane z výrobkov

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Ostatné dane z výroby

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Dotácie

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Dotácie na výrobky

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Iné dotácie na výrobu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Nájomné

Geo 3

Geo 3

Druhotné dôchodky

Geo 4

Geo 4

Verejná správa

Geo 3

Geo 3

Bežné dane z príjmu, majetku, atď.

Geo 3

Geo 3

Sociálne príspevky

Geo 3

Geo 3

Sociálne dávky

Geo 3

Geo 3

Bežná medzinárodná spolupráca

Geo 3

Geo 3

Z toho: vo vzťahu k inštitúciám Únie (okrem ECB)

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Rôzne bežné prevody

Geo 3

Geo 3

Vlastné zdroje Únie na základe dane z pridanej hodnoty a hrubého národného dôchodku

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

Ostatné sektory

Geo 3

Geo 3

Bežné dane z príjmu, majetku, atď.

Geo 3

Geo 3

Sociálne príspevky

Geo 3

Geo 3

Sociálne dávky

Geo 3

Geo 3

Čisté platby neživotného poistenia

Geo 3

Geo 3

Nároky na vyplatenie neživotného poistenia

Geo 3

Geo 3

Rôzne bežné prevody

Geo 3

Geo 3

Z toho: Osobné prevody (medzi rezidentskými a nerezidentskými domácnosťami)

Geo 3

Geo 3

Z toho: platby uskutočnené pracovníkmi

Geo 4

Geo 4

Úprava o zmeny dôchodkových nárokov

Geo 3

Geo 3

2.

Kapitálový účet

Geo 4

Geo 4

Hrubé nadobudnutie, resp. scudzenie nevyrobených nefinančných aktív

Geo 3

Geo 3

Kapitálové prevody

Geo 3

Geo 3

Verejná správa

Geo 3

Geo 3

Dane z kapitálu

Geo 3

Geo 3

Investičné granty

Geo 3

Geo 3

Ostatné kapitálové prevody

Geo 3

Geo 3

Z toho: odpustenie dlhu

Geo 3

Geo 3

Ostatné sektory

Geo 3

Geo 3

Dane z kapitálu

Geo 3

Geo 3

Investičné granty

Geo 3

Geo 3

Ostatné kapitálové prevody

Geo 3

Geo 3

Z toho: odpustenie dlhu

Geo 3

Geo 3

 

Čisté prírastky finančných aktív

Čistý vznik pasív

Čisté

3.

Finančný účet

Geo 1

Geo 1

 

Priame investície

Geo 4

Geo 4

 

Majetková účasť

Geo 4

Geo 4

 

Majetková účasť okrem reinvestovania zisku

 

 

 

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

 

Kótované

Geo 2

Geo 2

 

Nekótované

Geo 2

Geo 2

 

Ostatné (napr. nehnuteľnosti)

Geo 2

Geo 2

 

Reinvestovanie zisku

Geo 4

Geo 4

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

 

Dlhové nástroje

Geo 4

Geo 4

 

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

 

Portfóliové investície

Geo 4

Geo 1

 

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Geo 4

Geo 1

 

Majetkové cenné papiere

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Kótované

Geo 2

Geo 1

 

Nekótované

Geo 2

Geo 1

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Kótované

Geo 2

 

 

Nekótované

Geo 2

 

 

Akcie investičných fondov

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Z toho: reinvestovanie zisku

Geo 3

Geo 1

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Z toho: reinvestovanie zisku

Geo 2

 

 

Dlhové cenné papiere

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Dlhodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

 

 

Geo 3

Ostatné investície

Geo 4

Geo 4

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 4

Geo 4

 

Ostatné majetkové účasti

Geo 3

Geo 3

 

Hotovosť a vklady

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Úvery

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Dlhodobé

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Poistné a penzijné systémy a štandardizované schémy záruk

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 3

 

Obchodné úvery a preddavky

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Ostatné pohľadávky/záväzky

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlhodobé

Geo 3

Geo 3

 

ZPČ

 

Geo 1

 

Rezervné aktíva

Geo 3

 

 

4.   Bilančné položky

Saldo výrobkov a služieb

 

 

Geo 4

Saldo bežného účtu

 

 

Geo 1

Čisté úvery poskytnuté (+)/prijaté (–) (súvaha bežného a kapitálového účtu)

 

 

Geo 1

Čisté úvery poskytnuté (+)/prijaté (–) (z finančného účtu)

 

 

Geo 1

Čisté chyby a opomenutia

 

 

Geo 1


Tabuľka 3

Mesačný výkaz medzinárodných rezerv

I.   Oficiálne rezervné aktíva a ostatné devízové aktíva (približná trhová hodnota)

 

Všetky lehoty splatnosti

A.   Rezervné aktíva  (8)

Menové zlato (vrátane zlatých depozitov a zlatých swapov)

Z toho: menové zlato, ktoré je predmetom swapu za hotovostnú zábezpeku

Geo 0

Zlato v prútoch

Geo 1 (9)

Poznámková položka: objem v miliónoch prvotriednych trójskych uncí

Geo 1

Nealokované účty zlata

Geo 1

Poznámková položka: objem v miliónoch prvotriednych trójskych uncí

Geo 1

ZPČ

Geo 1

Rezervná pozícia v MMF

Geo 1

Ostatné rezervné aktíva

Hotovosť a vklady

Pohľadávky voči ostatným centrálnym bankám mimo eurozóny, MMF a BIS

Geo 1

Pohľadávky voči subjektom (bankám)

S ústredím v členských štátoch, ktorých menou je euro

Geo 1

S ústredím mimo členských štátov, ktorých menou je euro

Geo 1

Cenné papiere

Z toho: cenné papiere, ktoré sú predmetom repo obchodu za hotovostnú zábezpeku

Geo 0

Z toho: emitent s ústredím v členských štátoch, ktorých menou je euro

Geo 1

Dlhové cenné papiere

Krátkodobé

Geo 1

Dlhodobé

Geo 1

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Geo 1

Finančné deriváty (čisté)

Geo 1

Ostatné pohľadávky

Úvery poskytnuté iným ako bankovým subjektom

Geo 1

Ostatné

Geo 1

B.   Ostatné devízové aktíva (nezahrnuté do rezervných aktív)

Cenné papiere

Geo 0

Vklady

s ústredím v členských štátoch, ktorých menou je euro

Geo 0

s ústredím mimo členských štátov, ktorých menou je euro

Geo 0

Úvery

Geo 0

Finančné deriváty (čisté)

Geo 0

Zlato

Geo 0

Ostatné

Geo 0

II.   Predpokladané krátkodobé čisté úbytky aktív v cudzej mene (nominálna hodnota)

 

Zostatková splatnosť

 

Do 1 mesiaca

Od 1 mesiaca do 3 mesiacov

Od 3 mesiacov do 1 roka

Úvery, cenné papiere a vklady v cudzej mene

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Odlev (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Istina

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Úrok

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Prílev (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Istina

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Úrok

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Agregované krátke a dlhé pozície vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane forwardovej časti menových swapov)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátke pozície (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhé pozície (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Ostatné

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Odlev súvisiaci s repo operáciami (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Prílev súvisiaci so spätnými repo operáciami (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Obchodné úvery (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Obchodné úvery (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Ostatné záväzky (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Ostatné pohľadávky (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

III.   Potenciálne krátkodobé čisté úbytky aktív v cudzej mene

Potenciálne záväzky v cudzej mene

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Záruky vo forme kolaterálu za dlhy splatné do 1 roka

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Ostatné potenciálne záväzky

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Cenné papiere v cudzej mene vydané so zabudovanými opciami (dlhopisy s predajnou opciou)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Nevyčerpané nepodmienené úverové linky poskytnuté (od koho):

Geo 0

Geo 0

Geo 0

ostatnými menovými národnými orgánmi, BIS, MMF a inými medzinárodnými organizáciami

Geo 0

Geo 0

Geo 0

ostatnými národnými menovými orgánmi (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

BIS (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

MMF (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

ostatnými medzinárodnými organizáciami (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

S bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím vo vykazujúcej krajine (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

S bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím mimo vykazujúcej krajiny (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Nevyčerpané nepodmienené úverové linky poskytnuté (komu):

Geo 0

Geo 0

Geo 0

ostatným národným menovým orgánom, BIS, MMF a ostatným medzinárodným organizáciám

Geo 0

Geo 0

Geo 0

ostatným národným menovým orgánom (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

BIS (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

MMF (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

ostatným medzinárodným organizáciám (–)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

S bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím vo vykazujúcej krajine (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

S bankami a ostatnými finančnými inštitúciami s ústredím mimo vykazujúcej krajiny (+)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Agregované krátke a dlhé pozície v opciách v cudzej mene voči domácej mene

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátke pozície

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Kúpené predajné opcie

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Upísané kúpne opcie

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhé pozície

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Kúpené kúpne opcie

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Upísané predajné opcie

Geo 0

Geo 0

Geo 0

DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: Opcie s kladnou realizačnou hodnotou

(„in-the-money options“)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

V bežných výmenných kurzoch

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátka pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhá pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

+ 5 % (znehodnotenie o 5 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátka pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhá pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

– 5 % (zhodnotenie o 5 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátka pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhá pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

+ 10 % (znehodnotenie o 10 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátka pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhá pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

– 10 % (zhodnotenie o 10 %)

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátka pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhá pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Ostatné

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Krátka pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

Dlhá pozícia

Geo 0

Geo 0

Geo 0

IV.   Doplňujúce položky

 

Zostatková splatnosť

 

Do 1 roka

Viac ako 1 rok

Všetky lehoty splatnosti

Krátkodobý dlh v domácej mene indexovaný na devízový kurz

(nominálna hodnota)

Geo 0

 

 

Finančné nástroje znejúce na cudziu menu a vyrovnané iným spôsobom (napr. v domácej mene) (nominálna hodnota)

 

 

Geo 0

Finančné deriváty (forwardy, futures a opcie)

 

 

Geo 0

Krátke pozície

 

 

Geo 0

Dlhé pozície

 

 

Geo 0

Ostatné nástroje

 

 

Geo 0

Založené aktíva

 

 

Geo 0

Zahrnuté do rezervných aktív

 

 

Geo 0

Zahrnuté do ostatných devízových aktív

 

 

Geo 0

Požičané cenné papiere a cenné papiere v repo operáciách (trhová hodnota)

 

 

Geo 0

Požičané alebo v repo operáciách, ktoré sú zahrnuté do oddielu I (–)

 

 

Geo 0

Požičané alebo v repo operáciách, ktoré nie sú zahrnuté do oddielu I (–)

 

 

Geo 0

Prijaté alebo nadobudnuté, ktoré sú zahrnuté do oddielu I (+)

 

 

Geo 0

Prijaté alebo nadobudnuté, ktoré nie sú zahrnuté do oddielu I (+)

 

 

Geo 0

Aktíva súvisiace s finančnými derivátmi (čisté, v trhovej cene)

 

 

Geo 0

Forwardy

 

 

Geo 0

Futures

 

 

Geo 0

Swapy

 

 

Geo 0

Opcie

 

 

Geo 0

Ostatné

 

 

Geo 0

Finančné deriváty (forwardy, futures alebo opcie) so zostatkovou splatnosťou dlhšou ako jeden rok (nominálna hodnota)

 

Geo 0

 

Agregované krátke a dlhé pozície vo forwardoch a futures v cudzej mene voči domácej mene (vrátane forwardovej časti menových swapov)

 

Geo 0

 

Krátke pozície (–)

 

Geo 0

 

Dlhé pozície (+)

 

Geo 0

 

Agregované krátke a dlhé pozície v opciách v cudzej mene voči domácej mene

 

Geo 0

 

Krátke pozície (–)

 

Geo 0

 

Kúpené predajné opcie

 

Geo 0

 

Upísané kúpne opcie

 

Geo 0

 

Dlhé pozície (+)

 

Geo 0

 

Kúpené kúpne opcie

 

Geo 0

 

Upísané predajné opcie

 

Geo 0

 

Menové zloženie rezerv aktív (podľa skupín mien)

 

 

Geo 1

Meny zahrnuté do koša ZPČ

 

 

Geo 1

Meny nezahrnuté do koša ZPČ

 

 

Geo 1


Tabuľka 4

Štvrťročná medzinárodná investičná pozícia

 

Aktíva

Pasíva

 

Pozície

Preceňovania v dôsledku zmien výmenných kurzov

Preceňovania v dôsledku iných cenových zmien

Pozície

Preceňovania v dôsledku zmien výmenných kurzov

Preceňovania v dôsledku iných cenových zmien

Finančný účet  (10)

Geo 1 (11)

 

 

Geo 1

 

 

Priame investície

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Majetková účasť

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

V podnikoch priamych investícií

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2) (12)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Kótovaná

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Nekótovaná

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Ostatné (napr. nehnuteľnosti)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Dlhové nástroje

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

V podnikoch priamych investícií

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Portfóliové investície

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

Majetkové cenné papiere

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

Kótované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Nekótované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Kótované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

Nekótované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

Akcie investičných fondov

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

Dlhové cenné papiere

Krátkodobé

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

Podľa meny:

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

Americký dolár

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

Ostatné meny

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

Dlhodobé

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

So splatnosťou 1 rok alebo menej

 

 

 

Geo 1

 

 

So splatnosťou viac ako 1 rok

 

 

 

Geo 1

 

 

Podľa sektora protistrany emitenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

So splatnosťou 1 rok alebo menej

Geo 2

 

 

 

 

 

So splatnosťou viac ako 1 rok

Geo 2

 

 

 

 

 

Podľa meny:

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

Americký dolár

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

Ostatné meny

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie zamestnancov

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Ostatné investície

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

Ostatné majetkové účasti

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Hotovosť a vklady

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

Dlhodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

Úvery

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3, MMF

 

 

Geo 3, MMF

 

 

Dlhodobé

Geo 3, MMF

 

 

Geo 3, MMF

 

 

Poistné a penzijné systémy a štandardizované schémy záruk

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

Obchodné úvery a preddavky

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

Dlhodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

Ostatné pohľadávky/záväzky

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

Podľa sektora rezidenta (sektor 2)

Krátkodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

Dlhodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

ZPČ

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 


Tabuľka 5

Mesačné preceňovania rezervných aktív

 

Preceňovania v dôsledku zmeny výmenných kurzov

Preceňovania v dôsledku iných cenových zmien

Rezervné aktíva  (13)

Menové zlato

Zlato v prútoch

 

Geo 1 (14)

Nealokované účty zlata

 

Geo 1

ZPČ

Geo 1

 

Rezervná pozícia v MMF

Geo 1

 

Ostatné rezervné aktíva

Hotovosť a vklady

Geo 1

 

Cenné papiere

Dlhové cenné papiere

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

Dlhodobé

Geo 1

Geo 1

Majetková účasť a akcie investičných fondov

Geo 1

Geo 1

Finančné deriváty (čisté)

 

Geo 1

Ostatné pohľadávky

Geo 1

Geo 1


Tabuľka 6

Mesačná cezhraničná preprava eurobankoviek

Vývoz (spolu)

Mimo eurozóny

Podľa nominálnej hodnoty:

5 eur

Mimo eurozóny

10 eur

Mimo eurozóny

20 eur

Mimo eurozóny

50 eur

Mimo eurozóny

100 eur

Mimo eurozóny

200 eur

Mimo eurozóny

500 eur

Mimo eurozóny

Dovoz (spolu)

Mimo eurozóny

Podľa hodnoty:

5 eur

Mimo eurozóny

10 eur

Mimo eurozóny

20 eur

Mimo eurozóny

50 eur

Mimo eurozóny

100 eur

Mimo eurozóny

200 eur

Mimo eurozóny

500 eur

Mimo eurozóny


Tabuľka 7

Geografické členenia

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

Domáce + zvyšok sveta

Zvyšok sveta

Zvyšok sveta

Zvyšok sveta

Zvyšok sveta

 

 

Vnútri eurozóny

Vnútri eurozóny

Vnútri eurozóny

 

 

Mimo eurozóny

Mimo eurozóny

Mimo eurozóny

 

 

 

Vnútri eurozóny

V rámci Únie

 

 

 

Mimo eurozóny

Mimo Únie

 

Členské štáty EÚ mimo eurozóny (15)

Brazília

Kanada

Čína

Hong Kong

India

Japonsko

Ruská federácia

Švajčiarsko

Spojené štáty

 

Inštitúcie Únie (okrem ECB)

Európska investičná banka

 

Offshore finančné strediská

 

Medzinárodné organizácie (okrem inštitúcií EÚ)

MMF


Tabuľka 8

Sektorové členenia

Sektor 1

Sektor 2

Centrálna banka

Centrálna banka

Ostatné PFI

Ostatné PFI

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky

Fondy peňažného trhu

Fondy peňažného trhu

Verejná správa

Verejná správa

Ostatné sektory

Ostatné sektory

Finančné korporácie iné ako PFI

Nefinančné korporácie, domácnosti a neziskové organizácie poskytujúce služby domácnostiam


(1)  Pojmy a definície vybraných položiek sú uvedené v prílohe III.

(2)  Vrátane brandingu – kvázi obchodná úprava.

(3)  Podrobnosti o požadovaných geografických členeniach sú uvedené v tabuľke 7.

(4)  Podrobnosti o požadovaných inštitucionálnych sektorových členeniach sú uvedené v tabuľke 8.

(5)  Pojmy a definície vybraných položiek sú uvedené v prílohe III.

(6)  Podrobnosti o požadovaných geografických členeniach sú uvedené v tabuľke 7.

(7)  Podrobnosti o požadovaných inštitucionálnych sektorových členeniach sú uvedené v tabuľke 8.

(8)  Pojmy sú uvedené v prílohe III k tomuto usmerneniu.

(9)  Podrobnosti o požadovaných geografických členeniach sú uvedené v tabuľke 7.

(10)  Pojmy a definície vybraných položiek sú uvedené v prílohe III.

(11)  Podrobnosti o požadovaných geografických členeniach sú uvedené v tabuľke 7.

(12)  Podrobnosti o požadovaných inštitucionálnych sektorových členeniach sú uvedené v tabuľke 8.

(13)  Pojmy a definície vybraných položiek sú uvedené v prílohe III.

(14)  Podrobnosti o požadovaných geografických členeniach sú uvedené v tabuľke 7.

(15)  Požaduje sa individuálne členenie podľa krajiny.


PRÍLOHA III

POJMY A DEFINÍCIE POUŽÍVANÉ V ŠTATISTIKE PLATOBNEJ BILANCIE A MEDZINÁRODNEJ INVESTIČNEJ POZÍCIE A VO VÝKAZE MEDZINÁRODNÝCH REZERV

V záujme vytvorenia zmysluplnej agregovanej externej štatistiky za eurozónu boli vymedzené pojmy a definície v oblasti štatistiky platobnej bilancie, štatistiky medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv. Aktuálne medzinárodné štandardy, ako sú šieste vydanie Manuálu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (ďalej len „BPM6“) Medzinárodného menového fondu (MMF) a usmernenia MMF týkajúce sa výkazu „údajov o medzinárodných rezervách a devízovej likvidite“, ako aj návrh nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010) (1) vypracovaný Európskou komisiou sú referenčnými materiálmi pre tieto pojmy a definície.

V prípade eurozóny hospodárske územie zahŕňa: i) hospodárske územie členských štátov, ktorých menou je euro, a ii) Európsku centrálnu banku (ECB), ktorá sa považuje za rezidentskú jednotku eurozóny.

Zvyšok sveta (ZS) zahŕňa všetky tretie krajiny a medzinárodné organizácie, vrátane tých, ktoré sa fyzicky nachádzajú v rámci eurozóny. Okrem ECB sa inštitúcie Únie považujú za rezidentov mimo eurozóny. Z uvedeného vyplýva, že všetky transakcie členských štátov eurozóny vo vzťahu k inštitúciám Únie okrem ECB sa zaznamenávajú a klasifikujú ako transakcie mimo eurozóny v štatistike platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny.

V nižšie uvedených prípadoch príslušnosť k hospodárskemu územiu je vymedzená takto:

a)

pri uskutočňovaní medzinárodných transakcií s pôdou a/alebo budovami (napr. letné byty), sa vlastníci nehnuteľností posudzujú, ako keby preniesli svoje vlastnícke práva na fiktívnu inštitucionálnu jednotku, ktorá je v skutočnosti rezidentom v krajine, v ktorej sa majetok nachádza. Fiktívna jednotka sa považuje za jednotku, ktorá je vo vlastníctve a pod kontrolou nerezidentského vlastníka;

b)

ak neexistuje žiadny významný fyzický rozmer k právnemu subjektu, napr. investičné fondy (na rozdiel od ich správcov), nástroje sekuritizácie a niektoré osobitné subjekty špeciálneho určenia, ich príslušnosť k hospodárskemu územiu je stanovená na základe hospodárskeho územia, podľa právnych predpisov ktorého bol takýto právny subjekt registrovaný. Ak právny subjekt nie je registrovaný, považuje sa za rezidenta v tej krajine, ktorej právny systém upravuje vznik a pokračujúcu existenciu subjektu.

1.   Pojmy a definície vybraných položiek

A.   Bežný účet

Bežný účet ukazuje pohyb tovaru, služieb, prvotných a druhotných dôchodkov medzi rezidentmi a nerezidentmi.

1.   TOVAR

Táto položka zahŕňa hnuteľné veci, pri ktorých dochádza k zmene vlastníctva medzi rezidentmi a nerezidentmi.

1.1.   Obchodný tovar na základe platobnej bilancie

Obchodný tovar na základe platobnej bilancie (PB) zahŕňa tovar, pri ktorom dochádza k zmene ekonomického vlastníctva medzi rezidentom a nerezidentom a ktorý nie je zahrnutý v ostatných osobitných kategóriách, ako je tovar, ktorý je predmetom obchodovania (pozri 1.2) a nemenové zlato (pozri 1.3) alebo ako časť služby. Obchodný tovar by mal byť ocenený trhovou hodnotou na základe FOB (vyplatené na palube). V príspevkoch krajín k zostaveniu agregátov Únie musí byť zahrnutý dovoz a vývoz tovaru v kvázi tranzitnom obchode, a v prípade obchodu v rámci Únie by mala byť partnerská krajina vymedzená podľa zásady odosielania.

1.2.   Čistý vývoz tovaru, ktorý je predmetom obchodovania

Obchodovanie je vymedzené ako nákup tovaru rezidentom (vykazujúceho hospodárstva) od nerezidenta, kombinovaný s následným predajom toho istého tovaru inému nerezidentovi bez toho, aby sa tovar nachádzal vo vykazujúcom hospodárstve. Čistý vývoz tovaru, ktorý je predmetom obchodovania, predstavuje rozdiel medzi predajmi a nákupmi tovaru v rámci obchodovania. Táto položka zahŕňa marže obchodníkov, zisky a straty na majetku a zmeny zásob tovaru, ktorý je predmetom obchodovania.

1.2.1.   TOVAR NADOBUDNUTÝ NA ZÁKLADE OBCHODOVANIA

Tovar nadobudnutý na základe obchodovania sa vykazuje ako záporný vývoz/príjem z hospodárstva obchodníka.

1.2.2.   TOVAR PREDANÝ NA ZÁKLADE OBCHODOVANIA

Predaj tovaru sa vykazuje v položke tovar predaný na základe obchodovania ako kladný vývoz/príjem z hospodárstva obchodníka.

1.3.   Nemenové zlato

Nemenové zlato zahŕňa všetko zlato iné ako menové zlato. Menové zlato vlastnia menové orgány a držia ho ako rezervné aktívum (pozri 6.5.1). Nemenové zlato môže mať podobu prútov (t. j. mincí, ingotov alebo prútov, ktoré majú rýdzosť najmenej 995 z 1000 dielov, vrátane takého zlata držaného na alokovaných účtoch zlata), zlatý prášok a zlato v ostatných nespracovaných alebo čiastočne spracovaných podobách.

1.4.   Branding – kvázi tranzitná obchodná úprava

Kvázi tranzitný obchod je výraz, ktorý sa používa na vymedzenie tovaru dovezeného do členského štátu, colne vybaveného a prepusteného do voľného obehu v Únii (a podliehajúceho dovoznému clu) subjektom, ktorý nie je rezidentskou inštitucionálnou jednotkou a potom odoslaného do iného členského štátu.

Branding musí byť evidovaný členskými štátmi dotknutými „kvázi tranzitným obchodom“ na účely oznámenia rozdielu medzi colnou hodnotou obchodného tovaru pri dovoze tovaru z tretej krajiny a jeho hodnotou pri odoslaní do iného členského štátu. Geografické členenie by malo byť zostavené na základe krajiny sídla materského podniku, ktorý kontroluje spoločnosť riadiacu colné postupy vzťahujúce sa na tento tovar vo vykazujúcej ekonomike.

2.   SLUŽBY

Služby sú výsledkom výrobnej činnosti, ktorý mení podmienky spotrebiteľských jednotiek alebo uľahčuje výmenu výrobkov alebo finančných aktív. Služby nie sú vo všeobecnosti osobitnými položkami, ku ktorým možno určiť vlastnícke práva a vo všeobecnosti ich nie je možné oddeliť od ich výroby.

2.1.   Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb

Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb zahŕňajú spracovanie, montáž, označovanie, balenie, a tak ďalej, uskutočňované podnikmi, ktoré nevlastnia daný tovar. Takúto výrobu uskutočňuje subjekt, ktorý od vlastníka obdrží odplatu. Keďže k zmene vlastníctva tovaru nedochádza, neeviduje sa žiadna transakcia obchodného tovaru medzi spracovateľom a vlastníkom. Výška odplaty účtovanej za výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb nie je nevyhnutne taká istá ako rozdiel medzi hodnotou tovaru odoslaného na spracovanie a hodnotou tovaru po spracovaní. Vylúčená je montáž prefabrikovanej stavby (zahŕňa sa do stavebníctva) a označovanie a balenie v súvislosti s dopravou (zahŕňa sa do dopravy).

2.2.   Služby úpravy a opravy inde nezahrnuté

Služby údržby a opráv inde nezahrnuté zahŕňajú údržbu a opravu tovaru, ktorý vlastnia nerezidenti, uskutočnenú rezidentmi (a naopak). Oprava môže prebiehať v priestoroch opravára alebo inde. Hodnota údržby a opravy zahŕňa akékoľvek časti alebo materiály, ktorá dodá opravár a je zahrnutá do ceny. Časti a materiály účtované osobitne by mali byť zahrnuté do obchodného tovaru. Opravy a údržby lodí, lietadiel a iných dopravných zariadení sú zahrnuté v tejto položke. Čistenie dopravných zariadení sem nepatrí, keďže je zahrnuté do služieb v doprave. Údržba a oprava stavebných prác sem nepatria, keďže sú zahrnuté do položky stavebníctvo. Údržba a oprava počítačov sem nepatria, keďže sú zahrnuté do položky telekomunikačné, počítačové a informačné služby.

2.3.   Doprava

Doprava je proces prepravy osôb a predmetov z jedného miesta na druhé, ako aj súvisiace a pomocné služby. Doprava zároveň zahŕňa poštové a doručovateľské služby. Služby v oblasti dopravy sa evidujú v platobnej bilancii, keď ich poskytnú rezidenti jednej ekonomiky v prospech rezidentov inej ekonomiky.

2.4.   Cestovný ruch

Príjmy z cestovného ruchu zahŕňajú tovar a služby pre vlastné použitie alebo pre iných, ktoré z hospodárstva získavajú nerezidenti počas návštev tohto hospodárstva. Cestovateľské výdavky zahŕňajú tovar a služby pre vlastné použitie alebo pre iných, ktoré z iných hospodárstiev získavajú rezidenti počas návštev týchto hospodárstiev. Cestovný ruch zahŕňa miestnu dopravu (napr. dopravu v rámci hospodárstva, ktoré sa navštevuje a ktoré poskytuje rezident tohto hospodárstva), ale nepatrí sem medzinárodná doprava (ktorá je zahrnutá do dopravy). Nepatrí sem ani tovar nakúpený cestujúcim na ďalší predaj vo vlastnom hospodárstve alebo v akomkoľvek inom hospodárstve.

2.5.   Stavebníctvo

Stavebníctvo zahŕňa tvorbu, renováciu, opravu alebo rozširovanie stálych aktív v podobe budov, zlepšovania pôdy inžinierskeho charakteru a iné inžinierske stavby (vrátanie ciest, mostov, priehrad, atď.). Zahŕňa súvisiace inštalačné a montážne práce, prípravu staveniska a všeobecnú výstavbu, špecializované služby ako maľovanie, inštalatérske a demoličné práce a správu stavebných projektov. Zmluvy o výstavbe zahrnuté do medzinárodného obchodu so službami sú vo všeobecnosti krátkodobé. Rozsiahlejší stavebný projekt objednaný nerezidentským podnikom, ktorého dokončenie trvá rok alebo viac, má zvyčajne za následok vznik pobočky rezidenta.

2.6.   Poisťovacie a dôchodkové služby

Zahŕňa priame poistenie, zaistenie, vedľajšie služby poistenia, penzijné a štandardizované záručné služby. Tieto služby sa odhadujú a oceňujú skôr na základe poplatkov zahrnutých v celkovom poistnom, ako na základe celkovej hodnoty poistného.

2.7.   Finančné služby

Finančné služby zahŕňajú sprostredkovanie a vedľajšie služby, okrem služieb poisťovacích a penzijných fondov, ktoré zvyčajne poskytujú banky a finančné korporácie iné ako PFI.

2.7.1.   VÝSLOVNE ÚČTOVANÉ A OSTATNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

Mnohé finančné služby sa účtujú na základe výslovných poplatkov, ktoré nevyžadujú žiadny osobitný výpočet. Zahŕňajú poplatky za prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, poplatky za jednorazové záruky, poplatky alebo penále za predčasné splatenie alebo omeškanie so splatením, poplatky za vedenie účtu, poplatky súvisiace s akreditívom, za služby spojené s kreditnými kartami, provízie a poplatky súvisiace s finančným lízingom, faktoringom, upisovaním a zúčtovaním platieb. Zahŕňa takisto služby finančného poradenstva, úschovu finančných aktív alebo drahých kovov, správu finančných aktív, služby monitorovania, služby dodávania likvidity, služby krytia rizika (iné ako poistenie), služby súvisiace s fúziou alebo akvizíciou, služby úverového ratingu, burzové služby a služby správy majetku. Obchodníci s finančnými nástrojmi si môžu celkom alebo čiastočne účtovať poplatky za svoje služby s rozpätím medzi ich kúpnymi a predajnými cenami. Rozpätia z nákupných a predajných transakcií sú zahrnuté vo výslovne účtovaných a ostatných finančných službách.

2.7.2.   NEPRIAMO MERANÉ SLUŽBY FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA (FISIM)

Skutočný úrok je možné považovať za taký, ktorý zahŕňa tak prvok výnosu, ako aj poplatok za službu. Poskytovatelia úverov a príjemcovia vkladov fungujú tak, že poskytujú svojim vkladateľom úrokové sadzby, ktoré sú nižšie ako sadzby, ktoré účtujú svojim dlžníkom. Finančné korporácie používajú výsledné úrokové rozpätia na pokrývanie svojich výdavkov a na zabezpečenie prevádzkového prebytku. Na základe konvencie sa tieto nepriame poplatky týkajúce sa úroku vzťahujú len na úvery a vklady a len vtedy, keď sú úvery poskytnuté zo strany finančných korporácií a vklady uložené u finančných korporácií.

2.8.   Poplatky za používanie duševného vlastníctva inde nezahrnuté

Poplatky za používanie duševného vlastníctva inde nezahrnuté zahŕňajú:

a)

poplatky za používanie vlastníckych práv (ako sú patenty, ochranné známky, autorské práva, priemyselné postupy a vzory vrátane obchodných tajomstiev a franšíz). Tieto práva môžu vzniknúť z výskumu a rozvoja, ako aj z marketingu, a

b)

poplatky za licencie na reprodukciu a distribúciu duševného vlastníctva zaznamenané na vyrobených origináloch alebo prototypoch (ako sú autorské práva na knihy a rukopisy, počítačový softvér, kinematografické diela a zvukové nahrávky) a príbuzné práva (ako sú práva na živé vystúpenia, televízne, káblové a satelitné vysielanie).

2.9.   Telekomunikačné, počítačové a informačné služby

Telekomunikačné služby zahŕňajú prenos zvukových, obrazových alebo iných informácií telefónom, telexom, telegramom, rádiovým a televíznym káblom a vysielaním, satelitom, elektronickou poštou, faxom, atď., vrátane sieťových služieb podnikateľov, telekonferenčných a podporných služieb. Nezahŕňajú hodnotu prenášaných informácií. Zahrnuté sú tiež služby mobilných telefónov, základné služby internetu (backbone) a služby on-line prístupu vrátane poskytovania prístupu na Internet. Nepatria sem služby inštalácie zariadení telefónnych sietí, keďže sú zahrnuté v stavebníctve.

Počítačové služby pozostávajú zo služieb, ktoré sa týkajú hardvéru a/alebo softvéru a služieb spracovania údajov. Patrí sem tiež hardvérové a softvérové poradenstvo a implementačné služby, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení, služby obnovy pri haváriách, poskytovanie poradenstva a pomoci vo veciach týkajúcich sa správy počítačových zdrojov, analýza, dizajn a programovanie systémov pripravených na použitie (vrátane vývoja a dizajnu internetových stránok) a technické poradenstvo ohľadne softvéru, licencie na používanie individuálne neprispôsobeného softvéru, vývoj, výroba, dodávky a dokumentácia individuálne prispôsobeného softvéru, vrátane operačných systémov vyrobených na objednávku pre špecifických užívateľov, údržba systémov a iné podporné služby, napríklad školenie poskytované v rámci poradenstva, služby spracovania údajov, napríklad zadávanie údajov, tabelácia a spracovanie na princípe spoločného využívania počítačového času, služby hostingu pre internetové stránky (t. j. hostenie internetových stránok klientov na serveri na internete) a správa počítačového vybavenia. Nepatria sem poplatky za licencie na reprodukciu a/alebo distribúciu softvéru, ktoré sú zahrnuté v poplatkoch za používanie duševného vlastníctva inde nezahrnuté. Lízing počítačov bez operátora je zahrnutý v technických službách súvisiacich s obchodom a iných obchodných službách.

Informačné služby zahŕňajú služby tlačových agentúr, databázové služby (usporiadanie databázy, uchovanie údajov a šírenie údajov a databáz, vrátane adresárov a zoznamov adries), online aj pomocou magnetických, optických alebo tlačených médií a internetové vyhľadávacie portály (vyhľadávacie služby, ktoré nájdu internetové adresy pre klientov, ktorí zadajú vyhľadávanie kľúčového slova). Patria sem tiež priame, nehromadné predplatné novín a periodík na dodávku poštou, elektronickým prenosom alebo iným spôsobom, ostatné služby poskytovania obsahu online a služby knižníc a archívov. Hromadné predplatné novín a periodík je zahrnuté v položke obchodný tovar.

2.10.   Ostatné obchodné služby

Táto kategória zahŕňa: služby výskumu a vývoja, odborné a manažérske poradenstvo, technické služby, služby súvisiace s obchodom a iné podnikateľské služby.

2.10.1.   SLUŽBY VÝSKUMU A VÝVOJA

Služby výskumu a vývoja pozostávajú zo služieb, ktoré súvisia so základným výskumom, aplikovaným výskumom a experimentálnym vývojom nových výrobkov a postupov. V zásade patria do tejto kategórie takéto činnosti v oblasti prírodných vied, spoločenských a humanitných vied, vrátane vývoja operačných systémov, ktoré predstavujú technologický pokrok. Zahŕňajú tiež komerčný výskum súvisiaci s elektrotechnikou, farmaceutickým priemyslom a biotechnológiami.

2.10.2.   ODBORNÉ A MANAŽÉRSKE PORADENSTVO

Odborné a manažérske poradenstvo zahŕňa: a) právne služby, účtovníctvo, manažérske poradenstvo, služby v oblasti riadenia a služby v oblasti styku s verejnosťou a b) reklamu, prieskum trhu a verejnej mienky.

2.10.3.   TECHNICKÉ SLUŽBY, SLUŽBY SÚVISIACE S OBCHODOM A INÉ PODNIKATEĽSKÉ SLUŽBY

Zahŕňajú: a) architektonické, inžinierske, vedecké a iné technické služby; b) nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia, poľnohospodárske služby a služby ťažobného priemyslu; c) služby operačného leasingu; d) služby súvisiace s obchodom a e) iné podnikateľské služby inde nezahrnuté.

2.11.   Osobné, kultúrne a rekreačné služby

Zahŕňajú audiovizuálne a súvisiace služby a ostatné osobné, kultúrne a rekreačné služby.

Audiovizuálne a súvisiace služby sú služby a súvisiace poplatky, ktoré sa týkajú výroby filmov (na filmovom páse alebo videokazetách), rozhlasových a televíznych programov (živých alebo zo záznamu) a hudobných nahrávok. Zahrnuté sú prenájom audiovizuálnych a súvisiacich výrobkov a prístup ku kódovaným televíznym kanálom (napríklad ku káblovým alebo satelitným službám), masovo vyrobené audiovizuálne výrobky kupované alebo predávané na nepretržité použitie, ktoré sú dodávané elektronicky (stiahnuté), odmeny výkonných umelcov (hercov, hudobníkov, tanečníkov), autorov, skladateľov, atď. Vylúčené sú poplatky alebo licencie na reprodukciu a/alebo distribúciu audiovizuálnych výrobkov, keďže tie sú zahrnuté v poplatkoch za používanie duševného vlastníctva inde nezahrnutého.

Ostatné osobné, kultúrne a rekreačné služby sú: a) vzdelávacie služby; b) zdravotné služby; c) služby v oblasti kultúrneho dedičstva a rekreačné služby a d) iné osobné služby.

2.12.   Tovar a služby štátnej správy inde nezahrnuté

Toto je zvyšková kategória zahŕňajúca transakcie štátnej správy (vrátane transakcií medzinárodných organizácií) s tovarom a službami, ktoré nie je možné klasifikovať do iných položiek. Zahrnuté sú všetky transakcie (s tovarom aj so službami) enkláv, ako napríklad veľvyslanectiev, konzulátov, vojenských základní a medzinárodných organizácií s rezidentmi hospodárstiev, v ktorých sú enklávy umiestnené. Vylúčené sú transakcie enkláv s rezidentmi domovských hospodárstiev.

3.   PRVOTNÉ DÔCHODKY

Prvotné dôchodky predstavujú dôchodky, ktoré plynú inštitucionálnym jednotkám z ich príspevku do výrobného procesu alebo z poskytnutia finančných aktív alebo z prenájmu prírodných zdrojov iným inštitucionálnym jednotkám. Zahŕňa odmeny zamestnancov, výnosy z investícií a iné prvotné dôchodky.

3.1.   Odmeny zamestnancov

Odmeny zamestnancov sa zaznamenávajú, keď sú zamestnávateľ (výrobná jednotka) a zamestnanec rezidentmi v rozličných hospodárstvach. Pre hospodárstvo, v ktorom sú výrobné jednotky rezidentmi, sú odmeny zamestnancov celkovými odmenami (vrátane príspevkov, ktoré zamestnávatelia platia do systémov sociálneho zabezpečenia alebo do súkromných poisťovacích alebo penzijných fondov), hotovostnými alebo v naturáliách, splatnými rezidentskými podnikmi nerezidentským zamestnancom za prácu nimi vykonanú počas účtovného obdobia. Pre hospodárstvo, v ktorom sú fyzické osoby rezidentmi, sú odmeny zamestnancov celkovými odmenami, hotovostnými alebo v naturáliách, ktoré dostanú od nerezidentských podnikov za prácu vykonanú počas účtovného obdobia. Je dôležité stanoviť, či existuje vzťah zamestnávateľ – zamestnanec; ak nie, platba predstavuje nákup služieb.

3.2.   Výnosy z investícií

Výnosy z investícií sú odvodené od vlastníctva externých finančných aktív (inkasá) vo vlastníctve rezidenta a na druhej strane odvodené z domovských finančných aktív (platby) vo vlastníctve nerezidenta. Výnosy z investícií zahŕňajú výnosy z majetkovej účasti (dividendy, výbery z príjmov kvázi korporácií, reinvestovaný zisk) a z dlhov (úroky) a výnosy z investícií, ktoré plynú osobám oprávneným z poistenia, penzijných systémov a štandardizovaných schém záruk.

V platobnej bilancii sa výnosy z investícií tiež klasifikujú podľa funkcie príslušných investícií, napríklad priamych investícií, portfóliových investícií, ostatných investícií alebo rezervných aktív a ďalej sa podrobne členia podľa druhu investície. Čo sa týka definícií investícií podľa funkcie, pozri. finančný účet.

Ak sa dajú určiť oddelene, zisky a straty z držby (kapitálu) sa neklasifikujú ako výnosy z investícií, ale ako zmeny v hodnote investícií vzhľadom na vývoj trhových cien. Čisté toky súvisiace s úrokovými derivátmi sa zaznamenávajú len v položke finančné deriváty na finančnom účte.

3.2.1.   ÚROKY

Úroky sú formou výnosov z investícií, ktoré plynú vlastníkom určitých druhov finančných aktív, najmä vkladov, dlhových cenných papierov, úverov a ostatných pohľadávok, za poskytnutie finančných aktív k dispozícii inej inštitucionálnej jednotke. Dôchodky z držby zvláštnych práv čerpania (ZPČ) a umiestnenie ZPČ sú tiež zahrnuté v položke úroky.

Na účte prvotných dôchodkov sa zaznamenávajú „čisté úroky“ odstránením položky FISIM z položky „skutočný úrok“. Výnosy z úrokov sa zaznamenávajú na „kumulatívnej báze“.

3.2.2.   ROZDELENÉ DÔCHODKY KORPORÁCIÍ

3.2.2.1.   DIVIDENDY

Dividendy sú ziskom rozdeleným medzi majiteľov kmeňových akcií za poskytnutie finančných prostriedkov k dispozícii korporáciám. Dividendy sa zaznamenávajú v čase, keď sa akcie stávajú bývalou dividendou.

3.2.2.2.   VÝBERY Z VÝNOSOV KVÁZI KORPORÁCIÍ

Výbery z výnosov kvázi korporácií (neregistrovaných podnikov, ktoré sa správajú, ako keby boli korporáciami, t. j. pobočky, fiktívne rezidentské jednotky v prípade pôdy a iných prírodných zdrojov vo vlastníctve nerezidentov, spoločné podniky, trusty, atď.) sú čiastkami, ktoré si vlastníci kvázi korporácií vyberajú na vlastné použitie zo ziskov dosiahnutých kvázi korporáciami, ktoré im patria. Výbery z výnosov kvázi korporácií sa zaznamenávajú v čase, keď ku nim skutočne dochádza.

3.2.3.   REINVESTOVANÝ ZISK Z PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ

Reinvestovaný zisk predstavuje podiel priamych investorov, v zmysle držanej majetkovej účasti, na zisku, ktorý zahraničné dcérske spoločnosti, pridružené podniky a pobočky nerozdeľujú ako dividendy. Je definovaný ako podiel priameho investora na celkovom konsolidovanom zisku podniku priamej investície v danom referenčnom období (po zohľadnení daní, úrokov a odpisov) znížený o dividendy splatné v referenčnom období, hoci sa tieto dividendy vzťahujú na zisk z predchádzajúcich období. Reinvestovaný zisk sa zaznamenáva v období, v ktorom bol dosiahnutý.

3.2.4.   DÔCHODKY Z AKCIÍ INVESTIČNÝCH FONDOV

Výnosy z investícií, ktoré plynú akcionárom fondov kolektívneho investovania, vrátane podielových investičných spoločností a podielových fondov, sa skladajú z dvoch osobitných položiek:

3.2.4.1.   DIVIDENDY (POZRI 3.2.2.1) a

3.2.4.2.   REINVESTOVANÝ ZISK.

Zisk z investičných fondov možno považovať za príjmy prenesené na ich akcionárov (alebo podielnikov), keďže sa dosahujú vo forme výnosov z investícií na ich majetkovej účasti. Investičné fondy dosahujú výnos investovaním peňazí získaných od akcionárov. Výnos akcionárov z investičných fondov je vymedzený ako výnos z investícií získaný z investičného portfólia fondu po odpočítaní prevádzkových nákladov. Čistý zisk z investičných fondov po odpočítaní prevádzkových nákladov patrí akcionárom. Ak sa akcionárom rozdelí len časť čistého zisku ako dividendy, nerozdelený zisk by sa mal považovať za taký zisk, ktorý ako keby bol rozdelený akcionárom a potom reinvestovaný.

3.2.5.   VÝNOSY Z INVESTÍCIÍ, KTORÉ PLYNÚ OSOBÁM OPRÁVNENÝM Z POISTENIA, PENZIJNÝCH SYSTÉMOV A ŠTANDARDIZOVANÝCH SCHÉM ZÁRUK

Výnosy z investícií plynúce osobám oprávneným z poistenia zodpovedajú celkovým prvotným dôchodkom získaným z investícií technických rezerv poistenia. Týmito rezervami sa rozumejú rezervy, v prípade ktorých poisťovňa uznáva zodpovedajúci záväzok voči poistencom.

Nároky na dôchodok vznikajú buď z definovaných príspevkových schém alebo z definovaných systémov dávok.

3.3.   Ostatné prvotné dôchodky

Klasifikujú sa podľa inštitucionálneho sektora vykazujúceho hospodárstva (verejná správa alebo ostatné sektory) a zahŕňajú tieto položky: dane z produkcie a dovozu, subvencie a nájomné.

3.3.1.   DANE Z PRODUKCIE A DOVOZU

Zahŕňajú tieto položky:

3.3.1.1.   DANE Z PRODUKTOV

Dane z produktov sa platia za jednotku niektorého tovaru alebo služby cezhranične vyrobených alebo obchodovaných. Príklady zahŕňajú DPH, dovozné clá, spotrebné dane a nepriame dane.

3.3.1.2.   OSTATNÉ DANE Z PRODUKCIE

Ostatné dane z produkcie pozostávajú zo všetkých daní, ktoré vzniknú podnikom v dôsledku zapojenia sa do výroby a zahŕňajú dane platené za obchodné a profesionálne licencie.

3.3.2.   SUBVENCIE

Zahŕňajú tieto položky:

3.3.2.1.   SUBVENCIE NA VÝROBKY

Dotácie na výrobky sa platia za jednotku vyrobeného tovaru alebo poskytnutej služby.

3.3.2.2.   INÉ DOTÁCIE NA PRODUKTY

Iné subvencie na produkciu pozostávajú zo subvencií, okrem subvencií na produkty, ktoré rezidentské výrobné jednotky môžu dostať v dôsledku zapojenia sa do výroby.

3.3.3.   NÁJOMNÉ

Nájomné zahŕňa výnosy z poskytnutia prírodných zdrojov k dispozícii nerezidentnej inštitucionálnej jednotke. Príklady nájomného zahŕňajú čiastky splatné za používanie zemných ťažených nálezísk nerastov a iných podzemných zdrojov a za rybolov, lesníctvo a právo na pastvu. Pravidelné platby realizované nájomníkmi prírodných zdrojov, akými sú napríklad podzemné zdroje, sú často opísané ako licenčné poplatky, ale sú klasifikované ako nájomné.

4.   DRUHOTNÉ DÔCHODKY

Účet druhotných dôchodkov zobrazuje bežné prevody medzi rezidentmi a nerezidentmi. Prevod je položka, ktorá zodpovedá poskytnutiu tovaru, služby, finančného aktíva alebo iného nevyrobeného aktíva inštitucionálnou jednotkou inej inštitucionálnej jednotke, kde nedochádza k zodpovedajúcemu protiplneniu hospodárskej hodnoty. Bežné prevody pozostávajú zo všetkých prevodov, ktoré nie sú kapitálovými prevodmi. Bežné prevody sa klasifikujú podľa inštitucionálneho sektora, ktorý uskutočňuje prevod alebo je jeho príjemcom vo vykazujúcom hospodárstve (verejná správa alebo iné sektory).

Bežné prevody verejnej správy zahŕňajú bežné dane z príjmu, majetku, atď., sociálne príspevky, sociálne dávky, bežnú medzinárodnú spoluprácu, rôzne bežné prevody a vlastné zdroje EÚ na základe DPH a HND.

Bežné prevody v ostatných sektoroch zahŕňajú bežné dane z príjmu, majetku atď., sociálne príspevky, sociálne dávky, rôzne bežné prevody, čisté platby neživotného poistenia, nároky na vyplatenie neživotného poistenia a úpravy o zmeny dôchodkových nárokov. Rôzne bežné prevody zahŕňajú osobné prevody medzi rezidentskými a nerezidentskými domácnosťami (vrátane platieb uskutočnených pracovníkmi).

4.1.   Bežné dane z príjmu, majetku atď.

Bežné dane z príjmu, majetku, atď. v medzinárodných účtoch pozostávajú najmä z daní vybraných z príjmov zarobených nerezidentmi za vykonanie práce alebo poskytnutie finančných aktív. Dane z kapitálových výnosov plynúcich z aktív nerezidentov sú tiež zahrnuté. Dane z príjmu a z kapitálových príjmov z finančných aktív sú vo všeobecnosti splatné „ostatnými sektormi“ (fyzické osoby, korporácie a neziskové inštitúcie) a splatné „verejnej správe“.

4.2.   Sociálne príspevky

Sociálne príspevky sú skutočné alebo odvodené príspevky domácností do schém sociálneho zabezpečenia, z ktorých sa majú vyplácať sociálne dávky.

4.3.   Sociálne dávky

Sociálne dávky zahŕňajú dávky splatné na základe systémov sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Zahŕňajú dôchodky a nedôchodkové dávky, ktoré sa vyplácajú v prípade udalostí alebo okolností ako napríklad choroba, nezamestnanosť, bývanie a vzdelávanie, a to v hotovosti alebo v naturáliách.

4.4.   Čisté platby neživotného poistenia

Platby neživotného poistenia zahŕňajú hrubé predpísané poistné splatné poistníkom na získanie poistenia počas účtovného obdobia (získané poistné) a doplatkov poistného splatného z výnosov z investícií, ktoré plynú oprávneným z poistenia po odpočítaní poplatkov za služby poisťovacích podnikov obstarávajúcich poistenie. Poplatky predstavujú nákup služieb poistníkmi a zaznamenávajú sa ako poisťovacie služby. Čisté poistné na štandardizovaných zárukách je zahrnuté v tejto položke.

4.5.   Nároky na vyplatenie neživotného poistenia

Nároky na vyplatenie neživotného poistenia sú čiastky splatné pri uspokojovaní nárokov, ktoré sa stanú splatnými počas bežného účtovného obdobia. Nároky sa stávajú splatnými v čase, keď dochádza k udalosti, na základe ktorej vzniká platný nárok. Nároky splatné na základe štandardizovaných záruk sa zaznamenávajú v tejto položke.

4.6.   Bežná medzinárodná spolupráca

Bežná medzinárodná spolupráca pozostáva z bežných prevodov v hotovosti alebo v naturáliách medzi vládami rozličných krajín alebo medzi vládami a medzinárodnými organizáciami. Časť súčasnej medzinárodnej spolupráce je vo vzťahu k inštitúciám Únie.

4.7.   Rôzne bežné prevody

Rôzne bežné prevody v hotovosti alebo v naturáliách zahŕňajú bežné prevody neziskovým inštitúciám slúžiacim domácnostiam, bežné prevody medzi domácnosťami, ostatné bežné prevody vrátane pokút a penále, časť platieb za tikety lotérií a stávkové hry, platby náhrad a iné.

4.7.1.   OSOBNÉ PREVODY MEDZI REZIDENTSKÝMI A NEREZIDENTSKÝMI DOMÁCNOSŤAMI

Osobné prevody medzi rezidentskými a nerezidentskými domácnosťami pozostávajú zo všetkých bežných prevodov v hotovosti alebo v naturáliách uskutočnenými a prijímanými medzi rezidentskými a nerezidentskými domácnosťami. Osobné prevody zahŕňajú položku „z toho“ platby uskutočnené pracovníkmi.

4.7.1.1.   PLATBY USKUTOČNENÉ PRACOVNÍKMI

Platby uskutočnené pracovníkmi pozostávajú z osobných prevodov uskutočnených migrantmi usadenými a zamestnanými v nových hospodárstvach nerezidentským domácnostiam. Osoby, ktoré pracujú a zostávajú v nových hospodárstvach menej ako rok, sa považujú za nerezidentov a ich odmena sa zaznamenáva v položke odmeny zamestnancov.

4.8.   Vlastné zdroje Únie na základe DPH a HND

Tretie a štvrté vlastné zdroje Únie na základe DPH a HND sú bežné prevody platené verejnou správou každého členského štátu inštitúciám Únie.

4.9.   Úprava o zmeny dôchodkových nárokov

Úprava o zmeny dôchodkových nárokov je nevyhnutná na zosúladenie zaobchádzania s dôchodkami ako bežnými prevodmi so zaobchádzaním s dôchodkovými nárokmi ako s finančnými aktívami. Po úprave zostáva bilancia bežných účtov rovnaká ako by bola, keby sociálne príspevky a výplaty dôchodkov neboli zaznamenané ako bežné prevody.

B.   Kapitálový účet

Kapitálový účet zahŕňa kapitálové prevody a nadobudnutie resp. úbytok nevyrobených nefinančných aktív. Bežné prevody zahŕňajú: a) prevody vlastníctva stálych aktív; b) prevody finančných prostriedkov, ktoré sú spojené s nadobudnutím alebo úbytkom stálych aktív alebo ktoré sú týmto nadobudnutím alebo úbytkom podmienené; c) zrušenie záväzkov veriteľmi bez akéhokoľvek protiplnenia. Kapitálové prevody môžu byť peňažné alebo nepeňažné (napr. odpustenie dlhu). Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými prevodmi v praxi spočíva v použití prevodu prijímajúcou krajinou. Nadobudnutie resp. úbytok nevyrobených nefinančných aktív zahŕňa najmä nehmotné aktíva, ako sú napr. patenty, nájomné zmluvy a iné prevoditeľné zmluvy. V tejto položke kapitálového účtu sa má zaznamenávať len kúpa resp. predaj takýchto aktív, ale nie ich použitie.

5.1.   Hrubé nadobudnutie a úbytok nevyrobených nefinančných aktív

Nevyrobené nefinančné aktíva zahŕňajú: a) prírodné zdroje; b) zmluvy, prenájmy a licencie a c) marketingové aktíva (značky, ochranné známky) a dobrú povesť. Nadobudnutie a úbytok nevyrobených nefinančných aktív sa zaznamenáva osobitne skôr na hrubom ako na čistom základe. V tejto položke kapitálového účtu sa má zaznamenávať len nákup resp. predaj takýchto aktív, ale nie ich použitie.

5.2.   Kapitálové prevody

Kapitálové prevody pozostávajú z: i) prevodov vlastníctva stálych aktív; ii) prevodov finančných prostriedkov, ktoré sú spojené s nadobudnutím alebo úbytkom stálych aktív alebo ktoré sú týmto nadobudnutím alebo úbytkom podmienené; iii) zrušenia záväzkov veriteľmi bez akéhokoľvek protiplnenia. Kapitálové prevody môžu byť peňažné alebo nepeňažné (napr. odpustenie dlhu). Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými prevodmi v praxi spočíva v použití prevodu prijímajúcou krajinou.

Kapitálové prevody sa klasifikujú podľa inštitucionálneho sektora, ktorý uskutočňuje prevod alebo ho prijíma vo vykazujúcom hospodárstve (verejná správa alebo ostatné sektory). Zahŕňajú: dane z kapitálu, investičné granty a ostatné kapitálové prevody.

5.2.1.   DANE Z KAPITÁLU

Dane z kapitálu pozostávajú z daní vyrubených v nepravidelných a veľmi zriedkavých intervaloch z hodnôt aktív alebo čistej hodnoty vlastnenej inštitucionálnymi jednotkami alebo z hodnôt aktív prevedených medzi inštitucionálnymi jednotkami. Dane z kapitálu zahŕňajú dedičské dane, dane z darov medzi osobami, ktoré sa vyberajú z kapitálu oprávnených osôb.

5.2.2.   INVESTIČNÉ GRANTY

Investičné granty pozostávajú z kapitálových prevodov v hotovosti alebo v naturáliách uskutočnené na financovanie všetkých nákladov spojených s nadobudnutím stálych aktív alebo ich časti. Príjemcovia sú povinní používať investičné granty prijaté v hotovosti na účely tvorby hrubého fixného kapitálu a granty sú väčšinou viazané na špecifické investičné projekty, akými sú napríklad veľké stavebné projekty.

5.2.3.   OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ PREVODY

Zahŕňajú vysoké neopakované platby náhrad značných škôd alebo vážnych zranení, ktoré nie sú kryté poistnými zmluvami, veľké dary, dedičstvá a dary vrátane darov neziskovým inštitúciám. Táto kategória zahŕňa odpustenie dlhu.

5.2.3.1.   ODPUSTENIE DLHU

Odpustenie dlhu je dobrovoľné zrušenie všetkých záväzkov dlžníka zo zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom alebo ich časti.

C.   Finančný účet a medzinárodná investičná pozícia

Vo finančnom účte sa vo všeobecnosti zaznamenávajú transakcie zahŕňajúce finančné aktíva a pasíva, ktoré sa uskutočnili medzi rezidentmi a nerezidentmi. Vo finančnom účte sa uvádzajú transakcie v čistom vyjadrení: čisté nadobudnutia finančných aktív zodpovedajú rozdielu medzi nadobudnutiami finančných aktív a znížením hodnoty týchto aktív.

Medzinárodná investičná pozícia (MIP) znázorňuje na konci každého štvrťroka hodnotu finančných aktív rezidentov určitého hospodárstva, ktoré sú pohľadávkami voči nerezidentom a pasíva rezidentov tohto hospodárstva voči nerezidentom, ako aj zásoby zlata držané ako rezervné aktíva. Rozdiel medzi aktívami a pasívami je čistou pozíciou v MIP a predstavuje buď čistú pohľadávku, alebo čistý záväzok voči zvyšku sveta.

Hodnota MIP na konci obdobia vyplýva z pozícií na konci predchádzajúceho obdobia, transakcií v bežnom období a z iných zmien, ktoré vznikajú z príčin iných, ako sú transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré je možné pripísať iným zmenám objemu a preceňovaniam v dôsledku zmien výmenných kurzov alebo cien.

Podľa funkčného členenia sa cezhraničné finančné transakcie a pozície klasifikujú ako priame investície, portfóliové investície, finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie zamestnancov, ostatné investície a rezervné aktíva. Cezhraničné finančné prevody a pozície sa ďalej klasifikujú podľa druhu nástroja a inštitucionálneho sektora.

Trhové ceny sú základom pre oceňovanie transakcií a pozícií. Nominálne oceňovanie sa používa na pozície pri neobchodovateľných nástrojoch, najmä úveroch, vkladoch a ostatných pohľadávkach/záväzkoch. Všetky transakcie s týmito nástrojmi sa však oceňujú v trhových cenách. Predávajúci zaznamenáva preceňovania v dôsledku iných cenových zmien počas obdobia, v ktorom dochádza k predaju, rovnajúce sa rozdielu medzi nominálnou hodnotou a hodnotou transakcie, zatiaľ čo kupujúci zaznamenáva opačnú čiastku ako ocenenia v dôsledku iných cenových zmien, aby sa zohľadnil nesúlad medzi trhovým ocenením transakcií a nominálnym ocenením pozícií. K podobnému zaznamenávaniu dochádza pri transakciách a pozíciách týkajúcich sa majetkovej účasti v rámci priamych investícií, kde pozície odrážajú vlastné zdroje účtovnej hodnoty (pozri ďalší oddiel).

Finančný účet platobnej bilancie a MIP zahŕňajú podvojné položky za časovo rozlíšený výnos z nástrojov klasifikovaných v príslušných funkčných kategóriách.

6.1.   Priame investície

Priame investície sú spojené s rezidentom v jednom hospodárstve, ktorý kontroluje alebo vo významnej miere ovplyvňuje riadenie podniku, ktorý je rezidentom v inom hospodárstve. Podľa medzinárodných štandardov (BPM6) je dôkazom existencie takého vzťahu to, že investor, ktorý je rezidentom v určitom hospodárstve, priamo alebo nepriamo vlastní podiel na hlasovacích právach vo výške najmenej 10 % v podniku, ktorý je rezidentom iného hospodárstva. Na základe tohto kritéria môže priamy investičný vzťah existovať aj medzi viacerými príbuznými podnikmi bez ohľadu na to, či toto prepojenie obsahuje jeden reťazec alebo viacero reťazcov. Môže siahať do dcérskych spoločností podniku, ktorý je priamym investorom, dcérskych spoločností týchto spoločností a pridružených spoločností. Len čo dôjde k priamej investícii, všetky následné finančné toky a/alebo pozície medzi príbuznými subjektmi sa zaznamenávajú ako transakcie/pozície v rámci priamych investícií.

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, ako aj všetky podiely v dcérskych spoločnostiach a pridružených spoločnostiach. Reinvestovaný zisk predstavuje podvojnú položku pre podiel priameho investora na zisku, ktorý dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti nevyplatili formou dividend, a zisk pobočiek, ktorý nie je poukázaný priamemu investorovi a ktorý sa zaznamenáva v položke „výnosy z investícií“ (pozri 3.2.3).

Majetková účasť a dlh v rámci priameho investovania sa ďalej delia podľa druhu vzťahu medzi subjektmi a podľa smerovania investície. Je možné rozlišovať tri druhy vzťahov z priamych investícií:

a)

investície priameho investora do podnikov priamych investícií. Táto kategória zahŕňa investičné toky (a stavy) od priameho investora k podnikom priamych investícií (bez ohľadu na to, či priamo, alebo nepriamo podliehajú kontrole alebo vplyvu);

b)

obrátená investícia. Tento druh vzťahu zahŕňa investičné toky (a stavy) z podnikov priamych investícií do priameho investora;

c)

medzi partnerskými podnikmi. Zahŕňa toky (a stavy) medzi podnikmi, ktoré sa navzájom nekontrolujú ani neovplyvňujú, ale sú pod kontrolou alebo pod vplyvom rovnakého priameho investora.

V súvislosti s oceňovaním stavov pozícií priamych investícií sa stavy majetkových účastí, ktoré sú kótované na burzách cenných papierov, oceňujú trhovou hodnotou. Naopak, v prípade nekótovaných spoločností priamej investície sa stavy majetkových účastí oceňujú na základe účtovnej hodnoty pomocou jednotnej definície, ktorá obsahuje tieto účtovné položky:

i)

splatené základné imanie (okrem vlastných akcií a vrátane účtov emisného ážia);

ii)

všetky druhy rezerv (vrátane investičných grantov v prípade, že sa podľa účtovných predpisov považujú za rezervy spoločnosti);

iii)

nerozdelený zisk po odpočítaní strát (vrátane hospodárskeho výsledku bežného roka).

Pri podieloch majetkovej účasti nekótovaných spoločností sa transakcie zaznamenávané vo finančnom účte môžu líšiť od vlastných zdrojov účtovnej hodnoty zaznamenávaných v MIP. Takéto rozdiely sa zaznamenávajú ako preceňovania, ku ktorým dochádza v dôsledku iných cenových zmien na účte finančných aktív a pasív.

Ako osvedčený postup sa odporúča, aby všetky členské štáty začali zostavovať stavy majetkových účastí v rámci priamych investícií a reinvestovaný zisk na základe výsledkov prieskumov priamych zahraničných investícií, ktoré sa majú zbierať aspoň raz do roka (2).

6.2.   Portfóliové investície

Portfóliové investície zahŕňajú transakcie a pozície zahŕňajúce dlh alebo majetkové cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do priamych investícií alebo rezervných aktív. Portfóliové investície zahŕňajú majetkové cenné papiere, akcie investičných fondov a dlhové cenné papiere, pokiaľ nepatria do kategórií priamych investícií alebo rezervných aktív. Transakcie ako dohody o spätnej kúpe a pôžičky cenných papierov sa nepovažujú za portfóliové investície. Transakcie a pozície portfóliových investícií sa oceňujú podľa trhových cien. V prípade portfóliových investícií do nekótovaných cenných papierov sa však môžu vyskytnúť rozdiely v oceňovaní transakcií a pozícií, ako je to v prípade priamych investícií do nekótovaných akcií. Aj v tomto prípade by sa také rozdiely mali zaznamenávať ako preceňovania v dôsledku iných cenových zmien.

Spoločný prístup k zberu údajov o portfóliových investíciách je vymedzený v prílohe VI.

6.2.1.   MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE

Majetková účasť pozostáva zo všetkých nástrojov, ktoré predstavujú nárok na zostatkovú hodnotu korporácie alebo kvázi korporácie po uspokojení pohľadávok všetkých veriteľov. Na rozdiel od dlhu nie je s majetkovou účasťou vo všeobecnosti spojené právo vlastníka na vopred určenú čiastku alebo čiastku určenú podľa stanoveného vzorca. Majetkové cenné papiere pozostávajú z kótovaných a nekótovaných akcií.

Kótované akcie sú majetkové cenné papiere kótované na uznanej burze cenných papierov alebo inej forme sekundárneho trhu. Nekótované akcie sú majetkové cenné papiere, ktoré nie sú kótované na burze.

6.2.2.   AKCIE INVESTIČNÝCH FONDOV

Akcie investičných fondov vydávajú investičné fondy. Sú známe ako „jednotky“, ak je fond trustom. Investičné fondy sú podniky kolektívneho investovania, prostredníctvom ktorých investori zhromažďujú finančné prostriedky na investovanie do finančných a/alebo nefinančných aktív. Akcie investičných fondov majú osobitnú funkciu pri finančnom sprostredkovaní ako druh kolektívneho investovania do iných aktív, takže sú vo vzťahu k ostatným podielom majetkovej účasti identifikované samostatne. Navyše sa s ich výnosmi zaobchádza odlišne, pretože sa musí pripísať reinvestovaný zisk.

6.2.3.   DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné nástroje, ktoré slúžia ako dôkaz dlhu. Zahŕňajú zmenky, dlhopisy, vlastné zmenky, obchodovateľné vkladové certifikáty, obchodné cenné papiere, obligácie, cenné papiere kryté aktívami, nástroje peňažného trhu a podobné nástroje zvyčajne obchodované na finančných trhoch. Transakcie a pozície dlhových cenných papierov sa rozdeľujú podľa pôvodnej splatnosti na krátkodobé a dlhodobé.

6.2.3.1.   KRÁTKODOBÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

Krátkodobé dlhové cenné papiere sú splatné na požiadanie alebo vydané s počiatočnou splatnosťou do jedného roka. Vo všeobecnosti je s nimi spojené nepodmienené právo ich držiteľa na vyplatenie pevne stanovenej sumy v stanovenom dni. S týmito nástrojmi sa zvyčajne obchoduje s diskontom na organizovaných trhoch, pričom výška diskontu závisí od úrokovej miery a zostávajúcej doby splatnosti.

6.2.3.2.   DLHODOBÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

Dlhodobé dlhové cenné papiere sa vydávajú s počiatočnou splatnosťou dlhšou ako jeden rok alebo bez určenia splatnosti (s výnimkou splatnosti na požiadanie, ktorá sa týka krátkodobých cenných papierov). Vo všeobecnosti je s nimi spojené nepodmienené právo držiteľa: a) na pevne stanovený peňažný výnos alebo zmluvne určený pohyblivý peňažný výnos (pričom platba úrokov nezávisí od zisku dlžníka) a b) na vyplatenie pevne stanovenej čiastky istiny v stanovenom dni alebo stanovených dňoch.

Transakcie sa v platobnej bilancii zaznamenávajú v čase, keď veritelia alebo dlžníci svoju pohľadávku alebo záväzok zaúčtujú. Transakcie sa zaznamenávajú vo výške skutočne prijatej alebo zaplatenej ceny, zníženej o provízie a náklady. To znamená, že v prípade cenných papierov s kupónmi sa počíta úrok naakumulovaný od poslednej výplaty úroku, a v prípade cenných papierov vydaných s diskontom sa počíta úrok akumulovaný od emisie. Vyžaduje sa zahrnutie naakumulovaného úroku aj do finančného účtu platobnej bilancie a aj do MIP; tieto záznamy musia byť podvojne zaúčtované na príslušnom účte výnosov.

6.3.   Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov

Zmluva o finančnom deriváte je finančným nástrojom viazaným na iný určitý finančný nástroj alebo ukazovateľ alebo komoditu, prostredníctvom ktorej sa dá na finančných trhoch samostatne obchodovať s určitými finančnými rizikami (napr. úrokové riziko, devízové riziko, riziko majetkovej účasti a cien komodít, kreditné riziko, atď.). Táto kategória je identifikovaná osobitne od ostatných kategórií, pretože sa týka skôr prevodu rizika ako poskytnutia finančných prostriedkov alebo iných zdrojov. Na rozdiel od ostatných funkčných kategórií pri finančných derivátoch nevzniká žiadny prvotný dôchodok. Čisté toky spojené s úrokovými derivátmi sa zaznamenávajú ako finančné deriváty, a nie ako výnosy z investícií. Transakcie a pozície finančných derivátov sa posudzujú oddelene od hodnôt všetkých podkladových položiek, na ktoré sú viazané. V prípade opcií sa zaznamenáva celá prémia (t. j. kúpna/predajná cena opcií a súvisiaci poplatok za služby). Návratné platby marží pozostávajú z hotovosti alebo inej zábezpeky uloženej na ochranu zmluvnej strany pred rizikom platobnej neschopnosti. Klasifikujú sa ako vklady v položke ostatné investície (ak sú záväzky dlžníka zahrnuté v peniazoch všeobecne) alebo v položke ostatné pohľadávky/záväzky. Nenávratné platby marží (tiež známe ako variačné marže) znižujú finančnú zodpovednosť, ktorá vznikla prostredníctvom derivátu; preto sa klasifikujú ako transakcie s finančnými derivátmi.

Finančné deriváty by sa mali oceňovať v trhových cenách. Zmeny v cenách derivátov sa zaznamenávajú ako výnosy alebo straty z držby (preceňovania v dôsledku cenových zmien). Transakcie s finančnými derivátmi sa zaznamenávajú v čase, keď veritelia a dlžníci zaúčtujú svoje pohľadávky alebo záväzky. Vzhľadom na praktické problémy spojené s odlišovaním tokov aktív a pasív pri niektorých derivátových nástrojoch sa všetky transakcie s finančnými derivátmi v platobnej bilancii eurozóny zaznamenávajú v čistom vyjadrení. Pozície aktív a pasív finančných derivátov sa v štatistike MIP zaznamenávajú v hrubom vyjadrení, s výnimkou tých finančných derivátov, ktoré spadajú do kategórie rezervných aktív, ktoré sa zaznamenávajú v čistom vyjadrení. Zabudované deriváty sa z praktických dôvodov neoddeľujú od podkladového nástroja, na ktorý sú viazané.

Opcie na akcie pre zamestnancov sú opcie na nákup majetkovej účasti v spoločnosti ponúknuté zamestnancom spoločnosti ako forma odmeny. Ak je s opciou na akcie, ktorá bola udelená zamestnancom, možné obchodovať na finančných trhoch bez obmedzenia, klasifikuje sa ako finančný derivát.

6.4.   Ostatné investície

Ostatné investície sú zostatkovou kategóriou, ktorá zahŕňa pozície a transakcie iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do priamych investícií, portfóliových investícií, finančných derivátov a opcií na akcie pre zamestnancov alebo rezervných aktív. V rozsahu, v akom tieto triedy finančných aktív a pasív nie sú zahrnuté v položke priame investície alebo rezervné aktíva, ostatné investície zahŕňajú: a) ostatnú majetkovú účasť; b) hotovosť a vklady; c) úvery (vrátane použitia úveru MMF); d) poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk; e) obchodné úvery a preddavky; f) ostatné pohľadávky/záväzky a g) alokácie ZPČ (držby ZPČ sú zahrnuté v rezervných aktívach).

Pri úveroch, vkladoch a ostatných pohľadávkach/záväzkoch predávaných s diskontom sa hodnoty transakcií zaznamenávaných vo finančnom účte môžu líšiť od nominálnych hodnôt zaznamenávaných v MIP. Takéto rozdiely sa zaznamenávajú ako preceňovania v dôsledku iných cenových zmien.

6.4.1.   OSTATNÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI

Ostatné majetkové účasti zahŕňajú majetkové účasti vo forme inej ako cenné papiere, a preto sa nezahŕňajú do portfóliových investícií. Účasť na základnom imaní niektorých medzinárodných organizácií nie je vo forme cenných papierov, a preto sa klasifikuje ako ostatná majetková účasť.

6.4.2.   HOTOVOSŤ A VKLADY

Hotovosť a vklady zahŕňajú hotovosť v obehu a vklady. Vklady sú štandardizované, neobchodovateľné zmluvy, ktoré vo všeobecnosti ponúkajú inštitúcie, ktoré prijímajú vklady, čím veriteľovi umožňujú umiestnenie a neskorší výber variabilnej sumy peňazí. Vklady zvyčajne zahŕňajú záruku dlžníka vrátiť sumu istiny investorovi.

Rozlišovanie medzi „úvermi“ a „hotovosťou a vkladmi“ sa zakladá na povahe dlžníka. To znamená, že na strane aktív sa peniaze poskytnuté sektorom držby peňazí rezidenta nerezidentským bankám majú klasifikovať ako „vklady“ a peniaze poskytnuté sektorom držby peňazí rezidenta nerezidentským inštitucionálnym jednotkám iným ako banky sa majú klasifikovať ako „úvery“. Na strane pasív sa peniaze prijaté nebankovými subjektmi rezidenta, t. j. nepeňažné finančné inštitúcie (PFI) majú vždy klasifikovať ako „úvery“. Toto rozlišovanie v konečnom dôsledku znamená, že sa všetky transakcie, na ktorých sa zúčastňujú rezidentské PFI a nerezidentské banky, majú klasifikovať ako „vklady“.

6.4.3   ÚVERY

Úvery sú finančné aktíva, ktoré sú: a) vytvorené, keď veriteľ požičiava finančné prostriedky priamo dlžníkovi a b) doložené listinami, ktoré sú obchodovateľné. Táto kategória zahŕňa všetky úvery, vrátane hypotekárnych úverov, finančných prenájmov a operácií typu repo. Všetky operácie typu repo, t. j. dohody o spätnej kúpe, operácie typu „sell/buy-back“ a pôžičky cenných papierov (s výmenou hotovosti ako zabezpečenia), sa považujú za zabezpečené úvery, a nie za priame nákupy/predaje cenných papierov, a zaznamenávajú sa v položke „ostatné investície“, v rámci sektoru rezidenta, ktorý operáciu realizuje. Tento postup, ktorý je v súlade aj s účtovnou praxou bánk a finančných spoločností iných ako PFI, má lepšie vystihovať ekonomickú podstatu týchto finančných nástrojov.

6.4.4.   POISTNÉ A PENZIJNÉ SYSTÉMY A ŠTANDARDIZOVANÉ SCHÉMY ZÁRUK

Do tejto kategórie patria: a) technické rezervy neživotného poistenia; b) nároky zo životného poistenia a anuity; c) penzijné nároky, nároky penzijných fondov voči penzijným správcom a nároky na nepenzijné fondy a d) rezervy na zaplatenie v rámci štandardizovaných záruk.

6.4.5.   OBCHODNÉ ÚVERY A PREDDAVKY

Obchodné úvery a preddavky sú finančné pohľadávky vzniknuté z priameho poskytnutia úveru dodávateľmi tovaru a služieb svojim zákazníkom a preddavky za nedokončenú prácu alebo za prácu, ktorá ešte nebola začatá, vo forme platieb vopred uskutočnených zákazníkmi za zatiaľ nedodaný tovar a neposkytnuté služby. Obchodné úvery a preddavky vznikajú, keď sa platba za tovar a služby neuskutoční v čase zmeny vlastníka tovaru alebo v čase poskytnutia služby.

6.4.6.   OSTATNÉ POHĽADÁVKY/ZÁVÄZKY

Táto kategória pozostáva z pohľadávok alebo záväzkov iných ako tie, ktoré sú zahrnuté v obchodných úveroch a preddavkoch alebo iných nástrojoch. Zahŕňa finančné aktíva a pasíva vytvorené ako protipoložky ku transakciám, pri ktorých je časový rozdiel medzi týmito transakciami a príslušnými platbami. Zahŕňa záväzky z daní, nákupu a predaja cenných papierov, poplatkov za požičiavanie cenných papierov, poplatkov za pôžičky v zlate, miezd a výplat, dividend a sociálnych príspevkov, ktoré boli naakumulované alebo neboli ešte vyplatené.

6.4.7.   ALOKÁCIE ZPČ

Alokácia ZPČ členom MMF sa znázorňuje ako záväzok príjemcu v položke ZPČ v ostatných investíciách so zodpovedajúcou položkou ZPČ v rezervných aktívach.

6.5.   Rezervné aktíva

Rezervné aktíva sú také externé aktíva, ktoré sú ľahko dostupné menovým orgánom a nimi kontrolované na účely uspokojenia potrieb financovania platobnej bilancie, intervencie na devízových trhoch na riadenie devízového kurzu a na iné súvisiace účely (napríklad na udržanie dôvery v menu a ekonomiku alebo keď slúžia ako základ pre zahraničné úvery). Rezervné aktíva musia byť zahraničnými devízovými aktívami, pohľadávkami voči nerezidentom a aktívami, ktoré skutočne existujú. Vylúčené sú potenciálne aktíva. Koncept rezervných aktív je založený na pojmoch „kontrola“ a „dostupnosť na použitie“ menovými orgánmi.

Rezervné aktíva eurozóny sa skladajú z rezervných aktív Eurosystému, t. j. rezervných aktív ECB a rezervných aktív držaných národnými centrálnym bankami eurozóny.

Rezervné aktíva musia i) byť pod účinnou kontrolou menového orgánu Eurosystému, t. j. buď ECB alebo národnej centrálnej banky eurozóny a ii) byť vysoko likvidnými, obchodovateľnými a bonitnými pohľadávkami držanými Eurosystémom voči rezidentom nepatriacim do eurozóny, ktoré znejú na konvertibilnú menu inú ako euro, ako aj menové zlato, rezervné pozície v MMF a zvláštne práva čerpania (ZPČ).

Táto definícia výslovne vylučuje, aby sa pohľadávky v cudzej mene voči rezidentom eurozóny a pohľadávky, ktoré znejú na eurá, považovali za rezervné aktíva tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni eurozóny. Obdobne v súlade s inštitucionálnymi dojednaniami v Zmluve o fungovaní Európskej únie sa do definície rezervných aktív eurozóny nezahŕňajú devízové pozície ústrednej štátnej správy a/alebo ministerstiev financií.

Rezervné aktíva ECB sú združené v súlade s článkom 30 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk, a preto sa považujú za aktíva pod priamou a účinnou kontrolou ECB. Pokiaľ sa neuskutoční žiadny ďalší prevod vlastníctva, rezervné aktíva držané národnými centrálnymi bankami sú pod ich priamou a účinnou kontrolou a považujú sa za rezervné aktíva každej príslušnej národnej centrálnej banky.

Rezervy Eurosystému sa zostavujú v hrubom vyjadrení bez akéhokoľvek očistenia (nettingu) od záväzkov súvisiacich s rezervami s výnimkou rezervných aktív zahrnutých do podkategórie „finančné deriváty“, ktoré sa zaznamenávajú v čistom vyjadrení.

Oceňovanie prebieha na základe trhových cien, pričom: a) v prípade transakcií sa používajú trhové ceny prevládajúce v čase uskutočnenia transakcie a b) v prípade pozícií sa používajú stredné trhové ceny v čase uzávierky trhu na konci referenčného obdobia. Na prepočítanie transakcií s aktívami znejúcimi na cudziu menu na euro sa používajú trhové výmenné kurzy prevládajúce v čase uskutočnenia transakcie a na prepočítanie držby aktív znejúcich na cudziu menu na euro sa používajú stredné trhové výmenné kurzy v čase uzávierky trhu na konci referenčného obdobia.

Rozšíril sa názor, že likvidita v ostatných cudzích menách, nezahrnutá v položke rezervných aktív štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície, by mohla byť tiež významným ukazovateľom schopnosti krajiny plniť si svoje devízové povinnosti a tento názor bol prijatý v rámci osobitného štandardu MMF o šírení údajov („IMF’s Special Data Dissemination Standard“). Na vypočítanie likvidity cudzej meny je potrebné, aby sa údaje o hrubých rezervách doplnili o informácie o ostatných devízových aktívach a o záväzkoch súvisiacich s rezervami. Mesačné údaje o rezervných aktívach Eurosystému (v hrubom vyjadrení) sa zodpovedajúcim spôsobom doplnia o informácie o ostatných aktívach v cudzej mene a predpokladaných a potenciálnych krátkodobých čistých úbytkov hrubých rezervných aktív klasifikovaných podľa zostatkovej splatnosti. Okrem toho sa vyžaduje aj rozlišovanie medzi hrubými rezervnými aktívami znejúcimi na meny ZPČ (spolu) a ostatnými menami (spolu), a to so štvrťročnou periodicitou.

6.5.1.   MENOVÉ ZLATO

Menové zlato je zlato, ku ktorému majú menové orgány (alebo iné subjekty, ktoré podliehajú efektívnej kontrole zo strany menových orgánov) vlastnícky titul a je držané ako rezervné aktíva. Zahŕňa zlato v prútoch a nealokované účty zlata u nerezidentov, ktoré zakladajú nárok na dodania zlata.

Držba menového zlata by mala zostať rovnaká pri všetkých návratných transakciách zlata (zlaté swapy, repo operácie, úvery a vklady).

6.5.1.1.   Zlato v prútoch má formu mincí, ingotov alebo prútov, ktoré majú rýdzosť najmenej 995 z 1000 dielov, vrátane takého zlata držaného na alokovaných účtoch zlata.

6.5.1.2.   Nealokované účty zlata predstavujú nárok voči prevádzkovateľovi účtu na dodanie zlata. Pri týchto účtoch má prevádzkovateľ účtu nárok na rezervný základ fyzicky alokovaného zlata a vydáva pohľadávky držiteľom účtu znejúceho na zlato. Nealokované účty zlata neklasifikované ako menové zlato sú zahrnuté ako hotovosť a vklady v položke ostatné investície.

6.5.2.   ZPČ

ZPČ sú medzinárodné rezervné aktíva vytvorené MMF a pridelené jeho členom na doplnenie existujúcich oficiálnych rezerv. ZPČ majú v držbe len menové orgány členov MMF a obmedzený počet medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré sú oprávnenými držiteľmi.

6.5.3.   REZERVNÁ POZÍCIA V MMF

Ide o súčet a) „rezervnej tranže“, to znamená čiastok v cudzej mene, vrátane ZPČ, ktoré členská krajina môže čerpať z MMF na krátku dobu; a b) každá zadĺženosť MMF na základe úverovej zmluvy v účte všeobecných zdrojov MMF, ktorý je ľahko dostupný členskej krajine.

6.5.4.   OSTATNÉ REZERVNÉ AKTÍVA

Zahŕňajú hotovosť a vklady, cenné papiere, finančné deriváty a ostatné pohľadávky. Vkladmi sa rozumejú tie vklady, ktoré sú dostupné na požiadanie. Cenné papiere zahŕňajú likvidné a obchodovateľné majetkové a dlhové cenné papiere vydané nerezidentmi, vrátane akcií alebo jednotiek investičných fondov. Finančné deriváty sa zaznamenávajú v rezervných aktívach len vtedy, ak deriváty patriace riadeniu rezervných aktív sú súčasťou oceňovania takýchto aktív. Ostatné pohľadávky zahŕňajú úvery nerezidentským nebankovým subjektom, dlhodobé úvery zverenskému účtu MMF a ostatné finančné aktíva predtým nezahrnuté, ale ktoré spĺňajú definíciu rezervných aktív.

2.   Mesačná platobná bilancia

Zostavovanie mesačných údajov pre niekoľko položiek bežného a kapitálového účtu predstavuje obzvlášť veľkú výzvu, pokiaľ ide o systémy zberu, ktoré sa predovšetkým spoliehajú na prieskumy a priame vykazovanie. Pokiaľ ide najmä o položky služieb, odmien zamestnancov, reinvestovaného zisku (3), ostatných prvotných dôchodkov, druhotných dôchodkov a položky kapitálového účtu, všetky údaje zvyčajne používané pri zostavovaní štvrťročnej bilancie alebo ich väčšina, vrátane informácií zo zdrojov administratívnych údajov, nemusia byť dostupné v mesačnej periodicite alebo môžu byť neúplné.

Naopak, mesačné údaje týkajúce sa položiek tovaru sú dostupné zo štatistík zahraničného obchodu, napr. vo forme konečných odhadov. Napriek tomu ani mesačné údaje týkajúce sa tovaru nemusia byť vždy k dispozícii načas alebo konečné odhady nemusia byť presné.

Pri zohľadnení nákladov na zostavovanie údajov a záťaž respondentov, je bežnou a zaužívanou praxou používať modely časových radov alebo metódy nepriameho ocenenia na povýšenie údajov zozbieraných mesačne pre tieto položky bežného a kapitálového účtu.

3.   Klasifikácia podľa inštitucionálneho sektora

Sektorové členenie agregátov eurozóny zahŕňa centrálne banky, ostatné PFI – korporácie prijímajúce vklady s výnimkou centrálnych bank a fondov peňažného trhu – verejnú správu a ostatné sektory – finančné korporácie iné ako PFI a nefinančné korporácie, domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam. Tieto inštitucionálne sektory sú v súlade s definíciami v ESA 2010. Eurosystém tvorí sektor „centrálnych bánk“ v rámci štatistík eurozóny.


(1)  KOM(2010) 774 v konečnom znení.

(2)  Mali by sa prestať používať tieto neprijateľné postupy: i) ponechanie voľby oceňovacieho kritéria spravodajským jednotkám (trhová alebo účtovná hodnota); ii) uplatňovanie metódy večnej inventúry/akumulácie tokov platobnej bilancie na zostavovanie stavov.

(3)  Keď sa reinvestovaný zisk vypočítava na základe ročných prieskumov, podkladové údaje nemusia byť k dispozícii ani na štvrťročnej periodicite, pričom v takom prípade musí byť poskytnutý odhad.


PRÍLOHA IV

PRENOS ÚDAJOV DO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

Na elektronický prenos štatistických informácií požadovaných Európskou centrálnou bankou (ECB), národné centrálne banky používajú zariadenie poskytnuté Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB), ktoré využíva telekomunikačnú sieť „ESCB-Net“. Výmeny údajov v rámci ESCB musia byť založené na formáte výmeny štatistických údajov a metaúdajov (Statistical Data and Metadata Exchange format). Táto požiadavka nebráni používaniu iných prostriedkov na prenos štatistických informácií do ECB v rámci dohodnutého náhradného riešenia.

Národné centrálne banky dodržiavajú nižšie uvedené odporúčania, aby zabezpečili uspokojivé fungovanie prenosu údajov:

Úplnosť: národné centrálne banky vykazujú všetky požadované kľúče sérií. Nevykázanie kľúčov sérií alebo nevykázanie kľúčov sérií, ktoré nie sú na zozname, sa bude považovať za neúplné vykazovanie. V prípade, že niektorý údaj bude chýbať, chýbajúci údaj sa zaznamená pomocou zodpovedajúceho označenia statusu údaja.

Účtovná identifikácia údajov a pravidlá používania znamienok údajov: národné centrálne banky musia pred tým, ako zašlú údaje do ECB, použiť overovacie pravidlá.

Keď sa opravuje len podsúbor kľúčov sérií, overovacie pravidlá sa uplatňujú na celé vykazovanie.


PRÍLOHA V

SLEDOVANIE METÓD ŠTATISTICKÉHO ZOSTAVOVANIA

Európska centrálna banka (ECB) sleduje pojmy a ich vymedzenia a metódy zostavovania, ktoré používajú členské štáty eurozóny. V publikácii ECB s názvom „European Union balance of payments/international investment position statistical methods“(Štatistické metódy pre platobnú bilanciu/medzinárodnú investičnú pozíciu Európskej únie) (ďalej len „kniha o platobnej bilancii“) sa uvádzajú informácie o zaužívaných postupoch a vývoji štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície v členských štátoch.

V knihe o platobnej bilancii sa podrobne opisujú metódy zostavovania údajov, použité pojmy a ich vymedzenia, ako aj informácie o odchýlkach od metód schválených pre štatistiku platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície.

Kniha o platobnej bilancii sa pravidelne aktualizuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi.


PRÍLOHA VI

ZBER ÚDAJOV V OBLASTI PORTFÓLIOVÝCH INVESTÍCIÍ

Vzhľadom na prirodzené ťažkosti pri zostavovaní štatistiky portfóliových investícií sa považovalo za potrebné vymedziť spoločné prístupy k zberu týchto informácií v rámci eurozóny.

Dostupnosť a kvalita Centralizovanej databázy cenných papierov (ďalej len „CSDB“) sa považuje za nevyhnutnú pre prevádzkovanie systémov zberu.

Cieľové pokrytie sa definuje takto: stavy cenných papierov, ktoré sa vykazujú národnému zostavovateľovi na agregovanom základe, t. j. bez použitia štandardných kódov (ISIN alebo obdobných kódov), by nemali prekročiť 15 % celkových stavov aktív alebo pasív portfóliových investícií. Tento limit by sa mal použiť ako pomôcka pri hodnotení pokrytia systémov členských štátov. CSDB by mala v dostatočnom rozsahu zahrňovať cenné papiere portfóliových investícií na celom svete, aby sa umožnilo zostavovanie štatistík na základe údajov podľa jednotlivých cenných papierov.

Stavy aktív a pasív portfóliových investícií sa v rámci medzinárodnej investičnej pozície zostavujú výhradne z údajov o stavoch.

Systémy na zber údajov o portfóliových investíciách eurozóny vyhovujú jednému z modelov uvedených v tejto tabuľke:

Platné modely zberu údajov o portfóliových investíciách

Mesačné stavy [jcp] + mesačné toky [jcp]

Štvrťročné stavy [jcp] + mesačné toky [jcp]

Mesačné stavy [jcp] + odvodené mesačné toky [jcp]

Štvrťročné stavy [jcp] + mesačné toky [agregát]

Poznámky:

„jcp“= zber údajov za jednotlivé cenné papiere;

„odvodené toky“= rozdiel medzi stavmi (upravený o zmeny výmenných kurzov, zmeny cien a ostatné zistené zmeny objemu).


PRÍLOHA VII

ZRUŠENÉ USMERNENIE A ZOZNAM JEHO ZMIEN A DOPLNENÍ

 

Usmernenie ECB/2004/15 (Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 34).

 

Usmernenie ECB/2007/3 (Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2007, s. 48).


Top